ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN KIRJA


1 luku
Maailman luominenFI33/38

1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

Biblia1776

1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

CPR1642

1. ALgusa loi Jumala Taiwan ja Maan.FI33/38

2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Biblia1776

2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

CPR1642

2. Ja Maa oli autia ja tyhjä ja pimeys oli sywyden päällä ja Jumalan Hengi lijckui weden päällä.FI33/38

3. Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli.

Biblia1776

3. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.

CPR1642

3. JA Jumala sanoi: tulcon walkeus ja walkeus tuli.FI33/38

4. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.

Biblia1776

4. Ja Jumala näki valkeuden hyväksi. Niin Jumala eroitti valkeuden pimeydestä:

CPR1642

4. Ja Jumala näki walkeuden hywäxi. Nijn Jumala eroitti walkeuden pimeydestä/FI33/38

5. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.

Biblia1776

5. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden kutsui hän yöksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta ensimäinen päivä.

CPR1642

5. Ja cudzui walkeuden päiwäxi ja pimeyden yöxi. Ja tuli ehtosta ja amusta ensimäinen päiwä.FI33/38

6. Ja Jumala sanoi: Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä.

Biblia1776

6. Ja Jumala sanoi: tulkoon vahvuus vetten vaiheelle, eroittamaan vesiä vesistä.

CPR1642

6. JA Jumala sanoi: tulcon wahwus wetten waihelle eroittaman wesiä wesistä.FI33/38

7. Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.

Biblia1776

7. Ja Jumala teki vahvuuden, ja eroitti vedet, jotka ovat vahvuuden alla, niistä vesistä, jotka ovat vahvuuden päällä: ja tapahtui niin.

CPR1642

7. Ja Jumala teki wahwuden ja eroitti weden cuin oli wahwuden alla sijtä wedestä cuin oli wahwuden päällä Ja tapahtui nijn.FI33/38

8. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.

Biblia1776

8. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen päivä.

CPR1642

8. Ja Jumala cudzui wahwuden Taiwaxi. Ja tuli ehtosta ja amusta toinen päiwä.FI33/38

9. Ja Jumala sanoi: Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin. Ja tapahtui niin.

Biblia1776

9. Ja Jumala sanoi: kokoontukoon vedet taivaan alla erinomaiseen paikkaan, niin että kuiva näkyy. Ja tapahtui niin.

CPR1642

9. JA Jumala sanoi: coconducon wesi taiwan alla erinomaiseen paickaan nijn että cuiwa näky Ja tapahtui nijn.FI33/38

10. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Biblia1776

10. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja vetten kokoukset hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki sen hyväksi.

CPR1642

10. Ja Jumala cudzui cuiwan Maaxi ja wetten cocouxen hän cudzui Merexi. Ja Jumala näki sen hywäxi.FI33/38

11. Ja Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin:

Biblia1776

11. Ja Jumala sanoi: vihoittakoon maa, ja kasvakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedelmälliset puut, jotka hedelmän kantavat lajinsa jälkeen, jossa sen siemen on maan päällä. Ja tapahtui niin.

CPR1642

11. Ja Jumala sanoi: wihottacon maa ja caswacon ruohon josa siemen on ja hedelmäliset puut että cukin laistans hedelmöidze josa on oma siemen idze hänesäns maalla Ja tapahtui nijn.FI33/38

12. maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Biblia1776

12. Ja maa vihoitti ja kasvoi ruohon, jossa siemen oli lajinsa jälkeen, ja hedelmälliset puut, joiden siemen oli itsessänsä lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.

CPR1642

12. Ja maa wihotti ja caswoi ruohon josa siemen oli laistans ja hedelmäliset puut joiden siemen oli idze heisäns cusakin laistans.FI33/38

13. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.

Biblia1776

13. Ja tuli ehtoosta ja aamusta kolmas päivä.

CPR1642

13. Ja Jumala näki sen hywäxi. Ja tuli ehtosta ja amusta colmas päiwä.FI33/38

14. Ja Jumala sanoi: Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,

Biblia1776

14. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeudet taivaan vahvuuteen, eroittamaan päivää ja yötä: ja olkoon merkeiksi, ja ajoiksi, ja päiviksi ja vuosiksi.

CPR1642

14. JA Jumala sanoi: tulcon walkeudet taiwan wahwuteen eroittaman päiwä ja yötä ja olcon merkeixi ajoixi päiwixi ja wuosixi.FI33/38

15. ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle. Ja tapahtui niin:

Biblia1776

15. Ja olkoon valkeudeksi taivaan vahvuudessa, paistamaan maan päälle. Ja tapahtui niin.

CPR1642

15. Ja olcon walkeudexi taiwan wahwudes paistaman maan päälle. Ja tapahtui nijn.FI33/38

16. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.

Biblia1776

16. Ja Jumala teki kaksi suurta valkeutta: suuremman valkeuden päivää hallitsemaan, ja vähemmän valkeuden yötä hallitsemaan, ja tähdet.

CPR1642

16. Ja Jumala teki caxi suurta walkeutta suuremman walkeuden päiwä hallidzeman ja wähemmän walkeuden yötä hallidzeman ja tähdet.FI33/38

17. Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle

Biblia1776

17. Ja Jumala pani ne taivaan vahvuuteen, paistamaan maan päälle.

CPR1642

17. Ja Jumala pani ne taiwan wahwuteen paistaman maan päälle/FI33/38

18. ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Biblia1776

18. Ja hallitsemaan päivää ja yötä, ja eroittamaan valkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hyväksi.

CPR1642

18. Ja hallidzeman päiwä ja yötä ja eroittaman walkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hywäxi.FI33/38

19. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.

Biblia1776

19. Ja tuli ehtoosta ja aamusta naljäs päivä.

CPR1642

19. Ja tuli ehtosta ja amusta neljäs päiwä.FI33/38

20. Ja Jumala sanoi: Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla.

Biblia1776

20. Ja Jumala sanoi: kuohuttakoon vedet yltäkyllä liikkuvaisia eläimiä, ja linnut lentäköön maan päällä taivaan avaruudessa.

CPR1642

20. JA Jumala sanoi: cuohuttacon wesi lijckuwaisia eläimitä ja linnut maan pällä taiwan wahwuden alla lendäkän.FI33/38

21. Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Biblia1776

21. Ja Jumala loi suuret valaskalat, ja kaikkinaiset liikkuvaiset eläimet, jotka vedet kuohuttivat yltäkyllä kunkin lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset siivilliset linnut, lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.

CPR1642

21. Ja Jumala loi suuret walascalat ja caickinaiset lijckuwaiset eläimet jotca wesi cuohutti cungin laistans ja caickinaiset höyhemeliset linnut cungin laistans. Ja Jumala näki sen hywäxi.FI33/38

22. Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.

Biblia1776

22. Ja Jumala siunasi heitä, ja sanoi: olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät, ja täyttäkäät meren vedet, ja linnut lisääntyköön veden päällä.

CPR1642

22. Ja Jumala siunais heitä ja sanoi: hedelmöitkät ja lisändykät ja täyttäkät meren wedet ja linnut lisändykön maalle.FI33/38

23. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.

Biblia1776

23. Ja tuli ehtoosta ja aamusta viides päivä.

CPR1642

23. Ja tuli ehtosta ja amusta wijdes päiwä.FI33/38

24. Ja Jumala sanoi: Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin:

Biblia1776

24. Ja Jumala sanoi: tuottakoon maa eläimet lajinsa jälkeen, karjan, madot ja pedot maalle lajinsa jälkeen. Ja tapahtui niin.

CPR1642

24. Ja Jumala sanoi: tuocon maa eläimet cungin laistans carjan madot ja pedot maalle cungin laistans Ja tapahtui nijn.FI33/38

25. Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Biblia1776

25. Ja jumala teki pedot maalle lajinsa jälkeen, ja karjan lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset matelevaiset maalla lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.

CPR1642

25. Ja Jumala teki pedot maalle cungin laistans caickinaiset matelewaiset eläimet maalle laistans. Ja Jumala näki sen hywäxi.FI33/38

26. Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.

Biblia1776

26. Ja Jumala sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he vallitkaan kalat meressä, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan, ja kaikki, jotka maalla matelevat.

CPR1642

26. JA Jumala sanoi: tehkäm Ihminen meidän cuwaxem joca meidän muotoisem on joca wallidze calat meres ja linnut taiwan alla ja carjan ja coco maan ja caicki jotca maalla matelewat.FI33/38

27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Biblia1776

27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi: mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä.

CPR1642

27. Ja Jumala loi Ihmisen omaxi cuwaxens Jumalan cuwaxi hän sen loi miehexi ja waimoxi loi hän heitä.FI33/38

28. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.

Biblia1776

28. Ja Jumala siunasi heitä, ja Jumala sanoi heille: kasvakaat ja lisääntykäät ja täyttäkäät maata, ja tehkäät se teillenne alamaiseksi; ja vallitkaat kalat meressä, ja taivaan linnut, ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkuvat.

CPR1642

28. Ja Jumala siunais heitä ja sanoi heille: hedelmöitkät ja lisändykät ja täyttäkät maata ja tehkät se teillen alemaisexi ja wallitcat calat meres ja linnut taiwan alla ja caicki eläimet jotca maalla lijckuwat.FI33/38

29. Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.

Biblia1776

29. Ja Jumala sanoi: katso, minä annoin teille kaikkinaiset ruohot, joissa siemen on koko maan päällä, ja kaikkinaiset hedelmälliset puut, ja puut, joissa siemen on, teille ruaksi

CPR1642

29. Ja Jumala sanoi: cadzo minä annoin teille caickinaiset ruohot joisa siemen on coco maan päällä ja caickinaiset hedelmäliset puut ja puut joisa siemen on teille ruaxi.FI33/38

30. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin.

Biblia1776

30. Ja kaikille eläimille maan päällä, ja kaikille taivaan linnuille, ja kaikille, jotka matelevat maan päällä, joissa elävä henki on, kaikkinaiset viheriäiset ruohot syötäväksi. Ja tapahtui niin.

CPR1642

30. Ja caickille eläimille maan päällä ja caickille linnuille taiwan alla ja caickille madoille maan päällä joisa hengi on caickinaiset wiherjäiset ruohot syötäwäxi Ja tapahtui nijn.FI33/38

31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

Biblia1776

31. Ja Jumala katsoi kaikkia, kuin hän tehnyt oli, ja katso, ne olivat sangen hyvät. Ja tuli ehtoosta ja aamusta se kuudes päivä.

CPR1642

31. Ja Jumala cadzoi caickia cuin hän tehnyt oli ja cadzo ne olit sangen hywät. Ja tuli ehtosta ja amusta cuudes päiwä. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50