Sefanjan kirja


1 luku
Herran vihan päivä.FI33/38

1. Herran sana, joka tuli Sefanjalle, Kuusin pojalle, joka oli Gedaljan poika, joka Amarjan poika, joka Hiskian poika, Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä.

Biblia1776

1. Tämä on Herran sana, joka tapahtui Zephanjalle Kusin pojalle, Gedalian pojalle, Amarian pojalle, Hiskian pojalle, Josian Amonin pojan, Juudan kuninkaan ajalla.

CPR1642

1. TÄmä on HERran sana joca tapahdui ZephanJalle Chusin pojalle Gedalian pojalle Amarian pojalle Jehiskian pojalle Josian Amonin pojan Judan Cuningan ajalla.

Osat1551

1. TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Zephanian tyge/ sen Chusin poian/ Gedalian poian/ Amarian poian/ Hiskiasen poian/ Sen Josian Amonin poian aialla/ sen Juttain Kuningan. (Tämä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Zephanian tykö/ sen Chusin pojan/ Gedaljan pojan/ Amarian pojan/ Hiskian pojan/ Sen Josian Amonin pojan ajalla/ sen juuttain kuninkaan.)

FI33/38

2. Totisesti minä otan kaiken pois maan pinnalta, sanoo Herra.

Biblia1776

2. Minä tahdon kaikki maalta ottaa peräti pois, sanoo Herra.

CPR1642

2. MInä tahdon caicki maalda otta pois sano HERRA.

Osat1551

2. Mine tadhon caiki Maalda poisotta/ sanopi HERRA. (Minä tahdon kaikki maalta poisottaa/ sanoopi HERRA.)

FI33/38

3. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra.

Biblia1776

3. Minä tahdon ottaa pois ihmiset ja karjan, linnut taivaan alta ja kalat merestä otan minä pois, niin myös pahennuksen ja jumalattoman, ja minä tahdon ihmiset maan päältä hävittää, sanoo Herra.

CPR1642

3. Minä tahdon ihmiset ja carjan linnut taiwan alda ja calat merest otta pois pahannuxen ja jumalattoman ja minä tahdon ihmiset maasta häwittä sano HERRA.

Osat1551

3. Mine tadhon seke Inhimiset ia Cariat/ seke Linnut taiuas alla/ ette Calat Meres poisotta/ ynne sen Pahannoxen ia sen Jumalattoman/ Ja/ mine tadhon ne Inhimiset Maasta vlosiuritta/ sanopi HERRA. (Minä tahdon sekä ihmiset ja karjat/ sekä linnut taiwasalla/ että kalat merestä poisottaa/ ynnä sen pahennuksen ja sen jumalattoman/ ja minä tahdon ne ihmiset maasta ulosjuurittaa/ sanoopi HERRA.)

FI33/38

4. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta Baalin jätteet, epäjumalain pappien nimet ynnä myös Herran papit,

Biblia1776

4. Minä ojennan minun käteni Juudan päälle ja kaikkein niiden päälle, jotka Jerusalemissa asuvat, ja hävitän Baalin jääneet, ja munkkien ja pappien nimen tästä paikasta;

CPR1642

4. Minä ojennan minun käteni Judan päälle ja caickein nijden päälle jotca Jerusalemis asuwat. Nijn myös minä häwitän Baalimin tähtet ja Camarimin ja Pappein nimet tästä paicasta.

Osat1551

4. Mine tadhon minun Käteni vlosoienda Judan ylitze/ ia ylitze nijte caikia/ iotca Jerusalemis asuuat. Jurinin mine tadhon ne Techteet Baalist vlosiuritta/ sijhen mös se Camarim nime/ Munckit ia Papit teste Paicasta. (Minä tahdon minun käteni ulosojentaa Judan ylitse/ ja ylitse niitä kaikkia/ jotka Jerusalemissa asuwat. Juuri niin minä tahdon ne tähteet baalista ulosjuurittaa/ siihen myös se camarimin nimen/ munkit ja papit tästä paikasta.)

FI33/38

5. ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat Melekinsä kautta,

Biblia1776

5. Ja ne, jotka kattoin päällä taivaan sotaväkeä kumartavat, ja jotka kumartavat ja vannovat Herran kautta, ja vannovat myös Molokinsa kautta;

CPR1642

5. Ja ne jotca cattoin päällä taiwan sotawäke cumartawat ja wannowat cuitengin HERran cautta ja myös Malchomin cautta.

Osat1551

5. Ja ne/ iotca cattoin päle Taiuan Sotawäki cumartauat/ Jotca site cumartauat/ ia wannouat quitengin HERRAN cautta/ ia mös tasan Malchom cautta/ (ja ne/ jotka kattoin päällä taiwaan sotawäkeä kumartawat/ Jotka sitä kumartawat/ ja wannowat kuitenkin HERRAN kautta/ ja myös tasan malchom kautta/)

FI33/38

6. ynnä ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivät etsi Herraa eivätkä häntä kysy.

Biblia1776

6. Ja ne, jotka Herrasta luopuvat, ja jotka ei Herraa ensinkään etsi, eikä häntä tottele.

CPR1642

6. Ja ne jotca HERrasta luopuwat ja jotca ei HERra ensingän edzi eikä händä tottele.

Osat1551

6. ia ne iotca HERRALDA poislangeuat/ ia iotca euet HERRA ensingen etzi/ eike hende tottele. (ja ne jotka HERRALTA poislankeawat/ ja jotka eiwät HERRAA ensinkään etsi/ eikä häntä tottele.)

FI33/38

7. Vaiti Herran, Herran edessä! Sillä Herran päivä on lähellä; sillä Herra on laittanut teurasuhrin, on vihkinyt kutsuttunsa.

Biblia1776

7. Vaijetkaat Herran, Herran edessä; sillä Herran päivä on läsnä, ja Herra on teurasuhrin valmistanut, ja vieraansa siihen kutsunut.

CPR1642

7. Waiketcat HERran Jumalan edes: sillä HERran päiwä on läsnä ja HERra on teurasuhrin walmistanut ja wierans sijhen cudzunut.

Osat1551

7. Waickenecat sen HERRAN Jumalan casuon edeste/ Sille ette leszne ombi HERRAN peiue. Sille ette HERRA ombi ydhen Teuraswffrin walmistanut/ Ja henen * Wierahans sihen cutzunut/ (Waietkaa sen HERRAN Jumalan kaswon edestä/ Sillä että läsnä ompi HERRAN päiwä. Sillä että HERRA ompi yhden teurasuhrin walmistanut/ Ja hänen wierahansa siihen kutsunut/)

FI33/38

8. Ja Herran teurasuhrin päivänä minä rankaisen päämiehiä ja kuninkaan poikia ja kaikkia muukalaispukuun puettuja.

Biblia1776

8. Ja Herran teurasuhrin päivänä on tapahtuva, että minä etsin päämiehiä ja kuninkaan lapsia, ja kaikkia, jotka outoja vaatteita kantavat.

CPR1642

8. Ja HERran teurasuhrin päiwänä edzin minä Päämiehiä ja Cuningan lapsia ja caickia jotca outoja waatteita candawat.

Osat1551

8. Ja sinä HERRAN Teuraswffrin peiuene/ tadhon mine etziskelle ne Pämiehet ia sen Kuninga' Lapset/ ia caiki ne * iotca Oudhot waattet candauat. (Ja sinä HERRAN teurasuhrin päiwänä/ tahdon minä etsiskellä ne päämiehet ja sen kuninkaan lapset/ ja kaikki ne jotka oudot waatteet kantawat.)

FI33/38

9. Ja minä rankaisen sinä päivänä kaikkia kynnyksen yli hyppääjiä, jotka täyttävät herransa huoneen väkivallalla ja petoksella.

Biblia1776

9. Minä etsin myös niitä sillä ajalla, jotka hyppäävät kynnyksen ylitse, jotka herrainsa huoneet varkaudella ja petoksella täyttävät.

CPR1642

9. Minä edzin myös nijtä sillä ajalla jotca hyppäwät kynnyxen ylidze jotca heidän herrans huonet warcaudella ja petoxella täyttäwät.

Osat1551

9. Mine tadhon mös sille samalla aialla nijte etziskelle/ iotca ylitze Kynnyxen hyppeuet/ iotca heiden HERRANSA Honet teutteuet röuetuxilla ia petoxilla. (Minä tahdon myös sillä samalla ajalla niitä etsiskellä/ jotka ylitse kynnyksen hyppääwät/ jotka heidän HERRANSA huoneet täyttäwät ryöwäyksillä ja petoksilla.)

FI33/38

10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta ja valitus toisesta kaupunginosasta ja suuri hävitys kukkuloilta.

Biblia1776

10. Sillä ajalla, sanoo Herra, pitää huudon ääni kuuluman kalaportissa, ja ulvominen toisella puolella, ja suuri surkeus kukkuloilla.

CPR1642

10. SIllä ajalla sano HERra pitä ilmeinen parcu cuuluman calaportisa ja ulwominen toisesa portisa ja suuri surkeus cuckuloilla.

Osat1551

10. Sille samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite ydhen ilmeisen Parghun nostettaman sijte Calaportista/ ia yxi Uluotus sijte toisesta portista/ ia swri surkius Cuckulaisten päle. (Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ pitää yhden ilmeisen parun nostettaman siitä kalaportista/ ja yksi ulwotus siitä toisesta portista/ ja suuri surkeus kukkulaisten päällä.)

FI33/38

11. Valittakaa, te Huhmaren asukkaat, sillä tuhottu on kaikki kauppaakäypä väki, hävitetty kaikki hopean punnitsijat.

Biblia1776

11. Ulvokaat te, jotka myllyssä asutte; sillä kaikki kaupitsia-kansa on hävitetty, ja kaikki, jotka rahaa kokoovat, ovat kadotetut.

CPR1642

11. Ulwocat te jotca myllys asutte: sillä caicki caupidziain Canssa on häwitetty ja caicki jotca raha cocowat owat cadotetut.

Osat1551

11. Uluocat te iotca asutta Myllys/ Sille caiki se Kremarin canssa ombi poishäuitetty/ ia caika/ iotca Rahan cocouat/ ouat poiscadhotetut. (Ulwokaat te jotka asutte myllyssä/ Sillä kaikki se kremarin kanssa ompi poishäwitetty/ ja kaikki/ jotka rahan kokoowat/ owat poiskadotetut.)

FI33/38

12. Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään: Ei Herra tee hyvää eikä pahaa.

Biblia1776

12. Sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin kynttilällä etsiä, ja etsiskellä niitä miehiä, jotka rahkansa päällä makaavat, ja sanovat sydämessänsä: ei Herra tee hyvästi eikä pahasti.

CPR1642

12. Sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin kyntilällä tutkia ja tahdon edzi nijtä miehiä jotca rahgasans macawat ja sanowat sydämisäns: ei HERra tee hywästi eikä pahasti.

Osat1551

12. Sille samalla aialla/ mine tadhon Jerusalemin Lychtyn cansa vlostutkia/ ia tadhon etziskellä ne Miehet/ iotca heiden Rahcans päle macauat/ ia sanouat heiden sydhemisens/ Eipe HERRA tee hyuesti eike pahasti. (Sillä samalla ajalla/ minä tahdon Jerusalemin lyhdyn kanssa ulostutkia/ ja tahdon etsiskellä ne miehet/ jotka heidän rahkansa päällä makaawat/ ja sanowat heidän sydämissänsä/ Eipä HERRA tee hywästi eikä pahasti.)

FI33/38

13. Heidän rikkautensa joutuu ryöstettäväksi, ja heidän talonsa jäävät autioiksi. He ovat rakentaneet taloja, mutta eivät saa niissä asua; ovat istuttaneet viinitarhoja, mutta eivät saa niistä viiniä juoda.

Biblia1776

13. Ja heidän tavaransa pitää raatelukseksi tuleman ja huoneensa autioksi; he rakentavat huonetta, ja ei saa niissä asua, ja istuttavat viinapuita, mutta ei he saa niistä viinaa juoda.

CPR1642

13. Ja heidän tawarans pitä raateluxexi tuleman ja huonens autioxi: he rakendawat huoneita ja ei saa nijsä asua. He istuttawat wijnapuita mutta ei he saa nijstä juoda.

Osat1551

13. Ja heiden Tauarans pite Raatelemisexi tuleman/ ia Heiden Honens Autioxi. Heiden pite honet ylesrakendaman/ ia ei nijsse asuman. Heiden pite Winatarhoia istuttaman/ ia ei ychten Wina nijste iooman. (Ja heidän tawaransa pitää raatelemiseksi tuleman/ ja heidän huoneensa autioksi. Heidän pitää huoneet ylösrakentaman/ ja ei niissä asuman. Heidän pitää wiinatarhoja istuttaman/ ja ei yhtään wiinaa niistä juoman.)

FI33/38

14. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat.

Biblia1776

14. Sillä Herran suuri päivä on läsnä, se on läsnä sangen kiiruusti; kuin Herran päivän parku on tuleva, niin väkeväin pitää silloin haikiasti huutaman.

CPR1642

14. Sillä HERran suuri päiwä on läsnä hän on läsnä sangen kijrusti. Cosca HERran päiwän parcu on tulewa nijn wäkewitten pitä silloin carwasti parcuman.

Osat1551

14. Sille se HERRAN isoi peiue ombi leszne/ hen ombi ( ma mine ) leszne/ ia sangen kiruchta. Quin se Parcu HERRAN peiueste tuleua ombi/ Nin pite ne Wäkeuet silloin caruahasti parcuman. (Sillä se HERRAN iso päiwä ompi läsnä/ hän ompi läsnä/ ja sangen kiiruhtaa. Kuin se parku HERRAN päiwästä tulewa ompi/ Niin pitää ne wäkewät silloin karwaasti parkuman.)

FI33/38

15. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,

Biblia1776

15. Sillä se päivä on kauheuden päivä, vaivan ja ahdistuksen päivä, tuulen ja tuulispään päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä,

CPR1642

15. Sillä se päiwä on cauhiuden päiwä waiwan ja ahdistuxen päiwä tuulen ja tuulispään päiwä pimeyden ja syngeyden päiwä pilwen ja sumun päiwä.

Osat1551

15. Sille se peiue ombi Hirmudhen peiue/ yxi waiuan ia Adhistoxen peiue/ yxi Twlen ia Twlispään peiue/ Yxi Pimeydhen ia Syngydhen peiue. Yxi Piluen ia Sumun peiue/ (Sillä se päiwä ompi hirmuuden päiwä/ yksi waiwan ja ahdistuksen päiwä/ yksi tuulen ja tuulispään päiwä/ Yksi pimeyden ja synkkyyden päiwä. Yksi pilwen ja sumun päiwä/)

FI33/38

16. pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan.

Biblia1776

16. Basunan ja vaskitorven päivä, vahvoja kaupungeita ja korkeita linnoja vastaan.

CPR1642

16. Basunain ja trometein päiwä wahwoja Caupungeita ja corkeita linnoja wastan.

Osat1551

16. Yxi Pasunan ia Trometein peiue/ wastan nijte wahwoia Caupungita ia corkeit Linnoia wastan. (Yksi pasuunan ja trometein (waskitorwen) päiwä/ wastaan niitä wahwoja kaupunkija ja korkeita linnoja wastaan.)

FI33/38

17. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta.

Biblia1776

17. Minä tahdon ihmisille ahdistuksen tehdä, ja heidän pitää käymän niinkuin sokiat, että he ovat Herraa vastaan syntiä tehneet; heidän verensä pitää vuodatettaman, niinkuin tomu, ja heidän lihansa niinkuin loka.

CPR1642

17. Minä tahdon Canssalle ahdistuxen tehdä että he käywät ymbärins nijncuin sokiat että he owat HERra wastan syndiä tehnet. Heidän werens pitä wuodatettaman nijncuin se olis tomu: ja heidän ruumins nijncuin se olis loca.

Osat1551

17. Mine tadhon Canssalle adhistosta tedhä/ ette heiden pite ymberikeumen/ ninquin Sokiat/ Senteden/ ette he ouat HERRA wastan synditehnyet. Heiden werens pite vloswodatettaman/ ninquin se Tomu olis/ ia heiden Rwmijns/ ninquin se Loca olis. (Minä tahdon kansalle ahdistuksen tehdä/ ettää heidän pitää ympärikäymän/ niinkuin sokeat/ sentähden/ että he owat HERRAA wastaan syntiä tehneet. Heidän werensä pitää uloswuodatettaman/ niinkuin se tomu olisi/ ja heidän ruumiinsa/ niinkuin se loka olisi.)

FI33/38

18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

Biblia1776

18. Ei heidän hopiansa eikä kultansa pidä heitä sinä Herran vihan päivänä voiman auttaa, vaan koko maa pitää hänen kiivautensa tulelta kulutettaman; sillä hän tekee nopiasti lopun kaikkein kanssa, jotka maassa asuvat.

CPR1642

18. Ei heidän hopians eikä culdans pidä heitä sinä HERran wihan päiwänä woiman autta: waan coco maa pitä hänen kijwaudens tulelda syötämän: sillä hän teke nopiast lopun caickein cansa jotca maasa asuwat.

Osat1551

18. Eipe heiden Hopians ia Cwltans pidhe woiman heite autta/ sinä HERRAN wiha peiuene. Waan coco Maan pite henen Kiuaudhens Twlella ylessödyxi tuleman. Sille henen pite nopiasti ydhen Lopun tekemen/ caikein ninen cansa/ iotca Maasa asuuat. (Eipä heidän hopeansa ja kultansa pitää woiman heitä auttaa/ sinä HERRAN wiha päiwänä. Waan koko maan pitää hänen kiiwautensa tuulella ylössyödyksi tuleman. Sillä hänen pitää nopeasti yhden lopun tekemän/ kaikkein niiden kanssa/ jotka maassa asuwat.)

 

Valitse
luku

1 2 3