Danielin kirja


1 luku
Danielin ja hänen kolmen toverinsa kasvatus Baabelin hovissa.FI33/38

1. Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä.

Biblia1776

1. Kolmantena Jojakimin, Juudan kuninkaan, valtakunnan vuotena tuli Nebukadnetsar, Babelin kuningas Jerusalemin eteen, ja piiritti sen.

CPR1642

1. COlmandena Jojachimin Judan Cuningan waldacunnan wuotena tuli NebucadNezar Babelin Cuningas Jerusalemin eteen ja pijritti sen.FI33/38

2. Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan huoneen astioita, ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon.

Biblia1776

2. Ja Herra antoi Jojakimin, Juudan kuninkaan hänen käsiinsä, ja muutamia astioita Jumalan huoneesta; ne antoi hän viedä Sinearin maalle, jumalansa huoneesen, ja pani ne astiat jumalansa tavarahuoneesen.

CPR1642

2. Ja HERra andoi Jojachimin Judan Cuningan hänen käsijns ja muutamita astioita Jumalan huonesta ne andoi hän wiedä Sinearin maalle hänen jumalans huonesen ja pani ne astiat hänen jumalans tawaraarckuin.FI33/38

3. Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä,

Biblia1776

3. Ja kuningas sanoi Aspenaalle, ylimmäiselle kamaripalveliallensa, että hänen piti Israelin lapsista kuninkaallisesta suvusta ja berrain lapsista valitseman

CPR1642

3. JA Cuningas sanoi Aspenalle ylimmäiselle camaripalweliallens että hänen piti Israelin lapsista Cuningalisesta sugusta ja Herrain lapsista walidzeman/FI33/38

4. nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä.

Biblia1776

4. Virheettömiä poikia, kauniita, toimellisia, viisaita, ymmärtäväisiä, taitavia, jotka soveliaat olisivat palvelemaan kuninkaan huoneessa, ja piti opettaman heille Kaldean kirjoituksia ja kieltä.

CPR1642

4. Wirhettömiä poikia caunita toimellisia wijsaita ymmärtäwäisiä taitawita jotca soweliat olisit palweleman Cuningasta ja oppiman Chaldean kirjoituxia ja kieldä.FI33/38

5. Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen.

Biblia1776

5. Niille toimitti kuningas, mitä heille joka päivä annettaman piti kuninkaan ruasta ja sitä viinaa, jota hän itse joi; että he niin kolme vuotta kasvatettaman ja sitte kuninkaan edessä palveleman piti,

CPR1642

5. Nijlle toimitti Cuningas mitä heille jocapäiwä annettaman piti omasta ruastans ja sijtä wijnasta jota hän idze joi että he nijn colme wuotta caswatettaman ja sijtte Cuningan edes palweleman piti.FI33/38

6. Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.

Biblia1776

6. Joiden seassa olivat Juudan lapsista: Daniel, Hanania, Misael ja Asaria.

CPR1642

6. Joiden seas olit Daniel Hanania Misael ja Asaria Judan lapsista.FI33/38

7. Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego.

Biblia1776

7. Ja ylimmäinen kamaripalvelia antoi heille nimet, ja nimitti Danielin Belsatsariksi ja Hananian Sadrakiksi, ja Misaelin Mesakiksi, ja Asarian Abednegoksi.

CPR1642

7. Ja se ylimmäinen camaripalwelia nimitti heidän ja nimitti Danielin Belsazerixi ja Hananian Sadrachixi ja Misaelin Mesachaxi ja Asarian AbedNegoxi.FI33/38

8. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa.

Biblia1776

8. Mutta Daniel aikoi sydämessänsä, ettei hän kuninkaan rualla eikä sillä viinalla, jota hän itse joi, itseänsä saastuttaisi; ja rukoili ylimmäistä kamaripalveliaa, ettei hän itseänsä saastuttaisi.

CPR1642

8. Mutta Daniel aicoi sydämesäns ettei hän Cuningan rualla eikä sillä wijnalla jota hän idze joi händäns saastutais ja rucoili ylimmäistä camaripalweliata ettei hän idzens saastutais:FI33/38

9. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä.

Biblia1776

9. Ja Jumala antoi Danielille, että ylimmäinen kamaripalvelia oli hänelle ystävällinen ja armollinen.

CPR1642

9. Ja Jumala andoi Danielille että hänelle ylimmäinen camaripalwelia ystäwälinen ja armollinen oli.FI33/38

10. Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä.

Biblia1776

10. Ja ylimmäinen kamaripalvelia sanoi Danielille: minä pelkään minun herraani, kuningasta, joka teille teidän ruokanne ja juomanne toimittanut on; jos hän näkis teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden teidän ikäistenne, niin te minun sitte saatte kuninkaan tykönä pois hengeltäni.

CPR1642

10. Se sanoi hänelle: Minä pelkän minun Herrani Cuningasta joca teille teidän ruocan ja juoman toimittanut on jos hän näkis teidän caswon laihemmaxi cuin muiden teidän ikäisten nijn te minun sijtte saatte Cuningan tykönä pois hengeldäni.FI33/38

11. Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa:

Biblia1776

11. Niin sanoi Daniel Meltsarille. jolle ylimmäinen kamaripalvelia Danielista, Hananiasta, Misaelista ja Asariasta käskyn antanut oli:

CPR1642

11. Nijn sanoi Daniel Melzarille jolle ylimmäinen camaripalwelia Danielist Hananiast Misaelist ja Asariast käskyn andanut oli.FI33/38

12. Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme.

Biblia1776

12. Koettele palvelioitas kymmenen päivää, ja annettakaan meille puuroa syödäksemme ja vettä juodaksemme.

CPR1642

12. Coettele sinun palwelioitas kymmenen päiwä ja annettacan meille puuro syödäxem ja wettä juodaxem.FI33/38

13. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.

Biblia1776

13. Ja anna niin meidän muotomme ja niiden poikain muoto, jotka kuninkaan ruasta syövät, katsottaa; ja niinkuin sinä sitte näet, tee niin palvelioilles.

CPR1642

13. Ja anna nijn meidän muotom ja nijden poicain jotca Cuningan ruasta syöwät cadzotta ja nijncuin sinä sijtte näet tee nijn palwelioilles.FI33/38

14. Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää.

Biblia1776

14. Ja hän totteli heitä siinä, ja koetteli heitä kymmenen päivää.

CPR1642

14. Ja hän totteli heitä sijnä ja coetteli heitä kymmenen päiwä.FI33/38

15. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa.

Biblia1776

15. Ja kymmenen päivän perästä olivat he kauniimmat ja lihavammat ruumiilta kuin kaikki nuorukaiset, jotka kuninkaan ruasta söivät.

CPR1642

15. Ja kymmenen päiwän peräst olit he caunimmat ja lihawammat ruumilda cuin caicki nuorucaiset jotca Cuningan ruast söit.FI33/38

16. Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa.

Biblia1776

16. Niin pani Meltsari pois heidän määrätyn ruokansa ja viinajuomansa, ja antoi heille puuroa.

CPR1642

16. Nijn pani Melzari pois heidän määrätyn ruocans ja juomans ja andoi heille puuro.FI33/38

17. Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet.

Biblia1776

17. Vaan näille neljälle nuorukaiselle antoi Jumala taidon ja ymmärryksen kaikkinaisissa kirjoituksissa ja viisaudessa; ja Danielille antoi hän ymmärryksen kaikkinaisissa näyissä ja unissa.

CPR1642

17. Waan näiden neljän Jumala andoi heille taidon ja ymmärryxen caickinaisis kirjoituxis ja wijsaudes: Waan Danielille annoi hän ymmmärryxen caickinaisis näyis ja unis.FI33/38

18. Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen.

Biblia1776

18. Ja kuin se aika kulunut oli, jonka kuningas määrännyt oli, että he piti tuotaman edes, vei heidät ylimmäinen kamaripalvelia Nebukadnetsarin eteen.

CPR1642

18. JA cosca se aica culunut oli jonga Cuningas määrännyt oli wei heidän ylimmäinen camaripalwelia NebucadNezarin eteen.FI33/38

19. Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi.

Biblia1776

19. Ja kuningas puhui heidän kanssansa, ja ei kaikkein seassa yhtäkään löydetty, joka Danielin, Hananian, Misaelin ja Asarian kaltainen oli; ja he tulivat kuninkaan palvelioiksi.

CPR1642

19. Ja Cuningas puhui heidän cansans ja ei caickein seas yhtäkän löytty joca Danielin Hananian Misaelin ja Asarian caltainen oli ja he tulit Cuningan palwelioixi.FI33/38

20. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli.

Biblia1776

20. Ja kuningas löysi heidät, kuin hän heitä tutkisteli kaikissa asioissa, kymmenen kertaa toimellisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi kuin kaikki tähtientutkiat ja viisaat koko valtakunnassansa.

CPR1642

20. Ja Cuningas löysi heidän caikis asiois kymmenen kerta toimellisemmaxi ja ymmärtäwäisexi cuin caicki tähtein tutkiat ja wijsat coco hänen waldacunnasans.FI33/38

21. Ja Daniel oli siellä kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen asti.

Biblia1776

21. Ja Daniel oli siellä hamaan ensimäiseen Koreksen vuoteen asti.

CPR1642

21. Ja Daniel oli siellä haman ensimäisen Corexen wuoten asti. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12