JOHANNEKSEN ILMESTYS


1 luku
Alkulause 1 – 3 Johannes lausuu tervehdyksen seitsemälle Vähä Aasian seurakunnalle 4 – 8 sekä kertoo Jeesuksen ilmestyneen hänelle Patmos – saarella ja käskeneen hänen kirjoittaa, mitä hän näyssään oli saanut nähdä 9 – 20.FI33/38

1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,

TKIS

1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi Hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian täytyy tapahtua, ja sen Hän lähettämänsä enkelin välityksellä antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,

Biblia1776

1. Jesuksen Kristuksen Ilmestys, jonka Jumala hänelle antoi, ilmoittaa palvelioillensa niitä, mitkä pian tapahtuman pitää, ja on tiettäväksi tehnyt ja lähettänyt enkelinsä kautta palveliallensa Johannekselle.

CPR1642

1. TÄmä on Jesuxen Christuxen Ilmestys jonga Jumala hänelle ilmoitti julista palwelioillens mitä pian tapahtuman pitä. Ja on Engelins cautta tiettäwäxi tehnyt ja Palweliallens Johannexelle lähettänyt.

UT1548

1. TEme ombi se Iesusen Christusen Ilmestus/ ionga Jumala henelle annoi/ iulghista henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuman pite. Ja ombi ne tietteuexi tehnyt/ ia lehettenyt henen Engelins cautta/ henen Palueliallens Johanneselle/ (Tämä ompi se Jesuksen Kristuksen ilmestys/ jonka Jumala hänelle antoi/ julkistaa hänen palwelijoillensa/ mitkä pian tapahtuman pitää. Ja ompi ne tiettäwäksi tehnyt/ ja lähettänyt hänen enkelinsä kautta/ hänen palwelijallensa Johannekselle/)FI33/38

2 joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt.

TKIS

2 joka on näyttänyt toteen Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen (ja) kaiken, minkä on nähnyt.

Biblia1776

2. Joka todisti Jumalan sanaa, ja sen todistuksen Jesuksesta Kristuksesta, ja mitä hän nähnyt oli.

CPR1642

2. Joca Jumalan sana todistanut oli ja sen todistuxen Jesuxesta Christuxesta cuin hän nähnyt oli.

UT1548

2. ioca todhistanut oli Jumalan Sanan/ ia sen Todhistoxen Iesusesta Christusesta/ mite hen nähnyt oli. (joka todistanut oli Jumalan Sanan/ ja sen todistuksen Jesuksesta Kristuksesta/ mitä hän nähnyt oli.)FI33/38

3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!

TKIS

3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä aika on lähellä.

Biblia1776

3. Autuas on se, joka lukee, ja ne, jotka kuulevat prophetian sanat ja pitävät ne, mitkä siinä kirjoitetut ovat; sillä aika on läsnä.

CPR1642

3. Autuas on se joca luke ja cuule tämän Prophetian sanat ja pitä ne cuin sijnä kirjoitetut owat: sillä aica on läsnä.

UT1548

3. Autuas ombi se/ ioca lukepi ia cwlepi temen Prophetian Sanat/ ia pitepi ne mitke sijne siselkirioitetut ouat/ Sille/ Aica ombi lesnä. (Autuas ompi se/ joka lukeepi ja kuunteleepi tämän profetian sanat/ ja pitääpi ne mitkä siinä sisälle kirjoitetut owat/ Sillä/ Aika ompi läsnä.)FI33/38

4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä,

TKIS

4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha Häneltä, joka on ja joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat Hänen valtaistuimensa edessä.

Biblia1776

4. Johannes seitsemälle Asian seurakunnalle: armo olkoon teille ja rauha siltä, joka on, joka oli, ja joka tuleva on, ja seitsemältä hengeltä, jotka hänen istuimensa edessä ovat,

CPR1642

4. JOhannes nijlle seidzemelle Asian Seuracunnille. Armo olcon teille ja rauha sildä joca on ja joca oli ja joca tulewa on ja nijldä seidzemeldä Hengeldä jotca hänen istuimens edes owat:

UT1548

4. Johannes nijlle seitzemelle Seurakunnille Asias. Armo olcohon teille ia Rauha/ henelde ioca ombi/ ia ioca oli/ ia ioca tuleua on/ Ja nijlde seitzemilde Hengilde/ iotca ouat henen Stolins edhes/ (Johannes niille seitsemälle seurakunnalle Asiassa. Armo olkohon teille ja rauha/ häneltä joka ompi/ ja joka oli/ ja joka tulewa on/ ja niiltä seitsemältä Hengeltä/ jotka owat hänen tuolinsa edes/)FI33/38

5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä

TKIS

5 ja Jeesukselta Kristukselta, joka on uskollinen todistaja, *esikoisena kuolleista noussut* ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka on meitä rakastanut ja pessyt meidät synneistämme verellään

Biblia1776

5. Ja Jesukselta Kristukselta, joka se uskollinen todistaja on, ja esikoinen kuolleista, ja maan kuningasten Päämies: joka meitä rakasti ja on meitä verellänsä meidän synneistämme pessyt,

CPR1642

5. Ja Jesuxelda Christuxelda joca se uscollinen todistaja on ja esicoinen cuolleista ja maan Cuningasten Päämies joca meitä racasti ja on meitä werelläns meidän synneistäm pesnyt/

UT1548

5. ia Iesuselda Christuselda/ ioca ombi se wskolinen Todhistaia ia se Esicoinen Cooluista ia Maan Kuningadhe' Pämies. Sille ioca meite racasti/ ia pesnyt on meite meiden Synnistenne henen Werellens/ (ja Jesukselta Kristukselta/ joka ompi se uskollinen todistaja ja se esikoinen kuolleista ja maan kuningasten päämies. Sillä joka meitä rakasti/ ja pessyt on meitä meidän synnistämme hänen werellänsä.)FI33/38

6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

TKIS

6 ja tehnyt meidät *kuninkaiksi ja* papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, Hänelle kunnia ja voima iäisesti! Aamen.

Biblia1776

6. Ja teki meidät kuninkaiksi ja papeiksi Jumalan ja Isänsä edessä: hänelle olkoon kunnia ja valta ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen!

CPR1642

6. Ja teki meidän Cuningaixi ja Papeixi Jumalan ja hänen Isäns edes: Hänelle olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen Amen.

UT1548

6. ia tehnyt meite Kuningaixi ia Papeixi/ Jumalan ia henen Isens edes/ Henelle olcohon Cunnia ia walda ijancaikisesta ia ijancaikisehen/ Amen. (ja tehnyt meitä kuninkaiksi ja papeiksi/ Jumalan ja hänen Isänsä edes/ Hänelle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkisehen/ Amen)FI33/38

7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

TKIS

7 Katso, Hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä Hänet, myös miehet, jotka Hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat valittavat Hänen tähtensä. Niin, aamen.

Biblia1776

7. Katso, hän tulee pilvien kanssa, ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän ja ne, jotka häntä pistäneet ovat ja kaikki maan sukukunnat pitää parkuman. Niin, amen!

CPR1642

7. Cadzo hän tule pilwein cansa ja jocaidzen silmän pitä hänen näkemän ja ne jotca händä pistänet owat ja caicki maan sucucunnat pitä parcuman Nijn Amen.

UT1548

7. Catzo Hen tulepi Piluein cansa/ ia iocaitzen Silmen pite henen näkemen/ ia iotca henen pistänyet ouat/ ia caiki Maan Sucucunnat itzens pite suruman/ nin tosin/ Amen. (Katso Hän tuleepi pilwein kanssa/ ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän/ ja jotka hänen pistäneet owat/ ja kaikki maan sukukunnat itsens pitää sureman/ niin tosin/ Amen.)FI33/38

8 Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

TKIS

8 Minä olen A ja O (, alku ja loppu), sanoo Herra [Jumala], joka on joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias."

Biblia1776

8. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra, joka on, joka oli, ja joka tuleva on, kaikkivaltias.

CPR1642

8. Minä olen A ja O Alcu ja Loppu sano HERra joca on joca oli ja joca tulewa on Caickiwaldias.

UT1548

8. Mine olen se A ia O/ se Alcu ia Loppu/ sanopi HERRA/ ioca ombi/ ioca oli/ ia ioca tuleua on/ se Caikiwaldias. (Minä olen se A ja O/ se alku ja loppu/ sanoopi HERRA/ joka ompi/ joka oli/ ja joka tulewa on/ se Kaikkiwaltias.)FI33/38

9 Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos.

TKIS

9 Minä Johannes, *veljenne ja osatoverinne Jeesuksen (Kristuksen) ahdistuksessa ja valtakunnassa ja kärsivällisyydessä*, olin Jumalan sanan ja Jeesuksen (Kristuksen) todistuksen vuoksi saaressa, jonka nimi on Patmos.

Biblia1776

9. Minä Johannes, teidän veljenne ja osallinen vaivassa ja valtakunnassa ja kärsivällisyydessä, Jesuksessa Kristuksessa, olin luodossa, joka kutsutaan Patmos, Jumalan sanan ja Jesuksen Kristuksen todistuksen tähden.

CPR1642

9. MInä Johannes teidän weljen ja osallinen waiwasa ja waldacunnasa ja kärsimises Jesuxes Christuxes olin sijnä luodosa joca cudzutan Pathmos Jumalan sanan ja Jesuxen Christuxen todistuxen tähden.

UT1548

9. Mine Joha'nes teide' Welien/ ia Osaline' Waiuasa ia Waldakunnasa/ ia Kersimises Iesuses Christuses/ olin sijne Loodhosa ioca cutzutan Pathmos/ Jumalan Sanan tedhen ia Iesusen Christusen Todhistoxen. (Minä Johannes teidän weljen/ ja osallinen waiwassa ja waltakunnassa/ ja kärsimisessä Jesuksessa Kristuksessa/ olin siinä luodossa joka kutsutaan Patmos/ Jumalan Sanan tähden ja Jesuksen Kristuksen todistuksen.)FI33/38

10 Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

TKIS

10 Olin Hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani voimakkaan äänen niin kuin pasuunan,

Biblia1776

10. Minä olin hengessä yhtenä sunnuntaina ja kuulin minun jäljessäni suuren äänen, niinkuin basunan,

CPR1642

10. Minä olin Hengesä yhtenä Sunnundaina ja cuulin minun jäljesäni suuren änen nijncuin Basunan sanowan:

UT1548

10. Mine olin Hengese yctene Su'nuntaki peiuene/ ia cwlin minun iälghiseni/ swren Änen/ ninquin Basunan/ sanouan. (Minä olin Hengessä yhtenä sunnuntai päiwänä/ ja kuulin minun jälkeeni/ suuren äänen/ niinkuin pasuunan/ sanowan.)FI33/38

11 joka sanoi: " (Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen" ja:) ”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, (jotka ovat Aasiassa): Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan".

TKIS

11 joka sanoi: ("Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen" ja:) "Kirjoita kirjaan, mitä näet ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, (jotka ovat Aasiassa): Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon, ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan.”

Biblia1776

11. Sanovan: minä olen A ja O, ensimäinen ja viimeinen. Mitäs näet, kirjoita kirjaan ja lähetä Asian seurakunnille, jotka Ephesossa ovat, ja Smyrnassa, ja Pergamossa, ja Tyatirassa, ja Sardissa, ja Philadelphiassa, ja Laodikeassa.

CPR1642

11. Minä olen A ja O ensimäinen ja wijmeinen.

UT1548

11. Mine olen se A ia O/ se ensimeinen ia se Wimeinen. (Minä olen se A ja O/ se ensimäinen ja se wiimeinen.)FI33/38

12 Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa,

TKIS

12 Käännyin katsomaan ääntä, joka minulle puhui, ja käännyttyäni näin seitsemän kultaista lampunjalkaa

Biblia1776

12. Ja minä käännyin sitä ääntä katsomaan, joka minun kanssani puhui, ja minun kääntyessäni näin minä seitsemän kultaista kynttiläjalkaa,

CPR1642

12. Mitäs näet kirjoita Kirjaan ja lähetä Asian Seuracunnille jotca Ephesos owat ja Smyrnas ja Pergamos ja Thyatiras ja Sardis Philadelphias ja Laodiceas.

UT1548

12. Ja mites näet/ se kirioita ycten Kirian ia lehäte nijlle Seuracunnille iotca ouat Asias Epheson kesin/ Ja Smyrnan kesin/ ia Pergamin kesin/ ia Thyatiran kesin/ ia Sardin kesin/ Philadelphian kesin ia Laodicea' kesin. (Ja mitä näet/ se kirjoita yhteen kirjaan ja lähetä niille seurakunnille jotka owat Aasiassa Epheson käsiin/ ja Smyrnan käsiin/ ja Pergamon käsiin/ ja Thyatiran käsiin/ ja Sardeen käsiin/ ja Philadelphian käsiin ja Laodikean käsiin.)FI33/38

13 ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

TKIS

13 ja seitsemän lampunjalan* keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

Biblia1776

13. Ja kultaisten kynttiläjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, vaatetetun pitkällä hameella ja vyötetyn rinnoilta kultaisella vyöllä.

CPR1642

13. Ja minä käänsin sitä ändä cadzoman cuin minun cansani puhui. Ja minun käätesäni näin minä seidzemen cullaista Kyntiläjalca/

UT1548

13. Ja mine kiensin catzoman sen Änen ielkin ioca minun cansani puhui. Ja minun kienteiseni/ näin mine seitzemen Cullaista Kyntilialca/ (Ja minä käänsin katsomaan sen äänen jälkeen joka minun kanssani puhui. Ja minun käänteissäni/ näin minä seitsemän kultaista kynttilänjalkaa.)FI33/38

14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;

TKIS

14 Hänen päänsä ja hiuksensa* olivat valkeat niin kuin valkea villa, niin kuin lumi, ja Hänen silmänsä niin kuin tulen liekki.

Biblia1776

14. Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkiat niinkuin valkia villa ja niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki,

CPR1642

14. Ja nijden cullaisten Kyntiläjalcain keskellä ihmisen Pojan muotoisen waatetetun pitkällä hamella ja wyötetyn rinnoilda cullaisella wyöllä.

UT1548

14. ia ninen cullaisten Kyntilialcain keskelle yden Inhimisen Poian modhoisen/ watetun pitkelle Hamella/ ia wötettyn ymberins Rinnan cullaisella Wöelle. (ja niiden kultaisten kynttilänjalkain keskellä yhden Ihmisen Pojan muotoisen/ waatetun pitkällä hameella/ ja wyötetyn ympärinsä rinnan kultaisella wyöllä.)FI33/38

15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina.

TKIS

15 Hänen jalkansa olivat * kultamalmin kaltaiset, niin kuin ahjossa hehkuvat*, ja Hänen äänensä niin kuin paljojen vetten pauhu.

Biblia1776

15. Ja hänen jalkansa valantovasken kaltaiset, niinkuin pätsissä palavaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljon veden kuohina.

CPR1642

15. Mutta hänen pääns ja hiuxens olit walkiat nijncuin walkiat willat ja nijncuin lumi.

UT1548

15. Mutta henen Pääns ia Hiuxens olit Walkiat ninquin walkiat Willat/ ia ninquin Lumi. (Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olit walkiat niinkuin walkiat willat/ ja niinkuin lumi.)FI33/38

16 Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

TKIS

16 Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä. ja Hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka, ja Hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, joka paistaa *täydeltä terältä*.

Biblia1776

16. Ja seitsemän tähteä oli hänen oikiassa kädessänsä, ja hänen suustansa kävi ulos kaksiteräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa, niinkuin aurinko paistaa voimassansa.

CPR1642

16. Ja hänen silmäns nijncuin tulen leimaus ja hänen jalcans nijncuin cuuma waski joca pädzis hehcu. Ja hänen änens oli nijncuin wäkewän weden cuohina.

UT1548

16. Ja henen Silmens ninquin Tulen Leimaus/ ia henen Jalcans ninquin cwma Waski/ quin Wgnisa hehcuuat Ja hene' Änens ninquin palion Wedhen Hyminä. (Ja hänen silmänsä niinkuin tulen leimaus/ ja hänen jalkansa niinkuin kuuma waski/ kuin uunissa hehkuwat. Ja hänen äänensä niinkuin paljon weden hyminä.)FI33/38

17 Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,

TKIS

17 Kun näin Hänet, kaaduin kuin kuolleena Hänen jalkainsa juureen. Ja Hän pani oikean kätensä päälleni sanoen (minulle): "Älä pelkää'. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,

Biblia1776

17. Ja kuin minä hänen näin, lankesin minä hänen jalkainsa eteen niinkuin kuollut, ja hän pani oikian kätensä minun päälleni ja sanoi minulle: älä pelkää, minä olen ensimäinen ja viimeinen,

CPR1642

17. Ja seidzemen Tähte olit hänen oikiasa kädesäns. Ja hänen suustans uloskäwi caxiteräinen miecka ja hänen caswons paistit nijncuin kircas Auringo.

UT1548

17. Ja piti seitzemen Techtie oikeas kädhesens. Ja henen Suustans wloskieui caxitereinen Miecka/ ia henen Casuonsa paistit/ ninquin se kircas Auringoinen. (Ja piti seitsemän tähteä oikias kädessänsä. Ja hänen suustansa uloskäwi kaksiteräinen miekka/ ja hänen kaswonsa paistit/ niinkuin se kirkas aurinkoinen.)FI33/38

18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

TKIS

18 ja minä elän. Olin kuollut ja katso, minä elän iäisesti* (, aamen), ja minulla on tuonelan ja kuoleman avaimet.

Biblia1776

18. Ja elävä, ja olin kuollut, ja katso, minä olen elävä ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen! Ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet.

CPR1642

18. JA cuin minä hänen näin langeisin minä hänen jalcains eteen nijncuin cuollut. Ja hän pani oikian kätens minun päälleni ja sanoi minulle:

UT1548

18. Ja quin mine henen näin/ langeisin mine henen Jalcains eten ninquin coollu. Ja hen pani Oikean Kädhense minun päleni ia sanoi minulle/ (Ja kuin minä hänen näin/ lankesin minä hänen jalkainsa eteen niinkuin kuollut. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle/)FI33/38

19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

TKIS

19 Kirjoita [siis], mitä olet nähnyt ja mitä on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

Biblia1776

19. Kirjoita, mitäs nähnyt olet, mitä nyt on, ja mitä tästälähin tapahtuva on;

CPR1642

19. Älä pelkä minä olen ensimäinen ja wijmeinen ja eläwä. Minä olin cuollut ja cadzo minä elän ijancaickisest ijancaickiseen ja minulla on Helwetin ja cuoleman awaimet. Kirjoita mitäs nähnyt olet mitä nyt on ja mitä tästälähin tapahtuwa on.

UT1548

19. Ele pelke/ Mine olen se ensimeinen ia se Wimeinen/ ia se Eleue. Mine olin coollu/ ia catzo mine olen Eleue ijancaikisesta ijancaikisehen/ ia minulla ombi ne Heluetin ia Cooleman Auamet. Kirioita mites nähnyt olet/ ia mite ouat/ ia mite tapactuman pite testelehin. (Älä pelkää/ Minä olen se ensimmäinen ja se wiimeinen/ ja se eläwä. Minä olin kuollut/ ja katso minä olen eläwä iankaikkisesta iankaikkisehen/ ja minulla ompi ne helwetin ja kuoleman awaimet. Kirjoita mitäs nähnyt olet/ ja mitä owat/ ja mitä tapahtuman pitää tästä lähin.)FI33/38

20 Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa (jotka näit,) ovat ne seitsemän seurakuntaa."

TKIS

20 Niitten seitsemän tähden salaisuus, jotka näit oikeassa kädessäni, ja ne seitsemän kultaista lampunjalkaa: ne seitsemän tähteä ovat niitten seitsemän seurakunnan enkelit*, ja ne seitsemän lampunjalkaa (jotka näit,) ovat seitsemän seurakuntaa."

Biblia1776

20. Se salaisuus niistä seitsemästä tähdestä, jotka sinä minun oikiassa kädessäni nähnyt olet, ja seitsemän kultaista kynttiläjalkaa. Ne seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit: ja ne seitsemän kynttiläjalkaa, jotka sinä nähnyt olet, ovat seitsemän seurakuntaa.

CPR1642

20. Se salaisus nijstä seidzemestä Tähdest cuins minun oikiasa kädesäni nähnyt olet ja ne seidzemen cullaista kyntiläjalca. 21. Ne seidzemen Tähte owat nijden seidzemen Seuracundain Engelit ja ne seidzemen kyntiläjalca cuins nähnyt olet owat seidzemen Seuracunda.

UT1548

20. Se Salaus nijste seitzemeste Techdeste iotcas nähnyt olet minun oikias Kädheseni/ ia ne seitzemen cullaista Kyntilialca. (Se salaus niistä seitsemästä tähdestä jotkas nähnyt olet minun oikeassa kädessäni/ ja ne seitsemän kultaista kynttilänjalkaa.)UT1548

21. Ne seitzemen Techtie/ ouat ninen seitzemen Seurakundain Engelit/ ia ne seitzemen Kyntilialca iotcas nähnyt olet/ ouat seitzemen Seuracunda. (Ne seitsemän tähteä/ owat niiden seitsemän seurakuntain enkelit/ ja ne seitsemän kynttilänjalkaa jotkas nähnyt olet/ owat seitsemän seurakuntaa.)
Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22