EVANKELIUMI LUUKKAAN MUKAAN


1 luku
Alkulause 1 – 4 Enkeli ilmoittaa Sakariaalle Johannes Kastajan syntyväksi 5 – 25 ja ilmestyy Marialle 26 – 38 Marian käynti Elisabetin luona 39 – 45 ja hänen kiitosvirtensä 46 – 56 Johanneksen syntyminen 57 – 66 ja Sakariaan kiitosvirsi 67 – 80.FI33/38

1 Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista,

TKIS

1 Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta keskellämme toteutuneista tapahtumista

Biblia1776

1. Että moni on ruvennut järjestänsä kirjoittamaan niistä asioista, joista meillä täydellinen tieto on,

CPR1642

1. ETtä moni on ruwennut kirjoittaman järjestäns näistä asioista jotca meidän seasam tapahtunet owat

UT1548

1. ETte monet ouat ruuenet szätemen ne Puhet nijste iotca meiden keskenem waghimast ouat pätetyd/ (Että monet ovat ruvenneet säätämään ne puheet niistä, jotka meidän keskenämme wanhimmasta owat päätetyt/)FI33/38

2 sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita,

TKIS

2 sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet Sanan silminnäkijöitä ja palvelijoita,

Biblia1776

2. Niinkuin ne meille sanoneet ovat, jotka sen alusta itse nähneet ja sananpalveliat olleet ovat:

CPR1642

2. Nijncuin ne meille sanonet owat jotca sen algusta idze nähnet owat ja sanan palweliat ollet owat:

UT1548

2. Ninquin ne meille sanonuet ouat/ iotca sen algusta itze nähnyet ouat/ ia sen Sana' palueliat ouat olluet/ (Niinkuin ne meille sanoneet owat/ jotka sen alusta itse nähneet owat/ ja sen Sanan palwelijat owat olleet/)FI33/38

3 niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus,

TKIS

3 päätin minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, kirjoittaa järjestyksessä sinulle, korkea-arvoinen Teofilus,

Biblia1776

3. Näkyy myös minulle se hyväksi, sitte kuin minä alusta kaikki visusti tutkinut olen, että minä niitä järjestänsä sinulle kirjoittaisin, hyvä Teophilus:

CPR1642

3. Näky myös minulle se cohtullisexi olewan sijtte cuin minä algusta caicki cappalet wisust tutkinut olen että minä sinullekin ( hywä Teophile ) sijtte järjestäns kirjoitaisin:

UT1548

3. näky mös minulle se coctolinen oleua/ sijtequin mine algusta caiki cappalet wisusta ole' tutkinut että mine sinulle (O paras Teophile) sitelehin iärghestens kirioitaisin/ (näkyy myös minulle se kohtuullinen olewan/ siitäkuin minä alusta kaikki kappaleet wisusti olen tutkinut että minä sinulle (O paras Teophile) siitä lähin järjestänsä kirjoittaisin/)FI33/38

4 että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.

TKIS

4 jotta oppisit tuntemaan niitten asiain luotettavuuden, jotka sinulle on opetettu.

Biblia1776

4. Ettäs ymmärtäisit selkiästi niiden asiain vahvan totuuden, joista sinä opetettu olet.

CPR1642

4. Ettäs ymmärräisit selkiäst ne asiat joista sinä opetettu olet.

UT1548

4. Senpäle ettes tundisit nijnen cappaleidhen wissituxen/ ioista sine neuuottu olet. (Sen päälle ettäs tuntisit niiden kappaleitten wissituksen/ joista sinä neuwottu olet.)FI33/38

5 Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet.

TKIS

5 Herodeksen, Juudean kuninkaan päivinä oli muuan pappi nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä ja hänen nimensä oli Elisabet.

Biblia1776

5. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, Sakarias nimeltä, Abian vuorosta; ja hänen emäntänsä Aaronin tyttäristä, ja hänen nimensä Elisabet.

CPR1642

5. HErodexen Judean Cuningan aicana oli yxi Pappi Zacharias nimeldä Abian wuorosta ja hänen emändäns Aaronin tyttäreistä ja hänen nimens oli Elizabeth.

UT1548

5. OLi Herodesen Judea' Kuninga' aicana yxi Pappi/ Zacharias nimelde/ Abian worosta/ ia henen Eme'dens Aaronin Tyttereist/ ia henen nimens Elizabeth. (Oli Herodeksen Judean kuninkaan aikana yksi pappi/ Zacharias nimeltä/ Abian wuorosta/ ja hänen emäntänsä Aaronin tyttäristä/ ja hänen nimensä Elisabeth.)FI33/38

6 He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina.

TKIS

6 He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina kaikissa Herran käskyissä ja säännöksissä.

Biblia1776

6. Ja he olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltavaiset kaikissa Herran käskyissä ja säädyissä laittamattomasti,

CPR1642

6. Ja he olit molemmat hurscat Jumalan edes waeldawaiset caikisa HERran käskyisä ja säädyisä laittamattomat.

UT1548

6. Mutta he olit molemat hurskat JUMALAN edes waeltawaiset caikisa HERRAN käskyise ia Sädhyise laittamattomat. (Mutta he olit molemmat hurskaat JUMALAN edes waeltawaiset kaikissa HERRAN käskyissä ja säädyissä laittamattomat.)FI33/38

7 Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön; ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi.

TKIS

7 Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja molemmat olivat käyneet iäkkäiksi.

Biblia1776

7. Ja heillä ei ollut lasta; sillä Elisabet oli hedelmätöin, ja he olivat jo molemmat ijälliset.

CPR1642

7. Ja ei heillä ollut lasta: sillä Elizabeth oli hedelmätöin ja he olit molemmat ijälliset.

UT1548

7. Ja ei ollut heille Lasta/ Sille ette Elizabet oli Hedhelmetoin/ Ja molemat olit io ijäliset. (Ja ei ollut heillä lasta/ Sillä että Elisabeth oli hedelmätöin/ Ja molemmat olit jo iälliset.)FI33/38

8 Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä,

TKIS

8 Niin tapahtui *Sakariaan suorittaessa* papillisia tehtäviä osastonsa vuorolla Jumalan edessä,

Biblia1776

8. Ja tapahtui, kuin hän vuorollansa papin virkaa toimitti Jumalan edessä,

CPR1642

8. JA tapahtui cosca hän wuorollans Papin wirca piti Jumalan edes Pappiuden tawan jälken:

UT1548

8. Ja se tapachtui/ coska hen worollans Papin wircka piti JUmala' edes/ Pappiude' tauan ielkin/ (Ja se tapahtui/ koska hän wuorollansa papin wirkaa piti JUMALAN edessä/ pappiuden tawan jälkeen/)FI33/38

9 että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan.

TKIS

9 että hän pappistehtävien tavan mukaan sai arvonnassa osakseen mennä Herran temppeliin suitsuttamaan.

Biblia1776

9. Papin viran tavan jälkeen, lankesi arpa hänelle, että hänen piti suitsuttaman, sitte kuin hän oli mennyt sisälle Herran templiin.

CPR1642

9. Ja arpa langeis hänelle että hänen piti suidzuttaman nijn hän meni HERran Templijn.

UT1548

9. ia arpa la'gesi henelle/ ette henen piti haijud sytyttäme'/ meni hen HErran Te'plin siselle. (ja arpa lankesi hänelle/ että hänen piti hajut sytyttämän/ ja hän meni Herran templiin sisälle.)FI33/38

10 Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.

TKIS

10 Ja koko kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.

Biblia1776

10. Ja kaikki kansan paljous rukoili ulkona suitsutuksen aikana.

CPR1642

10. Ja caicki Canssan paljous oli ulcona ja rucoili suidzutuxen aicana.

UT1548

10. Ja caiki Canssan palious oli vlcona ia rucoli sen Haijun aigan. (Ja kaikki kansan paljous oli ulkona ja rukoili sen hajun ajan.)FI33/38

11 Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.

TKIS

11 Silloin hänelle ilmestyi Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.

Biblia1776

11. Mutta hänelle ilmestyi Herran enkeli, seisoin suitsutusalttarin oikealla puolella.

CPR1642

11. NIin ilmestyi hänelle HERran Engeli seisoin suidzutusaltarin oikialla puolella.

UT1548

11. Nin ilmestui henelle HERRAN Engeli seisodhen Haiju' altarin oikealla polella. (Niin ilmestyi hänelle HERRAN enkeli seisoen hajun alttarin oikealla puolella.)FI33/38

12 Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.

TKIS

12 Nähdessään hänet Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko.

Biblia1776

12. Ja kuin Sakarias hänen näki, hämmästyi hän ja pelko lankesi hänen päällenssä.

CPR1642

12. Ja cuin Zacharias hänen näki hämmästyi hän ja pelco langeis hänen päällens.

UT1548

12. Ja quin Zacharias henen näki hämmestui hen/ ia pelcous langesi henen pälens. (Ja kuin Zacharias hänen näki hämmästyi hän/ ja pelkous lankesi hänen päällensä.)FI33/38

13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.

TKIS

13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.

Biblia1776

13. Mutta enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Sakarias! sillä sinun rukoukses on kuultu ja sinun emäntäs Elisabet synnyttää sinulle pojan, ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä Johannes.

CPR1642

13. Mutta Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Zacharia sillä sinun rucouxes on cuulttu. Ja sinun emändas Elizabeth synnyttä sinulle pojan jonga nimen sinun pitä cudzuman Johannes.

UT1548

13. Mutta se Engeli sanoi henelle/ Ele pelke Zacharia/ Sille sinun Rucouxes on cwltu. Ja sinun Emendes Elizabet synnyttepi sinulle poijan/ ionga nimen sinun pite cutzuman Johannes/ (Mutta se enkeli sanoi hänelle/ Älä pelkää Zacharia/ Sillä sinun rukouksesi on kuultu. Ja sinun emäntäsi Elisabet synnyttääpi sinulle pojan/ jonka nimen sinun pitää kutsuman Johannes/)FI33/38

14 Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.

TKIS

14 Hän on sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään.

Biblia1776

14. Ja sinulle tulee ilo ja ihastus, ja monta iloitsevat hänen syntymisestänsä.

CPR1642

14. Ja sinulle tule ilo ja ihastus. Ja monda iloidzewat hänen syndymisestäns.

UT1548

14. ia sinun ilo ia ihastus tulepi. Ja monda iloitzeuat ylitze henen syndymisens. (ja sinun ilo ja ihastus tuleepi. Ja monta iloitsewat ylitse hänen syntymisensä.)FI33/38

15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.

TKIS

15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Hän ei juo viiniä eikä väkijuomaa, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta asti.

Biblia1776

15. Sillä hän tulee suureksi Herran edessä, ja viinaa ja väkevää juomaa ei hän juo, ja hän täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta.

CPR1642

15. Sillä hän tule suurexi HERran edes. Wijna ja wäkewätä juoma ei hän juo. Ja hän täytetän Pyhällä Hengellä jo Äitins cohdus.

UT1548

15. Sille ette hen tulepi swrexi HERRAN edhes. Wina ia wäkeuete iooma ei hen ioo. Ja pyhelle Hengelle hen teuteten io hamast hene' Eitins Cohdusta. (Sillä että hän tuleepi suureksi HERRAN edessä. Wiinaa ja wäkewätä juomaa ei hän juo. Ja Pyhällä Hengellä hän täytetään jo hamasta hänen äitinsä kohdusta.)FI33/38

16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.

TKIS

16 Hän kääntää monet Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa puoleen.

Biblia1776

16. ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö.

CPR1642

16. Ja hän käändä monda Israelin lapsist heidän HERrans Jumalans tygö.

UT1548

16. Ja monda Israelin Lapsista hen kiendepi heiden HERRANS JUMALANS tyge. (Ja monta Israelin lapsista hän kääntääpi heidän HERRANSA JUMALANSA tykö.)FI33/38

17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

TKIS

17 Ja hän käy Hänen edellään Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, Herralle toimittaakseen valmistetun kansan."

Biblia1776

17. Ja hän käy edellä hänen edessänsä Eliaan Hengellä ja voimalla, kääntäin isäin sydämet lasten tykö ja tottelemattomat hurskasten toimen tykö, toimittaakseen Herralle valmistetun kansan.

CPR1642

17. Ja käy hänen edelläns Elian hengellä ja woimalla käändäin Isäin sydämet lastens tygö ja tottelemattomat hurscasten toimen tygö ja walmista HERralle walmin Canssan.

UT1548

17. Ja hen edheskeupi henen edhelle's Elian Hengen ia Auwun cansa/ ette henen kiendemen pite Iseden sydhemet Lasteins tyge/ ia ne tottelemattomat hurskaste' toimen tyge/ ia walmistaman Herralle teudhelisen Canssan. (Ja hän edeskäypi hänen edellänsä Elian hengen ja awun kanssa/ että hänen kääntämään piti isien sydämet lasteinsa tykö/ ja ne tottelemattomat hurskasten toimen tykö/ ja walmistamaan Herralle täydellisen kansan.)FI33/38

18 Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka minä tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut."

TKIS

18 Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka tämän ymmärrän? Sillä olen vanha mies, ja vaimoni on käynyt iäkkääksi."

Biblia1776

18. Ja Sakarias sanoi enkelille: mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen vanha ja emäntäni on jo ijällinen.

CPR1642

18. Ja Zacharias sanoi Engelille: mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen wanha ja minun emändän on jo ijällinen.

UT1548

18. Ja sanoi Zacharias Engelille/ Miste mine sen tunnen? Sille mine olen wanha/ ia minun Emenden on io ijälinen. (Ja sanoi Zacharias enkelille/ Mistä minä sen tunnen? Sillä minä olen wanha/ ja minun emäntän on jo iällinen.)FI33/38

19 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman.

TKIS

19 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minut on lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma.

Biblia1776

19. Niin enkeli vastasi ja sanoi hänelle: minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja olen lähetetty puhumaan sinulle ja saattamaan näitä iloisia sanomia sinulle.

CPR1642

19. Nijn Engeli wastais ja sanoi hänelle: minä olen Gabriel joca seison Jumalan edes ja olen lähetetty puhuman sinun cansas ja saattaman näitä iloisia sanomita sinulle.

UT1548

19. Nin Engeli wastasi ia sanoi henelle/ Mine ole' Gabriel ioca seison JUMALAN edes/ ia olen lehetetty puhuman sinun tyges/ ia saattaman neite ilolisi sanomita sinulle. (Niin enkeli wastasi ja sanoi hänelle/ Minä olen Gabriel joka seison JUMALAN edessä/ ja olen lähetetty puhumaan sinun tykösi/ ja saattaman näitä iloisia sanomia sinulle.)FI33/38

20 Ja katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sentähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen."

TKIS

20 Katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene puhumaan siihen päivään asti, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut sanojani, jotka toteutuvat aikanaan."

Biblia1776

20. Ja katso, sinä tulet kielettömäksi ja et saa puhua hamaan siihen päivään asti, jona nämä tapahtuvat, ettet uskonut sanojani, jotka ajallansa täytetään.

CPR1642

20. Ja cadzo sinä tulet mykäxi ja et saa puhua haman sijhen päiwän asti jona nämät tapahtuwat ettes usconut minun sanojani jotca ajallans täytetän.

UT1548

20. Ja catzo sine tulet kielettömexi/ ia ed woi puhua haman sihen peiuen asti/ iona nemet tapactuuat/ Senteden ettet sine vskonut minun Sanoiani iotca aijalans teuteten. (Ja katso sinä tulet kielettömäksi/ ja et woi puhua hamaan siihen päiwään asti/ jona nämät tapahtuwat/ Sentähden ettet sinä uskonun minun sanojani jotka ajallansa täytetään.)FI33/38

21 Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä.

TKIS

21 Ja kansa oli odottamassa Sakariasta ja he ihmettelivät hänen temppelissä viipymistään.

Biblia1776

21. Mutta kansa odotti Sakariasta, ja ihmettelivät, että hän niin templissä viipyi.

CPR1642

21. JA Canssa odotti Zachariast ja ihmetteli että hän nijn Templis wijwyi.

UT1548

21. Ja se Canssa odhotti Zachariast/ ia imehtteli ette hen nijn wiwyi Te'plis. (Ja se kansa odotti Zachariasta/ ja ihmettelit että hän niin wiipyi templissä.)FI33/38

22 Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille; silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi.

TKIS

22 Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Niin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoili heille ja jäi mykäksi.

Biblia1776

22. Vaan kuin hän tuli ulos, niin ei hän saanut puhua heille. Ja he ymmärsivät, että hän oli näyn templissä nähnyt. Ja hän viittasi heille, ja jäi mykäksi.

CPR1642

22. Ja cuin hän tuli ulos nijn ei hän saanut puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jongun näyn Templis nähnyt. Ja hän wijttais heille ja jäi mykäxi.

UT1548

22. Ja quin hen vloskeui/ ei hen sanut heille puhua. Ja he ymmersit ette hen oli ionghu' Nägön Te'plis nähnyt. Ja hen wijttasi heille/ ia ieij mykexi. (Ja kuin hän uloskäwi/ ei hän saanut heille puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jonkun näyn templissä nähnyt. Ja hän wiittasi heille/ ja jäi mykäksi.)FI33/38

23 Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa.

TKIS

23 Kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, hän meni kotiinsa.

Biblia1776

23. Ja tapahtui, että hänen virkansa päivät olivat täytetyt, niin hän meni kotiansa.

CPR1642

23. Ja cosca hänen wircans päiwät olit täytetyt nijn hän meni cotians.

UT1548

23. Ja se tapachtui ette henen wirghans peiuet olit teytetyd/ meni hen cotians. (Ja se tapahtui että hänen wirkansa päiwät olit täytetyt/ meni hän kotiansa.)FI33/38

24 Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen:

TKIS

24 Näitten päivien jälkeen hänen vaimonsa Elisabet tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, ja hän sanoi:

Biblia1776

24. Mutta niiden päiväin jälkeen tuli hänen emäntänsä Elisabet raskaaksi ja salasi itsensä viisi kuukautta, sanoen:

CPR1642

24. Ja nijden päiwäin jälken tuli hänen emändäns Elizabeth rascaxi ja salais idzens wijsi Cuucautta sanoden:

UT1548

24. Ja ninen peiueden ielkin tuli henen Eme'dens Elizabeth raskaxi/ ia salasi itzens wijsi Cucautta/ sanoden/ (Ja niiden päiwien jälkeen tuli hänen emäntänsä Elisabeth raskaaksi/ ja salasi itsensä wiisi kuukautta/ sanoen/)FI33/38

25 Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylenkatseen.

TKIS

25 ”Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin Hän katsoi puoleeni poistaakseen minusta ihmisten ylenkatseen.”

Biblia1776

25. Ja näin on Herra minulle tehnyt niinä päivinä, kuin hän minun puoleeni katsoi, että hän ottais pois minun ylönkatseeni ihmisten seassa.

CPR1642

25. Näin on HERra minulle tehnyt nijnä päiwinä cuin hän minun puoleni cadzoi että hän poisottais minun ylöncadzeni ihmisten seas.

UT1548

25. Nein ombi HErra minulle tehnyt nijnä peiuine/ quina hen minu' poleeni catzoi ette hen poisotais minu' yle'catzeni Inhimisten seas. (Näin ompi Herra minulle tehnyt niinä päiwinä/ kuina (joina) hän minun puoleeni katsoi että hän pois ottaisi minun ylenkatseeni ihmisten seassa.)FI33/38

26 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

TKIS

26 Kuudentena kuukautena Jumala lähetti enkeli Gabrielin,Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

Biblia1776

26. Mutta kuudentena kuukautena lähetettiin enkeli Gabriel Jumalalta Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret,

CPR1642

26. Mutta cuudendena Cuucautena lähetettin Gabriel Engeli Jumalalda yhteen Galilean Caupungijn jonga nimi oli Nazareth:

UT1548

26. Mutta cudhena Cwcaunna/ lehetettin JUMALAST Engeli Gabriel ychten Galilean Caupungin/ ionga nimi oli Nazareth/ (Mutta kuudentena kuukautena/ lähetettiin JUMALASTA enkeli Gabriel yhteen Galilean kaupunkiin/ jonka nimi on Nazareth/)FI33/38

27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

TKIS

27 neitsyen luo, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria.

Biblia1776

27. Neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Joseph, Davidin huoneesta; ja neitseen nimi oli Maria.

CPR1642

27. Yhden Neidzen tygö joca oli kihlattu miehelle jonga nimi oli Joseph Dawidin huonesta ja Neidzen nimi oli Maria.

UT1548

27. yhden Neitzen tyge/ iota oli kihlattu miehelle ionga nimi oli Joseph/ Dauidin honesta/ ia Neitzen nimi oli Maria. (Yhden neitseen tykö/ jota oli kihlattu miehelle jonka nimi oli Joseph/ Dawidin huoneesta/ ja neitseen nimi oli Maria.)FI33/38

28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." (Siunattu sinä vaimojen joukossa.)"

TKIS

28 Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi: "Ole tervehditty, sinä armoitettu! Herra kanssasi. (Siunattu sinä vaimojen joukossa.)"

Biblia1776

28. Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: terve, armoitettu! Herra on sinun kanssas: siunattu sinä vaimoin seassa!

CPR1642

28. Ja Engeli tuli hänen tygöns ja sanoi: Terwe armoitettu HERra on sinun cansas siunattu olet sinä waimoin seas.

UT1548

28. Ja Engeli tuli siselle henen tygens ia sanoi/ Terue armoitettu/ HErra on sinun cansas * hyuestisiugnattu olet sine waimoden seas. (Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi/ Terwe armoitettu/ Herra on sinun kanssasi hywästi siunattu olet sinä waimojen seassa.)FI33/38

29 Mutta (nähdessään enkelin), hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

TKIS

29 Mutta (nähdessään enkelin), hän hämmästyi kovin *hänen puheestaan* ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä.

Biblia1776

29. Mutta kuin hän näki hänen, hämmästyi hän hänen puheestansa ja ajatteli, millinen se tervehdys oli.

CPR1642

29. Mutta cuin hän näki hänen hämmästyi hän hänen puhestans ja ajatteli millinen se terwetys oli.

UT1548

29. Mutta quin hen näki henen/ hämmestui hen henen puhestans/ ia aijatteli millinen olis se teruetys. (Mutta kuin hän näki hänen/ hämmästyi hän hänen puheestansa/ ja ajatteli millainen olisi se terwehdys.)FI33/38

30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

TKIS

30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria, sillä olet saanut armon Jumalan edessä."

Biblia1776

30. Ja enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Maria! sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä.

CPR1642

30. Ja Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Maria: sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä.

UT1548

30. Ja sanoi Engeli henelle/ Ele pelke Maria/ Sille sine * leudhit Armon JUMALAN tykene. (Ja sanoi enkeli hänelle/ Älä pelkää Maria/ Sillä sinä löysit armon JUMALAN tykönä)FI33/38

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

TKIS

31 Katso, tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja *sinun on annettava Hänelle nimi* Jeesus.

Biblia1776

31. Ja katso, sinä siität kohdussas ja synnytät Pojan, ja sinun pitää kutsua hänen nimensä Jesus.

CPR1642

31. Ja cadzo sinä sijtät cohdusas ja synnytät Pojan ja sinun pitä cudzuman hänen nimens JESUS.

UT1548

31. Catzo sine sijtet cohdusas ia synnytet poian/ ia sinun pite cutzuman henen Nime's IesuM. (Katso sinä siität kohdussasi ja synnytät pojan/ ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä Jesus.)FI33/38

32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

TKIS

32 Hän on oleva suuri ja Häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa Hänelle Daavidin, Hänen isänsä, valtaistuimen.

Biblia1776

32. Sen pitää oleman suuren ja pitää kutsuttaman Ylimmäisen Pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Davidin hänen isänsä istuimen,

CPR1642

32. Sen pitä oleman suuren ja pitä cudzuttaman ylimmäisen Pojaxi. Ja HERra Jumala anda hänelle Dawidin hänen Isäns istuimen.

UT1548

32. Sen pite oleman swren/ ia pite cutzuttaman ylimeisen Poiaxi. Ja HERra JUMALA andapi henelle Dauidin henen Isens istumen/ (Sen pitää oleman suuren/ ja pitää kutsuttaman ylimmäisen pojaksi. Ja Herra JUMALA antaapi hänelle Dawidin hänen isänsä istuimen/)FI33/38

33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

TKIS

33 Hän hallitsee Jaakobin huonetta ikuisesti*, eikä Hänen valtakunnallaan ole loppua."

Biblia1776

33. Ja hänen pitää Jakobin huoneen kuningas ijankaikkisesti oleman ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.

CPR1642

33. Ja hänen pitä Jacobin huonen Cuningas ijancaickisest oleman ja hänen waldacunnnallans ei pidä loppua oleman.

UT1548

33. ia hen hallitzepi ylitze Jacobin honen ijancaikisesta/ ia henen Waldakunnallans ei pide oleman loppu. (ja hän hallitseepi ylitse Jakobin huoneen iankaikkisesti/ ja hänen waltakunnallansa ei pidä olemaan loppua.)FI33/38

34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

TKIS

34 Mutta Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä tapahtuu, koska en miehestä tiedä!"

Biblia1776

34. Niin sanoi Maria enkelille: kuinka tämä tulee, sillä en minä miehestä mitään tiedä?

CPR1642

34. Nijn sanoi Maria Engelille cuinga tämä tule: sillä en minä miehestä mitän tiedä?

UT1548

34. Nin sanoi Maria Engelille/ Quinga teme tulepi/ Sille ette mine mieheste miten tiedhe? (Niin sanoi Maria enkelille/ Kuinka tämä tuleepi/ Sillä että minä miehestä mitään tiedä?)FI33/38

35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

TKIS

35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Sen vuoksi myös se pyhä, mikä syntyy, on oleva nimeltään Jumalan Poika.

Biblia1776

35. Ja enkeli vastasi ja sanoi hänelle: Pyhä Henki tulee sinun päälles ja Ylimmäisen voima varjoo sinun: sentähden myös se pyhä, joka sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

CPR1642

35. Ja Engeli wastais ja sanoi hänelle: Pyhä Hengi tule sinun päälles ja sen ylimmäisen woima warjo sinun. Sentähden myös se Pyhä cuin sinusta syndy pitä cudzuttaman Jumalan Pojaxi.

UT1548

35. Ja Engeli wastasi ia sanoi henelle Pyhe He'gi tulepi sinu' päles/ ia sen ylimeisen auwu pite sinu' ylitzewariottaman. Senteden mös se Pyhe quin sinusta syndypi pite cutzuttaman Jumalan Poiaxi. (Ja enkeli wastasi ja sanoi hänelle Pyhä Henki tuleepi sinun päällesi/ ja sen ylimmäisen awun pitää sinun ylitse warjoaman. Sentähden myös se pyhä kuin sinusta syntyypi pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.)FI33/38

36 Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;

TKIS

36 Katso, sukulaisesi Elisabet on myös tullut raskaaksi ja kantaa poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänelle, jota sanottiin hedelmättömäksi,

Biblia1776

36. Ja katso, Elisabet sinun lankos siitti myös pojan vanhalla ijällänsä, ja tämä on kuudes kuukausi hänelle, joka kutsuttiin hedelmättömäksi.

CPR1642

36. Ja cadzo Elizabeth sinun langos sijtti myös pojan hänen wanhalla ijälläns ja tämä on cuudes Cuucausi hänelle joca sanottin hedelmättömäxi:

UT1548

36. Ja catzo Elizabeth sinu' langos mös szijtti poian henen wanhalla ijellens/ ia teme on nyt cudes Cwcausi henelle/ ioca sanottin Hedhelmettomaxi/ (Ja katso Elisabeth sinun lankosi myös siitti pojan hänen wanhalla ijällänsä/ ja tämä on nyt kuudes kuukausi hänelle/ joka sanottiin hedelmättömäksi/)FI33/38

37 sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."

TKIS

37 sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”

Biblia1776

37. Sillä ei Jumalan edessä ole yhtään asiaa mahdotointa.

CPR1642

37. Sillä ei Jumalan edes ole yhtän asiata mahdotoinda.

UT1548

37. Sille ette Jumala' edes ei ole ychte' asija mahdotoinda. (Sillä että Jumalan edessä ei ole yhtään asiaa mahdotointa.)FI33/38

38 Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

TKIS

38 Niin Maria sanoi: ”Katso, olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan.” Ja enkeli lähti hänen luotaan.

Biblia1776

38. Niin sanoi Maria: katso, Herran piika! tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen! Ja enkeli läksi hänen tyköänsä.

CPR1642

38. Nijn sanoi Maria: cadzo HERran pijca tapahtucon minulle sinun sanas jälken. Ja Engeli läxi hänen tyköäns.

UT1548

38. Nin sanoi Maria/ Catzo Herra' pica/ Olcon minulle sinu' sanas ielkin. Ja Engeli poislexi hene' tykeens. (Niin sanoi Maria/ Katso Herran piika/ Olkoon minulle sinun sanassa jälkeen. Ja enkeli pois läksi hänen tyköänsä.)FI33/38

39 Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin

TKIS

39 Niinä päivinä Maria nousi ja lähti kiireesti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin

Biblia1776

39. Mutta Maria nousi niinä päivinä ja meni kiiruusti ylös mäkikyliin Juudan kaupunkiin.

CPR1642

39. MUtta Maria nousi nijnä päiwinä ja meni kijrust ylös mäkikylijn Judan Caupungijn.

UT1548

39. Mutta Maria ylesnousi nijne peiuine. Ja meni kirusta yles Mekikylihin Judan Caupungin/ (Mutta Maria ylös nousi niinä päiwinä. Ja meni kiiruusti ylös mäkikyliin Judan kaupunkiin/)FI33/38

40 ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.

TKIS

40 ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.

Biblia1776

40. Ja tuli Sakariaan huoneeseen ja tervehti Elisabetia.

CPR1642

40. Ja tuli Zacharian huonesen ja terwehti Elizabethi.

UT1548

40. ia sisellekeui Zacharian honesen/ ia teruetti Elizabethi (ja sisälle käwi Zacharian huoneeseen/ ja terwehti Elisabethia.)FI33/38

41 Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.

TKIS

41 Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, pienoinen hypähti hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi Pyhällä Hengellä.

Biblia1776

41. Ja tapahtui, kuin Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hyppäsi lapsi hänen kohdussansa. Ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä,

CPR1642

41. Ja tapahtui sijtte cuin Elizabeth cuuli Marian terwetyxen hyppäis lapsi hänen cohdusans. Ja Elizabeth täytettin Pyhällä Hengellä huusi suurella änellä ja sanoi:

UT1548

41. Ja se tapachtui/ sijtte quin Elizabeth cwli Marian teruetyxen/ hyppesi lapsi henen cohdusans. Ja Elizabeth teutettin Pyhelle Hengelle/ (Ja se tapahtui/ Sitten kuin Elisabeth kuuli Marian terwehdyksen/ hyppäsi lapsi hänen kohdussansa. Ja Elisabeth täytettiin Pyhällä Hengellä/)FI33/38

42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!

TKIS

42 Niin hän puhkesi puhumaan kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä!

Biblia1776

42. Ja hän huusi suurella äänellä ja sanoi: siunattu olet sinä vaimoin seassa, ja siunattu on sinun kohtus hedelmä!

CPR1642

42. Siunattu olet sinä waimoin seas ja siunattu on sinun cohtus hedelmä.

UT1548

42. ia hwsi swrella änelle/ ia sanoi/ Hyuestisiugnattu olet sine waimodhen seas/ ia hyuestisiugnattu on sinun cochtus hedhelme. (ja huusi suurella äänellä/ ja sanoi/ Hywästi siunattu olet sinä waimojen seassa/ ja hywästi siunattu on sinun kohtusi hedelmä.)FI33/38

43 Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?

TKIS

43 Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että Herrani äiti tulee luokseni?

Biblia1776

43. Ja kusta se minulle tulee, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?

CPR1642

43. Ja custa se minulle tule että minun HERrani Äiti tule minun tygöni?

UT1548

43. Ja custa se minulle tuli/ ette minun HERrani Eiti minun tykeni tule? (Ja kusta se minulle tuli/ että minun Herrani äiti minun tyköni tulee?)FI33/38

44 Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.

TKIS

44 Sillä katso, kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, hypähti pienoinen ilosta kohdussani.

Biblia1776

44. Sillä katso, kuin sinun tervehdykses ääni tuli minun korviini, hyppäsi lapsi ilosta minun kohdussani.

CPR1642

44. Sillä cadzo sijtte cuin sinun terwetyxes äni tuli minun corwihini hyppäis lapsi ilost minun cohdusani.

UT1548

44. Sille catzo ette sijttequin sinun teruetyxes äni tuli minun Coruihini/ hyppesi lapsi ilosta minun Cohdusani. (Sillä katso että sitten kuin sinun terwehdyksesi ääni tuli minun korwiini/ hyppäsi lapsi ilosta minun kohdussani.)FI33/38

45 Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!"

TKIS

45 Autuas hän, joka uskoi, sillä se on toteutuva, minkä Herra on hänelle ilmoittanut."

Biblia1776

45. Ja autuas sinä, joka uskoit; sillä ne täytetään, mitkä sinulle ovat sanotut Herralta.

CPR1642

45. Ja autuas olet sinä joca uscoit: sillä ne täytetän cuin sinulle owat sanotut HERralda.

UT1548

45. Ja autuas olet sine ioca vskoit/ Sille ette ne teutetten/ iotca sinulle ouat sanotudh HERRALDA. (Ja autuas olet sinä joka uskoit/ Sillä että ne täytetään/ jotka sinulle owat sanotut HERRALTA.)FI33/38

46 Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,

TKIS

46 Niin Maria sanoi: "Sieluni ylistää Herraa

Biblia1776

46. Ja Maria sanoi: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,

CPR1642

46. Ja Maria sanoi: MInun sielun ylistä HERra

UT1548

46. Ja Maria sanoi. MInun Sielun ylistepi HERra. (Ja Maria sanoi. Minun sielun ylistääpi Herraa.)FI33/38

47 ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;

TKIS

47 ja henkeni on riemuinnut Jumalassa, Vapahtajassani.

Biblia1776

47. Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun vapahtajassani,

CPR1642

47. Ja minun hengen iloidze Jumalasa minun wapahtajasani.

UT1548

47. Ja minun Hengen iloitze JUMALAsa minun Wappattaiasani. (Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa minun wapahtajassani.)FI33/38

48 sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

TKIS

48 Sillä Hän katsoi palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä lähin kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

Biblia1776

48. Että hän katsoi piikansa nöyryyttä; sillä katso, tästedes pitää kaikkein sukukuntain minua autuaaksi kutsuttaman:

CPR1642

48. Että hän cadzoi pijcans nöyryttä cadzo tästedes pitä caickein sucucundain minua autuaxi cudzuman.

UT1548

48. Ette hen catzoi Picans neurytte/ Catzo sijs nyt testelehin pitepi caikein sukuden minua Pyhexi sanoman. (Että hän katsoi piikansa nöyryyttä/ Katso siis nyt tästä lähin pitääpi kaikkein sukujen minua pyhäksi sanoman.)FI33/38

49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,

TKIS

49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja Pyhä on Hänen nimensä.

Biblia1776

49. Sillä Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimensä on pyhä,

CPR1642

49. Sillä hän on suuria ihmeitä tehnyt minun cohtani ja hänen nimens on pyhä.

UT1548

49. Sille se ombi swria tehnyt minun coctani ioca Wäkeue on/ ia henen Nimens ombi pyhe. (Sillä se ompi suuria tehnyt minun kohtaani joka wäkewä on/ ja hänen nimensä ompi pyhä.)FI33/38

50 ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.

TKIS

50 Hänen laupeutensa kuuluu polvesta polveen niille, jotka Häntä pelkäävät.

Biblia1776

50. Ja hänen laupiutensa pysyy suvusta sukuun niille, jotka häntä pelkäävät.

CPR1642

50. Ja hänen laupiudens pysy sugusta sucuhun nijllä jotca händä pelkäwät.

UT1548

50. Ja henen Laupiuns on sughusta sucuun/ iotca hende pelkeuet. (Ja hänen laupeutensa on suwusta sukuun/ jotka häntä pelkääwät.)FI33/38

51 Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.

TKIS

51 Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, Hän on hajoittanut ne, joitten sydämessä oli ylpeät ajatukset.

Biblia1776

51. Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti koriat heidän sydämensä mielestä.

CPR1642

51. Hän osotti woiman käsiwarrellans ja hajotti corjat heidän sydämens mielestä.

UT1548

51. Hen teki wäghen käsiwardhellans/ ia haijotti ne Coriat heiden Sydhemens mieleste. (Hän teki wäen käsiwarrellansa/ ja hajotti ne koreat heidän sydämensä mielestä.)FI33/38

52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

TKIS

52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

Biblia1776

52. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja korotti nöyrät.

CPR1642

52. Woimalliset on hän cukistanut istuimelda ja corgotti nöyrät.

UT1548

52. Ne woimaliset ombi hen cukistanut istumelda/ ia corgotti ne Neuret. (Ne woimalliset ompi hän kukistanut istuimelta/ ja korotti ne nöyrät.)FI33/38

53 Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.

TKIS

53 Nälkäiset Hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on lähettänyt tyhjinä pois.

Biblia1776

53. Isoovat täytti hän hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjäksi.

CPR1642

53. Isowat täytti hän hywydellä ja rickat jätti tyhjäxi.

UT1548

53. Isouat teutti hen hyuille/ ia rickat laski tyhijexi. (Isoawat täytti hän hywillä/ ja rikkaat laski tyhjäksi.)FI33/38

54 Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan

TKIS

54 Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan

Biblia1776

54. Hän korjasi palvelijansa Israelin, muistain omaa laupiuttansa,

CPR1642

54. Hän corjais Israelin hänen palwelians muistain oma laupiuttans.

UT1548

54. Hen coriasi Israelin henen Paluelians/ muistaden oman Laupiuns päle. (Hän korjasi Israelin hänen palwelijansa/ muistaen oman laupiutensa päälle.)FI33/38

55 Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niinkuin hän on meidän isillemme puhunut."

TKIS

55 Aabrahamia ja hänen jälkeläisiään kohtaan iäti, niin kuin Hän on puhunut isillemme."

Biblia1776

55. (Niinkuin hän on puhunut meidän isillemme, Abrahamille ja hänen siemenellensä) ijankaikkisesti.

CPR1642

55. Nijncuin hän on puhunut meidän Isillem Abrahamille ja hänen siemenellens ijancaickisest.

UT1548

55. Ninquin hen ombi puhunut meiden Iseden tyge/ Abrahamin ia henen semenellens ijancaikisesta. (Niinkuin hän ompi puhunut meidän isien tykö/ Abrahamin ja hänen siemenellensä iankaikkisesti.)FI33/38

56 Ja Maria oli hänen tykönänsä noin kolme kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.

TKIS

56 Ja Maria viipyi hänen luonaan noin kolme kuukautta ja palasi kotiinsa.

Biblia1776

56. Ja Maria oli hänen tykönänsä lähes kolme kuukautta ja palasi kotiansa.

CPR1642

56. Ja Maria oli hänen tykönäns lähes colme Cuucautta ja palais cotians.

UT1548

56. Ja Maria ieij henen tygens lehes colmexi Cwcaudhexi/ ia palasi cotiansa. (Ja Maria jäi hänen tykönsä lähes kolmeksi kuukaudeksi/ ja palasi kotiansa.)FI33/38

57 Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli; ja hän synnytti pojan.

TKIS

57 Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan.

Biblia1776

57. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika täytettiin, ja hän synnytti pojan.

CPR1642

57. JA Elizabethin synnyttämisen aica täytettin ja hän synnytti pojan.

UT1548

57. Mutta Elizabethin synnyttemisen aica teutettin/ ia hen synnytti poighan. (Mutta Elisabethin synnyttämisen aika täytettiin/ ja hän synnytti pojan.)FI33/38

58 Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa.

TKIS

58 Hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli osoittanut hänelle suuren laupeutensa, ja he iloitsivat hänen kanssaan.

Biblia1776

58. Ja hänen kylällisensä ja lankonsa kuulivat, että Herra oli tehnyt suuren laupiuden hänen kanssansa, ja he iloitsivat hänen kanssansa.

CPR1642

58. Cosca hänen kylälisens ja langons cuulit että HERra oli tehnyt suuren laupiuden hänen cansans iloidzit he hänen cansans.

UT1548

58. Coska henen Naburins ia Langonsa cwlit ette HERRA oli tehnyt swren Laupiuden henen ca'sans/ ia he iloitzit henen cansans. (Koska hänen naapurinsa ja lankonsa kuulit että HERRA oli tehnyt suuren laupeuden hänen kanssansa/ ja he iloitsit hänen kanssansa.)FI33/38

59 Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias.

TKIS

59 Kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkauttamaan pienokaista ja kutsuivat häntä hänen isänsä mukaan Sakariaaksi.

Biblia1776

59. Ja tapahtui kahdeksantena päivänä, että he tulivat lasta ympärileikkaamaan, ja kutsuivat hänen isänsä nimeltä Sakarias.

CPR1642

59. Ja tapahtui cahdexandena päiwänä että he tulit lasta ymbärinsleickaman ja cudzuit hänen Zacharias hänen Isäns nimeldä.

UT1548

59. Ja se tapactui Cahdexa'dena peiuene/ he tulit Pilti ymberinsleickaman/ ia cutzuit henen Zachariam Isens Nimelde. (Ja se tapahtui kahdeksantena päiwänä/ he tulit piltti ympärileikkauttamaan/ ja kutsuit hänen Zacharian isänsä nimeltä.)FI33/38

60 Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: "Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes".

TKIS

60 Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: ”Ei, vaan hänen nimensä on oleva Johannes."

Biblia1776

60. Niin vastasi hänen äitinsä ja sanoi: ei suinkaan; vaan hän pitää kutsuttaman Johannes.

CPR1642

60. Nijn wastais hänen Äitins ja sanoi: ei suingan waan hän pitä cudzuttaman Johannes.

UT1548

60. Nin wastasi henen Eitens ia sanoi/ Eiswinga'/ waan hen pite cutzuttaman Johannes. (Niin wastasi hänen äitinsä ja sanoi/ Ei suinkaan/ waan hän pitää kutsuttaman Johannes.)FI33/38

61 Niin he sanoivat hänelle: "Eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi".

TKIS

61 He sanoivat hänelle: "Sukulaisissasi ei ole ketään, jota kutsutaan sillä nimellä."

Biblia1776

61. Ja he sanoivat hänelle: ei ole ketään sinun sukukunnassas, joka kutsutaan sillä nimellä.

CPR1642

61. Ja he sanoit hänelle: ei ole ketän sinun sugusas joca cudzutan sillä nimellä.

UT1548

61. Ja he sanoit henen tygens/ Eiketen ole sinu'/ sughusas ioca cutzutan silde Nimelde. (Ja he sanoit hänen tykönsä/ Ei ketään ole sinun/ suwussasi joka kutsutaan siltä nimeltä.)FI33/38

62 Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi.

TKIS

62 Sitten he viittoilivat hänen isälleen, miksi hän haluaisi häntä kutsuttavan.

Biblia1776

62. Niin he viittasivat hänen isällensä, miksi hän tahtoi hänen nimittää.

CPR1642

62. Nijn he wijttaisit hänen Isällens millä nimellä hän tahtoi hänen cudzua.

UT1548

62. Nin he wijttasit henen Isellens mille nimelle hen tactoi henen cutzua. (Niin he wiittasit hänen isällensä millä nimellä hän tahtoi hänen kutsua.)FI33/38

63 Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen nimensä". Ja kaikki ihmettelivät.

TKIS

63 Pyydettyään taulun hän kirjoitti vastaten: "Johannes on hänen nimensä." Ja kaikki ihmettelivät.

Biblia1776

63. Ja hän anoi taulua ja kirjoitti: Johannes on hänen nimensä. Ja kaikki ihmettelivät.

CPR1642

63. Ja hän anoi taulua ja kirjoitti: Johannes on hänen nimens. Ja jocainen ihmetteli sitä.

UT1548

63. Ja hen anoi taulua/ kirioitti sanoden/ Johannes ombi hene' Nime's. Ja iocainen site imechteli. (Ja hän anoi taulua/ kirjoitti sanoen/ Johannes ompi hänen nimensä. Ja jokainen sitä ihmetteli.)FI33/38

64 Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa.

TKIS

64 Heti hänen suunsa aukeni ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui ylistäen Jumalaa.

Biblia1776

64. Niin kohta aukeni hänen suunsa ja hänen kielensä, ja puhui kiittäin Jumalaa.

CPR1642

64. Nijn cohta aukeni hänen suuns ja hänen kielens ja puhui kijttäin Jumalata. Ja pelco tuli caickein heidän kylällistens päälle.

UT1548

64. Nin cochta aukeni henen suuns ia henen kielens/ ia puhui/ kijtteden Jumalata. Ja pelcaus sattui caikein heiden Naburins päle. (Niin kohta aukeni hänen suunsa ja hänen kielensä/ ja puhui/ kiittäen Jumalata. Ja pelkous sattui kaikkein heidän naapurinsa päälle.)FI33/38

65 Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista;

TKIS

65 Niin tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuville ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista.

Biblia1776

65. Ja pelko tuli kaikkein heidän kylällistensä päälle, ja kaikissa Juudean mäkikylissä ilmoitettiin kaikki nämä sanat.

CPR1642

65. Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caicki nämät tegot.

UT1548

65. Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caiki nämet tegot. (Ja kaikissa Judean mäkikansassa ilmaantui kaikki nämä teot.)FI33/38

66 ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.

TKIS

66 Kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä sanoen: "Mitä tästä pienokaisesta mahtaa tulla?" Ja Herran käsi oli hänen kanssaan.

Biblia1776

66. Ja kaikki , jotka tämän kuulivat, panivat sydämiinsä, sanoen: minkäs luulet tästä lapsesta tulevan? Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan.

CPR1642

66. Ja caicki jotca tämän cuulit panit he sen heidän sydämihins sanoden: mingäs luulet tästä lapsesta tulewan? sillä HERran käsi oli hänen cansans.

UT1548

66. Ja caiki iotca sen culit panit heiden sydhemihins sanode'/ Mitkes Lulet teste Lapsesta tulepi? Sille ette Herran käsi oli henen cansans. (Ja kaikki jotka sen kuulit panit heidän sydämiinsä sanoen/ Mitkäs luulet tästä lapsesta tuleepi? Sillä että Herran käsi oli hänen kanssansa.)FI33/38

67 Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti sanoen:

TKIS

67 Sakarias, hänen isänsä, täyttyi Pyhällä Hengellä ja ennusti sanoen:

Biblia1776

67. Ja Sakarias ja hänen isänsä täytettiin Pyhällä Hengellä ja ennusti, sanoen:

CPR1642

67. Ja hänen Isäns Zacharias täytettin Pyhällä Hengellä ja ennusti sanoden:

UT1548

67. Ja henen Isens Zacharias teutettin Pyhelle Hengelle/ ia noidhui sanoden. (Ja hänen isänsä Zacharias täytettiin Pyhällä Hengellä/ ja noitui sanoen.)FI33/38

68 Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen

TKIS

68 ”Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä Hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen.

Biblia1776

68. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala! sillä hän on etsinyt ja lunastanut kansansa,

CPR1642

68. KIitetty olcon HERra Israelin Jumala sillä hän on edzinyt ja lunastanut hänen Canssans.

UT1548

68. KItetty olcon Herra Israelin Jumala/ sille hen on etzinyt ia lunastanut henen Canssans. (Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala/ sillä hän on etsinyt ja lunastanut hänen kansansa.)FI33/38

69 ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta

TKIS

69 Hän on kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneessa

Biblia1776

69. Ja on meille korottanut autuuden sarven, Davidin palveliansa huoneessa,

CPR1642

69. Ja on meille corgottanut autuuden sarwen Dawidin hänen palwelians huonesa.

UT1548

69. Ja ombi meille Ylesnostanut Terueyde' * Sarue'/ Dauidin henen Paluelians Honesa. (Ja ompi meille ylösnostanut terweyden sarwen/ Dawidin hänen palwelijansa huoneessa.)FI33/38

70 — niinkuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta —

TKIS

70 — niin kuin Hän on puhunut pyhäin profeettainsa suulla (jotka ovat olleet) muinaisuudesta asti —

Biblia1776

70. Niinkuin hän on muinen puhunut pyhäin prophetainsa suun kautta,

CPR1642

70. Nijncuin hän on muinen puhunut hänen pyhäin Prophetains suun cautta.

UT1548

70. Ninquin hen on muinen puhunut henen pyhein Prophetains suun cautta. (Niinkuin hän on muinen puhunut hänen pyhäin prophetain suun kautta.)FI33/38

71 pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat,

TKIS

71 pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niitten kädestä, jotka vihaavat meitä,

Biblia1776

71. Vapahtaaksensa meitä meidän vihollisiltamme ja kaikkein kädestä, jotka meitä vihaavat:

CPR1642

71. Wapahtaxens meitä meidän wihollisildam ja caickein kädest jotca meitä wihawat.

UT1548

71. Ette hen meite wapachtaman pideis meiden wiholisild/ ia caikein kädhest/ iotca meite wihauat. (Että hän meitä wapahtaman pitäisi meidän wihollisilta/ ja kaikkein kädestä/ jotka meitä wihaawat.)FI33/38

72 tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa,

TKIS

72 osoittaakseen laupeutta isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa,

Biblia1776

72. Osoittaaksensa laupiutta meidän isillemme ja muistaaksensa pyhää liittoansa,

CPR1642

72. Ja osottaxens laupiutta meidän Isillem ja muistaxens hänen pyhä lijttons.

UT1548

72. Ja osottaman Laupiuden meiden Isillen/ ia muistaman henen pyhen Lijtons päle. (Ja osoittamaan laupeuden meidän isillen/ ja muistamaan hänen pyhän liittonsa päälle.)FI33/38

73 sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, meidän isällemme;

TKIS

73 sen valan, jonka Hän vannoi isällemme Aabrahamille,

Biblia1776

73. Ja sitä valaa, jonka hän vannoi Abrahamille, meidän isällemme, meille antaaksensa:

CPR1642

73. Ja sitä wala jonga hän wannoi Abrahamille meidän Isällem meille andaxens.

UT1548

73. Ja sen walan päle/ ionga hen wannoi Abraham meiden Iselen/ meille andaxens. (Ja sen walan päälle/ jonka hän wannoi Abraham meidän isällen/ meille antaaksensa.)FI33/38

74 suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä

TKIS

74 suodakseen meidän vihollistemme kädestä pelastettuina pelkäämättä palvella Häntä,

Biblia1776

74. Että me, vapahdetut vihollistemme kädestä, häntä pelkäämättä palvelesimme,

CPR1642

74. Että me lunastetut meidän wihollistem kädest händä pelkämät palwelisim:

UT1548

74. Ette me Lunastetudh meiden wiholisten kädhest/ hende paluelisim ilman pelkemet. (Että me lunastetut meidän wihollisten kädestä/ häntä palwelisimme ilman pelkäämät.)FI33/38

75 pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.

TKIS

75 pyhyydessä ja vanhurskaudessa Hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.

Biblia1776

75. Pyhyydessä ja hurskaudessa hänen edessänsä kaikkena meidän elinaikanamme.

CPR1642

75. Pyhydes ja hurscaudes hänen edesäns caickena meidän elinaicanam.

UT1548

75. Pyhydhes ia hurscaudhes ioca henen edesens kelpa caikina meiden ikä peiwine. (Pyhyydessä ja hurskaudessa joka hänen edessänsä kelpaa kaikkina meidän ikäpäiwinä.)FI33/38

76 Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään,

TKIS

76 Ja sinä, pienokainen, sinua kutsutaan Korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran kasvojen edellä valmistaaksesi Hänen teitään,

Biblia1776

76. Ja sinä poikainen pitää kutsuttaman Ylimmäisen prophetaksi; sillä sinun pitää käymän Herran kasvoin edessä, valmistamaan hänen teitänsä,

CPR1642

76. Ja sinä poicainen pitä cudzuttaman ylimmäisen Prophetaxi: sillä sinun pitä käymän HERran caswon edes walmistaman hänen teitäns.

UT1548

76. Ja sine Pilti pite cutzutaman sen Ylimeisen Propheta/ sille sinun pite edhelkieumen Herran Caswon edes/ valmistama' henen Teitens. (Ja sinä piltti pitää kutsuttaman sen ylimmäisen propheta/ sillä sinun pitää edellä käymän Herran kaswon edessä/ walmistamaan hänen teitänsä.)FI33/38

77 antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksisaamisessa,

TKIS

77 jotta antaisit hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa

Biblia1776

77. Ja antaman autuuden tunnon hänen kansallensa, heidäin synteinsä anteeksi saamiseksi,

CPR1642

77. Ja andaman autuuden tunnon hänen Canssallens heidän syndeins andexi saamisexi.

UT1548

77. Ja andaman Terueydhen tunnon henen Canssans/ heiden syndiens andexisamisen cautta. (Ja antamaan terweyden tunnon hänen kanssansa/ heidän syntien anteeksisaamisen kautta.)FI33/38

78 meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta,

TKIS

78 Jumalamme sydämellisen laupeuden vuoksi, jonka ansiosta puoleemme on katsonut koitto korkeudesta

Biblia1776

78. Meidän Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä,

CPR1642

78. Meidän Jumalam sydämelisen laupiuden cautta jolla meitä on edzinyt Coitto ylhäldä.

UT1548

78. Meiden Jumalan sydhemellisen Laupiun cautta/ iolla meite etzinyt on Coitto * Ylehelde. (Meidän Jumalan sydämellisen laupeuden kautta/ jolla meitä etsinyt on koitto ylhäältä.)FI33/38

79 loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle."

TKIS

79 loistaakseen pimeässä ja kuoleman varjossa istuville ja ohjatakseen jalkamme rauhan tielle."

Biblia1776

79. Valaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuolon varjoissa istuvat, ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle.

CPR1642

79. Walistaman nijtä jotca pimeis ja cuolon warjos istuwat ja ojendaman meidän jalcam rauhan tielle.

UT1548

79. Walistamaan nijte/ iotca pimeis ia coolon warios istuuat Ja oijendaman meiden ialcam Rauhan tielle. (Walistamaan niitä/ jotka pimeissä ja kuolon warjossa istuwat. Ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle.)FI33/38

80 Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen.

TKIS

80 Ja pienokainen kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli autiomaissa siihen päivään asti, jona esiintyi Israelille.

Biblia1776

80. Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja oli korvessa siihen päivään asti, jona hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.

CPR1642

80. Ja lapsi caswoi ja wahwistui Henges ja asui corwes sijhenasti että se päiwä tulis jona hänen piti Israelin Canssan eteen tuleman.

UT1548

80. Ja se Lapsi caswoi ia wachwistui Henges. Ja aswi Corues/ sihenasti ette se peiue tulis/ iona henen piti Israelin Canssan eten tuleman. (Ja se lapsi kaswoi ja wahwistui Hengessä. Ja asui korwessa/ siihenasti että se päiwä tulisi/ jona hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24