PSALMIT


PSALMI 1
Vanhurskas menestyy, jumalaton hukkuu.FI33/38

1. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

Biblia1776

1. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat;

CPR1642

1. AUtuas on se joca ei waella jumalattomitten neuwosa eikä astu synneisten teille eikä istu cusa pilckajat istuwat.

Osat1551

1. AUTUAS ombi Se/ ioca ei waella ninen Jumalattomiten Neuuos/ eike astu ninen Synnisten Tiehen/ eike isto cussa ne Pilcaiat istuuat. (Autuas ompi se/ joka ei waella niiden jumalattomien neuwossa/ eikä astu niiden syntisten tiehen/ eikä istu kussa ne pilkkaajat istuwat.)

FI33/38

2. vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!

Biblia1776

2. Vaan rakastaa Herran lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt.

CPR1642

2. Waan racasta HERran Lakia ja ajattele hänen Lakians päiwät ja yöt.

Osat1551

2. Waan pite tacto's HERRAN Laissa/ ia puhupi henen Laistans peiuet ia ööt. (Waan pitää tahtonsa HERRAN laissa/ ja puhuupi hänen laistansa päivät ja yöt.)

FI33/38

3. Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.

Biblia1776

3. Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee.

CPR1642

3. Hän on nijncuin istutettu puu wesiojan tykönä joca hedelmäns anda ajallans ja hänen lehtens ei warise ja caicki menesty mitä hän teke.

Osat1551

3. Se ombi nin quin yxi istutettu Puu/ wotauain oiain tykene/ ioca henen hedhelmens andapi aialans Ja henen Lehdhens ei varise/ Ja caiki mite hen tekepi/ se menestypi. (Se ompi niin kuin yksi istutettu puu/ wuotawain ojain tykönä/ joka hänen hedelmänsä antaapi ajallansa/ Ja hänen lehtensä ei warise/ Ja kaikki mitä hän tekeepi/ se menestyypi.)

FI33/38

4. Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

Biblia1776

4. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niinkuin akana, jonka tuuli hajoittelee.

CPR1642

4. MUtta jumalattomat ei ole nijn waan nijncuin acana jonga tuuli hajottele.

Osat1551

4. Mutta ne Jumalattomat euet nin ole/ Waan ninquin Acana/ ionga twli haiottele. (Mutta ne jumalattomat eiwät niin ole/ waan niinkuin akana/ jonka tuuli hajoittelee.)

FI33/38

5. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.

Biblia1776

5. Sentähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa.

CPR1642

5. Sentähden ei jumalattomat kestä duomiota eikä synneiset wanhurscasten seura.

Osat1551

5. Senteden ne Jumalattomat euet pysy Domios/ eike Synniset ninen Wanhurskasten Seuras. (Sentähden ne jumalattomat eiwät pysy tuomiossa/ eikä syntiset niiden wanhurskasten seurassa.)

FI33/38

6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

Biblia1776

6. Sillä Herra tietää vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu.

CPR1642

6. Sillä HERra tietä wanhurscasten tien mutta jumalattomitten tie hucku.

Osat1551

6. Sille ette HERRA se tiete ninen Wanhurskasten tien/ Mutta ninen Jumalattomiten tie huckupi. (Sillä että HERRA se tietää niiden wanhurskasten tien/ Mutta niiden jumalattomien tie hukkuupi.)