ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA


1 luku
Sukuluettelo Aadamista Iisakiin asti. Eesaun jälkeläiset ja Edomin kuninkaat.FI33/38

1. Aadam, Seet, Enos,

Biblia1776

1. Adam, Set, Enos,

CPR1642

1. ADam Seth Enos.FI33/38

2. Keenan, Mahalalel, Jered,

Biblia1776

2. Kenan, Mahaleel, Jared,

CPR1642

2. Kenan Mahalaleel Jared.FI33/38

3. Hanok, Metusalah, Lemek,

Biblia1776

3. Henok, Metusala, Lamek,

CPR1642

3. Henoch Methusala Lamech.FI33/38

4. Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

Biblia1776

4. Noa, Sem, Ham ja Japhet.

CPR1642

4. Noe Sem Ham ja Japhet.FI33/38

5. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.

Biblia1776

5. Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras.

CPR1642

5. Nämät owat Japhetin lapset: Gomer Magog Madai Jawan Tubal Mesech ja Thiras.FI33/38

6. Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma.

Biblia1776

6. Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma.

CPR1642

6. Gomerin lapset owat: Ascenas Riphat ja Thogarma.FI33/38

7. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

Biblia1776

7. Niin myös Javanin lapset: Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim.

CPR1642

7. Jawan lapset owat: Elisa Tharsisa Chitim ja Dodanim.FI33/38

8. Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.

Biblia1776

8. Hamin lapset: Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan.

CPR1642

8. Hamin lapset owat: Chus Mizraim Put ja Canaan.FI33/38

9. Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

Biblia1776

9. Ja Kusin lapset: Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset: Sjeba ja Dedan.

CPR1642

9. Chusin lapset owat: Seba Hewila Sabtha Raema ja Sabthecha.FI33/38

10. Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

Biblia1776

10. Kus siitti Nimrodin: tämä rupesi olemaan voimallinen maalla.

CPR1642

10. Raeman lapset owat: Scheba ja Dedan.FI33/38

11. Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

Biblia1776

11. Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim,

CPR1642

11. Chus sijtti Nimrodin. Tämä rupeis oleman woimallinen maalla.FI33/38

12. patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.

Biblia1776

12. Niin myös Patrusim ja Kaluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim.

CPR1642

12. Mizraim sijtti Ludim Anamim Lehabim Naphtuhim Patrusim ja Casluhim.FI33/38

13. Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,

Biblia1776

13. Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin,

CPR1642

13. ( Joista Philisterit owat tullet ) ja Caphthorim.FI33/38

14. sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,

Biblia1776

14. Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin,

CPR1642

14. Canaan sijtti Zidonin esicoisens.FI33/38

15. hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,

Biblia1776

15. Ja Hevin, Arkin ja Sinin,

CPR1642

15. Hethin Jebusin Amorin Gergosin ja Hewin.FI33/38

16. arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

Biblia1776

16. Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin.

CPR1642

16. Arkin Sinin Arwadin Zemarin ja Hemathin.FI33/38

17. Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.

Biblia1776

17. Semin lapset: Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek.

CPR1642

17. SEmin lapset owat: Elam Assur Arphachsad Lud Aram Uz Hul Gether ja Masech.FI33/38

18. Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.

Biblia1776

18. Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin.

CPR1642

18. Arphachsad sijtti Salahn ja Salah Eberin.FI33/38

19. Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

Biblia1776

19. Eberille oli syntynyt kaksi poikaa: yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

CPR1642

19. Eberille oli syndynyt caxi poica yhden nimi Peleg että hänen aicanans oli maa jaettu ja hänen weljens nimi oli Jaketan.FI33/38

20. Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

Biblia1776

20. Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran,

CPR1642

20. Jaketan sijtti Almodadin Salephin Hazarmawethin Jarahn.FI33/38

21. Hadoram, Uusal, Dikla,

Biblia1776

21. Hadoramin, Usalin ja Diklan,

CPR1642

21. Hadoramin Usalin Diklan.FI33/38

22. Eebal, Abimael, Saba,

Biblia1776

22. Ebalin, Abimaelin ja Sjeban,

CPR1642

22. Ebalin Abimaelin Scheban.FI33/38

23. Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

Biblia1776

23. Ophirin, Hevilan ja Jobadin: nämät ovat kaikki Joktanin lapset.

CPR1642

23. Ophirin Hewilan ja Jobabin. Nämät owat caicki Jakethanin lapset.FI33/38

24. Seem, Arpaksad, Selah,

Biblia1776

24. Sem, Arphaksad, Sala,

CPR1642

24. Sem Arphachsad Salah.FI33/38

25. Eeber, Peleg, Regu,

Biblia1776

25. Eber, Peleg, Regu,

CPR1642

25. Eber Peleg Regu.FI33/38

26. Serug, Naahor, Terah,

Biblia1776

26. Serug, Nahor, Tara,

CPR1642

26. Serug Nahor Tharah.FI33/38

27. Abram, se on Aabraham.

Biblia1776

27. Abram, se on Abraham.

CPR1642

27. Abram se on Abraham.FI33/38

28. Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.

Biblia1776

28. Abrahamin lapset: Isaak ja Ismael.

CPR1642

28. Abrahamin lapset olit Isaac ja Ismael.FI33/38

29. Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam,

Biblia1776

29. Nämät ovat heidän sukukuntansa: Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam,

CPR1642

29. Nämät owat heidän sucucundans: Ismaelin esicoinen Nebajoth Kedar Adbeel Mibsam.FI33/38

30. Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema,

Biblia1776

30. Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema,

CPR1642

30. Misma Duma Masa Hadad Thema.FI33/38

31. Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

Biblia1776

31. Jetur, Naphis ja Kedma: nämät ovat Ismaelin lapset.

CPR1642

31. Jethur Naphis Kedma. Nämät owat Ismaelin lapset.FI33/38

32. Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.

Biblia1776

32. Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset: Sjeba ja Dedan.

CPR1642

32. Keturan Abrahamin toisen emännän lapset olit: Simran Jachsan Medan Midian Jesbach Sua. Jachsanin lapset owat Scheba ja Dedan.FI33/38

33. Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä.

Biblia1776

33. Midianin lapset: Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset.

CPR1642

33. Midianin lapset owat: Epha Epher Henoch Abida Eldaa. Nämät owat caicki Keturan lapset.FI33/38

34. Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

Biblia1776

34. Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel.

CPR1642

34. JA Abraham sijtti Isaachin. Isaachin lapset olit Esau ja Israel.FI33/38

35. Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah.

Biblia1776

35. Esaun lapset: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah.

CPR1642

35. Esaun lapset owat: Eliphas Reguel Jeus Jaelam ja Korah.FI33/38

36. Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.

Biblia1776

36. Eliphan lapset: Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek.

CPR1642

36. Eliphan lapset owat: Theman Omar Zephi Gaethan Kenas Thimna ja Amalech.FI33/38

37. Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

Biblia1776

37. Reguelin lapset: Nahat, Sera, Samma ja Missa.

CPR1642

37. Reguelin lapset owat: Nahath Serah Sammah ja Misa.FI33/38

38. Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan.

Biblia1776

38. Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan.

CPR1642

38. Seirin lapset owat: Lothan Sobal Sibeon Ana Dison Ezer ja Disan.FI33/38

39. Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna.

Biblia1776

39. Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna.

CPR1642

39. Lothanin lapset owat: Hori ja Homam. Mutta Lothanin sisar oli Thimna.FI33/38

40. Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana.

Biblia1776

40. Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana.

CPR1642

40. Sobalin lapset olit: Alian Manahath Ebal Sephi ja Onam. Sibeonin lapset owat: Aja ja Ana.FI33/38

41. Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.

Biblia1776

41. Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan.

CPR1642

41. Anan lapsi Dison. Disonin lapset owat: Hamram Esban Jethran ja Chran.FI33/38

42. Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

Biblia1776

42. Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran.

CPR1642

42. Ezerin lapset owat: Bilhan Saewan Jaechan. Disanin lapset owat: Uz ja Aran.FI33/38

43. Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

Biblia1776

43. Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennenkuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa: Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

CPR1642

43. Nämät owat Cuningat jotca hallidzit Edomin maalla ennencuin yxikän Cuningas hallidzi Israelin lasten seas:FI33/38

44. Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

Biblia1776

44. Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa.

CPR1642

44. Bela Beorin poica ja hänen Caupungins nimi oli Dinhaba. Ja cosca Bela oli cuollut tuli Jobab Serahn poica Bozrast Cuningaxi hänen siaans.FI33/38

45. Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

Biblia1776

45. Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta.

CPR1642

45. Cosca Jobab oli cuollut tuli Husam Cuningaxi hänen siaans Themaniterein maalda.FI33/38

46. Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

Biblia1776

46. Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

CPR1642

46. Cosca Husam oli cuollut tuli hänen siaans Cuningaxi Hadad Bedadin poica joca löi Midianiterit Moabiterein kedolla. Ja hänen Caupungins nimi oli Awith.FI33/38

47. Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

Biblia1776

47. Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta.

CPR1642

47. Cosca Hadad oli cuollut tuli hänen siaans Cuningaxi Samla Mazrekist.FI33/38

48. Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa.

Biblia1776

48. Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa.

CPR1642

48. Cosca Samla oli cuollut tuli Saul Rehobothin wirran tykö Cuningaxi hänen siaans.FI33/38

49. Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.

Biblia1776

49. Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa.

CPR1642

49. Cosca Saul oli cuollut tuli BaalHanan Ahborin poica Cuningaxi hänen siaans.FI33/38

50. Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär.

Biblia1776

50. Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären.

CPR1642

50. Cosca BaalHanan oli cuollut hallidzi hänen siasans Hadad ja hänen Caupungins nimi oli Pagi. Ja hänen emändäns nimi oli Mehetabeel Matredin tytär ja Mesahabin tytär.FI33/38

51. Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet,

Biblia1776

51. Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa: ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet,

CPR1642

51. Cosca Hadad oli cuollut olit Förstit Edomis.FI33/38

52. ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon,

Biblia1776

52. Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon,

CPR1642

52. Se Försti Thimna se Försti Alian se Försti Thetheth se Försti Ahalibama se Försti Elath se Försti Pinon.FI33/38

53. ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar,

Biblia1776

53. Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar,

CPR1642

53. Se Försti Kenan se Försti Theman se Försti Mibzar.FI33/38

54. ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.

Biblia1776

54. Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram: nämät ovat Edomin ruhtinaat.

CPR1642

54. Se Försti Madia se Försti Iram: Nämät owat Edomin Förstit. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29