TOINEN AIKAKIRJA


1 luku
Salomon uhri ja uni Gibeonissa. Hänen sotajoukkonsa, rikkautensa ja kauppansa.FI33/38

1. Salomo, Daavidin poika, vahvistui kuninkuudessansa, ja Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssansa ja teki hänet ylen suureksi.

Biblia1776

1. Ja Salomo Davidin poika vahvisti itsensä valtakuntaansa; ja Herra hänen Jumalansa oli hänen kanssansa ja teki hänen aina suuremmaksi.

CPR1642

1. JA Salomo Dawidin poica wahwistettin waldacundaans ja HERra hänen Jumalans oli hänen cansans ja teki hänen aina suuremmaxi.FI33/38

2. Ja Salomo antoi kutsun koko Israelille, tuhannen- ja sadanpäämiehille, tuomareille ja kaikille ruhtinaille koko Israelissa, perhekunta-päämiehille;

Biblia1776

2. Ja Salomo puhui koko Israelin kanssa tuhanten ja satain päämiesten kanssa, tuomarein ja kaikkien esimiesten kanssa Israelissa, ja ylimmäisten isäin kanssa.

CPR1642

2. Ja Salomo puhui coco Israelin cansa tuhannen ja sadan Päämiesten cansa Duomarein ja caickein Förstein cansa Israelis ja ylimmäisten Isäin cansa.FI33/38

3. ja niin Salomo ja koko seurakunta hänen kanssaan menivät uhrikukkulalle, joka oli Gibeonissa, sillä siellä oli Jumalan ilmestysmaja, jonka Herran palvelija Mooses oli tehnyt erämaassa.

Biblia1776

3. Ja he menivät, sekä Salomo että koko joukko korkeudelle, joka oli Gibeonissa; sillä siellä oli Jumalan seurakunnan maja, jonka Moses Herran palvelia teki korvessa.

CPR1642

3. Että he menisit Salomo ja coco joucko corkeuxelle cuin on Gibeonis: sillä siellä oli Jumalan seuracunnan maja jonga Moses HERRan palwelia teki corwes.FI33/38

4. Mutta Jumalan arkin oli Daavid tuonut Kirjat-Jearimista siihen paikkaan, jonka Daavid oli sille valmistanut; sillä hän oli pystyttänyt sille majan Jerusalemiin.

Biblia1776

4. Mutta Jumalan arkin oli David vienyt Kirjatjearimista sinne, johon David oli sille sian valmistanut; sillä hän oli rakentanut sille majan Jerusalemissa.

CPR1642

4. Sillä Dawid oli wienyt Jumalan Arkin KiriathJearimist sinne johonga hän oli hänelle sian walmistanut: sillä hän oli rakendanut hänelle majan Jerusalemis.FI33/38

5. Ja vaskialttari, jonka Besalel, Uurin poika, Huurin pojanpoika, oli rakentanut, oli siellä Herran asumuksen edessä; Salomo ja seurakunta etsivät häntä siellä.

Biblia1776

5. Ja vaskialttari, jonka Betsaleel Urin poika Hurin pojan poika rakentanut oli, oli siellä Herran asuinsian edessä. Ja Salomo ja koko joukko etsivät sitä.

CPR1642

5. Ja se waskiAltari jonga Besaleel Urin poica Hurin pojan rakendanut oli oli siellä HERran asuinsian edes. Ja Salomo ja coco joucko edzeit sitä.FI33/38

6. Ja Salomo uhrasi siellä Herran edessä ilmestysmajan vaskialttarilla; hän uhrasi sen päällä tuhat polttouhria.

Biblia1776

6. Ja Salomo nousi sinne ylös vaskialttarin tykö Herran eteen, joka siellä seurakunnan majassa oli, ja uhrasi sen päällä tuhannen polttouhria.

CPR1642

6. Ja Salomo uhrais HERran edes waskiAltarilla joca siellä HERran seuracunnan majas oli tuhannen polttouhria.FI33/38

7. Sinä yönä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle: Ano, mitä tahdot minun sinulle antavan.

Biblia1776

7. Sinä yönä ilmestyi Jumala Salomolle ja sanoi hänelle: ano, mitä minä sinulle antaisin.

CPR1642

7. SInä yönä ilmestyi Jumala Salomolle ja sanoi hänelle: ano mitä minä sinulle annan?FI33/38

8. Salomo vastasi Jumalalle: Sinä olet tehnyt suuren laupeuden minun isälleni Daavidille ja tehnyt minut kuninkaaksi hänen sijaansa.

Biblia1776

8. Ja Salomo sanoi Jumalalle: sinä olet tehnyt suuren armon isälleni Davidille, ja olet tehnyt minun hänen siaansa kuninkaaksi:

CPR1642

8. Ja Salomo sanoi Jumalalle: sinä olet tehnyt suuren armon minun Isälleni Dawidille ja olet tehnyt minun hänen sians Cuningaxi.FI33/38

9. Niin toteutukoon nyt, Herra Jumala, sinun isälleni Daavidille antamasi sana; sillä sinä olet pannut minut hallitsemaan kansaa, jota on paljon niinkuin tomua maassa.

Biblia1776

9. Olkoon nyt, Herra Jumala, sanas totinen minun isälleni Davidille; sillä sinä olet tehnyt minun niin paljon kansan kuninkaaksi, kuin tomua on maan päällä;

CPR1642

9. Olcon nyt HERra Jumala sinun sanas totinen minun Isälleni Dawidille: sillä sinä olet tehnyt minun Canssan Cuningaxi joita nijn monda on cuin tomua maan päällä.FI33/38

10. Anna siis minulle viisaus ja taito lähteä ja tulla tämän kansan edellä, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?

Biblia1776

10. Niin anna minulle nyt taito ja ymmärrys, käydäkseni tämän kansan edessä ulos ja sisälle; sillä kuka voi tuomita tätä suurta kansaas?

CPR1642

10. Nijn anna minulle nyt taito ja ymmärrys käydäxeni tämän Canssan edes ulos ja sisälle: sillä cuca woi duomita tätä sinun suurta Canssas?FI33/38

11. Ja Jumala sanoi Salomolle: Koska sinulla on tämä mieli etkä anonut rikkautta, tavaraa ja kunniaa, et vihamiestesi henkeä, etkä myöskään anonut pitkää ikää, vaan anoit itsellesi viisautta ja taitoa tuomitaksesi minun kansaani, jonka kuninkaaksi minä olen sinut tehnyt,

Biblia1776

11. Niin sanoi Jumala Salomolle: että se on sinun mielessäs, ja et anonut rikkautta, tavaraa eli kunniaa, eli vihamiestes sieluja, etkä anonut pitkää ikää, vaan anoit taitoa ja ymmärrystä, tuomitakses minun kansaani, joiden kuninkaaksi minä olen sinun pannut;

CPR1642

11. Nijn sanoi Jumala Salomolle: että se on sinun mielesäs ja et ole anonut rickautta eli tawarata eli suurta cunniata eli wihamiestes sieluja eli pitkä ikä mutta olet anonut taito ja ymmärrystä duomitaxes minun Canssani joinen Cuningaxi minä olen sinun pannut.FI33/38

12. niin annetaan sinulle viisaus ja taito; ja lisäksi minä annan sinulle rikkautta, tavaraa ja kunniaa, niin ettei sitä ole ollut niin paljoa kenelläkään kuninkaalla ennen sinua eikä tule olemaan sinun jälkeesi.

Biblia1776

12. Niin olkoon sinulle taito ja ymmärrys annettu: vielä sitte annan minä sinulle rikkautta, ja tavaraa ja kunniaa, niin ettei sinun vertaistas kuningasten seassa ennen sinua ole ollut, eikä myös sinun jälkees tule.

CPR1642

12. Nijn olcon sinulle taito ja ymmärrys annettu wielä sijtte annan minä sinulle rickautta hywyttä ja cunniata nijn ettei sinun wertas Cuningasten seas ennen sinua ole ollut eikä myös sinun jälkes tule.FI33/38

13. Käytyään uhrikukkulalla, joka oli Gibeonissa, Salomo palasi ilmestysmajalta Jerusalemiin ja hallitsi Israelia.

Biblia1776

13. Ja Salomo tuli korkeudelta, joka oli Gibeonissa, Jerusalemiin, seurakunnan majasta, ja hallitsi Israelia.

CPR1642

13. Ja Salomo tuli corkeuxelda joca oli Gibeonis Jerusalemijn seuracunnan majasta ja hallidzi Israelin.FI33/38

14. Ja Salomo kokosi sotavaunuja ja ratsumiehiä, niin että hänellä oli tuhannet neljätsadat sotavaunut ja kaksitoista tuhatta ratsumiestä. Ne hän sijoitti vaunukaupunkeihin ja kuninkaan luo Jerusalemiin.

Biblia1776

14. Ja Salomo kokosi itsellensä rattaita ja hevosmiehiä, niin että hänellä oli neljäsataa toistatuhatta ratasta ja kaksitoistakymmentä tuhatta hevosmiestä, ja antoi heidän olla rataskaupungeissa ja kuninkaan tykönä Jerusalemissa.

CPR1642

14. JA Salomo cocois idzellens rattaita ja hewoismiehiä nijn että hän jo saatti cocoon neljä sata toistatuhatta ratasta a caxitoistakymmendä tuhatta hewoismiestä ja andoi heidän olla ratas Caupungeis ja Cuningan tykönä Jerusalemis.FI33/38

15. Ja kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeata ja kultaa kuin kiviä, ja setripuuta niin paljon kuin metsäviikunapuita Alankomaassa.

Biblia1776

15. Ja kuningas toimitti niin että hopiaa ja kultaa oli Jerusalemissa niin paljo kuin kiviäkin, ja sedripuita kuin metsäfikunapuitakin laaksoissa.

CPR1642

15. Ja Cuningas toimitti nijn että hopiata ja culda oli Jerusalemis nijn paljo cuin kiwiäkin ja Cedripuita cuin willificuna puitakin laxois.FI33/38

16. Ja hevoset, mitä Salomolla oli, tuotiin Egyptistä ja Kuvesta; kuninkaan kauppiaat noutivat niitä Kuvesta maksua vastaan.

Biblia1776

16. Ja Salomolle vietiin hevosia Egyptistä ja kudotuskaluja. Ja kuninkaan kauppamiehet ostivat ne kudotuskalut.

CPR1642

16. Ja Salomolle wietin hewoisita Egyptist ja caickinaista tawarata. Ja Cuningan cauppamiehet ostit ne tawarat.FI33/38

17. Egyptistä tuodut vaunut maksoivat kuusisataa hopeasekeliä ja hevonen sata viisikymmentä. Samoin tuotiin niitä heidän välityksellään kaikille heettiläisten ja aramilaisten kuninkaille.

Biblia1776

17. Ja he menivät ylös ja veivät ne Egyptistä, ja jokainen ratas maksoi kuusisataa hopiapenninkiä, ja hevonen sata ja viisikymmentä. Ja niin vietiin niitä myös kaikkein Hetiläisten ja Syrian kuninkaiden tykö heidän kättensä kautta.

CPR1642

17. Ja weit ne Egyptistä ja jocainen ratas maxoi cuusi sata hopiapenningitä ja hewoinen sata ja wijsikymmendä. Ja nijn wietin ne myös caickein Hetherein ja Syrian Cuningasten tygö heidän kättens cautta. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36