Johanneksen evankeliumi


2 luku
Jeesus tekee ensimmäisen tunnustekonsa Kaanan häissä 1 – 11, menee Kapernaumiin 12 ja pääsiäisen lähestyessä Jerusalemiin, puhdistaa pyhäkön 13 – 22 Monet uskovat häneen, mutta hän ei usko itseänsä heille 23 – 25.FI33/38

1 Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä.

TKIS

1 Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä.

Biblia1776

1. Ja kolmantena päivänä olivat häät Galilean Kaanassa, ja Jesuksen äiti oli siellä;

CPR1642

1. Ja colmandena päiwänä olit häät Galilean Canas ja Jesuxen äiti oli siellä.

UT1548

1. JA colmanden peuen olit Häedh Canas Galileas/ NIn oli Iesusen Eiti sielle. (Ja kolmannen päiwänä olit häät Kanassa Galileassa/ Niin oli Jesuksen äiti siellä.)FI33/38

2 Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin.

TKIS

2 Myös Jeesus ja Hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin.

Biblia1776

2. Niin Jesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös häihin.

CPR1642

2. Nijn Jesus ja hänen Opetuslapsens cudzuttin myös häihin.

UT1548

2. Nin mös Iesus ia henen Opetuslapsens cutzuttin Häehin. (Niin myös Jesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin.)FI33/38

3 Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä".

TKIS

3 Viinin loppuessa sanoi Jeesuksen äiti Hänelle: "Heillä ei ole viiniä."

Biblia1776

3. Ja kun viina puuttui, sanoi Jesuksen äiti hänelle: ei heillä ole viinaa.

CPR1642

3. Ja cosca wijna puuttui sanoi Jesuxen äiti hänelle: ei heillä ole wijna.

UT1548

3. Ja coska wina pwttui/ sanoi Iesuse' Eiti henelle/ Ei ole heille wina. (Ja koska wiina puuttui/ sanoi Jesuksen äiti hänelle/ Ei ole heillä wiinaa.)FI33/38

4 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut."

TKIS

4 Jeesus sanoi hänelle: *"Miksi minuun vetoat*, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut."

Biblia1776

4. Jesus sanoi hänelle: vaimo! mitä minun on sinun kanssas? ei minun aikani ole vielä tullut.

CPR1642

4. Jesus sanoi hänelle: waimo mitä minun on sinun cansas? ei minun aican ole wielä tullut.

UT1548

4. Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mite minulle ombi sinun cansas? Ei ole minun hetken wiele tullut. (Sanoi Jesus hänelle/ Waimo/ mitä minulle ompi sinun kanssasi? Ei ole minun hetkeni wielä tullut.)FI33/38

5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää".

TKIS

5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Tehkää, mitä Hän teille sanoo."

Biblia1776

5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: mitä hän teille sanoo, se tehkäät.

CPR1642

5. Hänen Äitins sanoi palwelioille: mitä hän teille sano se tehkät.

UT1548

5. Sanoi henen Eitins paluelioille/ Mite hen teille sanopi/ se techket. (Sanoi hänen äitinsä palwelijoille/ Mitä hän teille sanoopi/ se tehkäät.)FI33/38

6 Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen.

TKIS

6 Siihen oli juutalaisten puhdistustavan mukaan asetettu kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen.

Biblia1776

6. Niin siellä oli kuusi kivistä vesi-astiaa pantuna Juudalaisten puhdistamisen tavan jälkeen, ja kukin veti kaksi eli kolme mittaa.

CPR1642

6. Nijn siellä oli cuusi kiwistä wesiastiat panduna Judalaisten puhdistamisen tawan jälken ja cukin weti caxi eli colme mitta.

UT1548

6. Nin olit sielle cwsi Kiuiste wesiastiat panduna/ Judasten Pudhistamisen tauan ielken/ ia cuki weti caxi eli colme Mitta. (Niin olit siellä kuusi kiwistä wesiastiat pantuna/ Judasten puhdistamisen tawan jälkeen/ ja kukin weti kaksi eli kolme mittaa.)FI33/38

7 Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten.

TKIS

7 Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää vesiastiat vedellä. He täyttivät ne reunoja myöten."

Biblia1776

7. Jesus sanoi heille: täyttäkäät vesi-astiat vedellä. Ja he täyttivät ne ylen täyteen.

CPR1642

7. Nijn Jesus sanoi heille: täyttäkät wesiastiat wedellä. Ja he täytit ne ylön täyten.

UT1548

7. Nin sanoi Iesus heille/ Teuteket wesiastiat wedhelle. Ja he teutit ne ylen teuten. (Niin sanoi Jesus heille/ Täyttäkäät wesiastiat wedellä. Ja he täytit ne ylen täyteen.)FI33/38

8 Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät.

TKIS

8 Hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää ylipalvelijalle." Niin he veivät.

Biblia1776

8. Ja hän sanoi heille: pankaat nyt sisälle ja viekäät edeskäyvälle. Ja he veivät.

CPR1642

8. Ja hän sanoi heille: pangat nyt sisälle ja wiekät edeskäywälle. Ja he weit.

UT1548

8. Ja hen sanoi heille/ Pangat nyt siselle/ ia wieket Edheskeuuelle. Ja he weit. (Ja hän sanoi heille/ Pankaat nyt sisälle/ ja wiekäät edeskäywälle. Ja he weit.)FI33/38

9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut — mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen — kutsui edeskäypä yljän

TKIS

9 Mutta kun ylipalvelija maistoi viiniksi muuttunutta vettä eikä tiennyt, mistä se oli — mutta palvelijat, jotka olivat ammentaneet veden, tiesivät — kutsui ylipalvelija yljän

Biblia1776

9. Mutta kuin edeskäypä maisti sitä vettä, joka viinaksi tullut oli, (eikä tietänyt, kusta se tuli, mutta palveliat tiesivät, jotka veden ammensivat,) kutsui edeskäypä yljän,

CPR1642

9. Mutta cosca edeskäypä maisti sitä wijna joca wesi ollut oli eikä tiennyt custa se tuli mutta palweliat tiesit jotca weden ammunsit: cudzui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle:

UT1548

9. Mutta quin se Edeskieupe maisti site wina/ ioca oli wesi ollut/ eike tienyt custa se tuli/ Mutta ne Palueliat tiesit iotca sen wedhen ammulsit/ cutzui se Edeskieupe Ylien ia sanoi henelle/ (Mutta kuin se edeskäywä maisti sitä wiinaa/ joka oli wesi ollut/ eikä tiennyt kusta se tuli/ Mutta ne palwelijat tiesit jotka sen weden ammensit/ kutsui se edeskäywä yljän ja sanoi hänelle/)FI33/38

10 ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."

TKIS

10 ja sanoi hänelle: "Jokainen ihminen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."

Biblia1776

10. Ja sanoi hänelle: jokainen antaa ensisti hyvää viinaa, ja kuin juovutaan, niin sitte huonompaa: sinä kätkit hyvän viinan tähän asti.

CPR1642

10. Jocainen anda ensist hywä wijna ja cuin juowutan nijn sijtte huonombata sinä kätkit hywän wijnan tähänasti.

UT1548

10. Jocainen andapi ensin Hyue wina/ ia quin he iopuuat/ sijtte site Honombata. Sine sen Hyuen winan kätkit tehenasti. (Jokainen antaapi ensin hywä wiina/ ja kuin he juopuwat/ Sitten sitä huonompata. Sinä sen hywän wiinan kätkit tähänasti.)FI33/38

11 Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

TKIS

11 Tämän ensimmäisen tunnusteon Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmaisi kirkkautensa, ja Hänen opetuslapsensa uskoivat Häneen.

Biblia1776

11. Tämä on ensimäinen tunnustähti, jonka Jesus teki Galilean Kaanassa, ja ilmoitti kunniansa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänen päällensä.

CPR1642

11. Tämä on ensimäinen tunnustähti jonga Jesus teki Galilean Canas ja ilmoitti cunnians. Ja hänen Opetuslapsens uscoit hänen päällens.

UT1548

11. Teme ombi se ensimeinen Tunnustechti/ ionga Iesus teki Canas Galileas/ ia ilmoitti henen Cunnians. Ja henen Opetuslapsens wskoit henen pälens. (Tämä ompi se ensimmäinen tunnustähti/ jonka Jesus teki Kanassa Galileassa/ ja ilmoitti hänen kunniansa. Ja hänen opetuslapset uskoit hänen päällensä.)FI33/38

12 Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipyneet monta päivää.

TKIS

12 Sen jälkeen Hän meni alas Kapernaumiin. Hän ja Hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa. Siellä he eivät viipyneet monta päivää.

Biblia1776

12. Sitte meni hän alas Kapernaumiin ja hänen äitinsä ja hänen veljensä ja hänen opetuslapsensa, eikä siellä kauvan viipyneet.

CPR1642

12. Sijtte meni hän alas Capernaumijn ja hänen äitins ja hänen weljens ja hänen Opetuslapsens eikä siellä cauwan wijpynet.

UT1548

12. Sitelehin hen alasmeni Capernaumijn hen itze/ ia henen Eitins/ ia henen weliens/ ia henen Opetuslapsens/ ia eiuet he sielle cauuan wipyneet. (Siitä lähin hän alas meni Kapernaumiin hän itse/ ja hänen äitinsä/ ja hänen weljensä/ ja hänen opetuslapsensa/ ja eiwät he siellä kauan wiipyneet.)FI33/38

13 Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.

TKIS

13 Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.

Biblia1776

13. Ja Juudalaisten pääsiäinen oli läsnä, ja Jesus meni ylös Jerusalemiin,

CPR1642

13. JA Judalaisten Pääsiäinen oli juuri läsnä ja Jesus meni ylös Jerusalemijn:

UT1548

13. Ja Judasten/ Päsienen oli iwri lesse/ Ja Iesus ylesmeni Jerusalemin/ (Ja judasten/ Pääsiäinen oli juuri läsnä/ Ja Jesus ylös meni Jerusalemiin/)FI33/38

14 Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa.

TKIS

14 Hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa.

Biblia1776

14. Ja löysi templissä istuvan ne, jotka karjaa, lampaita ja kyykyläisiä myyskentelivät, ja vaihettajat.

CPR1642

14. Ja löysi Templis istuwan ne jotca carja lambaita ja mettisiä myyskendelit ja waihettajat.

UT1548

14. Ja leusi Templis ne istuuan/ iotca sielle Caria Lambait/ ia Mettisit myskendelit/ ia waihechtaijat. (Ja löysi templissä ne istuwan/ jotka siellä karjaa lampaita/ ja mettiset myyskentelit/ ja waihtajat.)FI33/38

15 Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.

TKIS

15 Tehtyään nuorista ruoskan, Hän ajoi kaikki ulos pyhäköstä, myös lampaat ja härät, ja kaasi rahanvaihtajain rahat maahan ja työnsi pöydät kumoon.

Biblia1776

15. Ja hän teki ruoskan köysistä, ja ajoi ulos ne kaikki temppelistä ja lampaat ja karjan, ja heitti pois vaihettajain rahat ja maahan kukisti pöydät.

CPR1642

15. Ja hän teki ruoscan köysistä ja ulosajoi ne caicki Templist ja lambat ja Carjan. Ja poisheitti waihettajain rahan ja maahan cukisti pöydät.

UT1548

15. Ja hen teki Rooskan Köusiste/ ia wlosaioi caiki Templist/ ynne Lambat ia Carian. Ja waihechtaiaden rahan hen poiswiskasi/ ia mahancukisti peudhet. (Ja hän teki ruoskan köysistä/ ja ulos ajoi kaikki templistä/ ynnä lampaat ja karjan. Ja waihtajain rahan hän pois wiskasi/ ja maahan kukisti pöydät.)FI33/38

16 Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi."

TKIS

16 Kyyhkysten myyjille Hän sanoi: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö Isäni huoneesta kauppataloa."

Biblia1776

16. Ja sanoi niille, jotka kyhkyisiä myivät: viekäät nämät täältä pois ja älkäät tehkö minun Isäni huonetta kauppahuoneeksi.

CPR1642

16. Ja sanoi nijlle jotca mettisiä myit: wiekät nämät tääldä pois ja älkät tehkö minun Isäni huonetta cauppahuonexi.

UT1548

16. Ja sanoi nijlle ioca Mettisi myidh/ wieket nämet telde pois/ Ja elket tehckö minun Iseni Honecta Cauppahonexi. (Ja sanoi niille jotka mettisiä myi/ wiekäät nämät täältä pois/ Ja älkäät tehkö minun Isäni huonetta kauppahuoneeksi.)FI33/38

17 Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".

TKIS

17 Niin Hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus huoneesi puolesta *on kuluttanut* minut."

Biblia1776

17. Mutta hänen opetuslapsensa muistivat kirjoitetuksi: sinun huonees kiivaus on minun syönyt.

CPR1642

17. Mutta hänen Opetuslapsens muistit kirjoitetuxi: sinun huones kijwaus on minun syönyt.

UT1548

17. Mutta henen Opetuslapsens muistit ette Kirioitettu on/ Sinun Hones Kiuaus ombi minun szönyt. (Mutta hänen opetuslapsensa muisti että kirjoitettu on/ Sinun huoneesi kiiwaus ompi minun syönyt.)FI33/38

18 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?"

TKIS

18 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Minkä tunnusteon näytät meille, koska näitä teet?"

Biblia1776

18. Niin vastasivat Juudalaiset ja sanoivat hänelle: mitä merkkiä sinä meille osoitat, ettäs näitä teet?

CPR1642

18. Nijn wastaisit Judalaiset ja sanoit hänelle: mitä merckiä sinä meille osotat ettäs näitä teet?

UT1548

18. Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Mite mercki sine meille osotat/ ette sine neite teet? (Niin wastasi juuttaat/ ja sanoit hänelle/ Mitä merkki sinä meille osoitat/ että sinä näitä teet?)FI33/38

19 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä".

TKIS

19 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajoittakaa tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä."

Biblia1776

19. Jesus vastasi ja sanoi heille: jaottakaat maahan tämä templi, ja minä tahdon sen kolmantena päivänä rakentaa ylös.

CPR1642

19. Jesus wastais ja sanoi heille: rickocat tämä Templi ja minä tahdon sen colmandena päiwänä ylösraketa.

UT1548

19. Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Rickocat teme Templi/ ia colmanden peiuen/ mine tadon sen ylesrake'da. (Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Rikkokaat tämä templi/ ja kolmannen päiwän/ minä tahdon sen ylös rakentaa.)FI33/38

20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?"

TKIS

20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinä pystytät sen kolmessa päivässä?"

Biblia1776

20. Niin Juudalaiset sanoivat: tätä templiä on rakennettu kuusiviidettäkymmentä ajastaikaa, ja sinä rakennat sen kolmena päivänä?

CPR1642

20. Nijn Judalaiset sanoit: tätä Templi on rakettu wijdettäkymmendä ajastaica ja sinä rakennat sen colmenä päiwänä?

UT1548

20. Nin sanoit Juttat/ Tete Templi ombi cwsi widhettekymende wootta rakettu/ ia sine sen tadhot colmen peiuen ylesrakenda? (Niin sanoit juuttaat/ Tätä templi ompi kuusi wiidettäkymmentä wuotta rakettu/ ja sinä sen tahdot kolmen päiwän ylös rakentaa?)FI33/38

21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.

TKIS

21 Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä.

Biblia1776

21. Mutta hän sanoi ruumiinsa templistä.

CPR1642

21. Mutta hän sanoi hänen ruumins Templist.

UT1548

21. Mutta hen sanoi henen Rumins Templist. (Mutta hän sanoi hänen ruumiinsa templistä.)FI33/38

22 Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut.

TKIS

22 Kun Hän sitten oli noussut kuolleista. Hänen opetuslapsensa muistivat, että Hän oli sanonut tämän (heille) ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut.

Biblia1776

22. Kuin hän siis oli kuolleista noussut, muistivat hänen opetuslapsensa hänen sen heille sanoneeksi, ja uskoivat Raamatun ja puheen, minkä Jesus oli puhunut.

CPR1642

22. Cosca hän sijs oli cuolleista nosnut muistit hänen Opetuslapsens hänen sen sanonexi ja uscoit Ramatut ja sen puhen cuin Jesus oli puhunut.

UT1548

22. Coska hen sis oli coolluista ylesnosnut/ muistit henen Opetuslapsens/ ette hen oli sen sanonut/ ia vskoit Ramatudh/ ia sen Puhen/ ionga Iesus sanonut oli. (Koska hän siis oli kuolleista ylösnoussut/ muistit hänen opetuslapsensa/ että hän oli sen sanonut/ ja uskoit Raamatut/ ja sen puheen/ jonka Jesus sanonut oli.)FI33/38

23 Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki.

TKIS

23 Kun Hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlilla, uskoivat monet Hänen nimeensä, nähdessään Hänen tunnustekonsa, jotka Hän teki.

Biblia1776

23. Mutta kuin hän pääsiäis-juhlapäivänä oli Jerusalemissa, uskoivat monta hänen nimensä päälle, kuin he näkivät ne tunnustähdet mitkä hän teki.

CPR1642

23. COsca hän Pääsiäis juhlapäiwänä oli Jerusalemis uscoit monda hänen nimens päälle cosca he näit ne tunnustähdet cuin hän teki.

UT1548

23. Coska hen nyt Jerusalemis oli/ Päsieisne Juhlapeiuenä/ vskoit monda henen Nimens päle/ coska he näit ne Tunnustedhet/ iotca hen teki. (Koska hän nyt Jerusalemissa oli/ Pääsiäisenä juhlapäiwänä/ uskoit monta hänen nimensä päälle/ koska he näit ne tunnustähdet/ jotka hän teki.)FI33/38

24 Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki

TKIS

24 Mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska Hän tunsi kaikki

Biblia1776

24. Mutta ei Jesus uskonut itsiänsä heille; sillä hän tunsi heidät kaikki,

CPR1642

24. Mutta ei Jesus usconut idzens heille: sillä hän tunsi heidän caicki.

UT1548

24. Mutta Iesus ei vskonut itzens heille/ Sille ette hen tunsi heijet caiki/ (Mutta Jesus ei uskonut itsensä heille/ Sillä että hän tunsi heidät kaikki/)FI33/38

25 eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

TKIS

25 ja koska Hän ei tarvinnut, että kukaan todistaisi ihmisestä, sillä Hän tiesi itse, mitä ihmisessä oli.

Biblia1776

25. Ja ei tarvinnut, että joku olis ihmisestä todistanut; sillä hän tiesi, mitä ihmisessä oli.

CPR1642

25. Ja ei tarwinnut että jocu olis ihmisist todistanut: sillä hän tiesi kyllä mitä ihmises oli.

UT1548

25. ia ei taruinut/ ette iocu pideis todistaman Inhimisist. Sille hen itze kylle tiesi mite Inhimises oli. (ja ei tarwinnut/ että joku pitäisi todistaman ihmisistä. Sillä hän itse kyllä tiesi mitä ihmisessä oli.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21