TOINEN MOOSEKSEN KIRJA


1 luku
Israelilaiset lisääntyvät Egyptissä; heitä pidetään kovassa orjuudessaFI33/38

1. Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne:

Biblia1776

1. Nämät ovat Israelin lasten nimet, jotka Jakobin kanssa tulivat Egyptiin, itsekukin huoneinensa he sinne tulivat,

CPR1642

1. NÄmät owat Israelin lasten nimet jotca Jacobin cansa tulit Egyptijn idzecukin huoneinens.FI33/38

2. Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda,

Biblia1776

2. Ruben, Simeon, Levi ja Juuda.

CPR1642

2. Ruben Simeon Lewi Juda.FI33/38

3. Isaskar, Sebulon ja Benjamin,

Biblia1776

3. Isaskar, Zebulon ja Benjamin.

CPR1642

3. Isaschar Zebulon BenJamin.FI33/38

4. Daan, Naftali, Gaad ja Asser.

Biblia1776

4. Dan, Naphtali, Gad ja Asser.

CPR1642

4. Dan Nephtali Gad Asser.FI33/38

5. Ja Jaakobin kupeista lähteneitä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joosef oli jo ennestään Egyptissä.

Biblia1776

5. Ja kaikki henget, jotka Jakobin kupeista olivat tulleet, olivat seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joseph oli (ennen) Egyptissä.

CPR1642

5. Ja caicki henget jotca Jacobin cupeista olit tullet olit seidzemenkymmendä. Mutta Joseph oli ennen Egyptis.FI33/38

6. Ja Joosef kuoli ja kaikki hänen veljensä ynnä koko se sukupolvi.

Biblia1776

6. Ja Joseph oli kuollut, ja kaikki hänen veljensä, ja kaikki sen aikaiset.

CPR1642

6. Cosca Joseph oli cuollut ja caicki hänen weljens ja caicki ne jotca sijhen aican elänet olit:FI33/38

7. Mutta israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen.

Biblia1776

7. Ja Israelin lapset olivat hedelmälliset ja suuresti enenivät ja lisääntyivät, ja sangen voimallisesti vahvistuivat, niin että maa täytettiin heistä.

CPR1642

7. Caswoit Israelin lapset ja sijtit lapsia ja lisännyit ja sangen woimalisest enänit nijn että he täytit maan.FI33/38

8. Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt.

Biblia1776

8. Niin uusi kuningas tuli Egyptiin, joka ei Josephista mitään tietänyt.

CPR1642

8. NIin usi Cuningas tuli Egyptijn joca ei Josephita tundenut.FI33/38

9. Tämä sanoi kansallensa: Katso, israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me.

Biblia1776

9. Hän sanoi kansallensa: katso, Israelin lasten joukko on suurempi ja väkevämpi meitä.

CPR1642

9. Hän sanoi hänen Canssallens: cadzo Israelin lasten joucko on suuri ja enä cuin meitä.FI33/38

10. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois.

Biblia1776

10. Tulkaat, käykäämme kavalasti heidän kimppuunsa, ettei heitä tulisi niin paljo. Sillä jos joku sota nousis, tohtisivat he mennä meidän vihamiestemme puolelle, ja sotia meitä vastaan, ja lähteä maalta pois.

CPR1642

10. Käykäm cawaludella häwittämän heitä ettei heitä tulis nijn paljo. Sillä jos jocu sota nousis tohtisit he mennä meidän wihamiestem puolelle ja sotia meitä wastan ja lähte maalda pois.FI33/38

11. Niin heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä. Ja heidän täytyi rakentaa faraolle varastokaupungit Piitom ja Ramses.

Biblia1776

11. Niin asetettiin heidän päällensä veron päämiehet, vaivaamaan heitä orjuudella; sillä Pharaolle rakennettiin verokaupungit, Pitom ja Raamses.

CPR1642

11. Nijn asetettin heidän päällens teettäjät waiwaman heitä orjudella: sillä Pharaolle rakettin Pithomin ja Ramesexen Caupungi werohuonexi.FI33/38

12. Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi, ja sitä enemmän se levisi, niin että israelilaisia ruvettiin pelkäämään.

Biblia1776

12. Mutta jota enemmin he rasittivat kansaa, sitä enemmin se lisääntyi ja kasvoi. Ja he tulivat suutuksiin Israelin lasten tähden.

CPR1642

12. Mutta jota enämmin he rascautit Canssa sitä enämmin se lisändyi ja leweis. Ja he cauhistuit Israelin lapsia.FI33/38

13. Niin egyptiläiset pitivät israelilaisia orjantyössä väkivalloin

Biblia1776

13. Ja Egyptiläiset vaivasivat Israelin lapsia orjuudella armaitsemata.

CPR1642

13. Ja Egyptiläiset waiwaisit Israelin lapsia orjudella armaidzemata.FI33/38

14. ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivalloin.

Biblia1776

14. Ja saattivat heidän elämänsä katkeraksi raskaalla saven ja tiilein työllä, ja kaikkinaisella rasituksella kedolla, ja kaikkinaisella työllä, kuin he taisivat heidän päällensä panna, armaitsemata.

CPR1642

14. Ja saatit heidän elämäns catkeraxi rascalla sawein ja tijlein työllä ja caickinaisella rasituxella kedolla ja caickinaisella työllä cuin he taisit heidän päällens panna armaidzemata.FI33/38

15. Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua;

Biblia1776

15. Ja Egyptin kuningas puhui Heprealaisille lastenämmille, joista yhden nimi oli Siphra, ja toisen nimi Pua.

CPR1642

15. JA Egyptin Cuningas sanoi Hebrerein lastenämmille joista toisen nimi oli Siphra ja toisen Pua:FI33/38

16. ja hän sanoi: Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon.

Biblia1776

16. Ja hän sanoi: Koska te autatte Hebreailaisia vaimoja heidän synnyttäissänsä, ja näette istuimella, jos on poika, niin surmatkaat häntä; mutta jos se tytär on, niin se eläköön.

CPR1642

16. Cosca te autatte Hebrerein waimoja heidän synnyttäisäns jos se poica on nijn surmatcat händä mutta jos se tytär on nijn andacat elä.FI33/38

17. Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet, niinkuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää.

Biblia1776

17. Mutta lastenämmät pelkäsivät Jumalaa, ja ei tehneet niinkuin Egyptin kuningas oli heille sanonut; mutta antoivat poikaiset elää.

CPR1642

17. Mutta lastenämmät pelkäisit Jumalata ja ei tehnet nijncuin Egyptin Cuningas oli heille sanonut mutta annoit lasten elä.FI33/38

18. Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille: Miksi te näin teette ja annatte poikalasten elää?

Biblia1776

18. Niin Egyptin kuningas kutsui lastenämmät, ja sanoi heille: miksi te tämän teitte, että te annoitte poikaisten elää?

CPR1642

18. Nijn Egyptin Cuningas cudzui lastenämmät ja sanoi heille: mixi te tämän teette että te annatte lasten elä?FI33/38

19. Kätilövaimot vastasivat faraolle: Hebrealaiset vaimot eivät ole niinkuin egyptiläiset. He ovat voimakkaita; ennenkuin kätilövaimo tulee heidän luoksensa, ovat he jo synnyttäneet.

Biblia1776

19. Niin lastenämmät vastasivat Pharaota: Heprealaiset vaimot ei ole niinkuin Egyptiläiset; sillä he ovat vahvemmat luonnostansa, ja ennenkuin lastenämmä tulee heidän tykönsä, ovat he synnyttäneet.

CPR1642

19. Nijn lastenämmät wastaisit Pharaolle: Hebrerein waimot ei ole nijncuin Egyptiläiset: sillä he owat wahwemmat luonnostans ja ennencuin lastenämmä tule heidän tygöns owat he synnyttänet.FI33/38

20. Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä, ja kansa lisääntyi ja eneni suurilukuiseksi.

Biblia1776

20. Sentähden teki Jumala lastenämmille hyvin, ja kansa lisääntyi ja vahvistui sangen suuresti.

CPR1642

20. Sentähden teki Jumala lastenämmille hywin ja Canssa lisändyi ja tuli sangen paljoxi.FI33/38

21. Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, niin hän antoi heille runsaasti perhettä.

Biblia1776

21. Ja että lastenämmät pelkäsivät Jumalaa, rakensi hän heille huoneita.

CPR1642

21. Ja että lastenämmät pelkäisit Jumalata rakensi hän heille huoneita.FI33/38

22. Niin farao antoi käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: Kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää Niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää.

Biblia1776

22. Niin käski Pharao kaikelle kansallensa, sanoen: kaikki pojat kuin syntyvät pitää teidän heittämän virtaan, mutta kaikki tyttäret antakaat elää.

CPR1642

22. Nijn käski Pharao caikelle hänen Canssallens sanoden: caicki pojat cuin syndywät pitä teidän heittämän wirtaan mutta caicki tyttäret andacat elä. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40