Malakian kirja


4 luku
Herran päivä ja tuomio. Mooseksen lakia on muistettava. Lupaus profeetta Elian lähettämisestä.FI33/38

1. Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.

Biblia1776

1. Sillä katso, se päivä tulee, joka on palava niinkuin pätsi: silloin pitää kaikki ylönkatsojat ja jumalattomat olkena oleman, ja se tuleva päivä pitää heidät sytyttämän, sanoo Herra Zebaot, ja ei pidä heille jättämän juurta eikä oksaa.

CPR1642

1. SIllä cadzo se päiwä tule joca on palawa nijncuin pädzi. Silloin pitä caicki ylöncadzojat ja jumalattomat olkena oleman ja se tulewa päiwä pitä heidän sytyttämän sano HERra Zebaoth ja ei hänen pidä heille jättämän juurta eikä oxa.

Osat1551

1. SILLE catzo/ Yxi peiue tulepi/ ionga palaman pite/ ninquin Ughnin. Silloin pite caiki Ylencatzoiat/ ia Jumalattomat Olki oleman. Ja se tuleua peiue pite heite ylessytyttemen/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia eipe hen heille iäte eike iwri eike Oxa. (Sillä katso/ Yksi päiwä tuleepi/ jonka palaman pitää/ niinkuin uunin. Silloin pitää kaikki ylenkatsojat/ ja jumalattomat olkia oleman. Ja se tulewa päiwä pitää heitä ylössytyttämän/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ ja eipä hän heille jätä eikä juurta eikä oksaa.)

FI33/38

2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat

Biblia1776

2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on vanhurskauden aurinko koittava, ja autuus hänen siipeinsä alla; ja teidän pitää käymän ulos ja sisälle, lisääntymän niinkuin syöttiläät vasikat.

CPR1642

2. Mutta teille jotca minun nimeni pelkätte on wanhurscauden Auringo coittawa ja autuus hänen sijpeins alda. Ja teidän pitä käymän ulos ja sisälle ja lihoiman nijncuin syöttilät wasicat.

Osat1551

2. Mutta teille iotca minun Nimen pelket/ pite se Wanhurskaudhen Auringo ylescoittaman/ ia Terueys henen Sipeins ala. Ja teiden pite vloskeumen ia siselkeumen/ ia lihoiman ninquin söttilät Wasicat. (Mutta teille jotka minun nimen pelkäätte/ pitää se wanhurskauden aurinko ylöskoittaman/ ja terweys hänen siipeinsä alla. Ja teidän pitää uloskäymän ja sisälle käymän/ ja lihomaan niinkuin syöttiläät wasikat.)

FI33/38

3. ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

Biblia1776

3. Teidän pitää jumalattomat tallaaman; sillä heidän pitää tuhkana teidän jalkainne alla oleman, sinä päivänä, jonka minä tehdä tahdon, sanoo Herra Zebaot.

CPR1642

3. Teidän pitä jumalattomat tallaman: sillä heidän pitä tuhcana teidän jalcain alla oleman sinä päiwänä jonga minä tehdä tahdon sano HERra Zebaoth.

Osat1551

3. Teiden pite ne Jumalattomat tallaman/ Sille heiden pite Tughaxi teiden Jalcain alla oleman/ sinä peiuene/ ionga mine tadhon tedhä/ sanopi se HERRA Zebaoth. (Teidän pitää ne jumalattomat tallaaman/ Sillä heidän pitää tuhkaksi teidän jalkain alla oleman/ sinä päiwänä/ jonka minä tahdon tehdä/ sanoopi HERRA Zebaoth.)

FI33/38

4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.

Biblia1776

4. Muistakaat Moseksen minun palveliani lakia, jonka minä hänelle käskin Horebissa, kaikelle Israelille säädyksi ja oikeudeksi.

CPR1642

4. MUistacat Mosexen minun palweliani Lakia jota minä hänelle käskenyt olen Horebin wuorella caikelle Israelille käskyin ja Lakien cansa.

Osat1551

4. Muistacat Mosen minun Paluelian Lain päle/ ionga mine henen keskenyt olen/ sen Woren Horebin päle/ caiken Israelin tyge/ Keskydhen ia Lakein cansa. (Muistakaat Moseksen minun palwelijan lain päälle/ jonka minä hänen käskenyt olen/ sen wuoren Horebin päällä/ kaiken Israelin tykö/ käskyjen ja lakein kanssa.)

FI33/38

5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.

Biblia1776

5. Katso, minä lähetän teille Elian, prophetan, ennenkuin se suuri ja hirmuinen Herran päivä tulee.

CPR1642

5. Cadzo minä lähetän teille Elian Prophetan ennencuin se suuri ja hirmuinen HERran päiwä tule.

Osat1551

5. Catzo/ Minun pite teille lehettemen sen Prophetan Eliam/ ennenquin se swri ia hirmwlinen HERRAN peiue tulepi. (Katso/ Minun pitää teille lähettämän sen prophetan Elian/ ennenkuin se suuri ja hirmuinen HERRAN päiwä tuleepi.)

FI33/38

6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

Biblia1776

6. Hän on kääntävä isäin sydämet lasten tykö, ja lasten sydämet isäinsä tykö, etten minä tulisi ja löisi maahan kirouksella.

CPR1642

6. Hän on käändäwä Isän sydämet lasten tygö ja lasten sydämet heidän Isäins tygö etten minä tulis ja löis maata kirouxella.

Osat1551

6. Henen pite Iseden sydhemet kiendemen Lastein tyge/ ia Lastein sydhemet/ heiden Iseins tyge/ ettei mine tulisi/ ia Mahan löisi Pannan cansa. (Hänen pitää isien sydämet kääntämän lastein tykö/ ja lasten sydämet/ heidän isäinsä tykö/ ettei minä tulisi/ ja maahan löisi pannaan kansaa.)

 

Valitse
luku

1 2 3
4