Johanneksen evankeliumi


18 luku
Juudas kavaltaa Jeesuksen 1 – 11; Jeesus viedään Hannaan eteen 12 – 14 Pietari kieltää hänet 15 – 18; ylimmäinen pappi tutkii häntä 19 – 24; Pietari kieltää hänet uudestaan 25 – 27 Jeesus on Pilatuksen tutkittavana 28 – 40.FI33/38

1 Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa.

TKIS

1 Puhuttuaan tämän Jeesus lähti opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolen. Siellä oli puutarha, johon Hän ja Hänen opetuslapsensa menivät.

Biblia1776

1. Kuin Jesus nämät oli sanonut, meni hän ulos opetuslastensa kanssa Kedronin ojan ylitse: siellä oli yrttitarha, johon hän meni sisälle ja hänen opetuslapsensa.

CPR1642

1. COsca Jesus nämät oli sanonut meni hän Opetuslastens cansa Kedron ojan ylidze: siellä oli krydimaa johon hän meni ja hänen Opetuslapsens.

UT1548

1. COska Iesus nemet oli sanonut/ wlosmeni hen Opetuslastens cansa ylitze sen Oijan Cedron/ Sielle oli Yrttitarha sen siselle he' meni/ ia hene' Opetuslapsens. (Koska Jesus nämät oli sanonut/ ulos meni hän opetuslastensa kanssa ylitse sen ojan Kedron/ Siellä oli yrttitarha sen sisälle hän meni/ ja hänen opetuslapsensa.)FI33/38

2 Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne.

TKIS

2 Mutta myös Juudas, joka Hänet kavalsi, tiesi paikan, koska Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat usein kokoontuneet sinne.

Biblia1776

2. Mutta Juudas, joka hänen petti, tiesi myös sen paikan; sillä Jesus tuli sinne usein opetuslastensa kanssa.

CPR1642

2. Mutta Judas joca hänen petti tiesi myös sen paican: sillä Jesus meni sinne usein Opetuslastens cansa.

UT1548

2. Mutta Judas/ ioca henen petti/ tiesi mös sen Paican/ Sille Iesus tuli wsein sinne Opetuslastens cansa. (Mutta Judas/ joka hänen petti/ tiesi myös sen paikan/ Sillä Jesus tuli usein sinne opetuslastensa kanssa..)FI33/38

3 Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan.

TKIS

3 Niin Juudas, otettuaan sotilasosaston sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita, tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan.

Biblia1776

3. Kuin siis Juudas oli joukon kanssansa ottanut ja palveliat ylimmäisiltä papeilta ja Pharisealaisilta, tuli hän sinne lyhdyillä, tulisoitoilla ja sota-aseilla.

CPR1642

3. Cosca Judas oli joucon cansans ottanut ja ylimmäisten Pappein ja Phariseusten palweliat tuli hän sinne tuli soitoilla lyhtyillä ja aseilla.

UT1548

3. Coska nyt Judas oli ottanut cansans Jouckon/ ia ylimeisten Pappeden/ ia Phariseusten Palueliat/ tuli hen sinne Tulisoittoin/ Lychtyde'/ ia Otain cansa. (Koska nyt Judas oli ottanut kanssansa joukon/ ja ylimmäisten pappien/ ja phariseusten palwelijat/ tuli hän sinne tulisoihtujen/ lyhtyjen/ ja otain (sota-aseiden 1642) kanssa.)FI33/38

4 Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"

TKIS

4 Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä Häntä oli kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä etsitte?"

Biblia1776

4. Kuin siis Jesus tiesi kaikki, mitä hänelle tapahtuman piti, niin hän läksi ja sanoi heille: ketä etsitte?

CPR1642

4. COsca Jesus tiesi caicki mitä hänelle tapahtuman piti tuli hän ja sanoi heille: ketä te edzittä? He wastaisit: Jesusta Nazarenusta.

UT1548

4. Quin nyt Iesus tiesi caiki/ mite henen cochtans tuleman piti/ nin hen edeskeui/ ia sanoi heille. Ketä te etzitte? He wastasit hende/ Iesusta Nazarenust. (Kuin nyt Jesus tiesi kaikki/ mitä hänen kohtaansa tuleman piti/ niin hän edeskäwi/ ja sanoi heille. Ketä te etsitte? He wastasit häntä/ Jesusta Nazarenusta.)FI33/38

5 He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan.

TKIS

5 He vastasivat Hänelle: "Jeesus Nasaretilaista." Jeesus sanoi heille: ”Minä olen.” Myös Juudas, joka Hänet kavalsi, seisoi heidän kanssaan.

Biblia1776

5. He vastasivat häntä: Jesusta Natsaretilaista. Sanoi Jesus heille: minä olen! Mutta Juudas, jonka hänen petti, seisoi myös heidän kanssansa.

CPR1642

5. Sanoi Jesus heille: Minä olen. Mutta Judas joca hänen petti seisoi myös heidän cansans.

UT1548

5. Iesus sanoi heille/ Mine olen. Mutta Judas ioca henen petti/ seisoi mös heiden cansans. (Jesus sanoi heille/ Minä olen. Mutta Judas joka hänen petti/ seisoi myös heidän kanssansa.)FI33/38

6 Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

TKIS

6 Kun Jeesus siis sanoi heille: "Minä olen". He peräytyivät ja kaatuivat maahan.

Biblia1776

6. Kuin siis Jesus sanoi heille: minä olen, astuivat he takaperin ja lankesivat maahan.

CPR1642

6. Cosca Jesus sanoi heille: Minä olen: Astuit he tacaperin ja langeisit maahan.

UT1548

6. Quin nyt Iesus sanoi heille/ Mine olen. Astuit he tacaperin/ ia langesit mahan. (Kuin nyt Jesus sanoi heille/ Minä olen. Astuit he takaperin/ ja lankesit maahan.)FI33/38

7 Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista".

TKIS

7 Niin Hän kysyi taas heiltä: "Ketä etsitte?" He sanoivat: "Jeesus Nasaretilaista." Jeesus vastasi:

Biblia1776

7. Niin hän taas kysyi heiltä: ketä te etsitte? Mutta he sanoivat: Jesusta Natsarealaista.

CPR1642

7. Nijn hän taas kysyi heille: ketä te edzittä? He sanoit: Jesusta Nazarenusta.

UT1548

7. Nin hen taas kysyi heille. Ketä te etzitte? Mutta ne sanoit/ Iesusta Nazarenust. (Niin hän taas kysyi heiltä/ Ketä te etsitte? Mutta he sanoit/ Jesusta Nazarenusta.)FI33/38

8 Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä";

TKIS

8”Sanoin teille, että minä olen. Jos siis minua etsitte, antakaa näitten mennä”,

Biblia1776

8. Jesus vastasi: minä sanoin teille, että minä olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaat näiden mennä,

CPR1642

8. Jesus wastais: Minä sanoin teille: Minä olen: jos te sijs minua edzittä nijn sallicat näiden mennä:

UT1548

8. Iesus wastasi/ Mine sanoin teille ette Mine olen/ Jos te sis minua kysytte/ sallicat nemet menemeen/ (Jesus wastasi/ Minä sanoin teille/ että minä olen/ Jos te siis minua kysytte/ sallikaat nämät menemään/)FI33/38

9 että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut: "En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut".

TKIS

9 jotta toteutuisi sana, jonka Hän oli sanonut: "En ole hukannut yhtäkään niistä, jotka olet minulle antanut."

Biblia1776

9. Että se puhe täytettäisiin, jonka hän oli sanonut: en minä niistä yhtään kadottanut, jotka sinä minulle annoit.

CPR1642

9. Että se puhe täytetäisin cuin hän oli sanonut: en minä nijstä yhtän cadottanut cuins minulle annoit.

UT1548

9. Senpäle ette se Puhe teuteteisin/ quin hen sanonut oli/ Em mine ychte nijste cadhottanut/ iotcas minun annoit. (Sen päälle että se puhe täytettäisiin/ kuin hän sanonut oli/ En minä yhtään niistä kadottanut/ jotkas minun annoit.)FI33/38

10 Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan; ja palvelijan nimi oli Malkus.

TKIS

10 Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja löi ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan Ja palvelijan nimi oli Malkus.

Biblia1776

10. Niin Simon Pietarilla oli miekka, jonka hän veti ulos, ja löi ylimmäisen papin palveliaa ja hakkasi pois hänen oikian korvansa; jonka palvelian nimi oli Malkus.

CPR1642

10. NIjn Simon Petarilla oli miecka jonga hän weti ulos ja löi ylimmäisen Papin palwelia ja hackais pois hänen oikian corwans: jonga palwelian nimi oli Malchus.

UT1548

10. Nin Simon Petarilla oli Miecka/ weti hen sen wlos/ ia löij Ylimeisen Papin Paluelia/ ia poishackais henen Oikean Coruans. Ja sen Paluelian Nimi oli Malchus. (Niin Simon Petarilla oli miekka/ weti hän sen ulos/ ja löi ylimmäisen papin palwelijaa/ ja pois hakkasi hänen oikean korwansa. Ja sen palwelijan nimi oli Malchus.)FI33/38

11 Niin Jeesus sanoi Pietarille: "Pistä miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka Isä on minulle antanut?"

TKIS

11 Silloin Jeesus sanoi Pietarille: ”Pistä miekkasi tuppeen. Enkö joisi sitä maljaa, jonka Isä on minulle antanut?”

Biblia1776

11. Niin Jesus sanoi Pietarille: pistä miekkas tuppeen: eikö minun pidä juoman sitä kalkkia, jonka Isä minulle antoi?

CPR1642

11. Nijn Jesus sanoi Petarille: pistä mieckas tuppen: eikö minun pidä juoman sitä Calckia cuin Isä minulle andoi?

UT1548

11. Nin sanoi Iesus Petarille/ Piste sinun Mieckas tuppeen/ eikö minun pide iooman site Calki/ quin Ise minun andoi? (Niin sanoi Jesus Petarille/ Pistä sinun miekkasi tuppeen/ eikö minun pidä juoman sitä kalkkia/ kuin Isä minun antoi?)FI33/38

12 Niin sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet

TKIS

12 Niin sotilasosasto ja komentaja ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat Hänet.

Biblia1776

12. Niin joukko ja ylimmäinen päämies ja Juudalaisten palveliat ottivat kiinni Jesuksen ja sitoivat hänen,

CPR1642

12. MUtta joucko ja ylimmäinen päämies ja Judalaisten palweliat kijnniotit Jesuxen ja sidoit hänen:

UT1548

12. Mutta se Joucko/ ia se Ylimeinen Pämies/ ia Judasten Palueliat kijniotit Iesusen/ ia sidhoit henen/ (Mutta se joukko/ ja se ylimmäinen päämies/ ja Judasten palwelijat kiinni otit Jesuksen/ ja sidoit hänen/)FI33/38

13 ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina.

TKIS

13 Ja he veivät Hänet ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja tämä oli ylimpänä pappina sinä vuonna.

Biblia1776

13. Ja veivät ensin Hannaksen tykö, sillä hän oli Kaiphaan appi, joka oli sinä vuonna ylimmäinen pappi.

CPR1642

13. Ja weit ensin Hannaxen tygö joca oli Caiphan appi ja oli sinä wuotena ylimmäinen Pappi.

UT1548

13. ia poisweit henen ensin Hannasen tyge (ioca oli Caiphasen Appi) ia oli sen Wotinen Ylimeine' Pappi. (ja pois weit hänen ensin Hannaksen tykö (joka oli Kaiphasen appi) ja oli sen wuotinen ylimmäinen pappi.)FI33/38

14 Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: "On hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä."

TKIS

14 Kaifas oli myös se, joka oli neuvonut juutalaisia, että on hyväksi yhden ihmisen kuolla kansan puolesta.

Biblia1776

14. Ja Kaiphas oli se, joka Juudalaisille oli neuvon antanut, että yhtä ihmistä olis tarpeellinen kuolettaa kansan edestä.

CPR1642

14. Ja Caiphas oli se joca Judalaisille oli neuwo andanut että yhtä ihmistä olis tarpellinen cuoletta Canssan edestä.

UT1548

14. Ja se Caiphas oli se/ ioca neuuon oli andanut Juttaille/ Ette tarpelinen olis ydhen Inhimisen coolla Canssan edeste. (Ja se Kaiphas oli se/ joka neuwon oli antanut juuttaille/ Että tarpeellinen olisi yhden ihmisen kuolla.)FI33/38

15 Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon.

TKIS

15 Simon Pietari ja muuan toinen opetuslapsi seurasivat Jeesusta. Se opetuslapsi oli ylimmän papin tuttava ja meni Jeesuksen mukana sisälle ylimmän papin pihaan.

Biblia1776

15. Ja Simon Pietari seurasi Jesusta, ja toinen opetuslapsi. Mutta se opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni sisälle Jesuksen kanssa ylimmäisen papin saliin.

CPR1642

15. JA Simon Petari seurais Jesusta ja toinen Opetulapsi joca oli ylimmäisen Papin tuttawa ja hän meni Jesuxen cansa ylimmäisen Papin salijn: mutta Petari jäi owen eteen.

UT1548

15. Ja seurasi Simon Petari Iesusta/ ia yxi toinen Opetuslapsi/ Se sama Opetuslapsi oli ylimeisen Papin tuttaua/ ia sisellemeni Iesusen cansa/ sen ylimeisen Papin Salijn. Mutta Petari seisoi wlcona Ouen edes. (Ja seurasi Simon Petari Jesusta/ ja yksi toinen opetuslapsi/ Se sama opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttawa/ ja sisälle meni Jesuksen kanssa/ sen ylimmäisen papin saliin. Mutta Petari seisoi ulkona owen edessä.)FI33/38

16 Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli portinvartijatarta ja toi Pietarin sisälle.

TKIS

16 Mutta Pietari seisoi ulkona portilla. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmän papin tuttava, meni ulos ja puhui portinvartijattarelle ja toi Pietarin sisälle.

Biblia1776

16. Mutta Pietari jäi ulos oven eteen. Niin toinen opetuslapsi, joka ylimmäisen papin tuttava oli, meni ulos ja puhui ovenvartialle, ja toi Pietarin sisälle.

CPR1642

16. Nijn se toinen Opetulapsi joca ylimmäisen Papin tuttawa oli meni ja puhui owenwartialle ja toi Petarin sisälle.

UT1548

16. Nin se toinen Opetuslapsi/ ioca Ylimeisen Papin tuttaua oli wlosmeni/ Ja puhui Ouen wartialle/ ia siselletoi Petarin. (Niin se toinen opetuslapsi/ joka ylimmäisen papin tuttawa oli ulos meni/ Ja puhui owenwartijalle/ ja sisälle toi Petarin.)FI33/38

17 Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: "Etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?" Hän sanoi: "En ole".

TKIS

17 Niin portinvartija-palvelijatar sanoi Pietarille: "Etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?" Hän vastasi: "En ole."

Biblia1776

17. Niin sanoi ovenvartiapiika Pietarille: etkö sinäkin olen tämän miehen opetuslapsia? Hän sanoi: en ole.

CPR1642

17. Nijn sanoi owenwartia pijca Petarille: etkö sinä myös ole tämän miehen Opetuslapsista?

UT1548

17. Nin sanoi se ouenuartia pica Petarille/ Etkö sine mös ole teme' Miehe' Opetuslapsista? Hen sanoi/ En ole. (Niin sanoi se owenwartija piika Petarille/ Etkö sinä myös ole tämän miehen opetuslapsista? Hän sanoi/ En ole.)FI33/38

18 Mutta palvelijat ja käskyläiset olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä, ja seisoivat ja lämmittelivät. Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä.

TKIS

18 Mutta palvelijat ja oikeudenpalvelijat olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä, ja seisoivat lämmittelemässä. Pietarikin seisoi heidän kanssaan lämmitellen.

Biblia1776

18. Mutta palveliat, jotka hiilistä olivat tulen tehneet, sillä kylmä oli, seisoivat ja lämmittelivät. Ja Pietari seisoi myös heidän kanssansa ja lämmietteli.

CPR1642

18. Hän sanoi: en. Mutta palweliat jotca hijlistä olit tulen tehnet sillä kylmä oli seisoit ja lämmittelit.

UT1548

18. Mutta Trengit ia Palueliat/ iotca olit hijliste Tulen tehnet (sille ette Wilu oli) seisoit/ ia Lämmittelit itzens. (Mutta rengit ja palwelijat/ jotka olit hiilistä tulen tehneet (sillä että wilu oli) seisoit/ ja lämmittelit itseensä.)FI33/38

19 Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan.

TKIS

19 Niin ylipappi kysyi Jeesukselta Hänen opetuslapsistaan ja opistaan.

Biblia1776

19. Niin ylimmäinen pappi kysyi Jesukselta hänen opetuslapsestansa ja opetuksestansa.

CPR1642

19. Ja Petari seisoi myös heidän cansans ja lämmitteli.

UT1548

19. Seisoi mös Petari Heiden cansans/ ia Lämmitteli itzens. (Seisoi myös Petari heidän kanssansa/ ja lämmitteli itseensä.)FI33/38

20 Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

TKIS

20 Jeesus vastasi hänelle: "Olen julkisesti puhunut maailmalle. Olen aina opettanut synagoogassa ja pyhäkössä, jonne *juutalaiset kaikkialta* kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

Biblia1776

20. Jesus vastasi häntä: minä olen maailman edessä julkisesti puhunut: minä olen synagogassa opettanut ja templissä, johonka Juudalaiset joka paikasta kokoon tulevat, ja en ole mitään salaisuudessa puhunut.

CPR1642

20. NIjn ylimmäinen Pappi kysyi Jesuxelle hänen Opetuslapsistans ja opetuxestans. Jesus wastais händä: Minä olen mailman edes julkisest puhunut Minä olen Synagogas opettanut ja Templis johonga caicki Judalaiset coconduwat ja en ole mitän sala puhunut.

UT1548

20. Nin se Ylimeine' Pappi Kysyi Iesuselle henen Opetuslapsistans/ ia henen Opetuxestans. Iesus wastasi hende/ Mine olen iulki puhunut mailman edes/ Mine olen aina opettanut Sinagogas/ ia Templis cuhunga caiki Juttat cokondeuat/ Ja em mine mite puhunut sala. (Niin se ylimmäinen pappi kysyi Jesukselta hänen opetuslapsistansa/ ja hänen opetuksistansa. Jesus wastasi häntä/ Minä olen julki puhunut maailman edessä/ Minä olen aina opettanut synagogassa/ ja tempis kuhunka kaikki juuttaat kokoontuwat/ Ja en minä mitään puhunut salaa.)FI33/38

21 Miksi minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut; katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut."

TKIS

21 Miksi kysyt minulta? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä olen puhunut heille. Katso, he tietävät, mitä olen sanonut."

Biblia1776

21. Mitäs minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka kuulivat, mitä minä heille puhunut olen. Katso, ne tietävät, mitä minä sanonut olen.

CPR1642

21. Mitäs minulle kysyt? kysy nijlle jotca cuulit mitä minä heille puhunut olen. Cadzo ne tietäwät mitä minä sanonut olen.

UT1548

21. Mites minulle kysyt? Kysy nijlle iotca cwlit mite mine olen heille puhunut. Catzo/ ne tieteuet mite mine olen sanonut. (Mitäs minultä kysyt? Kysy niiltä jotka kuulit mitä minä olen heille puhunut. Katso/ ne tietäwät mitä minä olen sanonut.)FI33/38

22 Mutta kun Jeesus oli tämän sanonut, antoi eräs palvelija, joka seisoi vieressä, hänelle korvapuustin sanoen: "Niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille?"

TKIS

22 Mutta kun Jeesus oli sanonut tämän, muuan vieressä seisovista oikeudenpalvelijoista antoi Hänelle korvapuustin sanoen "Niinkö vastaat ylipapille!"

Biblia1776

22. Mutta kuin hän näitä puhui, antoi yksi niistä palvelioita, jotka läsnä seisoivat, Jesukselle korvapuustin ja sanoi: niinkö sinä vastaat ylimmäistä pappia!

CPR1642

22. Ja cuin hän nämät puhui andoi yxi nijstä palwelioista cuin läsnä seisoit Jesuxelle corwapuustin ja sanoi: nijngö sinun pitä wastaman ylimmäistä Pappia?

UT1548

22. Ja quin hen nemet puhui Nin yxi nijste Paluelist iotca lesseseisoit/ annoi Iesusen Coruapwstin ia sanoi/ Nijngö sinun pite wastama' Ylimeiste Pappi? (Ja kuin hän nämät puhui. Niin yksi niistä palwelijoista jotka läsnä seisoit/ antoi Jesuksen korwapuustin ja sanoi/ Niinko sinun pitää wastaaman ylimmäisten pappi?)FI33/38

23 Jeesus vastasi hänelle: "Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?"

TKIS

23 Jeesus vastasi hänelle: "Jos puhuin pahasti, osoita se pahaksi; mutta jos puhuin oikein, miksi lyöt minua?”

Biblia1776

23. Jesus vastasi häntä: jos minä pahasti puhuin, niin tunnusta se pahaksi, mutta jos minä oikein puhuin, miksis minua lyöt?

CPR1642

23. Jesus wastais: jos minä pahasti puhuin nijn tunnusta se pahaxi mutta jos minä oikein puhuin mixis minua lyöt?

UT1548

23. Iesus wastasi/ Jos mine pahasti puhuin/ nin tunnusta se Pahaxi. Mutta ios mine oikein puhuin/ mixis minua löödh? (Jesus wastasi/ Jos minä pahasti puhuin/ niin tunnusta se pahaksi. Mutta jos minä oikein puhuin/ miksis minua lyöt?)FI33/38

24 Niin Hannas lähetti hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo.

TKIS

24 Niin Hannas lähetti Hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo.

Biblia1776

24. Niin Hannas lähetti hänen sidottuna ylimmäisen papin Kaiphaan tykö.

CPR1642

24. Ja Hannas lähetti hänen sidottuna ylimmäisen Papin Caiphan tygö.

UT1548

24. Ja Hannas lehetti henen sidhottuna sen Ylimeisen Papin Caiphaxen tyge. (Ja Hannas lähetti hänen sidottuna sen ylimmäisen papin Kaiphaksen tykö.)FI33/38

25 Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: "Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?" Hän kielsi ja sanoi: "En ole".

TKIS

25 Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle "Etkö sinäkin ole Hänen opetuslapsiaan?" Hän kiisti ja sanoi: "En ole."

Biblia1776

25. Mutta Simon Pietari seisoi ja lämmitteli. Niin he sanoivat hänelle: etkö sinä ole myös hänen opetuslapsiansa? Hän kielsi ja sanoi: en ole.

CPR1642

25. Mutta Simon Petari seisoi ja lämmitteli. Nijn he sanoit hänelle: etkö sinä ole myös hänen Opetuslapsistans? Hän kielsi ja sanoi: en.

UT1548

25. Mutta Simon Petari seisoi/ ia lämmitteli itzens. Nin sanoit he henelle/ Etkö sine mös ole henen Opetuslapsistans? Hen Kielsi ia sanoi/ En ole. (Mutta Simon Petari seisoi/ ja lämmitteli itseensä. Niin sanoit he hänelle/ Etkö sinä myös ole hänen opetuslapsistansa? Hän kielsi ja sanoi/ En ole.)FI33/38

26 Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi: "Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan?"

TKIS

26 Silloin muuan ylimmän papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari sivalsi pois korvan, sanoi: "Enkö nähnyt sinua puutarhassa Hänen kanssaan?"

Biblia1776

26. Sanoi hänelle yksi ylimmäisen papin palvelioista, sen lanko, jonka korvan Pietari hakkasi pois: enkö minä sinua nähnyt yrttitarhassa hänen kanssansa?

CPR1642

26. Sanoi hänelle yxi ylimmäisen Papin pelwelioist sen lango jonga Petari corwan poishackais: engö minä sinua nähnyt krydimaas hänen cansans?

UT1548

26. Sanoi henelle yxi Ylimeisen Papin Paluelijst/ sen Lango ionga Coruan Petari poishackas/ Engö mine nehnyt sinua hene' cansans Yrttitarhas? (Sanoi hänelle yksi ylimmäisen papin palwelijoista/ sen lanko jonka korwan Petari pois hakkasi/ Enkö minä nähnyt sinua hänen kanssansa yrttitarhassa?)FI33/38

27 Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko.

TKIS

27 Niin Pietari taas kiisti ja samassa lauloi kukko.

Biblia1776

27. Niin Pietari taas kielsi, ja kohta kukko lauloi.

CPR1642

27. Taas Petari kielsi: ja cohta Cuckoi lauloi.

UT1548

27. Taas Petari kielsi/ Ja cocto lauloi Cuckoi. (Taas Petari kielsi/ Ja kohta lauloi kukko.)FI33/38

28 Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta.

TKIS

28 Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin, ja oli [varhainen] aamu. Mutta itse he eivät menneet sisälle palatsiin, jotteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian.

Biblia1776

28. Niin he veivät Jesuksen Kaiphaan tyköä raastupaan. Mutta se oli aamu, ja ei he menneet raastupaan, ettei he itsiänsä saastuttaisi, vaan söisivät pääsiäislampaan.

CPR1642

28. NIjn he weit Jesuxen Caiphan eteen Rastupaan. Mutta se oli amulla ja ei he mennet Rastupaan ettei he idzens saastutais waan söisit Pääsiäis lamban.

UT1548

28. Nin he weit Iesusen Caiphasen tygö Radztupan. Mutta se oli amulla/ Ja ei he mennyet Radztupan/ ettei heiden pitenyt saastuman/ Waan ette he madhaisit södhe Päsieis Lambaan/ (Niin he weit Jesuksen Kaiphasen tykö raastupaan. Mutta se oli aamulla/ Ja ei he menneet raastupaan/ ettei heidän pitänyt saastuman/ Waan että he mahtaisit syödä Pääsiäislampaan/)FI33/38

29 Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: "Mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan?"

TKIS

29 Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: "Minkä syytöksen esitätte tätä miestä vastaan?"

Biblia1776

29. Niin Pilatus meni ulos heidän tykönsä ja sanoi: mitä kannetta te tuotte tätä miestä vastaan?

CPR1642

29. Nijn Pilatus meni heidän tygöns ja sanoi: mitä cannetta te tuotte tätä miestä wastan?

UT1548

29. Nin Pilatus wloslexi heiden tygens ia sanoi/ Mite Cannet te edestoot teme' Miehen wastan? (Niin Pilatus ulos läksi heidän tykönsä ja sanoi/ MItä kannetta te edestuotte tämän mihen wastaan?)FI33/38

30 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi".

TKIS

30 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Jollei Hän olisi pahantekijä, emme olisi antaneet Häntä sinun käsiisi."

Biblia1776

30. He vastasivat ja sanoivat hänelle: ellei hän pahantekiä olisi, emme olisi häntä sinun haltuus antaneet.

CPR1642

30. He wastaisit ja sanoit hänelle: ellei hän pahantekiä olis en me olis händä sinun haldus andanet.

UT1548

30. Wastasit he/ ia sanoit henelle/ Ellei hen olis Pahointekie/ emme me olis hende andanut sinun Haltuus. (Wastasit he/ ja sanoit hänelle/ Ellei hän olis pahantekijä/ emme me olisi häntä antaneet sinun haltuusi.)FI33/38

31 Niin Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan". Juutalaiset sanoivat hänelle: "Meidän ei ole lupa ketään tappaa";

TKIS

31 Niin Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te Hänet ja tuomitkaa Hänet lakinne mukaan." Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Meidän ei ole lupa tappaa. ketään" —

Biblia1776

31. Niin Pilatus sanoi heille: ottakaat te häntä ja tuomitkaat häntä teidän lakinne jälkeen. Juudalaiset sanoivat siis hänelle: meidän ei sovi ketään tappaa;

CPR1642

31. Nijn Pilatus sanoi heille: nijn ottacat te händä ja duomitcat teidän Lakinne jälken.

UT1548

31. Nin sanoi Pilatus heille/ Nin ottaca te hende/ ia Domitka hende teiden Lain ielkin/ (Niin sanoi Pilatus heille/ Niin ottakaa te häntä/ ja tuomitkaa häntä teidän lain jälkeen/)FI33/38

32 että Jeesuksen sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva.

TKIS

32 jotta toteutuisi Jeesuksen sana, jonka Hän oli sanonut antaen tietää, millaisella kuolemalla Hän oli kuoleva.

Biblia1776

32. Että jesuksen puhe täytettäisiin, kuin hän sanoi, merkiten, millä kuolemalla hänen piti kuoleman.

CPR1642

32. Judalaiset sanoit hänelle: ei meidän tule ketän tappa: että Jesuxen puhe täytetäisin cuin hän sanoi merkiten millä cuolemalla hänen piti cuoleman.

UT1548

32. Nin sanoit Juttat henelle/ Ei meiden tule ketäken tappa/ Senpäle/ ette Iesusen Puhe piti teutettemen/ ionga he' sanoi/ merkiten/ mille colemalla henen piti coleman. (Niin sanoit juuttaat hänelle/ Ei meidän tule ketäkään tappaa/ Senpäälle/ että Jesuksen puhe piti täytettämän/ jonka hän sanoi/ merkiten/ millä kuolemallla hänen piti kuoleman.)FI33/38

33 Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?"

TKIS

33 Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi Hänelle: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?"

Biblia1776

33. Niin Pilatus taas meni raastupaan, kutsui Jesuksen ja sanoi hänelle: oletkos sinä Juudalaisten kuningas?

CPR1642

33. Nijn Pilatus taas meni Rastupaan cudzui Jesuxen ja sanoi hänelle: oletcos Judalaisten Cuningas?

UT1548

33. Nin Pilatus taas sisellemeni Radztupan/ ia cutzui Iesusen ia sanoi henelle/ Oleko sine se Judasten Kuningas? (Niin Pilatus taas sisälle meni raastupaan/ ja kutsui Jesuksen ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se judasten kuningas?)FI33/38

34 Jeesus vastasi hänelle: "Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?"

TKIS

34 Jeesus vastasi hänelle: "Sanotko tämän omaehtoisesti*, vai ovatko toiset sen sinulle minusta sanoneet?"

Biblia1776

34. Jesus vastasi häntä: sanotko sinä sen itsestäs, eli ovatko muut sen minusta sinulle sanoneet?

CPR1642

34. Jesus wastais: sanotcos sen idzestäs eli owatco muut sen minusta sinulle sanonet?

UT1548

34. Iesus wastasi/ Sanotko sine sen itzestes/ Eli ouatko mwdh sen sinulle sanoneet minusta? (Jesus wastasi/ Sanotko sinä sen itsestäsi/ Eli owatko muut sen sinulle sanoneet minusta?)FI33/38

35 Pilatus vastasi: "Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?"

TKIS

35 Pilatus vastasi: "Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?"

Biblia1776

35. Pilatus vastasi: olenko minä Juudalainen? Sinun kansas ja ylimmäiset papit antoivat ylön sinun minulle: mitäs tehnyt olet?

CPR1642

35. Pilatus wastais: olengo minä Judalainen? Sinun Canssas ja ylimmäiset Papit ylönannoit sinun minulle: mitäs tehnyt olet?

UT1548

35. Pilatus wastasi. Ollenco mine Judeus? Sinun Canssas/ ia Ylimeiset Papit. Ylenannoit sinun minulle/ Mites tehnyt olet? (Pilatus wastasi. Olenko mina judeus? Sinun kansasi/ ja ylimmäiset papit. Ylenantoi sinun minulle/ Mitäs tehnyt olet?)FI33/38

36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä".

TKIS

36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei kuulu tähän maailmaan. Jos kuninkuuteni kuuluisi tähän maailmaan, palvelijani olisivat taistelleet, jottei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt kuninkuuteni ei kuulu tänne."

Biblia1776

36. Jesus vastasi: ei minun valtakuntani ole tästä maailmasta. Jos minun valtakuntani olis tästä maailmasta, niin tosin minun palveliani olisivat sotineet, etten minä olisi tullut annetuksi ylön Juudalaisille; mutta ei minun valtakuntakuntani ole täältä.

CPR1642

36. Jesus wastais: ei minun waldacundan ole tästä mailmasta: jos minun waldacundan olis tästä mailmasta nijn tosin minun palweliani sen edest sotisit etten minä tulis Judalaisille ylönannetuxi mutta ei minun waldacundan ole tääldä.

UT1548

36. Iesus wastasi/ Minun Waldakundan ei ole teste mailmast. Jos minun Waldakundan olis teste mailmast/ nin minun Palueliani tosin sen wooxi sotisit etten mine Juttaille ylenannetaisi. Mutta nyt ei ole minun Waldakundan tälde/ (Jesus wastasi/ Minun waltakuntani ei ole tästä maailmasta. Jos minun waltakuntani olisi tästä maailmasta/ niin minun palwelijani tosin sen wuorksi sotisit etten minä juuttaille ylen annettaisi. Mutta nyt ei ole minun waltakuntan täältä/)FI33/38

37 Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."

TKIS

37 Niin Pilatus sanoi Hänelle: "Sinä olet siis kuitenkin kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja sitä varten olen tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee ääneni."

Biblia1776

37. Niin Pilatus sanoi hänelle: niin sinä olet kuningas? Jesus vastasi: sinä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni.

CPR1642

37. Pilatus sanoi hänelle: nijns olet Cuningas? Jesus wastais: sinä sen sanot että minä olen Cuningas. Sitäwarten olen minä syndynyt ja mailmaan tullut että minä totuuden tunnustan: jocainen sijs joca on totudest se cuule minun äneni.

UT1548

37. Nin sanoi Pilatus henelle/ Sis sine olet Kuningas? Iesus wastasi/ Sine sen sanot/ Ette mine olen Kuningas. Sitewarten mine olen syndynyt/ ia mailman sitewarte' tullut/ ette minun pite Totudhen tunnustaman. Jocainen quin ombi Totudhesta/ hen cwle minun äneni. (Niin sanoi Pilatus hänelle/ Siis sinä olet kuningas? Jesus wastasi/ Sinä sen sanot/ että minä olen kuningas. Sitä warten minä olen syntynyt/ ja maailmaan sitä warten tullut/ että minun pitää totuuden tunnustaman. Jokainen kuin ompi totuudesta/ hän kuulee minun ääneni.)FI33/38

38 Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.

TKIS

38 Pilatus sanoi Hänelle: "Mikä on totuus?" Sen sanottuaan hän meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "En löydä Hänessä mitään syytä."

Biblia1776

38. Pilatus sanoi hänelle: minä on totuus? Ja kuin hän sen sanonut oli, meni hän taas ulos Juudalaisten tykö ja sanoi heille: en minä löydä yhtään syytä hänessä.

CPR1642

38. Pilatus sanoi hänelle: mikä on totuus? JA cuin hän sen sanonut oli meni hän taas Judalaisten tygö ja sanoi heille: en minä löydä yhtän syytä hänen cansans.

UT1548

38. Pilatus sanoi henelle/ Mike ombi Totuus? Ja quin hen sen sanonut oli/ meni hen taas Judasten tyge/ ia sanoi heille/ Em mine leudhe ychten Syte henen cansans/ (Pilatus sanoi hänelle/ Mikä ompi totuus? Ja kuin hän sen sanonut oli/ meni hän taas judasten tykö/ ja sanoi heille/ En minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa/)FI33/38

39 Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?"

TKIS

39 Mutta te olette tottuneet siihen, että päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä. Tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan''

Biblia1776

39. Mutta teillä on tapa, että minun pitää teille päästämän yhden pääsiäisenä: tahdotteko siis, että minä päästän teille Juudalaisten kuninkaan?

CPR1642

39. Mutta teillä on tapa että minun pitä teille päästämän yhden Pääsiäisnä tahdottaco sijs että minä päästän teille Judalaisten Cuningan?

UT1548

39. Mutta teille o'bi tapa/ Ette minun pite pästeme' ydhen teille Päsieisznä/ Ettekö te sis tadho/ ette mine pästen teille Judasten Kuningan? (Mutta teillä ompi tapa/ Että minun pitää päästämän yhden teille Pääsiäisenä/ Etteko te siis tahdo/ että minä päästän teille judasten kuninkaan?)FI33/38

40 Niin he taas huusivat sanoen: "Älä häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli ryöväri.

TKIS

40 Niin he kaikki taas huusivat sanoen: "Älä Häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli ryöväri."

Biblia1776

40. Niin he huusivat taas kaikki, sanoen: ei tätä, vaan Barabbasta. Mutta Barabbas oli ryöväri.

CPR1642

40. Nijn he huusit caicki ja sanoit: ei waan Barraban. Mutta Barrabas oli ryöwäri.

UT1548

40. Taas he caiki hwsit ia sanoit/ Ei site/ waan Barrabam/ Mutta Barrabas oli yxi Röueri. (Taas he kaikki huusit ja sanoit/ Ei sitä/ waan Barraban/ Mutta Barrabas oli yksi ryöwäri.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21