ESRAN KIRJA


1 luku
Kooreksen käsky. Juutalaiset tekevät lähtöä kotiin. Temppelikalut.FI33/38

1. Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin:

Biblia1776

1. Ensimäisenä Koreksen Persian kuninkaan vuonna, että Herran sana täytettäisiin, joka oli puhuttu Jeremian suun kautta, herätti Herra Koreksen Persian kuninkaan hengen kuuluttamaan koko valtakunnassansa, ja myös kirjoituksella, sanoen:

CPR1642

1. ENsimäisnä Corexen Persian Cuningan wuonna että HERran sana täytetäisin joca oli puhuttu Jeremian suun cautta herätti HERra Corexen Persian Cuningan hengen cuuluttaman coco waldacunnasans kirjoituxella sanoden:FI33/38

2. Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa.

Biblia1776

2. Näin sanoo Kores Persian kuningas: Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat ja käskenyt minun rakentaa hänellensä huoneen Jerusalemiin, joka on Juudassa.

CPR1642

2. Näin sano Cores Persian Cuningas: HERra Jumala taiwast on andanut minulle caicki maan waldacunnat ja on käskenyt minun rakenda hänellens huonen Jerusalemijn joca on Judaas.FI33/38

3. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa.

Biblia1776

3. Kuka on teidän seassanne kaikesta hänen kansastansa? hänen Jumalansa olkoon hänen kanssansa! ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, ja rakentakaan Herran Israelin Jumalan huoneen, hän on Jumala, joka Jerusalemissa on.

CPR1642

3. Cuca on teidän seasan caikest hänen Canssastans hänen Jumalans olcon hänen cansans ja hän mengön Jerusalemijn joca on Judaas ja rakendacan HERran Israelin Jumalan huonen se on Jumala cuin Jerusalemis on.FI33/38

4. Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin.

Biblia1776

4. Ja kaikkia jääneitä kaikissa paikoissa, kussa he muukalaisina ovat, pitää mielellänsä autettaman sen paikan kansalta hopialla ja kullalla, tavaralla ja juhdilla Jumalan huoneesen, joka on Jerusalemissa.

CPR1642

4. Ja caickia jääneit caikis paicois cusa he muucalaisna olit pitä autettaman sen paican Canssalda hopialla ja cullalla tawaralla ja eläimillä mielelläns Jumalan huoneseen cuin on Jerusalemis.FI33/38

5. Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin.

Biblia1776

5. Niin valmistivat itsensä isäin päämiehet Juudasta ja Benjaminista, niin myös papit ja Leviläiset, kaikki, jotka Jumalan henki kehoitti menemään ylös, rakentamaan Herran huonetta, joka on Jerusalemissa.

CPR1642

5. NIin walmistit idzens Isäin päämiehet Judast ja BenJaminist Papit ja Lewitat caicki jotca Jumalan Hengi kehoitti menemän rakendaman HERran huonetta cuin on Jerusalemis.FI33/38

6. Ja kaikki, jotka asuivat heidän ympärillään, avustivat heitä hopeakaluilla, kullalla, tavaralla, karjalla ja kalleuksilla kaiken sen lisäksi, mitä annettiin vapaaehtoisina lahjoina.

Biblia1776

6. Ja kaikki, jotka olivat heidän ympärillänsä, vahvistivat heidän kätensä hopia- ja kulta- astioilla, tavaralla ja juhdilla ja kalliilla kaluilla, paitsi mitä he mielellänsä uhrasivat.

CPR1642

6. Ja caicki jotca olit heitä ymbärins wahwistit heidän kätens hopia ja culdaastioilla tawaralla ja eläimillä ja calleilla caluilla paidzi sitä cuin he mielelläns uhraisit.FI33/38

7. Ja kuningas Koores tuotatti esiin Herran temppelin kalut, jotka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemista ja pannut oman jumalansa temppeliin.

Biblia1776

7. Kuningas Kores myös toi Herran huoneen astiat, jotka Nebukadnetsar oli ottanut Jerusalemista ja pannut jumalansa huoneesen.

CPR1642

7. CUningas Cores myös toi HERran huonen astiat jotca NebucadNezar oli ottanut Jerusalemist ja pannut jumalans huoneseen.FI33/38

8. Ne Koores, Persian kuningas, tuotatti aarteistonvartijalle, Mitredatille, ja tämä laski niiden luvun Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle.

Biblia1776

8. Mutta Kores, Persian kuningas, otti ne ulos rahanhaltian Mitridatin käden kautta, joka ne luki Juudan päämiehelle Sesbatsarille.

CPR1642

8. Mutta Cores Persian Cuningas otti ne ulos rahanhaldian Mithridatin käden cautta joca ne luki Judan Förstille Sesbazarille.FI33/38

9. Ja tämä oli niiden luku: kolmekymmentä kultamaljaa, tuhat hopeamaljaa, kaksikymmentä yhdeksän uhriastiaa,

Biblia1776

9. Ja tämä on niiden luku: kolmekymmentä kultamaljaa, tuhannen hopiamaljaa, ja yhdeksänkolmattakymmentä veistä,

CPR1642

9. Ja tämä on heidän lucuns: colmekymmendä culdamalja tuhannen hopiamalja ja yhdexäncolmattakymmendä weistä.FI33/38

10. kolmekymmentä kultapikaria, niitä arvolta lähinnä neljäsataa kymmenen hopeapikaria, tuhat muuta kalua.

Biblia1776

10. Kolmekymmentä kultaista kuppia, ja toisia hopeaisia maljoja neljäsataa ja kymmenen, ja muita astioita tuhannen.

CPR1642

10. Colmekymmendä cullaista malja ja nijtä toisia hopiaisia maljoja neljä sata ja kymmenen ja muita astioita tuhannen.FI33/38

11. Kulta- ja hopeakaluja oli kaikkiaan viisituhatta neljäsataa. Kaikki nämä Sesbassar toi, silloin kun pakkosiirtolaiset tuotiin Baabelista Jerusalemiin.

Biblia1776

11. Niin että kaikkia astioita, sekä kullasta että hopiasta, oli viisituhatta ja neljäsataa: ne kaikki vei Sesbatsar niiden kanssa, jotka Babelin vankeudesta menivät Jerusalemiin.

CPR1642

11. Nijn että caickia astioita sekä cullast että hopiast oli wijsi tuhatta ja neljä sata: Sesbazar wei ne caicki nijden cansa jotca Babelin fangeudest menit Jerusalemijn. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10