PAAVALIN KIRJE TIITUKSELLE


1 luku
Paavali toivottaa Tiitukselle armoa ja rauhaa 1 – 4, osoittaa, millaisia miehiä hänen tulee asettaa seurakuntain vanhimmiksi 5 – 9 ja käskee häntä ankarasti nuhtelemaan vääriä opettajia ja muita, jotka teoillaan kieltävät Jumalan 10 – 16.FI33/38

1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen,

TKIS

1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen —

Biblia1776

1. Paavali, Jumalan palvelia ja Jesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittuin uskon jälkeen ja totuuden tunnon, joka jumalisuuden jälkeen on,

CPR1642

1. PAwali Jumalan palwelia Jesuxen Christuxen Apostoli saarnaman Jumalan walituille Usco ja totuden tundo:

UT1548

1. PAuali Jumalan Paluelia/ mutta Iesusen Christusen Apostoli/ sarnamahan Jumalan Wloswalituille Uscoa/ ia Totudhe' tundemista/ (Paawali Jumalan palwelija/ mutta Jesuksen Kristuksen apostoli/ saarnaamahan Jumalan uloswalituille uskoa/ ja totuuden tuntemista/)FI33/38

2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja —

TKIS

2 iäisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valehtele, on luvannut ennen ikuisia aikoja

Biblia1776

2. Ijankaikkisen elämän toivoon, jonka Jumala, joka ei valehdella taida, ennen ijankaikkisia aikoja luvannut on,

CPR1642

2. Joca saatta jumalisuteen toiwos ijancaickiseen elämään: jonga Jumala joca ei walehdella taida ennen mailmallisia aicoja lupais.

UT1548

2. ioca saattapi Jumalisutehen/ sijnä ijancaikisen Elemen toiuouxes. Jonga Jumala/ ioca ei taidha walhedhella/ lupasi enne' ijancaikista aica. (joka saattaapi jumalisuutehen/ siinä iankaikkisen elämän toivouksessa/ Jonka Jumala/ joka ei taida walehdella/ lupasi ennen iankaikkista aikaa.)FI33/38

3 mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme, käskyn mukaan:

TKIS

3 ja ilmoittanut ajallaan sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän Vapahtajamme käskyn mukaan —

Biblia1776

3. Mutta ajallansa sanansa ilmoitti saarnan kautta, joka minulle uskottu on, Jumalan meidän Vapahtajamme käskyn jälkeen,

CPR1642

3. Mutta ajallans on hän sanans ilmoittanut saarnan cautta: joca minulle uscottu on Jumalan meidän Wapahtajam käskyn jälken.

UT1548

3. Mutta aijallans hen on ilmoittanudh henen Sanans sarnan cautta/ ioca minulle vskottu ombi/ Jumalan meiden wapachtaian keskyn ielkin. (Mutta ajallansa hän on ilmoittanut hänen sanansa saarnan kautta/ joka minulle uskottu ompi/ Jumalan meidän wapahtajan käskyn jälkeen.)FI33/38

4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

TKIS

4 Tiitukselle, oikealle pojalleen yhteisen uskon perusteella. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, Vapahtajaltamme.

Biblia1776

4. Titukselle, toimelliselle pojalleni, meidän molempain uskomme jälkeen: armo, laupius, rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme, Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

4. Tituxelle minun toimelliselle pojalleni meidän molembaidem uscom jälken. Armo laupius rauha Isäldä Jumalalda ja meidän Wapahtajaldam HERralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

4. Tituselle minun toimeliselle Poijallen/ meiden molembaidhen Uskon ielkin. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde Jumalalda/ ia HERralda Iesuselda Christuselda/ meiden wapachtaialda. (Titukselle minun toimelliselle pojallen/ meidän molempaiden uskon jälkeen. Armo/ laupeus/ rauha Isältä Jumalalta/ ja HERralta Jesukselta Kristukselta/ meidän wapahtajalta.)FI33/38

5 Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,

TKIS

5 Jätin sinut Kreetaan sitä varten, jotta järjestäisit, mitä vielä puuttui ja asettaisit, niin kuin sinua käskin, joka kaupunkiin vanhimmat,

Biblia1776

5. Sentähden minä sinun Kretaan jätin, että sinun pitää toimittaman, mitä vielä puuttuu, ja pappeja kuhunkin kaupunkiin asettamaan, niinkuin minä sinulle käskenyt olen:

CPR1642

5. SEntähden minä sinun Cretaan jätin että sinun pitä toimittaman mitä wielä puuttu ja Pappeja cuhungijn Caupungijn asettaman nijncuin minä sinulle käskenyt olen.

UT1548

5. Sen syyn teden mine iätin sinun Cretahan/ ette sinu' pite päänens toimittaman mite wiele puutui/ ia asetta cuhungin Caupungin Papit/ ninquin mine sinulle keskenyt olen. (Sen syyn tähden minä jätin sinut Kreetahan/ että sinun pitää päänäns toimittaman mitä wielä puuttui/ ja asettaa kuhunkin kaupungin papit/ niinkuin minä sinulle käskenyt olen.)FI33/38

6 jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.

TKIS

6 jos on joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskollisia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.

Biblia1776

6. Jos joku nuhteetoin ja yhden emännän mies on, jolla uskolliset lapset ovat, ei juomariksi eli kankeiksi soimatut.

CPR1642

6. Sen joca nuhtetoin ja yhden emännän mies on: jolla uscolliset lapset owat ei juomarixi ja cangeixi soimatut.

UT1548

6. Jos iocu ombi nuchtetoin/ ydhen Emennen Mies. Jolla vskoliset Lapset ouat. Ei paneteltudh/ ette he ioomarit ia cangiat ouat. (Jos joku ompi nuhteetoin/ yhden emännän mies. Jolla uskolliset lapset owat. Ei paneteltu/ että he juomarit ja kankiat owat.)FI33/38

7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,

TKIS

7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneenhaltijan oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pitkävihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton tavoittelija.

Biblia1776

7. Sillä piispan tulee nuhteettoman olla, niinkuin Jumalan huoneen haltian, ei röyhkiän, ei tylyn, ei juomarin, ei tappelian, ei ilkiän voiton pyytäjän,

CPR1642

7. Sillä Pispan tule nuhtettoman olla nijncuin Jumalan huonen haldian: ei röyckiän ei tylyn ei juomarin ei tappelian ei ilkiän woiton pyytäjän:

UT1548

7. Sille ette Pispan tule nuchtettoman olla/ quin Jumalan Hoonenhaltian. Ei Tylyn/ ei kirrin/ ei winanioomarin/ ei tappelian/ ei kerckehen ilkien woiton ielkin/ (Sillä että piispan tulee nuhteettoman olla/ kuin Jumalan huoneenhaltijan. Ei tylyn/ ei kirrin/ ei wiinanjuomarin/ ei tappelijan/ ei kärkeän ilkeän woiton jälkeen/)FI33/38

8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen;

TKIS

8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitsevä,

Biblia1776

8. Mutta vierasten holhojan, hyväntahtoisen, siivollisen, hurskaan, pyhän ja puhtaan,

CPR1642

8. Mutta wierasten holhojan hywäntahtoisen sijwollisen hurscan pyhän ja puhtan.

UT1548

8. Waan wieroinholhoijan/ hyuein racastaijan/ Taualisen/ hurska'/ pyhe'/ puchta'/ (Waan wierainholhojan/ hywän rakastajan/ tawallisen/ hurskaan/ pyhän/ puhtaan/)FI33/38

9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

TKIS

9 sellainen, joka pysyy opinmukaisessa luotettavassa sanassa, jotta olisi kykenevä sekä rohkaisemaan terveellä opilla että kumoamaan *vastaansanojain väitteet.

Biblia1776

9. Ja kiinnipitävän puhtaasta ja opettavaisesta sanasta, että hän olis väkevä terveellisen opin kautta neuvomaan ja vastaanseisojia voittamaan.

CPR1642

9. Ja kijnnipitäwän puhtasta ja opettawaisesta sanasta että hän olis wäkewä terwellisen opin cautta neuwoman ja wastanseisoita woittaman.

UT1548

9. Ja kijnipiteuen sijte sanasta quin wissi ombi/ ia opetta taita/ Senpäle ette he' mös wäkeue olis manaman Teruelisen Opin cautta/ ia ylitzewoittaman nijte Wastanseisoita. (Ja kiinni pitäwän siitä sanasta kuin wissi ompi/ ja opettaa taitaa/ Sen päälle, että hän myös wäkewä olisi manaaman terweellisen opin kautta/ ja ylitse woittaman niitä wastaanseisojia.)FI33/38

10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa;

TKIS

10 Sillä paljon on myös niskoittelevia turhan puhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa.

Biblia1776

10. Sillä monta on tottelematointa, turhan puhujaa ja mielen kääntäjää, enimmästi ne, jotka ympärileikkauksesta ovat,

CPR1642

10. Sillä monda on julma turhan puhujata ja mielen käändäjätä enimmäst ne jotca ymbärinsleickauxesta owat.

UT1548

10. Sille ette monda on Julma ia turhan Puhuiata ia Mielen wändeite/ enimesti ne iotca Ymberileickauxesta ouat/ (Sillä että monta on julma ja turhan puhujata ja mielen wäänteitä/ enimmästi ne jotka ympärileikatut owat/)FI33/38

11 semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi.

TKIS

11 Heiltä on suu tukittava, noilta, jotka kääntävät ylösalaisin kokonaisia perhekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi.

Biblia1776

11. Joidenka suu pitää tukittaman, jotka koko huoneet kääntävät pois ja häpiällisen voiton tähden kelvottomia opettavat.

CPR1642

11. Joidenga suu pitä tukittaman jotca coco huonet käändäwät ja häpiälisen woiton tähden kelwottomia opettawat.

UT1548

11. quinenga suun pite tukittaman/ Jotca coco Hooneet yleskiendeuet ia opettauat nijte quin ei kelpa/ häpielisen Woiton tedhen. (kuinenka suun pitää tukittaman/ Jotka koko huoneet ylöskääntäwät ja opettawat niitä kuin ei kelpaa/ häpeällisen woiton tähden.)FI33/38

12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: "Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa".

TKIS

12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: ”Kreetalaiset ovat aina valehtelijoita, pahoja petoja, laiskurivatsoja.”

Biblia1776

12. Yksi heistä sanoi, heidän oma prophetansa: Kretalaiset ovat aina valehteliat, pahat pedot ja laiskat vatsat.

CPR1642

12. Yxi heidän Prophetaistans sanoi: Cretalaiset owat aina walehteliat pahat pedot ja laiscat wadzat.

UT1548

12. Sanoi yxi heiste/ heiden oma prophetans/ Ne Cretalaiset ouat aina walechteliat/ pahat Pedhot ia laiska watzat. (Sanoi yksi heistä/ heidän oma profeettansa/ Ne kreetalaiset owat aina walehtelijat/ pahat pedot ja laiska watsat.)FI33/38

13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi

TKIS

13 Tämä todistus on tosi. Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he olisivat uskossa terveet

Biblia1776

13. Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä kovin, että he uskossa terveet olisivat,

CPR1642

13. Tämä on tosi sentähden nuhtele heitä cowin että he uscosa terwet olisit.

UT1548

13. Teme todhistus on tosi/ Sen syyn tedhen nuchtele heite hartasti/ Senpäle ette he teruet olisit Uskosa/ (Tämä todistus on tosi/ Sen syyn tähden nuhtele heitä hartaasti/ Sen päälle että he terweet olisi uskossa/)FI33/38

14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.

TKIS

14 eivätkä kiinnittäisi huomiota juutalaisiin taruihin ja totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.

Biblia1776

14. Eikä Juudalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelisi, jotka itsensä totuudesta kääntävät pois.

CPR1642

14. Eikä Judalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelis jotca idzens totuudest poiskäändäwät.

UT1548

14. ia ei tottelisi Judasten Turhi iuttuia ia Inhimisten keskyiä/ iotca Totudhesta itzens poiskiendeuet. (ja ei tottelisi judasten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä/ jotka totuudesta itsensä pois kääntäwät.)FI33/38

15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.

TKIS

15 Kaikki on puhdasta puhtaille. Mutta saastaisille ja uskomattomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.

Biblia1776

15. Kaikki ovat puhtaille puhtaat, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään puhdas ole, vaan sekä heidän mielensä että omatuntonsa on saastainen.

CPR1642

15. Caicki puhtat puhtaille owat mutta saastaisille ja uscottomille ei mikän puhdas ole waan sekä heidän mielens että omatundons saastainen on.

UT1548

15. Caicki tosin ouat puchtat nijlle Puchtaille/ Mutta nijlle Saastaisille ia Wskottomille ei ole miten puhdas/ Waan saastainen on seke heiden Mielens ette Omatundons. (Kaikki tosin owat puhtaat niille puhtaille/ Mutta niille saastaisille ja uskottomille ei ole mitään puhdas/ Waan saastainen on sekä heidän mielensä että omatuntonsa.)FI33/38

16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

TKIS

16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he Hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

Biblia1776

16. He sanovat tuntevansa Jumalan, mutta töillänsä he sen kieltävät, ja ovat kauhiat ja kovakorvaiset ja kaikkiin hyviin töihin kelvottomat.

CPR1642

16. He sanowat tundewans Jumalan mutta töilläns he sen kieldäwät ja owat cauhistus ja cowacorwaiset ja caickijn hywijn töihin kelwottomat.

UT1548

16. He sanouat tundeuans Jumalan/ Mutta töillens he sen kieldeuet/ ette he ouat cauhistos Jumalan edhese/ ia ouat couacoruaiset/ ia ouat caikijn hywin Töihin keluottomat. (He sanowat tuntewansa Jumalan/ Mutta töillänsä he sen kieltäwät/ että he owat kauhistus Jumalan edessä/ ja owat kowakorwaiset/ ja owat kaikkiin hywiin töihin kelwottomat.)
Valitse
luku

1 2 3