Haggain kirja


1 luku
Kehoitus temppelin rakentamiseen. Työ aloitetaan.FI33/38

1. Daarejaveksen toisena vuotena, kuudennessa kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran sana profeetta Haggain kautta Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle:

Biblia1776

1. Toisena kuningas Dariuksen vuotena, kuudentena kuukautena, ensimäisenä päivänä kuuta, tapahtui Herran sana prophetan Haggain kautta Serubbabelille Sealtielin pojalle, Juudan päämiehelle, ja Josualle Jotsadakin pojalle, ylimmäiselle papille, ja sanoi:

CPR1642

1. TOisna Cuningas Dariuxen wuonna cuudendena Cuucautena ensimäisnä päiwänä Cuusta tapahdui HERran sana Prophetan Haggain cautta SeruBabelille Sealthielin pojalle Judan Förstille ja Jesualle Jozadachin pojalle ylimmäiselle Papille ja sanoi:

Osat1551

1. TOisna Woonna sen Kuningan Darion Cwdhendena Cwcautena/ ensimeiszne peiuene Cwsta/ Tapactui HERRAN Sana/ sen Prophetan Haggain cautta/ SeruBabelin/ sen Sealthielin poian tyge/ sen Judan Pämiehen/ Ja Jesuan/ sen Jozadachin poian tyge/ sen ylimeisen Papin/ ia sanoi. (Toisena wuonna sen kuninkaan Darion kuudentena kuukautena/ ensimmäisenä päiwänä kuusta/ Tapahtui HERRAN sana/ sen prophetan Haggain kautta/ Serubabelin/ sen Sealthielin pojan tykö/ sen Judan päämiehen/ Ja Jesuan/ sen Jozadachin pojan tykö/ sen ylimmäisen papin/ ja sanoi.)

FI33/38

2. Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta.

Biblia1776

2. Näin puhuu Herra Zebaot, sanoen: tämä kansa sanoo: ei aika vielä ole tullut Herran huonetta rakentaa.

CPR1642

2. Nijn sano HERra Zebaoth: tämä Canssa sano: ei aica wielä ole tullut HERran huonetta raketa.

Osat1551

2. Nin sano se HERRA Zebaoth/ Teme Canssa sano/ Eipe se Aica wiele tullut/ ette se HERRAN Hoone ylesraketaisijn. (Niin sanoo se HERRA Zebaoth/ Tämä kansa sanoo/ Eipä se aika wielä tullut/ että se HERRAN huone ylösrakettaisiin.)

FI33/38

3. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana:

Biblia1776

3. Ja Herran sana tapahtui propheta Haggain kautta, sanoen:

CPR1642

3. Ja HERran sana tapahdui Prophetan Haggain cautta sanoden:

Osat1551

3. Ja HERRAN Sana tapactui/ sen Prophetan Haggain cautta/ sanoden/ (Ja HERRAN sana tapahtui/ sen prophetan Haggain kautta/ sanoen/)

FI33/38

4. Onko sitten aika teidän asua panelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on rauniona?

Biblia1776

4. Kylläpä teidän aikanne on tullut asua kaunistetuissa huoneissanne, ja tämän huoneen täytyy autiona olla?

CPR1642

4. Kylläpä teidän aican on tullut asua caunistetuisa huoneisa ja minun huonen täyty autiana olla?

Osat1551

4. Mutta iopa teiden aican on tullut/ ette te holuatuisa Honeisa asuisitta/ ia Temen Honen teuty autiona seiso? (Mutta jopa teidän aikan on tullut/ että te holwatuissa huoneissa asuisitte/ ta tämän huoneen täytyy autiona seisoa?)

FI33/38

5. Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne.

Biblia1776

5. Nyt siis sanoo Herra Zebaot näin: katsokaat, kuinka teidän käy.

CPR1642

5. Nyt sano HERra Zebaoth: cadzocat cuinga teille käy.

Osat1551

5. Nyt/ nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzocat sijs quinga teille kieupi. (Nyt/ niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katsokaat siis kuinka teille käypi.)

FI33/38

6. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.

Biblia1776

6. Te kylvätte paljon, ja vähän viette aittaan; te syötte, ja ette tule ravituksi; te juotte, ja ette saa kylläänne; te verhootte teitänne, ja ette tule lämpimäksi; ja joka rahaa ansaitsee, hän panee sen lävelliseen kukkaroon.

CPR1642

6. Te kylwätte paljon ja wähän wiette aittan: te syötte ja et te tule cuitengan rawituxi: te juotta ja et te saa cuitengan kyllän: te werhotta teitän ja et te cuitengan lämbymäxi tule ja joca raha ansaidze hän pane ne läwilliseen cuckaron.

Osat1551

6. Te kyluette palion/ ia wähe siselwieet. Te söötte/ Ja ette te tule quitengan rauituxi. Te iootta/ Ja ette te quitengan ianottamaxi tule. Te waatteiset teiten/ Ja ette te quitengan lembymexi tule. Ja ioca Raha ansaitze/ Hen pane ne ychten läuisen Cuckarohon. (Te kylwätte paljon/ ja wähän sisälle wiette. Te syötte/ Ja ette te tule kuitenkaan rawituksi. Te juotte/ a ette kuitenkaan janottomaksi tule. Te waatetatte teitän/ Ja ette kuitenkaan lämpimäksi tule. Ja joka rahaa ansaitsee/ Hän panee ne yhteen läwiseen kukkaroon.)

FI33/38

7. Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari teistänne.

Biblia1776

7. Näin sanoo Herra Zebaot: katsokaat siis, kuinka teidän käy.

CPR1642

7. Nijn sano HERra Zebaoth: cadzocat sijs cuinga teille käy.

Osat1551

7. Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzocat sis quinga teille kieupi. (Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katsokaat siis kuinka teille käypi.)

FI33/38

8. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra.

Biblia1776

8. Menkäät vuorille ja hakekaat puita, ja rakentakaat huone; se on minulle otollinen oleva, ja minä tahdon minun kunniani osoittaa.

CPR1642

8. Mengät wuorille ja hakecat puita ja rakendacat huone se on minulle otollinen olewa ja minä tahdon minun cunniani osotta.

Osat1551

8. Menget vlos Wortein päle/ ia hakecat Puita/ ia rakendacat sijte Hone/ Sen pite minulle otolisen oleman/ ia tadhon minun Cunniani osotta/ sanopi HERRA. (Menkäät ulos wuorten päälle/ ja hakekaat puita/ ja rakentakaat siitä huone/ Sen pitää minulle otollisen oleman/ ja tahdon minun kunniani osoittaa/ sanoopi HERRA.)

FI33/38

9. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi.

Biblia1776

9. Kyllä tosin te paljon toivotte, vaan se tulee vähäksi; ja vaikka te parhaallansa kotia veisitte, niin minä sen kuitenkin puhallan pois. Miksi niin? sanoo Herra Zebaot: minun huoneeni tähden, että se on autiona, ja kukin teistä rientää oman huoneensa kanssa.

CPR1642

9. Kyllä tosin te paljon toiwotte waan se tule wähäxi. Ja waicka te parhallans cotia weisittä nijn minä sen cuitengin puhallan pois. Mixi nijn? sano HERra Zebaoth: että minun huonen on autiana ja cukin riendä oman huonens cansa.

Osat1551

9. Kylle te tosin palion toiuotta/ ia catzo/ Se tule wähexi. Ja waicka te site parallans cotian weisitte/ nin mine site quitengin poispuhallan. Mixi nin/ sano se HERRA Zebaoth ? Senteden/ ette Minun Honeni nin autiana macapi/ Ja itzecukin riende oman Honens cansa. (Kyllä te tosin paljon toiwotte/ ja katso/ Se tulee wähäksi. Ja waikka te sitä parhaallansa kotian weisitte/ niin minä sitä kuitenkin poispuhallan. Miksi niin/ sanoo se HERRA Zebaoth? Sentähden/ että minun huoneeni niin autiona makaapi/ Ja itsekukin rientää oman huoneensa kanssa.)

FI33/38

10. Sentähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa.

Biblia1776

10. Sentähden on taivas teiltä kasteen pidättänyt, ja maa kieltänyt hedelmänsä.

CPR1642

10. Sentähden on taiwas teildä castens pidättänyt ja maa hedelmäns.

Osat1551

10. Senteden ombi Taiuas teiden ylitzen Castens pidhettenyt/ ia Maa henen Hedhelmens. (Sentähden ompi taiwas teidän ylitsen kasteen pidättänyt/ ja maa hänen hedelmänsä.)

FI33/38

11. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja mitä vain maa tuottaa, ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätten vaivannäölle.

Biblia1776

11. Ja minä olen poudan kutsunut, sekä maan että vuorten päälle, jyväin, viinan, öljyn ja kaiken päälle, mitä maasta tulee, ihmisten ja karjan päälle, ja kaiken kätten työn päälle.

CPR1642

11. Ja minä olen poudan cudzunut sekä maan että wuorten päälle jywäin wijnan öljyn ja caiken cuin maasta tule ihmisten carjan ja caickein kätten päälle.

Osat1551

11. Ja mine olen Poudhan cutzunut/ seke Maan päle ette Wortein/ ylitze Jyuen/ Norenwinan/ Oliun/ ia ylitze sen caiken quin Maasta tule/ Ja ylitze Inhimiset ia Cariat/ ia ylitze caikein Kätein töödh. (Ja minä ole poudan kutsunut/ sekä maan päälle että wuorten/ ylitse jywän/ nuorenwiinan/ öljyn/ ja ylitse sen kaiken kuin maasta tulee/ Ja ylitse ihmiset ja karjat/ ja ylitse kaikkein kättein työt.)

FI33/38

12. Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa ääntä ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa.

Biblia1776

12. Niin kuuli Serubbabel Sealtielin poika, ja Josua Jotsadakin poika, ylimmäinen pappi, ja kaikki jääneet kansasta, Herran Jumalansa äänen ja propheta Haggain sanat, niinkuin Herra heidän Jumalansa hänen lähettänyt oli; ja kansa pelkäsi Herraa.

CPR1642

12. NIjn cuuli SeruBabel Sealthielin poica ja Jesua Jozadachin poica ylimmäinen Pappi ja caicki jäänet Canssasta sencaltaisen heidän HERrans Jumalans änen ja Prophetan Haggain sanat nijncuin HERra heidän Jumalans hänen lähettänyt oli. Ja Canssa pelkäis HERra.

Osat1551

12. Nin cwli SeruBabel se Sealthielin poica/ ia Jesua se Jozadachin poica/ se ylimeinen Pappi/ ia caiki Ylitzijenyet Canssasta/ sencaltaisen heiden HERRANS Jumalans änen/ ia sen Prophetan Haggain sanat/ ninquin HERRA heiden Jumalans henen lehettenyt oli/ Ja se Canssa pelkesi HERRAN edhese. (Niin kuuli sen Serubabel se Sealthielin poika/ ja Jesua se Jozadachin poika/ se ylimmäinen pappi/ ja kaikki ylitsejääneet kansasta/ senkaltaisen heidän HERRANSA Jumalansa äänen/ ja sen prophetan Haggain sanat/ niinkuin HERRA heidän Jumalansa hänen lähettänyt oli/ Ja se kansa pelkäsi HERRAN edessä.)

FI33/38

13. Haggai, Herran sanansaattaja, sanoi, saattaen Herran sanan, kansalle näin: Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra.

Biblia1776

13. Niin sanoi Haggai, Herran sanansaattaja, Herran käskystä kansan tykö: minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra.

CPR1642

13. Nijn sanoi Haggai HERran Engeli jolla HERran sanan saattamus oli Canssan tygö: Minä olen teidän cansan sano HERra.

Osat1551

13. Nin sanoi Haggai HERRAN Engelil/ iolla HERRAN Sanansaattamus oli sen Canssan tyge. Mine olen teiden cansan/ sanopi HERRA. (Niin sanoi Haggai HERRAN enkelille/ jolla HERRAN sanansaattamus oli sen kansan tykö. Minä olen teidän kanssanne/ sanoopi HERRA.)

FI33/38

14. Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä

Biblia1776

14. Ja Herra herätti Serubbabelin Sealtielin pojan, Juudan päämiehen hengen, ja Josuan Jotsadakin pojan, ylimmäisen papin hengen, ja kaiken jääneen kansan hengen, tulemaan ja työtä tekemään Herran Zebaotin heidän Jumalansa huoneessa,

CPR1642

14. Ja HERra herätti SeruBabelin Sealthielin pojan Judan Päämiehen hengen ja Jesuan Jozadachin pojan ylimmäisen Papin hengen ja caiken Canssan hengen tuleman ja työtä tekemän HERran Zebaothin heidän Jumalans huonesa.

Osat1551

14. Ja HERRA ylesherätti sen SeruBabelin/ sen Sealthielin poian/ sen Judan Pämiehen Hengen/ Ja Jesuan sen Jozadachin poian/ sen ylimeisen Papin Hengen/ ia sen caiken ylitzeienydhen Canssan Hengen/ Ette he tulit ia töteteit sen HERRAN Zebaothin heiden Jumalans Honesa. (Ja HERRA ylösherätti sen Serubabelin/ sen Sealthielin pojan/ sen Judan päämiehen hengen/ Ja Jesuan sen Jozadachin pojan/ sen ylimmäisen papin hengen/ ja sen kaiken ylitsejääneiden kansan hengen/ että he tulit ja työtä teit sen HERRAN Zebaothin heidän Jumalansa huoneessa.)

FI33/38

15. kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä kuudennessa kuussa, kuningas Daarejaveksen toisena vuotena.

Biblia1776

15. Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä, kuudentena kuukautena, kuningas Dariuksen toisena vuotena.

CPR1642

1. NEljändenä colmattakymmendenä päiwänä cuudendena Cuucautena Cuningas Dariuxen toisna wuonna/

Osat1551

1. NEliendene colmatkymmenen peiuene/ sijnä Cwdhendena Cwcautena/ sen Kuningan Dariusen toisna Woonna/ (Neljäntenä kolmattakymmenen päiwänä/ siinä kuudentena kuukautena/ sen kuningas Dareuksen toisena wuonna/)

 

Valitse
luku

1 2