Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille


1 luku
Apostoli toivottaa Korinton kristityille Jumalan armoa ja rauhaa 1 – 3, kiittää Jumalaa hänen armostaan heitä kohtaan 4 – 9, kehoittaa yksimielisyyteen ja nuhtelee heitä puolueriidoista 10 – 16 Evankeliumin sana ristiinnaulitusta Kristuksesta on tämän maailman viisaille hullutus, mutta kutsutuille se on Jumalan voima ja viisaus pelastukseksi 17 – 25 Jumala on valinnut maailman halvat, ettei kukaan kerskaisi 26 – 31.FI33/38

1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes

TKIS

1 Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu *Jeesuksen Kristuksen* apostoli, ja veli Soostenes.

Biblia1776

1. Paavali, kutsuttu Jesuksen Kristuksen apostoliksi Jumalan tahdon kautta, ja Sostenes veli,

CPR1642

1. PAwali cudzuttu Jesuxen Christuxen Apostolixi Jumalan tahdosta ja Sosthenes weli.

UT1548

1. PAuali cutzuttu Iesusen Christusen Apostolixi/ Jumalan tahdon cautta/ ia Sosthenes Welij. (Pawali kutsuttu Jesuksen Kristuksen apostoliksi/ Jumalan tahdon kautta/ ja Sosthenes weli.)FI33/38

2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

TKIS

2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä joka paikassa — sekä heidän että meidän.

Biblia1776

2. Sille Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, pyhitetyille Kristuksessa Jesuksessa, kutsutuille pyhille ynnä kaikkein niiden kanssa, jotka meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeä avuksensa huutavat, jokaisessa heidän ja meidän siassamme.

CPR1642

2. Sille Jumalan Seuracunnalle joca on Corinthos pyhitetyille Jesuxen Christuxen cautta cudzutuille Pyhille ynnä caickein nijden cansa jotca meidän HERran Jesuxen Christuxen nimeen rucoilewat jocaidzes heidän ja meidän siasam.

UT1548

2. Sille Jumalan Seuraku'nalle ioca on Corinthis/ nijlle pyhitetyille Iesusen Christusen cautta/ nijlle cutzutuille Pyhille/ Ynne caikein ninen cansa/ iotca meiden HERRAN Iesusen Christusen Nimen auxsenshwtauat/ iocaitzes heiden ia meiden Sias. (Sille Jumalan seurakunnalle joka on Korinthissa/ niille pyhitetyille Jesuksen Kristuksen kautta/ niille kutsutuille pyhille/ ynnä kaikkein niiden kanssa/ jotka meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen nimen awuksi huutawat/ jokaises heidän ja meidän sijassa.)FI33/38

3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

TKIS

3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Biblia1776

3. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta.

CPR1642

3. Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

3. Armo olcoon teille ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda. (Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

4 Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,

TKIS

4 Kiitän Jumalaani aina tähtenne Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,

Biblia1776

4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne, sen Jumalan armon edestä, joka teille Jesuksessa Kristuksessa annettu on:

CPR1642

4. MInä kijtän Jumalatani aina teidän tähtenne sen Jumalan armon edestä cuin teille Jesuxen Christuxen cautta annettu on

UT1548

4. Mine kijten minun Jumalani aina teiden tedhen/ sen Jumalan Armon edeste ioca teille annettu on Iesusen Christusen cautta/ (Minä kiitän minun Jumalani aina teidän tähden/ sen Jumalan armon edestä joka teille annettu on Jesuksen Kristuksen kautta/)FI33/38

5 että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,

TKIS

5 että kaikessa olette rikastuneet Hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,

Biblia1776

5. Että te olette kaikissa rikkaaksi tehdyt hänessä, kaikessa opissa ja kaikessa tuntemisessa.

CPR1642

5. Että te oletta caikisa hänen cauttans rickaxi tehdyt caikesa opisa ja tundemises.

UT1548

5. Ette te oletta caikissa henen cauttans/ rickaxi tehdyt caikissa Opissa ia caikessa Tundemises. (Että te olette kaikissa hänen kauttansa/ rikkaaksi tehdyt kaikissa opissa ja kaikessa tuntemisessa.)FI33/38

6 sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,

TKIS

6 koska todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,

Biblia1776

6. Sillä todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,

CPR1642

6. Sillä saarna Christuxesta on teisä wäkewäxi tullut

UT1548

6. Ninquin se sarna Christusesta ombi teisse wäkeuexi tullut/ (Niinkuin se saarna Kristuksesta ompi teissä wäkewäksi tullut/)FI33/38

7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.

TKIS

7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.

Biblia1776

7. Niin ettei teiltä jossakussa lahjassa mitään puutu, jotka odotatte meidän Herran Jesuksen Kristuksen ilmoitusta,

CPR1642

7. Nijn ettei teidän josacusa lahjasa mitän puutu ainoastans odottacat meidän HERran Jesuxen Christuxen ilmoitusta.

UT1548

7. Nin ettei teille iossacussa Lahiasa miten puuttu/ Ja waan odottacat meiden HERRAN Iesusen Christusen ilmoitosta. (Niin ettei teillä jossa kussa lahjassa mitään puutu/ Ja waan odottakaat meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen ilmoitusta.)FI33/38

8 Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.

TKIS

8 Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, ollaksenne nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.

Biblia1776

8. Joka myös teitä loppuun asti vahvistaa, että te olisitte nuhteettomat meidän Herran Jesuksen Kristuksen päivänä.

CPR1642

8. Joca myös teitä loppun asti wahwista että te olisitta nuhtettomat meidän HERran Jesuxen Christuxen päiwänä:

UT1548

8. Joca mös teite loppun asti wahwistapi/ Ette te olisitta nuchtetomat sine meiden Herran Iesusen Christusen peiuene. (Joka myös teitä loppuun asti wahwistaapi/ Että te olisitte nuhteettomat sinä meidän Herran Jesuksen Kristuksen päiwänä.)FI33/38

9 Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

TKIS

9 Jumala on uskollinen, Hän, jonka tahdosta* olette kutsutut Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

Biblia1776

9. Sillä Jumala on uskollinen, jonka kautta te kutsutut olette hänen Poikansa Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen.

CPR1642

9. Sillä Jumala on wahwa jonga cautta te cudzutut oletta hänen Poicans Jesuxen Christuxen meidän HERramme yhteyten.

UT1548

9. Sille Jumala ombi waca/ ionga cautta te cutzuttut oletta henen Poians Iesusen Christusen meiden Herran Osalisuteen. (Sillä Jumala ompi wakaa/ jonka kautta te kutsutut olette hänen Pojansa Jesuksen Kristuksen meidän Herran osallisuuteen.)FI33/38

10 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.

TKIS

10 Mutta kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kaikki puhuisitte samaa ja ettei keskellänne olisi eripuraisuutta, vaan olisitte täysin yhtä samanmielisinä ja samoin ajatellen.

Biblia1776

10. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimen kautta, että te kaikki yhdenkaltaisen puheen pitäisitte, ja ettei teidän seassanne eriseuroja olisi, vaan olkaat sovitetut yhdessä mielessä ja yhdessä neuvossa.

CPR1642

10. MUtta minä neuwon teitä rackat weljet Jesuxen Christuxen meidän HERram nimen cautta että te caicki yhdencaltaisen puhen pidäisittä ja ettei teidän seasan eriseuroja olis waan pitäkät wäkewäst yhtä toinen toisenne cansa yhdes mieles ja yhtäläises luulos.

UT1548

10. Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ Iesusen Christusen meiden Herran Nimen cautta/ Ette te caiki ydhencaltasen Puhen pideisitta/ ia ettei teiden seasan Eriseurat olisi/ Waan piteket wäkeuesti ychte toinen toisens cansa ydhes mieles ia ychteleises lwlosa. (Mutta minä manaan / neuwon teitä rakkaat weljet/ Jesuksen Kristuksen meidän Herran nimen kautta/ Että te kaikki yhdenkaltaisen puheen pitäisitte/ ja ettei teidän seassan eriseurat olisi/ Waan pitäkäät wäkewästi yhtä toinen toisensa kanssa yhdes mielessä ja yhtäläisessä luulossa.)FI33/38

11 Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.

TKIS

11 Sillä Kloen perhekunta on minulle ilmoittanut teistä, veljeni, että keskellänne on riitoja.

Biblia1776

11. Sillä minun korvilleni on tullut teistä, rakkaat veljet, Kloen perheen kautta, että riidat ovat teillä keskenänne.

CPR1642

11. Sillä minun corwini on tullut teistä rackat weljet Chloen perhen cautta että rijdat owat teidän keskenän.

UT1548

11. Sille minun eteheni on tullut teiste/ rackat Weliet/ Chloen perehen cautta/ Ette Rijdhat ouat teiden keskenen. (Sillä minun eteheni on tullut teistä/ rakkaat weljet/ Chloen perheen kautta/ että riidat owat teidän keskenän.)FI33/38

12 Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen".

TKIS

12 Tarkoitan sitä, että kukin teistä lausuu kantansa: "Minä olen Paavalin kannalla", "Minä Apolloksen", "Minä Keefaan" ja "Minä Kristuksen.”

Biblia1776

12. Niin minä sanon sitä, että kukin teistä sanoo: minä olen Paavalin, minä olen Apollon, minä Kephaan, minä Kristuksen.

CPR1642

12. Nijn minä sanon sitä että cukin teistä sano: Minä olen Pawalin: se toinen: Minä olen Apollon: colmas: Minä olen Cephaxen: neljäs: Minä olen Christuxen.

UT1548

12. Nin mine sanon site/ quin itzecuki teiste sanopi/ Mine olen Paualin/ Se toinen/ Mine olen Apollon/ Se colmas/ Mine olen Cephasin/ Se nelies/ mine ole' Christusen. (Niin minä sanon siitä/ kuin itsekukin teistä sanoopi/ Minä olen Pawalin/ Se toinen/ Minä olen Apollon/ Se kolmas/ Minä olen Cephasin/ Se neljäs/ minä olen Kristuksen.)FI33/38

13 Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?

TKIS

13 Onko Kristus jaettu? Ei kai Paavali ole naulittu ristiin puolestanne? Vai oletteko kastetut Paavalin nimeen?

Biblia1776

13. Lieneekö Kristus jaettu, vai onko Paavali teidän edestänne ristiinnaulittu? eli oletteko te Paavalin nimeen kastetut?

CPR1642

13. Cuingasta? Lienekö Christus jaettu? wai ongo Pawali teidän edestän ristinnaulittu? Eli olettaco te Pawalin nimeen castetut?

UT1548

13. Quingasta? Lienekö Christus haiotettu? Wai ongo Pauali ristinnaulittu teiden edestenne? Eli olettaco Paualin Nimehen castetut? (Kuinkaste? Lieneekö Kristus hajoitettu? Wi onko Pawali ristiinnaulittu teidän edestänne? Eli oletteko Pawalin nimehen kastetut?)FI33/38

14 Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen,

TKIS

14 Kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään paitsi Krispuksen ja Gaiuksen,

Biblia1776

14. Minä kiitän Jumalaa, etten minä ole yhtään teistä kastanut, vaan Krispuksen ja Gajuksen:

CPR1642

14. Minä kijtän Jumalata etten minä ole yhtän teistä castanut waan Chrispuxen ja Gajuxen:

UT1548

14. Mine Kijten Jumala ettei mine ole ychte teite castanut/ wan Crispum ia Gaium/ (Minä kiitän Jumalaa etten minä ole yhtään teitä kastanut/ waan Crispum ja Gaium/)FI33/38

15 niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut.

TKIS

15 ettei kukaan sanoisi, että *olen kastanut omaan nimeeni.

Biblia1776

15. Ettei kenkään saa sanoa, että minä minun nimeeni ketään kastin.

CPR1642

15. Ettei kengän saa sanoa että minä minun nimeeni ketän castoin.

UT1548

15. Ettei kengen saa sano/ ette mine minun Nimeheni keten castoin. (Ettei kenkään saa sanoa/ että minä minun nimeheni ketään kastoin.)FI33/38

16 Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut.

TKIS

16 Kastoin tosin Stefanaankin perhekunnan. Sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut.

Biblia1776

16. Minä kastin myös Stephanaan perheen; sitte en minä tiedä, jos minä jonkun muun kastanut olen.

CPR1642

16. Minä castoin myös Stephanin perhen sijtte en minä tiedä jos minä jongun castanut olen.

UT1548

16. Sille moto mine mös castoin Stephanin perehen/ Sijtte em mine tiedhe ios mine iongun mwn castanut olen. (Sillä muotoa minä myös kastoin Stephanin perheen/ Siitä en minä tiedä jos minä jonkun muun kastanut olen.)FI33/38

17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan — ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

TKIS

17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan ilosanomaa — ei puheen viisaudella, jottei Kristuksen risti kävisi turhaksi.

Biblia1776

17. Sillä ei Kristus minua lähettänyt kastamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan, ei sanan viisaudella, ettei Kristuksen risti turhaan menisi.

CPR1642

17. Sillä ei Christus minua lähettänyt castaman waan Evangeliumi saarnaman ei cawaloilla sanoilla ettei Christuxen risti turhan menis.

UT1548

17. Sille ettei Christus minua lehettenyt castaman/ waan Euangeliumi sarnaman/ Ei caualain sanain cansa/ Sempäle ettei Christusen risti turhan menisi. (Sillä ettei Kristus minua lähettänyt kastamaan/ waan ewankeliumia saarnaaman/ Ei kawalain sanain kanssa/ Senpäälle ettei Kristuksen risti turhaan menisi.)FI33/38

18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

TKIS

18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Biblia1776

18. Sillä se puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan; mutta meille, jotka autuaaksi tulemme, on se Jumalan voima.

CPR1642

18. Sillä puhe rististä on nijlle hulluus jotca cadotetan. Mutta meille jotca autuaxi tulemma on se Jumalan wäki.

UT1548

18. Sille se Puhe Rististe/ ombi yxi hullus nijle iotca cadhotetan. Mutta meille iotca autuaxi tulema/ ombi se Jumalan Weki. (Sillä puhe rististä/ ompi yksi hulluus niille jotka kadotetaan. Mutta meille jotka autuaaksi tulemme/ ompi se Jumalan wäki.)FI33/38

19 Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi".

TKIS

19 On näet kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden ja teen ymmärtäväisten ymmärryksen mitättömäksi."

Biblia1776

19. Sillä kirjoitettu on: minä kadotan viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä hylkään.

CPR1642

19. Sillä kirjoitettu on: Minä cadotan wijsasten wijsauden ja ymmärtäwäisten ymmärryxen minä hyljän.

UT1548

19. Sille ette kirioitettu on/ Mine cadotan Wijsasten wijsaudhen/ ia Nijnen Ymmerteuein ymmerdhoxen Mine poisheiten. (Sillä että kirjoitettu on/ Minä kadotan wiisasten wiisauden/ ja niiden ymmärtäwäin ymmärryksen minä pois heitän.)FI33/38

20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?

TKIS

20 Missä on viisas? Missä kirjanoppinut? Missä tämän maailmanajan älyniekka? Eikö Jumala ole tehnyt (tämän) maailman viisautta hullutukseksi?

Biblia1776

20. Kussas on viisas? kussas on kirjanoppinut? kussas tämän maailman tutkia on? Eikö Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt?

CPR1642

20. Cusasta wijsat owat? Cusasta Kirjanoppenet owat? Cusasta tämän mailman tutkiat owat? Eikö Jumala ole tämän mailman wijsautta hulludexi tehnyt.

UT1548

20. Cussa ne Wisat ouat? Cussa ne Kirianoppenuet ouat? Cussa te temen Mailman Wijsat ouat? Eikö Jumala ole temen Mailman Wijsautta hulluexi tehnyt? (Kussa ne wiisaat owat? Kussa ne kirjanoppineet owat? Kussa te tämän maailman wiisaat owat? Eikö Jumala ole tämän maailman wiisautta hulluudeksi tehnyt?)FI33/38

21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,

TKIS

21 Sillä koska maailma Jumalan viisauden vuoksi ei viisauden avulla tuntenut Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnan hullutuksen avulla pelastaa ne, jotka uskovat.

Biblia1776

21. Sillä että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat,

CPR1642

21. Sillä ei mailma tundenut Jumalata wijsaudellans hänen wijsaudesans nijn kelpais Jumalalle tyhmän saarnan cautta nijtä wapahta jotca sen uscowat.

UT1548

21. Sille ettei Mailma henen Wijsaudhellans tundenut Jumalata henen Wijsaudhesansa/ Nin kelpasi Jumalan/ tyhme' sarnan cautta wapachta nijte/ iotca sen päle wskouat. (Sillä ettei maailma hänen wiisaudellansa tuntenut Jumalata hänen wiisaudessansa/ Niin kelpasi Jumalan/ tyhmän saarnan kautta wapahtaa niitä/ jotka sen päälle uskowat.)FI33/38

22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,

TKIS

22 Mutta kun siis juutalaiset vaativat tunnustekoa* ja kreikkalaiset etsivät viisautta,

Biblia1776

22. Sentähden että Juudalaiset merkkiä anovat ja Grekiläiset viisautta etsivät;

CPR1642

22. Sentähden että Judalaiset merckiä anowat ja Grekit wijsautta edziwät.

UT1548

22. Senwoxi ette Juttat anouat Mercki/ ia ne Grekit wijsautta etziuet. (Senwuoksi että juuttaat anowat merkkiä/ ja ne krekit wiisautta etsiwät.)FI33/38

23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,

TKIS

23 niin me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta juutalaisille pahennuksena ja kreikkalaisille* hullutuksena,

Biblia1776

23. Mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen Juudalaisille pahennukseksi ja Grekiläisille hulluudeksi.

CPR1642

23. Mutta me saarnamme ristinnaulitun Christuxen Judalaisille pahennuxexi ja Grekeille hulludexi.

UT1548

23. Mutta me sarnama sen Ristinnaulitun Christusen/ Nijlle Juttaille Pahannoxexi/ ia Grekein hulluexi. (Mutta me saarnaamme sen ristiinnaulitun Kristuksen/ Niille juuttaille pahennukseksi/ ja krekein hulluudeksi.)FI33/38

24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

TKIS

24 mutta niille, jotka ovat kutsutut, sekä juutalaisille että kreikkalaisille, Kristusta Jumalan voimana ja Jumalan viisautena.

Biblia1776

24. Mutta kutsutuille sekä Juudalaisille että Grekiläisille saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi.

CPR1642

24. Mutta cudzutuille sekä Judalaisille: että Grekeille saarnamma me Christuxen Jumalan woimaxi ja Jumalan wijsaudexi

UT1548

24. Mutta nijlle cutzuttuille seke Juttaille ette Grekille/ me sarnama Christuse' Jumalan woimaxi ia Jumalan Wijsaudhexi/ (Mutta niille kutsutuille sekä juuttaille että krekille/ me saarnaamme Kristuksen Jumalan woimaksi ja Jumalan wiisaudeksi/)FI33/38

25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.

TKIS

25 Jumalan hulluus on näet ihmisiä viisaampi, ja Jumalan heikkous on ihmisiä voimallisempi.

Biblia1776

25. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.

CPR1642

25. Sillä Jumalan hulluus on wijsambi cuin ihmiset ja Jumalan heickous on wäkewämbi cuin ihmiset.

UT1548

25. Sille ette Jumalan * Hulluus/ ombi Wijsambi quin Inhimiset/ Ja Jumalan heickous ombi wäkeuembi quin Inhimiset. (Sillä että Jumalan hulluus/ ompi wiisaampi kuin ihmiset/ ja Jumalan heikkous ompi wäkewämpi kuin ihmiset.)FI33/38

26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,

TKIS

26 Sillä katsokaa, veljet, kutsumistanne: ei ole monta *ihmisten mielestä* viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,

Biblia1776

26. Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei monta lihallista viisasta, ei monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta,

CPR1642

26. Cadzocat rackat weljet teidän cudzumistan ei monda lihallista wijsast ei monda jalo ei myös monda suuresta sugusta cudzuttu ole.

UT1548

26. Catzocat/ rackat Weliet/ teiden cutzumisen päle/ Ei monda Rumilisesta Wijsaat/ ei monda Jalo/ ei mös monda Swresta sughusta cutzutut ole. (Katsokaat/ rakkaat weljet/ teidän kutsumisen päälle/ Ei monta ruumiillisesta wiisaat/ ei monta jaloa/ ei myös monta suuresta suwusta kutsutut ole.)FI33/38

27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,

TKIS

27 vaan Jumala on valinnut maailman mielestä tyhmät saattaakseen viisaat häpeään, ja Jumala on valinnut maailman mielestä heikot saattaakseen voimakkaat häpeään,

Biblia1776

27. Vaan ne, jotka maailman edessä hullut ovat, on Jumala valinnut, että hän viisaat häpiään saattais; ja ne, jotka heikot ovat maailman edessä, on Jumala valinnut, että hän väkevät häpiään saattais;

CPR1642

27. Waan se cuin mailman edes hullu on sen on Jumala walinnut että hän wijsat häpiään saattais. Ja se cuin heicko oli mailman edes sen Jumala on walinnut että hän wäkewät häpiään saattais.

UT1548

27. Waan mite Mailman edes hullu on/ sen ombi Jumala wloswalinut/ Ette hen ne Wijsaat häpien saattais. Ja mite Heicko oli mailman edes/ sen Jumala on wloswalinnut/ Ette hen ne Wäkeuet häpian saattais. (Waan mitä maailman edessä hullu on/ sen ompi Jumala ulos walinnut/ Että hän ne wiisaat häpeään saattaisi. Ja mitä heikkoa oli maailman edessä/ sen Jumala on ulos walinnut/ Että hän ne wäkewät häpeään saattaisi.)FI33/38

28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,

TKIS

28 ja Jumala on valinnut maailman mielestä halpasukuiset ja halveksitut (ja) mitättömät* hylätäkseen ne, jotka jotain ovat,

Biblia1776

28. Ja ne alimmaisesta suvusta ja ylönkatsotut maailmassa on Jumala valinnut, ja ne, jotka ei mitään ole, että hän ne, jotka jotakin ovat, turhaksi tekis;

CPR1642

28. Ja se cuin oli wapahtoin ja ylöncadzottu mailmasa on Jumala walinnut: ja se cuin ei mitän ole että hän ne jotca jotakin owat turhaxi tekis.

UT1548

28. Ja se quin oli wapahatoin/ ia ylencatzottu Mailmasa/ ne on Jumala wloswalinut/ Ja se quin ei miten ole/ Ette hen ne iotca ouat iotakin/ turhaxi tekis. (Ja se kuin on wapaatoin/ ja ylenkatsottu maailmassa/ ne on Jumala uloswalinnut/ Ja se kuin ei mitään ole/ Että hän ne jotka owat jotakin/ turhaksi tekisi.)FI33/38

29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.

TKIS

29 jottei mikään liha kerskaisi *Hänen edessään*.

Biblia1776

29. Ettei hänen edessänsä yksikään liha kerskaisi.

CPR1642

29. Ettei hänen edesäns yxikän liha kerscais.

UT1548

29. Senpäle/ ettei henen edesens yxiken Liha mahdais kerskata. (Senpäälle/ ettei hänen edessänsä yksikään liha mahtaisi kerskata.)FI33/38

30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

TKIS

30 Mutta *Hänen armostaan* te olette Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta — niin kuin on kirjoitettu

Biblia1776

30. Mutta te olette hänestä Kristuksessa Jesuksessa, joka meille on Jumalalta tehty viisaudeksi, ja vanhurskaudeksi, ja pyhitykseksi ja lunastukseksi:

CPR1642

30. Joista te myös oletta Christuxes Jesuxes joca meille on Jumalalda tehty wijsaudexi ja wanhurscaudexi ja pyhydexi ja lunastuxexi.

UT1548

30. Joista te mös oletta Christusesa Iesusesa/ ioca meille ombi Jumalalda techty Wijsaudhexi/ ia Wanhurskaudhexi/ ia Pyhydhexi/ ia Lunastuxexi. (Joista te myös olette Kristuksessa Jesuksessa/ jotka meille ompi Jumalalta tehty wiisaudeksi/ ja wanhurskaudeksi/ ja pyhyydeksi/ ja lunastukseksi.)FI33/38

31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

TKIS

31 — ”joka kerskaa, se kerskatkoon Herrassa.”

Biblia1776

31. Että niinkuin kirjoitettu on: joka itsiänsä kerskaa, hän kerskatkaan itsiänsä Herrassa.

CPR1642

31. Nijncuin kirjoitettu on: joca idziäns kersca hän kerscatcan händäns HERrasta.

UT1548

31. Senpäle (ninquin kirioittu on) ette ioca itzense kerska/ hen kerskakan henens HERRASA. (Senpäälle (niinkuin kirjoitettu on) että joka itsensä kerskaa/ hän kerskatkaan hänens HERRASSA.)
Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16