Johanneksen evankeliumi


8 luku
Jeesus jättää tuomitsematta erään langenneen naisen 1 – 11, sanoo olevansa maailman valkeus 12, puhuu omasta ja Isänsä todistuksesta 13 – 20, tulostaan Isän tyköä ja poismenostaan 21 – 30 sekä todellisesta vapaudesta 31 – 47, puolustaa itseään ja nuhtelee juutalaisia; nämä yrittävät kivittää hänet 48 – 59.FI33/38

1 Mutta Jeesus meni Öljymäelle.

TKIS

1 Mutta Jeesus meni Öljyvuorelle.

Biblia1776

1. Mutta Jesus meni Öljymäelle,

CPR1642

1. MUtta Jesus meni Öljymäelle.

UT1548

1. MUtta Iesus wloslexi Olio mäelle/ (Mutta Jesus ulos läksi Öljymäelle/)FI33/38

2 Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä.

TKIS

2 Varhain aamulla Hän saapui jälleen pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli Hänen luokseen. Niin Hän istuutui ja opetti heitä.

Biblia1776

2. Ja tuli varhain huomeneltain jälleen templiin ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän istui ja opetti heitä.

CPR1642

2. Ja tuli warahin huomeneldain jällens Templijn ja caicki Canssa tuli hänen tygöns ja hän istui ja opetti heitä.

UT1548

2. ia warhan Homeltan hen iellens tuli Templin/ ia caiki Canssa tuli henen tygens/ Ja hen istui ia opetti heite. (ja warhain huomeneltain hän jällens tuli templiin/ ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä/ Ja hän istui ja opetti heitä.)FI33/38

3 Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle

TKIS

3 Mutta kirjanoppineet ja fariseukset toivat Hänen luokseen aviorikoksesta kiinni otetun naisen. Asetettuaan hänet keskelle

Biblia1776

3. Mutta kirjanoppineet ja Pharisealaiset toivat vaimon hänen tykönsä huoruudesta otetun kiinni. Ja kuin he olivat sen hänen eteensä asettaneet,

CPR1642

3. MUtta Kirjanoppenet ja Phariseuxet toit yhden waimon hänen tygöns huoris kijnniotetun.

UT1548

3. Mutta ne Kirianoppenet ia Phariseuset toidh ydhen Waimon henen tygens Horissa kijniotetun/ (Mutta ne kirjanoppineet ja phariseukset toit yhden waimon hänen tykönsä huorissa kiinniotetun/)FI33/38

4 ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.

TKIS

4 he sanoivat Jeesukselle*: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.

Biblia1776

4. Sanoivat he hänelle: Mestari, tämä vaimo on läydetty itse työssä, kuin hän teki huorin.

CPR1642

4. Ja cuin he olit sen hänen eteens asettanet sanoit he hänelle: Mestari tämä waimo on juuri nyt huoris kijnniotettu.

UT1548

4. Ja quin he olit henen keskelle seisettanet/ sanoit he henelle/ Mestari/ teme Waimo on iuri nyt Horissa kijniotettu. (Ja kuin he olit hänen keskelle seisottaneet/ sanoit he hänelle/ Mestari/ tämä waimo on juuri nyt huorissa kiinniotettu.)FI33/38

5 Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?"

TKIS

5 Mooses on antanut meille laissa käskyn, että tuollaiset on kivitettävä. Entä mitä sinä sanot?"

Biblia1776

5. Mutta Moses on laissa meitä käskenyt, että senkaltaiset kivillä surmattaisiin. Mitäs sinä sanot?

CPR1642

5. Mutta Moses on Lais meitä käskenyt sencaltaiset kiwillä surmata.

UT1548

5. Mutta Moses on Lais meite keskenyt/ ette semmotoiset pideis kiuille surmattaman/ (Mutta Moses on laissa meitä käskenyt/ että semmoiset pitäisi kiwillä surmattaman/)FI33/38

6 Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan.

TKIS

6 Mutta sen he sanoivat kiusaten Häntä, jotta heillä olisi mistä syyttää Häntä. Silloin Jeesus alas kumartuen kirjoitti sormellaan maahan.

Biblia1776

6. Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä, kantaaksensa hänen päällensä. Mutta Jesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan.

CPR1642

6. Mitästä sinä sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten händä candaxens hänen päällens.

UT1548

6. Mite sis sine sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten hende/ Ette he woisit canda henen pällens. (Mitä siis sinä sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten häntä/ Että he woisit kantaa hänen päällensä.)FI33/38

7 Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".

TKIS

7 Mutta kun he yhä kyselivät Häneltä, Hän ojensi itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensin kivellä."

Biblia1776

7. Mutta kuin he seisoivat kysymyksensä päälle, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäkään ensin häntä kivellä.

CPR1642

7. Nijn Jesus cumarsi idzens ja kirjoitti sormellans maahan. Cosca he aina hogit kysymystäns ojensi hän idzens ja sanoi heille: joca teistä on synnitöin se heittäkän ensin händä kiwellä.

UT1548

7. Nin Iesus alaskumarsi itzens ia kirioitti Sormellans mahan. Coska he nyt hoghit hende kysymen/ oiensi hen itzens ia sanoi heille. Joca teiste on ilman synnite/ se Ensin heitteken kiuen henen pälens. (Niin Jesus alas kumarsi itsensä ja kirjoitti sormellansa maahan. Koska he nyt hoki häntä kysymän/ ojensi hän itsensä ja sanoi heille. Joka teistä on ilman syntiä/ se ensin heittäkään kiwen hänen päällensä.)FI33/38

8 Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.

TKIS

8 Ja taas Hän alas kumartuen kirjoitti maahan.

Biblia1776

8. Ja hän kumarsi taas ja kirjoitti maahan.

CPR1642

8. Ja hän cumarsi taas idzens ja kirjoitti maahan.

UT1548

8. Ja taas hen alaskumarsi itzens/ ia kirioitti mahan. (Ja taas han alas kumarsi itsensä/ ja kirjoitti maahan.)FI33/38

9 Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.

TKIS

9 Kun he tämän kuulivat ja omatunto todisti heidät syyllisiksi, he menivät pois toinen toisensa perästä vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Niin Jeesus jäi yksin ja nainen, joka oli seisonut joukon keskellä.

Biblia1776

9. Kuin he tämän kuulivat ja olivat omaltatunnoltansa voitetut, läksivät he ulos yksittäin, ruveten vanhimmista, viimeisiin asti; ja Jesus jäi yksinänsä, ja vaimo seisoi siinä.

CPR1642

9. Cosca he tämän cuulit läxit he ulos järjestäns yxi toisens jälken wanhimmist ruweten: ja Jesus jäi yxinäns ja waimo seisoman.

UT1548

9. Coska he temen cwlit/ lexit he wlos ieristens/ yxi toisen ielken/ Ruueten nijste Wanhimista/ ia Iesus ieij yxinens ia se Waimo keskelle seisoin. (Koska he tämän kuulit/ läksit he ulos järjestänsä/ yksi toisen jälkeen/ Ruweten niistä wanhimmista/ ja Jesus jäi yksinänsä ja se waimo keskellä seisoin.)FI33/38

10 Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"

TKIS

10 Kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, Hän sanoi tälle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan tuominnut sinua?"

Biblia1776

10. Mutta kuin Jesus ojensi itsensä, ja ei nähnyt ketään paitsi vaimoa, sanoi hän hänelle: vaimo, kussa ovat sinun päällekantajas? Onko sinua kenkään tuominnut?

CPR1642

10. Mutta cosca Jesus idzens ojensi ja ei nähnyt ketän paidzi waimoa sanoi hän hänelle: waimo cusa owat sinun päällecandajas? Ongo sinua kengän duominnut? Hän sanoi: Herra ei kengän.

UT1548

10. Mutta coska Iesus itzens oiensi/ ia ei keten nähnyt paitzi sen Waimon/ sanoi hen henelle/ Waimo/ cussa ouat ne sinun päle candaias? Ongo kengen sinun Dominut? (Mutta koska Jesus itsens ojensi/ ja ei ketään nähnyt paitsi sen waimon/ sanoi hän hänelle/ Waimo/ kussa owat ne sinun päälle kantajasi? Onko kenkään sinun tuominnut?)FI33/38

11 Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

TKIS

11 Tämä vastasi: "Ei kukaan, Herra." Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää syntiä harjoita."

Biblia1776

11. Hän sanoi: Herra, ei kenkään. Niin Jesus sanoi: en minä myös sinua tuomitse: mene, ja älä silleen syntiä tee.

CPR1642

11. Nijn Jesus sanoi: en minä myös sinua duomidze mene ja älä sillen syndiä tee.

UT1548

11. Sanoi hen/ HERRA eikengen. Nin Iesus sanoi/ Em mös mine sinua Domitze/ Mene/ ia ele sillen syndi tee. (Sanoi hän/ HERRA ei kenkään. Niin Jesus sanoi/ En myös minä sinua tuomitse/ Mene/ ja älä silleen syntiä tee.)FI33/38

12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".

TKIS

12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valo. Joka minua seuraa, hän ei ole vaeltava pimeässä, vaan hänellä on oleva elämän valo."

Biblia1776

12. Niin Jesus puhui taas heille ja sanoi: minä olen maailman valkeus: joka minua seuraa, ei hän pimeydessä vaella, mutta saa elämän valkeuden.

CPR1642

12. Jesus puhui taas heille ja sanoi: Minä olen mailman Walkeus joca minua seura ei hän pimeydes waella mutta hän saa elämän Walkeuden.

UT1548

12. Taas puhui Iesus heille ia sanoi/ Mine olen Mailman Walkeus/ ioca minua seura/ ei hen Pimeydes Waella/ Mutta hen saapi Elemen Walkeiun. (Taas puhui Jesus heille ja sanoi/ Minä olen maailman walkeus/ joka minua seuraa/ ei hän pimeydessä waella/ Mutta hän saapi elämän walkeuden.)FI33/38

13 Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä".

TKIS

13 Silloin fariseukset sanoivat Hänelle: "Sinä todistat itsestäsi. Todistuksesi ei ole pätevä.”

Biblia1776

13. Pharisealaiset sanoivat hänelle: sinä todistat itsestäs; ei sinun todistukses ole tosi.

CPR1642

13. Phariseuxet sanoit hänelle: sinä todistat idzestäs ei sinun todistuxes ole tosi.

UT1548

13. Nin sanoit Phariseuset henelle/ Sine todhistat itzestes/ sinun todistoxes ei ole tosi. (Niin sanoit phariseukset hänelle/ Sinä todistat itsestäsi/ sinun todistuksesi ei ole tosi.)FI33/38

14 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.

TKIS

14 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka todistankin itsestäni, todistukseni on pätevä, sillä tiedän, mistä olen tullut ja minne menen. Mutta te ette tiedä, mistä tulen ja minne menen.

Biblia1776

14. Jesus vastasi ja sanoi heille: vaikka minä itsestäni todistan, niin minun todistukseni on tosi; sillä minä tiedän, kusta minä tulin ja kuhunka minä menen; mutta ette tiedä, kusta minä tulin ja kuhunka minä menen.

CPR1642

14. Jesus wastais ja sanoi heille: waicka minä idzestäni todistan nijn minun todistuxen on cuitengin tosi: sillä minä tiedän custa minä tulin ja cuhunga minä menen:

UT1548

14. Iesus wastasi ia sanoi heille/ Waicka mine itzesteni todhista'/ nin o'bi minu' todhistoxen tosi/ Sille mine tiedhen custa mine tulin/ ia cuhunga mine menen/ (Niin Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Waikka minä itsestäni todistan/ niin ompi minun todistuksen tosi/ Sillä minä tiedän kusta minä tulin/ ja kuhunka minä menen/)FI33/38

15 Te tuomitsette lihan mukaan; minä en tuomitse ketään.

TKIS

15 Te tuomitsette lihan mukaan. Minä en tuomitse ketään.

Biblia1776

15. Te tuomitsette lihan jälkeen, en minä ketään tuomitse.

CPR1642

15. Mutta et te tiedä custa minä tulin ja cuhunga minä menen.

UT1548

15. Mutta ette te tiede custa mine tulen/ ia cuhunga mine menen. (Mutta ette te tiedä kusta minä tulen/ ja kuhunka minä menen.)FI33/38

16 Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt.

TKIS

16 Ja jos minä tuomitsenkin, tuomioni on pätevä, sillä en ole yksinäni, vaan minä ja Isä*, joka on minut lähettänyt.

Biblia1776

16. Ja vaikka minä tuomitsisin, niin minun tuomioni on tosi; sillä en minä ole yksinäni, vaan minä ja Isä, joka minun lähetti.

CPR1642

16. Te duomidzetta lihan jälken en minä ketän duomidze: Ja waicka minä duomidzisin nijn minun duomion on tosi: sillä en minä ole yxinäni waan minä ja Isä joca minun lähetti.

UT1548

16. Te domitzetta Lihan ielken/ Em mine keteken Domitze. Mutta waicka mine Domitzisin/ nin minun Domion on tosi/ Sille em mine ole yxinen/ Mutta mine ia Ise ioca minun lehetti. (Te tuomitsette lihan jälkeen/ En minä ketäkään tuomitse. Mutta waikka minä tuomitsisin/ Niin minun tuomion on tosi/ Sillä en minä ole yksinään/ Mutta minä ja Isä joka minun lähetti.)FI33/38

17 Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.

TKIS

17 Laissannekin on kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.

Biblia1776

17. Ja teidän laissanne on myös kirjoitettu, että kahden ihmisen todistus on tosi.

CPR1642

17. Ja teidän Laisan on myös kirjoitettu että cahden ihmisen todistus on tosi.

UT1548

17. Nin on mös kirioitettu teiden Laissa Ette cahden Inhimisen todistus on tosi. (Niin on myös kirjoitettu teidän laissa että kahden ihmisen todistus on tosi.)FI33/38

18 Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."

TKIS

18 Minä olen se, joka todistan itsestäni ja minusta todistaa Isä, joka on minut lähettänyt."

Biblia1776

18. Minä olen se, joka itsestäni todistan, ja Isä, joka minun lähetti, todistaa myös minusta.

CPR1642

18. Minä olen se joca idzestäni todistan ja Isä joca minun lähetti todista myös minusta.

UT1548

18. Mine se ole'/ ioca itzesteni todhistoxen cannan/ ia se Ise ioca minun lehetti todhista mös minusta. (Minä se olen/ joka itsestäni todistuksen kannan/ ja se Isä joka minun lähetti todistaa myös minusta.)FI33/38

19 Niin he sanoivat hänelle: "Missä sinun isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne minua ettekä minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni".

TKIS

19 Niin he sanoivat Hänelle: "Missä Isäsi on?" Jeesus vastasi: "Ette tunne minua ettekä Isääni. Jos tuntisitte minut, tuntisitte myös Isäni."

Biblia1776

19. Niin he sanoivat hänelle: kussas Isäs on? Jesus vastasi: ette tunne minua ettekä minun Isääni: jos te tuntisitte minun, niin te tuntisitte myös minun Isäni.

CPR1642

19. He sanoit hänelle: cusast sinun Isäs on? Jesus wastais: et te tunne minua etkä minun Isäni: jos te tundisitta minun nijn te tundisitta myös minun Isäni.

UT1548

19. Nin he sanoit henelle/ Cussa sinun Ises ombi? Iesus wastasi/ Eike te tunne minua/ eike minun Isen/ Jos te minun tu'disitta/ nin te mös tu'disitta minun Isen. (Niin he sanoit hänelle/ Kussa sinun Isäsi ompi? Jesus wastasi/ Eikä te tunne minua/ eikä minun Isääni/ Jos te minun tuntisitte/ niin te myös tuntisitte minun Isäni.)FI33/38

20 Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan pyhäkössä; eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

TKIS

20 Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun luona, opettaessaan pyhäkössä. Eikä kukaan ottanut Häntä kiinni, sillä Hänen aikansa ei ollut vielä tullut.

Biblia1776

20. Nämät sanat puhui Jesus uhri-arkun tykönä, opettain tenplissä, ja ei häntä kenkään ottanut kiinni; sillä ei hänen aikansa ollut vielä tullut.

CPR1642

20. Nämät sanat puhui Jesus uhriarcun tykönä opettain Templis: ja ei händä kengän ottanut kijnni: sillä ei hänen aicans ollut wielä tullut.

UT1548

20. Nämet sanat puhui Iesus Wffriarkun tyken opettain Templiss/ Ja eikengen hende kijniottanut/ Sille ettei henen aicans olut wiele tulut. (Nämät sanat puhui Jesus uhriarkun tykönä opettain templissä/ Ja ei kenkään häntä kiinni ottanut/ Sillä ettei hänen aikansa ollut wielä tullut.)FI33/38

21 Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."

TKIS

21 Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."

Biblia1776

21. Niin Jesus sanoi taas heille: minä menen pois, ja te etsitte minua, ja teidän pitää kuoleman teidän synneissänne. Kuhunka minä menen, ette sinne taida tulla.

CPR1642

21. NIjn Jesus sanoi taas heille: minä menen pois ja te edzittä minua ja teidän pitä cuoleman teidän synnisän. Cuhunga minä menen et te sinne woi tulla.

UT1548

21. Nin sanoi Iesus taas heille/ Mine poismenen/ ia te etzitta minua/ ia teiden pite coleman teiden synnisen. Cuhunga mine menen/ ette te woi tulla. (Niin sanoi Jesus taas heille/ Minä pois menen/ ja te etsitte minua/ ja teidän pitää kuoleman teidän synnissän. Kuhunka minä menen/ Ette te woi tulla.)FI33/38

22 Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?"

TKIS

22 Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai Hän tapa itseään, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?"

Biblia1776

22. Niin sanoivat Juudalaiset; tappaneeko hän itsensä, sillä hän sanoo: kuhunka minä menen, ette sinne taida tulla.

CPR1642

22. Nijn sanoit Judalaiset: tappaneco hän idzens: sillä hän sano: cuhunga minä menen et te sinne woi tulla?

UT1548

22. Nin sanoit Juttat/ Tappaneko hen itzens/ Sille hen sano/ Cuhunga mine menen/ ette te woi tulla? (Niin sanoit juuttaat/ Tappaneeko hän itsensä/ Sillä hän sano/ Kuhunka minä menen/ ette te woi tulla?)FI33/38

23 Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

TKIS

23 Hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tämän maailman omia, minä en ole tämän maailman oma.

Biblia1776

23. Ja hän sanoi heille: te olette alhaalta, ja minä olen ylhäältä: te olette maailmasta, en minä ole maailmasta.

CPR1642

23. Ja hän sanoi heille: te oletta alhalda ja minä olen ylhäldä: te oletta mailmasta en minä ole mailmasta.

UT1548

23. Ja hen sanoi heille/ Te oletta alahalda/ ia mine olen ylehelde. Te oletta teste Mailmasta/ em mine ole teste Mailmasta. (Ja hän sanoi heille/ Te olette alhaalta/ ja minä olen ylhäältä/ Te olette tästä maailmasta/ en minä olle tästä maailmasta.)FI33/38

24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

TKIS

24 Sen vuoksi sanoin teille, että kuolette synteihinne, sillä ellette usko, että *Minä olen*, te kuolette synteihinne."

Biblia1776

24. Sentähden sanoin minä teille: teidän pitää kuoleman synneissänne; sillä jos ette usko, että minä se olen, niin teidän pitää kuoleman synneissänne.

CPR1642

24. Sentähden sanoin minä teille: teidän pitä cuoleman teidän synnisän: sillä jos et te usco että minä se olen nijn teidän pitä cuoleman teidän synnisän.

UT1548

24. Senteden mine sanoin teille/ Ette teiden pite coleman teiden synnisen/ Sille ellei te wsko ette Mine se olen/ nin teiden pite coleman teiden synnisen. (Sentähden minä sanoin teille/ Etta teidän pitää kuoleman teidän synnissäin/ Sillä ellei te usko että minä se olen/ niin teidän pitää kuoleman teidän synnissäin?)FI33/38

25 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

TKIS

25 Niin he sanoivat Hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Että* yleensä puhunkaan teille!"

Biblia1776

25. Niin he sanoivat hänelle: kuka sinä olet? Jesus sanoi heille: se kuin minä alusta puhuin teille.

CPR1642

25. Nijn he sanoit hänelle: cucasta sinä olet?

UT1548

25. Nin sanoit he henelle/ Cuca sine olet? (Niin sanoit he hänelle/ Kuka sinä olet?)FI33/38

26 Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla."

TKIS

26 Paljon minulla on teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa. Mutta Hän, joka on minut lähettänyt, on totuullinen ja mitä olen Häneltä kuullut, sen puhun maailmalle."

Biblia1776

26. Minulla on paljon teistä puhumista ja tuomitsemista, vaan se on totinen, joka minun lähetti; ja mitä minä olen häneltä kuullut, niitä minä puhun maailmalle.

CPR1642

26. Jesus sanoi heille: joca ensist puhun teille. Minulla on paljo teistä puhumist ja duomidzemist waan se on waca joca minun lähetti ja mitä minä olen häneldä cuullut nijtä minä mailmas puhun.

UT1548

26. Ja Iesus sanoi heille Ensin se/ ioca puhun teille/ Palio minulla ombi teiste puhumist ia Domitzemist/ Waan se on waca/ ioca minun lehetti ia mite mine olen henelde cwllut/ nijte mine puhun Mailmas. (Ja Jesus sanoi heille. Ensin se/ joka puhun teille/ Paljon minulla ompi teistä puhumista ja tuomitsemista/ Waan se on wakaa/ joka minun lähetti ja mitä minä olen häneltä kuullut/ niitä minä puhun maailmassa.)FI33/38

27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.

TKIS

27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että Hän puhui heille Isästä.

Biblia1776

27. Mutta ei he ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.

CPR1642

27. Mutta ei he ymmärtänet että hän puhui heille Isäst.

UT1548

27. Eiuet he ymmertenet/ ette hen puhui heille Isest. (Eiwät he ymmärtäneet/ että hän puhui heille Isästä.)FI33/38

28 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

TKIS

28 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, silloin ymmärrätte, että *Minä olen* ja etten omatahtoisesti tee mitään, vaan puhun tätä niin kuin Isäni on minua opettanut.

Biblia1776

28. Sanoi siis Jesus heille: kuin te olette Ihmisen Pojan ylentäneet, niin te ymmärrätte, että minä se olen, ja etten minä tee itsestäni mitään, vaan niinkuin Isä on minun opettanut, niitä minä puhun.

CPR1642

28. Sanoi sijs Jesus heille: cosca te oletta ihmisen Pojan ylöndänet nijn te ymmärrätte että minä se olen ja etten minä tee idzestäni mitän waan mitä Isä on minulle opettanut sitä minä puhun.

UT1548

28. Sanoi sis Iesus heille/ Coska te Inhimisen Poian ylennett/ silloin te ymmerdhett ette mine se olen/ ia ettei mine itzesteni miten tee/ Waan ninquin Ise ombi minun opettanut nijte mine puhun/ (Sanoi siis Jesus heille/ Koska te Ihmisen Pojan ylennätte/ silloin te ymmärrät että minä se olen/ ja ettei minä itsestäni mitään tee/ Waan niinkuin Isä ompi minun opettanut niitä minä puhun/)FI33/38

29 Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

TKIS

29 Hän, joka on minut lähettänyt, on kanssani. Isä* ei ole jättänyt minua yksin, koska aina teen sitä, mikä on Hänelle otollista."

Biblia1776

29. Ja se, joka minun lähetti, on minun kanssani. Ei Isä jättänyt minua yksinäni, sillä minä teen aina niitä, mitkä hänelle kelvolliset ovat.

CPR1642

29. Ja se joca minun lähetti on minun cansani. Ei Isä jätä minua yxinäni: sillä minä teen aina mitä hänelle kelpa.

UT1548

29. Ja se ioca minun lehetti/ ombi minun cansan. Ei Ise iete minu yxinen. Sille ette mine teen aina mite henen kelpa. (Ja se joka minun lähetti/ ompi minun kanssan. Ei Isä jätä minua yksinään. Sillä että minä teen aina mitä hänen kelpaa.)FI33/38

30 Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

TKIS

30 Kun Hän näitä puhui, uskoivat monet Häneen.

Biblia1776

30. Kuin hän näitä puhui, niin moni uskoi hänen päällensä.

CPR1642

30. Mutta cosca hän näitä puhui nijn moni uscoi hänen päällens.

UT1548

30. Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens. (Kun hän näitä puhui/ uskoit mini hänen päällensä.)FI33/38

31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

TKIS

31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille jotka uskoivat Häneen: "Jos te pysytte sanassani, niin olette totisesti minun opetuslapsiani

Biblia1776

31. Niin Jesus sanoi niille Juudalaisille, jotka hänen uskoivat: jos te pysytte minun puheessani, niin te totisesti minun opetuslapseni olette.

CPR1642

31. NIjn Jesus sanoi nijlle Judalaisille jotca hänen päällens uscoit: jos te pysytte minun puhesani nijn te totisest minun Opetuslapseni oletta ja teidän pitä totuuden ymmärtämän:

UT1548

31. Nin sanoi Iesus nijlle Juttaille iotca henen pälens vskoit/ Jos te pysytte minun Puhesani/ nin te oletta totisest minu' Opetuslapseni/ ia teiden pite totudhen ymmertemen/ (Niin sanoi Jesus niille juuttaille jotka hänen päällensä uskoit/ Jos te pysytte minun puheessani/ niin te olette totisesti minun opetuslapseni/ ja teidän pitää totuuden ymmärtämän/)FI33/38

32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

TKIS

32 ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."

Biblia1776

32. Ja teidän pitää totuuden ymmärtämän, ja totuuden pitää teidät vapahtaman.

CPR1642

32. Ja totuuden pitä teidän wapahtaman.

UT1548

32. Ja se Totuus pite teijen wapactaman. Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens. (Ja se totuus pitää teidän wapahtaman. Kuin hän näitä puhui/ uskoit moni hänen päällensä.)FI33/38

33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"

TKIS

33 He vastasivat Hänelle: "Olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sanot: 'Te tulette vapaiksi'?”

Biblia1776

33. Niin he vastasivat häntä: me olemme Abrahamin siemen, emmekä ole koskaan kenenkään orjina olleet; kuinka siis sinä sanot: teidän pitää vapaiksi tuleman?

CPR1642

33. Nijn he wastaisit händä: me olemma Abrahamin siemen ja en me ole coscan kenengän orjana ollet cuinga sijs sinä sanot? teidän pitä wapahaxi tuleman.

UT1548

33. Nin he wastasit hende/ Me olema Abrahamin Siemen/ ia emme me ole coskan kenengen Oriana olleet/ Quinga sis sine sanot/ Teiden pite wapadhexi tuleman? (Niin he wastasit häntä/ Me olemme Abrahamin siemen/ ja emme me ole koskaan kenenkään orjana olleet/ Kuinka siis sinä sanot/ Teidän pitää wapahaksi tuleman?)FI33/38

34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

TKIS

34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: jokainen, joka syntiä harjoittaa, on synnin orja.

Biblia1776

34. Jesus vastasi heitä ja sanoi: totisesti, totisesti sanon minä teille: jokainen, joka tekee syntiä, hän on synnin orja.

CPR1642

34. Jesus wastais heitä ja sanoi: totisest totisest sanon minä teille: jocainen cuin teke syndi hän on synnin orja.

UT1548

34. Jes9 wastasi heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette iocainen quin synnin tekepi/ hen ombi synnin Oria. (Jesus wastasi heitä/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että jokainen kuin synnin tekeepi/ hän ompi synnin orja.)FI33/38

35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

TKIS

35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

Biblia1776

35. Mutta ei orja pysy ijankaikkisesti huoneessa; vaan Poika pysyy ijankaikkisesti.

CPR1642

35. Mutta ei orja pysy ijancaickisest huonesa waan poica pysy ijancaickisest.

UT1548

35. Mutta Oria ei pysy ijancaikisesta Honesa/ Poica pysypi ijancaikisesta. (Mutta orja ei pysy iankaikkisesti huoneessa/ Poika pysyypi iankaikkisesti.)FI33/38

36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

TKIS

36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, te tulette totisesti vapaiksi.

Biblia1776

36. Jos siis Poika teidät vapaiksi tekee, niin te totisesti olette vapaat.

CPR1642

36. Jos sijs Poica teidän wapaxi teke nijn te totisest oletta wapat.

UT1548

36. Jos sis Poica teite wapaxi teke/ Totisest te oletta wapaat. (Jos siis poika teitä wapaaksi tekee/ Totisesti te olette wapaat.)FI33/38

37 Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.

TKIS

37 Tiedän, että olette Aabrahamin jälkeläisiä. Mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska sanani ei saa sijaa teissä.

Biblia1776

37. Minä tiedän, että te olette Abrahamin siemen, vaan te etsitte kuolettaaksenne minua; sillä ei minun puheellani ole teissä siaa.

CPR1642

37. Minä tiedän että te oletta Abrahamin siemen waan te edzitte cuolettaxen minua: sillä ei minun puheni ole teisä sia.

UT1548

37. Mine tiedhen ette te oletta Abramin Siemen/ waan te etzitta minua colettaxen/ Sille ettei minu' Puheni ole sija teisse. (Minä tiedän että te olette Abrahamin siemen/ waan te etsitte minua kuolettaakseni/ Sillä ettei minun puheeni ole sijaa teissä.)FI33/38

38 Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne."

TKIS

38 Minä puhun, mitä olen nähnyt Isäni luona. Niin tekin teette, mitä olette nähneet teidän isänne luona.”

Biblia1776

38. Minä puhun, mitä minä olen isäni tykönä nähnyt, ja te teette, mitä te olette nähneet teidän isänne tykönä.

CPR1642

38. Minä puhun mitä minä olen Isäni tykönä nähnyt ja te teettä mitä te oletta nähnet teidän Isänne tekewän.

UT1548

38. Mine puhun mite mine olen nähnyt Iseni tykene/ Ja te teet mite te oletta nähnyt teiden Isene tykene. (Minä puhun mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä/ Ja te tee mitä te olette nähnyt teidän isänne tykönä.)FI33/38

39 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.

TKIS

39 He vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Meidän isämme on Aabraham." Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, tekisitte Aabrahamin tekoja.

Biblia1776

39. He vastasivat ja sanoivat hänelle: Abraham on meidän isämme. Jesus sanoi heille: jos te olisitte Abrahamin lapset: niin te tekisitte Abrahamin töitä.

CPR1642

39. He wastaisit ja sanoit hänelle: Abraham on meidän Isäm. Jesus sanoi heille: jos te olisitta Abrahamin lapset nijn te tekisittä Abrahamin töitä.

UT1548

39. He wastasit ia sanoit henelle/ Abraham on meiden Ise. Sanoi Iesus heille/ Jos te Abrahamin Lapset olisitta/ nin te tekisitte Abrahamin töite/ (He wastasit ja sanoit hänelle/ Abraham on meidän isä. Sanoi Jesus heille/ Jos te Abrahamin lapset olisitte/ niin te tekisitte Abrahamin töitä/)FI33/38

40 Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.

TKIS

40 Mutta nyt tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.

Biblia1776

40. Mutta nyt te etsitte minua tappaaksenne, sitä ihmistä, joka totuuden on teille puhunut, jonka hän on Jumalalta kuullut: sitä ei Abraham tehnyt.

CPR1642

40. Mutta te edzittä nyt minua tappaxen sitä ihmist joca totuuden on teille puhunut jonga hän on Jumalalda cuullut: ei Abraham nijn tehnyt te teettä teidän Isän tecoja.

UT1548

40. Mutta nyt te etzitta minua tappaxen/ site Inhimist/ quin olen Totudhen teille puhunut/ ionga mine cwlin Jumalalda/ Ei Abraham site tehnyt/ Te teet teide' Isen tekoi. (Mutta nyt te etsitte minua tappaaksen/ sitä ihmistä/ kuin olen totuuden teille puhunut/ jonka minä kuulin Jumalalta/ Ei Abraham sitä tehnyt/ Te teet teidän isäni tekoja.)FI33/38

41 Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala".

TKIS

41 Te teette isänne tekoja." (Niin) he sanoivat Hänelle: "Emme ole syntyneet haureudesta. Meillä on yksi isä, Jumala."

Biblia1776

41. Te teette teidän isänne tekoja. Niin he sanoivat hänelle: emme ole äpärinä syntyneet: meillä on yksi Isä, Jumala.

CPR1642

41. He sanoit hänelle: en me ole äpäränä syndynet meillä on yxi Isä Jumala.

UT1548

41. Nin sanoit he henelle/ Emme me Äperenä ole syndynet/ Yxi Ise meille ombi/ Jumala. (Niin sanoit he hänelle/ Emme me äpäränä ole syntyneet/ Yksi Isä meillä ompi/ Jumala.)FI33/38

42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.

TKIS

42 (Niin) Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi Isänne, te rakastaisitte minua, sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tullut. En siis ole tullut oma-aloitteisesti*, vaan Hän on lähettänyt minut.

Biblia1776

42. Jesus sanoi heille: jos Jumala olis teidän Isänne, niin te tosin rakastaisitte minua; sillä minä läksin ja tulin Jumalasta, en minä itsestäni tullut, vaan hän lähetti minun.

CPR1642

42. Jesus sanoi heille: jos Jumala olis teidän Isän nijn te tosin racastaisitte minua: sillä minä läxin ja tulin Jumalasta en minä idzestäni tullut waan hän lähetti minun.

UT1548

42. Iesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teiden Isen kylle tosin te minua Racastaisit. Sille ette Jumalasta mine wloslexin ia tulin/ Sille/ em mine ole itzesteni tullut waan hen minun lehetti/ (Jesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teidän Isäni kyllä tosin te minua rakastaisit. Sillä että Jumalasta minä ulos läksin ja tuli/ Sillä/ en minä ole itsestäni tullut waan hän minun lähetti/)FI33/38

43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.

TKIS

43 Miksi ette ymmärrä puhettani? Koska ette kärsi kuulla sanaani.

Biblia1776

43. Miksi ette ymmärrä tätä minun puhettani? Ette taida kuulla sitä minun sanaani.

CPR1642

43. Mixette ymmärrä minun puhettani? sillä et te woi cuulla minun puhettani.

UT1548

43. Mixei te tunne minun Puhettani? Sille ettei te woi cwlla minun Puhettani. (Miksei te tunne minun puhettani? Sillä ettei te woi kuulla minun puhettani.)FI33/38

44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

TKIS

44 Teillä on isänä paholainen, ja te tahdotte seurata isänne himoja. Hän on ollut murhaaja alusta asti eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen* isä.

Biblia1776

44. Te olette isästä perkeleestä, ja teidän isänne himoja te tahdotte tehdä. Hän on ollut murhaaja alusta, ja ei pysynyt totuudessa; sillä ei totuus ole hänessä. Kuin hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omastansa; sillä hän on valehtelia ja valheen isä.

CPR1642

44. Te oletta Isäst Perkelest ja teidän Isän himoja te tahdotte nouta. Hän on ollut murhaja algusta ja ei pysynyt totuudes: sillä ei hänes ole totuutta. Cosca hän puhu walhetta nijn hän puhu omastans: sillä hän on walehtelia ja sen Isä.

UT1548

44. Sijte Iseste Perkelest te oletta/ Ja teiden Isen himot te tadhotta nouta. Hen ombi Miehentappaija alwsta ollut Ja ei pysynyt Totudhes/ Sille ettei henes ole Totutta. Coska hen Walhen puhupi/ nin hen puhu omastans/ Sille ette he' on yxi Walechtelia/ ia sen saman Ise. (Siitä isästä perkeleestä te olette/ Ja teidän isäni himo te tahdotte noutaa. Hän ompi miehentappaja alusta ollut. Ja ei pysynyt totuudessa/ Sillä ettei hänessä ole totuutta. Koska hän walheen puhuupi/ niin hän puhuu omastansa/ Sillä että hän on yksi walehtelija/ ja sen saman isä.)FI33/38

45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

TKIS

45 Mutta koska minä sanon totuuden, te ette usko minua.

Biblia1776

45. Mutta että minä sanon totuuden, niin ette usko minua.

CPR1642

45. Mutta että minä sanon teille totuuden nijn et te usco minua.

UT1548

45. Mutta senteden ette mine sanon teille Totudhen/ ette te minua wsko. (Mutta sentähden että minä sanon teille totuuden/ ette te minua usko.)FI33/38

46 Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

TKIS

46 Kuka teistä voi osoittaa minut syypääksi syntiin? Jos puhun totuutta, miksi ette usko minua?

Biblia1776

46. Kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? jos minä sanon teille totuuden, miksi ette usko minua?

CPR1642

46. CUca teistä nuhtele minua synnin tähden? jos minä sanon teille totuuden mixette usco minua?

UT1548

46. Cuca teiste nuchtele minua synnin tedhen? Mutta ios mine nyt sanon teille Totudhen/ mixei te vsko minua? (Kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? Mutta jos minä nyt sanon teille totuuden/ miksei te usko minua?)FI33/38

47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

TKIS

47 Joka on Jumalan oma, kuulee Jumalan sanat. Sen vuoksi te ette kuule, koska ette ole Jumalan omia."

Biblia1776

47. Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat; sentähden ette kuule, ettette Jumalasta ole.

CPR1642

47. Joca on Jumalast hän cuule Jumalan sanan sentähden et te cuule ettet te Jumalast ole.

UT1548

47. Joca Jumalasta ombi/ se cwle Jumalan sanat/ Senteden ette te cwle/ sille ettei te Jumalasta ole. (Joka Jumalasta ompi/ se kuulee Jumalan sanat/ Sentähden ette te kuule/ sillä ettei te Jumalasta ole.)FI33/38

48 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja?"

TKIS

48 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Emmekö sano oikein — että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja?"

Biblia1776

48. Niin vastasivat Juudalaiset ja sanoivat hänelle: emmekö me oikein sano, että sinä olet Samarialainen, ja sinulla on perkele?

CPR1642

48. Nijn wastaisit Judalaiset ja sanoit hänelle: engö me oikein sano? sinä olet Samaritani ja sinulla on Perkele.

UT1548

48. Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Emmekö me oikein sano/ Ette sine olet yxi Samaritanus/ ia sinulla on Perkele? (Niin wastasit juuttaat/ ja sanoit hänelle/ Emmekö me oikein sano/ Että sinä olet yksi samaritanus/ ja sinulla on perkele?)FI33/38

49 Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua.

TKIS

49 Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni ja te häpäisette minua.

Biblia1776

49. Jesus vastasi: ei minulla ole perkele, vaan minä kunnioitan minun Isääni, ja te häpäisette minua.

CPR1642

49. Jesus wastais ja sanoi: ei minulla ole Perkele: waan minä cunnioidzen minun Isäni ja te häwäisette minua.

UT1548

49. Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei minulla ole Perkele/ Waan mine cunnioitzen minun Iseni/ ia te häueisett minua. (Jesus wastasi/ ja sanoi/ Ei minulla ole perkele/ Waan minä kunnioitsen minun Isääni/ ja te häwisette minua.)FI33/38

50 Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee.

TKIS

50 Mutta minä en etsi omaa kunniaani. On Hän, joka etsii ja tuomitsee.

Biblia1776

50. En minä etsi omaa kunniaani, yksi on, joka sitä kysyy ja tuomitsee.

CPR1642

50. En minä edzi oma cunniatani yxi on joca sitä kysy ja duomidze.

UT1548

50. En mine etzi oman Cunniani ielkin/ ombi yxi ioca site kysy ia domitze. (En minä etsi oman kunniani jälkeen/ ompi yksi joka sitä kysyy ja tuomitsee.)FI33/38

51 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."

TKIS

51 Totisesti, totisesti sanon teille: jos joku pitää sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."

Biblia1776

51. Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka tätkee minun sanani, ei hänen pidä näkemän kuolemaa ijankaikkisesti.

CPR1642

51. Totisest totisest sanon minä teille: joca kätke minun sanani ei hänen pidä näkemän cuolemata ijancaickisest.

UT1548

51. Totisest totisest sano' mine teille/ Se quin minun Sanani kätke/ ei henen pide Colemata näkemen ijancaikisest. (Totisesti totisesti sanon minä teille/ Se kuin minun sanani kätkee/ ei hänen pidä kuolemata näkemään iankaikkisesti.)FI33/38

52 Juutalaiset sanoivat hänelle: "Nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 'Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa'.

TKIS

52 Niin juutalaiset sanoivat Hänelle: "Nyt ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 'Jos joku pitää sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa.'

Biblia1776

52. Niin Juudalaiset sanoivat hänelle: nyt me ymmärsimme, että sinulla on perkele. Abraham on kuollut ja prophetat, ja sinä sanot: joka kätkee minun sanani, ei hänen pidä maistaman kuolemaa ijankaikkisesti.

CPR1642

52. Judalaiset sanoit hänelle: nyt me ymmärsim että sinulla on Perkele. Abraham on cuollut ja Prophetat ja sinä sanot: joca kätke minun sanani ei hänen pidä maistaman cuolemata ijancaickisest.

UT1548

52. Nin Juttat sanoit henelle/ Nyt me ymmersim ette sinulla on Perkele. Abraham on collut/ ia Prophetat/ ia sine sanot/ Se ioca kätke minun Sanani/ ei pide henen maistaman Colemat ijancaikisesta. (Niin juuttaat sanoit hänelle/ Nyt me ymmärsimme että sinulla on perkele. Abraham on kuollut/ ja prophetat/ ja sinä sanot/ Se joka kätkee minun sanani/ ei pidä hänen maistaman kuolemata iankaikkisesti.)FI33/38

53 Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?"

TKIS

53 Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet?"

Biblia1776

53. Oletkos sinä suurempi kuin meidän isämme Abraham, joka kuollut on? ja prophetat ovat kuolleet: miksi sinä itses teet?

CPR1642

53. Oletcos suurembi cuin meidän Isäm Abraham joca cuollut on? Prophetat owat myös cuollet mixi sinä idzes teet?

UT1548

53. Olecos swrembi quin Abraham meiden Isen/ ioca coollut on? ia Prophetat ouat colleet. Mixi sine itzes teet? (Oletkos suurempi kuin Abraham meidän isän/ joka kuollut on? ja prophetat owat kuolleet. Miksi sinä itsesi teet?)FI33/38

54 Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme',

TKIS

54 Jeesus vastasi: "Jos minä annan kunnian itselleni, kunniani ei ole mitään. Isäni on se, joka antaa minulle kunnian. Hän, josta sanotte: ’Hän on meidän Jumalamme’,

Biblia1776

54. Jesus vastasi: jos minä itsiäni kunnioitan, niin ei minun kunniani ole mitään: minun Isäni on se, joka kunnioittaa minua, jonka te teidän Jumalaksenne sanotte.

CPR1642

54. Jesus wastais: jos minä idziäni cunnioidzen nijn ei minun cunnian ole mitän mutta minun Isän cunnioidze minua jonga te teidän Jumalaxenne sanotta jota et te tunne mutta minä tunnen hänen.

UT1548

54. Iesus wastasi/ Jos mine itzeni cunnioitzen/ nin minun cunnian ei miten ole/ Minun Isen ombi se ioca minun cunnioitze/ Jonga te sanotta teiden Jumalan oleuan/ ia ette te hende tunne/ Mutta mine henen tunnen/ (Jesus wastasi/ Jos minä itseni kunnioitsen/ niin minun kunniani ei mitään ole/ Minun Isän ompi se joka minun kunnioitsee/ Jonka te sanotte Jumalan olewan/ ja ette te häntä tunne/ Mutta minä hänen tunnen/)FI33/38

55 ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.

TKIS

55 ettekä tunne Häntä. Mutta minä tunnen Hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne Häntä, olisin valehtelija kuin te. Mutta minä tunnen Hänet ja pidän Hänen sanansa.

Biblia1776

55. Ja ette tunne häntä, mutta minä tunnen hänen: ja jos minä sanoisin, etten minä häntä tuntisi, niin minä olisin valehtelia kuin tekin; mutta minä tunnen hänen ja kätken hänen sanansa.

CPR1642

55. Ja jos minä sanoisin etten minä händä tundis nijn minä olisin walehtelia cuin tekin mutta minä tunnen hänen ja kätken hänen sanans.

UT1548

55. Ja ios mine sanoisin ettei mine hende tu'disi/ nin mine olisin Walechtelia/ quin teki. Mutta mine tunne' hene'/ ia kätken henen Sanans. (Ja jos minä sanoisin ettei minä häntä tuntisi/ niin minä olisi walehtelija/ kuin teki. Mutta minä tunnen hänen/ ja kätken hänen sanansa.)FI33/38

56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

TKIS

56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että oli näkevä minun päiväni, ja hän näki ja iloitsi.”

Biblia1776

56. Abraham teidän isänne iloitsi, nähdäksensä minun päiväni; hän näki sen, ja ihastui.

CPR1642

56. Abraham teidän Isän iloidzi nähdäxens minun päiwäni hän näki sen ja ihastui.

UT1548

56. Abraham teiden Isen iloitzi/ ette hene' piti näkeme' minun peiueni/ hen näki sen/ ia ihastui. (Abraham teidän isän iloitsi/ että hänen piti näkemän minun päiwäni/ hän näki sen/ ja ihastui.)FI33/38

57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

TKIS

57 Niin juutalaiset sanoivat Hänelle: ”Et ole vielä viisikymmenvuotias ja olet nähnyt Aabrahamin!”

Biblia1776

57. Niin Juudalaiset sanoivat hänelle: et sinä ole vielä viidenkymmenen ajastajan vanha ja olet nähnyt Abrahamin?

CPR1642

57. Judalaiset sanoit hänelle: et sinä ole wielä wijdenkymmenen ajastajan wanha ja sinä olet nähnyt Abrahamin?

UT1548

57. Nin sanoit Jutat henelle/ Etpä sine wiele ole wijsikymende aijastaica wanha/ ia sine olet nähnyt Abrahamin? (Niin sanoit juuttaat hänelle/ Etpä sinä wielä ole wiisikymmentä ajastaikaa wanha/ ja sinä olet nähnyt Abrahamin?)FI33/38

58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

TKIS

58 Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti sanon teille: Ennen kuin Aabraham syntyi, oli ’Minä olen’.”

Biblia1776

58. Jesus sanoi heille: totisesti, totisesti sanon minä teille: ennenkuin Abraham olikaan, olen minä.

CPR1642

58. Jesus sanoi heille: ennencuin Abraham olican olen minä.

UT1548

58. Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ennenquin Abraham olican/ olen mine. (Sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ennenkuin Abraham olikaan/ olen minä.)FI33/38

59 Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

TKIS

59 Silloin he poimivat kiviä heittääkseen Häntä niillä. Mutta Jeesus kätkeytyi ja lähti ulos pyhäköstä (käyden heidän keskitsensä, ja näin Hän poistui).

Biblia1776

59. Niin he poimivat kiviä, laskettaaksensa häntä. Mutta Jesus lymyi ja läksi ulos templistä, käyden heidän keskeltänsä; ja niin hän pääsi ulos.

CPR1642

59. Nijn he poimit kiwiä laskettaxens händä. Mutta Jesus lymyi ja läxi Templist.

UT1548

59. Nin he sis poimit kiui laskettaxens hende. Mutta Iesus lymyi/ ia wlosmeni Templist. (Niin he siis poimit kiwiä laskettaaksensa häntä. Mutta Jesus lymysi/ ja ulos meni templistä.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21