Johanneksen evankeliumi


1 luku
Jumalan tykönä oleva Sana tulee ihmiseksi ja on täynnä armoa ja totuutta 1 – 18 Johannes Kastaja todistaa Kristuksesta 19 – 34 Jeesuksen opetuslapsiksi tulevat Johannes, Andreas ja Pietari 35 – 42, Filippus ja Natanael 43 – 51.FI33/38

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

TKIS

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

Biblia1776

1. Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.

CPR1642

1. ALgusa oli Sana ja se Sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se Sana:

UT1548

1. Algusa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykene/ Ja Jumala oli se Sana/ (Alussa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykönä/ Ja Jumala oli se Sana)FI33/38

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

TKIS

2 Hän oli alussa Jumalan luona.

Biblia1776

2. Tämä oli alussa Jumalan tykönä.

CPR1642

2. Tämä oli algusa Jumalan tykönä.

UT1548

2. Teme oli algusa Jumalan tykene. (Tämä oli alussa Jumalan tykönä.)FI33/38

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

TKIS

3 Kaikki on syntynyt Hänen välityksellään eikä ilman Häntä ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt.

Biblia1776

3. Kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on.

CPR1642

3. Caicki owat sen cautta tehdyt ja ilman sitä ei ole mitän tehty joca tehty on.

UT1548

3. Caiki ouat sen cautta tehdhyt/ ia ilman site ei ole miten techty ioca techty ombi. (Kaikki owat sen kautta tehdyt/ ja ilman sitä ei ole mitään tehty joka tehty ompi.)FI33/38

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

TKIS

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

Biblia1776

4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus,

CPR1642

4. Hänes oli Elämä ja Elämä oli ihmisten Walkeus:

UT1548

4. Henes Eleme oli/ ia se Eleme oli Inhimisten Walkeus/ (Hänessä elämä oli/ ja se elämä oli ihmisten Walkeus)FI33/38

5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

TKIS

5 Ja valo loistaa pimeässä, *mutta pimeä ei ole saanut sitä valtaansa*.

Biblia1776

5. Ja valkeus paistaa pimeydessä, jota ei pimeys käsittänyt.

CPR1642

5. Ja se Walkeus pimeydes paista jota ei pimeydet käsittänet.

UT1548

5. Ja se Walkeus Pimeydes paista/ ia ne pimeyxet eiuet site käsittenyet. (Ja se Walkeus pimeydessä paistaa/ ja pimeydet eivät sitä käsittäneet)FI33/38

6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.

TKIS

6 Oli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes.

Biblia1776

6. Yksi mies oli lähetetty Jumalalta, jonka nimi oli Johannes:

CPR1642

6. YXi mies oli lähetetty Jumalalda jonga nimi oli Johannes.

UT1548

6. Oli yxi Mies lehetetty Jumalalda/ ionga nimi oli Johannes. (Oli yksi mies lähetetty Jumalalta/ jonka nimi oli Johannes)FI33/38

7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

TKIS

7 Hän tuli todistamista varten, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen *sanansa perusteella*.

Biblia1776

7. Se tuli valkeudesta todistamaan, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

CPR1642

7. Se tuli sijtä Walkeudesta todistaman että caicki uscoisit hänen cauttans.

UT1548

7. Se sama tuli todhistaman/ ette henen pidheis sijte Walkeudhesta todhistaman/ Sempäle ette caiki vskoisit henen cauttans. (Se sama tuli todistamaan/ että hänen pitäisi siitä walkeudesta todistaman/ Senpäälle että kaikki uskoisit hänen kauttansa.)FI33/38

8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

TKIS

8 Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta.

Biblia1776

8. Ei hän ollut valkeus, mutta hän oli lähetetty valkeudesta todistamaan.

CPR1642

8. Ei hän ollut se Walkeus mutta hän oli lähetetty Walkeudesta todistaman.

UT1548

8. Ei hen ollut se walkeus/ mutta hen oli lehetetty todhistaman sijte walkeudhesta. (Ei hän ollut se walkeus/ muttä hän oli lähetetty todistamaan siitä walkeudesta.)FI33/38

9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

TKIS

9 Tosi valo, joka valistaa* jokaisen ihmisen, oli tuleva maailmaan.

Biblia1776

9. Se oli totinen valkeus, joka valistaa kaikki ihmiset, jotka maailmaan tulevat;

CPR1642

9. Se oli totinen Walkeus joca walista caicki ihmiset jotca mailmaan tulewat.

UT1548

9. Se walkeus oli yxi totinen walkeus/ ioca walista * caiki Inhimiset iotca tehen Mailman tuleuat. (Se walkeus oli yksi totinen walkeus/ joka walistaa * kaikki ihmiset, jotka tähän maailmaan tulewat.)FI33/38

10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

TKIS

10 Hän oli maailmassa, ja maailma on syntynyt Hänen välityksellään, eikä maailma tuntenut Häntä.

Biblia1776

10. Se oli maailmassa, ja maailma oli hänen kauttansa tehty, ja ei maailma häntä tuntenut.

CPR1642

10. Se oli mailmas ja mailma on hänen cauttans tehty ja ei mailma händä tundenut.

UT1548

10. Se oli Mailmas/ ia mailma ombi sen saman cautta techty/ ia ei Mailma hende tundenut. (Se oli maailmassa/ ja maailma ompi sen saman kautta tehty/ ja ei maailma häntä tuntenut.)FI33/38

11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

TKIS

11 Hän tuli omiensa luo, eivätkä Hänen omansa ottaneet Häntä vastaan.

Biblia1776

11. Hän tuli omillensa, ja ei hänen omansa häntä ottaneet vastaan,

CPR1642

11. Hän tuli omillens ja ei hänen omans händä ottanet wastan.

UT1548

11. Hen tuli Omillens/ ia henen omans eiuet hende wastanottanet. (Hän tuli omillensa/ ja hänen omansa eiwät häntä wastaanottaneet.)FI33/38

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

TKIS

12 Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden* tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä,

Biblia1776

12. Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle,

CPR1642

12. Mutta nijlle jotca hänen otit wastan andoi hän woiman Jumalan lapsixi tulla jotca uscowat hänen nimens päälle.

UT1548

12. Mutta nin monda quin hende wastanotit/ nijlle hen annoi woiman Jumalan Lapsixi tulla/ iotca henen Nimens päle wskouat. (Mutta niin monta kuin häntä wastaanotit/ niille hän antoi woiman Jumalan lapsiksi tulla/ jotka hänen nimensä päälle uskowat.)FI33/38

13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

TKIS

13 jotka eivät ole syntyneet verestä* eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Biblia1776

13. Jotka ei verestä eikä lihan tahdosta ei myös miehen tahdosta, mutta Jumalasta syntyneet ovat.

CPR1642

13. Jotca ei werest eikä lihan tahdost ei myös miehen tahdost mutta Jumalast syndynet owat.

UT1548

13. Jotca ei werist eike Lihan tadhost/ eike mös miehen tadhost/ mutta Jumalast syndynet ouat. (Jotka ei weristä eikä lihan tahdosta/ eikä myös miehen tahdosta/ mutta Jumalasta syntyneet owat.)FI33/38

14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

TKIS

14 Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, sellaista kirkkautta kuin ainosyntyisellä Pojalla on Isältä — täynnä armoa ja totuutta.

Biblia1776

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme, (ja me näimme hänen kunniansa niinkuin ainoan Pojan kunnian Isästä,) täynnä armoa ja totuutta.

CPR1642

14. Ja Sana tuli Lihaxi ja asui meidän seasam ja me näimme hänen cunnians nijncuin ainoan Pojan cunnian Isäst täynäns armoja ja totutta.

UT1548

14. Ja se Sana tuli Lihaxi/ ia asui meidhen seas/ Ja me neim henen Cunnians/ ninquin Ainocaisen Poian Cunnian Isest teunnens Armoia ia Totwtta. (Ja se Sana tuli lihaksi/ ja asui meidän seassa/ Ja me näimme hänen kunniansa/ niinkuin Ainokaisen Pojan kunnian Isästä, täynnänsä Armoa ja Totuutta.)FI33/38

15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."

TKIS

15 Johannes todisti Hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta sanoin: joka tulee minun jälkeeni, on minua suurempi, sillä Hän on ollut ennen minua.

Biblia1776

15. Johannes todisti hänestä, ja huusi, sanoen: tämä oli se, josta minä sanoin: minun jälkeeni on tuleva, joka minun edelläni on ollut; sillä hän oli ennen kuin minä.

CPR1642

15. Johannes todista hänest huuta ja sano: tämä oli se josta minä sanoin: minun jälkeni on tulewa joca minun edelläni on ollut: sillä hän oli ennen cuin minä.

UT1548

15. Johannes todhista henest/ huta ia sano/ Teme oli se iosta mine sanoin/ Minun ielkijni on tuleua/ ioca minun edhellen ombi ollut/ Sille ette hen oli ennen quin mine/ (Johannes todistaa hänestä/ huutaa ja sanoo/ Tämä oli se, josta minä sanoin/ Minun jälkeeni on tulewa/ joka minun edelläni ompi ollut/ Sillä että hän oli ennen kuin minä/)FI33/38

16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.

TKIS

16 Kaikki olemme saaneet Hänen täydestään ja armoa armon lisäksi.

Biblia1776

16. Ja me olemme kaikki hänen täydellisyydestänsä saaneet ja armon armosta.

CPR1642

16. Ja me olemma caicki hänen täydellisydestäns saanet ja armon armosta.

UT1548

16. Ja henen teudhelisestens caiki me olema ottaneet * Ja armo armon edeste. (Ja hänen täydellisestäns kaikki me olemme ottaneet * Ja armo armon edestä.)FI33/38

17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

TKIS

17 Sillä laki on annettu Mooseksen välityksellä. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen välityksellä.

Biblia1776

17. Sillä laki on Moseksen kautta annettu: armo ja totuus on Jesuksen Kristuksen kautta tullut.

CPR1642

17. Sillä Laki on Mosexen cautta annettu armo ja totuus on Jesuxen Christuxen cautta tullut.

UT1548

17. Sille ette Laki ombi Mosesen cautta annettu/ Armo ia totuus ombi IesuSEN CHRISTUSEN cautta tullut. (Sillä että laki ompi Moseksen kautta annettu/ Armo ja totuus onpi Jesuksen KRISTUKSEN kautta tullut.)FI33/38

18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

TKIS

18 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainosyntyinen Poika, joka on Isän helmassa, on* Hänet ilmoittanut."

Biblia1776

18. Ei ole kenkään koskaan Jumalaa nähnyt: ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, hän ilmoitti meille.

CPR1642

18. Ei ole kengän coscan Jumalata nähnyt ainocainen Poica joca on Isän helmas hän on meille sen ilmoittanut.

UT1548

18. Eikengen ole Jumalata coskan nähnyt Se ainocainen Poica ioca on Isen helmas/ se o'bi meille sen ilmoittanut. (Ei kenkään ole Jumalaa koskaan nähnyt/ Se ainokainen Poika, joka on Isän helmassa/ se ompi meille sen ilmoittanut.)FI33/38

19 Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

TKIS

19 Tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät [hänen luokseen] Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

Biblia1776

19. Ja tämä on Johenneksen todistus, kuin Juudalaiset lähettivät Jerusalemista papit ja Leviläiset kysymään häneltä: kukas olet?

CPR1642

19. JA tämä on Johannexen todistus cosca Judalaiset lähetit Jerusalemist Papit ja Lewitat kysymän häneldä: cucas olet?

UT1548

19. Ja teme ombi Johannesen Todhistos/ Coska Juttat lehetit Jerusalemist Papit ia Leuitit/ kysymen henelde Cucas olet? (Ja tämä ompi Johanneksen todistus/ Koska juuttaat lähetit Jerusalemista papit ja leviatat/ Kysymään häneltä: Kukas olet?)FI33/38

20 Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus".

TKIS

20 Hän tunnusti eikä kieltänyt, ja hän tunnusti: "En ole Kristus."

Biblia1776

20. Ja hän todisti ja ei kieltänyt, ja hän todisti, sanoen: en minä ole Kristus.

CPR1642

20. Ja hän todisti ja ei kieldänyt. Ja hän todisti sanoden: en minä ole Christus.

UT1548

20. Ja hen todhisti/ ia ei kieldenyt. Ja hen todhisti sanodhen/ (Ja hän todisti/ ja ei kieltänyt. Ja hän todisti sanoen/)FI33/38

21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".

TKIS

21 He kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko Elia?" Hän sanoi: "En ole." — "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En."

Biblia1776

21. Ja he kysyivät häneltä: kukas siis? oletkos Elias? Hän sanoi: en. Oletkos propheta? Hän vastasi: en.

CPR1642

21. Ja he kysyit hänelle: cucast sijs? Oletcos Elias? Hän sanoi: en. Oletcos Propheta? Hän wastais: en.

UT1548

21. Em mine ole Christus. Ja he kysyit henelle/ Mike sis? Olecos Elias? Hen sanoi/ En ole. Olecos Propheta? (En minä ole Kristus. Ja he kysyit häneltä/ Mikä siis? Oletko Elias? Hän sanoi/ En ole/ Oletkos propheta?)FI33/38

22 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"

TKIS

22 Niin he sanoivat hänelle: "Sano kuka olet, jotta antaisimme vastauksen niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?"

Biblia1776

22. Niin he sanoivat hänelle: kukas olet? että me antaisimme niille vastauksen, jotka meidät lähettivät: mitäs sanot itsestäs?

CPR1642

22. Nijn he sanoit hänelle: cucastas sijs olet? että me andaisimme nijlle wastauxen jotca meidän lähetit. Mitäs sanot idzestäs?

UT1548

22. Ja hen wastasi/ En. Nin he sanoit henelle/ Mikes sis olet? Ette me wastauxen annaisime niden iotca meite lehdetit? Mites sanot itzestes? (Ja hän wastasi/ En. Niin he sanoit hänelle/ Mikäs siis olet? Että me wastauksen antaisimme niiden, jotka meidät lähetit? Mitäs sanot itsestäsi?)FI33/38

23 Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."

TKIS

23 Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni autiomaassa: 'Tehkää Herran tie suoraksi' niin kuin profeetta Jesaja on sanonut."

Biblia1776

23. Hän sanoi: minä olen huutava ääni korvessa: valmistakaat Herran tietä, niinkuin Jesaias propheta sanoi.

CPR1642

23. Hän sanoi: minä olen huutawan äni corwes walmistacat Herran tietä nijncuin Esaias Propheta sanoi.

UT1548

23. Hen sanoi/ Mine olen Hwtauaisen äni Corues Walmistaca Herran tiete ninquin Esaias Propheta sanoi. (Hän sanoi/ Minä ole huutawaisen ääni korvessa. Walmistakaa Herran tietä, niinkuin Esaias propheta sanoi.)FI33/38

24 Ja lähetetyt olivat fariseuksia;

TKIS

24 Lähetetyt olivat fariseuksia.

Biblia1776

24. Ja jotka lähetetyt olivat, olivat Pharisealaisista.

CPR1642

24. Ja jotca lähetetyt olit olit Phariseuxet.

UT1548

24. Ja ne iotca lehetetyt olit/ olit niste Phariseusist. (Ja ne, jotka lähetetyt olit/ olit niistä phariseuksista.)FI33/38

25 ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?"

TKIS

25 He kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi siis kastat, jos et ole Kristus etkä Elia etkä se profeetta?"

Biblia1776

25. Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: miksi siis sinä kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä propheta?

CPR1642

25. Ja he kysyit hänelle ja sanoit: mixi sijs sinä castat jos et sinä ole Christus etkä Elias etkä Propheta?

UT1548

25. Ja ne kysyit henelle/ ia sanoit henelle/ Mixi sis sine castat/ ios ei sine ole Christus/ eike Elias/ eike Propheta? (Ja ne kysyit hänelle/ ja sanoit hänelle/ Miksi siis sinä kastat/ jos ei sinä ole Kristus/ eikä Elias/ eikä propheta?)FI33/38

26 Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.

TKIS

26 Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedessä. Mutta keskellänne seisoo Hän, jota te ette tunne.

Biblia1776

26. Johannes vastasi heitä ja sanoi: minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo, jota ette tunne:

CPR1642

26. Johannes wastais heitä ja sanoi: minä castan wedellä mutta teidän keskellän on jota et te tunne.

UT1548

26. Joha'nes wastasi heite ia sanoi/ Mine castan wedhelle/ Mutta se teidhen keskellen seiso iota ei te tunne/ (Johannes wastasi heitä ja sanoi/ Minä kastan wedellä/ Mutta se teidän keskellän seisoo jota ei te tunne/)FI33/38

27 Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."

TKIS

27 Hän on se, joka tulee jälkeeni (ja Hän on minua suurempi). Hänen kengännauhaansa en ole arvollinen päästämään."

Biblia1776

27. Hän on se, joka minun jälkeeni tulee, joka minun edelläni on ollut, jonka kengän rihmoja en minä ole kelvollinen päästämään.

CPR1642

27. Hän on se joca minun jälkeni tule joca minun edellänikin on ollut jonga kengän rihmoja en minä ole kelwollinen päästämän.

UT1548

27. Se se ombi/ ioca minun ielkeni tulepi/ ioca minun edhelen on ollut/ Jonga mine en ole keluolinen Kengen Rihmoi pästemen. (Se se ompi/ joka minun jälkeeni tuleepi/ joka minun edellän on ollut/ Jonka minä en ole kelwollinen kengän rihmoja päästämän.)FI33/38

28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

TKIS

28 Tämä tapahtui Betabarassa*, Jordanin tuolla puolen, jossa Johannes oli kastamassa.

Biblia1776

28. Nämät tapahtuivat Betabarassa, sillä puolella Jordania, kussa Johannes kasti.

CPR1642

28. Nämät tapahduit Bethabaras sillä puolella Jordanin cusa Johannes castoi

UT1548

28. Neme tapactuit Bethabaras/ sillepolen Jordanin/ cussa Johannes castoi. (Näma tapahtuit Bethabarassa/ sillä puolen Jordanin/ kussa Johannes kastoi.)FI33/38

29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

TKIS

29 Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

Biblia1776

29. Toisena päivänä näki Johannes Jesuksen tykönsä tulevan, ja sanoi: katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin!

CPR1642

29. Toisna päiwänä näki Johannes Jesuxen tygöns tulewan ja sanoi: Cadzo Jumalan Caridza joca otta pois mailman synnin.

UT1548

29. Toisna peiuenä näki Joha'nes Iesusen tygens tuleuan/ ia sanoi/ Catzo Teme o'bi Jumalan Caritza/ ioca Poisotta Mailman Synnin (Toisena päiwänä näki Johannes Jesuksen tykönsä tulewan/ ja sanoi/ Katso tämä ompi Jumalan Karitsa/ joka pois ottaa maailman synnin.)FI33/38

30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.

TKIS

30 Tämä on se josta sanoin: ’Minun jälkeeni tulee mies, joka on minua suurempi, sillä Hän on ollut ennen minua’.

Biblia1776

30. Tämä on se, josta minä sanoin: minun jälkeeni tulee mies, joka minun edelläni on ollut; sillä hän oli ennen kuin minä.

CPR1642

30. Tämä on se josta minä sanoin: minun jälkeni tule mies joca ennen minua on ollut: sillä hän oli ennen cuin minä.

UT1548

30. Teme ombi se iosta mine sanoin/ Minun ielkeni tulepi Mies/ ioca ennen minua ombi ollut. Sille ette hen oli ennen quin mine/ (Tämä ompi se josta minä sanoin/ Minun jälkeeni tuleepi mies/ joka ennen minua ompi ollut. Sillä että hän oli ennen kuin minä/)FI33/38

31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."

TKIS

31 Minä en tuntenut Häntä. Mutta sitä varten, että Hän tulisi julki Israelille, olen tullut vedessä kastamaan."

Biblia1776

31. Ja en minä häntä tuntenut; mutta että hän ilmestyisi Israelissa, sentähden tulin minä vedellä kastamaan.

CPR1642

31. Ja en minä händä tundenut mutta että hänen piti ilmestymän Israelis tulin minä wedellä castaman.

UT1548

31. ia em mine hende tundenut. Mutta sempäle ette henen piti ilmestymen Israelis/ senteden mine tulin castaman wedhellä. (ja en minä häntä tuntenut. Mutta senpäälle että hänen piti ilmestymän Israelissa/ sentähden minä tulin kastamaan wedellä)FI33/38

32 Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja (Hän) se jäi hänen päällensä.

TKIS

32 Vielä Johannes todisti sanoen: "Näin Hengen laskeutuvan alas taivaasta niin kuin kyyhkysen, ja Hän jäi Hänen päällensä."

Biblia1776

32. Ja Johannes todisti, sanoen: minä näin Hengen taivaasta tulevan alas niinkuin kyyhkyisen ja seisahtavan hänen päällensä.

CPR1642

32. Ja Johannes todisti ja sanoi: minä näin Hengen taiwast tulewan alas nijncuin mettisen ja seisattawan hänen päällens.

UT1548

32. Ja Johannes todhisti ia sanoi Mine näin Hengen alastuleuan Taiuahast ninquin Mettisen ia iei henen pälens/ (Ja Johannes todisti ja sanoi Minä näin Hengen alastulewan taiwahasta niinkuin mettisen ja jäi hänen päällens/)FI33/38

33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'.

TKIS

33 Ja minä en tuntenut Häntä. Mutta Hän, joka lähetti minut vedessä kastamaan sanoi minulle: 'Jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän Hänen päälleen, Hän on se, joka kastaa Pyhässä Hengessä.'

Biblia1776

33. Ja en minä häntä tuntenut; mutta joka minun lähetti vedellä kastamaan, se sanoi minulle: jonka päälle sinä näet Hengen tulevan alas ja seisahtavan hänen päällesä, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.

CPR1642

33. Ja en minä händä tundenut mutta joca minun lähetti wedellä castaman se sanoi minulle: jonga päälle sinä näet Hengen tulewan ja seisattawan hän on se joca casta Pyhällä Hengellä.

UT1548

33. ia em mine tundenut hende Mutta ioca minun lehetti castaman wedhelle/ se minulle sanoi/ Jonga päle sine neget Hengen alastuleuan/ ia ieuen henen pälens/ se sama se on ioca pyhelle Hengelle castapi. (ja en minä tuntenut häntä Mutta joka minun lähetti kastamaan wedellä/ se minulle sanoi/ Jonka päälle sinä näet Hengen alas tulewan/ ja jääwän hänen päällensä/ se sama se on joka Pyhällä Hengellä kastaapi.)FI33/38

34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

TKIS

34 Ja minä olen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

Biblia1776

34. Ja minä näin sen ja todistin hänen olevan Jumalan Pojan.

CPR1642

34. Ja minä näin sen ja todistin hänen olewan Jumalan Pojan.

UT1548

34. Ja mine sen näin ia todhistin/ Temen oleua' Jumalan Poian. (Ja minä sen näin ja todistin/ Tämän olewan Jumalan Pojan.)FI33/38

35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.

TKIS

35 Seuraavana päivänä Johannes jälleen seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistaan.

Biblia1776

35. Toisena päivänä seisoi Johannes taas ja kaksi hänen opetuslapsistansa,

CPR1642

35. TOisna päiwänä seisoi Johannes taas ja caxi hänen Opetuslastans.

UT1548

35. Toisna peiuen seisoi tas Johannes ia caxi henen Opetuslastans. (Toisena päiwänä seisoi taas Johannes ja kaksi hänen opetuslastansa.)FI33/38

36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

TKIS

36 Katsoen Jeesukseen, joka siinä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

Biblia1776

36. Ja kuin hän näki Jesuksen käyvän, sanoi hän: katso, Jumalan Karitsa!

CPR1642

36. Ja cuin hän näki Jesuxen waeldawan sanoi hän: Cadzo Jumalan Caridza.

UT1548

36. Ja quin hen näki Iesusen waeldauan/ sanoi hen/ Catzo/ Se ombi Jumalan Caritza. (Ja kun hän näki Jesuksen waeltawan/ sanoi hän/ Katso/ Se ompi Jumalan Karitsa.)FI33/38

37 Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.

TKIS

37 Ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen puhuvan ja seurasivat Jeesusta.

Biblia1776

37. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen puhuvan, ja seurasivat Jesusta.

CPR1642

37. Ja caxi hänen Opetuslastans cuulit hänen puhuwan ja seuraisit Jesusta.

UT1548

37. Ja caxi henen Opetuslastans cwlit henen puhuan/ ia seurasit Iesust. (Ja kaksi hänen opetuslastansa kuulit hänen puhuwan/ ja seurasit Jesusta.)FI33/38

38 Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" — se on käännettynä: opettaja — "missä sinä majailet?"

TKIS

38 Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä etsitte?" He vastasivat Hänelle: "Rabbi" — se on käännettynä: 'opettaja' —”missä majailet?”

Biblia1776

38. Mutta Jesus käänsi itsensä ja näki ne seuraavan, ja sanoi heille: 39. Mitä te etsitte? Niin he sanoivat hänelle: Rabbi (se on niin paljo sanottu: opettaja) kussas asut?

CPR1642

38. Mutta Jesus käänsi idzens ja näki ne händäns seurawan ja sanoi heille: mitä te edzittä?

UT1548

38. Mutta Iesus kensi ymberins/ ia näki ne hendens seurauan ia sanoi heille/ Mite te etzitte? (Mutta Jesus käänsi ympärinsä/ ja näki ne häntäns seuraawan ja sanoi heille/ Mitäs te etsitte?)FI33/38

39 Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki.

TKIS

39 Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa." He menivät ja näkivät, missä Hän majaili, ja viipyivät Hänen luonaan sen päivän. Ja oli noin kymmenes tunti*.

Biblia1776

39. Hän sanoi heille: tulkaat ja katsokaat; ja he tulivat ja näkivät, kussa hän asui, ja olivat sen päivän hänen tykönänsä, ja se oli lähes kymmenes hetki.

CPR1642

39. Nijn he sanoit hänelle: Rabbi se on opettaja cusas asut? Hän sanoi heille: tulcat ja cadzocat ja he tulit ja näit cusa hän asui ja olit sen päiwän hänen tykönäns ja jo oli lähes kymmenes hetki.

UT1548

39. Nin he sanoit henelle/ Rabbi (se on tulkittu) Mestari/ cussas asut? Hen sanoi heille/ Tulcat ia catzocat. He tulit ia näit cussa hen asui/ ia olit henen tykenens sen päiuen. Nin oli lähes io kymmenes hetki. (Niin he sanoit hänelle/ Rabbi (se on tulkittu) Mestari/ kussas asut? Hän sanoi heille/ Tulkaat ja katsokaat. He tulit ja näit kussa hän asui/ ja olit hänen tykönänsä sen päiwän. Niin oli lähes jo kymmenes hetki.)FI33/38

40 Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.

TKIS

40 Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet *Johanneksen todistuksen* ja seuranneet Jeesusta.

Biblia1776

40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli yksi niistä kahdesta, jotka sen Johannekselta kuulleet olivat ja häntä seurasivat.

CPR1642

40. Yxi nijstä cahdest jotca Johannexelda cuulit ja Jesusta seuraisit oli Andreas Simon Petarin weli.

UT1548

40. Yxi nijste cadhest iotca Johanneselda cwlit/ ia Iesusta seurasit/ oli Andreas Simo' Petarin welij/ (Yksi niistä kahdesta jotka Johannekselta kuulit/ ja Jesusta seurasit/ oli Andreas Simon Petarin weli/)FI33/38

41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus.

TKIS

41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Olemme löytäneet Messiaan" — se on käännettynä 'Kristus.'

Biblia1776

41. Tämä löysi ensin veljensä Simonin, ja sanoi hänelle: me löysimme Messiaan; se on niin paljo kuin: voideltu.

CPR1642

41. Se löysi ensin hänen weljens Simonin ja sanoi hänelle: me löysimme Messian se on Woidellun.

UT1548

41. Se sama leusi ensin henen weliens Simonin ia sanoi henelle/ Me leusime Messiasen (quin on tulkittu) sen woidheltun. (Se sama löysi ensin hänen weljensä Simonin ja sanoi hänelle/ Me löysimme Messiaan (kuin on tulkittu) sen woidellun.)FI33/38

42 Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari.

TKIS

42 Ja hän vei hänet Jeesuksen luo. Katsoen häneen Jeesus sanoi: "Sinä olet Simon, Joonaan* poika. Sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on 'Pietari'.

Biblia1776

42. Ja hän toi hänen Jesuksen tykö. Mutta kuin Jesus katsoi hänen päällensä, sanoi hän: sinä olet Simon Jonan poika, ja sinä pitää kutsuttaman Kephas; se on niin paljo kuin: kallio.

CPR1642

42. Ja he toit en Jesuxen tygö. Cosca Jesus hänen näki sanoi hän: sinä olet Simon Jonan poica ja sinä pitä cudzuttaman Cephas se on callio.

UT1548

42. Ja toidh sen Iesusen tyge. (Ja toit sen Jesuksen tykö.)FI33/38

43 Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua".

TKIS

43 Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan. Ja Hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua."

Biblia1776

43. Toisena päivänä tahtoi Jesus mennä Galileaan, ja löysi Philippuksen ja sanoi hänelle: seuraa minua!

CPR1642

43. Toisna päiwänä tahdoi Jesus taas mennä Galileaan ja löysi Philippuxen ja sanoi hänelle: seura minua:

UT1548

43. Coska Iesus sen näki sanoi hen/ Sine olet Simon Jonan poica/ sine pite cutzuttaman Cephas (se on tulkittu) Callio. (Koska Jesus sen näki sanoi hän/ Sinä olet Simon Jonan poika/ sinä pitää kutsuttaman Cephas (se on tulkittu) kallio.)FI33/38

44 Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.

TKIS

44 Mutta Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.

Biblia1776

44. Mutta Philippus oli Betsaidasta, Andreaksen ja Pietarin kaupungista.

CPR1642

44. Mutta Philippus oli Bethsaidasta Andreaxen ja Petarin Caupungist.

UT1548

44. Toisna peiuen tactoi Iesus taas menne Galilean/ ia leusi Philippusen ia sanoi henelle/ Seura minua. (Toisena päiwänä tahtoi Jesus taas mennä Galileaan/ ja löysi Philippuksen ja sanoi hänelle/ Seuraa minua.)FI33/38

45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista".

TKIS

45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan (joka on) Nasaretista."

Biblia1776

45. Philippus löysi Natanaelin ja sanoi hänelle: me olemme löytäneet sen, josta Moses kirjoitti laissa ja prophetat, Jesuksen, Josephin pojan Natsaretista.

CPR1642

45. Philippus löysi Nathanaelin ja sanoi hänelle: me olema sen löynnet josta Moses Lais ja Prophetat kirjoitit Jesuxen Josephin Pojan Nazarethist.

UT1548

45. Mutta Philippus oli Bethsaidast/ Andreasen ia Petarin caupungist. (Mutta Philippus oli Betsaidasta/ Andreasen ja Pietarin kaupungista.)FI33/38

46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".

TKIS

46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso."

Biblia1776

46. Ja Natanael sanoi hänelle: tulleeko Natsaretista jotain hyvää? Philippus sanoi hänelle: tule ja katso.

CPR1642

46. Ja Nathanael sanoi hänelle: tulleco Nazarethist jotain hywä? Philippus sanoi hänelle: tule ja cadzo.

UT1548

46. Philippus leusi Nathanael ia sanoi henelle/ Me olema sen leuneet/ iosta Moses Lais ia Prophetat kirioitit/ Iesusen Josephin Poian Nazaretist. (Philippus löysi Nathanael ja sanoi hänelle/ Me olemme sen löytäneet/ josta Moses laissa ja prophetat kirjoitit/ Jesuksen Josephin pojan Nazaretista.)FI33/38

47 Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"

TKIS

47 Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"

Biblia1776

47. Jesus näki Natanaelin tykönsä tulevan, ja sanoi hänestä: katso, totisesti oikia Israelilainen, jossa ei petosta ole.

CPR1642

47. Cosca Jesus näki Nathanaelin tygöns tulewan sanoi hän: cadzo totisest oikia Israelita josa ei petost ole. Nathanael sanoi hänelle: mistäs minun tunnet?

UT1548

47. Ja Nathanael sanoi henelle/ Mite hyue Nazaretist woi tulla? Philippus sanoi henelle/ Tule ia catzo. (Ja Nathanael sanoi hänelle/ Mitä hywää Nazaretista woi tulla? Philippus sanoi hänelle/ Tule ja katso.)FI33/38

48 Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".

TKIS

48 Natanael sanoi Hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin Filippus kutsui sinua viikunapuun alla ollessasi, näin minä sinut."

Biblia1776

48. Natanael sanoi hänelle: mistäs minut tunnet? Jesus vastasi ja sanoi hänelle: ennen kuin Philippus kutsui sinua fikunapuun alla ollessas, näin minä sinun.

CPR1642

48. Jesus wastais ja sanoi hänelle: ennen cuin Philippus cudzui sinua ficunapuun alla ollesas näin minä sinun.

UT1548

48. Iesus näki Nathanael tygens tuleuan Ja sanoi heneste/ Catzo/ Yxi totisest Israelainen iossa ei ychten petost ole. Nathanael sanoi henelle/ Mistes minun tunnet? (Jesus näki Nathanaelin tykönsä tulewan Ja sanoi hänestä/ Katso/ Yksi totisesti israelilainen jossa ei yhtään petosta ole. Nathanael sanoi hänelle/ Mistäs minun tunnet?)FI33/38

49 Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".

TKIS

49 Natanael vastasi ja sanoi Hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas."

Biblia1776

49. Vastasi Natanael ja sanoi hänelle: Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas.

CPR1642

49. Wastais Nathanael ja sanoi hänelle: Rabbi sinä olet Jumalan Poica: sinä olet Israelin Cuningas.

UT1548

49. Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Ennen quin Philippus cutzui sinua coskas olit Ficuna puun alla/ mine näin sinun. (Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ ennen kuin Philippus kutsui sinua koskas olit wiikunapuun alla/ minä näin sinun.)FI33/38

50 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat."

TKIS

50 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä uskot sen vuoksi, että sanoin sinulle: 'näin sinut viikunapuun alla.' Saat nähdä suurempia kuin nämä."

Biblia1776

50. Jesus vastasi ja sanoi hänelle: sinä uskot, että minä sanoin sinulle: minä näin sinut fikunapuun alla. Sinä saat vielä suurempia nähdä.

CPR1642

50. Jesus wastais ja sanoi hänelle: sinä uscot että minä sanoin sinulle: minä näin sinun ficunapuun alla: Sinä saat wielä suurembita nähdä.

UT1548

50. Wastasi Natanael ia sanoi henelle/ Rabbi/ Sine olet se Jumalan poica/ Sine olet se Israelin Kuningas. (Wastasi Natanael ja sanoi hänelle/ Rabbi/ Sinä olet se Jumalan Poika/ Sinä olet se Israelin Kuningas.)FI33/38

51 Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."

TKIS

51 Vielä Hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti sanon teille: (tästä lähin) tulette näkemään taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan Ihmisen Pojan päälle."

Biblia1776

51. Ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti sanon minä teille: tästedes pitää teidän näkemän taivaan avoinna, ja Jumalan enkelit astuvan ylös ja tulevan alas Ihmisen Pojan päälle.

CPR1642

51. Ja sanoi hänelle: totisest totisest sanon minä teille: tästedes pitä teidän näkemän Taiwan awoi ja Jumalan Engelit ylösastuwan ja alastulewan ihmisen Pojan päälle.

UT1548

51. Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Sine vskot ette mine sanoin sinulle/ Mine nein sinun Ficona puun alla/ Sine saat wiele swrembita nehde. (Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Sinä uskot että minä sanoin sinulle/ Minä näin sinun wiikunapuun alla/ Sinä saat wielä suurempia nähdä.)UT1548

52. Ja sanoi henelle/ Totisest totisest sanon mine teille/ Testedes pite teiden näkemen Taiuan aukian/ Ja Jumalan Engelit ylesastuuaiset ia alasastuuaiset Inhimisen Poian päle. (Ja sanoi hänelle/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Tästedes pitää teidän näkemän taiwaan aukean/ Ja Jumalan enkelit ylös astuwaiset ja alas astuwaiset Ihmisen Pojan päälle.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21