PAAVALIN KIRJE KOLOSSALAISILLE


1 luku
Apostoli toivottaa kolossalaisille armoa ja rauhaa 1,2,kiittää, kuultuaan heidän uskostaan ja rakkaudestaan, Jumalaa siitä toivosta, joka heille on talletettu taivaissa 3 – 8, rukoilee, että he edelleenkin kasvaisivat Jumalan tahdon sekä tuntemisessa että täyttämisessä 9 – 13, osoittaa Kristuksen Jumalan kuvaksi, maailman luomisen ja lunastamisen välittäjäksi ja seurakunnan pääksi 14 – 20 Hänen sovitustyöstään kolossalaisetkin ovat päässeet osallisiksi evankeliumin kautta 21 – 23, jonka julistajaksi hän, Paavali, on tullut 24 – 29.FI33/38

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus

TKIS

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus

Biblia1776

1. Paavali, Jesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdon kautta, ja veli Timoteus,

CPR1642

1. PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli Jumalan tahdosta ja weli Timotheus.

UT1548

1. PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ ia Weli Timotheus. (Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta/ ja weli Timoteus.)FI33/38

2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme (, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta)!

TKIS

2 Kolossassa oleville pyhille ja uskoville veljillenne Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme (, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta).

Biblia1776

2. Niille, jotka ovat Kolossissa, pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa: armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

2. Pyhille ja uscollisille weljille jotca owat Colossis.

UT1548

2. Nijlle Pyhille ia Uskolisille Welijlle Christusesa iotca ouat Colossis. (Niille pyhille ja uskollisille weljille Kristuksessa jotka owat Kolossissa)FI33/38

3 Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne,

TKIS

3 Kiitämme Jumalaa (ja) Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää aina rukoillessamme puolestanne,

Biblia1776

3. Me kiitämme Jumalaa ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isää, ja rukoilemme aina teidän edestänne,

CPR1642

3. Armo olcon teidän cansan ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

3. Armo olcohon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia Herralda Iesuselda Christuselda. (Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältän/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;

TKIS

4 sillä olemme kuulleet uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan,

Biblia1776

4. Sittekuin me kuulimme teidän uskonne Kristuksessa Jesuksessa ja teidän rakkautenne kaikkia pyhiä kohtaan,

CPR1642

4. ME kijtämme Jumalata ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä ja rucoilemma aina teidän edestän sijttecuin me cuulimma teidän uscon Christuxen Jesuxen päälle ja teidän rackauden caickia pyhiä cohtan.

UT1548

4. Me kijtemme Jumalata ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise/ ia rucoelenme aina teiden edesten/ sijttequin me cwlimma teiden Uskosta Christusen Iesusen päle/ ia teiden Rackaudhestan caikein Pyhein tyge/ (Me kiitämme Jumalata ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isää/ ja rukoilemme aina teidän edestän/ sittenkuin me kuulimme teidän uskosta Kristuksen Jesuksen päälle/ ja teidän rakkaudestan kaikkein pyhäin tykö.)FI33/38

5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa,

TKIS

5 sen toivon perusteella, joka teille on talletettuna taivaissa. Siitä te olette ennen kuulleet sen ilosanoman totuuden sanassa,

Biblia1776

5. Sen toivon tähden, joka teille taivaissa tallelle pantu on, josta te ennen sen totisen evankeliumin saarnan kautta kuulleet olette,

CPR1642

5. Sen toiwon tähden joca teille Taiwas tallelle pandu on.

UT1548

5. sen Toiuon tedhen ioca teille o'bi tehdellepandu Taiuahas. (sen toiwon tähden joka teille ompi tähdelle pantu taiwahassa.)FI33/38

6 joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,

TKIS

6 joka on tullut luoksenne. Niin kuin se kantaa hedelmää [ja kasvaa] myös koko maailmassa, niin teidänkin keskellänne siitä päivästä alkaen, jona kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,

Biblia1776

6. Joka teidän tykönne tullut on, niinkuin myös kaikkeen maailmaan, ja hedelmän kantaa, niinkuin teissäkin hamasta siitä päivästä, jona te sen kuulleet olette ja Jumalan armon totuudessa tunsitte;

CPR1642

6. Josta te ennen sen totisen Evangeliumin saarnan cautta cuullet oletta joca teidän tygönne tullut on nijncuin myös caicken mailmaan ja on hedelmälinen nijncuin teisäkin hamast sijtä päiwäst cuin te sen cuullet oletta ja Jumalan Armon totuudes tunsitta.

UT1548

6. Josta te ennen cwlleet oletta/ sen totisen Euangeliumin saarnan cautta/ Joca teiden tygen tullut ombi/ ninquin mös caickeen Mailmaan/ ia ombi hedhelmeline'/ ninquin mös teisse hamast sijte peiueste quin te sen cwlleet oletta/ ia tunsitta sen Jumalan Armon totudhesa/ (Josta te ennen kuulleet olette/ sen totisen ewankeliumin saarnan kautta/ Joka teidän tykön tullut ompi/ niinkuin myös kaikkeen maailmaan/ ja ompi hedelmällinen/ niinkuin myös teissä hamaan siitä päiwästä kuin te sen kuulleet olette/ ja tunsitte sen Jumalan Armon totuudessa/)FI33/38

7 niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne

TKIS

7 niin kuin opitte Epafraalta, rakkaalta palvelutoveriltamme. Hän on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne.

Biblia1776

7. Niinkuin te myös meidän rakkaalta kanssa palvelialtamme Epaphraalta opitte, joka teidän edestänne Kristuksen uskollinen palvelia on,

CPR1642

7. Nijncuin te meidän rackalda cansapalwelialdam Epaphralda opitta joca teidän edestän Christuxen uscollinen palwelia on.

UT1548

7. Ninquin te opitta Epaphrast meiden rackalda Cansapaluelialda/ ioca on yxi Christusen Uskolinen paluelia teiden edesten/ (Niinkuin te opitte Epaprasta meidän rakkaalta kanssapalwelijalta/ joka on yksi Kristuksen uskollinen palwelija teidän edestän/)FI33/38

8 ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä.

TKIS

8 Hän on myös kertonut meille rakkaudestanne Hengessä.

Biblia1776

8. Joka myös on meille ilmoittanut teidän rakkautenne hengessä.

CPR1642

8. Ja on meille ilmoittanut teidän rackaudenne Hengesä.

UT1548

8. ioca meille mös ilmoittanut ombi teiden Rackaudhe'ne Hengesse. (joka meille myös ilmoittanut ompi teidän rakkautenne Hengessä.)FI33/38

9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,

TKIS

9 Sen vuoksi emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, lakkaa puolestanne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen Hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,

Biblia1776

9. Sentähden myös me siitä päivästä, jona me sen kuulimme, emme lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin kaikkinaisessa hengellisessä viisaudessa ja toimessa,

CPR1642

9. Sentähden myös me sijtä päiwästä cuin me sen cuulimma emme lacannet teidän edestän rucoilemast ja anomast että te hänen tahtons tundemisella täytetäisin caickinaises hengellises wijsaudes ja toimes.

UT1548

9. Senteden mös me/ sijte peiueste asti quin me sen cwlima/ eipe me lacaneet teiden edesten rucolemast ia anomast/ ette te teuteteisijn henen Tahdhons tundemisesta/ caikinaises Hengelises Wijsaudhes ia toimes/ (Sentähden myös me/ siitä päiwästa asti kuin me sen kuulimme/ eipä me lakanneet teidän edestän rukoilemasta ja anomasta/ että te täytettäisiin hänen tahtonsa tuntemisessa/ kaikkinaisessa hengellisessä wiisaudessa ja toimessa/)FI33/38

10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,

TKIS

10 vaeltaaksenne Herran edessä arvokkaasti, kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisessa*,

Biblia1776

10. Että te soveliaasti vaeltaisitte, kelvaten kaikissa Herralle, ja hedelmän tekisitte kaikissa hyvissä töissä ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa,

CPR1642

10. Että te otollisest waellaisitta kelwaten caikisa HERralle.

UT1548

10. Ette te waellaisitta otolisesta Herralle caikissa keluaten. (Että te waeltaisitte otollisesti Herralle kaikissa kelwaten.)FI33/38

11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla

TKIS

11 Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan iloiten kestäviä ja pitkämielisiä kaikessa.

Biblia1776

11. Ja vahvistetuksi tulisitte kaikella voimalla, hänen kunniansa väkevyyden jälkeen, kaikkeen kärsivällisyyteen ja pitkämielisyyteen ilon kanssa.

CPR1642

11. Ja hedelmöidzisitte caikisa hywisä töisä ja caswaisitte Jumalan tundemises ja wahwistetuxi tulisitte caikella woimalla hänen cunnians wäkewyden jälken caikes kärsimises ja pitkämielisydes ilon cansa.

UT1548

11. Ja hedhelmeitzisitte caikissa hywise töisse/ Ja casuaisitte Jumalan tundemises/ Ja wahwistetuxi tulisitta caiken Woiman cansa/ henen Cunnians wäkewuydhen ielkin/ caikes kerssimises ia pitkemielisudhes ilon cansa. (Ja hedelmöitsisitte kaikissa hywissä töissä/ Ja kaswaisitte Jumalan tuntemisessa/ Ja wahwistetuksi tulisitte kaiken woiman kanssa/ hänen kunnianssa wäkewyyden jälkeen/ kaikessa kärsimisessä ja pitkämielisyydessä ilon kanssa.)FI33/38

12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

TKIS

12 kiittäen Isää, joka on tehnyt meidät soveliaiksi pyhäin perinnön osallisuuteen valossa.

Biblia1776

12. Ja kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa,

CPR1642

12. Ja kijttäkät Isä joca meitä soweliaxi tehnyt on osallisexi oleman Pyhäin perimiseen walkeudes.

UT1548

12. Ja kijteket Ise/ ioca meite soueliaxi on tehnyt/ osalisexi oleman Pyhein perimiseen Walkiudhesa. (Ja kiittäkäät Isää/ joka meitä soweliaiksi on tehnyt/ osalliseksi olemaan pyhäin perimiseen walkeudessa.)FI33/38

13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

TKIS

13 Hän on pelastanut meidät pimeän vallasta ja siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan.

Biblia1776

13. Joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan,

CPR1642

13. Joca meitä pimeyden Esiwallasta pelasti ja on meidän sijrtänyt rackan Poicans waldacundaan.

UT1548

13. Joca meite pelasti sijte pimeydhen Esiwallasta/ Ja ombi meite sijrtenyt henen rackan Poians Waldakundahan. (Joka meitä pelasti siitä pimeyden esiwallasta/ Ja ompi meitä siirtänyt hänen rakkaan Poikansa waltakuntahan.)FI33/38

14 Hänessä meillä on lunastus (Hänen verensä ansiosta), syntien anteeksisaaminen,

TKIS

14 Hänessä meillä on lunastus (Hänen verensä ansiosta), syntien anteeksianto.

Biblia1776

14. Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus,

CPR1642

14. Jonga cautta meillä lunastus on hänen werens cautta nimittäin syndein andexi andamus.

UT1548

14. Jonga cautta meille ombi Lunastus/ lepitze henen Werens/ nimittein/ synnein andexiandamus. (Jonka kautta meillä ompi lunastus/ läwitse hänen werensä/ nimittäin/ syntein anteeksiantamus.)FI33/38

15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

TKIS

15 Hän on näkymättömän Jumalan kuva, kaiken luomakunnan esikoinen.

Biblia1776

15. Joka näkymättömän Jumalan kuva on, esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita.

CPR1642

15. Joca näkymättömän Jumalan cuwa on esicoinen ennen caickia luondocappaleita:

UT1548

15. Joca ombi sen näkymettömen Jumalan Juricuua/ se Esicoinen ennen caiki Londocappaleita/ (Joka ompi sen näkymättömän Jumalan juurikuwa/ se esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita/)FI33/38

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

TKIS

16 Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu Hänen avullaan ja Häntä varten.

Biblia1776

16. Sillä hänen kauttansa ovat kaikki luodut, jotka taivaassa ja maan päällä ovat, näkyväiset ja näkymättömät, thronit ja herraudet, vallat ja hallitukset: ne ovat kaikki hänen kauttansa ja häneen luodut.

CPR1642

16. Sillä hänen cauttans owat caicki luodut jotca Taiwas ja maan päällä owat näkywäiset ja näkymättömät Thronit ja Herraudet Wallat ja Hallituxet.

UT1548

16. Sille ette henen cautta's ouat caiki loodhut/ iotca Taiuas ia Maan päle ouat/ näkyueliset ia näkimettömet/ seke ne Thronit ette Herraudhet/ taicka Päruchtinaudhet eli Esiwallat. (Sillä että hänen kauttansa owat kaikki luodut/ jotka taiwaassa ja maan päällä owat/ näkywäiset ja näkymättömät/ sekä ne tronit että herraudet/ taikka pääruhtinaudet eli esiwallat.)FI33/38

17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

TKIS

17 Hän myös on ennen kaikkia, ja Hänessä kaikki pysyy voimassa.

Biblia1776

17. Ja hän on ennen kaikkia ja kaikki ovat hänessä.

CPR1642

17. Ne owat caicki hänen cauttans ja hänehen luodut ja hän on ennen caickia ja caicki owat hänesä.

UT1548

17. Ne ouat caiki henen cauttans ia henehen loodhut/ ia hen on ennen caikia/ ia henesse caiki seisouat. (Ne owat kaikki hänen kauttansa ja hänehen luodut/ ja hän on ennen kaikkia/ ja hänessä kaikki seisowat.)FI33/38

18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

TKIS

18 Hän on ruumiin eli seurakunnan pää, Hän, joka on alku, esikoisena kuolleista noussut*, jotta Hän kaikessa olisi ensimmäinen.

Biblia1776

18. Ja hän on ruumiin, nimittäin seurakunnan pää, joka on alku ja esikoinen kuolleista, että hän kaikkein ylitse kävis;

CPR1642

18. Ja hän on Ruumin nimittäin Seuracunnan Pää joca on alcu ja esicoinen cuolleista.

UT1548

18. Ja hen ombi sen Rumijn/ nimitten/ Seurakunnan Pä. Joca ombi Alcu ia se Esicoinen nijste Coolleista/ (Ja hän ompi sen ruumiin/ nimittäin/ Seurakunnan pää. Joka ompi alku ja se esikoinen niistä kuolleista/)FI33/38

19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi

TKIS

19 Sillä *Jumala näki hyväksi, että koko täyteys asuisi* Hänessä

Biblia1776

19. Sillä niin kelpasi Isälle, että hänessä kokonainen täydellisyys asuis,

CPR1642

19. Että hän caikisa edellä käwis: sillä nijn kelpais Isälle että hänesä olis coconainen täydellisys asunut.

UT1548

19. Senpäle ette henelle pite caikisa Esipoli oleman. Sille ette henesse on Ise mielistynyt/ ette henesse piti cokonaisen Teudhelisudhen asuman/ (Sen päälle että hänelle pitää kaikissa esipuoli oleman. Sillä että hänessä on Isä mielistynyt/ että hänessä piti kokonaisen täydellisyyden asuman/)FI33/38

20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

TKIS

20 ja että Hän, tehden rauhan Hänen ristinsä veren perusteella, Hänen ansiostaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, Hänen ansiossaan sekä maan päällä olevat että taivaissa olevat.

Biblia1776

20. Ja kaikki olisivat hänen kauttansa hänen itse kanssansa sovitetut, sekä ne jotka maassa että ne jotka taivaissa ovat; sillä hän teki verensä kautta ristin päällä rauhan, itse kauttansa.

CPR1642

20. Ja caicki olis hänen cauttans idze cansans sowitetut cuin maasa ja Taiwasa owat: sillä hän teki werens cautta ristin päällä rauhan idze cauttans.

UT1548

20. Ja caiki henen cauttans souittaman itzens cansa/ seke ne quin Maasa/ taicka Taiuasa ouat/ sille hen Rauhan teki henen Werens cautta Ristins päle/ itzehenen cautta's. (ja kaikki hänen kauttansa sowittaman itsensä kanssa/ sekä ne kuin maassa/ taikka taiwaassa owat/ sillä hän rauhan teki hänen werensä kautta ristin päälle/ itse hänen kauttansa.)FI33/38

21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut

TKIS

21 Teidätkin, jotka kerran olitte vieraantuneita ja vihamiehiä mieleltänne pahoissa töissä, Hän kuitenkin nyt on sovittanut

Biblia1776

21. Ja te olitte muinen oudot ja viholliset ymmärryksen puolesta, pahoissa töissä; mutta nyt hän on teidät sovittanut,

CPR1642

21. JA te olitta muinen oudot ja wiholliset ymmärryxenne puolesta pahoisa töisä:

UT1548

21. Ja te iotca muinen Oudhot ia wiholiset olitta iärijen cautta pahoisa töise/ (Ja te jotka muinen oudot ja wiholliset olitte järjen kautta pahoissa töissä.)FI33/38

22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

TKIS

22 *Poikansa lihan* ruumiissa kuoleman perusteella, asettaakseen teidät pyhinä ja moitteettomina ja nuhteettomina eteensä.

Biblia1776

22. Lihansa ruumiissa kuoleman kautta, että hän teidät saattais pyhäksi, laittamattomaksi ja nuhteettomaksi kasvoinsa edessä.

CPR1642

22. Mutta nyt hän on teidän sowittanut Lihans Ruumisa cuoleman cautta että hän teidän saattais pyhäxi laittamattomaxi ja nuhtettomaxi hänen caswons edes.

UT1548

22. Mutta nyt ombi hen teite souittanudh hene' Lihans Rumijlla Cooleman cautta/ Senpäle ette henen piti Teite saattaman pyhexi/ laitetomaxi ia saastattomaxi henen casuons edes. (Mutta nyt ompi hän teitä sowittanut hänen lihansa ruumiilla kuoleman kautta/ Sen päälle että hänen piti teitä saattaman pyhäksi/ laittamattomaksi ja saastuttamattomaksi hänen kaswonsa edessä.)FI33/38

23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

TKIS

23 jos vain pysytte uskossa vahvistettuina ja lujina, horjahtamatta pois sen ilosanoman toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa, mikä on taivaan alla ja jonka ilosanoman palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Biblia1776

23. Jos te muutoin uskossa pysytte perustettuna ja vahvana ja horjumattomana evakeliumin toivosta, jonka te kuulitte, joka on saarnattu kaikkein luontokappalten edessä, jotka taivaan alla ovat; jonka palveliaksi minä Paavali tullut olen,

CPR1642

23. Jos te muutoin uscosa pysytte perustettuna wahwana ja horjumattomana Evangeliumin toiwosta jonga te cuulitta joca on saarnattu caickein luondocappalden edes cuin Taiwan alla owat jonga minä Pawali palweljaxi tullut olen.

UT1548

23. Jos te mutoin pysytte Uskosa/ perustetudh ia wahwat ia horijumattomat sijte Euangeliumin toiuosta/ ionga te cwlitta/ Joca sarnattu ombi caikein Loondocappalein edese iotca Taiuan alla ouat/ Jonga mine Pauali palueliaxi olen tullut. (Jos te muutoin pysytte uskossa/ perustetut ja wahwat ja horjumattomat siitä ewankeliumin toiwosta/ jonka te kuulitte/ Joka saarnattu ompi kaikkein luontokappalein edessä jotka taiwaan alla owat/ Jonka minä Pawali palwelijaksi olen tullut.)FI33/38

24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,

TKIS

24 Nyt iloitsen kärsiessäni tähtenne, ja täytän sen, mitä vielä lihassani puuttuu Kristuksen ahdistuksista Hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta.

Biblia1776

24. Joka nyt minun vaivoistani iloitsen, jotka minä kärsin teidän edestänne, ja täytän Kristuksen kärsimiset minun lihassani hänen ruumiinsa edestä, joka on seurakunta,

CPR1642

24. Nyt minä minun waiwastani iloidzen jonga minä kärsin teidän edestän ja sen palkidzen Lihasani cuin Christuxen kärsimises puuttui hänen Ruumins edestä joca on Seuracunda.

UT1548

24. Nyt mine iloitze' minun Waiuastani ionga mine teiden edesten kersin/ ia palkitzen minun Lihasani/ mite pwtui Christusen kersimises/ henen Rumins edeste/ ioca ombi se Seurakunda (Nyt minä iloitsen minun waiwastani jonka minä teidän edestän kärsin/ ja palkitsen minun lihassani/ mitä puuttui Kristuksen kärsimisessä/ hänen ruumiinsa edestä/ joka ompi se seurakunta.)FI33/38

25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,

TKIS

25 Sen palvelijaksi olen tullut Jumalan taloudenhoidon mukaan, joka minulle teitä varten on uskottu täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,

Biblia1776

25. Jonka palveliaksi minä tullut olen Jumalan toimituksen jälkeen, joka minulle teidän kohtaanne annettu on, täyttämään Jumalan sanaa;

CPR1642

25. Jonga palweliaxi minä tullut olen Jumalan saarnawiran cautta joca minulle teidän seasan annettu on:

UT1548

25. Jonga Palueliaxi mine olen tullut/ sen iumalisen Sarnanwirghan cautta/ ioca minulle ombi annettu teiden keskenen/ (Jonka palwelijaksi minä olen tullut/ sen jumalisen saarnanwiran kautta/ joka minulle ompi annettu teidän keskenän/)FI33/38

26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,

TKIS

26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikiajoista ja sukupolvista asti, mutta nyt on ilmoitettu Hänen pyhilleen.

Biblia1776

26. Sitä salaisuutta, joka ijankaikkisesta ja sukukunnista on salattu ollut, mutta nyt hänen pyhillensä ilmoitettu,

CPR1642

26. Että minä Jumalan sana runsast saarnaisin nimittäin sijtä salaisudest joca mailman algusta ja sucucunnista on salattu ollut.

UT1548

26. Ette mine Jumalan sanan runsasti sarnaisin/ nimiten/ sen Salaudhen/ ioca mailman alghusta on salattu ollut/ ia Sucukunnista. (Että minä Jumalan sanan runsaasti saarnaisin/ nimittäin/ sen salauden/ joka maailman alusta on salattu ollut/ ja sukukunnista.)FI33/38

27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus (kirkkauden rikkaus): Kristus teissä, kirkkauden toivo.

TKIS

27 Heille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, mikä pakanain keskellä on tämän salaisuuden kirkkauden rikkaus, joka on Kristus teissä, kirkkauden toivo.

Biblia1776

27. Joille Jumala tahtoi sen julistaa, mikä tämän salaisuuden kunniallinen rikkaus pakanain seassa on, joka on Kristus teissä, kunnian toivo,

CPR1642

27. Mutta nyt on hänen Pyhillens ilmoitettu joille Jumala tahdoi sen julista mingäcaltainen tämän salaisuden cunnialinen rickaus pacanoitten seas olis ( joca on Christus teisä ) se cunnian toiwo.

UT1548

27. Mutta nyt se ombi ilmoitettu henen Pyhillens/ ioille Jumala tachtoi se iulghista/ quingacaltaiset ouat ne temen Salaudhen cunnialiset Rickaudhet Pacanoiden kesken (quin on Christus teisse) ioca ombi se cunnian toiuo/ (Mutta nyt se ompi ilmoitettu hänen pyhillensä/ joille Jumala tahtoi sen julkistaa/ kuinka kaltaiset owat ne tämän salauden kunnialliset rikkaudet pakanoiden kesken (kuin on Kristus teissä) joka ompi se kunnian toiwo/)FI33/38

28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa (Jeesuksessa).

TKIS

28 Häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikessa viisaudessa, asettaaksemme jokaisen ihmisen esiin täydellisenä Kristuksessa (Jeesuksessa).

Biblia1776

28. Jonka me ilmoitamme, ja kaikkia ihmisiä neuvomme, ja kaikkia ihmisiä kaikkinaisessa viisaudessa opetamme, että me jokaisen ihmisen Kristuksessa Jesuksessa täydelliseksi saattaisimme:

CPR1642

28. Jonga me ilmoitamme ja caickia ihmisiä neuwomme ja caickia ihmisiä caickinaises wijsaudes opetamme että me jocaidzen ihmisen Christuxes Jesuxes täydellisexi saataisimme. Jota minä myös ahkeroidzen ja sen waicutuxen jälken kilwoittelen joca minusa wäkewästi waicutta.

UT1548

28. ionga me ilmoitanme/ ia maname caiki Inhimiset/ ia opetam caiki Inhimiset caikesa wijsaudhesa/ senpäle ette me saattaisim iocaitzen Inhimisen teudhelisexi Christuses Iesuses/ Johonga mine mös pyrijn/ ia kiluoittelen sen pereste/ sen waickotuxen ielken ioca minussa awunssa lepitze wäkeuesti waickupi. (jonka me ilmoitamme/ ja manaamme kaikki ihmiset/ ja opetamme kaikki ihmiset kaikessa wiisaudessa/ sen päälle että me saattaisim jokaisen ihmisen täydelliseksi Kristuksessa Jesuksessa/ Johonka minä myös pyrin/ ja kilwoittelen sen perästä/ sen waikutuksen jälkeen joka minussa awunsa läwitse wäkewästi waikuttaapi.)FI33/38

29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

TKIS

29 Sitä varten vaivaa näenkin, taistellen Hänen vaikutuksensa mukaan, mikä minussa voimallisesti vaikuttaa.

Biblia1776

29. Jota minä myös ahkeroitsen ja hänen vaikutuksensa jälkeen kilvoittelen, joka minussa väkevästi vaikuttaa.

CPR1642Valitse
luku

1 2 3
4