Paavalin kirje galatalaisille


1 luku
Apostoli toivottaa Galatian seurakunnille Jumalan armoa ja rauhaa 1 – 5, ihmettelee heidän pikaista luopumistaan Kristuksen evankeliumista, sanoo sen vääristelijäin olevan kirouksen alaisia 6 – 10 ja osoittaa, ettei hän ole saanut saarnaamaansa evankeliumia ihmisiltä, vaan Jeesuksen Kristuksen hänelle antaman ilmestyksen kautta 11 – 24.FI33/38

1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,

TKIS

1 Paavali, apostoli, ei ihmisten toimesta eikä ihmisen avulla, vaan Jeesuksen Kristuksen vaikutuksesta ja *Isän Jumalan,* joka herätti Hänet kuolleista,

Biblia1776

1. Paavali, apostoli, (ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka hänen kuolleista herättänyt on,)

CPR1642

1. PAwali Apostoli ei ihmisistä eikä ihmisen cautta waan Jesuxen Christuxen cautta ja Isän Jumalan joca hänen cuolleista ylösherättänyt on.

UT1548

1. PAuali Apostoli/ Ei Inhimisiste eikä mös Inhimisen cautta/ Waa' Iesusen Christusen cautta/ ia Isen Jumalan/ Joca henen ylesherettenyt on Coolleista. (Pawali apostoli/ ei ihmisistä eikä myös ihmisten kautta/ Waan Jesuksen Kristuksen kautta/ ja Isän Jumalan/ Joka hänen ylös herättänyt on kuolleista.)FI33/38

2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.

TKIS

2 ja kaikki kanssani olevat veljet Galatian seurakunnille.

Biblia1776

2. Ja kaikki veljet, jotka minun kanssani ovat, Galatian seurakunnille:

CPR1642

2. Ja caicki weljet jotca minun cansani owat.

UT1548

2. Ja caiki Weliet/ iotca minun tykeneni ouat. Nillen Seurakunnille Galatias. (Ja kaikki weljet/ jotka minun tykönäni owat/ Niillen seurakunnille Galatiassa.)FI33/38

3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,

TKIS

3 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta* ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta,

Biblia1776

3. Armo olkoon teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

3. Nijlle Seuracunnille Galatias. Armo olcon teidän cansan ja Rauha Isäldä Jumalalda ja meidän HERralda Jesuxelda Christuxelda

UT1548

3. Armo olcoon teiden cansan/ ia Rauha Iselde Jumalalda/ ia meiden Herralda. (Armo olkoon teidän kanssan/ ja rauha Isältä Jumalalta/ ja meidän Herralta.)FI33/38

4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!

TKIS

4 joka antoi itsensä alttiiksi syntiemme vuoksi pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta Jumalamme* ja Isämme tahdon mukaan.

Biblia1776

4. Joka itsensä meidän synteimme edestä antanut on, että hän meitä vapahtais tästä nykyisestä pahasta maailmasta, Jumalan ja meidän Isämme tahdon jälkeen,

CPR1642

4. Joca idzens meidän syndeim edestä andanut on että hän meitä wapahdais tästä nykyisestä pahasta mailmasta Jumalan ja meidän Isäm tahdon jälken

UT1548

4. Joca itzehenens meiden Syndein edeste wlosandanut on/ Senpäle ette hen Meite wapautais teste nykysest pahasta Mailmasta/ Jumalan/ ia meiden Isen tahdhon ielkin/ (Joka itse hänens meidän syntein edestä ulos antanut on/ Senpäälle että hän meitä wapauttaisi tästä nykyisestä pahasta maailmasta/ Jumalan/ ja meidän Isän tahdon jälkeen/)FI33/38

5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

TKIS

5 Hänelle kunnia iäisesti*. Aamen.

Biblia1776

5. Jolle olkoon kiitos ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen!

CPR1642

5. Jolle olcon kijtos ijancaickisest ijancaickiseen Amen.

UT1548

5. Jonga olcoon kijtos ijancaikisesta ijancaikisehen Amen. (Jonka olkoon kiitos iankaikkisesta iankaikkisehen Amen)FI33/38

6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,

TKIS

6 Kummastelen, että te niin pian luovutte Hänestä, joka kutsui teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen ilosanomaan,

Biblia1776

6. Minä ihmettelen, että te niin pian annatte teitänne kääntää pois siitä, joka teitä Kristuksen armoon kutsunut on, toiseen evankeliumiin,

CPR1642

6. Minä ihmettelen että te nijn pian annatte teidän toiseen Evangeliumijn wietellä sijtä joca teitä Christuxen Armoon cudzunut on

UT1548

6. Mine ihmettelen/ Ette te nin pian teiten annatta toiseen Eua'geliumijn poissijrtte/ sijtä ioca teite cutzunut on Christusen Armohon/ (Minä ihmettelen/ Että te niin pian teidän annatte toiseen ewankeliumiin pois siirtää/ siitä joka teitä kutsunut on Kristuksen armohon/)FI33/38

7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.

TKIS

7 joka ei tietenkään ole toinen. On vain eräitä, jotka saattavat teidät hämmennyksiin ja tahtovat vääristellä Kristuksen ilosanoman.

Biblia1776

7. Joka ei muuta ole, vaan että muutamat eksyttävät teitä ja tahtovat Kristuksen evankeliumia toisin kääntää.

CPR1642

7. Joca ei muuta ole waan että muutamat exyttäwät teitä ja tahtowat Christuxen Evangeliumita toisin käätä.

UT1548

7. Cuta ei mwta ole/ Waan ette mwtomat ouat/ iotca teite Häiritzeuet/ ia tachtouat Christusen Euangelium ymberinskiendä. (Kuta ei muuta ole/ Waan että muutamat owat/ jotka teitä häiritsewät/ ja tahtowat Kristuksen ewankelium ympärinsä kääntää.)FI33/38

8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

TKIS

8 Mutta vaikka me tai enkeli taivaasta julistaisi teille ilosanomaa vastoin sitä, minkä me teille olemme julistaneet, hän olkoon kirottu.

Biblia1776

8. Mutta ehkä me taikka joku enkeli taivaasta saarnais teille toisin evankeliumia, kuin me olemme teille saarnanneet, se olkoon kirottu!

CPR1642

8. Mutta ehkä me taicka jocu Engeli Taiwast saarnais teille toisin Evangeliumi cuin me olemma teille saarnannet se olcon kirottu.

UT1548

8. Mutta ehke ios me/ taicka iocu Engeli taiuahasta/ teille Euangelium sarnais/ toisin quin me olema teille sarnaneet/ se olcohon kirottu. (Mutta ehkä jos me/ taikka joku enkeli taiwahasta/ teille ewankeliumin saarnaisi/ toisin kuin me olemme teille saarnanneet/ se olkohon kirottu.)FI33/38

9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

TKIS

9 Niin kuin ennen olemme sanoneet, niin sanon nytkin jälleen: jos joku julistaa teille ilosanomaa vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Biblia1776

9. Niinkuin me ennen sanoimme, niin minä vielä sanon: jos joku teille toisin saarnaa evankeliumia, kuin te ottaneet olette, olkoon kirottu!

CPR1642

9. Nijncuin me nyt sanoimma nijn minä wielä sanon: Jos jocu teille toisin saarna Evangeliumi cuin te ottanet oletta se olcon kirottu.

UT1548

9. Sillemoto quin me nyt sanoima/ nin mine wiele nyt sanon. Jos iocu teille Euangelium sarnapi toisin quin te ottaneet oletta/ se olcohon kirottu. (Sillä muotoa kuin me nyt sanoimme/ niin minä wielä nyt sanon. Jos joku teille ewankelium saarnaapi toisin kuin te ottaneet olette/ se olkohon kirottu.)FI33/38

10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

TKIS

10 Suostuttelenkohan nyt ihmisiä vai Jumalaa? Vai koetanko olla ihmisille mieliksi? Jos (näet) vielä olisin ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

Biblia1776

10. Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? eli pyydänkö minä ihmiselle kelvata? Sillä jos minä tähän asti olisin tahtonut ihmisille kelvata, niin en minä olisi Kristuksen palvelia.

CPR1642

10. Saarnango minä ihmisten eli Jumalan mielen jälken? Eli pyydängö minä ihmisille kelwata? Sillä jos minä tähänasti olisin tahtonut ihmisille kelwata nijn en minä olis Christuxen palwelia.

UT1548

10. Sarnango mine nyt Inhimisten eli Jumalan mielen ielkin? Eli pydengö mine Inhimisten Keluata? Sille ios mine tehenasti Inhimisten olisin Keluanut/ Nin em mine Christusen paluelia olisi. (Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? Eli pyydänkö minä ihmisten kelwata? Sillä jos minä tähän asti ihmisten olisin kelwannut/ Niin en minä Kristuksen palwelija olisi.)FI33/38

11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;

TKIS

11 Sillä teen teille tiettäväksi, veljet, että julistamani ilosanoma ei ole ihmisen mukainen.

Biblia1776

11. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, ettei se evankeliumi, joka minulta saarnattu on, ole ihmisen jälkeen.

CPR1642

11. MUtta minä teen teille tiettäwäxi rackat weljet ettei se Evangelium cuin minulda saarnattu on ole inhimillinen.

UT1548

11. Mutta mine teen teille tietteuexi (Rackat Weliet) Ette se Eua'gelium ioca minulda sarnattu on/ ei se Inhimillinen ole. (Mutta minä teen teille tiettäwäksi (Rakkaat weljet) Että se ewankelium joka minulta saarnattu on/ ei se inhimillinen (ihmisistä) ole.)FI33/38

12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.

TKIS

12 En näet ole saanut sitä ihmiseltä eikä minua ole opetettu paitsi Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen välityksellä.

Biblia1776

12. Sillä en minä ole sitä ihmiseltä saanut enkä oppinut, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta.

CPR1642

12. Sillä en minä ole sitä ihmisildä saanut engä oppenut waan Jesuxen Christuxen ilmoituxesta.

UT1548

12. Sille/ em mine ole site Inhimisilde saanut/ eike oppinut/ wan Iesusen Christusen ilmoituxen cautta. (Sillä/ en minä ole sitä ihmisiltä saanut/ eikä oppinut/ waan Jesuksen Kristuksen ilmoituksen kautta.)FI33/38

13 Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin

TKIS

13 Sillä olette kuulleet entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin.

Biblia1776

13. Sillä te olette kuulleet minun muinaisen olentoni Juudalaisten tavoissa, kuinka ylönpalttisesti minä Jumalan seurakuntaa vainosin ja hävitin sitä,

CPR1642

13. Sillä kyllä te oletta cuullet minun muinaisen olendoni Judalaisten tawoisa cuinga ylönpaltisesta minä Jumalan Seuracunda wainoisin ja häwitin

UT1548

13. Sille te oletta kylle cwlluet minun kieuttemisen wanhasti Juttain tauoissa/ Quinga mine ylenpaltisesta Jumalan Seurakunda Wainosin/ ia site häwitin/ (Sillä te olette kyllä kuulleet minun käyttämisen wanhasti Juuttain tawoissa/ Kuinka minä ylenpalttisesti Jumalan seurakuntaa wainosin/ ja sitä häwitin/)FI33/38

14 ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.

TKIS

14 Ja menestyin juutalaisuudessa paremmin kuin monet heimoni samanikäiset kiivaillessani yhä enemmän isieni perinnäissääntöjen puolesta.

Biblia1776

14. Ja menestyin Juudalaisten menoissa, ylitse monen minun vertaiseni minun suvussani, ja olin ylen kiivas isäin säätyin tähden.

CPR1642

14. Ja menestyin Judalaisten menoista ylidze monen minun wertaidzeni minun sugusani ja ahkeroidzin idziäni ylönpaltisest Isäin säätyin tähden.

UT1548

14. ia menestyin Juttain menoissa/ ylitze monen minun Wertaitzeni minun Sughussani/ ia ylenpaltisesta itzeni ahckeroitzin Iselistein Sääthyin polesta. (ja menestyin juuttain menoissa/ ylitse monen minun wertaiseni minun suwussani/ ja ylenpalttisesti itseni ahkeroitsin isällisten säätyin puolesta.)FI33/38

15 Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi

TKIS

15 Mutta kun Jumala,* joka äitini kohdusta saakka erotti minut ja kutsui armollaan, näki hyväksi

Biblia1776

15. Mutta koska Jumala tahtoi, joka minun oli eroittanut äitini kohdusta, ja armonsa kautta kutsui,

CPR1642

15. Cosca Jumala tahdoi joca minun oli eroittanut äitini cohdusta ja Armostans minun cudzui sijhen

UT1548

15. Coska nyt Jumala tachtoi (ioca minun oli wloseroittanut minun Eiteni cohdhusta/ ia cutzui minun henen Armons cautta sihen/ (Koska nyt Jumala tahtoi (joka minun oli uloseroittanut minun äitini kohdusta/ ja kutsui minun hänen armonsa kautta siihen/)FI33/38

16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,

TKIS

16 ilmaista minussa Poikansa, jotta julistaisin pakanain keskellä ilosanomaa Hänestä, en heti kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,

Biblia1776

16. Että hän Poikansa minun kauttani ilmoittais, ja minä julistaisin hänen evakeliumin kautta pakanain seassa, niin en minä ensinkään lihan ja veren kautta tutkinut,

CPR1642

16. Että hän Poicans minun cauttani ilmoitais ja minä julistaisin hänen Evangeliumin cautta pacanain seasa nijn minä cohta idzeni aldixi annoin engä lihan ja weren cansa tutkinut

UT1548

16. ette hen ilmoitais henen Poians minun cauttani/ ette mine henen iulghistaisin Euangeliumin cautta Pacanaiden seassa) nin mine cochta altijxi annoin/ ia en tutkinut Lihan ia Weren cansa/ (että hän ilmoittaisi hänen Pojansa minun kauttani/ että minä hänen julkistaisin ewankeliumin kautta pakanaiden seassa) niin minä kohta alttiiksi annoin/ ja en tutkinut lihan ja weren kanssa/)FI33/38

17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.

TKIS

17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niitten luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas Damaskoon.

Biblia1776

17. En myös Jerusalemiin niiden tykö palannut, jotka ennen minua apostolit olivat; vaan menin pois Arabiaan ja palasin jällensä Damaskuun.

CPR1642

17. En myös Jerusalemijn nijden tygö palainnut jotca ennen minua Apostolit olit waan matcustin Arabiaan ja palaisin Damascuun.

UT1548

17. en mös Jerusalemijn iellenstullut/ ninen tyge iotca enne' minua Apostolit olit/ Waan matkustin Arabiaha'/ ia iellenspalasin Damaskuhun. (en myös Jerusalemiin jällens tullut/ niiden tykö jotka ennen minua apostolit olit/ Waan matkustin Arabiahan/ ja jällens palasin Damaskuhun.)FI33/38

18 Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi.

TKIS

18 Sitten menin kolmen vuoden kuluttua ylös Jerusalemiin tutustuakseni Pietariin*, ja viivyin hänen luonaan viisitoista päivää.

Biblia1776

18. Sitte kolmen vuoden perästä tulin minä Jerusalemiin Pietaria oppimaan ja olin hänen kanssansa viisitoistakymmentä päivää.

CPR1642

18. Colmen wuoden perästä tulin minä Jerusalemijn Petarita cadzoman ja olin hänen cansans wijsitoistakymmendä päiwä.

UT1548

18. Sijtte colmen Woodhen pereste/ mine iellenstulin Jerusalemijn/ Petarita näkemen/ ia olin hene' tykenens Wijsitoistakymende peiue. (Sitten kolmen wuoden perästä/ minä jällens tulin Jerusalemiin/ Pietarita näkemän/ ja olin hänen tykönänsä wiisitoistakymmentä päiwää.)FI33/38

19 Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen.

TKIS

19 Mutta en nähnyt muita apostoleja paitsi Jaakobin, Herran veljen.

Biblia1776

19. Mutta en minä muita apostoleita yhtään nähnyt paitsi Jakobia, Herran veljeä.

CPR1642

19. En minä muita Apostoleita yhtän nähnyt paidzi Jacobi HERran welje.

UT1548

19. Muita Apostolita en mine ychten nähnyt/ paitzi Jacobin HERRAN Welien. (Muita apostolita en minä yhtään nähnyt/ paitsi Jakobin HERRAN weljen.)FI33/38

20 Ja mitä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten valhettele.

TKIS

20 Mutta mitä kirjoitan teille, katso, Jumalan edessä sanon, etten valehtele.

Biblia1776

20. Mutta sen, mitä minä teille kirjoitan, katso, Jumala tietää, etten minä valehtele.

CPR1642

20. Mutta sen cuin minä teille kirjoitan cadzo Jumala tietä etten minä walehtele.

UT1548

20. Sen quin mine teille kirioitan/ Catzo/ Jumala tiete ettei mine walechtele. (Sen kuin minä teille kirjoitan/ Katso/ Jumala tietää ettei minä walehtele.)FI33/38

21 Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin.

TKIS

21 Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin.

Biblia1776

21. Sitte tulin minä Syrian ja Kilikian maakuntiin.

CPR1642

21. Sijtte tulin minä Syrian ja Cilician maacundijn.

UT1548

21. Senielkin mine tulin Sirian ia Cilician makundijn. (Sen jälkeen minä tulin Syrian ja Kilikian maakuntiin.)FI33/38

22 Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.

TKIS

22 Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.

Biblia1776

22. Ja minä olin tuntematoin kasvoista niille Juudean seurakunnille, jotka olivat Kristuksessa.

CPR1642

22. Ja minä olin tundematoin caswoista sille Christilliselle Seuracunnalle Judeas.

UT1548

22. Mutta mine olin tuttamatoin Casuoista sille Christiliselle Seurakunnalle Judeas. (Mutta minä olin tuttamatoin kaswoista sille kristilliselle seurakunnalle Judeassa.)FI33/38

23 Heidän kuuloonsa oli vain tullut: "Meidän entinen vainoojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti";

TKIS

23 He olivat vain kuulleet: "Se joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt ilosanomaa siitä uskosta, jota ennen hävitti."

Biblia1776

23. Mutta he olivat ainoastaan kuulleet, että se, joka meitä muinen vainosi, hän saarnaa nyt uskoa, jota hän muinen hävitti,

CPR1642

23. Mutta he olit ainoastans cuullet että se joca meitä muinen wainois hän saarna nyt usco jota hän muinen häwitti

UT1548

23. Mutta he olit ainostans cwlleet/ ette se ioca meite mwijnen wainosi/ hen sarnapi nyt Usko iota hen mwijnen häuitti/ ia kijtit Jumala minun techteni. (Mutta he olit ainoastansa kuulleet/ että se joka meitä muinen wainosi/ hän saarnaapi nyt usko jota hän muinen häwitti/ ja kiitit Jumala minun tähteni.)FI33/38

24 ja he ylistivät Jumalaa minun tähteni.

TKIS

24 Ja he ylistivät Jumalaa tähteni.

Biblia1776

24. Ja kiittivät minun tähteni Jumalaa.

CPR1642

ja kijtit minun tähteni Jumalata.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6