JOHANNEKSEN ToINEN KIRJE


1 luku
Alkutoivotus 1 – 3 Kehoitus rakkauteen 4 – 6 Varoitus villitsijöistä 7 – 11 Loppusanat 12, 13.FI33/38

1 Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan — enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan —

TKIS

1 Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsilleen, joita minä totuudessa rakastan — enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan —

Biblia1776

1. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan, ja en ainoastaan minä, mutta myös kaikki, jotka totuuden tunteneet ovat,

CPR1642

1. SE wanhin sille walitulle Frouwalle ja hänen lapsillens joita minä totudes racastan ja en ainoastans minä mutta myös caicki jotca totuden tundenet owat/

UT1548

1. SE Wanhin/ sille wlosualitulle Frowalle ia henen Lapsillensa/ ioita mine racastan totudesa/ Ja em mine waiuon yxineni/ mutta mös caiki iotca Totudhen ouat tundenuet/ (SE wanhin/ sille uloswalitulle rouwalle ja hänen lapsillensa/ joita minä rakastan totuudessa/ ja en minä waiwoin yksinäni/ mutta myös kaikki, jotka totuuden owat tunteneet/)FI33/38

2 totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti.

TKIS

2 totuuden vuoksi, joka meissä pysyy ja on oleva kanssamme iäti*.

Biblia1776

2. Sen totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on meidän kanssamme oleva ijankaikkisesti:

CPR1642

2. Sen totuden tähden joca meisä pysy ja meidän cansam on ijancaickisest.

UT1548

2. sen Totudhen tähdhen ioca meisä pysypi/ ia meiden cansanna ombi eleue ijancaikisesta. (sen totuuden tähden joka meissä pysyypi/ ja meidän kanssamme ompi eläwä iankaikkisesti.)FI33/38

3 Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa.

TKIS

3 Armo, laupeus ja rauha *Isältä Jumalalta* ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva kanssanne totuudessa ja rakkaudessa.

Biblia1776

3. Armo, laupius, rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa olkoon teidän kanssanne!

CPR1642

3. Armo Laupius Rauha Isäldä Jumalalda ja HERralda Jesuxelda Christuxelda Isän Pojalda totudesa ja rackaudesa olcon teidän cansan.

UT1548

3. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde JUMALALDA/ ia HERRALda Iesuselda Christuselda/ Isen Poialda/ Totudhesa/ ia Rackaudesa. Olcohon teidhen cansanne. (Armo/ laupius/ Rauha Isältä Jumalalta/ ja HERRALta Jesukselta Kristukselta/ Isän Pojalta/ Totuudessa ja rakkaudessa. Olkohon teidän kanssanne.)FI33/38

4 Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä.

TKIS

4 Minua on suuresti ilahuttanut, että olen havainnut lastesi joukossa niitä, jotka totuudessa vaeltavat, niin kuin olemme saaneet käskyn Isältä.

Biblia1776

4. Minä olen suuresti ihastunut, että minä löysin sinun lapsistas niitä, jotka totuudessa vaeltavat, niinkuin me käskyn Isältä saaneet olemme.

CPR1642

4. MInä olen suurest ihastunut että minä löysin sinun lapsistas nijtä jotca totudes waeldawat nijncuin me käskyn Isäldä saanet olemma.

UT1548

4. Mine ole' sange' jhastunut/ ette mine leusin Sinun Lapsistas nijtä iotca totudhesa waeldauat/ Ninquin me Keskyn Iselde saanuet olema/ (Minä olen sangen ihastunut/ että minä löysin sinun lapsistasi niitä jotka totuudessa waeltawat/ Niinkuin me käskyn Isältä saanut olemme/)FI33/38

5 Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme.

TKIS

5 Ja nyt pyydän sinua, rouva, ei ikään kuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan sen, mikä meillä on ollut alusta asti, että meidän tulee rakastaa toisiamme.

Biblia1776

5. Ja nyt rukoilen minä sinua, rouva, en, että minä uutta käskyä sinulle kirjoittaisin, vaan sen mikä meillä alusta oli, että me toinen toistamme rakastaisimme.

CPR1642

5. Ja rucoilen sinua Frouwa en että minä vtta käskyä sinulle kirjoitaisin waan sen cuin meillä algusta oli. Että me toinen toistam racastaisim.

UT1548

5. Ja nyt mine rucoilen sinua Frowua/ ei ninquin wutta Keskye/ mine sinulle kirioita/ waan sen quin meille oli alghusta. Ette me meiten keskenen racastaisim. (Ja nyt minä rukoilen sinua rouwa/ ei niinkuin uutta käskyä/ minä sinulle kirjoita/ waan sen kuin meille oli alusta. Että me meitä keskenän rakastaisimme.)FI33/38

6 Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.

TKIS

6 Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme Hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, niin kuin olette alusta asti kuulleet, että teidän tulee siinä vaeltaa.

Biblia1776

6. Ja tämä on rakkaus, että me hänen käskynsä jälkeen vaellamme. Tämä on käsky, jonka te alusta kuulitte, että te siinä vaeltaisitte.

CPR1642

6. Ja tämä on se rackaus että me hänen käskyns jälken waellamme. Tämä on se käsky cuin te algusta cuulitta että te sijnä waellaisitta:

UT1548

6. Ja teme on se Rackaus/ ette me Waellama henen Keskyns ielkin. Teme ombi se Kesky ninquin te alghusta cwlitta/ senpäle/ ette te sijne siselle waellaisitta/ (Ja tämä on se rakkaus/ että me waellamme hänen käskynsä jälkeen. Tämä ompi se käsky niinkuin te alusta kuulitte/ sen päälle/ että te siinä sisällä waeltaisitte/)FI33/38

7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

TKIS

7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta *Kristukseksi,* lihassa tulevaksi. Tällainen on villitsijä ja antikristus.

Biblia1776

7. Sillä monta vietteliää on maailmaan tullut, jotka ei tunnusta Jesusta Kristusta, että hän on lihaan tullut. Tämä on vietteliä ja antikristus.

CPR1642

7. Sillä monda wietteliä on mailmaan tullut jotca ei tunnusta Jesusta Christusta että hän on Lihaan tullut. Tämä on wietteliä ja Antichristus.

UT1548

7. Sille ette monda wietteliete on Mailman tullut iotca eiuet tunnusta IesuSTA CHRISTUSTA/ ette he' on Lihaan tullut. Teme ombi wiettelie/ ia se Antichristus. (Sillä että monta wiettelijää on maailmaan tullut, jotka eiwät tunnusta Jesusta Kristusta/ että hän on lihaan tullut. Tämä ompi wiettelijä/ ja se antikristus.)FI33/38

8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.

TKIS

8 Pitäkää vaari itsestänne, *että me emme* menetä sitä, minkä olemme saaneet aikaan, vaan saamme täyden palkan.

Biblia1776

8. Katsokaat visusti teitänne, ettemme kadottaisi, mitä me työtä tehneet olemme, vaan että me täyden palkan saisimme.

CPR1642

8. Cadzocat wisust teitän etten me cadotais mitä me työtä tehnet olemme waan että me täyden palcan saisimme.

UT1548

8. Catzocat Hyuesti teitenne/ ettei me cadhotaisi/ mite me tötetehnet olema/ waan ette me teudhen Palcan saisimma. (Katsokaat hywästi teitänne/ ettei me kadotettaisi/ mitä me työtä tehneet olemme/ waan että me täyden palkan saisimme.)FI33/38

9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

TKIS

9 Yhdelläkään, joka *poikkeaa syrjään* eikä pysy Kristuksen opissa, ei ole Jumalaa. Joka pysyy (Kristuksen) opissa, hänellä on sekä Isä että Poika.

Biblia1776

9. Jokainen, joka harhaelee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa: joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä Isä että Poika.

CPR1642

9. Jocainen cuin harhaele ja ei pysy Christuxen opisa ei hänellä ole Jumalata. Joca pysy Christuxen opisa hänellä on sekä Isä että Poica.

UT1548

9. Jocaine' quin ylitzekieupi/ ia ei pysy Christusen Opisa henelle ei ole Jumalata. Joca pysypi Christusen Opisa/ henelle ombi seke Ise ette Poica. (Jokainen kuin ylitse käypi/ ja ei pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalata. Joka pysyypi Kristuksen opissa/ hänellä ompi sekä Isä että Poika.)FI33/38

10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;

TKIS

10 Jos joku tulee luoksenne eikä esitä* tätä oppia, älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä lausuko häntä tervetulleeksi,

Biblia1776

10. Jos joku tulee teidän tykönne ja ei tuo tätä opetusta kanssansa, niin älkäät häntä huoneeseen ottako, älkäät myös häntä tervehtikö.

CPR1642

10. Jos jocu tule teidän tygön ja ei tuo tätä opetusta cansans: nijn älkät händä huonesen ottaco älkät myös händä terwettäkö:

UT1548

10. Jos iocu tule teiden tyge'ne/ ia ei too tete Opetosta cansans/ Elket Hoonesen ottaco hende/ Elket mös hende teruettekö/ (Jos joku tulee teidän tykönne/ ja ei tuo tätä opetusta kanssansa/ älkäät huoneeseen ottako häntä/ Älkäät myös häntä terwehtikö/)FI33/38

11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

TKIS

11 Sillä joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa.

Biblia1776

11. Sillä joka häntä tervehtii, hän on osallinen hänen pahoista töistänsä.

CPR1642

11. Sillä joca händä terwettä hän on osallinen hänen pahoista töistäns.

UT1548

11. Sille ette ioca hende teruettepi/ hen on osalinen henen pahoista Töistens. (Sillä että joka häntä terwehtii/ hän on osallinen hänen pahoista töistänsä.)FI33/38

12 Minulla olisi paljon kirjoittamista teille, mutta en tahdo tehdä sitä paperilla ja musteella; vaan toivon pääseväni teidän tykönne ja saavani puhutella teitä suullisesti, että meidän ilomme olisi täydellinen.

TKIS

12 Kun minulla on teille paljon kirjoittamista, en halua jatkaa paperilla ja musteella, vaan toivon saavani tulla luoksenne ja puhua suullisesti, jotta ilomme olisi täydellinen.

Biblia1776

12. Minulla olis paljon teille kirjoittamista, mutta en minä tahtonut paperilla ja läkillä; vaan minä toivon tulevani teidän tykönne, ja tahdon läsnä ollessani teidän kanssanne puhua, että meidän ilomme täydellinen olis.

CPR1642

12. Olis minulla paljon teille kirjoittamist mutta en minä tahtonut paperilla ja pläkillä waan minä toiwon tulewani teidän tygön ja tahdon läsnä olduani teidän cansan puhua että meidän ilom täydellinen olis.

UT1548

12. Olis minulla palion teille kirioittamista/ Mutta em mine tactonut breiuille ia plekille/ waan mine toiuon tuleuani teiden tyghönne/ ia tykönoleua teiden cansan puhuuani/ senpäle/ ette meiden ilon teudhelinen olis. (Olisi minulla paljon teille kirjoittamista/ Mutta en minä tahtonut teille breiwilllä ja plekille (musteella) / waan minä toiwon tulewani teidän tykönne/ ja tykön olewa teidän kanssanne puhuwani/ sen päälle/ että meidän ilon täydellinen olisi.)FI33/38

13 Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksen.

TKIS

13 Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle terveisiä. (Aamen.)

Biblia1776

13. Sinua tervehtivät sinun valitun sisares lapset, amen!

CPR1642

13. Terwettäwät sinua sinun walitun sisares lapset Amen.

UT1548

13. Teruetteuet sinua sinun wlosualitun Sisares Lapset/ AMEN. (Terwehtäwät sinua sinun uloswalitun sisaren lapset/ AMEN) 

Valitse luku

1