PAAVALIN ENSIMMÄINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE


1 luku
Apostoli toivottaa Tessalonikan seurakuntalaisille armoa ja rauhaa 1, kiittää Jumalaa siitä, että he, vaikkakin ahdistettuina, ottivat vastaan evankeliumin, niin että heistä on tullut esikuva kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa 2 – 10.FI33/38

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha (Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta)!

TKIS

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle *Isässä Jumalassa* ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha (Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta)!

Biblia1776

1. Paavali ja Silvanus ja Timoteus Tessalonikan seurakunnalle, Isässä Jumalassa ja Herrassa Jesuksessa Kristuksessa: armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

1. Pawali Siluanus ja Timotheus. Thessalonican Seuracunnalle Isäs Jumalas ja Herras Jesuxes Christuxes. Armo olcon teidän cansan ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

1. PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Seurakunnalle Tessalonias Ises Jumalas ia HERrasa Iesuses Christuses. Armo olcohon teiden cansa ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia HERralda Iesuselda Christuselda. (Pawali ja Silwanus ja Timotheus. Sille seurakunnalle Tessaloniassa Isässä Jumalassa ja Herrassa Jesuksessa Kristuksessa. Armo olkohon teidän kanssa ja rauha Jumalalta meidän Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

2 Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta

TKIS

2 Kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, kun lakkaamatta

Biblia1776

2. Me kiitämme aina Jumalaa kaikkein teidän edestänne ja muistamme meidän rukouksissamme teitä,

CPR1642

2. Me kijtämme aina Jumalata caickein teidän edestän ja muistamme lackamat meidän rucouxisam teitä:

UT1548

2. ME kijtemme aina Jumalata caikein teiden edeste'/ ia muistama teide' pälene meide' Rucoxisanme ilman lackamata/ (ME kiitämme aina Jumalata kaikkein teidän edestän/ ja muistamme teidän päällenne meidän rukouksissamme ilman lakkaamata/)FI33/38

3 me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen,

TKIS

3 Jumalamme ja Isämme edessä muistelemme työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen,

Biblia1776

3. Ja lakkaamatta muistamme teidän tekojanne uskossa, ja teidän töitänne rakkaudessa, ja teidän kärsivällisyyttänne toivossa, joka on meidän Herramme Jesuksen Kristuksen päälle Jumalan ja meidän Isämme edessä.

CPR1642

3. Ja muistamme myös teidän tecojan uscosa ja teidän töitän rackaudes ja teidän kärsimistän toiwosa joca on meidän Herram Jesuxen Christuxen päälle:

UT1548

3. Ja muistama teiden Teghonna päle Uskosa/ ia teiden Töen päle Rackaudhes/ ia teiden kersimisen päle Toiuosa/ ioca ombi meiden HERran Iesus Christus (Ja muistamme teidän tekonne päälle uskossa/ ja teidän työn päälle rakkaudessa/ ja teidän kärsimisen päälle toiwossa/ joka ompi meidän Herran Jesus Kristus.)FI33/38

4 tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne:

TKIS

4 tietäen valitsemisenne, te Jumalan rakastamat veljet.

Biblia1776

4. Sillä, rakkaat veljet, Jumalalta rakastetut, me tiedämme, kuinka te valitut olette,

CPR1642

4. Jumalan ja meidän Isäm edes: Sillä rackat weljet Jumalalda racastetut me tiedämme cuinga te walitut oletta.

UT1548

4. Jumalan ia meiden Isen edes/ Sille/ rackat Weliet/ Jumalalda racastetudh/ me tiedheme quinga te wloswalitudh oletta/ (Jumalan ja meidän Isän edessä/ Sille/ rakkaat weljet/ Jumalalta rakastetut/ me tiedämme kuinka te uloswalitut olette/)FI33/38

5 että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella, niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne —

TKIS

5 Sillä ilosanomamme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia olimme keskenänne teidän vuoksenne.

Biblia1776

5. Että meidän evankeliumi on teidän tykönänne ollut, ei ainoastansa puheessa, vaan myös voimassa ja Pyhässä Hengessä, ja vahvassa tiedossa; niinkuin te tiedätte, minkäkaltaiset me teidän tykönänne teidän tähtenne olimme.

CPR1642

5. Että meidän Evangeliumim on teidän tykönänne ollut ei ainoastans sanoisa waan sekä wäes että Pyhäsä Hengesä ja wahwas lujudes cuin te myös kyllä tiedätte mingäcaltaiset me teidän tykönän teidän tähten olimma.

UT1548

5. ette meiden Euangelium ombi teiden tykenen ollut/ ei waiuoin sanoissa/ waan seke wäes ette Pyhesse Hengesse/ ia wahuas wissiudhes/ Quin te tiedhette/ mingecaltaiset me olima teiden keskellen teiden tedhen. (että meidän ewankelium ompi teidän tykönän ollut/ ei waiwoin sanoissa/ waan sekä wäessä että Pyhässä Hengessä/ ja wahwassa wissiudessa/ Kuin te tiedätte/ minkäkaltaiset me olimme teidän keskellän teidän tähden.)FI33/38

6 ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä,

TKIS

6 Niin teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdistuksessa otitte sanan vastaan Pyhän Hengen suomalla ilolla,

Biblia1776

6. Ja te olette meitä ja Herra seuraamaan ruvenneet ja olette sanan monessa vaivassa, ilolla Pyhässä Hengessä, ottaneet vastaan,

CPR1642

6. Ja te oletta meitä ja Herra seuraman ruwennet ja oletta sanan mones waiwas ilolla Pyhäs Henges wastanottanet:

UT1548

6. Ja te oletta meiden Tauoittaijaxi tullet ia Herran/ ia oletta sen Sanan wastanottaneet monen waiuan seas/ ilon cansa pyhes Henges/ (Ja te olette meidän tawoittajaksi tulleet ja Herran/ ja olette sen sanan wastaanottaneet monen waiwan seassa/ ilon kanssa Pyhässä Hengessä/)FI33/38

7 niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa.

TKIS

7 niin että olette tulleet esikuviksi kaikille uskovaisille Makedoniassa ja Akaiassa.

Biblia1776

7. Niin että te olette tulleet esikuvaksi kaikille uskovaisille Makedoniassa ja Akajassa.

CPR1642

7. Nijn että te oletta tullet opixi caikille uscollisille Macedonias ja Achajas:

UT1548

7. Nin ette te oletta tullet Esicuuaxi caikille Seurakunnille Macedonias ia Achaias. (Niin että te olette tulleet esikuwaksi kaikille seurakunnille Makedoniassa ja Akaiassa.)FI33/38

8 Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua.

TKIS

8 Sillä teidän keskeltänne Herran sana on kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan uskonne Jumalaan on levinnyt kaikkialle, niin ettei meidän tarvitse mitään puhua.

Biblia1776

8. Sillä teistä on Herran sana kajahtanut, ei ainoastaan Makedoniassa ja Akajassa, mutta myös joka paikassa on teidän uskonne Jumalan tykö kuulunut, niin ettei meidän tarvitse mitään puhua.

CPR1642

8. Sillä teistä on Herran sana ulos cajahtanut ei ainoastans Macedonias ja Achajas mutta myös jocapaicas on teidän uscon Jumalan tygö cuulunut nijn ettei teistä tarwita jotacuta sanoman.

UT1548

8. Sille ette teiste ombi se Herran Sana wloskaijactanut/ ei waiuoin Macedonias ia Achaias/ waan mös Jocapaicas ombi teiden Uskon Jumalan tyge wloshaijotettu/ nin ettei teille taruitze iotakuta sanoman. (Sillä että teistä ompi se Herran sana ulos kajahtanut/ ei waiwoin Makedoniassa ja Akaiassa/ waan myös jokapaikassa ompi teidän uskon Jumalan tykö ulos hajoitettu/ niin ettei teille tarwitse jotakuta sanoman.)FI33/38

9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa

TKIS

9 Itse he näet kertovat meistä, millainen tulomme luoksenne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan puoleen, palvelemaan elävää ja tosi Jumalaa

Biblia1776

9. Sillä he itse ilmoittavat meistä, minkäkaltainen tulemus meillä on ollut teidän tykönne, ja kuinka te Jumalan tykö epäjumalista käännetyt olette, elävää ja totista Jumalaa palvelemaan,

CPR1642

9. Sillä he idze imoittawat teistä mingäcaltainen tulemus meillä on ollut teidän tygönne ja cuinga te Jumalan tygö epäjumalista käätyt oletta eläwätä ja totista Jumalata palweleman:

UT1548

9. Sille he itze teiste ilmoittauat/ mingecaltainen Siselkieumys meille on ollut teiden tygenne/ ia quinga te kätydh oletta Jumalan tyge nijste Epeiumaloista/ paluelema' site eleuete ia totista Jumalata/ (Sillä he itse teistä ilmoittawat/ minkäkaltainen sisälle käymys meille on ollut teidän tykönne/ ja kuinka te käynyt olette Jumalan tykö niistä epäjumaloista/ palwelemaan sitä eläwätä ja totista Jumalata/)FI33/38

10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

TKIS

10 ja odottamaan taivaista Hänen Poikaansa, jonka Hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Biblia1776

10. Ja hänen Poikaansa taivaista odottamaan, jonka hän on kuolleista herättänyt, Jesuksen, joka meitä tulevaisesta vihasta vapahtaa.

CPR1642

10. Ja hänen Poicans Taiwasta odottaman jonga hän on cuolleista herättänyt Jesuxen joca meitä tulewaisesta wihasta wapahta.

UT1548

10. Ja odhottaman henen Poicans Taiuahasta/ ionga hen ombi ylesherettenyt nijste Coolleista/ Iesum/ Joca meite sijte tuleuaisesta Wihasta wapachtapi. (Ja odottamaan hänen Poikaansa taiwahasta/ jonka hän ompi ylös herättänyt niistä kuolleista/ Jesus/ Joka meitä siitä tulewaisesta wihasta wapahtaapi.)
Valitse
luku

1 2 3
4 5