JOOSUAN KIRJA


1 luku
Israelilaiset saavat käskyn kulkea Jordanin yli.FI33/38

1. Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin:

Biblia1776

1. Ja tapahtui Moseksen Herran palvelian kuoleman jälkeen, että Herra puhui Josualle Nunin pojalle, Moseksen palvelialle, sanoen:

CPR1642

1. MOsexen HERran palwelian cuoleman jälken puhui HERra Josualle Nunin pojalle Mosexen palwelialle sanoden:FI33/38

2. Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.

Biblia1776

2. Minun palveliani Moses on kuollut; niin nouse nyt ja matkusta tämän Jordanin ylitse, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, kuin minä annan Israelin lapsille.

CPR1642

2. Minun palwelian Moses on cuollut walmista sijs idzes ja matcusta tämän Jordanin ylidze sinä ja caicki tämä Canssa sijhen maahan cuin minä annan Israelin lapsille.FI33/38

3. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut.

Biblia1776

3. Kaiken sian minä annan teille, kussa teidän jalkanne käyvät, niinkuin minä Mosekselle sanonut olen.

CPR1642

3. Caiken sian minä annan teille cusa teidän jalcan käywät nijncuin minä Mosexelle sanonut olen.FI33/38

4. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka — koko heettiläisten maa — ja aina Suureen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne.

Biblia1776

4. Korvesta ja tästä Libanonista suuren Phratin virtaan asti, koko Hetiläisten maan, niin isoon mereen länteen päin, pitää teidän maanne rajat oleman.

CPR1642

4. Corwesta ja tästä Libanonista suureen Phratin wirtaan coco Hetherin maan nijn isoin mereen länden päin pitä teidän maanne rajat oleman.FI33/38

5. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää sinua.

Biblia1776

5. Ei kenkään voi sinua vastaan seisoa koko elinaikanas: niinkuin minä olin Moseksen kanssa, niin olen minä myös sinun kanssas; en minä hylkää sinua enkä luovu sinusta.

CPR1642

5. Ei kengän woi sinua wastan seiso coco elinaicanas: nijncuin minä olin Mosexen cansa nijn olen minä myös sinun cansas en minä hyljä sinua engä luowu sinusta.FI33/38

6. Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille.

Biblia1776

6. Ole rohkia ja vahvista sinuas, sillä sinun pitää tälle kansalle maan jakaman, josta minä vannoin heidän isillensä, sen heille antaakseni.

CPR1642

6. Ole rohkia ja wahwista sinuas sillä sinun pitä tälle Canssalle maan jacaman nijncuin minä wannoin heidän Isillens sen heille andaxeni.FI33/38

7. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin.

Biblia1776

7. Ainoastaan ole rohkia ja vahvista sinuas juuri hyvin, ettäs pitäisit kaiken lain ja tekisit sen jälkeen, kuin Moses minun palveliani sinulle käski; älä siitä harhaile oikialle eikä vasemmalle puolelle, ettäs toimellisesti tekisit kaikissa missä sinä vaellat.

CPR1642

7. Nijn ole sijs hywäs turwas ja wahwista sinus pitäden caiken Lain ja tehden sen jälken cuin Moses minun palwelian sinulle käskenyt oli: älä sijtä harhaile oikialle eli wasemalle puolelle ettäs toimellisest caikisa nijsä waellaisit cuin sinun tekemän pitä.FI33/38

8. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.

Biblia1776

8. Ei pidä tämän lakiraamatun tuleman sinun suustas pois, vaan ajattele sitä yötä ja päivää, ettäs kaikki sen jälkeen pitäisit ja tekisit, kuin siinä on kirjoitettu; sillä niin sinä menestyt kaikissa sinun teissäs ja kaikki työs toimellisesti päätät.

CPR1642

8. Ei pidä tämän Lakiramatun tuleman sinun suustans pois waan ajattele sitä yötä ja päiwä ettäs caicki sen jälken pidäisit ja tekisit cuin sijnä on kirjoitettu nijns menestyt caikis aiwoituxisas ja caicki työs toimellisest päätät.FI33/38

9. Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.

Biblia1776

9. Enkö minä käskenyt sinun olla rohkian ja vahvistaa itses? Älä pelkää, älä myös hämmästy, sillä Herra sinun Jumalas on sinun kanssas kaikissa sinun aivoituksissas.

CPR1642

9. Engö minä käskenyt sinun olla rohkian ja wahwista idzes: älä pelkä älä myös hämmästy: sillä sinun HERras Jumalas on sinun cansas caikis sinun aiwoituxisas.FI33/38

10. Silloin Joosua käski kansan päällysmiehiä sanoen:

Biblia1776

10. Silloin käski Josua kansan päämiehiä ja sanoi:

CPR1642

10. SIlloin käski Josua Canssan Päämiehiä ja sanoi:FI33/38

11. Kulkekaa halki leirin ja käskekää kansaa sanoen: 'Valmistakaa itsellenne evästä, sillä kolmen päivän kuluttua te kuljette tämän Jordanin yli mennäksenne ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teidän omaksenne antaa'.

Biblia1776

11. Käykäät leirin lävitse ja käskekäät kansaa, sanoen: valmistakaat teille evästä, sillä kolmannen päivän perästä pitää teidän käymän tämän Jordanin ylitse, että te joutuisitte maata omistamaan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa omistaaksenne sitä.

CPR1642

11. Käykät leirin läpidze ja käskekät Canssa sanoden: walmistacat teillen ewästä: sillä colmannen päiwän perästä pitä teidän käymän tämän Jordanin ylidze että te jouduisitte maata omistaman jonga HERra teidän Jumalan teille anda perimisexi.FI33/38

12. Mutta ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin:

Biblia1776

12. Ja Josua puhui Rubenilaisille, Gadilaisille ja puolelle Manassen sukukunnalle, sanoen;

CPR1642

12. JA Josua sanoi Rubenitereille Gaditereille ja puolelle Manassen sucucunnalle:FI33/38

13. Muistakaa sitä käskyä, jonka Herran palvelija Mooses teille antoi sanoen: 'Herra, teidän Jumalanne, suo teidän päästä rauhaan ja antaa teille tämän maan.'

Biblia1776

13. Muistakaat se sana, jonka Moses Herran palvelia teille käski, sanoen: Herra teidän Jumalanne saatti teidät lepoon ja antoi teille tämän maan.

CPR1642

13. Muistacat se sana cuin Moses HERran palwelia teille käski sanoden: HERra teidän Jumalan saatti teidän lepoon ja andoi teille tämän maan.FI33/38

14. Vaimonne, lapsenne ja karjanne jääkööt siihen maahan, jonka Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin. Mutta teidän itsenne, kaikkien sotaurhojen, on taisteluun valmiina lähdettävä veljienne etunenässä ja autettava heitä,

Biblia1776

14. Teidän emäntänne, lapsenne, ja karjanne jättäkäät siihen maahan, minkä Moses teille antoi, tällä puolella Jordania. Vaan teidän pitää käymän veljeinne edellä varustettuina, kaikki ne jotka vahvat miehet ovat, ja auttaman heitä,

CPR1642

14. Teidän emändän lapsen ja carjan jättäkät sijhen maahan tälle puolelle Jordanin jonga Moses teille andoi. Waan teidän pitä käymän weljeinne edellä warustettuna caicki ne cuin wahwat miehet owat ja auttaman heitä.FI33/38

15. kunnes Herra suo teidän veljienne päästä rauhaan niinkuin teidänkin, ja hekin ottavat omakseen sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, heille antaa. Sitten saatte palata takaisin siihen maahan, joka on teidän omanne, ja ottaa omaksenne sen maan, jonka Herran palvelija Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin, auringonnousun puolelta.

Biblia1776

15. Siihenasti että Herra teidän veljillenne antaa levon, niinkuin teillekin, että hekin omistaisivat sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne heille antaa; sitte pitää teidän palajaman omalle maallenne ja omistaman sen, minkä Moses Herran palvelia teille antoi, tällä puolella Jordania auringon nousemiseen päin.

CPR1642

15. Sijhenasti että HERra teidän weljillennekin anda lewon nijncuin teillengin että hekin omistaisit sen maan cuin HERra teidän Jumalan heille anda: sijtte pitä teidän palajaman omalle maallen omistaman sitä cuin Moses HERran palwelia teillen anda tällä puolella Jordanin itän päin.FI33/38

16. Niin he vastasivat Joosualle sanoen: Kaiken, minkä olet meidän käskenyt tehdä, me teemme, ja mihin ikinä meidät lähetät, sinne me menemme.

Biblia1776

16. Ja he vastasivat Josualle ja sanoivat: kaikki mitä meille käskenyt olet, sen me teemme, ja kuhunkas ikänä lähetät meidät, sinne me menemme.

CPR1642

16. JA he wastaisit Josualle ja sanoit: caicki mitäs meille käskenyt olet sen me teemme ja cuhungas lähetät meidän sinne me menem.FI33/38

17. Niinkuin me olemme kaikessa totelleet Moosesta, niin me tottelemme sinuakin. Olkoon vain Herra, sinun Jumalasi, sinun kanssasi, niinkuin hän oli Mooseksen kanssa.

Biblia1776

17. Niinkuin me olemme olleet Mosekselle kaikissa kuuliaiset, niin olemme sinullekin kuuliaiset; ainoastaan olkoon Herra sinun Jumalas sinun kanssas, niinkuin hän oli Moseksen kanssa.

CPR1642

17. Nijncuin me olemma ollet Mosexelle caikis cuuliaiset nijn me myös olemme sinulle cuuliaiset ainoastans olcon sinun HERras Jumalas sinun cansas nijncuin hän oli Mosexen cansa.FI33/38

18. Jokainen, joka niskoittelee sinun käskyäsi vastaan eikä tottele sanojasi kaikessa, mitä hänelle käsket, surmattakoon. Ole vain luja ja rohkea.

Biblia1776

18. Jokainen, joka asettaa itsensä sinun suutas vastaan ja ei ole kuuliainen sinun sanoilles kaikissa mitä käsket, hänen pitää kuoleman; ainoastansa ole rohkia ja vahvista sinuas.

CPR1642

18. Joca asetta idzens sinun suutas wastan ja ei ole cuuliainen caikille sinun käskyilles hänen pitä cuoleman: ainoastans ole hywäs turwas ja wahwista sinus. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24