NELJÄS MOOSEKSEN KIRJA


1 luku
Israelin kansasta pidetty katselmusFI33/38

1. Ja Herra puhui Moosekselle Siinain erämaassa ilmestysmajassa toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, toisena vuotena siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta, sanoen:

Biblia1776

1. Ja Herra puhui Mosekselle Sinain korvessa, seurakunnan majassa, ensimäisenä päivänä toisena kuukautena, toisena vuonna jälkeen, sittekuin he olivat lähteneet Egyptin maalta, ja sanoi:

CPR1642

1. JA HERra puhui Mosexelle Sinain corwes seuracunnan majas ensimäisnä päiwänä toisna cuucautena toisna wuonna jälken sijttecuin he olit lähtenet Egyptin maalda ja sanoi:FI33/38

2. Laskekaa koko Israelin kansan väkiluku suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaikki miehenpuolet, pääluvun mukaan.

Biblia1776

2. Lukekaat koko Israelin lasten joukko, heidän sukunsa, ja heidän isäinsä huonetten jälkeen, ja heidän nimeinsä luvun jälkeen, kaikki miehenpuoli, mies mieheltä,

CPR1642

2. Lukecat coco Israelin lasten joucko heidän sucuns ja heidän Isäins huonetten ja nimeins lugun jälken caicki miehenpuolet mies mieheldä.FI33/38

3. Pitäkää katselmus, sinä ja Aaron, kaikista Israelin sotakelpoisista miehistä, kaksikymmenvuotisista ja sitä vanhemmista, osastoittain.

Biblia1776

3. Kahdenkymmenen vuotiset ja sen ylitse, kaikki jotka kelpaavat lähtemään sotaan Israelissa: lukekaat heitä heidän joukkonsa jälkeen, sinä ja Aaron.

CPR1642

3. Cahdenkymmenen wuotiset ja sen ylidzen caicki cuin kelpawat lähtemän sotaan Israelis. Ja pitä lukeman heitä heidän jouckons jälken sinun ja Aaronin.FI33/38

4. Ja teidän apunanne olkoon yksi mies jokaisesta sukukunnasta, sen perhekuntien päämies.

Biblia1776

4. Ja teidän kanssanne pitää oleman yksi mies jokaisesta sukukunnasta, joka on isänsä huoneen päämies.

CPR1642

4. Ja teidän pitä ottaman tygön jocaidzest sucucunnast hänen Isäns huonen päämiehen.FI33/38

5. Ja nämä ovat niiden miesten nimet, jotka teitä avustakoot: Ruubenista Elisur, Sedeurin poika;

Biblia1776

5. Ja nämät ovat niiden päämiesten nimet, jotka teidän kanssanne seisoman pitää: Rubenista, Elitsur Zedeurin poika;

CPR1642

5. NÄmät owat nijden päämiesten nimet jotca teidän cansan seisoman pitä. Rubenist Elizur Zedeurin poica.FI33/38

6. Simeonista Selumiel, Suurisaddain poika;

Biblia1776

6. Simeonista, Selumiel Suri-Saddain poika;

CPR1642

6. Simeonist Zelumiel ZuriSadain poica.FI33/38

7. Juudasta Nahson, Amminadabin poika;

Biblia1776

7. Juudasta, Nahesson Amminadabin poika;

CPR1642

7. Judast Nahesson Aminadabin poica.FI33/38

8. Isaskarista Netanel, Suuarin poika;

Biblia1776

8. Isaskarista, Netaneel Suarin poika;

CPR1642

8. Isascharist Nethaneel Zuarin poica.FI33/38

9. Sebulonista Eliab, Heelonin poika;

Biblia1776

9. Sebulonista, Eliab Helonin poika;

CPR1642

9. Sebulonist Eliab Helonin poica.FI33/38

10. Joosefin pojista: Efraimista Elisama, Ammihudin poika ja Manassesta Gamliel, Pedasurin poika;

Biblia1776

10. Josephin pojista: Ephraimista, Elisama Ammihudin poika; Manassesta, Gamliel Pedatsurin poika;

CPR1642

10. Josephin pojista: Ephraimist Elisama Amihudin poica Manassest Gamliel Pedazurin poica.FI33/38

11. Benjaminista Abidan, Gideonin poika;

Biblia1776

11. BenJaminista, Abidan Gideonin poika;

CPR1642

11. BenJaminist Abidan Gideonin poica.FI33/38

12. Daanista Ahieser, Ammisaddain poika;

Biblia1776

12. Danista, Ahieser Ammi Saddain poika;

CPR1642

12. Danist Ahieser AmmiSadain poica.FI33/38

13. Asserista Pagiel, Okranin poika;

Biblia1776

13. Asserista, Pagiel Okranin poika;

CPR1642

13. Asserist Pagiel Ochranin poica.FI33/38

14. Gaadista Eljasaf, Deguelin poika;

Biblia1776

14. Gadista, Eliasaph Deguelin poika;

CPR1642

14. Gadist Eliasaph Deguelin poica.FI33/38

15. Naftalista Ahira, Eenanin poika.

Biblia1776

15. Naphtalista, Ahira Enan poika.

CPR1642

15. Nephtalist Ahira Enan poica.FI33/38

16. Nämä olkoot kansan edusmiehet, heidän isiensä sukukuntien ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet.

Biblia1776

16. Nämät olivat kutsutut kansan seasta, isäinsä sukuin esimiehet, jotka olivat Israelin tuhanten päät.

CPR1642

16. Nämät owat cuuluisat Canssasta päämiehet heidän Isäins sugusta jotca olit päät ja Ruhtinat israelis.FI33/38

17. Ja Mooses ja Aaron ottivat luoksensa nämä nimeltä mainitut miehet

Biblia1776

17. Niin Moses ja Aaron ottivat miehet tykönsä, jotka nimeltänsä nimitetyt olivat,

CPR1642

17. Ja Moses ja Aaron otit heitä tygöns nijncuin he nimeldäns nimitetyt olit.FI33/38

18. ja kokosivat kaiken kansan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja kansa pantiin luetteloihin suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat, pääluvun mukaan,

Biblia1776

18. Ja he kokosivat kaiken kansan, ensimäisenä päivänä toisella kuulla, jotka luettelivat polvilukunsa, sukukuntainsa, ja isäinsä huonetten jälkeen: nimenomattain, kahdenkymmenen vuotisesta ja sen ylitse, mies mieheltä.

CPR1642

18. Ja cocoisit myös caiken Canssan ensimäisnä päiwänä toisella cuucaudella ja luit heidän sucuns ja syndyns ja Isäins huonetten ja nimeins lugun jälken cahdenkymmenen wuotiset ja sen ylidzen mies mieheldä.FI33/38

19. niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Niin hän piti heistä katselmuksen Siinain erämaassa.

Biblia1776

19. Niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle, niin luki hän heitä Sinain korvessa.

CPR1642

19. Nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle ja luki heitä Sinain corwes.FI33/38

20. Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän, pääluvun mukaan, kaikkiaan miehenpuolia, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

20. Rubenin Israelin esikoisen lapset olivat heidän polviluvuissansa, sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain, mies mieheltä kaikki miehenpuoli, kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki kelvolliset sotaan menemään,

CPR1642

20. RUbenin Israelin esicoisen lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken mies mieheldä caicki miehenpuolet cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen ja ne cuin kelwolliset owat sotaan menemän.FI33/38

21. näitä Ruubenin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäkuusi tuhatta viisisataa.

Biblia1776

21. Luetut Rubenin sukukuntaan, kuusiviidettäkymmentä tuhatta ja viisisataa.

CPR1642

21. Luettin Rubenin sucucundaan cuusi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.FI33/38

22. Simeonin jälkeläisiä, katselmuksessa olleita, oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän, pääluvun mukaan, kaikkiaan miehenpuolia, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

22. Simeonin lapset ja heidän polvilukunsa, sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, luetut nimenomattain mies mieheltä, kaikki miehenpuoli kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki sotaan menemään kelvolliset,

CPR1642

22. Simeonin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten luguns ja nimeins jälken mies mieheldä caicki miehenpuolet cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen jotca sotaan menemän kelwolliset owat.FI33/38

23. näitä Simeonin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäyhdeksän tuhatta kolmesataa.

Biblia1776

23. Luetut Simeonin sukukuntaan, yhdeksänkuudettakymmentä tuhatta ja kolmesataa.

CPR1642

23. Luettin Simeonin sucucundaan yhdexän cuudettakymmendä tuhatta ja colme sata.FI33/38

24. Gaadin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

24. Gadin lapset ja heidän polvilukunsa, sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki sotaan menemään kelvolliset,

CPR1642

24. Gadin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen cuin sotaan meneman kelwolliset owat.FI33/38

25. näitä Gaadin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäviisi tuhatta kuusisataa viisikymmentä.

Biblia1776

25. Luetut Gadin sukukuntaan, viisiviidettäkymmentä tuhatta, kuusisataa ja viisikymmentä.

CPR1642

25. Luettin Gadin sucucundaan wijsi wijdettäkymmendä tuhatta cuusi sata ja wijsikymmendä.FI33/38

26. Juudan jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

26. Juudan lasten polviluku, heidän sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki sotaan menemään kelvolliset,

CPR1642

26. Judan lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki cuin sotaan kelwolliset owat.FI33/38

27. näitä Juudan sukukunnasta katselmuksessa olleita oli seitsemänkymmentäneljä tuhatta kuusisataa.

Biblia1776

27. Luetut Juudan sukukuntaan, neljäkahdeksattakymmentä tuhatta ja kuusisataa.

CPR1642

27. Luettin Judan sucucundaan neljä cahdexattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.FI33/38

28. Isaskarin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

28. Isaskarin lasten polviluku, heidän sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki sotaan menemään kelvolliset,

CPR1642

28. Isascharin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki cuin sotaan kelwolliset owat.FI33/38

29. näitä Isaskarin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäneljä tuhatta neljäsataa.

Biblia1776

29. Luetut Isaskarin sukukuntaan, neljäkuudettakymmentä tuhatta ja neljäsataa.

CPR1642

29. Luettin Isascharin sucucundaan neljä cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.FI33/38

30. Sebulonin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

30. Sebulonin lasten polviluku, heidän sukuinsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki sotaan menemään kelvolliset,

CPR1642

30. Sebulonin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki cuin sotaan kelwolliset owat.FI33/38

31. näitä Sebulonin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäseitsemän tuhatta neljäsataa.

Biblia1776

31. Luetut Sebulonin sukukuntaan, seitsemänkuudettakymmentä tuhatta ja neljäsataa.

CPR1642

31. Luettin Sebulonin sucucundaan seidzemen cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.FI33/38

32. Joosefin jälkeläisiä, Efraimin jälkeläisiä, oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

32. Josephin lapset: Ephraimin lapsista polvilukunsa, sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki sotaan menemään kelvolliset,

CPR1642

32. Josephin lapset Ephraimist sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki cuin sotaan kelwolliset owat.FI33/38

33. näitä Efraimin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentätuhatta viisisataa.

Biblia1776

33. Luetut Ephraimin sukukuntaan olivat neljäkymmentätuhatta ja viisisataa.

CPR1642

33. Luettin Ephraimin sucucundaan neljäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.FI33/38

34. Manassen jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

34. Manassen lapset polvilukunsa, sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki jotka sotaan menemään kelpasivat,

CPR1642

34. Manassen lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki jotca sotaan kelpaisit.FI33/38

35. näitä Manassen sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kolmekymmentäkaksi tuhatta kaksisataa.

Biblia1776

35. Luetut Manassen sukukuntaan, kaksineljättäkymmentä tuhatta ja kaksisataa.

CPR1642

35. Luettin Manassen sucucundaan caxi neljättäkymmendä tuhatta ja caxi sata.FI33/38

36. Benjaminin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

36. BenJaminin lasten polviluku, heidän sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki jotka sotaan menemään kelpasivat,

CPR1642

36. BenJaminin lapset heidän sucuns syndyns isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki jotca sotaan kelpaisit.FI33/38

37. näitä Benjaminin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kolmekymmentäviisi tuhatta neljäsataa.

Biblia1776

37. Luetut BenJaminin sukukuntaan, viisineljättäkymmentä tuhatta ja neljäsataa.

CPR1642

37. Luettin BenJaminnin sucucundaan wijsi neljättäkymmendä tuhatta ja neljä sata.FI33/38

38. Daanin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

38. Danin lasten polviluku, heidän sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki ne jotka sotaan menemään kelpasivat,

CPR1642

38. Danin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki ne cuin sotaan kelpaisit.FI33/38

39. näitä Daanin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kuusikymmentäkaksi tuhatta seitsemänsataa.

Biblia1776

39. Luetut Danin sukukuntaan, kaksiseitsemättäkymmentä tuhatta ja seitsemänsataa.

CPR1642

39. Luettin Danin sucucundaan caxi seidzemettäkymmendä tuhatta ja seidzemen sata.FI33/38

40. Asserin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

40. Asserin lasten polviluku, heidän sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki jotka sotaan kelpasivat,

CPR1642

40. Asserin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki cuin sotaan kelpaisit.FI33/38

41. näitä Asserin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäyksi tuhatta viisisataa.

Biblia1776

41. Luetut Asserin sukukuntaan, yksiviidettäkymmentä tuhatta ja viisisataa.

CPR1642

41. Luettin Asserin sucucundaan yxi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.FI33/38

42. Naftalin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Biblia1776

42. Naphtalin lasten polviluku, heidän sukunsa ja isäinsä huonetten jälkeen, nimenomattain kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse, kaikki jotka sotaan kelpasivat,

CPR1642

42. Nephtalin lapset heidän sucuns syndyns Isäins huonetten ja nimeins jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen caicki cuin sotaan kelpaisit.FI33/38

43. näitä Naftalin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäkolme tuhatta neljäsataa.

Biblia1776

43. Luetut Naphtalin sukukuntaan, kolmekuudettakymmentä tuhatta ja neljäsataa.

CPR1642

43. Luettin Nephtalin sucucundaan colme cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.FI33/38

44. Nämä ovat ne katselmuksessa olleet, joista Mooses ja Aaron ja Israelin ruhtinaat, nuo kaksitoista miestä, perhekuntiansa edustaen, pitivät katselmuksen.

Biblia1776

44. Nämät ovat ne luetut, jotka Moses ja Aaron ja kaksitoistakymmentä Israelin päämiestä lukivat, joista aina yksi oli jokaisen heidän isänsä huoneen ylitse.

CPR1642

44. Nämät owat ne jotca Moses ja Aaron ynnä cahden toistakymmenen Israelin Ruhtinan cansa luit joista aina yxi oli jocaidzen heidän Isäns huonen ylidzen.FI33/38

45. Ja kaikkiaan katselmuksessa olleita israelilaisia oli perhekunnittain, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia Israelin sotakelpoisia miehiä,

Biblia1776

45. Ja olivat kaikki yhteen luetut Israelin lapset, heidän isäinsä huonetten jälkeen, kahdestakymmenestä vuodesta ja sen ylitse, kaikki jotka olivat sotaan kelvolliset Israelissa,

CPR1642

45. Ja olit caicki yhteen luetut Israelin lapset heidän Isäins huonetten jälken cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen jotca olit sotaan kelwolliset Israelis.FI33/38

46. näitä katselmuksessa olleita oli yhteensä kuusisataakolme tuhatta viisisataa viisikymmentä.

Biblia1776

46. Ja olivat kaikki luetut, kuusi kertaa satatuhatta ja kolmetuhatta ja viisisataa ja viisikymmentä.

CPR1642

46. Cuusi kerta satatuhatta ja colmetuhatta wijsisata ja wijsikymmendä.FI33/38

47. Mutta leeviläisistä, heidän isiensä sukukunnasta, ei pidetty katselmusta yhdessä muiden kanssa.

Biblia1776

47. Mutta Leviläiset heidän isäinsä sukukunnan jälkeen ei olleet heidän lukuunsa luetut.

CPR1642

47. Mutta Lewitat heidän Isäins sucucunnan jälken ei ollet heidän secaans luetut.FI33/38

48. Sillä Herra puhui Moosekselle sanoen:

Biblia1776

48. Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:

CPR1642

48. JA HERra puhui Mosexelle sanoden:FI33/38

49. Ainoastaan Leevin sukukunnasta älä pidä katselmusta äläkä laske heidän väkilukuansa yhdessä muiden israelilaisten kanssa,

Biblia1776

49. Ei kuitenkaan pidä sinun lukeman Levin sukukuntaa, eli ottaman heistä päälukua, Israelin lasten seassa;

CPR1642

49. Lewin sucucunda ei sinun pidä lukeman eli ottaman heistä luku Israelin lasten seasta.FI33/38

50. vaan pane leeviläiset hoitamaan lain asumusta ja sen kaikkea kalustoa ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. He kantakoot asumusta ja sen kaikkea kalustoa, ja he toimittakoot siinä palvelusta sekä leiriytykööt asumuksen ympärille.

Biblia1776

50. Mutta sinun pitää asettaman Leviläiset todistuksen majan palvelukseen, ja kaikkein sen astiain päälle, ja kaikkein mitkä sen omat ovat. Heidän pitää kantaman majan, ja kaikki sen astiat, ja heidän pitää ottaman vaarin siitä, ja sioittaman itsensä majan ympärille.

CPR1642

50. Mutta sinun pitä asettaman heitä todistuxen majan palweluxeen ja caickein sen caluin päälle ja caickein cuin sen omat owat. Ja heidän pitä candaman majan ja caicki sen calut ja heidän pitä ottaman waarin sijtä ja sioittaman idzens majan ymbärins.FI33/38

51. Kun asumus lähtee liikkeelle, purkakoot leeviläiset sen; ja kun asumus pysähtyy leiripaikkaan, pystyttäkööt leeviläiset sen. Syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon.

Biblia1776

51. Ja kuin matkustetaan, silloin pitää Leviläisten ottaman majan alas, ja koska joukko itsensä sioittaa, pitää heidän paneman sen ylös. Jos joku muukalainen lähestyy sitä, sen pitää kuoleman.

CPR1642

51. Ja cosca matcustetan silloin pitä Lewitat ottaman majan alas ja cosca joucko idzens sioittawat pitä heidän paneman majan ylös. Jos jocu muucalainen lähesty sitä nijn hänen pitä cuoleman.FI33/38

52. Muut israelilaiset asettukoot kukin omaan leiriinsä ja kukin lippunsa luo, osastoittain.

Biblia1776

52. Israelin lapset pitää sioittaman itsensä kukin leirinsä ja joukkonsa lipun tykö.

CPR1642

52. Israelin lapset pitä sioittaman idzens idzecukin hänen leirins ja jouckons lipun tygö.FI33/38

53. Mutta leeviläiset leiriytykööt lain asumuksen ympärille, ettei Herran viha kohtaisi Israelin kansaa, ja leeviläiset hoitakoot tehtäviä lain asumuksessa.

Biblia1776

53. Mutta Leviläiset pitää sioittaman itsensä todistuksen majan ympärille, ettei viha tulisi Israelin lasten joukon päälle. Sentähden pitää Leviläisten pitämän vaarin todistuksen majan vartiosta.

CPR1642

53. Mutta Lewitat pitä sioittaman idzens todistuxen majan ymbärins ettei wiha tulis Israelin lasten joucon päälle. Sentähden pitä Lewitat pitämän waarin todistuxen majan tykönä.FI33/38

54. Ja israelilaiset tekivät kaiken, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut; niin he tekivät.

Biblia1776

54. Ja Israelin lapset tekivät sen: kaikki mitä Herra Mosekselle käskenyt oli, niin he tekivät.

CPR1642

54. Ja Israelin lapset tei caicki mitä HERra Mosexelle käskenyt oli. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36