Sefanjan kirja


3 luku
Kansat tuomitaan ja kääntyvät Herran tykö. Siionin tuleva kunnia.FI33/38

1. Voi uppiniskaista ja saastutettua, voi väkivaltaista kaupunkia!

Biblia1776

1. Voi sitä kauhiaa, rietasta ja väkivaltaista kaupunkia!

CPR1642

1. WOi sitä cauhiata rietast ja wäkiwallaist Caupungi.

Osat1551

1. WE sen cauhialisen/ rietan/ wäkiualdaisen Caupungin/ (Woi sen kauhiaisen/ riettaan/ wäkiwaltaisen kaupungin/)

FI33/38

2. Se ei ole totellut ääntä, ei huolinut kurituksesta, ei luottanut Herraan, ei lähestynyt Jumalaansa.

Biblia1776

2. Ei hän tahdo kuulla, eikä antaa itsiänsä kurittaa; ei hän tahdo uskaltaa Herran päälle, eikä pidä itsiänsä Jumalansa tykö.

CPR1642

2. Ei hän tahdo cuulla eikä anda händäns curitta. Ei hän tahdo uscalda HERran päälle eikä pidä händäns hänen Jumalans tygö.

Osat1551

2. Ei hen tacdho cwlda/ eikä henens anda curitta. Eipe hen tacdho HERRAN päle vskalta/ eike henens pidhe henen Jumalans tyge. (Ei hän tahdo kuulla/ eikä hänens antaa kurittaa. Eipä hän tahdo HERRAN päälle uskaltaa/ eikä hänens pidä hänen Jumalansa tykö.)

FI33/38

3. Sen päämiehet sen keskellä ovat ärjyviä leijonia. Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla, jotka eivät säästä mitään aamuksi.

Biblia1776

3. Hänen päämiehensä ovat hänessä niinkuin kiljuvat jalopeurat, ja hänen tuomarinsa niinkuin sudet ehtoolla, jotka ei mitään jätä huomeneksi.

CPR1642

3. Hänen Förstins owat hänes nijncuin kiljuwat Lejonit ja hänen Duomarins nijncuin sudet ehtona jotca ei mitän jätä huomenexi.

Osat1551

3. Henen Pämiestens ouat henes ninquin kiliuuat Jalopeurat/ ia henen Domarins Sudhet ectona/ Jotca euet miteken iete homenen asti. (Hänen päämiehensä owat hänessä niinkuin kiljuwat jalopeurat/ ja hänen tuomarinsa sudet ehtoona/ jotka eiwät mitäkään jätä huomeneen asti.)

FI33/38

4. Sen profeetat ovat huikentelijoita, uskottomia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja tekevät väkivaltaa laille.

Biblia1776

4. Hänen prophetansa ovat irstaiset ja petturit; hänen pappinsa saastuttavat pyhyyden, ja kääntävät lain väkivaltaisesti.

CPR1642

4. Hänen Prophetans owat irstaiset ja ylöncadzojat hänen Pappins rijwawat Pyhyden ja käändäwät Lain wäkiwallaisest.

Osat1551

4. Henen Prophetans ouat irtaiset ia ylencatzoiat/ Henen Pappeins riuauat sen Pyhydhen/ Ja * vlostoimittauat Lain wäkiuallaisest. (Hänen prophetansa owat irtaiset ja ylenkatsojat/ Hänen pappinsa riiwaawat sen pyhyyden/ ja ulostoimittawat lain wäkiwaltaisesti.)

FI33/38

5. Herra on vanhurskas sen keskellä, hän ei tee väärin. Joka aamu hän tuo valoon oikeutensa, ei se tulematta jää. Mutta väärintekijä ei tunne häpeätä.

Biblia1776

5. Mutta Herra, joka heidän seassansa on, on vanhurskas, ja ei tee mitään väärin; vaan antaa joka aamulla oikeutensa julkisesti opettaa, eikä lakkaa; vaan väärintekiä ei taida hävetä.

CPR1642

5. Mutta HERra joca heidän seasans on opetta oikein ja ei tee mitän wäärin: waan anda joca amulla hänen oikeudens julkisest opetta eikä lacka mutta se paha Canssa ei tahdo oppia häpemän.

Osat1551

5. Mutta se HERRA/ ioca heiden seasans on/ opetapi kylle oikein/ ia ei tee ychten wärytte. Waan ioca amulla hen andapi henen Oikiudhens iulkisest opetta/ ia ei lacka. Mutta se Paha Canssa/ ei tadho oppia häpiemehen. (Mutta se HERRA/ joka heidän seassansa on/ opettaapi kyllä oikein/ ja ei tee yhtään wääryyttä. Waan joka aamulla hän antaapi hänen oikeutensa julkisesti opettaa/ ja ei lakkaa. Mutta se paha kansa/ ei tahdo oppia häpeämän.)

FI33/38

6. Minä olen hävittänyt pakanakansat, niiden muurinkulmat ovat autioina. Minä olen tehnyt niiden kadut raunioiksi, kulkijattomiksi; niiden kaupungit ovat hävitetyt ihmisettömiksi, asujattomiksi.

Biblia1776

6. Minä olen antanut pakanat hävittää ja heidän linnansa autioksi tehdä, ja heidän katunsa niin tyhjentää, ettei kenkään niitä pidä käymän. Heidän kaupunkinsa ovat hävitetyt, ettei kenenkään pidä niissä enään asuman.

CPR1642

6. Sentähden tahdon minä tämän Canssan häwittä ja heidän linnans autioxi tehdä ja heidän catuns nijn tyhjätä ettei kengän sitä pidä käymän. Heidän Caupungins pitä häwitettämän ettei kenengän pidä nijsä sillen asuman.

Osat1551

6. Senteden mine tadhon temen Canssan vlosiuritta/ heiden Linnans autioxi tedhä/ ia heiden Cadhunsa nin tyhiendemen/ etteikengen sen päle keumen pidhe. Heiden Caupungins pite poishäuitettemen/ etteikengen heisse sillen asu. (Sentähden minä tahdon tämän kansan ulosjuurittaaa/ heidän linnansa autioksi tehdä/ ja heidän katunsa niin tyhjentämän/ ettei kenkään sen päällä käymän pidä. Heidän kaupunkinsa pitää poishäwitettämän/ ettei kenkään heissä silleen asu.)

FI33/38

7. Minä olen sanonut: Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen kuritus, niin ei hävitetä tytär Siionin asumusta, ei mitään siitä, mitä minä olen hänelle säätänyt. Kuitenkin he varhaisesta alkaen ovat aina pahemmin tehneet.

Biblia1776

7. Minä annoin sinulle sanoa: kuitenkin pitää sinun minua pelkäämän, ja antaman sinuas kurittaa, niin ei pidä hänen asuinsiansa hävitettämän, eikä mitään, josta minä olen häntä nuhdellut; mutta he ahkeroitsevat kaikkinaista pahuutta.

CPR1642

7. MInä annoin sinulle sanoa: Minua pitä sinun pelkämän ja andaman sinus curitta nijn ei olis hänen asuinsians häwitetty ja ei olis mitän josta minä olisin händä nuhdellut: mutta he ahkeroidzewat caickinaista pahutta.

Osat1551

7. Mine annoin sinulle sano. Minua pite sinun pelkemen/ ia sinua anda curitta/ Nin ei olis henen Asumisens vlosiuritettu/ ia eikengen tulis/ iolla mine hende etziskelisin. Mutta he achkeroitzeuat caikinaista pahutta prucaman. (Minä annoin sinulle sanoa. Minua pitää sinun pelkäämän/ ja sinua antaa kurittaa/ Niin olisi hänen asumisensa ulosjuuritettu/ ja eikenkään tulisi/ jolla minä häntä etsiskelisin. Mutta he ahkeroitsewat kaikkinaista pahuutta pruukaaman.)

FI33/38

8. Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.

Biblia1776

8. Sentähden, sanoo Herra, täytyy myös teidän minua odottaa, siihenasti kuin minäkin aikanani nousen saaliille; kuin minä myös tuomitsen, ja kokoon pakanat, ja valtakunnat yhteen saatan ja vihani heidän päällensä vuodatan, ja kaiken minun vihani hirmuisuuden; sillä koko maan pitää minun kiivauteni tuli syömän.

CPR1642

8. Sentähden sano HERra täyty myös teidän minua odotta sijhenasti cuin minäkin aicanans nousen cosca minä myös duomidzen ja cocon pacanat ja waldacunnat yhten saatan ja wihani heidän päällens wuodatan ja caiken minun wihani hirmuisuden: sillä coco mailman pitä minun kijwauden tuli syömän.

Osat1551

8. Senteden ( sanopi HERRA ) teuty mös teiden minua odhottaman/ Sihenasti ette mineki aiallani ylesnousen/ Coska mineki domitzen/ ia ne Pacanat cootan/ ia ne Waldakunnat ychtensaatan/ ia minun Wihani heiden ylitzens wodhatan/ ia/ caiken minun Wihan hirmusudhen. Sille coco Mailman pite minun Kiuaudhen Tulen cautta ylessötemen. (Sentähden (sanoopi HERRA) täytyy myös teidän minua odottaman/ Siihenasti että minäkin ajallani ylösnousen/ Koska minäkin tuomitsen/ ja ne pakanat kootaan/ ja ne waltakunnat yhteensaatetaan/ ja minun wihani heidän ylitsensä wuodatan/ ja / kaiken minun wihan hirmuisuuden. Sillä koko maailman pitää minun kiiwauden tulen kautta ylössyötämän.)

FI33/38

9. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti.

Biblia1776

9. Silloin minä tahdon kansoille tosin antaa saarnata suloisilla huulilla, että heidän kaikkein pitää Herran nimeä avuksensa huutaman, ja häntä yksimielisesti palveleman.

CPR1642

9. SIlloin minä tahdon Canssoille toisin anda saarnata suloisilla huulilla että heidän caickein pitä HERran nime rucoileman ja händä yximielisest palweleman.

Osat1551

9. SIlloin mine tadhon Canssoille toisin anda sarnata/ suloisel Hwlella/ Ette heiden caiki pite HERRAN Nimen auxenshwtaman/ ia hende yximielisestä palueleman. (Silloin minä tahdon kansoille toisin antaa saarnata/ suloisella huulella/ että heidän kaikki pitää HERRAN nimen awuksensa huutaman/ ja häntä yksimielisesti palweleman.)

FI33/38

10. Tuolta puolen Etiopian virtain tuovat minun rukoilijani — tytär, minun hajoitettu joukkoni — minulle ruokauhreja.

Biblia1776

10. Jotka minua kumartavat, ne hajoitetut siltä puolelta Etiopian virtoja, pitää minulle lahjaksi tuotaman.

CPR1642

10. Jotca minua cumartawat nimittäin hajotetut sildä puolelda Ethiopian wirta pitä minulle lahjaxi tuotaman.

Osat1551

10. Minun Cumartauaiseni/ nimitein/ ne haiotetut silde polelda sijte Ethiopian Wirdhast/ pite minulle Lahiaxi edestoottaman. (Minun kumartawaiseni/ nimittäin/ ne hajoitetut siltä puolelta siitä Ethiopian wirrasta/ pitää minulle lahjaksi edestuottaman.)

FI33/38

11. Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä yhtäkään niistä teoistasi, joilla olet rikkonut minua vastaan, sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi sinun ylvääsi, riemuitsevaisesi, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä vuorellani.

Biblia1776

11. Siihen aikaan ei pidä sinun enään häpeemän kaikkia sinun tekojas, joilla minua vastaan olet syntiä tehnyt; sillä minä tahdon ylpiät pyhät silloin sinun seastas ottaa pois, niin ettes enää tohdi itsiäs korottaa minun vuoreni tähden.

CPR1642

11. Sijhen aican ei pidä sinun sillen häpemän caickia sinun tecojas joillas minua wastan olet syndiä tehnyt: sillä minä tahdon ne corjat pyhät silloin sinun seastas otta pois nijn ettes tohdi idzes corgotta minun wuoreni tähden.

Osat1551

11. Sihen aican ei pidhe sinun sillen häpiemen/ caikista sinun teghoistas/ ioillas minun wastani synditehnyt olet. Sille mine tadhon ne coriat pyhet sinun seastas silloin poisotta/ Ettei sinun pidhe sillen sinuas ylesnostaman minun pyhen Woren teden. (Siihen aikaan ei pidä sinun silleen häpeämän/ kaikista sinun teoistasi/ joillas minun wastaani syntiä tehnyt olet. Sillä minä tahdon ne koreat pyhät sinun seastasi silloin poisottaa/ ettei sinun pidä silleen sinuas ylösnostaman minun pyhän wuoren tähden.)

FI33/38

12. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen.

Biblia1776

12. Minä tahdon sinusta antaa jäädä köyhän ja halvan kansan; heidän pitää Herran nimeen turvaaman.

CPR1642

12. Minä tahdon sinust anda jäädä köyhän ja halwan Canssan heidän pitä HERran nimeen turwaman.

Osat1551

12. Mine tadhon sinus anda ylitziedhe ydhen Kieuhen/ halpan Canssan/ Heiden pite HERRAN Nimen päle turuaman/ (Minä tahdon sinussa antaa ylitsejäädä yhden köyhän/ halwan kansan/ Heidän pitää HERRAN nimen päälle turwaaman.)

FI33/38

13. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat kaittaviansa ja makaavat kenenkään peloittelematta.

Biblia1776

13. Jääneet Israelista ei pidä mitään pahaa tekemän, eikä valhetta puhuman, ja ei heidän suussansa pidä viekasta kieltä löydettämän; vaan he elätetään levossa, ja ei ole ketään peljättäjää.

CPR1642

13. Jäänet Israelist ei pidä mitän paha tekemän eikä walhetta puhuman ja ei heidän suusans pidä wiecast kieldä löyttämän waan he elätetän lewos ilman pelgota.

Osat1551

13. Ne Jellensietetyt Israel euet miteken paha pidhe tekemen/ eike walhen puhuman/ Ja ei heiden swsans pidhe ychten wiecas Kieli leutemen. Waan he caitzetan ia lepeieuet/ ilman caikita pelghota. (Ne jällensjätetyt Israel eiwät mitäkään pahaa pidä tekemän/ eikä walheen puhuman/ Ja ei heidän suussansa pidä yhtään wieras kieli löytämän. Waan he kaitsetaan ja lepääwät/ ilman kaikkia pelkoja.)

FI33/38

14. Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem.

Biblia1776

14. Riemuitse, sinä Zionin tytär, huuda, Israel, iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäs, sinä tytär Jerusalem.

CPR1642

14. Riemuidze sinä Zionin tytär huuda Israel iloidze ja riemuidze caikest sydämestäs sinä tytär Jerusalem.

Osat1551

14. Riemuitze sine Tyter Zion/ hwdha Israel/ iloitze ia riemuitze caikista sydhemestes/ sine tyter Jerusalem. (Riemuitse sinä tytär Zion/ huuda Israel/ iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäsi/ sinä tytär Jerusalem.)

FI33/38

15. Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä.

Biblia1776

15. Sillä Herra on sinun rangaistukses ottanut pois, ja sinun vihollises kääntänyt pois; Herra Israelin kuningas on sinun tykönäs, ettes enään pelkää onnettomuutta.

CPR1642

15. Sillä HERra on sinun rangaistuxes ottanut pois ja sinun wihollises käändänyt pois. HERra Israelin Cuningas on sinun tykönäs ettes sillen pelkä onnettomutta.

Osat1551

15. Sille ette HERRA ombi sinun rangastuxes poisottanut/ Ja sinun Wiholises poiskiendenyt. HERRA se Israelin Kuningas ombi sinun tykenes/ ettei sine taruitze sillen ydhengen Onnettomuxesta sinuas pelkemen. (Sillä että HERRA ompi sinun rangaistuksesi poisottanut/ Ja sinun wihollisesi poiskääntänyt. HERRA se Israelin kuningas ompi sinun tykönäsi/ ettei sinä tarwitse silleen yhdenkään onnettomuudesta sinuas pelkäämän.)

FI33/38

16. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko.

Biblia1776

16. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemille: älä pelkää, ja Zionille: älä käsiäs laske alas!

CPR1642

16. Sijhen aican sanotan Jerusalemille: älä pelkä: ja Zionille: älä käsiäs laske alas.

Osat1551

16. Sihen aican sanotan Jerusalemin tyge/ Ele pelke. Ja Zionin tyge. Ele Käsies alaslaske. (Siihen aikaan sanotaan Jerusalemin tykö/ Älä pelkää. Ja Zionin tykö. Älä käsiäsi alaslaske.)

FI33/38

17. Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee.

Biblia1776

17. Sillä Herra sinun Jumalas on sinun tykönäs, väkevä vapahtaja; hän on sinusta suuresti riemuitseva, ja on oleva sinulle suloinen, ja antava anteeksi, ja sinusta pitää kiitoksella riemuittaman.

CPR1642

17. Sillä HERra sinun Jumalas on sinun tykönäs wäkewä wapahtaja.

Osat1551

17. Sille se HERRA sinun Jumalas ombi sinun tykenes/ yxi wäkeue Wapactaia. (Sillä se HERRA sinun Jumalasi ompi sinun tykönäsi/ yksi wäkewä wapahtaja.)

FI33/38

18. Jotka murehtivat, kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan: nehän ovat sinusta, niitä häväistys kuormana painaa.

Biblia1776

18. Jotka murehtivat sitä, ettei he ole tulleet juhlakokoukseen, ja ovat sinusta, ne minä tahdon koota; tämä pilkka on heille kuormaksi.

CPR1642

18. Hän on sinusta riemuidzewa ja on olewa sinulle suloinen ja andawa andexi ja sinusta pitä cajahduxella riemuittaman. Jotca murehtiwat sitä ettei he ole tullet juhlan cocouxeen ja owat sinusta ne minä tahdon cogota: tämä pilcka oli heillä cuorma.

Osat1551

18. Henen pite sinun ylitzes riemuitzeman/ ia oleman suloisen sinun wastas/ ia andexiandaman/ ia pite sinun ylitzes caiachtoxella riemuitzeman. Ne/ iotca Inhimisten Sätydhen cautta adhistetut olit/ tadho mine poissaatta/ ette he sinusta poistulisit/ Jotca Sädhyt sinun Raskaudhes oli/ ioista sine Nudheltijn. (Hänen pitää sinun ylitsesi riemuitseman/ ja oleman suloisen sinun wastaasi/ ja anteeksiantaman/ ja pitää sinun ylitsesi kajahduksella riemuitseman/ Ne/ jotka ihmisten säätyjen kautta ahdistetut olit/ tahdon minä poissaattaa/ että he sinusta poistulisit/ jotka säädyt sinun raskaudesi oli/ joista sinä nuhdeltiin.)

FI33/38

19. Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyttäjillesi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina.

Biblia1776

19. Katso, minä tahdon siihen aikaan kaikki lopettaa, jotka sinua vaivaavat, ja tahdon ontuvaisia auttaa, ja hyljätyt koota, ja saatan heidät kiitokseksi ja nimeksi kaikessa maassa, jossa he katsottiin ylön.

CPR1642

19. Cadzo minä tahdon sijhen aican caicki lopetta jotca sinua waiwawat ja tahdon onduwaista autta ja hyljätyt coota ja saatan heidän cunniaan ja kijtoxen caikesa maasa josa he cadzottin ylön.

Osat1551

19. Catzo/ mine tadhon caiki lopetta/ sihen aican/ iotca sinua waiuauat. Ja tadhon sen Onduuaisen autta/ ia ne poissöxetut coota/ ia tadhon heite Kitoxexi ia Cunniaxi panna caikissa Maas/ iossa he ylencatzotan. (Katso/ minä tahdon kaikki lopettaa/ siihen aikaan/ jotka sinua waiwaawat. Ja tahdon sen ontuwaisen auttaa/ ja ne poissyöksetyt koota/ ja tahdon heitä kiitokseksi ja kunniaksi panna kaikissa maassa/ jossa he ylenkatsotaan.)

FI33/38

20. Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin — siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo Herra.

Biblia1776

20. Siihen aikaan tahdon minä teidät tänne tuoda, ja sillä ajalla teitä koota; sillä minä asetan teidät nimeksi ja ylistykseksi kaikkein kansain seassa maan päällä, kuin minä teidän vankiutenne käännän teidän silmäinne edessä, sanoo Herra.

CPR1642

20. Sijhen aican tahdon minä teidän tähän tuoda ja sillä ajalla teitä coota: sillä minä asetan teidän kijtoxexi ja cunniaxi caickein Canssain seas maan päällä cosca minä teidän fangiuxenne käännän teidän silmäin edes sano HERra.

Osat1551

20. Sihen aican mine tadhon teite tehen siseltoodha/ ia teite samal aialla coota/ Sille mine tadhon teite kijtoxexi ia cunniaxi caikein Canssain seas Maan päle/ coska mine teide' Fangiuxen kiennen teide' Silmein edes/ sanopi HERRA. (Siihen aikaan minä tahdon teitä tähän sisälle tuoda/ ja teitä samalla ajalla koota/ Sillä minä tahdon teitä kiitokseksi ja kunniaksi kaikkein kansain seassa maan päällä/ koska minä teidän wankeuden käännän teidän silmäin edessä/ sanoopi HERRA.)

 

Valitse
luku

1 2 3