JOBIN KIRJA


1 luku
Jobin hurskaus ja onni. Saatana saa koetella Jobia. Job menettää kaikkensa, mutta kestää koetuksen.FI33/38

1. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa.

Biblia1776

1. Yksi mies oli Utsin maalla nimeltä Job; ja se mies oli vakaa ja hurskas, ja Jumalaa pelkääväinen, ja vältti pahaa.

CPR1642

1. YXi mies oli Uzin maalla nimeldä Hiob hän oli waca hurscas Jumalata pelkäwäinen ja wältti paha.FI33/38

2. Hänelle syntyi seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.

Biblia1776

2. Ja hänelle oli syntynyt seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.

CPR1642

2. Ja hän sijtti seidzemen poica ja colme tytärtä.FI33/38

3. Ja karjaa hänellä oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa härkäparia ja viisisataa aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista Idän miehistä mahtavin.

Biblia1776

3. Ja hänen karjansa oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa paria härkiä ja viisisataa aasia, ja myös sangen paljo perhettä. Ja se mies oli voimallisempi kuin kaikki, jotka itäisellä maalla asuivat.

CPR1642

3. Ja hänen carjans oli seidzemen tuhatta lammasta colme tuhatta Cameli wijsi sata pari härkiä ja wijsi sata Asia ja sangen paljo perhettä. Ja hän oli woimallisembi cuin caicki jotca idäisellä maalla asuit.FI33/38

4. Hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja, kullakin oli pidot talossaan vuoropäivänänsä; he lähettivät silloin sanan ja kutsuivat kolme sisartansa syömään ja juomaan kanssansa.

Biblia1776

4. Ja hänen poikansa menivät ja tekivät pidon huoneessansa itsekukin päivänänsä, ja lähettivät ja antoivat kutsua kolme sisartansa syömään ja juomaan kanssansa.

CPR1642

4. JA hänen poicans menit ja teit pidon idzecukin päiwänäns huonesans ja annoit cudzua colme sisartans syömän ja juoman cansans.FI33/38

5. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät; hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja, yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli: Ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job teki aina.

Biblia1776

5. Ja kuin pitopäivät olivat kuluneet, lähetti Job ja pyhitti heitä, ja nousi aamulla varhain ja uhrasi polttouhria kaikkein heidän lukunsa jälkeen. Sillä Job ajatteli: minun poikani ovat taitaneet syntiä tehdä ja unohtaneet Jumalan sydämessänsä. Näin teki Job joka päivä.

CPR1642

5. Ja cosca pidon päiwät olit culunet lähetti Hiob ja pyhitti heitä ja nousi amulla warhain ja uhrais polttouhria caickein heidän lucuns jälken. Sillä Hiob ajatteli: minun poicani owat taitanet syndiä tehdä ja siunannet Jumalata heidän sydämesäns. Näin teki Hiob jocapäiwä.FI33/38

6. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.

Biblia1776

6. Mutta tapahtui yhtenä päivänä, että Jumalan lapset tulivat ja astuivat Herran eteen, ja tuli myös saatana heidän kanssansa.

CPR1642

6. MUtta se tapahtui yhtenä päiwänä että Jumalan lapset tulit ja astuit HERran eteen tuli myös Sathan heidän cansans.FI33/38

7. Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.

Biblia1776

7. Mutta Herra sanoi saatanalle: kusta sinä tulet? Saatana vastasi Herraa ja sanoi: minä olen käynyt ja vaeltanut ympäri maan.

CPR1642

7. Mutta HERra sanoi Sathanille: custas tulet?FI33/38

8. Niin Herra sanoi saatanalle: Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa.

Biblia1776

8. Niin sanoi Herra saatanalle: etkö ole ottanut vaaria palveliastani Jobista? sillä ei hänen vertaistansa ole maalla: hän on vakaa ja hurskas, Jumalaa pelkääväinen mies, ja välttää pahaa.

CPR1642

8. Sathan wastais HERra ja sanoi: minä olen waeldanut ymbäri maan. Nijn sanoi HERra Sathanille: Etkös ottanut waari minun palweliastan Hiobist: sillä ei hänen wertaistans ole maalla waca ja hursas Jumalata pelkäwäinen ja wälttä paha.FI33/38

9. Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Suottako Job pelkää Jumalaa?

Biblia1776

9. Saatana vastasi Herraa ja sanoi: turhaanko Job pelkää Jumalaa?

CPR1642

9. Sathan wastais HERra ja sanoi: turhango Hiob pelkä Jumalata?FI33/38

10. Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata.

Biblia1776

10. Etkös ole piirittänyt häntä, hänen huonettansa ja kaikkia mitä hänellä on ympäri? sinä olet siunannut hänen käsialansa, ja hänen tavaransa on levitetty maassa.

CPR1642

10. Etkös ole kätkenyt händä hänen huonettans ja caickia cuin hänellä on ymbärins. Sinä olet siunannut hänen käsialans ja hänen tawarans on lewitetty maasa.FI33/38

11. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.

Biblia1776

11. Mutta ojenna kätes ja tartu kaikkeen hänen saatuunsa, mitämaks hän luopuu sinusta kasvois edessä.

CPR1642

11. Mutta ojenna kätes ja tartu caicken hänen saatuuns mitämax hän siuna sinua caswoille.FI33/38

12. Niin Herra sanoi saatanalle: Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä.

Biblia1776

12. Herra sanoi saatanalle: katso, kaikki hänen tavaransa olkoon sinun kädessäs, ainoastaan älä häneen kättäs satuta. Silloin läksi saatana Herran tyköä.

CPR1642

12. HERra sanoi Sathanille: cadzo caicki hänen tawarans olcon sinun kädesäs ainoastans älä häneen kättäs satuta. Silloin läxi Sathan HERran tykö.FI33/38

13. Kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa,

Biblia1776

13. Mutta sinä päivänä, kuin hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viinaa vanhimman veljensä huoneessa,

CPR1642

13. MUtta sinä päiwänä cosca hänen poicans ja tyttärens söit ja joit wijna wanhimman weljens huones:FI33/38

14. tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi: Raavailla kynnettiin, ja aasintammat kävivät niiden vieressä laitumella;

Biblia1776

14. Tuli sanansaattaja Jobin tykö ja sanoi: härjillä kynnettiin, ja aasit kävivät läsnä laitumella;

CPR1642

14. Tuli sanansaattaja Hiobin tygö ja sanoi: härjillä kynnettin ja Asit käwit läsnä laituimella.FI33/38

15. niin sabalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

Biblia1776

15. Niin he tulivat rikkaasta Arabiasta ja ottivat ne, ja löivät palveliat miekan terällä; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

CPR1642

15. Nijn he tulit rickast Arabiast ja otit ne ja löit palweliat miecan terällä ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.FI33/38

16. Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi: Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

Biblia1776

16. Kuin hän vielä puhui, tuli toinen ja sanoi: Jumalan tuli putosi taivaasta ja sytytti lampaat ja palveliat, ja poltti ne; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

CPR1642

16. Cosca hän wielä puhui tuli toinen ja sanoi: Jumalan tuli tuli taiwast ja poltti lambat ja palweliat ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.FI33/38

17. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: Kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

Biblia1776

17. Kuin hän vielä puhui, tuli yksi ja sanoi: Kaldealaiset tekivät kolme joukkoa ja hyökkäsivät kamelein päälle, ja ottivat ne pois, ja löivät miekan terällä; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

CPR1642

17. Cosca hän wielä puhui tuli yxi ja sanoi: Chaldealaiset teit colme joucko ja hyöcköisit Camelein päälle ja otit ne pois ja löit palweliat miecan terällä ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.FI33/38

18. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: Poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa;

Biblia1776

18. Kuin hän vielä puhui, tuli yksi ja sanoi: sinun poikas ja tyttäres söivät ja joivat viinaa vanhimman veljensä huoneessa.

CPR1642

18. COsca hän wielä puhui tuli yxi ja sanoi: sinun poicas ja tyttäres söit ja joit wijna wanhimman weljens huones:FI33/38

19. katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan, ja se luhistui nuorukaisten päälle, niin että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

Biblia1776

19. Ja katso, suuri tuulispää tuli korvesta ja sysäsi neljään huoneen nurkkaan, ja se kaatui nuorukaisten päälle, niin että he kuolivat; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

CPR1642

19. Ja cadzo suuri tuulispää tuli corwesta ja sysäis neljän huonen nurckaan ja heitti sen nuorucaisten päälle nijn että he cuolit ja minä yxin pääsin sanoman sinulle.FI33/38

20. Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili.

Biblia1776

20. Silloin Job nousi ja repäisi vaatteensa, ja repi päätänsä, ja heittäysi maahan ja rukoili.

CPR1642

20. SIlloin Hiob nousi ja rewäis waattens ja rewei päätäns ja langeis maahan ja sanoi:FI33/38

21. Ja hän sanoi: Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi.

Biblia1776

21. Ja sanoi: alasti olen minä tullut äitini kohdusta ja alasti pitää minun sinne jälleen menemän; Herra antoi ja Herra otti: Herran nimi olkoon kiitetty!

CPR1642

21. Alasti olen minä tullut äitini cohdusta ja alasti pitä minun sinne jällens menemän HERra andoi ja HERra otti HERran nimi olcon kijtetty.FI33/38

22. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan.

Biblia1776

22. Näissä kaikissa ei rikkonut Job, eikä tehnyt tyhmästi Jumalaa vastaan.

CPR1642

22. Näisä caikis ei rickonut Hiob eikä tehnyt tyhmäst Jumalata wastan. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42