HESEKIELIN KIRJA


1 luku
Profeetan näky Kebar – joen varrella: Neljä siivekästä olentoa: Herran kirkkaus.FI33/38

1. Kolmantenakymmenentenä vuotena, neljännessä kuussa, kuukauden viidentenä päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja minä näin Jumalan näkyjä.

Biblia1776

1. Kolmantenakymmentenä vuotena, viidentenä päivänä neljännessä kuussa, kuin minä olin vankein seassa Kebarin virran tykönä, aukenivat taivaat ja minä näin Jumalan näyt.

CPR1642

1. COlmandena kymmendenä wuotena wijdendenä päiwänä neljännesä Cuusa cuin minä olin fangein seas Chebarin wirran tykönä aukeni taiwas ja Jumala osotti minulle näyt.FI33/38

2. Kuukauden viidentenä päivänä, kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden viidentenä vuotena,

Biblia1776

2. Viidentenä päivänä kuussa, viidennellä vuodella, sittekuin Jojakin, Juudan kuningas oli viety vankina pois,

CPR1642

2. Se wijdes päiwä Cuusa oli wijdennellä wuodella sijttecuin Jojachin Judan Cuningas oli wiety fangina pois.FI33/38

3. tuli Jumalan sana pappi Hesekielille, Buusin pojalle, Kaldean maassa Kebar-joen varrella, ja hänen päällensä tuli siellä Herran käsi.

Biblia1776

3. Tapahtui Herran sana Hesekielille, papin Busin pojalle, Kaldean maassa, Kebarin virran tykönä; siellä tuli Herran käsi hänen päällensä.

CPR1642

3. Silloin tapahdui HERran sana Hesekielille Busin pojalle Papin Chaldean maasa Chebarin wirran tykönä siellä tuli HERran käsi hänen päällens.FI33/38

4. Ja minä näin, ja katso: myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuvaa malmia, keskeltä tulta.

Biblia1776

4. Ja minä näin, ja katso, siellä tuli rajutuuli pohjan puolesta, suuren pilven kanssa, täynnänsä tulta, niin että se kuumotti kaikki ympärinsä, ja tulen keskeltä oli se sangen kirkas.

CPR1642

4. JA minä näin ja cadzo siellä tuli raju tuuli pohjan puolest suuren pilwen cansa täynäns tulda nijn että se cuumotti caicki ymbärins ja keskeldä tulen oli se sangen kircas.FI33/38

5. Ja sen keskeltä näkyivät neljän olennon hahmot. Ja näöltänsä ne olivat tällaiset: niillä oli ihmisen hahmo.

Biblia1776

5. Ja siinä keskellä oli niinkuin neljä eläintä, ja tämä oli heidän muotonsa: he olivat ihmisen muotoiset.

CPR1642

5. Ja sijnä keskellä oli nijncuin neljä eläindä ja yxi heistä oli nijncuin ihminen.FI33/38

6. Ja niillä oli neljät kasvot kullakin ja neljä siipeä kullakin.

Biblia1776

6. Ja kullakin heillä oli neljät kasvot, ja kullakin neljä siipeä.

CPR1642

6. Ja heillä oli neljä caswo ja neljä sijpe.FI33/38

7. Ja säärivarret niillä oli suorat ja jalkaterät kuin vasikansorkat, ja ne välkkyivät kuin kiiltävä vaski.

Biblia1776

7. Ja heidän säärensä seisoivat oikiana, mutta heidän pöytäjalkansa olivat niinkuin härjän sorkat, ja paistivat niinkuin kiiltävä vaski.

CPR1642

7. Ja heidän säärens seisoit oikiana mutta heidän jalcans olit nijncuin härjän jalgat ja paistit nijncuin kijldäwä waski.FI33/38

8. Ja siipiensä alla niillä oli, neljällä eri puolellansa, ihmiskädet. Kasvot ja siivet niillä neljällä olivat näin:

Biblia1776

8. Ja ihmisen kädet olivat heidän siipeinsä alla, heidän neljällä tahollansa, sillä heillä oli neljät kasvot ja neljä siipeä.

CPR1642

8. Ja ihmisen kädet olit heidän sijpeins alla heidän neljällä tahwollans sillä heillä oli neljä caswo ja neljä sijpe.FI33/38

9. Niiden siivet koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet: ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin.

Biblia1776

9. Ja heidän siipensä olivat yhdistetyt toinen toiseensa; ja kuin he kävivät, ei he erinneet toinen toisestansa; vaan kuhunka he menivät he kohdastansa eteenpäin.

CPR1642

9. Ja sijwet olit yhdistetyt toinen toiseens. Ja cuin he käwit ei he erinnet toinen toisestans: Waan cuhunga he menit menit he cohdastans.FI33/38

10. Ja niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset; mutta oikealla puolen oli niillä neljällä leijonankasvot, vasemmalla puolen oli niillä neljällä häränkasvot, myös oli niillä neljällä kotkankasvot.

Biblia1776

10. Ja niiden neljän kasvot oikialla puolella olivat niinkuin ihmisen kasvot ja jalopeuran kasvot; mutta vasemmalla puolella olivat niillä neljällä kasvot, niinkuin härjän kasvot, ja kotkan kasvot.

CPR1642

10. HEidän caswons oikialla puolella olit nijncuin ihmisen ja Lejonin mutta wasemalla puolella olit heidän caswons nijncuin härjän ja Cotcan.FI33/38

11. Niin niiden kasvot. Mutta siivet niillä oli levällään ylöspäin. Kullakin oli kaksi, jotka koskettivat toisen siipiä, ja kaksi, joilla ne peittivät ruumistansa.

Biblia1776

11. Ja niin olivat heidän kasvonsa; mutta heidän siipensä olivat eroitetut ylhäältä, niin että kaksi siipeä löi juuri yhteen, ja kahdella siivellä peittivät he ruumiinsa.

CPR1642

11. Ja heidän caswons ja sijpens olit eroitetut nijn että caxi päälimmäistä sijpe löit juuri yhteen ja cahdella sijwellä peitit he heidän ruumins.FI33/38

12. Ja ne kulkivat suoraan eteenpäin. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet.

Biblia1776

12. Kuhunka he menivät, niin he menivät kohdastansa; ja menivät sinne, kuhunka henki ajoi, ja ei erinneet täydessänsä toinen toisestansa.

CPR1642

12. Cuhunga he menit nijn he menit cohdastans ja he menit sinne cuhunga hengi ajoi ja ei erinnet käydesäns toinen toisestans.FI33/38

13. Ja olentojen hahmo oli näöltänsä kuin tuliset hiilet, jotka paloivat tulisoihtujen näköisinä. Tulta liekehti olentojen välissä, ja tuli hohti, ja tulesta lähti salamoita.

Biblia1776

13. Ja eläimet olivat näköänsä niinkuin tuliset hiilet, jotka palavat niinkuin tulisoitto, joka kävi eläinten vaiheella; mutta tuli kuumotti, ja tulesta kävi ulos pitkäisen leimaus.

CPR1642

13. Ja eläimet olit näkyäns nijncuin tuliset hijlet jotca palawat ja nijncuin tulisoitto oli eläinden waihella. Mutta tuli cuumotti ja tulesta käwi ulos pitkäisen leimaus.FI33/38

14. Ja olennot kiitivät edestakaisin ja olivat nähdä kuin salamanleimaus.

Biblia1776

14. Ja eläimet juoksivat edes ja takaisin niinkuin pitäisen tuli.

CPR1642

14. Ja eläimet juoxit sinne ja tänne nijncuin pitkäisen tuli.FI33/38

15. Mutta kun minä katselin olentoja, niin katso: yksi pyörä oli maassa olentojen kohdalla, kunkin niiden neljän etupuolella.

Biblia1776

15. Kuin minä näin nämät eläimet: katso, niin seisoivat siellä yhdet rattaat maan päällä, neljän eläimen tykönä, ja olivat näköänsä niinkuin neljät rattaat.

CPR1642

15. COsca minä näin nämät eläimet: cadzo nijn seisoit siellä rattat maan päällä nijden neljän eläimen tykönä ja olit näkyäns nijncuin neljät rattat.FI33/38

16. Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niinkuin krysoliitti, ja niillä neljällä oli sama muoto, ja ne olivat näöltään ja teoltaan, kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä.

Biblia1776

16. Ja ne rattaat olivat teostansa niinkuin yksi turkos, ja olivat kaikki neljä yhden muotoiset; ja ne olivat näköänsä ja tekoansa niinkuin yhdet rattaat olisivat olleet toinen toisestansa.

CPR1642

16. Ja ne rattat olit nijncuin yxi Turcos ja olit caicki ne neljä yhden muotoiset. Ja ne olit näkyäns nijncuin yhdet rattat olisit ollet toisen sisällä.FI33/38

17. Ne kulkivat neljään eri suuntaansa, kun kulkivat.

Biblia1776

17. Kuin yksi heistä meni, niin menivät kaikki neljä, ja ei erinneet toinen toisestansa.

CPR1642

17. Cosca yxi heistä meni nijn menit caicki ne neljä ja ei erinnet toinen toisestans.FI33/38

18. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Ja niiden kehät olivat korkeat ja peljättävät; ja niiden kehät olivat täynnä silmiä, yltympäri, niissä neljässä.

Biblia1776

18. Niiden pyörät ja korkeus oli sangen ihmeellinen, ja ne olivat täynnä silmiä kaikki ympäri neljää ratasta.

CPR1642

18. Nijden pyörät ja corkeus oli sangen ihmellinen ja ne olit täynäns silmiä caicki ymbärins nijtä neljä ratasta.FI33/38

19. Ja kun olennot kulkivat, kulkivat pyörät niiden ohella; ja kun olennot kohosivat ylös maasta, kohosivat myös pyörät.

Biblia1776

19. Ja kuin eläimet kävivät, niin kulkivat myös rattaat heitä myöten; ja kuin eläimet ylensivät itsensä maasta, niin ylensivät myös rattaat itsensä.

CPR1642

19. Ja cuin eläimet käwit nijn cuuljit myös rattat heitä myöden ja cosca eläimet ylönsit idzens maasta nijn ylönsit myös rattat idzens.FI33/38

20. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat — minne vain henki kulkemaan vaati. Ja pyörät kohosivat samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä.

Biblia1776

20. Kuhunka henki meni, sinne menivät he myös, ja rattaat ylensivät itsensä heidän kanssansa; sillä elävä henki oli rattaissa.

CPR1642

20. Cuhunga hengi meni sinne menit he myös ja rattat ylönsit idzens heidän cansans: Sillä yxi eläwä hengi oli rattaisa.FI33/38

21. Kun olennot kulkivat, kulkivat nämäkin; kun ne seisoivat, seisoivat nämäkin; kun ne kohosivat ylös maasta, kohosivat pyörät samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä.

Biblia1776

21. Kuin he menivät, niin menivät nämät myös, kuin he seisoivat, seisoivat nämät myös; ja kuin he ylensivät itsensä maasta, niin ylensivät myös rattaat itsensä heitä myöten; sillä elävä henki oli rattaissa.

CPR1642

21. Cosca he menit nijn menit nämät myös cosca he seisoit nijn seisoit nämät myös ja cuin he ylensit idzens maasta nijn ylensit myös rattat idzens heitä myöden: Sillä yxi eläwä hengi oli rattaisa.FI33/38

22. Ja olentojen päitten ylle hahmottui taivaanvahvuus, niinkuin peljättävä kristalli, kaartuen ylös niiden päitten ylitse.

Biblia1776

22. Mutta eläinten pään päällä oli niinkuin taivas, kuin peljättävä kristalli, juuri heidän päällitsensä levitetty.

CPR1642

22. Mutta eläinden päällä oli nijncuin taiwas cuin Cristal peljättäwä juuri heidän päälidzens lewitetty.FI33/38

23. Ja taivaanvahvuuden alla oli niillä siivet suorina, toisen siipi toisen siipeä kohti. Kullakin oli kaksi, jotka sitä peittivät — kaksi, jotka peittivät sen ruumista.

Biblia1776

23. Niin että taivaan alla seisoivat heidän siipensä tasaisesti, yksi juuri toiseen päin; ja kaksi siipeä peitti jokaisen heidän ruumiinsa.

CPR1642

23. Nijn että taiwan alla seisoit heidän sijpens ja yxi juuri toisen päin ja caxi sijpe peitit jocaidzen heidän ruumins.FI33/38

24. Ja minä kuulin niiden siipien kohinan niinkuin paljojen vetten kohinan, niinkuin Kaikkivaltiaan jylinän, kun ne kulkivat; pauhinan ääni oli niinkuin sotaleirin pauhu. Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas.

Biblia1776

24. Minä kuulin heidän siipiensä äänen, niinkuin suurten vetten pauhinan ja niinkuin Kaikkivaltiaan jylinän, kuin ne liikkuivat, ja pauhinan äänen niinkuin sotajoukon hyminän; mutta kuin he alallansa seisoivat, niin laskivat he siipensä alas.

CPR1642

24. Ja minä cuulin sijpein änen nijncuin suurten wetten pauhinan ja nijncuin jylinän sildä Caickiwaldialda cosca ne lijcuit ja nijncuin hyminän sota joucosta.FI33/38

25. Ja kuului ääni taivaanvahvuuden yläpuolelta, joka oli niitten pään päällä. — Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas.

Biblia1776

25. Ja ääni kuului taivaasta, joka oli heidän päänsä päällä, kuin he seisoissansa laskivat siipensä alas.

CPR1642

25. Mutta cosca he alallans seisoit nijn laskit he sijpens alas ja cosca he alallans seisoit ja laskit sijpens alas nijn jylisi taiwasa heidän päälläns.FI33/38

26. Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle.

Biblia1776

26. Ja taivaan päällä, joka heidän ylitsensä oli, oli istuin näkyänsä niinkuin saphir, ja istuimella istui ihmisen muotoinen.

CPR1642

26. Ja taiwan päällä joca heidän ylidzens oli oli istuin näkyäns nijncuin Saphir ja istuimella istui ihmisen muotoinen.FI33/38

27. Ja minä näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa; ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde.

Biblia1776

27. Ja minä katsoin hänen päällensä, ja hän oli kuin kirkas valkeus, ja sisältä oli se kuin tuli kaikki ympärinsä; hänen kupeistansa ylös ja alas näin minä niinkuin tulen kuumottavan hänen ympärillänsä.

CPR1642

27. Ja minä cadzoin hänen päällens ja hän oli cuin kircas walkeus ja sisäldä oli se cuin tuli caicki ymbärins: hänen cupeistans ylös ja alas näin minä nijncuin tulen cuumottawan caicki ymbärins.FI33/38

28. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui.

Biblia1776

28. Niinkuin taivaan kaari näkyy pilvessä, kuin satanut on, niin oli myös sen kirkkauden näky ympärinsä. Tämä oli Herran kunnian näky. Ja kuin minä sen nähnyt olin, lankesin minä kasvoilleni, ja kuulin äänen puhuvan.

CPR1642

28. Nijncuin taiwan caari näky pilwen peitos cosca satanut on nijn walaisi se caicki ymbärins. Tämä oli HERran cunnian näky. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48