PAAVALIN TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE


1 luku
Paavali toivottaa tessalonikalaisille armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää Jumalaa heidän uskonsa ja rakkautensa kasvamisesta kaikissa heidän ahdistuksissaan, lohduttaa heitä viittaamalla Jumalan vanhurskaaseen tuomioon Kristuksen tulemisessa 3 – 10 ja rukoilee, että Jeesuksen nimi edelleenkin heissä kirkastuisi 11, 12.FI33/38

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

TKIS

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Biblia1776

1. Paavali ja Silvanus ja Timoteus Tessalonikan seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jesuksessa Kristuksessa:

CPR1642

1. Pawali Siluanus ja Timotheus. Thessalonicerein Seuracunnalle Jumalas meidän Isäsäm ja Herras Jesuxes Christuxes.

UT1548

1. PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Tessalonicerein Seurakunnalle Jumalas meiden Ises ia HERRAS Iesuses Christuses. (Pawali ja Silwanus ja Timotheus. Sillä tessaloniserein seurakunnalle Jumalan ja meidän Isässä ja HERRASSA Jesuksessa Kristuksessa.)FI33/38

2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

TKIS

2 Armo teille ja rauha *Jumalalta. meidän Isältämme*, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Biblia1776

2. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

2. Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

2. Armo olcohon teille ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselden ia HERRALda Iesuselda Christuselda. (Armo olkohon teille ja rauha/ Jumalalta meidän Isältän ja HERRALta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

TKIS

3 Olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa tähtenne, veljet, niin kuin oikein on, koska uskonne runsaasti kasvaa ja itse kunkin, kaikkien teidän rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy,

Biblia1776

3. Meidän pitää aina teidän edestänne, rakkaat veljet , Jumalaa kiittämän, niinkuin kohtuullinen on: sillä teidän uskonne kasvaa jalosti ja kaikkein teidän rakkautenne lisääntyy jokaista kohtaan,

CPR1642

3. Meidän pitä aina teidän edestän rackat weljet Jumalata kijttämän nijncuin cohtulinen on sillä teidän Uscon caswa jalost ja caickein teidän rackauden lisäyndy jocaista cohtan.

UT1548

3. Meiden pite aina Jumalata kijtemen teiden edesten rackat Weliet/ quin se cochtolinen on/ Sille teiden Uskon sangen casuapi/ ia teiden iocaitzen keskeneine' Rackaus/ ylitzecoohupi toinen toisens cochtan/ (Meidän pitää aina Jumalata kiittämän teidän edestän rakkaat weljet/ kuin se kohtuullinen on/ Sillä teidän uskon sangen kaswaapi/ ja teidän jokaisen keskinäinen rakkaus/ ylitse kuohuupi toinen toisensa kohtaan.)FI33/38

4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

TKIS

4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita kestätte.

Biblia1776

4. Niin että me teistä Jumalan seurakunnissa kerskaamme, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikessa teidän vainossanne ja vaivassanne, jota te kärsitte:

CPR1642

4. Nijn että me meitäm teistä Jumalan Seuracunnis kerscamme teidän kärsimisestän ja Uscostan caikes teidän waiwasan ja wainosan cuin te kärsitte.

UT1548

4. Nin ette me meiten kerskame teiste Jumalan Seurakunnis/ teiden kersimisest ia Uskostan/ caikes teiden wainos ia Waiuas iotka te kersitte. (Niin että me meitän kerskaamme teistä Jumalan seurakunnissa/ teidän kärsimisestä ja uskostan/ kaikes teidän wainossa ja waiwassa jotka te kärsitte.)FI33/38

5 ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,

TKIS

5 Tämä on osoitus Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, jotta teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka vuoksi kärsittekin,

Biblia1776

5. Jotka osoittavat, että Jumala on oikein tuomitseva, ja te Jumalan valtakuntaan soveliaaksi tulette, jonka tähden te myös kärsitte,

CPR1642

5. Jotca osottawat että Jumala on oikein duomidzepa ja te Jumalan waldacundaan otollisexi tuletta jongatähden te myös kärsitte.

UT1548

5. Jotca osottauat/ Ette Jumala on oikiasti Domitzepa/ ia te otolisexi tuletta Jumalan Waldakundahan/ ionga edeste te mös kersitte. (Jotka osoittawat/ Että Jumala on oikeasti tuomitsewa/ ja te otolliseksi tulette Jumalan waltakuntahan/ jonka edestä te myös kärsitte.)FI33/38

6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

TKIS

6 koska Jumala näkee oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

Biblia1776

6. Että se on oikein Jumalan edessä niitä taas vaivata, jotka teitä vaivaavat;

CPR1642

6. Että se on oikein Jumalan edes nijtä taas waiwata jotca teitä waiwawat:

UT1548

6. Senwoxi ette oikia ombi Jumalan edes/ costaman nijlle Waiuan/ iotca teite waiuauat/ (Sen wuoksi että oikia ompi Jumalan edessä/ kostamaan niille waiwan/ jotka teitä waiwaawat/)FI33/38

7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

TKIS

7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

Biblia1776

7. Mutta teille, jotka vaivataan, antaa levon meidän kanssamme, kuin Herra Jesus taivaasta ilmaantuu, voimansa enkelien kanssa.

CPR1642

7. Mutta teille jotca waiwatan anda lewon meidän cansam cosca Herra Jesus Taiwast ilmandu hänen woimans Engelitten cansa:

UT1548

7. Mutta teille iotca waiuatan/ leuon meiden cansan/ Coska Herra Iesus ilmandupi Taiuahasta/ henen wäens Engelitten cansa/ (Mutta teille jotka waiwataan/ lewon meidän kanssan/ Koska Herra Jesus ilmaantuupi taiwahasta/ hänen wäensä enkelitten kanssa.)FI33/38

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen (Kristuksen) evankeliumille.

TKIS

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät ole kuuliaisia Herramme Jeesuksen (Kristuksen) ilosanomalle.

Biblia1776

8. Ja tulen leimauksella, joka niille kostaa, jotka ei Jumalaa tunteneet, ja niille, jotka ei meidän Herran Jesuksen Kristuksen evankeliumia tottele,

CPR1642

8. Ja tulen leimauxella joca nijlle costa jotca ei Jumalata tundenet ja nijlle jotca ei meidän Herran Jesuxen Christuxen Evangeliumita tottele.

UT1548

8. ia tulisen leimauxen cansa/ ioca Coston nijlle maxapi iotca eiuet Jumalata tundenet/ ia ylitze ninen iotca eiuet tottele meiden Herran Iesusen Christusen Euangelium. (ja tulisen leimauksen kanssa/ joka koston niille maksaapi jotka eiwät Jumalata tunteneet/ ja ylitse niiden jotka eiwät tottele meidän Herran Jesuksen Kristuksen ewankelium.)FI33/38

9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

TKIS

9 He joutuvat kärsimään rangaistuksen, iäisen kadotuksen *poissa Herrasta* ja Hänen voimansa kirkkaudesta,

Biblia1776

9. Jotka vaivaa kärsimän pitää, ijankaikkisen kadotuksen, Herran kasvoista ja hänen kunniansa väkevyydestä:

CPR1642

9. Jotca waiwa kärsimän pitä ijancaickisen cadotuxen Herran caswosta ja hänen cunnians wäkewydestä:

UT1548

9. Jotca Pinan kersimen pite/ sen ijancaikisen Cadhotuxen/ sijte Herran Casuosta/ ia henen Cunnians wäkewuydheste/ (Jotka piinan kärsimän pitää/ sen iankaikkisen kadotuksen/ siitä Herran kaswosta/ ja hänen kunniansa wäkewyydestä/)FI33/38

10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

TKIS

10 kun Hän sinä päivänä tulee, jotta Hän kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa, jotka uskovat, sillä te olette uskoneet todistuksemme.

Biblia1776

10. Kuin hän tuleva on, kirkastettaa pyhäinsä kanssa, ja ihmeelliseksi tulemaan kaikkein uskovaisten kanssa; sillä meidän todistuksemme teidän tykönne siitä päivästä olette te uskoneet.

CPR1642

10. Cosca hän tulewa on kircastetta hänen Pyhäins cansa ja ihmellisexi tuleman caickein uscollisten cansa: sillä meidän todistuxem teidän tygön sijtä päiwästä oletta te usconet.

UT1548

10. coska hen tuleua ombi/ ette hen cunnialisexi ilmandupi hene' Pyheins cansa/ ia jhmelisexi tule caikein Wskolisten cansa. Sille ette meide' todhistoxen teiden tygen/ sijte samasta peiueste te oletta vskoneet. (koska hän tulewa ompi/ että hän kunnialliseksi ilmaantuupi hänen pyhäinsä kanssa/ ja ihmeelliseksi tulee kaikkein uskollisten kanssa. Sillä että meidän todistuksen teidän tykön/ siitä samasta päiwästä te olette uskoneet.)FI33/38

11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,

TKIS

11 Sitä varten aina rukoilemmekin puolestanne, että Jumalamme katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken halunne hyvään ja uskonne toiminnan,

Biblia1776

11. Ja sentähden me myös aina rukoilemme teidän edestänne, että meidän Jumalamme teitä otolliseksi tekis siihen kutsumiseen, ja täyttäis kaiken hyvyyden suosion ja uskon vaikutuksen, voimassa:

CPR1642

11. Ja sentähden me myös aina rucoilemma teidän edestän että meidän Jumalam teitä otollisexi tekis sijhen cudzumiseen ja täytäis caiken hywyden suosion ja uscon waicutuxen woimasa:

UT1548

11. Ja Senteden me mös aina rucolema teiden edesten/ ette meiden Jumala teite otolisexi tekis sihen cutzumiseen/ ia ylesteuteis caiken Hywuydhen aicotuxen ia sen Uskon waickotuxen woimasa/ (Ja sen tähden me myös aina rukoilemme teidän edestän/ että meidän Jumala teitä otolliseksi tekisi siihen kutsumiseen/ ja ylöstäyttäisi kaiken hywyyden aikomuksen ja sen uskon waikutuksen woimassa.)FI33/38

12 että meidän Herramme Jeesuksen (Kristuksen) nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

TKIS

12 jotta Herramme Jeesuksen (Kristuksen) nimi teistä kirkastuisi ja te Hänessä, Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

Biblia1776

12. Että meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimi teissä ylistettäisiin, ja te taas hänessä, meidän Jumalan ja Herran Jesuksen Kristuksen armon kautta.

CPR1642

12. Että meidän Herran Jesuxen Christuxen Nimi teisä ylistettäisin ja te taas hänesä meidän Jumalan ja Herran Jesuxen Christuxen armon cautta.

UT1548

12. Senpäle ette meiden Herran Iesusen Christusen Nimi teisse ylisteteisijn/ ia te henesse/ meiden Jumalan ia Herran Iesusen Christusen Armon cautta. (Sen päälle että meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimi teissä ylistettäisiin/ ja te hänessä/ meidän Jumalan ja Herrran Jesuksen Kristuksen armon kautta.)
Valitse
luku

1 2 3