PAAVALIN KIRJE FILEMONILLE


1 LUKU
Armon ja rauhan toivotus 1-3 Paavali kiittää Jumalaa Filemonin uskosta ja rakkaudesta 4-7, pyytää häntä rakkaudella vastaanottamaan karanneen, Paavalin luona kääntyneen orjan, Onesimuksen 8-22 Tervehdykset ja lopputoivotukset 23-25.FI33/38

1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki, ja veli Timoteus rakkaalle Filemonille, työtoverillemme,

TKIS

1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki, ja veli Timoteus rakkaalle Filemonille, työtoverillemme,

Biblia1776

1. Paavali, Kristuksen Jesuksen vanki, ja veli Timoteus, rakkaalle Philemonille, ja meidän apulaisellemme,

CPR1642

1. Pawali Jesuxen Christuxen sidottu ja weli Timotheus.

UT1548

1. PAuali se Christusen Iesusen sidhottu/ ia se Weli Timotheus. (Pawali se Christuksen Jesuksen sidottu/ ja sen weli Timoteus.)FI33/38

2 ja (rakkaalle) Appialle, sisarellemme, ja Arkippukselle, taistelutoverillemme, ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle.

TKIS

2 ja (rakkaalle) Appialle (sisarellemme) ja Arkippukselle, taistelutoverillemme, ja kotonasi kokoontuvalle seurakunnalla.

Biblia1776

2. Ja rakkaalle Appialle ja Arkippukselle, meidän kanssapalveliallemme, ja seurakunnalle, joka sinun huoneessas on:

CPR1642

2. Rackalle Philemonille ja meidän apulaisellemme ja rackalle Apphialle ja Archippuxelle meidän cansaweljellem ja sille Seuracunnalle cuin sinun huonesas on.

UT1548

2. Sille rackahalle Philemonille ia meiden Auttaijalle/ ia Alphialle sille rackahalle/ ia Archippuselle meiden Sotawelielle/ ia sille Seuraku'nalle/ ioca sinu' Honesas on. (Sille rakkahalle Philemonille ja meidän auttajalle/ Alphialle sille rakkahalle/ Ja Archippukselle meidän sotaweljelle/ ja sille seurakunnalle/ joka sinun huoneessasi on.)FI33/38

3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

TKIS

3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Biblia1776

3. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

3. Armo olcon teidän cansan ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

3. Armo olcohon teiden cansan ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda. (Armo olkohon teidän kanssanne ja rauha/ Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

4 Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua rukouksissani,

TKIS

4 Kiitän Jumalaani aina muistaessani sinua rukouksissani —

Biblia1776

4. Minä kiitän minun Jumalaani ja muistan aina sinua minun rukouksissani,

CPR1642

4. Minä kijtän minun Jumalatani ja muistan aina sinua minun rucouxisani:

UT1548

4. Mine kijten Jumalatani/ ia muistan aina sinun päles minun Rucuxisani/ (Minä kiitän Jumalaani/ ja muistan aina sinun päällesi minun rukouksissani/)FI33/38

5 sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan;

TKIS

5 sillä olen kuullut rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan, —

Biblia1776

5. Että minä kuulen siitä rakkaudesta ja uskosta, joka sinulla Herran Jesuksen päälle on ja kaikkein pyhäin tykö:

CPR1642

5. Että minä cuulen sijtä rackaudesta ja uscosta cuin sinulla Herran Jesuxen päälle on ja caickein Pyhäin tygö:

UT1548

5. Ette mine cwlen sijte Rackaudhesta ia Uscosta/ quin sinulla on HERRAN Iesusen Christusen päle/ ia caikein Pyhein tyge/ (Että minä kuulen siitä rakkaudesta ja uskosta/ kuin sinulla on HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle/ ja kaikkein pyhäin tykö/)FI33/38

6 ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa (Jeesuksessa) on.

TKIS

6 jotta uskonyhteytesi olisi voimallinen kaiken hyvän tuntemisessa, mikä teillä on Kristuksessa (Jeesuksessa).

Biblia1776

6. Että sinun uskos, joka meille yhteinen on, tulis sinussa kaiken hyvyyden tuntemisen kautta voimalliseksi, joka teillä Kristuksessa Jesuksessa on.

CPR1642

6. Että sinun uscos joca meille yhteinen on tulis sinusa caiken hywyden tundemisen cautta woimallisexi joca teillä Jesuxes Christuxes on.

UT1548

6. Ette sinun Uskos ioca meille on ychteinen/ tulis sinussa woimalisexi caiken Hywuydhen tundemisen cautta/ ioca teille ombi Christuses Iesuses. (Että sinun uskosi, joka meille on yhteinen/ tulisi sinussa woimalliseksi kaiken hywyyden tuntemisen kautta/ joka teillä ompi Kristuksessa Jesuksessa.)FI33/38

7 Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni.

TKIS

7 Sillä meillä on paljon iloa ja lohtua rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat saaneet virvoitusta välitykselläsi, veljeni.

Biblia1776

7. Sillä meillä on suuri ilo ja lohdutus sinun rakkaudestas, että pyhäin sydämet sinun kauttas, rakas veljeni, virvoitetut ovat.

CPR1642

7. Sillä meillä on suuri ilo ja lohdutus sinun rackaudestas että pyhäin sydämet sinun cauttas racas weljen wirwotetut owat.

UT1548

7. Sille ette swri ilo ia Lohdutus on meille sinun rackaudhestas/ Ette ninen Pyhein Sydhemet ouat wirwotetudh sinun cauttas/ racas welien. (Sillä että suuri ilo ja lohdutus on meille sinun rakkaudestasi/ että niiden pyhäin sydämet owat wirwoitetut sinun kauttasi/ rakas weljeni.)FI33/38

8 Sentähden, vaikka minulla Kristuksessa on paljon rohkeutta käskeä sinua tekemään, mitä tehdä tulee,

TKIS

8 Sen vuoksi, vaikka minulla Kristuksessa on paljon rohkeutta käskeä sinua tekemään, mikä on soveliasta,

Biblia1776

8. Sentähden vaikka minulla on suuri uskallus Kristuksessa käskeä sinua, mitä sinun tehdä tulee,

CPR1642

8. Sentähden waicka minulla on suuri uscallus Christuxes käske sinua mitä sinun tehdä tule:

UT1548

8. Senteden waicka minulla ombi swri vskallus Christusesa sinua keskemehen mite sinun tule tehdhexes/ (Sentähden waikka minulla ompi suuri uskallus Kristuksessa sinua käskemähän, mitä sinun tulee tehdäksesi/)FI33/38

9 niin rakkauden tähden minä kuitenkin mieluummin pyydän, ollen tämmöinen kuin olen, minä vanha Paavali, ja nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki —

TKIS

9 niin rakkauden vuoksi mieluummin pyydän, ollen tällainen kuin Paavali, vanha mies ja nyt myös Jeesuksen Kristuksen vanki,

Biblia1776

9. Niin minä kuitenkin tahdon rakkauden puolesta ennen rukoilla, minä, joka tainkaltainen olen, nimittäin vanha Paavali, mutta nyt myös Jesuksen Kristuksen vanki.

CPR1642

9. Nijn minä cuitengin tahdon rackauden puolesta ainoastans neuwoa minä joca taincaltainen olen nimittäin wanha Pawali: mutta nyt semmengin Jesuxen Christuxen fangi.

UT1548

9. Nin mine quitengin tahdhon rackaudhen polesta waan manata/ mine ioca sencaltainen olen/ nimitten/ se wanha Pauali/ Mutta nyt wiele semmengin yxi Iesusen Christusen Fangi. (Niin minä kuitenkin tahdon rakkauden puolesta waan manata/ minä joka senkaltainen olen/ nimittäin/ se wanha Paawali/ mutta nyt wielä kumminkin yksi Jesuksen Kristuksen vanki.)FI33/38

10 pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissani synnytin, Onesimuksen puolesta,

TKIS

10 pyydän sinua poikani Onesimuksen puolesta, jonka kahleissani synnytin,

Biblia1776

10. Niin minä siis neuvon sinua, minun poikani Onesimuksen puolesta, jonka minä siteissäni siitin,

CPR1642

10. Nijn minä sijs neuwon sinua minun lapsen Onesimuxen puolesta jonga minä siteisäni synnytin:

UT1548

10. Nin mine sis manan sinua minun Poicani Onesimusen polesta/ ionga mine synnytin Siteiseni/ (Niin minä siis manaan sinua minun poikani Onesimuksen puolesta/ jonka minä synnytin siteissäni/)FI33/38

11 sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen;

TKIS

11 sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sinulle ja minulle hyödyllisen puolesta.

Biblia1776

11. Joka sinulle muinen kelvotoin oli, mutta nyt sinulle ja minulle kyllä tarpeellinen, jonka minä nyt olen lähettänyt jälleen.

CPR1642

11. Joca sinulle muinen kelwotoin oli mutta nyt sinulle ja minulle kyllä tarpellinen.

UT1548

11. Joca sinulle muinen keluotoin oli/ Mutta nyt minulle ia sinulle kylle tarpelinen on/ (Joka sinulle ennen kelwoton oli/ mutta nyt minulle ja sinulle kyllä tarpeellinen on/)FI33/38

12 hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet, se on: oman sydämeni.

TKIS

12 Hänet lähetän [sinulle] takaisin. Ota hänet vastaan, toisin sanoen oma sydämeni.

Biblia1776

12. Mutta ota häntä vastaan; sillä hän on minun oma sydämeni.

CPR1642

12. Jonga minä nyt olen lähettänyt jällens mutta ota händä wastan: sillä hän on minun oma sydämen.

UT1548

12. ionga mine iellenslehettenyt olen. Mutta wastanrupe hende/ se on minun oma Sydhemen (jonka minä jälleen lähettänyt olen. Mutta wastaan rupea häntä/ se on minun oma sydämeni)FI33/38

13 Olisin tahtonut pidättää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvellut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa;

TKIS

13 Olisin halunnut pitää hänet luonani, jotta hän sinun asemastasi palvelisi minua ilosanoman kahleissa,

Biblia1776

13. Minä tahdoin häntä pitää minun tykönäni, että hän minua sinun puolestas evankeliumin siteissä palvelis.

CPR1642

13. Minä kyllä tahdoin händä pitä minun tykönäni että hän minua sinun puolestas näisä Evangeliumin siteisä palwelis:

UT1548

13. Sille mine tachtoin hende tykeneni pite/ ette hen minua sinun polestas paluelis/ neisse Euangeliumin Siteise. (Sillä minä tahdoin häntä tykönäni pitää/ että hän minua sinun puolestasi palvelisi/ näissä Evankeliumin siteissä)FI33/38

14 mutta ilman sinun suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikäänkuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen.

TKIS

14 mutta ilman suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, jottei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen.

Biblia1776

14. Mutta en minä tahtonut mitään ilman sinun suosiotas tehdä, ettei sinun hyvyytes pitänyt oleman niinkuin vaadittu, vaan vapaamielinen.

CPR1642

14. Mutta en minä tahtonut mitän ilman sinun suosiotas tehdä ettei sinun hywydes pitänyt oleman nijncuin waadittu waan nijncuin wapanmielisen.

UT1548

14. Mutta ilman sinu' sosiotas/ en tachtonut mite tehdhä/ Senpäle ette sinun hyues ei pitenut oleman ninquin waadhittu/ waan wapamielisen. (Mutta ilman sinun suosiotasi/ en tahtonut mitään tehdä/ Sen päälle että sinun hywyytesi ei pitänyt oleman niinkuin waadittu/ waan wapaamielisen.)FI33/38

15 Sillä ehkäpä hän sentähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi,

TKIS

15 Sillä ehkä hänet sen vuoksi on sinusta erotettu ajaksi, jotta saisit hänet takaisin iäksi.

Biblia1776

15. Sillä sentähden hän hetkeksi sinulta läksi, ettäs hänen ijäksi saisit jällensä,

CPR1642

15. Sillä sentähden hän hetkexi sinulda läxi ettäs hänen ijäxi saisit jällens.

UT1548

15. Sille senteden hen lehes hetkexi poislexi sinulda ettes hene' ijancaikissa iellenssaisit. (Sillä sentähden hän lähes hetkeksi pois läksi sinulta, ettäs hänen iankaikkisesti jällens saisit)FI33/38

16 ei enää orjana, vaan orjaa enempänä: rakkaana veljenä, ylen rakkaana jo minulle, kuinka paljoa enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana!

TKIS

16 ei enää orjana, vaan orjaa enempänä, rakkaana veljenä varsinkin minulle, mutta kuinka paljoa enemmän sinulle sekä ihmisenä, että Herran omana.

Biblia1776

16. Ei nyt silleen niinkuin palvelian, vaan enemmin palvelian ja niinkuin rakkaan veljen, erinomattain minulle, mutta kuinka paljoa enemmin sinulle, sekä lihan kautta että Herrassa.

CPR1642

16. Ei nyt sillen nijncuin jongun palwelian waan enämmin cuin palwelian ja nijncuin rackan weljen: erinomattain minulle: mutta cuinga paljo enämmin sinulle sekä lihan cautta että Herrasa.

UT1548

16. Ei nyt sillen quin iongun Paluelian/ waan enemin quin Paluelian/ Ja/ ninquin ydhen rackan welien Erinomaisesta minulle/ mutta quinga palio enemin sinulle/ seke Lihan cautta ette Herrasa? (Ei nyt silleen kuin jonkun palvelijan/ waan enemmän kuin palvelijan/ Ja niinkuin yhden rakkaan weljen/ erinomaisesti minulle/ mutta kuinka paljon enemmän sinulle/ sekä lihan kautta että Herrassa?)FI33/38

17 Jos siis pidät minua toverinasi, niin ota hänet luoksesi niinkuin minut;

TKIS

17 Jos siis pidät minua toverinasi, ota hänet luoksesi niin kuin minut.

Biblia1776

17. Jos sinä siis minun kumppaninas pidät, niin ota häntä vastaan niinkuin minuakin.

CPR1642

17. Jos sinä sijs nyt minun weljenäs pidät nijn ota händä wastan nijncuin minuakin.

UT1548

17. Jos sine sis nyt minua pidhet Wertawelienes/ nin wastanrupe hende quin minuakin. (Jos sinä siis nyt minua pidät wertaweljenäsi (kanssaweljenäsi) / niin wastaan rupea häntä kuin minuakin.)FI33/38

18 mutta jos hän on tehnyt sinulle jotakin vääryyttä tai on sinulle jotakin velkaa, niin pane se minun laskuuni.

TKIS

18 Mutta jos hän on tehnyt sinulle jotain vääryyttä tai on sinulle velkaa, pane se minun laskuuni.

Biblia1776

18. Mutta jos hän jotakin sinua vahingoittanut on eli on sinulle velkaa, niin sano minun syykseni.

CPR1642

18. Mutta jos hän jotakin sinua wahingoittanut on eli on sinulle welca nijn sano minun syyxeni:

UT1548

18. Mutta ios hen iotakin sinua wahingoittanut on/ eli welca on/ se lue minun päleni. (Mutta jos hän jotakin sinua wahingoittanut on/ eli welkaa on/ se lue minun päälleni.)FI33/38

19 Minä, Paavali, kirjoitan omalla kädelläni: "Minä sen maksan"; saattaisinpa sanoa: pane se omaan laskuusi; sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin.

TKIS

19 Minä Paavali kirjoitan omalla kädelläni: ”Minä maksan”, etten sanoisi sinulle, että sinä olet minulle velkaa itsesikin.

Biblia1776

19. Minä Paavali olen tämän omalla kädelläni kirjoittanut ja tahdon sen sinulle maksaa, etten minä sinulle sanoisi, ettäs myös sinun itses minulle velkapää olet.

CPR1642

19. Minä Pawali olen tämän omalla kädelläni kirjoittanut ja tahdon sen sinulle maxa etten minä sanois että sinä minulle sinus idze welcapääxi tehnyt olet.

UT1548

19. Mine Pauali olen temen kirioitanut minun Kädhelleni/ mine sen tahdhon maxa/ Ettei mine sanoisi/ ettes itzesinus minulle welcapä olet. (Minä Pawali olen tämän kirjoittanut minun kädelläni/ minä sen tahdon maksaa/ Ettei minä sanoisi/ ettäs itsesinus minulle welkapää olet.)FI33/38

20 Niin, veljeni, jospa saisin sinusta hyötyä Herrassa; virvoita sydäntäni Kristuksessa.

TKIS

20 Niin veljeni, jospa saisin sinusta hyötyä Herrassa. Virvoita sydämeni Herrassa.

Biblia1776

20. Armas veljeni! suo minun ihastua sinusta Herrassa, virvoita minun sydämeni Herrassa.

CPR1642

20. Armas weljen suo minun ihastua sinusta Herrasa: Wirwota minun sydämen Herrasa.

UT1548

20. Ah armas Welien/ szoo minu' ihastuua sinusta Herrasa. Wirwota minun Sydhemen Herrasa. (Ah armas weljen/ suo minun ihastua sinusta Herrassa. Wirwoita minun sydämeni Herrassa.)FI33/38

21 Luottaen kuuliaisuuteesi minä kirjoitan sinulle, ja minä tiedän, että sinä teet enemmänkin, kuin mitä sanon.

TKIS

21 Luottaen kuuliaisuuteesi kirjoitan sinulle tietäen, että teet enemmänkin kuin sanon.

Biblia1776

21. Minä kirjoitin sinulle luottain sinun kuuliaisuutees, tietäen sinun enemmin tekevän kuin minä sanonkaan.

CPR1642

21. Minä kirjoitin sinun tygös luottain minuani sinun cuuliaisutees: tieten sinun enämmin tekewän cuin minä sanongan.

UT1548

21. Mine kirioitin sinulle vskalten sinun cwliaisudhes päle/ Tieten sinun enemin tekeuen/ quin mine sanon. Ynne mös walmista minulle Maia. (Minä kirjoitan sinulle uskaltaen sinun kuuliaisuutesi päälle/ Tietäen sinun enemmän tekewän/ kuin minä sanon. Ynnä myös walmistaa minulle maja.)FI33/38

22 Lisäksi vielä: valmista minulle maja luonasi; toivon näet, että minut rukoustenne kautta lahjoitetaan teille.

TKIS

22 Mutta pidä myös samalla minulle valmiina majapaikka, sillä toivon, että minut rukoustenne johdosta lahjoitetaan teille.

Biblia1776

22. Valmista myös minulle majaa; sillä minä toivon, että minä teidän rukoustenne kautta teille lahjoitetaan.

CPR1642

22. Walmista myös minulle maja: Sillä minä toiwon että minä teidän rucouxenne awulla teille lahjoitetan.

UT1548

22. Sille mine toiuo'/ ette mine teiden rucoxen auulla teille lahijoitetan. (Sillä minä toiwon/ että minä teidän rukouksen avulle teille lahjoitetaan.)FI33/38

23 Tervehdyksen lähettävät sinulle Epafras, minun vankitoverini Kristuksessa Jeesuksessa,

TKIS

23 Sinua tervehtivät Epafras, vankitoverini Kristuksessa Jeesuksessa,

Biblia1776

23. Sinua tervehtivät Epaphras, (minun kanssavankini Kristuksessa Jesuksessa,)

CPR1642

23. Terwettäwät sinua Epaphras minun cansafangin Christuxes Jesuxes:

UT1548

23. Teruetteuet sinua Epaphras minun Cansafangin Christuses Iesuses/ (Terwehtäwät sinua Epaphras, minun kanssavangin Kristuksessa Jesuksessa/)FI33/38

24 Markus, Aristarkus, Deemas ja Luukas, jotka ovat minun työtovereitani.

TKIS

24 Markus, Aristarkus, Deemas ja Luukas, nämä työtoverini.

Biblia1776

24. Markus, Aristarkus, Demas, Luukas, minun apulaiseni.

CPR1642

24. Marcus Aristarchus Demas ja Lucas minun apulaiseni.

UT1548

24. Marcus/ Aristarchus/ Demas/ Lucas minun Auttaijani. (Markus/ Aristarchus/ Demas/ Lukas minun auttajani.)FI33/38

25 Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. (Aamen.)

TKIS

25 Herramme Jeesuksen armo olkoon henkenne kanssa. (Aamen.)

Biblia1776

25. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, amen!

CPR1642

25. Meidän Herran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän hengenne cansa Amen. Kirjoitettu Philemonin tygö Romista palwelian Onesimuxen cansa.

UT1548

25. Meiden HERran Iesusen Christusen Armo olcohon teiden hengen cansa. AMEN. (Meidän HErran Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän hengen kanssa. AMEN.)
Valitse
luku

1