Markuksen evankeliumi


1 luku
Johannes Kastaja saarnaa ja kastaa 1 – 8 Jeesus kastetaan 9 – 11, on perkeleen kiusattavana 12, 13, alkaa julistaa evankeliumia 14, 15 ja kutsuu itselleen opetuslapsia 16 – 20; lähtee Kapernaumiin opettaa 21, 22, parantaa riivatun 23 – 28 ja Simonin anopin 29 – 31 sekä muita sairaita 32 – 34; rukoilee autiossa paikassa 35 – 38, saarnaa koko Galileassa 39 ja puhdistaa pitalisen 40 – 45.FI33/38

1 Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

TKIS

1 Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, ilosanoman alku,

Biblia1776

1. Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

CPR1642

1. Jesuxen Christuxen Jumalan Pojan Evangeliumin alcu nijncuin Prophetais kirjoitettu on:

UT1548

1. ALcu Iesusen Christusen Jumala' Poian Euägeliumist/ ninquin kirioitettu on Prophetis/ (Alku Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojan ewankeliumista/ niinkuin kirjoitettu on prophetissa/)FI33/38

2 Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi".

TKIS

2 niin kuin profeetoissa* on kirjoitettuna: "Katso, minä lähetän sanansaattajani edelläsi. Hän valmistaa tiesi (eteesi)"

Biblia1776

2. Niinkuin prophetaissa kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.

CPR1642

2. Cadzo minä lähetän minun Engelini sinun caswos eteen joca on walmistapa sinun ties sinun etees.

UT1548

2. Catzo mine leheten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistaman pite sinun Tietes sinun edheses. (Katso minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ joka walmistaman pitää sinun tietäsi sinun eteesi.)FI33/38

3 Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi',

TKIS

3 ja: "Huutavan ääni autiomaassa: Valmistakaa Herran tie, tehkää Hänen polkunsa suoriksi."

Biblia1776

3. Huutavan ääni on korvessa: valmistakaat Herran tietä, tehkäät hänen polkunsa oikiaksi.

CPR1642

3. Huutawan äni on corwes walmistacat Herran tietä ojendacat hänen polcuns.

UT1548

3. Hwtawaisen äni on corwesa/ Walmistaka Herran tiete/ oijendacat henen polghunsa. (Huutawaisen ääni on korwessa/ Walmistakaa Herran tietä/ ojentakaat hänen polkunsa.)FI33/38

4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.

TKIS

4 Johannes tuli ja kastoi autiomaassa ja saarnasi* mielenmuutoksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi.

Biblia1776

4. Johannes kasti korvessa ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antamiseksi.

CPR1642

4. Johannes oleskeli corwes casti ja saarnais parannuxen Castetta syndein andexi andamisexi.

UT1548

4. Johannes castoi coruesa/ sarnaten Paranoxen Castetta syndein andexiandamisexi. (Johannes kastoi korwessa/ saarnaten parannuksen kastetta syntein anteeksiantamiseksi.)FI33/38

5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

TKIS

5 Koko Juudean maa ja jerusalemilaiset vaelsivat hänen luokseen, ja hän kastoi kaikki Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Biblia1776

5. Ja hänen tykönsä meni ulos koko Juudean maakunta ja Jerusalemin asuvaiset, ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin virrassa, tunnustain syntinsä.

CPR1642

5. Ja hänen tygöns tulit coco Judean maacunda ja ne Jerusalemist ja castettin caicki häneldä Jordanin wirrasa tunnustain heidän syndins.

UT1548

5. Ja vlgoskeuit henen tygens coko Judean makunda/ ia ne Jerusalemist/ ia castettin caiki henelde Jordanin wirdhasa/ tunnustaden heiden Synninse. (Ja uloskäwit hänen tykönsä koko Judean maakunta/ ja ne Jerusalemista/ ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin wirrassa/ tunnustaen heidän syntinsä.)FI33/38

6 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.

TKIS

6 Johannes oli pukeutunut kamelinkarvapukuun ja hänen vyötäröllään oli nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.

Biblia1776

6. Ja Johannes oli puetettu kamelin karvoilla, ja ympäri hänen suoliansa oli hihnainen vyö, ja söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa,

CPR1642

6. Ja Johannes oli puetettu Camelin carwoilla ja ymbäri hänen suolians oli hihnainen wyö ja söi heinäsirckoja ja medzähunajata.

UT1548

6. Mutta Johannes oli pugetettu Camelin caruoilla/ ia henen Solinsa ymberi hihinainen Wöö/ ia söi Kimalaisi ia Metzehonaia/ (Mutta Johannes oli puetettu kamelin karwoilla/ ja hänen suolinsa ympäri hihnainen wyö/ ja soi kimalaisia ja metsähunajaa/)FI33/38

7 Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.

TKIS

7 Hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua voimallisempi, jonka kengännauhaa en ole arvollinen kumartuneena päästämään.

Biblia1776

7. Ja saarnasi, sanoen: se tulee minun jälkeeni, joka on minua väkevämpi, jonka en minä ole kelvollinen kumarruksissa kenkäin rihmaa päästämään.

CPR1642

7. Ja saarnais sanoden: Se tule minun jälken joca on minua wäkewämbi jonga en minä ole kelwollinen cumarruxis kengäin rihma päästämän.

UT1548

7. ia sarnasi/ sanoden. Se tule minun ielkin/ ioca on minua wekeuembi/ Jonga em mine keluolinen ole/ cumartuna pästemen Kengäin rihima. (ja saarnasi/ sanoen. Se tulee minun jälkeen/ joka on minua wäkewämpi/ Jonka en minä kelwollinen ole/ kumartuna päästämään kenkäin rihmoja.)FI33/38

8 Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

TKIS

8 Minä olen kastanut teidät vedessä, mutta Hän on kastava teidät Pyhässä Hengessä.”

Biblia1776

8. Minä tosin kastan teitä vedellä; mutta hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä.

CPR1642

8. Minä tosin castan teitä wedellä mutta hän casta teitä Pyhällä Hengellä.

UT1548

8. Mine tosin castan teite wedhelle/ mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle. (Minä tosin kastan teitä wedellä/ mutta hän kastaapi teitä Pyhällä Hengellä.)FI33/38

9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.

TKIS

9 Tapahtui niinä päivinä, että Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi Hänet Jordanissa.

Biblia1776

9. Ja tapahtui niinä päivinä, että Jesus tuli Galilean Natsaretista ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.

CPR1642

9. Ja se tapahtui nijnä päiwinä että Jesus tuli Galileaan Nazaretist ja castettin Johannexelda Jordanis.

UT1548

9. Ja se tapactui nine peiuine/ että Iesus Galilean Nazaretist tuli/ ia castettin Johanneseld Jordanis. (Ja se tapahtui niinä päiwinä/ että Jesus Galilean Nazaretista tuli/ ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.)FI33/38

10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.

TKIS

10 Heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan Hänen päälleen*.

Biblia1776

10. Ja kohta kuin hän astui vedestä ylös, näki hän taivaat aukenevan ja Hengen tulevan alas hänen päällensä niinkuin kyyhkyisen,

CPR1642

10. Ja cohta cuin hän astui wedestä ylös näki hän Taiwat aukenewan ja Hengen tulewan alas hänen päällens nijncuin kyhkyisen.

UT1548

10. Ja cochta quin hen ylesastui wedheste/ näki hen aukeneuan Taiuat/ ia Hengen/ ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens. (Ja kohta kuin hän ylös astui wedestä/ näki hän aukenewan taiwaat/ ja Hengen/ niinkuin mettisen alas tulewan hänen päällensä.)FI33/38

11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

TKIS

11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, johon olen mielistynyt."

Biblia1776

11. Ja ääni tuli taivaasta: sinä olet minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.

CPR1642

11. Ja äni tuli Taiwahist: Sinä olet minun racas Poican johonga minä mielistyn.

UT1548

11. Ja äni tuli Taiuahist/ Sine olet minun se Racas Poican/ iossa minulle ombi soosio. (Ja ääni tuli taiwahista/ Sinä olet minun se rakas Poikani/ jossa minulla ompi suosio.)FI33/38

12 Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.

TKIS

12 Niin Henki heti ajoi Hänet autiomaahan.

Biblia1776

12. Ja Henki ajoi hänen kohta korpeen.

CPR1642

12. Ja Hengi ajoi hänen cohta corpeen.

UT1548

12. Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen/ (Ja kohta Henki ajoi hänen korpehen/)FI33/38

13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

TKIS

13 Hän oli (siellä) autiomaassa neljäkymmentä päivää saatanan kiusattavana ja Hän oli petojen seassa, mutta enkelit palvelivat Häntä.

Biblia1776

13. Ja hän oli siellä korvessa neljäkymmentä päivää, ja kiusattiin perkeleeltä, ja oli petoin seassa; ja enkelit palvelivat häntä.

CPR1642

13. Ja hän oli sijnä corwes neljäkymmendä päiwä ja kiusattin Perkeleldä ja oli petoin seas: ja Engelit palwelit händä.

UT1548

13. ia oli sijne coruesa neliekymende peiue/ ia kiusattin perchelelde/ Ja oli Petoin seas. Ja Engelit paluelit hende. (ja oli siinä korwessa neljäkymmentä päiwää/ ja kiusattiin perkeleeltä/ Ja oli petoin seassa. Ja enkelit palwelit häntä.)FI33/38

14 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia

TKIS

14 Mutta sen jälkeen, kun Johannes oli pantu vankilaan, Jeesus meni Galileaan ja saarnasi Jumalan (valtakunnan) ilosanomaa

Biblia1776

14. Mutta sitte kuin Johannes oli vankiuteen annettu ylön, tuli Jesus Galileaan, saarnaten Jumalan valtakunnan evankeliumia,

CPR1642

14. Mutta sijte cuin Johannes oli otettu kijnni tuli Jesus Galileaan saarnaten Jumalan waldacunnan Evangeliumi ja sanoi:

UT1548

14. Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli/ tuli Iesus Galileaan/ sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi/ ia sanoi/ (Mutta sittenkuin Johannes kiinniotettu oli/ tuli Jesus Galileaan/ saarnaten Jumalan waltakunnan ewankeliumi/ ja sanoi/)FI33/38

15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

TKIS

15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Muuttakaa mielenne ja uskokaa ilosanoma."

Biblia1776

15. Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on lähestynyt: tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi.

CPR1642

15. Aica on täytetty ja Jumalan waldacunda on lähestynyt tehkät parannust ja uscocat Evangeliumi.

UT1548

15. Aica ombi teutetty/ ia Jumalan Waldakunda on lehestynyt/ Tehcket paranost/ ia wskokat/ Euangelium. (Aika ompi täytetty/ ja Jumalan waltakunta on lähestynyt/ Tehkäät parannusta/ ja uskokaat/ ewankeliumi.)FI33/38

16 Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.

TKIS

16 Kävellessään Galilean järven rantaa Hän näki Simonin ja Andreaan, *hänen veljensä*, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia.

Biblia1776

16. Ja kuin hän käveli Galilean meren tykönä, näki hän Simonin ja Andreaksen hänen veljensä laskevan verkkoa mereen: (sillä he olivat kalamiehet:)

CPR1642

16. Ja cosca Jesus käwi Galilean meren tykönä näki hän Simonin ja Andreaxen hänen weljens werckojans mereen heittäwän: sillä he olit calamiehet.

UT1548

16. Mutta coska Iesus keui Galilean meren sijw/ näki hen Simonin ia Andrean henen weliens/ werckoians heitteuen merehen/ sille he olit Calamiehet/ (Mutta koska Jesus käwi Galilean meren siwu/ näki hän Simonin ja Andrean hänen weljensä/ werkkojansa heittäwän merehen/ sillä he olit kalamiehet/)FI33/38

17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".

TKIS

17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin teen teistä ihmisten kalastajia."

Biblia1776

17. Ja Jesus sanoi heille: seuratkaat minua, ja minä teen teidät, että te tulette ihmisten kalamiehiksi.

CPR1642

17. Ja Jesus sanoi heille: seuratcat minua ja minä teen teidän ihmisten calamiehixi.

UT1548

17. ia sanoi heille Iesus/ Seuratka minua/ ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi. (ja sanoi heille Jesus/ Seuratkaa minua/ ja minä teen teidän ihmisten kalamiehiksi.)FI33/38

18 Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä.

TKIS

18 Heti he jättivät verkkonsa* ja seurasivat Häntä.

Biblia1776

18. Ja he jättivät kohta verkkonsa ja seurasivat häntä.

CPR1642

18. Ja he jätit cohta werckons ja seuraisit händä.

UT1548

18. Ja cochta he iätit heiden werckonsa/ ia seurasit hende. (Ja kohta he jätit heidän werkkonsa/ ja seurasit häntä.)FI33/38

19 Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon.

TKIS

19 Käytyään siitä vähän matkaa Hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin veneessä laittamassa verkkoja kuntoon.

Biblia1776

19. Ja kuin hän sieltä vähää edemmä kävi, näki hän Jakobin Zebedeuksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, parantavan venheessä verkkojansa.

CPR1642

19. Ja cuin hän sieldä wähän edemmä meni näki hän Jacobin Zebedeuxen pojan ja Johannexen hänen weljens parandawan wenhes heidän werckojans ja hän cudzui cohta heitä.

UT1548

19. Ja quin hen sielde wehen edheskeui/ näki hen Jacobin Zebedeusen poian ia Johannem henen weliens/ että he wenehese paransit Werckoians/ Ja cochta hen heite cutzui. (Ja kuin hän sieltä wähän edeskäwi/ näki hän Jakobin Zebedeuksen pojan ja Johanneksen hänen weljensä/ että he weneessä paransit werkkojansa/ Ja kohta hän heitä kutsui.)FI33/38

20 Ja kohta hän kutsui heidät; ja he jättivät isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä.

TKIS

20 Heti Hän kutsui heidät; ja he seurasivat Häntä jättäen isänsä Sebedeuksen palkkalaisineen veneeseen.

Biblia1776

20. Ja hän kutsui kohta heitä. Ja he jättivät isänsä Zebedeuksen venheeseen palkollisten kanssa, ja seurasivat häntä.

CPR1642

20. Ja he jätit Isäns Zebedeuxen wenhesen palcollisten cansa ja seuraisit händä.

UT1548

20. Ja he iätit heiden Isens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa/ ia seurasit hende. (Ja he jätit heidän isänsä Zebedeuksen weneeseen palkollisten kanssa/ ja seurasit häntä.)FI33/38

21 Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti.

TKIS

21 Niin he tulivat Kapernaumiin. Hän meni heti sapattina synagoogaan ja opetti.

Biblia1776

21. Ja he menivät sisälle Kapernaumiin; ja hän meni kohta lepopäivinä synagogaan, ja opetti.

CPR1642

21. Ja he menit Capernaumijn ja hän meni cohta lepopäiwänä Synagogaan ja opetti.

UT1548

21. Ja he sisellemenit Capernaum/ ia cochta Lepopeiuene hen sisellemeni Synagogan/ ia opetti. (Ja he sisälle menit Kapernaumiin/ ja kohta lepopäiwänä hän sisälle meni synagogaan/ ja opetti.)FI33/38

22 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.

TKIS

22 He olivat hämmästyksissään Hänen opetuksestaan, sillä Hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta eikä niin kuin kirjanoppineet.

Biblia1776

22. Ja he hämmästyivät hänen opetustansa; sillä hän opetti heitä voimallisesti, ja ei niinkuin kirjanoppineet.

CPR1642

22. Ja he hämmästyit hänen opetustans: sillä hän opetti heitä woimallisest ja ei nijncuin Kirjanoppenet.

UT1548

22. Ja he hemmestyit henen Opetuxens päle. Sille että hen opetti heite * woimalisesta/ ia ei ninquin Kirianoppenuet. (Ja he hämmästyit hänen opetuksensa päälle. Sillä että hän opetti heitä woimallisesti/ ja ei niinkuin kirjanoppineet.)FI33/38

23 Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi

TKIS

23 Heidän synagoogassaan oli [juuri silloin] mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi

Biblia1776

23. Ja heidän synagogassansa oli ihminen riivattu saastaiselta hengeltä, ja hän huusi,

CPR1642

23. Ja heidän Synagogasans oli yxi ihminen rijwattu saastaiselda hengeldä ja hän huusi sanoden:

UT1548

23. Ja oli heiden Sinagogas yxi Inhiminen riuattu sastaisest Hengest/ ia hen hwsi sanoden/ (Ja oli heidän synagogassa yksi ihminen riiwattu saastaisesta hengestä/ ja hän huusi sanoen/)FI33/38

24 sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."

TKIS

24 sanoen: "(Voi!) *Miksi meihin puutut*, Jeesus Nasaretilainen? Tulitko meitä tuhoamaan? Tunnen sinut, kuka olet, Jumalan Pyhä."

Biblia1776

24. Sanoen: voi, mitä meidän on sinun kanssas, Jesus Natsarealainen! tulitkos meitä hukuttamaan? Minä tunnen sinun, kukas olet, Jumalan pyhä.

CPR1642

24. Pidäs mitä meidän on tekemist sinun cansas Jesu Nazarene: Tulitcos meitä hucuttaman ? Minä tiedän mikäs olet Jumalan pyhä.

UT1548

24. Oy mite meiden on tekemiste sinun cansas Iesu Nazarene? Tulicos meite cadhottaman? Mine tieden mikes olet/ iuri se Jumalan Pyhe. (Oi mitä meidän on tekemistä sinun kanssasi Jesus Nazarene? Tulitkos meitä kadottamaan? Minä tiedän mikäs olet/ juuri se Jumalan Pyhä.)FI33/38

25 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä".

TKIS

25 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä."

Biblia1776

25. Ja Jesus nuhteli häntä, sanoen: vaikene ja mene ulos hänestä.

CPR1642

25. Ja Jesus nuhteli händä sanoden: waickene ja mene ulos hänestä.

UT1548

25. Ja Iesus nuchteli hende sanoden/ Waickene ia wlgosmene Inhimiseste. (Ja Jesus nuhteli häntä sanoen/ Waikene ja ulos mene ihmisestä.)FI33/38

26 Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.

TKIS

26 Kouristaen häntä ja kovalla äänellä huutaen saastainen henki lähti hänestä.

Biblia1776

26. Ja kuin se saastainen henki repäisi häntä ja huusi suurella äänellä, niin hän läksi ulos hänestä.

CPR1642

26. Ja cuin se saastainen hengi rewäis händä ja huusi suurella änellä nijn hän läxi hänestä.

UT1548

26. Ja quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi surella änelle/ nin hen wlgoslexi heneste. (Ja kuin se saastainen henki rewäisi hänen ja huusi suurella äänellä/ niin hän ulosläksi hänestä.)FI33/38

27 Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."

TKIS

27 Kaikki hämmästyivät niin, että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? *Mikä uusi oppi tämä on? Sillä Hän käskee vallalla* saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat Häntä."

Biblia1776

27. Ja he hämmästyivät kaikki, niin että he kyselivät keskenänsä, sanoen: mitä tämä on? mikä uusi oppi tämä on? Sillä hän käskee myös voimalla saastaisia henkiä, ja he kuulevat häntä.

CPR1642

27. Ja he hämmästyit caicki nijn että he kyselit keskenäns sanoden: mikä tämä on ? mikä vsi oppi tämä on ? Sillä hän käske myös woimalla saastaisita hengiä ja he cuulewat händä ?

UT1548

27. Ja he caiki hemmestyit/ nin että he keskenens kyselit sanoden/ Mike on teme? Mike wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla mös sastaiset henget käske/ ia he cwleuat hende? (Ja he kaikki hämmästyit/ niin että he keskenänsä kyselit sanoen/ Mikä on tämä? Mikä uusi oppi tämä on? Sillä hän woimalla myös saastaiset henget käskee/ ja he kuulewat häntä?)FI33/38

28 Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

TKIS

28 Niin maine Hänestä levisi heti [kaikkialle] koko Galilean ympäristöön.

Biblia1776

28. Ja hänen sanomansa kuului kohta ympäri kaiken Galilean lähimaakunnan.

CPR1642

28. Ja hänen sanomans cuului cohta ymbäri caiken Galilean lähi maacunnan.

UT1548

28. Ja henen Sanomans cochta cwlui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan. (Ja hänen sanomansa kohta kuului ympäri kaiken Galilean lähimaakunnan.)FI33/38

29 Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa.

TKIS

29 Tultuaan synagoogasta he kohta menivät Jaakobin ja Johanneksen kanssa Simonin ja Andreaan taloon.

Biblia1776

29. Ja he menivät kohta ulos synagogasta ja tulivat Simonin ja Andreaksen huoneeseen, Jakobin ja Johanneksen kanssa.

CPR1642

29. Ja he menit cohta ulos Synagogasta ja tulit Simonin ja Andreaxen huonesen Jacobin ja Johannexen cansa.

UT1548

29. Ja he cochta wlgoskeuit Sinagogasta/ ia tulit Simonin ia Andreasen honesen/ Jacobin ia Johannesen cansa. (Ja he kohta uloskäwit synagogasta/ ja tulit Simonin ja Andreaan huoneeseen/ Jakobin ja Johanneksen kanssa.)FI33/38

30 Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle.

TKIS

30 Mutta Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he puhuivat hänestä Jeesukselle.

Biblia1776

30. Mutta Simonin anoppi makasi vilutaudissa, ja he sanoivat hänestä kohta hänelle.

CPR1642

30. Mutta Simonin anoppi macais wilutaudis ja he sanoit hänestä cohta hänelle:

UT1548

30. Mutta Simonin Anoppi macasi wilutaudis/ ia cochta he heneste sanoit henelle. (Mutta Simonin anoppi makasi wilutaudissa/ ja kohta he hänestä sanoit hänelle.)FI33/38

31 Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.

TKIS

31 Astuttuaan hänen luokseen Hän nosti hänet ylös tarttuen häntä käteen. Heti kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.

Biblia1776

31. Ja hän meni ja nosti häntä, ja rupesi hänen käteensä, ja vilutauti jätti hänen kohta; ja hän palveli heitä.

CPR1642

31. Ja hän meni ja nosti händä ja rupeis hänen käteens ja wilutauti jätti hänen ja hän palweli heitä.

UT1548

31. Ja hen edeskeui ia yleskohensi hene'/ ia rupesi hene' käteens/ ia sillens Wilutauti ietti henen/ ia hen palueli heite. (Ja hän edeskäwi ja ylös kohensi hänen/ ja rupesi hänen käteensä/ ja sillens wilutauti jätti hänen/ ja hän palweli heitä.)FI33/38

32 Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,

TKIS

32 Mutta illan tultua, kun aurinko laski, he toivat Hänen luokseen kaikki sairaat ja riivatut,

Biblia1776

32. Mutta ehtoona, kuin aurinko laski, toivat he hänen tykönsä kaikkinaisia sairaita ja perkeleiltä riivatuita,

CPR1642

32. Mutta ehtona cosca Auringo laski toit he hänen tygöns caickinaisia sairaita ja Perkeleildä rijwatuita.

UT1548

32. Mutta Echtona coska Auringo laskijn/ toidh he henen tygens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde. (Mutta ehtoona koska aurinko laski/ toit he hänen tykönsä kaikkinaiset sairaat ja riiwatut perkeleiltä.)FI33/38

33 ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.

TKIS

33 ja koko kaupunki oli kokoontunut oven eteen.

Biblia1776

33. Ja koko kaupunki tuli kokoon oven eteen.

CPR1642

33. Ja coco Caupungi tuli cocon owen eteen.

UT1548

33. Ja coko Caupungi cokounsi Ouen eteen/ (Ja koko kaupunki kokoontui owen eteen/)FI33/38

34 Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

TKIS

34 Niin Hän paransi useita, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja monta riivaajaa Hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajain puhua, koska ne tunsivat Hänet.

Biblia1776

34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja hän ajoi ulos paljon perkeleitä, eikä sallinut perkeleiden puhua; sillä he tunsivat hänen.

CPR1642

34. Ja hän paransi monda jotca sairastit moninaisia tautia ja hän ajoi ulos paljo Perkeleitä eikä sallinut Perkeleitten puhua: Sillä he tunsit hänen.

UT1548

34. ia paransi hen monda/ iotca sairastit moninaisis Taudhis/ ia palio perkelie hen wlgosaioi/ ia ei hen sallinut perkeletten puhua että he tunsit henen. (ja paransi hän monta/ jotka sairastit moninaisissa taudissa/ ja paljon perkeliä hän ulosajoi/ ja ei hän sallinut perkeleitten puhua että he tunsit hänen.)FI33/38

35 Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.

TKIS

35 Noustuaan varhain, kun vielä oli aivan pimeä Hän lähti ulos ja meni autioon paikkaan ja rukoili siellä.

Biblia1776

35. Ja huomeneltain sangen varhain ennen päivää, kuin hän nousi, meni hän ulos. Ja Jesus meni erinäiseen asiaan ja rukoili siellä.

CPR1642

35. Ja huomeneldain sangen warhain ennen päiwä cuin hän nousi meni hän ulos: Ja Jesus meni erinäiseen siaan ja rucoili siellä.

UT1548

35. Ja homeneltan sangen warhan ennen peiue/ quin hen ylesnousi/ wlgosmeni hen/ Ja poiskeui Iesus ychten erineisen Sijan/ ia sielle rucoeli/ (Ja huomeneltain sangen warhain ennen päiwää/ kuin hän ylös nousi/ ulos meni hän/ Ja pois käwi Jesus yhteen erinäiseen sijaan/ ja siellä rukoili/)FI33/38

36 Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä;

TKIS

36 Mutta Simon ja ne, jotka olivat Hänen kanssaan, riensivät Hänen jälkeensä.

Biblia1776

36. Ja Simon riensi hänen perässänsä ja ne jotka hänen kanssansa olivat.

CPR1642

36. Ja Petari riensi hänen jälkens ja ne jotca hänen cansans olit.

UT1548

36. ia Petari riensi henen ielkens/ ia ne iotca henen cansans olit. (Ja Petari riensi hänen jälkeensä/ ja ne jotka hänen kanssansa olit.)FI33/38

37 ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua".

TKIS

37 Löydettyään Hänet he sanoivat Hänelle: "Kaikki etsivät sinua.'"

Biblia1776

37. Ja kuin he löysivät hänen, sanoivat he hänelle: jokainen etsii sinua.

CPR1642

37. Ja cosca he löysit hänen sanoit he hänelle:

UT1548

37. Ja coska he leusit henen/ sanoit he henelle/ (Ja koska he löysit hänen/ sanoit he hänelle/)FI33/38

38 Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut".

TKIS

38 Hän sanoi heille: "Menkäämme muualle lähikyliin saarnatakseni sielläkin, sillä sitä varten olen tullut."

Biblia1776

38. Ja hän sanoi heille: menkäämme lähimmäisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin; sillä sitä varten olen minä tullut.

CPR1642

38. Jocainen edzi sinua. Ja hän sanoi heille: Mengäm lähimmäisijn kylijn että minä sielläkin saarnaisin sillä sitä warten olen minä tullut

UT1548

38. Jocainen sinu etzi. Ja hen sanoi heille/ Mengeme lähimeisin kylihin/ että mine sielleki sarnaisin/ sille site warten mine olen tullut/ (Jokainen sinua etsii. Ja hän sanoi heille/ Menkäämme lähimmäisiin kyliin/ että minä sielläkin saarnaisin/ sillä sitä warten minä olen tullut/)FI33/38

39 Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

TKIS

39 Ja Hän [meni ja] saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

Biblia1776

39. Ja hän saarnasi heidän synagogissansa, koko Galileassa, ja ajoi ulos perkeleitä.

CPR1642

39. Ja hän saarnais heidän Synagogisans coco Galileas ja ajoi ulos Perkeleitä.

UT1548

39. Ja hen sarnasi heiden Sinagogasans coko Galileas/ ia wlgosaijoi perchelet. (Ja hän saarnasi heidän synagogassansa koko Galileassa/ ja ulos ajoi perkeleet.)FI33/38

40 Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".

TKIS

40 Hänen luokseen tuli pitaalinen mies, rukoili Häntä, polvistui (Hänen eteensä) ja sanoi Hänelle: "Jos tahdot, voit puhdistaa minut."

Biblia1776

40. Ja hänen tykönsä tuli spitalinen, rukoili häntä, lankesi polvillensa hänen eteensä ja sanoi hänelle: jos sinä tahdot, niin sinä voit minun puhdistaa.

CPR1642

40. Ja hänen tygöns tuli yxi spitalinen rucoili händä langeis polwillens hänen eteens ja sanoi hänelle: Jos sinä tahdot sinä woit minun puhdista.

UT1548

40. Ja tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende/ langesi poluillens henen etens/ ia sanoi henelle/ Jos sine tahdot/ sine woit minun puhdista. (Ja tuli hänen tykönsä yksi spitalinen rukoili häntä/ lankesi polwillensa hänen eteensä/ ja sanoi hänelle/ Jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdistaa.)FI33/38

41 Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; puhdistu".

TKIS

41 Niin Jeesus säälin valtaamana ojensi kätensä*, kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon, puhdistu."

Biblia1776

41. Ja Jesus armahti häntä ja ojensi kätensä, rupesi häneen ja sanoi hänelle: minä tahdon, ole puhdas.

CPR1642

41. Ja Jesus armahti händä ja ojensi kätens rupeis häneen ja sanoi hänelle: Minä tahdon ole puhdas.

UT1548

41. Ja Iesus armachti henen pälens/ ia wlgosoijensi kätens/ rupesi heneen/ ia sanoi henelle/ Mine tahdon/ ole puhdas. (Ja Jesus armahti hänen päällensä/ ja ulos ojensi kätensä/ rupesi häneen/ ja sanoi hänelle/ Minä tahdon/ ole puhdas.)FI33/38

42 Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.

TKIS

42 Heti (Hänen käskettyään) pitaali lähti hänestä ja hän puhdistui.

Biblia1776

42. Ja kuin hän sen oli sanonut, niin spitali läksi hänestä kohta pois, ja hän tuli puhtaaksi.

CPR1642

42. Ja cuin hän sen oli sanonut nijn spitali läxi hänestä cohta pois ja hän tuli puhtaxi.

UT1548

42. Ja quin hen oli sanonut/ cochta spitali heneste poislexi/ ia hen tuli puchtaxi. (Ja kuin hän oli sanonut/ kohta spitali hänestä poisläksi/ ja hän tuli puhtaaksi.)FI33/38

43 Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet heti menemään

TKIS

43 Puhuteltuaan häntä ankarasti Hän heti lähetti hänet menemään

Biblia1776

43. Ja Jesus haasti häntä, ja lähetti hänen kohta pois tyköänsä,

CPR1642

43. Ja Jesus haasti händä ja lähetti cohta pois tyköäns ja sanoi hänelle:

UT1548

43. Ja Iesus hastoi hende/ ia cochta tyköens poislehetti/ ia sanoi henelle/ (Ja Jesus haastoi häntä/ ja kohta tyköänsä pois lähetti/ ja sanoi hänelle/)FI33/38

44 ja sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".

TKIS

44 ja sanoi hänelle: "Katso, ettet kenellekään kerro tästä mitään, vaan mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi, mitä Mooses on säätänyt, todistukseksi heille."

Biblia1776

44. Ja sanoi hänelle: katso, ettes kellenkään mitään sano, mutta mene, osoita itses papille ja uhraa puhdistukses edestä ne, mitkä Moses käski, heille todistukseksi.

CPR1642

44. Cadzo ettes kellengän mitän sano mutta mene osota idzes Papille ja uhra puhdistuxes edestä cuin Moses on heille käskenyt todistuxexi.

UT1548

44. Catzos ettes kellengen miten sanone/ mutta mene osotta itzes papille/ ia wffra sinun puhdistoxes edheste/ mitke Moses on käskenyt/ heille todhistuxexi. (Katsos ettes kellenkään mitään sanone/ mutta mene osoita itsesi papille/ ja uhraa sinun puhdistuksesi edestä/ mitkä Moses on käskenyt/ heille todistukseksi.)FI33/38

45 Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa; ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä.

TKIS

45 Mutta mentyään tämä alkoi laajalti kertoa ja levittää tietoa asiasta, niin ettei Jeesus* voinut enää julkisesti mennä kaupunkiin, vaan oleskeli niitten ulkopuolella autioissa paikoissa. Mutta kaikkialta tultiin Hänen luokseen.

Biblia1776

45. Mutta kuin hän meni ulos, rupesi hän paljon saarnaamaan ja ilmoittamaan sitä asiaa, niin ettei hän sitte taitanut julkisesti kaupunkiin mennä; mutta oli ulkona erinäisissä paikoissa, ja joka taholta tultiin hänen tykönsä.

CPR1642

45. Mutta cosca hän meni ulos rupeis hän paljo saarnaman ja ilmoittaman sitä työtä nijn ettei hän sijtte tainnut julkisesta Caupungijn mennä mutta oli ulcona erinäisis paicois ja joca tahwolda tuldin hänen tygöns.

UT1548

45. Mutta coska hen wlgoskeui/ rupesi hen sarnamaa' palio ia ilmoittaman site Töte/ Nin ettei Iesus sijtte tainud iulkisesta caupugijn siselletulla/ mutta wlcona erineisis Sijoisa hen oli/ ia caikilda polilda he tulit hene' tygens. (Mutta koska hän uloskäwi/ rupesi hän saarnaaman paljon ja ilmoittamaan sitä työtä/ Niin ettei Jesus siitä tainnut julkisesti kaupunkiin sisälle tulla/ mutta ulkona erinäisissä sijoissa hän oli/ ja kaikilta puolilta he tulit hänen tykönsä.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16