PIETARIN TOINEN KIRJE


1 luku
Pietari toivottaa uskoville armoa ja rauhaa 1, 2, kehoittaa heitä uskossaan osoittamaan hyviä avuja ja tekemään kutsumisensa ja valitsemisensa lujaksi 3 – 11, sanoo aina muistuttavansa heitä tästä, koska tietää äkisti kuolevansa 12 – 15 ja koska hän itse on pyhällä vuorella nähnyt Kristuksen kirkastuksen ja kuullut taivaallisen todistuksen hänestä 16 – 18, joten profeetallinen sana on käynyt sitä luotettavammaksi 19 – 21.FI33/38

1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.

TKIS

1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin Jumalamme ja Vapahtajamme* Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden perusteella.

Biblia1776

1. Simon Pietari, Jesuksen Kristuksen palvelia ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet meidän kanssamme yhdenkaltaisen kalliin uskon vanhurskaudessa, jonka meidän Jumalamme ja Vapahtajamme Jesus Kristus antaa:

CPR1642

1. SImon Petari Jesuxen Christuxen palwelia ja Apostoli. Nijlle jotca owat saanet meidän cansamme yhdencaltaisen uscon wanhurscaudes jonga meidän Jumalam ja wapahtajam Jesus Christus anda.

UT1548

1. SImon Petari Iesusesen Christusen Paluelia ia Apostoli/ Nijlle iotca ouat saanet meiden cansanne yhden caltaisen Uscon/ waahurskaudhesa ionga meiden Jumala/ Ja wapactaia Iesus Chrisius andapi. (Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli/ Niille, jotka ovat saaneet meidän kanssanne yhden kaltaisen uskon/ wanhurskaudessa, jonka meidän Jumala/ Ja Wapahtaja Jeesus Kristus antaapi.)FI33/38

2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

TKIS

2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisessa.

Biblia1776

2. Armo ja rauha lisääntyköön teille, Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta!

CPR1642

2. Armo ja Rauha lisändykön teisä Jumalan ja meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemisen cautta.

UT1548

2. Armo ia Rauha lisendykön teise/ Jumalan ia meiden HERRAN Iesusen Christusen tundemisen cautta. (Armo ja Rauha lisääntyköön teissä/ Jumalan ja meidän HERRAN Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta.)FI33/38

3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,

TKIS

3 Koska Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut kaiken, mitä tulee elämään ja jumalisuuteen. Hänen tuntemisensa perusteella, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan,

Biblia1776

3. Että hänen jumalallinen voimansa meille kaikkinaiset (jotka elämään ja jumaliseen menoon sopivat) on lahjoittanut hänen tuntemisensa kautta, joka meitä kunniaan ja avuun kutsunut on,

CPR1642

3. ETtä hänen jumalinen wäkens meille caickinaiset ( jotca elämän ja jumalisen menon sopiwat ) on lahjoittanut hänen tundemisens cautta joca meitä hänen cunnians ja woimans tähden cudzunut on/

UT1548

3. Ette henen Jumalinen wekens meille caikinaiset (iotca elemehen ia Jumaliseen menon sopiuat) ombi lahiannut/ Henen tundemisens cautta ioca meite cutzunut on/ henen cunnians ia awuns cautta/ (Että hänen Jumalinen wäkensä meille kaikkinaiset (jotka elämän ja jumaliseen menoon sopivat) ompi lahjoittanut/ Hänen tuntemisensa kautta, joka meitä kutsunut on/ hänen kunniansa ja awunsa kautta./)FI33/38

4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

TKIS

4 joitten nojalla Hän on lahjoittanut meille, *mitä suurimmat ja kalliit* lupaukset, jotta niitten avulla tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi pelastuttuanne siitä turmeluksesta, joka on maailmassa himon vuoksi,

Biblia1776

4. Joidenka kautta meille ne suurimmat ja kalliit lupaukset lahjoitetut ovat, että te niiden kautta Jumalan luonnosta osalliseksi tulisitte, jos te katoovaisen maailman himon vältätte.

CPR1642

4. Joidenga cautta meille ne callit ja suurimmat lupauxet lahjoitetut owat nimittäin että te nijden cautta Jumalan luonnosta osallisexi tulisitta jos te catowaisen mailman himon wäldätte.

UT1548

4. ioinenga cautta meille ne callit ia swrimat Lupauxet lahioitetut ouat/ nimittein/ ette te ninen samain cautta osalisexi tulisitta sijte Jumalan loonosta/ Jos te weltet sen catouaisen Mailman himon. (Joidenka kautta meille ne kalliit ja suurimmat lupaukset lahjoitetut ovat/ nimittäin/ että te niiden samain kautta osalliseksi tulisitte siitä Jumalan luonnosta/ Jos te wältätte sen katoawaisen maailman himon.)FI33/38

5 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,

TKIS

5 niin osoittakaa juuri vuoksi kaikella ahkeruudella uskossanne hyvettä ja hyveessä tietoa,

Biblia1776

5. Niin ahkeroitkaat kaikella vireydellä teidän uskonne avua osoittamaan, ja avussa tointa,

CPR1642

5. Nijn ahkeroitcat teidän usconne woima osottaman/

UT1548

5. Nin laskecat sihen caiki teidhen ahkeruden/ ette te osotaisitte teiden Uskosanne Awun/ (Niin laskekaa siihen kaikki teidän ahkeruuden/ että te osoittaisitte teidän uskossanne awun/)FI33/38

6 ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,

TKIS

6 tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,

Biblia1776

6. Ja toimessa kohtuullisuutta, ja kohtuullisuudessa kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyydessä jumalisuutta,

CPR1642

6. Ja woimasa toinda ja toimesa cohtulisutta ja kärsimistä ja kärsimises jumalisutta/

UT1548

6. Ja auuosa Toimen/ Ja toimesa Modhon/ Ja modhosa Kersimisen/ Ja kersimises Jumalisudhen/ (Ja avussa toimen/ ja toimessa muodon/ ja muodossa kärsimisen/ ja kärsimisessa jumalisuuden/)FI33/38

7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.

TKIS

7 jumalisuudessa veljesrakkautta, veljesrakkaudessa yleistä rakkautta.

Biblia1776

7. Ja jumalisuudessa veljellistä rakkautta, ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.

CPR1642

7. Ja jumalisudes weljellistä rackautta/

UT1548

7. Ja Jumalisudhes welielisen rackaudhen/ (Ja jumalisuudessa weljellisen rakkauden/)FI33/38

8 Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

TKIS

8 Kun teillä näet on nämä ja ne lisääntyvät, ne eivät tee teistä toimettomia ja hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen, tuntemisessa.

Biblia1776

8. Sillä koska nämät täydellisesti teissä ovat, niin ei he teitä salli löydettää joutilaina eli hedelmättöminä meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisessa.

CPR1642

8. Ja weljellises rackaudes yhteistä rackautta. Sillä cosca nämät täydellisest teisä owat nijn ei he teitä salli löyttä joutilasna eli hedelmättöminä meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemises.

UT1548

8. Ja welielises rackaudhes/ Ychteitzen rackaudhen. Sille coska neme cappalet teise ouat teudhelisesta/ nin ei he teite ioutilasna taicka hedhelmettömine salli löutte meiden Herran Iesusen Christusen tundemisesa/ (Ja weljellisessä rakkaudessa/ yhteisen rakkauden. Sillä koska nämä kappaleet teissä ovat täydelliset/ niin ei he teitä joutilaina taikka hedelmättöminä salli löytää meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa/)FI33/38

9 Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.

TKIS

9 Sillä se, jolla näitä ei ole, on sokea, on unohtanut puhdistumisen entisistä synneistään.

Biblia1776

9. Mutta jolla ei näitä ole, hän on sokia, ja ei näe mitään kaukaa, ja on unohtanut itsensä olleen puhdistetun entisistä synneistänsä.

CPR1642

9. Mutta jolla ei näitä ole hän on sokia ja coperoidze tietä kädelläns ja on unhottanut idzens ollen puhdistetun endisist synneistäns.

UT1548

9. Mutta iolla ei ole neite hen on sokia/ ia coperoitze tijetä kädhellense/ Ja on wnochtanut itzens olluen puhdhastetun henen entisiste synneistense. (Mutta jolla ei ole näitä, hän on sokea/ ja kopeloitsee tietä kädellensä/ Ja on unohtanut itsensä ollen puhdistetun hänen entisistä synneistänsä.)FI33/38

10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;

TKIS

10 Ahkeroikaa sen vuoksi, veljet, vielä enemmän tehdä kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä kun näitä harjoitatte, ette koskaan lankea.

Biblia1776

10. Sentähden, rakkaat veljet, ahkeroitkaat paremmin sitä, että te teidän kutsumisenne ja valitsemisenne vahvistaisitte; sillä jos te sen teette, niin ette suinkaan koskaan kompastu.

CPR1642

10. Sentähden rackat weliet ahkeroitcat parammin sitä että te teidän cudzumisen ja walidzemisen wahwistaisitte.

UT1548

10. Sentedhen rackat weliet ahkeroica paramin teiten siehen/ ette te teiden cutzumisen/ Ja wloswalituxen wahuistaisitte. (Sentähden rakkaat weljet ahkeroikaa paremmin teitä siihen/ että te teidän kutsumisen/ Ja uloswalituksen (valintanne) wahvistaisitte)FI33/38

11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

TKIS

11 Sillä näin teille runsain määrin suodaan pääsy Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iäiseen valtakuntaan.

Biblia1776

11. Sillä teidän sallitaan alttiisti käydä sisälle meidän Herran ja Vapahtajan Jesuksen Kristuksen ijankaikkiseen valtakuntaan.

CPR1642

11. Sillä jos te sen tette nijn et te coscan combastu ja silläns teidän sallitan aldist sisällekäydä meidän HERran ja wapahtajan Jesuxen Christuxen ijancaickiseen waldacundan.

UT1548

11. Sille ios te sen teette/ nin ette te coskan lange/ Ja sillens teille runsasti annetan siselkeumys/ sihen meiden Herran ia wapactaian Iesusen Christusen ijancaikiseen Waldakundahan. (Sillä jos te sen teette/ niin ette te koskaan lankea/ Sa sillensä teille runsaasti annetaan sisällekäymys.)FI33/38

12 Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on.

TKIS

12 Sen vuoksi *pidän tarpeellisena' aina muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on.

Biblia1776

12. Sentähden en minä tahdo unohtaa teille aina näistä muistuttaa, vaikka te tiedätte ja vahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa.

CPR1642

12. SEntähden en minä tahdo unhotta teitä aina nijstä neuwoa waicka te tiedätte ja wahwistetut oletta täsä nykyisesä totuudesa:

UT1548

12. Senteden en tacto mine wnocta teite aina nijste manata/ Waicka te tiedette/ Ja wahwistetut oletta tesä nyysesa Totudesa/ (Sentähden en tahdo minä unohtaa teitä aina niistä manata/ Waikka te tiedätte/ Ja wahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa.)FI33/38

13 Ja minä katson oikeaksi, niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä.

TKIS

13 Mutta katson oikeaksi niin kauan kuin olen tässä majassa muistuttamalla herättää teitä,

Biblia1776

13. Sillä minä arvaan sen kohtuulliseksi, niinkauvan kuin minä tässä majassa olen, herättää teitä ja muistuttaa teille;

CPR1642

13. Sillä minä arwan sen cohtulisexi nijncauwan cuin minä täsä majasa olen herättä teitä ja muistutta teille:

UT1548

13. Sille mine aruan sen coctulisexi/ nincauua' quin mine tese Maiasa olen/ ylesherettemen teite ia manaman. (Sillä minä arvaan sen kohtuulliseksi/ niinkauan kuin minä tässä majassa olen/ ylösherättämän teitä ja manaaman.)FI33/38

14 Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.

TKIS

14 koska tiedän, että majani pois paneminen tapahtuu pian, niin kuin myös Herramme Jeesus Kristus on minulle ilmoittanut.

Biblia1776

14. Sillä minä tiedän, että minun pitää pian tämän minun majani paneman pois, niinkuin meidän Herra Jesus Kristus minulle ilmoitti.

CPR1642

14. Sillä minä tiedän että minun pitä pian tämän minun majani poispaneman nijncuin meidän HERra Jesus Christus minulle ilmoitti.

UT1548

14. Sille mine tiedhen/ ette minun pite pian temen minun Maiani poispaneman/ Ninquin mös meiden Herran Iesus Christus minulle ilmoitti. (Sillä minä tiedän/ että minun pitää pian tämän minun majani pois paneman/ Niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.)FI33/38

15 Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa.

TKIS

15 Mutta ahkeroin saada teidät lähtöni jälkeenkin aina muistamaan tämän.

Biblia1776

15. Mutta minä tahdon myös aina ahkeroida, että te nämät minun lähtemiseni jälkeen muistossa pidätte.

CPR1642

15. Mutta minä tahdon ahkeroita että te nämät minun lähtemiseni jälken muistosa pidätte.

UT1548

15. Mutta mine tadhon mös ahkeroita/ ette teiden pite minun Lectemiseni ielkin neite muistosa pitemen. (Mutta minä tahdon myös ahkeroida/ että teidän pitää minun lähtemiseni jälkeen näitä muistossa pitämän.)FI33/38

16 Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.

TKIS

16 Sillä emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja julistaessamme teille Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olemme olleet Hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä,

Biblia1776

16. Sillä emmepä me ole kavaloita juttuja noudatelleet, teille tiettäväksi tehdessämme meidän Herran Jesuksen Kristuksen voimaa ja tulemista; vaan me olemme itse nähneet hänen suuren kunniansa,

CPR1642

16. Sillä embä me ole cawaloita juttuja noudatellet teille tiettäwäxi tehdesäm meidän HERran Jesuxen Christuxen woima ja ja tulemista. Waan me olemma idze nähnet hänen cunnians/

UT1548

16. Sille eipe me ole caualoita iutuita nounuet/ coska me teille tietteuexi teimme meiden Herra' Iesusen Christusen woiman ia tygetulemisen. Waan me olema itze nähnyuet henen cu'nians/ (Sillä eipä me ole kavaloita juttuja noudatelleet/ koska me teille tiettäväksi teimme meidän Herran Jeesuksen Kristuksen woiman ja tykötulemisen. Waan me olemme itse nähneet hänen kunniansa/)FI33/38

17 Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

TKIS

17 Sillä Hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäiseltä kirkkaudelta tuli Hänelle tällainen sana: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon olen mielistynyt”

Biblia1776

17. Kuin hän Isältä Jumalalta sai kunnian ja ylistyksen, äänen kautta, joka hänelle näin siltä suurelta kunnialta tapahtui: tämä on minun rakas Poikani, johon minä mielistyin.

CPR1642

17. Cosca hän Isäldä Jumalalda sai cunnian ja ylistyxen änen cautta joca hänelle näin sildä wäkewäldä Herraudelda tapahdui Tämä on minun racas Poican johon minä mielistyn.

UT1548

17. coska hen sai Iselde Jumalalda cunnian ia ylistoxe' yden änen cautta/ ioca henelle tapactui silde ylenwäkeuelde Herraudhelta/ telle modholla/ Teme on minun raka Poican/ Jossa minulle on hyue sosio. (koska hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja ylistyksen yhden äänen kautta/ joka hänelle tapahtui siltä ylen wäkevältä Herraudelta/ tällä muodolla/ Tämä on minun rakas Poikani/ Jossa minulle on hyvä suosio.)FI33/38

18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.

TKIS

18 Tämän äänen kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme Hänen kanssaan pyhällä vuorella.

Biblia1776

18. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kuin me pyhällä vuorella hänen kanssansa olimme.

CPR1642

18. Ja tämän änen me cuulimma Taiwast cosca me pyhällä wuorella hänen cansans olimma.

UT1548

18. Ja temen änen me cwlima Taiuahasta tuleuan/ coska me hene' cansans ynne olima sen pyhen wore' päle. (Sillä tämän äänen me kuulimme taivahasta tulevan/ koska me hänen kanssansa ynnä olimme sen pyhän wuoren päällä.)FI33/38

19 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

TKIS

19 Niin meillä on profeetallinen sana sitä lujempana ja teette hyvin, kun otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti* koittaa.

Biblia1776

19. Ja meillä on vahva prophetallinen sana, ja te teette hyvin, että te siitä vaarin otatte niinkuin kynttilästä, joka pimeässä valistaa, niinkauvan kuin päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

CPR1642

19. Meillä on wahwa Prophetalinen sana ja te teettä hywin että te sijtä waarin otatte nijncuin kyntilästä joca pimeis walista nijncauwan cuin päiwä walkene ja Cointähti coitta teidän sydämisän.

UT1548

19. Meille o'bi yxi wahua Prophetainen sana/ Ja te hyuesti teette ette te sijte warin pidette/ Ninquin yhdeste Kyntileste ioca walgitta pimees siasa/ nincauua' quin Peiue walkene/ Ja se Cointechti yleskoitta teidhe' sydhemisen. (Meille ompi yksi wahva profetallinen sana/ Ja te hyvästi teette, että te siitä waarin pidätte/ Niinkuin yhdestä kynttilästä, joka walistaa pimeässä sijassa/ niinkauan kuin päivä walkenee/ Ja se Kointähti ylöskoittaa teidän sydämissä.)FI33/38

20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

TKIS

20 Sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään oman selityksen varassa.

Biblia1776

20. Ja se tulee teidän ensin tietää, ettei yksikään prophetia Raamatussa tapahdu omasta selityksestä.

CPR1642

20. Ja se tule teidän ensin tietä ettei yxikän Prophetia Ramatusa tapahdu omasta selityxestä/

UT1548

20. Ja se tule teiden ensin tiete/ Ettei yxiken Prophetia Ramatusa tapadhu omasta Toimituxesta/ (Ja se tulee teidän ensin tietää/ Ettei yksikään profetia Raamatussa tapahdu omasta toimituksesta.)FI33/38

21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

TKIS

21 Sillä profetiaa ei ole koskaan esitetty ihmisen tahdosta, vaan *Jumalan (pyhät) ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina.'

Biblia1776

21. Sillä ei yksikään prophetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä.

CPR1642

21. Sillä ei yxikän Prophetia ole wielä ihmisen tahdosta edestuotu waan pyhät Jumalan ihmiset owat puhunet waicutetut Pyhäldä Hengeldä.

UT1548

21. Sille ettei wiele nyt yxiken Prophetia ole edestootu Inhimisen tadhosta. Waan ne pyhet Jumalan Inhimiset ouat puhuneet/ waicutetut Pyheste Hengeste. (Sillä ettei wielä nyt yksikään profetia ole edestuotu ihmisen tahdosta. Waan ne pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet/ waikutetut Pyhästä Hengestä.)
Valitse
luku

1 2 3