JUUDAAN KIRJE


1 luku
Juudas lausuu kutsutuille tervehdysken 1,2, kehoittaa kilvoittelemaan uskon puolesta viettelijöitä vastaan 3,4, muistuttaen niistä rangaistuksista, jotka ovat kohdanneet sekä epäuskoitisa että enkeleitä 5-11, ja viitaten Eenokin ennustukseen 12-16, Kehoituksia ja lopputoivotus 17-25FI33/38

1 Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.

TKIS

1 Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa pyhitetyt ja Jeesuksessa Kristuksessa varjellut.

Biblia1776

1. Juudas, Jesuksen Kristuksen palvelia, mutta Jakobin veli, niille kutsutuille, jotka Isässä Jumalassa pyhitetyt ovat ja Jesuksessa Kristuksessa vapahdetut:

CPR1642

1. JUdas Jesuxen Christuxen palwelia mutta Jacobin weli. Nijlle cudzutuille jotca Isäs Jumalas pyhitetyt owat ja Jesuxes Christuxes wapahdetut.

UT1548

1. JUdas Iesusen Christusen Paluelia/ Mutta Jacobin Welij/ nijlle cutzutuille/ iotca Ises Jumalas pyhitetut ouat/ ia Iesuses Christuses wapadhetut. (Judas Jesuksen Kristuksen palwelija/ Mutta Jakobin weli/ niille kutsutuille/ jotka Isässä Jumalassa pyhitetyt owat/ ja Jesuksessa Christuksessa wapahdetut.)FI33/38

2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

TKIS

2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Biblia1776

2. Laupius ja rauha ja rakkaus lisääntyköön teille!

CPR1642

2. Jumala lisätkön teille paljo laupiutta ja rackautta.

UT1548

2. Jumala lisekön teille palio Laupiutta/ ia Rackautta. (Jumala lisätköön teille paljon laupiutta / ja rakkautta.)FI33/38

3 Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.

TKIS

3 Rakkaat! Koska olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa teille ja kehoittaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerran on pyhille annettu.

Biblia1776

3. Te rakkaat! että minulla oli suuri ahkeruus teille yhteisestä autuudesta kirjoittaa, pidin minä sen tarpeellisena teitä kirjoituksella neuvoa, että te uskon puolesta kilvoittelisitte, joka kerta pyhille annettu on.

CPR1642

3. TE rackat että minulla oli suuri ahkerus teille yhteisest autuudest kirjoittaman pidin minä sen tarpellisna teitä kirjoituxella neuwoa että te uscon puolesta kilwoittelisitta joca wihdoin Pyhille annettu on.

UT1548

3. Te rackat/ ette minulla oli swri ahkerus teille kirioittaman/ meidhen ychteisesta Terueydhesta/ pidhin mine sen tarpelisna/ teite Kirioitoxella manata/ Ette te wskon polesta kiluoitelisitta/ ioca widoin Pyhein eten ombi annettu. (Te rakkaat/ että minulla on suuri ahkeruus teille kirjoittaman/ meidän yhteisestä terweydestä/ pidin minä sen tarpeellisena/ teille kirjoituksella manata (kehoittaa)/ että te uskon puolesta kilwoittelisitte/ joka wihdoin pyhäin eteen ompi annettu. )FI33/38

4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

TKIS

4 Sillä joukkoonne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joitten tuomio jo kauan sitten on ennalta kirjoitettu joutuvan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoaan valtiaamme (,Jumalamme,) ja Herramme Jeesuksen Kristuksen.

Biblia1776

4. Sillä muutamat ihmiset ovat luikahtaneet sisälle, jo muinen kirjoitetut tähän tuomioon, jumalattomat, jotka meidän Jumalan armon vetävät haureuteen ja kieltävät Jumalan, joka ainoa hallitsia on, ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen.

CPR1642

4. Sillä muutamat jumalattomat ihmiset owat myös sisälle luicahtanet joista muinen kirjoitettu oli sencaltaiseen rangaistuxeen: He owat jumalattomat ja wetäwät meidän Jumalan Armon irtauteen ja kieldäwät Jumalan joca ainoa haldia on ja meidän HERran Jesuxen Christuxen.

UT1548

4. Sille ette mutamat Jumalattomat Inhimiset ouat mös ynne siselle liucactanuet/ Joista muine' kirioitettu oli sencaltaisehen Rangaistoxeen. He ouat Jumalattomat/ ia weteuet meiden Jumalan Armon Irtautehen/ ia kieldeuet Jumalan/ ioca ainoa Haltia on/ ia meiden Herran Iesusen Christusen. (Sillä että muutamat jumalattomat ihmiset owat myös ynnä sisälle liukahtaneet/ Joista muinen kirjoitettu oli sen kaltaiseen rangaistukseen. He owat jumalattomat/ ja wetäwät meidän Jumalan armon irtautehen/ ja kieltäwät Jumalan/ joka ainoa haltija on/ ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen. )FI33/38

5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet;

TKIS

5 Haluan kuitenkin muistuttaa teitä, vaikka kerran olette saaneet sen tietää, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptin maasta, toisella kerralla tuhosi ne, jotka eivät uskoneet,

Biblia1776

5. Mutta minä tahdon teille muistuttaa, että te sen kerran tietäisitte, että koska Herra kansansa Egyptistä terveenä pelastanut oli, hukkasi hän sitte ne, jotka ei uskoneet.

CPR1642

5. MUtta minä tahdon teille muistutta että te aina sen tiedäisitte että cosca HERra Canssans Egyptistä terwenä pelastanut oli taas ne jotca ei usconet hän huckais.

UT1548

5. Mutta mine tahdon teille muistutta/ ette te widhoin sen tiedheisitte/ ette Herra coska hen Canssans Egiptiste teruenne wloswienut oli/ taas hen ne iotca ei wskonuet huckasi/ (Mutta minä tahdon teille muistuttaa/ että te wihdoin sen tietäisitte/ että Herra koska hän kansansa Egyptistä terwennä uloswienyt oli/ taas hän ne jotka ei uskoneet, hukkasi/)FI33/38

6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;

TKIS

6 ja että Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, on säilyttänyt iäisissä kahleissa pimeässä suuren päivän tuomiota varten,

Biblia1776

6. Ja ne enkelit, jotka ei alkuansa pitäneet, vaan antoivat ylön kotonsa, on hän kätkenyt pimeyteen ijankaikkisilla kahleilla suuren päivän tuomioon asti,

CPR1642

6. Ja ne Engelit jotca ei Esiwaldans pitänet waan ylönannoit cotons on hän kätkenyt pimeyteen ijancaickisilla cahleilla sen suuren päiwän Duomion asti.

UT1548

6. Ja mös ne Engelit/ iotca ei heiden Esiwaldans pitenyet/ waan ylenannoit heiden Codhonsa/ ombi hen ketkenyt sihen swren peiuen Domihon asti/ ijancaikisilla Cahleilla pimeydhese. (Ja myös ne enkelit/ jotka ei heidän esiwaltaansa pitäneet/ waan ylenannoit heidän kotinsa/ ompi hän kätkenyt siihen suuren päiwän tuomioon asti/ iankaikkisilla kahleilla pimeydessä. )FI33/38

7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

TKIS

7 niin kuin Sodoma ja Gomorra ja niitten ympärillä olleet kaupungit, jotka niitten tavoin harjoittivat haureutta ja tyydyttivät luonnottomia himoja, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iäisen tulen rangaistusta.

Biblia1776

7. Niinkuin Sodoma ja Gomorra ja ne lähikaupungit, jotka sillä muotoa kuin hekin huorin tehneet olivat ja muukalaisen lihan jälkeen menneet, ovat pannut muille opiksi, ijankaikkisen tulen vaivaa kärsimään.

CPR1642

7. Nijncuin Sodoma ja Gomorra ja ne lähicaupungit jotca myös heidän cansans haureudes syndiä tehnet olit ja owat muucalaisen lihan jälken mennet. Ne owat pannut muille opixi ijancaickisen tulen waiwa kärsimän.

UT1548

7. Ninquin mös Sodoma ia Gomorra/ ia ne Lähicaupungit iotca samalla modholla heiden cansas Hauriuxisa synditehnyet olit/ ia ouat * wieralisen Lihan ielkin keunyet. Ne ouat Esi cuuaxi pannut kersimen site ijancaikista Tulen Pijna. (Niinkuin myös Sodoma ja Gomorra/ ja ne lähikaupungit jotka samalla muodolla heidän kanssansa haureudessa syntiä tehneet olit/ ja owat wieraallisen lihan jälkeen käyneet. Ne owat esikuwaksi pannut kärsimän siitä iankaikkista tulen piinaa.)FI33/38

8 Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja.

TKIS

8 Kuitenkin myös nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan, halveksivat herrautta ja rienaavat kirkkauden henkiolentoja.

Biblia1776

8. Niin ovat myös nämät unennäkiät, jotka lihan saastuttavat, hallitukset katsovat ylön ja majesteetteja pilkkaavat.

CPR1642

8. Nijn owat myös nämät unennäkiät jotca lihan saastuttawat hallituxet ylöncadzowat ja Majestetin pilckawat.

UT1548

8. Samalmoto ouat mös neme Une'nekiet/ iotca liha saastuttauat/ Mutta Herraudhet he ylencatzouat/ ia ne Maiestatit he pilcauat. (Samalla muotoa owat myös nämä unennäkijät/ jotka lihan saastuttawat/ mutta herraudet he ylenkatsowat/ ja ne majesteetit he pilkkaawat.)FI33/38

9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!"

TKIS

9 Mutta kun Miikael, ylienkeli, kiistellen väitteli paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista, hän ei rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!”

Biblia1776

9. Mutta Mikael, ylimmäinen enkeli, kuin hän perkeleen kanssa riiteli ja kamppaili Moseksen ruumiista, ei rohjennut sanoa sen pilkan tuomiota, vaan sanoi: Herra sinua rangaiskoon!

CPR1642

9. Mutta ylimmäinen Engeli Michael cosca hän Mosexen ruumista Perkelen cansa rijteli ei hän rohjennut sanoa sen pilcan duomiota waan sanoi: HERra sinun rangaiscon.

UT1548

9. Mutta Michael se ylimeine' Engeli coska he' taistellen Perkele' cansa riteli/ Moisesen Rumijsta/ ei hen rohgiennut wlossanoa Domiota/ sijte pilcasta/ waan sanoi/ Herra sinun rangaiskon. (Mutta Michael se ylimmäinen enkeli, koska hän taistellen perkeleen kanssa riiteli/ Moseksen ruumiista/ ei hän rohjennut ulos sanoa tuomiota/ siitä pilkasta/ waan sanoi/ Herra sinua rangaiskoon.)FI33/38

10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä.

TKIS

10 Nämä taas rienaavat sitä, mitä eivät tunne. Mutta mitä tahansa he luonnostaan ymmärtävät niin kuin järjettömät eläimet, sillä he turmelevat itsensä.

Biblia1776

10. Mutta nämät pilkkaavat niitä, joista ei he mitään tiedä; vaan mitä he luonnon kautta tietävät niinkuin muut järjettömät eläimet, niissä he turmeltuvat.

CPR1642

10. Mutta nämät pilckawat nijtä joista ei he mitän tiedä ainoastans mitä he luonnon cautta tietäwät nijncuin muutkin järjettömät pedot joisa he turmelduwat.

UT1548

10. Mutta neme pilcauat nijte ioista he euet miten tiede. Mutta mite he Loonnon cautta tietäuet/ ninquin mwdki iäriettömet Pedhot/ nijse he turmelduuat. (mutta nämä pilkkaawat niitä joista he eiwät mitään tiedä. Mutta mitä he luonnon kautta tietäwät/ niinkuin muutkin järjettömät pedot/ niissä he turmeltuwat.)FI33/38

11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!

TKIS

11 Voi heitä, sillä he vaeltavat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan vuoksi Bileamin eksytykseen ja hukkuvat Kooran tavoin niskoitteluunsa!

Biblia1776

11. Voi heitä! sillä he käyvät Kainin tiellä ja lankeevat Balaamin eksytykseen palkan tähden, ja hukkuvat Koren kapinassa.

CPR1642

11. Woi heitä: sillä he käywät Cainin tiellä ja langewat Balaamin exytyxen palcan tähden ja huckuwat Choren capinasa.

UT1548

11. We heien/ Sille he kieuuet Cain Tijelle/ ia langeuat sen Balaamin Exytoxeen palcan tehden/ ia huckuuat Choren Capinasa. (Woi heidän/ Sillä he käywät Kain tielle/ ja lankeawat sen Balaamin eksytykseen palkan tähden ja hukkuwat Kooren kapinassa.)FI33/38

12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,

TKIS

12 Nämä ovat rakkausaterioillanne häpeäpilkkuja, kun julkeasti yhdessä kanssanne kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, myöhäissyksyisiä hedelmättömiä puita, kahdesti kuolleita, juurineen irroitettuja,

Biblia1776

12. Nämät ovat häpiäpilkut vieraana ollessansa teidän rakkaus-aterioissanne, jotka ravitsevat itsiänsä pelkäämättä: he ovat vedettömät pilvet, jotka tuulelta ajetaan ympäri, paljaat, hedelmättömät puut, kahdesti kuolleet, juurinensa reväistyt ylös;

CPR1642

12. Nämät häpiän pilcut coreilewat teidän lahjoistan pelkämät caiten idziäns irtalisest he owat wedettömät pilwet jotca tuulelda ymbärinsajetan paljat hedelmättömät puut cahdesti cuollet ja juurinens ylösrewäistyt.

UT1548

12. Neme Häpien pilcut/ pramauat teiden Lahioistanna ilman cartamista/ itzens irtalisesta caiten/ He ouat wedhettömet piluet iotca twlesta ymberin saeta'/ paliahat hedelmettömet puut/ cahdesti coolluet/ ia iurinense reiueistut/ (Nämä häpeän pilkut/ prameilewat teidän lahjoistanne ilman karttamista/ itsensä irrallisesti kaiten/ He owat wedettömät pilwet jotka tuulesta ympärinsä saatetaan/ paljaat hedelmättömät puut/ kahdesti kuolleet/ ja juurinensa rewäistyt/)FI33/38

13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

TKIS

13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, jolle synkkä pimeys ainiaaksi on varattu.

Biblia1776

13. Meren julmat aallot, jotka oman häpiänsä vaahtuvat; eksyväiset tähdet, joille pimeyden kauheus on ijankaikkisesti tähdelle pantu.

CPR1642

13. Meren julmat allot jotca heidän oman häpiääns wahtuwat exywäiset tähdet joille pimeyden cauhius on ijancaickisest tähdelle pandu.

UT1548

13. Meren iulmat Aalot iotca heiden Oman Häpiens wloswachtuuat/ Exyueliset Tähdhet/ ioille se pimeudhen mustaus tähdhelle pandu ombi ijancaikisesta. (Meren julmat aallot, jotka heidän oman häpeänsä ulos waahtoawat/ eksywäiset tähdet/ joille se pimeyden mustaus (synkeys) tähdelle pantu ompi iankaikkisesti.)FI33/38

14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä

TKIS

14 Myös heistä on Eenok, seitsemäs Aadamista, ennustanut sanoen: ”Katso, Herra tulee lukemattomien tuhansien pyhiensä kanssa

Biblia1776

14. Niin on myös Enok, seitsemäs Adamista, senkaltaisista ennustanut ja sanonut: katso, Herra tulee monen tuhannen pyhäinsä kanssa,

CPR1642

14. NIin on myös Enoch seidzemes Adamist sencaltaisita ennustanut ja sanonut: Cadzo HERra tule monen tuhannen Pyhän cansa:

UT1548

14. Nin ombi mös semmotoisista se Enoch Seitzemes Adamista ennen noitunut ia sanonut/ Catzo/ Herra tulepi monen tuhane' Pyheins cansa/ (Niin ompi myös semmoisista se Enok, seitsemäs Adamista ennen noitunut (ennustanut) ja sanonut/ Katso/ Herra tuleepi monen tuhannen pyhäinsä kanssa/)FI33/38

15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet".

TKIS

15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia heidän jumalattomiaan kaikista heidän jumalattomista teoistaan, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä jumalattomat syntiset ovat Häntä vastaan puhuneet.

Biblia1776

15. Tekemään kaikkein tuomiota, ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia heidän seassansa, kaikkein heidän jumalattomain töittensä tähden, joilla he pahaa tehneet ovat, ja kaikkea sitä kovaa, jota ne jumalattomat syntiset häntä vastaan puhuneet ovat.

CPR1642

15. Tekemän caickein duomiota ja rangaiseman caickia jumalattomia caickein heidän jumalattomain töidens tähden joilla he paha tehnet owat ja caicke sitä cowa cuin ne jumalattomat syndiset händä wastan puhunet owat.

UT1548

15. Domoita tekemen caikein ylitze/ ia rangaitzeman caikia nijte iotca Jumalattomat ouat/ caikein heide' Jumalattoma' Meno'sa Töiden tehde'/ Joine'ga cansa he ouat Jumalattomat olluet/ ia caikista nijste couista/ quin ne Jumalattomat Synneiset ouat hende wastan puhunuet. (Tuomiota tekemään kaikkein ylitse/ ja rankaiseman kaikkia niitä, jotka jumalattomat owat/ kaikkein heidän jumalattoman menonsa töiden tähden/ Joinenka kanssa he owat jumalattomat olleet/ ja kaikista niista kowista/ kuin ne jumalattomat syntiset owat häntä wastaan puhuneet.)FI33/38

16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.

TKIS

16 He ovat napisijoita, kohtaloaan nurkuvia ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he imartelevat ihmisiä hyödyn vuoksi.

Biblia1776

16. Nämät ovat napisiat ja valittajat, omain himoinsa jälkeen vaeltavaiset, ja heidän suunsa puhuu röyhkeitä sanoja ja he ihmettelevät ihmisiä hyödytyksen tähden.

CPR1642

16. Nämät owat napisiat ja walittajat omain himoins jälken waeldawaiset ja heidän suuns puhu röyckiöitä sanoja ja he ihmettelewät ihmisiä tarpens tähden.

UT1548

16. Neme ouat Napisiat ia * Walitaiat/ omain himoins ielkin waeldauaiset. Ja heiden Suuns puhupi röukiöite sanoia/ ia ihmeteleuet Inhimisten Moodhoia/ tarpens tehdhen. (Nämä owat napisijat ja walittajat/ omain himoinsa jälkeen waeltawaiset. Ja heidän suunsa puhuupi röyhkiöitä sanoja/ ja ihmettelewät ihmisten muotoja/ tarpeensa tähden.)FI33/38

17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,

TKIS

17 Mutta te, rakkaat, muistakaa nämä sanat, jotka Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet,

Biblia1776

17. Mutta te, rakkaat veljet, muistakaat niitä sanoja, joita ennen meidän Herran Jesuksen Kristuksen apostoleilta sanottiin:

CPR1642

17. MUtta te minun rackani muistacat nijtä sanoja cuin teille ennen meidän HERran Jesuxen Christuxen Apostoleilda sanottin:

UT1548

17. Mutta te minun rackani/ muistelcat nijte sanoia iotca teille ennen sanotut olit/ meiden HErran Iesusen Christusen Apostoleilda/ quin he teille sanoit/ (Mutta te minun rakkaani/ muistelkaat niitä sanoja, jotka teille ennen sanotut oliwat/ meidän HErran Jesuksen Kristuksen apostoleilta/ kuin he teille sanoit/)FI33/38

18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".

TKIS

18 sillä he ovat sanoneet teille: ”Viimeisinä aikoina on esiintyvä pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan.”

Biblia1776

18. Että viimeisellä ajalla tulevat pilkkaajat, jotka jumalattomissa himoissansa vaeltavat.

CPR1642

18. Että wijmeisellä ajalla tulewat pilckajat jotca omisa himoisans ja jumalattomas menos waeldawat.

UT1548

18. ette wimeisella Aialla tuleuaiset ouat Pilcaijat/ iotca heidhen omisa Himoisans sijne Jumalattomas Menos waeldauet. (että wiimeisellä ajalla tulewaiset owat pilkkaajat/ jotka heidän omissa himoissansa siinä jumalattomassa menossa waeltawat.)FI33/38

19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

TKIS

19 Nämä ovat niitä, jotka eristäytyvät, ovat sielullisia, Henkeä heillä ei ole.

Biblia1776

19. Nämät ovat ne, jotka eriseurat tekevät, lihalliset, joilla ei henkeä ole.

CPR1642

19. Nämät owat ne jotca eriseurat tekewät lihalliset joilla ei Henge ole.

UT1548

19. Neme ouat ne/ iotca Eriseurauxet tekeuet/ Lihalliset/ ioilla ei Hengie ole. (Nämä owat ne/ jotka eriseuraukset tekewät/ lihalliset/ joilla ei Henkeä ole.)FI33/38

20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä

TKIS

20 Mutta te, rakkaat, rakentakaa itseänne pyhimmässä uskossanne, rukoilkaa Pyhässä Hengessä

Biblia1776

20. Mutta te, minun rakkaani! rakentakaat itsiänne teidän kaikkein pyhimmän uskonne päälle, Pyhän Hengen kautta, ja rukoilkaat, pitäin teitänne keskenänne Jumalan rakkaudessa,

CPR1642

20. Mutta te minun rackani rakendacat idziän teidän caickein pyhimmän usconna päälle Pyhän Hengen cautta ja rucoilcat pitäin teitän Jumalan rackaudesa.

UT1548

20. Mutta te minu' rackani/ ylesrake'daka teiten itze/ teiden caikia pyhimen Uskona päle sen pyhen Hengen cautta/ Ja rucolcat/ ia piteket teite keskenen Jumalan Rackaudhesa/ (Mutte te minun rakkaani/ ylös rakentakaa teitän itse/ teidän kaikkia pyhimmän uskonne päälle sen Pyhän Hengen kautta/ ja rukoilkaat/ ja pitäkäät teitä keskenään Jumalan rakkaudessa./)FI33/38

21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

TKIS

21 ja säilyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iäiseksi elämäksi.

Biblia1776

21. Ja odottakaat meidän Herran Jesuksen Kristuksen laupiutta ijankaikkiseen elämään.

CPR1642

21. Ja odottacat meidän HERran Jesuxen Christuxen laupiutta ijancaickiseen elämään.

UT1548

21. ia odhottacat meiden HERran Iesusen Christusen Laupuitta ijancaikisehe' Elemehe'. (ja odottakaat meidän HERran Jesuksen Christuksen laupiutta iankaikkiseen elämään.)FI33/38

22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;

TKIS

22 Armahtakaa toisia harkiten,

Biblia1776

22. Ja pitäkäät se eroitus, että te muutamia armahtaisitte,

CPR1642

22. Ja pitäkät se eroitus että te muutamita armahdaisitte:

UT1548

22. Ja piteket teme Eroitus/ ette te teiten * mwtamitten päle armadhaisitte/ (Ja pitäkäät tämä eroitus/ että te teidän muutamitten päälle armahtaisitte/)FI33/38

23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.

TKIS

23 toisia taas pelastakaa peläten. Temmatkaa heidät tulesta, vihaten lihan tahraamaa ihokastakin.

Biblia1776

23. Mutta muutamia pelvolla autuaaksi tekisitte, ja temmatkaat heitä ulos tulesta, ja vihatkaat sitä lihalta saastutettua hametta.

CPR1642

23. Mutta muutamita pelgon cansa autuaxi tekisitte ja ulostemmatcat heitä tulesta ja wihatcat sitä saastutettua lihallista hametta.

UT1548

23. mutta monicactoia Pelghon cansa Autuaxi tekisitte/ ia temmatca Heite Tulesta/ Ja wihatca site Lihasta saastatuta Hametta. (mutta monikahtaisia pelon kanssa autuaaksi tekisitte/ ja temmatkaa heitä tulesta/ ja wihatkaa sitä lihasta saastutettua hametta.)FI33/38

24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,

TKIS

24 Mutta Hänelle joka voi varjella teidät lankeamattomina ja asettaa teidät kirkkautensa eteen nuhteettomina, riemuitsevina.

Biblia1776

24. Mutta hänelle, joka teidät voi viasta varjella ja asettaa nuhteetoinna kunniansa kasvoin eteen, riemulla,

CPR1642

24. Mutta hänelle joca teidän woi wiasta warjella ja asetta teidän nuhtetoinna caswoins cunnialisuden eteen riemulla.

UT1548

24. Mutta henelle ioca teite woipi ilman wighata wariella/ ia seisotta henen Casuoins Cunnialisudhen eten/ nuctetomat Riemun cansa. (Mutta hänelle joka teitä woipi ilman wihatta warjella/ ja seisottaa hänen kaswoinsa kunniallisuuden eteen/ nuhteettomat riemun kanssa.)FI33/38

25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

TKIS

25 Hänelle ainoalle (viisaalle) Jumalalle, Vapahtajallemme [Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta] kunnia (ja) majesteetti, voima ja valta [ennen kaikkea aikaa] ja nyt ja iankaiken! Aamen.

Biblia1776

25. Ainoalle viisaalle Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, olkoon kunnia, ja majesteetti, ja valta, ja voima, nyt ja kaikessa ijankaikkisuudessa, amen!

CPR1642

25. Jumalalle joca yxinäns wijsas on meidän wapahtajallem olcon cunnia ja Majesteti ja walda ja woima nyt ja caikes ijancaickisudes Amen.

UT1548

25. Sen Jumalan/ ioca yxinens Wisas ombi/ meide' Wapactaian/ olcohon Cunnia/ ia Maiestati/ ia Walda/ ia Woima/ nyt ia caikes ijancaikisudhesa/ AMEN. (Sen Jumalan/ joka yksinänsä wiisas ompi/ meidän Wapahtajan/ olkohon kunnia/ ja majesteetti/ ja walta/ ja woima/ nyt ja kaikessa iankaikkisuudessa/ AMEN)
Valitse
luku

1