AAMOKSEN KIRJA


1 luku
Ennustus Damaskoa, Filisteaa, Tyyroa, Edomia ja Ammonia vastaan.FI33/38

1. Aamoksen sanat, hänen, jolla oli lammaslaumoja Tekoassa; mitä hän näyssä näki Israelista Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä ja Jerobeamin, Jooaan pojan, Israelin kuninkaan, päivinä, kaksi vuotta ennen maanjäristystä.

Biblia1776

1. Tämä on se, minkä Amos, joka paimenien seassa Tekoassa oli, näki Israelissa, Ussian Juudan kuninkaan ajalla, ja Jerobeamin Joaksen pojan, Israelin kuninkaan ajalla, kahta vuotta ennen maan järistystä.

CPR1642

1. TÄmä on se cuin Amos joca paimenitten seas Thecoas oli näki Israelist Usian Judan Cuningan ajalla ja Jerobeamin Joaxen pojan Israelin Cuningan cahta wuotta ennen maan järistystä.

Osat1551

1. TEME ombi se/ quin Amos/ ioca Paimenen seas Thekoas oli/ nähnyt oli Israelin ylitze/ Usian Judan Kuningan aialla/ ia Jerobeamin sen Joan Poian Israelin Kuningan/ cachta wootta ennen Maan ieristösta. (Tämä ompi se/ kuin Amos/ joka paimenen seassa Thekoassa oli/ nähnyt oli Israelin ylitse/ Ussian Judan kuninkaan ajalla/ ja Jerobeamin se Jooan pojan Israelin kuninkaan/ kahta wuotta ennen maanjäristystä.)

FI33/38

2. Ja hän sanoi: Herra ärjyy Siionista, hän jylisee Jerusalemista, ja paimenten laitumet lakastuvat, ja Karmelin laki kuivuu.

Biblia1776

2. Ja sanoi: Herra on Zionista kiljuva, ja Jerusalemista antaa hän äänensä kuulla, että paimenien laidun surkiana oleman pitää, ja Karmeli ylhäältä kuivuman.

CPR1642

2. Ja sanoi: HERra on Zionista kiljuwa ja Jerusalemist anda hän änens cuulla että paimenitten laiduin nijn surkiana oleman pitä ja Carmeli ylhäldä cuiwaman.

Osat1551

2. Ja sanoi. HERRAN pite Zionista wingaiseman/ ia Jerusalemist hen andapi cwlla henen Änens/ Ette se Paimen wehmas/ nin surkiasti seisoman pite/ Ja Carmeli ylehelde poisquiuapi. (Ja sanoi. HERRAN pitää Sionista winkaiseman/ ja Jerusalemista hän antaapi kuulla hänen äänensä/ Että se paimen wehmaassa/ niin surkeasti seisoman pitää/ ja Karmel ylhäältä poiskuiwaapi.)

FI33/38

3. Näin sanoo Herra: Damaskon kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat puineet Gileadin rautaisilla puimaäkeillä,

Biblia1776

3. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Damaskun vian tähden en tahdo minä häntä säästää, että he Gileadin rautaisilla vaunuilla runtelivat.

CPR1642

3. NÄin sano HERra: colmen ja neljän Damascun wian tähden en tahdo minä händä säästä että he Gileadin rautaisilla warstoilla warstoit.

Osat1551

3. Nein sanopi HERRA/ * Colmen ia Nelien Damascin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi ette he Gilead raudhaisilla Harauoilla warstoit/ (Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Damaskon wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Senwuoksi että he Gilead rautaisilla harawoilla warstoit/)

FI33/38

4. sentähden minä lähetän tulen Hasaelin linnaa vastaan, ja se kuluttaa Benhadadin palatsit.

Biblia1776

4. Vaan minä lähetän tulen Hasaelin huoneesen; sen pitää Benhadadin huoneet kuluttaman.

CPR1642

4. Waan minä lähetän tulen Hasaelin huonesen sen pitä Benhadadin Pallazit culuttaman.

Osat1551

4. Waan mine tadhon lehette ydhen Tulen Hasaelin Honesen/ sen pite Benhadadin Pallasit ylessömen. (Waan minä tahdon lähettää yhden tulen Hasaelin huoneeseen/ sen pitää Benhadadin palatsit ylössyömän.)

FI33/38

5. Minä särjen Damaskon salvat, ja minä hävitän Bikat-Aavenin asukkaat ja Beet-Edenin valtikanpitäjät, ja Aramin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen Kiiriin, sanoo Herra.

Biblia1776

5. Ja rikon Damaskun salvat, ja hävitän Avenin laakson asuvaiset, ja sen, joka valtikkaa pitää, siitä kauniista huoneesta; niin että Syrian kansa pitää Kiriin vietämän, sanoo Herra.

CPR1642

5. Ja ricon Damascun salwat ja häwitän Awenin laxon asuwaiset ja sen joca waldica pitä sijtä caunista huonesta nijn että Syrian Canssa pitä Kirijn wietämän sano HERra.

Osat1551

5. Ja tadhon ne Damascin Saluat ricko/ Ja tadhon vlosiuritta Asuuaiset sijte Auenin laxosta/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ sijte caunista Honesta/ Nin ette se Canssa Sirias pite Kir pein/ poiswietemen/ sanopi HERRA. (Ja tahdon ne Damascon salwat rikkoa/ Ja tahdon ulosjuurittaa asuwaiset siinä Awenin laaksosta/ ynnä sen kanssa/ joka waltikan pitää/ siitä kauniista huoneesta/ Niin että sen kansa Syriassa pitää Kiriin päin/ poiswietämän/ sanoopi HERRA.)

FI33/38

6. Näin sanoo Herra: Gassan kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat vieneet pakkosiirtolaisuuteen ja luovuttaneet Edomille kaiken väen,

Biblia1776

6. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Gatsan vian tähden en minä tahdo häntä säästää, että he ovat vangitut vielä vanginneet, ja heidät Edomiin ajaneet.

CPR1642

6. NÄin sano HERra: colmen ja neljän Gazan wian tähden en minä tahdo heitä säästä että he owat fangitut wielä fanginnet ja heidän Edomijn ajanet.

Osat1551

6. Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Gasan wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangitut/ edhemme fangittanut/ ia Edomin maan heite poisaianuet/ (Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Gasan wikain tähden/ en minä tahdo heitä säästää/ Senwuoksi/ että he owat wangitut/ ettemme wanginneet/ ja Edomin maan heitä poisajaneet/)

FI33/38

7. sentähden minä lähetän tulen Gassan muuria vastaan, ja se kuluttaa sen palatsit.

Biblia1776

7. Vaan minä lähetän tulen Gatsan muuriin, joka heidän huoneensa pitää kuluttaman.

CPR1642

7. Waan minä lähetän tulen Gazan muurijn joca heidän Pallazins pitä syömän.

Osat1551

7. Waan mine tadhon ydhen Tulen Gasan murijn lehette/ sen pite heiden Pallacins ylessömen. (Waan minä tahdon yhden tulen Gasan muuriin lähettää/ sen pitää heidän palatsinsa ylössyömän.)

FI33/38

8. Minä hävitän Asdodin asukkaat ja Askelonin valtikanpitäjät, ja minä käännän käteni Ekronia vastaan, ja filistealaisten tähteet hukkuvat, sanoo Herra, Herra.

Biblia1776

8. Ja tahdon Asdodin asuvaiset, ja sen, joka valtikkaa pitää, Askalonista hävittää; ja minun käteni on oleva Akronia vastaan, niin että hukkuman pitää, mitä Philistealaisista jäänyt on, sanoo Herra, Herra.

CPR1642

8. Ja tahdon Asdodin asujamet ja sen joca waldicat pitä Ascalonist häwittä. Ja minun käteni on olewa Akronia wastan nijn että pitä huckuman mitä Philistereist jäänyt on sano HERra Jumala.

Osat1551

8. Ja tadhon ne Asuiat Asodis/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ Ascalonist vlosiurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastan käende/ nin ette huckuman pite/ mite nijste Philisterist wiele ylitze iänyt on/ sanopi HERRA Jumala. (Ja tahdon ne asujat Asodissa/ ynnä sen kansan/ joka waltikan pitää/ Ascalonista ulosjuurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastaan kääntää/ niin että hukkuman pitää/ mitä niistä Philisteristä wielä ylitse jäänyt on/ sanoopi HERRA Jumala.)

FI33/38

9. Näin sanoo Herra: Tyyron kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat luovuttaneet kaiken väen pakkosiirtolaisina Edomille eivätkä ole muistaneet veljesliittoa,

Biblia1776

9. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Tyron vian tähden en tahdo minä häntä säästää, että he ovat vangit edemmä Edomin maata ajaneet, ja ei ole muistaneet veljesten liittoa.

CPR1642

9. NÄin sano HERra: colmen ja neljän Zorin Caupungin wian tähden en tahdo minä händä säästä että he owat fangit edemmä Edomin maata ajanet ja ei ole muistanet weljesten lijtto.

Osat1551

9. Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien sen Zorrin Caupungin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangit edhemme Edomin maan poisaianuet/ ia ei ole muistanuet nijnen Weliesten Lijton päle. (Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän sen Zorrin kaupungin wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Sen wuoksi/ että he owat ne wangit edemmäs Edomin maan poisajaneet/ ja ei ole muistaneet niiden weljesten liiton päälle.)

FI33/38

10. sentähden minä lähetän tulen Tyyron muuria vastaan, ja se kuluttaa sen palatsit.

Biblia1776

10. Vaan minä tahdon tulen Tyron muuriin lähettää, jonka pitää kuluttaman hänen huoneensa.

CPR1642

10. Waan minä tahdon tulen Zorin muurijn lähettä jonga hänen Pallazins pitä syömän.

Osat1551

10. Waan mine tadhon ydhen Tulen Zorrin murijn lehette/ sen pite henen Pallacins ylessömen. (Waan minä tahdon yhden tulen Zorrin muuriin lähettää/ sen pitää hänen palatsinsa ylössyömän.)

FI33/38

11. Näin sanoo Herra: Edomin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska se on vainonnut miekalla veljeänsä ja tukahduttanut kaiken armahtavaisuuden ja pitänyt ikuista vihaa ja säilyttänyt kiukkunsa ainaisesti,

Biblia1776

11. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Edomin vian tähden en tahdo minä häntä säästää, että hän on veljeänsä miekalla vainonnut, ja turmellut halunsa, ja on ollut aina hänelle paha vihoillansa ja alati hirmuisuutensa näyttänyt.

CPR1642

11. NÄin sano HERra: colmen ja neljän Edomin wian tähden en tahdo minä händä säästä että hän on weljens miecalla wainonnut ja hänen lapsens hucuttanut ja on ollut aina hänelle paha wihoillans ja on alati hänen hirmuisudens näyttänyt.

Osat1551

11. Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Edomin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette hen on Weliens miecalla wainonut/ ia henen Lapsens hucuttanut/ ia aina on ollut henelle paha henen wihoillans/ ia alati henen hirmudhens prucanut/ (Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Edomin wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Sen wuoksi/ että hän on weljensä miekalla wainonnut/ ja hänen lapsensa hukuttanut/ ja aina on ollut hänelle pahan hänen wihoillansa/ ja alati hänen hirmuisuutensa pruukannut/)

FI33/38

12. sentähden minä lähetän tulen Teemania vastaan, ja se kuluttaa Bosran palatsit.

Biblia1776

12. Vaan minä lähetän tulen Temaniin, jonka pitää kuluttaman Botsran huoneet.

CPR1642

12. Waan minä lähetän tulen Themanin päin jonga pitä Bazran Pallazit syömän.

Osat1551

12. Waan mine tadhon ydhen Tulen lehette/ Themanin pein/ sen pite ne Pallacit Basras ylessömen. (Waan minä tahdon yhden tulen lähettää/ Themaniin päin/ sen pitää ne palatsit Basrassa ylössyömän.)

FI33/38

13. Näin sanoo Herra: Ammonilaisten kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat halkaisseet Gileadin raskaat vaimot, laajentaakseen aluettansa,

Biblia1776

13. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Ammonin lasten vian tähden en tahdo minä heitä säästää, että he ovat raskaat vaimot halki leikanneet Gileadissa, levittääksensä rajojansa.

CPR1642

13. NÄin sano HERra: colmen ja neljän Ammonin lasten wian tähden en tahdo minä heitä säästä että he owat wastoinolewaiset ricki hacannet Gileadis lewittäxens heidän rajojans.

Osat1551

13. Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Ammonin Lasten wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Wastoinoleuaiset Gileadis rickihacannuet/ ette he heiden Raians sen cautta leuitteisit. (Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Ammonin lasten wikain tähden/ en minä tahdo heitä säästää/ Sen wuoksi/ että he owat ne wastoin olewaiset Gileadissa rikki hakanneet/ että he heidän rajansa sen kautta lewittäisit.)

FI33/38

14. sentähden minä sytytän tulen Rabban muuria vastaan, ja se kuluttaa sen palatsit, sotahuudon kaikuessa sodan päivänä, myrskyn pauhatessa rajuilman päivänä.

Biblia1776

14. Vaan minä sytytän tulen Rabban muuriin; sen pitää kuluttaman hänen huoneensa. Niinkuin sodan aikana parutaan, ja niinkuin tuuli tulee tuulispään aikana:

CPR1642

14. Waan minä sytytän tulen Rabban muurijn sen pitä hänen Pallazins syömän.

Osat1551

14. Waan mine tadhon ydhen Tulen Rabban murin siselsytyttä/ sen pite henen Pallacins ylessömen/ (Waan minä tahdon yhden tulen Rabban muurin sisällä sytyttää/ sen pitää heidän palatsinsa ylössyömän/)

FI33/38

15. Ja heidän kuninkaansa vaeltaa pakkosiirtolaisuuteen, hän ja hänen ruhtinaansa kaikki tyynni, sanoo Herra.

Biblia1776

15. Niin pitää myös heidän kuninkaansa ja päämiehensä ynnä vietämän pois vangittuina, sanoo Herra.

CPR1642

15. Nijncuin sodan aicana pargutan ja nijncuin tuuli tule tuulispään aicana: nijn pitä myös heidän Cuningans ja Päämiehens wietämän pois fangittuna sano HERra.

Osat1551

15. quin parghutan sodhan aican/ ia quin se Twli tulepi/ Twlispään aicana. Nin pite sis heiden Kuningans/ ynne henen Pämiestens cansan/ fangittuna poiswietemen/ sanopi HERRA. (kuin parkutaan sodan aikaan/ ja kuin se tuuli tuleepi/ tuulispään aikana. Niin pitää siis heidän kuninkaansa/ ynnä hänen päämiestensä kanssa/ wangittuna poiswietämän/ sanoopi HERRA.)

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9