Johanneksen evankeliumi


6 luku
Jeesus ravitsee viisituhatta miestä 1 – 15, kävelee veden päällä 16 – 21, puhuu elämän leivästä, lihansa syömisestä ja verensä juomisesta 22 – 59, josta puheesta monet opetuslapset loukkaantuvat 60 – 65 Pietari tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pyhäksi 66 – 71.FI33/38

1 Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiaan, järven tuolle puolelle.

TKIS

1 Sen jälkeen Jeesus meni Galilean eli Tiberiaan järven tuolle puolen.

Biblia1776

1. Sitte meni Jesus Galilean meren ylitse, joka on Tiberiaan,

CPR1642

1. SIjtte meni Jesus Galilean meren ylidze joca on Tyberian Caupungin tykönä.

UT1548

1. SEn ielken meni Iesus ylitze sen Galilea' mere' quin on Tyberian caupungin tykene. (Sen jälkeen meni Jesus ylitse Galilean meren kuin on Tiberian kaupungin tykönä.)FI33/38

2 Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille.

TKIS

2 Häntä seurasi suuri joukko, koska he näkivät ne tunnusteot, joita Hän teki sairaille*.

Biblia1776

2. Ja häntä seurasi paljo kansaa, että he näkivät hänen merkkinsä, joita hän teki sairaissa.

CPR1642

2. Ja händä seurais paljo Canssa että he näit hänen merckins cuin hän teki sairaisa.

UT1548

2. Ja seurasi hende palio Cansa/ Sentedhen ette he näit henen merkins/ iotka hen teki Sairasten päle. (Ja seurasi häntä paljon kansaa/ Sentähden että he näit hänen merkkinsä/ jotka hän teki sairasten päälle.)FI33/38

3 Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa.

TKIS

3 Ja Jeesus nousi vuorelle ja istuutui sinne opetuslapsineen.

Biblia1776

3. Niin Jesus meni ylös vuorelle ja istui siellä opetuslastensa kanssa.

CPR1642

3. Nijn Jesus meni ylös wuorelle ja istui siellä Opetuslastens cansa.

UT1548

3. Nin Iesus ylesmeni ydhen woren päle ia istui sielle henen Opetuslastens cansa. (Niin Jesus ylös meni yhden wuoren päälle ja istui siellä hänen opetuslastensa kanssa.)FI33/38

4 Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.

TKIS

4 Oli lähellä pääsiäinen, juutalaisten juhla.

Biblia1776

4. Ja lähestyi pääsiäinen, Juudalaisten juhla.

CPR1642

4. Ja lähestyi Judalaisten Pääsiäis juhlapäiwä.

UT1548

4. Nin lehestui Judasten Pesieis Juhla peiue. (Niin lähestyi judasten Pääsiäisjuhla päiwä.)FI33/38

5 Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?"

TKIS

5 Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan luokseen. Hän sanoi Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näitten syödä?"

Biblia1776

5. Kuin siis Jesus nosti silmänsä ja näki tulevan paljon kansaa tykönsä, sanoi hän Philippukselle: kusta me ostamme leipiä näiden syödä?

CPR1642

5. COsca Jesus nosti silmäns ja näki tulewan paljo Canssa tygöns sanoi hän Philippuxelle: custa me ostamme leipiä näiden syödä?

UT1548

5. Coska sis Iesus ylesnosti silmens/ ia neki palio Canssa tuleua' henen tygens/ sanoi hen Philippuselle/ Custa me ostamme Leipie ette neme saisit södhe? (Koska siis Jesus ylösnosti silmänsä/ ja näki paljon kansaa tulewan hänen tykönsä/ ja sanoi Philippukselle/ Kusta me ostamme leipiä että nämä saisit syödä?)FI33/38

6 Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä.

TKIS

6 Mutta Hän sanoi tämän koetellakseen häntä, sillä Hän tiesi itse, mitä aikoi tehdä.

Biblia1776

6. (Mutta sen hän sanoi, kiusaten häntä: sillä hän tiesi, mitä hän tekevä oli.)

CPR1642

6. Mutta se hän sanoi kiusaten händä: sillä hän tiesi mitä hän tekewä oli.

UT1548

6. Mutta sen hen sanoi kiusaten hende/ Sille hen kylle tiesi mite henen tekemen piti. (Mutta sen hän sanoi kiusaten häntä/ Sillä hän kyllä tiesi mitä hänen tekemän piti.)FI33/38

7 Filippus vastasi hänelle: "Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän".

TKIS

7 Filippus vastasi Hänelle: "Eivät kahdensadan denarin leivät riitä heille, että kukin (heistä) saisi edes vähän."

Biblia1776

7. Vastasi Philippus häntä: kahdensadan penningin leivät ei täytyisi heille, että kukin heistä vähänkin sais.

CPR1642

7. Wastais Philippus händä: cahden sadan penningin leiwät ei täydyis heille että cukin wähängin sais.

UT1548

7. Wastasi Philippus hende/ Cadhe' sadhan penningin Leiuet ei teudhyisi heidhen/ ette itze cukin wehengi sais. (Wastasi Philippus häntä/ Kahden sadan penningin leiwät ei täyttäisi heidän/ että itse kukin wähänkin saisi.)FI33/38

8 Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle:

TKIS

8 Muuan Hänen opetuslapsistaan, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi Hänelle:

Biblia1776

8. Sanoi yksi hänen opetuslapsistansa hänelle: Andreas, Simon Pietarin veli:

CPR1642

8. Sanoi yxi hänen Opetuslapsistans hänelle Andreas Simon Petarin weli:

UT1548

8. Sanoi yxi henen Opetuslapsista's henelle/ Andreas Simon Petarin welij/ (Sanoi yksi opetuslapsistansa hänelle/ Andreas Simon Petarin weli/)FI33/38

9 Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?

TKIS

9 ”Täällä on (eräs) poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?”

Biblia1776

9. Tässä on poikainen, jolla on viisi ohrasta leipää ja kaksi kalaista; vaan mitä ne ovat näin paljolle?

CPR1642

9. Täsä on yxi nuorucainen jolla on wijsi ohraista leipä ja caxi cala waan mitä ne owat näin paljolle?

UT1548

9. Tesse on yxi pilti iolla on wisi Ohraista leipe ia caxi Cala/ Wan mite neme ouat neinen palion keskene? (Tässä on yksi piltti jolla on wiisi ohraista leipää ja kaksi kalaa/ Waan mitä nämä owat näiden paljon keskenän?)FI33/38

10 Jeesus sanoi: "Asettakaa kansa aterioimaan". Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan.

TKIS

10 (Mutta) Jeesus sanoi: "Antakaa ihmisten asettua maahan." Siinä paikassa oli paljon ruohoa. Miehet, luvultaan noin viisi tuhatta, asettuivat siis maahan.

Biblia1776

10. Mutta Jesus sanoi: asettakaat kansa atrioitsemaan. ja siinä aikassa oli paljo ruohoa. Niin atrioitsi lähes viisituhatta miestä.

CPR1642

10. Mutta Jesus sanoi: asettacat Canssa atrioidzeman. Ja sijnä paicas oli paljon ruoho. Nijn atrioidzi lähes wijsi tuhatta miestä.

UT1548

10. Mutta Iesus sanoi/ Asettaca Canssa atrioitzeman. Ja sijne paicas oli palio Roho. Nin sis atrioitzit lehes wisi tuhatt Mieste. (Mutta Jesus sanoi/ Asettakaa kansa aterioitseman. Ja siinä paikassa oli paljon ruoho. Niin siis aterioitsit lähes wiisi tuhatta miestä.)FI33/38

11 Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli (opetuslapsille ja opetuslapset) istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat.

TKIS

11 Jeesus otti leivät ja kiitettyään jakoi (opetuslapsille ja opetuslapset) aterioimaan asettuneille, samoin kaloistakin niin paljon kuin tahtoivat.

Biblia1776

11. Ja Jesus otti leivät, kiitti ja antoi opetuslapsille, mutta opetuslapset jakoivat atrioitseville, niin myös kaloista niin paljo kuin hän tahtoi.

CPR1642

11. Ja Jesus otti leiwät kijtti ja andoi Opetuslapsille mutta Opetuslapset jagoit atrioidzewille: nijn myös caloista nijn paljo cuin hän tahdoi.

UT1548

11. Nin Iesus Otti leiuet/ kijtti ia a'noi Opetuslapsille/ Mutta opetuslapset iagoit nijlle atrioitzeuille. Samallamoto mös Caloista nin palio quin he' tactoi. (Niin Jesus otti leiwät/ kiitti ja annoi opetuslapsille/ Mutta opetuslapset jaoit niille aterioitsewille. Samalla muotoa myös kaloista niin paljon kuin he tahtoi.)FI33/38

12 Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan".

TKIS

12 Kun he olivat kylläiset Hän sanoi opetuslapsilleen: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, jottei mitään joutuisi hukkaan."

Biblia1776

12. Mutta kuin he ravitut olivat, sanoi hän opetuslapsillensa: kootkaat murut, jotka jäivät, ettei mitään hukkuisi.

CPR1642

12. Cosca he rawitut olit sanoi hän Opetuslapsillens: cootcat murut cuin jäit ettei ne huckuis.

UT1548

12. Coska he nyt rauitut olit/ sanoi he' opetuslapsille's/ Cootcat ne murut quin ieit/ ettei ne huckuisi. (Koska he nyt rawitut olit/ sanoi hän opetuslapsillensa/ Kootkaat ne murut kuin jäit/ ettei ne hukkuisi.)FI33/38

13 Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet.

TKIS

13 Niin he kokosivat ja täyttivät kaksitoista vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet.

Biblia1776

13. Niin he kokosivat ja täyttivät kaksitoistakymmentä koria muruilla, viidestä ohraisesta leivästä, jotka niiltä liiaksi olivat, jotka atrioitsivat.

CPR1642

13. Nijn he cocoisit ja täytit caxitoistakymmendä coria muruilla wijdestä ohraisesta leiwästä jotca nijldä lijaxi olit cuin atrioidzit.

UT1548

13. Nin he cokosit/ ia teutit caxitoistakyme'de Corij muruilla/ widest Ohraisest leiuest/ iotca liaxi olit nijlde quin atrioitzit. (Niin he kokosit/ ja täyti kaksitoista kymmentä koria muruilla/ wiidest ohraisesta leiwästä/ jotka liiaksi olit niiltä kuin aterioitsit.)FI33/38

14 Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva".

TKIS

14 Nähtyään siis sen tunnusteon, minkä Jeesus teki ihmiset sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta joka oli tuleva maailmaan."

Biblia1776

14. Kuin siis ne ihmiset sen merkin näkivät, minkä Jesus teki, sanoivat he: tämä on totisesti se Propheta, joka maailmaan tuleva oli.

CPR1642

14. Cosca ne ihmiset sen merkin näit cuin Jesus teki sanoit he: tämä on totisest se Propheta joca mailmaan tulewa oli.

UT1548

14. Coska sis ne inhimiset sen merkin neit io'ga Jes9 teki/ sanoit he/ Teme ombi wissist se Propheta ioca tuleua oli Mailman. (Koska siis ne ihmiset sen merkin näit jonka Jesus teki/ sanoit he/ Tämä ompi wissiste se propheta joka tulewa oli maailmaan.)FI33/38

15 Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä.

TKIS

15 Kun Jeesus nyt huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa Hänet tehdäkseen Hänet kuninkaaksi, Hän vetäytyi jälleen vuorelle, Hän yksin.

Biblia1776

15. Kuin Jesus ymmärsi, että he tahtoivat tulla ja väkivallalla tehdä hänen kuninkaaksi, meni hän pois taas vuorelle yksinänsä.

CPR1642

15. Cosca Jesus ymmärsi että he tahdoit tulla ja tehdä hänen Cuningaxi lymyi hän taas wuorelle yxinäns.

UT1548

15. Coska sis Iesus tunsi ette he tadhoit tulla ia otta henen/ ia tedhe henen Kuningaxi/ lymui hen tas worelle yxinens. (Koska siis Jesus tunsi että he tahtoit tulla ja ottaa hänen/ ja tehdä hänen kuninkaaksi/ lymysi hän taas wuorella yksinänsä.)FI33/38

16 Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan,

TKIS

16 Illan tultua Hänen opetuslapsensa menivät alas järvelle,

Biblia1776

16. Mutta kuin ehtoo tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas meren tykö,

CPR1642

16. MUtta cosca ehto tuli menit hänen Opetuslapsens meren tygö ja astuit hahten:

UT1548

16. Mutta coska ecto tuli/ alasastuit henen Opetuslapsens Mere' tyge/ ia astuit Hacten/ (Mutta koska ehtoo tuli/ alas astui hänen opetuslapsensa meren tykö/ ja astuit haahteen/)FI33/38

17 astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen;

TKIS

17 ja asetuttuaan veneeseen he lähtivät järven tuolle puolen Kapernaumiin. Oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen.

Biblia1776

17. Ja astuivat haahteen ja menivät ylitse meren Kapernaumia päin. Ja jo oli pimiä tullut, ja ei Jesus tullut heidän tykönsä.

CPR1642

17. Ja meni ylidzen meren Capernaumi päin ja jo oli pimiä tullut eikä Jesus ollut wielä heidän tykönäns.

UT1548

17. Ja menit ylitze meren/ Capernaumin pein/ ia io pimie oli tullut. Ja ei Iesus ollut heiden tygens tullut. (Ja menit ylitse meren/ Kapernaumiin päin/ ja jo pimeä oli tullut. Ja ei Jesus ollut heidän tykönsä tullut.)FI33/38

18 ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa.

TKIS

18 Ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa.

Biblia1776

18. Niin meri nousi, että suuri tuuli puhalsi.

CPR1642

18. Nijn paisui suuri ilma ja allot nousit.

UT1548

18. Mutta Meri paisui surest ilmast/ (Mutta meri paisui suuresta ilmasta/)FI33/38

19 Kun he olivat soutaneet noin viisikolmatta tai kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä; ja he peljästyivät.

TKIS

19 Kun he olivat soutaneet noin kaksikymmentäviisi tai kolmekymmentä vakomittaa, he näkivät Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venettä, ja he pelästyivät.

Biblia1776

19. Ja kuin he olivat soutaneet lähes viisikolmattakymmentä eli kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he Jesuksen käyvän meren päällä ja lähenevän haahta; ja he peljästyivät.

CPR1642

19. Ja cosca he olit soutanet lähes wijsicolmattakymmendä eli colmekymmendä wacomitta näit he Jesuxen käywän meren päällä ja lähenewän hahte ja he peljästyit.

UT1548

19. Coska he nyt olit soutanet lehes wisi colmatt eli colmekymende wacomitta/ neit he Iesusen keuuen meren päle ia läheneuen hactia/ Ja he peliestyit. (Koska he nyt olit soutaneet lähes wiisi kolmatta eli kolmekymmentä wakomittaa/ näit he Jesuksen käywän meren päällä ja lähenewän haahta/ Ja he peljästyit.)FI33/38

20 Mutta hän sanoi heille: "Minä se olen; älkää peljätkö".

TKIS

20 Mutta Hän sanoi heille: "*Minä olen*. Älkää pelätkö."

Biblia1776

20. Niin hän sanoi heille: minä olen; älkäät peljätkö.

CPR1642

20. Nijn hän sanoi heille: Minä olen älkät peljätkö.

UT1548

20. Nin sanoi hen heille/ Mine olen/ Elke pelietkö. (Niin sanoi hän heille/ Minä olen/ Älkää peljätkö.)FI33/38

21 Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla.

TKIS

21 Niin he tahtoivat ottaa Hänet veneeseen, ja kohta vene tuli siihen maahan, jonne he olivat matkalla.

Biblia1776

21. Niin he tahtoivat ottaa hänen haahteen; ja haaksi oli jo sen maan tykönä, johonka he menivät.

CPR1642

21. Nijn he tahdoit otta hänen hahten: ja haaxi oli jo sen maan tykönä johonga he tahdoitkin.

UT1548

21. Nin he tactoit otta henen Hacten. Ja cocta sillens oli se haxi man tykene/ iohonga he menit (Niin he tahtoi ottaa hänen haahteen. Ja kohta sillens oli se haaksi maan tykönä/ johonka he menit.)FI33/38

22 Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois.

TKIS

22 Seuraavana päivänä kansa, joka oli järven toisella puolen, huomasi*, ettei siellä ollut muuta venettä paitsi se yksi (johon Hänen opetuslapsensa astuivat) ja ettei Jeesus ollut mennyt opetuslastensa kanssa veneeseen, vaan Hänen opetuslapsensa läksivät yksin pois.

Biblia1776

22. Toisena päivänä, kuin kansa, joka sillä puolella merta oli, näki, ettei siellä muuta venhettä ollut kuin se yksi, johonka hänen opetuslapsensa olivat astuneet, ja ettei Jesus ollut astunut haahteen opetuslastensa kanssa, vaan hänen opetuslapsensa olivat ainoastaan matkaan lähteneet;

CPR1642

22. TOisna päiwänä cosca Canssa joca sillä puolella merta oli näki ettei siellä muuta hahte ollut cuin yxi johonga hänen Opetuslapsens olit astunet ja ettei Jesus ollut astunut hahten Opetuslastens cansa waan hänen Opetuslapsens olit ainoastans matcan lähtenet.

UT1548

22. Toisna peiuen/ coska se Canssa/ ioca seisoi sillepolel Merta neki ettei sielle ollut mwta Hacte/ quin se yxi/ iohonga henen Opetuslapsens olit astuneet/ ia ettei Iesus ollut Hacten astunut henen Opetuslastens cansa/ waan ainoat henen Opetuslapsens olit poismennet. (Toisena päiwänä/ koska se kansa/ joka seisoi sillä puolella merta näki ettei siellä ollut muuta haahtea/ kuin se yksi/ johonka hänen opetuslapsensa olit astuneet/ ja ettei Jesus ollut haahteen astunut hänen opetuslastensa kanssa/ waan ainoat hänen opetuslapsensa olit pois menneet.)FI33/38

23 Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin Herra oli lausunut kiitoksen.

TKIS

23 Kuitenkin oli muita veneitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he söivät leipää, sitten kun Herra oli lausunut kiitoksen.

Biblia1776

23. Mutta muut venheet tulivat Tiberiaasta, lähes sitä paikkaa, jossa he olivat leipää syöneet, sitte kuin Herra oli kiittänyt;

CPR1642

23. Mutta muut hahdet tulit Tyberiasta lähes sitä paicka josa he olit leipä syönet sijttecuin Herra oli kijttänyt.

UT1548

23. Mutta mwdh Hahdet tulit Tiberiast lehes site paicka/ cussa he olit sönet leipe/ sijttequin HERRA oli kijttenyt. (Mutta muut haahdet tulit Tiberiasta lähes sitä paikkaa/ kussa he olit syöneet leipää/ sitten kuin HERRA oli kiittänyt.)FI33/38

24 Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta.

TKIS

24 Kun nyt kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä Hänen opetuslapsensa, astuivat hekin veneisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta.

Biblia1776

24. Koska kansa sen näki, ettei Jesus siellä ollut eikä hänen opetuslapsensa, asutivat he myös haaksiin ja menivät Kapernaumiin etsein Jesusta.

CPR1642

24. Cosca Canssa sen näki ettei Jesus siellä ollut eikä hänen Opetuslapsens astuit he myös hahten ja menit Capernaumijn Jesusta edzimän.

UT1548

24. Coska nyt se Canssa sen näki/ ettei Iesus sielle ollut/ eikä henen Opetuslapsens/ astuit he mös Hacten/ ia tulit Capernaumin/ Iesusta etzijen. (Koska nyt se kansa sen näki/ ettei Jesus siellä ollut/ eikä hänen opetuslapsensa/ astuit he myös haahteen/ ja tulit Kapernaumiin/ Jesusta etsien.)FI33/38

25 Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle: "Rabbi, milloin tulit tänne?"

TKIS

25 Löydettyään Hänet järven toiselta puolelta he sanoivat Hänelle: "Rabbi, milloin tulit tänne?"

Biblia1776

25. Ja kuin he hänen siltä puolen merta löysivät, sanoivat he hänelle: Rabbi, koskas tänne tulit?

CPR1642

25. Ja cuin he hänen sildä puolen merta löysit sanoit he hänelle: Rabbi coscas tänne tulit?

UT1548

25. Ja quin he leusit henen sildepolen Merta/ sanoit he henelle/ Rabbi/ Coskas tenne tulit? (Ja kuin he löysit hänen siltä puolen merta/ sanoit he hänelle/ Rabbi/ Koskas tänne tulit?)FI33/38

26 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.

TKIS

26 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Totisesti, totisesti sanon teille: ’ette te minua sen vuoksi etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan koska söitte leipiä ja tulitte kylläisiksi.’

Biblia1776

26. Jesus vastasi heitä ja sanoi: totisesti, totisesti sanon minä teille: ette etsi minua, että te näitte ihmeen, vaan että te saitte leipää syödä ja olette ravitut.

CPR1642

26. Jesus wastais heitä ja sanoi: totisest totisest sanon minä teille: et te edzi minua että te näitte ihmen waan että te saitte leipä syödä ja olette rawitut.

UT1548

26. Wastasi Iesus heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ette te minua senteden etzi/ että te merki neit/ waan senteden/ ette te Leiuiste söitte/ ia oletta rauitut. (Wastasi Jesus heitä/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ette te minua sen tähden etsi/ että te merkki näit/ waan sentähden/ että te leiwistä söitte/ ja olette rawitut.)FI33/38

27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

TKIS

27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy iäiseen *elämään,* jonka Ihmisen Poika antaa teille. Sillä Isä Jumala on Hänet sinetillä merkinnyt."

Biblia1776

27. Älkäät tehkö sitä ruokaa, joka on katoovainen, vaan sitä ruokaa, joka pysyy ijankaikkiseen elämään, jonka Ihmisen Poika teille antava on; sillä Isä Jumala on sen vahvistanut.

CPR1642

27. Tehkät ruoca joca ei cato waan pysy ijancaickiseen elämään jonga ihmisen Poica teille andawa on: sillä Isä Jumala on sen eroittanut.

UT1548

27. Tehket roca/ ioca ei catua/ waan site ioca pysypi ijancaikiseen Elemeen/ ionga Inhimisen Poica ombi teille andaua/ Sille ette sen saman ombi Ise Jumala * insiglanut. (Tehkäät ruoka/ joka ei katoa/ waan sitä joka pysyypi iankaikkiseen elämään/ jonka Ihmisen Poika ompi teille antawa/ Sillä että sen saman ompi Isä Jumala insiglanut (sinetöinyt))FI33/38

28 Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"

TKIS

28 Niin he sanoivat Hänelle: "Mitä meidän on tehtävä tehdäksemme Jumalan tekoja?"

Biblia1776

28. Niin he sanoivat hänelle: mitä meidän pitää tekemän, että me taitaisimme Jumalan töitä tehdä?

CPR1642

28. NIjn he sanoit hänelle: mitä meidän pitä tekemän että me taidaisim Jumalan töitä tehdä?

UT1548

28. Nin sanoit he henelle/ Mite meiden pite tekemen/ ette me taidhaisim tehdä Jumalan töite? (Niin sanoit he hänelle/ Mitä meidän pitää tekemän/ että me taitaisimme tehdä Jumalan töitä?)FI33/38

29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

TKIS

29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että uskotte Häneen, jonka Hän on lähettänyt."

Biblia1776

29. Jesus vastasi ja sanoi heille: se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti.

CPR1642

29. Jesus wastais ja sanoi heille: se on Jumalan työ että te uscotte sen päälle jonga hän lähetti.

UT1548

29. Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Se ombi Jumalan töö/ Ette te vskotta sen päle/ ionga hen lehetti. (Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Se ompi Jumalan työ/ Että te uskotte sen päälle/ jonka hän lähetti.)FI33/38

30 He sanoivat hänelle: "Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?

TKIS

30 Niin he sanoivat Hänelle: "Minkä tunnusteon sitten teet, jotta näkisimme ja uskoisimme sinuun? Mitä teet?

Biblia1776

30. Niin he sanoivat hänelle: mitä ihmettä siis sinä teet, että me näkisimme ja uskoisimme sinun päälles? Mitä työtä sinä teet?

CPR1642

30. Sanoit he hänelle: mitä ihmettä sijs sinä teet että me näkisim ja uscoisim sinun päälles? Mitä sinä teet?

UT1548

30. Nin sanoit he henelle/ Mite merki sis sine teget/ ette me näkisim/ ia vskoisim sinun päles? Mites teget? (Niin sanoit he hänelle/ Mitä merkkiä siis sinä teet/ että me näkisimme/ ja uskoisimme sinun päällesi? Mitäs teet?)FI33/38

31 Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: 'Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi'."

TKIS

31 Isämme söivät mannaa autiomaassa niin kuin on kirjoitettu: 'Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi."

Biblia1776

31. Meidän isämme söivät mannaa korvessa, niinkuin kirjoitettu on: hän antoi heille leipää taivaasta syödäksensä.

CPR1642

31. Meidän Isäm söit Manna corwes nijncuin kirjoitettu on: hän andoi heille leipä Taiwast syödäxens.

UT1548

31. Meiden Iset söit Manna Corues/ ninquin kirioitettu ombi/ Hen annoi heille Leiuen Taiuahast södhexens. (Meidän isät soit mannaa korwessa/ niinkuin kirjoitettu ompi/ Hän antoi heille leiwän taiwahasta syödäksensä.)FI33/38

32 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.

TKIS

32 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: ’ei Mooses ole antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan Isäni antaa teille tosi leivän taivaasta.

Biblia1776

32. Niin Jesus sanoi heille: totisesti, totisesti sanon minä teille: ei Moses sitä leipää antanut teille taivaasta; mutta minun Isäni antaa totisen leivän taivaasta.

CPR1642

32. Jesus sanoi heille: totisest totisest sanon minä teille: ei Moses sitä leipä andanut teille Taiwast mutta minun Isän anda totisen leiwän Taiwast:

UT1548

32. Nin sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ei Moses andanut teille site Leipe Taiuahast/ Mutta minun Isen andapi teille sen totisen Leiuen Taiuahast. (Niin sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ei Moses antanut teille sitä leipää taiwahasta/ Mutta minun Isän antaapi teille sen totisen leiwän taiwahasta.)FI33/38

33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän."

TKIS

33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.’”

Biblia1776

33. Sillä Jumalan leipä on se, joka taivaasta tulee alas ja antaa maailmalle elämän.

CPR1642

33. Sillä Jumala on se leipä joca Taiwast tule alas ja anda mailmalle elämän.

UT1548

33. Sille ette se ombi Jumalan Leipe/ ioca Taiuahasta alastule/ ia Mailmalle Elemen andapi. (Sillä että se ompi Jumalan leipä/ joka taiwahasta alas tulee/ ja maailmalle elämän antaapi.)FI33/38

34 Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää".

TKIS

34 Niin he sanoivat Hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä leipää.”

Biblia1776

34. Niin he sanoivat hänelle: Herra, anna meille aina sitä leipää.

CPR1642

34. He sanoit hänelle: Herra anna meille aina sitä leipä.

UT1548

34. Nin sanoit he henelle/ HERRA/ Anna meille aina site Leipe. (Niin sanoit he hänelle/ HERRA/ Anna meille aina sitä leipää.)FI33/38

35 Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

TKIS

35 Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, hänen ei koskaan tule nälkä, ja joka uskoo minuun, hänen ei koskaan tule jano.

Biblia1776

35. Jesus sanoi heille: minä olen elämän leipä: joka tulee minun tyköni, ei hän suinkaan isoo, ja joka uskoo minun päälleni, ei hän koskaan janoo.

CPR1642

35. Jesus sanoi heille: minä olen elämän leipä joca tule minun tygöni ei hän iso: ja joca usco minun päälleni ei hän coscan jano.

UT1548

35. Mutta Iesus sanoi heille/ Mine olen Elemen Leipe/ Joca minun tykeni tule/ ei hen iso/ ia ioca minun päleni vsko/ ei hen coskan iano. (Mutta Jesus sanoi heille/ Minä olen elämän leipä/ Joka minun tyköni tulee/ ei hän isoa/ ja joka minun päälleni uskoo/ ei hän koskaan janoa.)FI33/38

36 Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko.

TKIS

36 Mutta olen sanonut teille, että tekin olette nähneet minut, ettekä usko.

Biblia1776

36. Mutta minä sanoin teille, että te näitte minun, ette sittekään usko.

CPR1642

36. Mutta minä sanoin teille että te näitte minun ja et te sijttekän usco.

UT1548

36. Mutta mine sanoin teille/ Että te mös näitte minun/ ia ette sijtteken wsko. (Mutta minä sanoin teille/ Että te myös näitte minun/ ja ette sittenkään usko.)FI33/38

37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

TKIS

37 Kaikki minkä Isä antaa minulle, tulee luokseni, ja sitä joka luokseni tulee, minä en totisesti heitä ulos.

Biblia1776

37. Kaikki, mitä minun Isäni antaa minulle, se tulee minun tyköni: ja joka minun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos.

CPR1642

37. Caicki mitä minun Isän anda minulle se tule minun tygöni ja joca minun tygöni tule sitä en minä hyljä:

UT1548

37. Caiki mite minun Isen andapi minulle/ se tule minun tykeni/ Ja ioca minun tykeni tule/ em mine site poisheite. (Kaikki mitä minun Isän antaapi minulle/ se tulee minun tyköni/ Ja joka minun tyköni tulee/ en minä sitä pois heitä.)FI33/38

38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

TKIS

38 Sillä olen tullut alas taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan Hänen tahtonsa, joka minut lähetti.

Biblia1776

38. Sillä minä tulin taivaasta alas, en tekemään minun tahtoani, vaan sen tahtoa, joka minun lähetti.

CPR1642

38. Sillä en minä tullut Taiwast alas tekemän mitä minä tahdoin waan mitä se tahto joca minun lähetti.

UT1548

38. Sille mine alasastuin Taiuahast ei ette mine teen iota mine tahdon waan iota se tacto ioca minu' lehetti. (Sillä minä alas astuin taiwahasta ei että minä teen jota minä tahdon waan jota se tahtoo joka minun lähetti.)FI33/38

39 Ja minun lähettäjäni (,Isän) tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

TKIS

39 Ja tämä on lähettäjäni (,Isän) tahto, etten kaikista niistä, jotka Hän on minulle antanut, hukkaa yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

Biblia1776

39. Mutta se on Isän tahto, joka minun lähetti, ettei minun pidä yhtäkään niistä kaikista kadottaman, jotka hän minulle antoi, mutta olen ne herättävä viimeisenä päivänä.

CPR1642

39. Se on minun Isäni tahto joca minun lähetti ettei minun pidä yhtäkän nijstä caikista cadottaman cuin hän minulle andoi mutta olen ne herättäwä wijmeisnä päiwänä.

UT1548

39. Se on minu' Iseni tacto ioca minu' lehetti/ ettei minu' pide miten nijste caikista cadottama' quin hen minulle andoi/ mutta ne minun pite ylesheräytteme' Wimeis peiuenä. (Se on minun Isäni tahto joka minun lähetti/ ettei minun pidä mitään niistä kaikista kadottaman kuin hän minulle antoi/ mutta ne minun pitää ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.)FI33/38

40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

TKIS

40 *Ja lähettäjäni* tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo Häneen, on iäinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Biblia1776

40. Tämä on sen tahto, joka minun lähetti, että jokainen koka näkee Pojan ja uskoo hänen päällensä, hänellä pitää ijankaikkinen elämä oleman, ja minä herätän hänen viimeisenä päivänä.

CPR1642

40. Tämä on sen tahto joca minun lähetti että jocainen cuin näke Pojan ja usco hänen päällens hänellä pitä ijancaickinen elämä oleman ja minä herätän hänen wijmeisnä päiwänä.

UT1548

40. Teme nyt ombi henen tactons/ ioca minun lehetti/ ette Jocainen quin näke Poian/ ia wsko henen pälens/ henelle pite oleman ijancaikinen Eleme. Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä. (Tämä nyt ompi hänen tahtonsa/ joka minun lähetti/ että jokainen kuin näkee Pojan/ ja uskoo hänen päällensä/ hänellä pitää oleman iankaikkinen elämä. Ja minun pitää häntä ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.)FI33/38

41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta";

TKIS

41 Niin juutalaiset nurisivat Häntä vastaan, koska Hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta."

Biblia1776

41. Niin Juudalaiset napisivat sitä, kuin hän sanoi: minä olen se leipä, joka taivaasta tuli alas,

CPR1642

41. NIjn Judalaiset napisit sitä cuin hän sanoi: minä olen se leipä joca tuli alas Taiwast:

UT1548

41. Nin napitzit Juttat site ette hen sanoi/ Mine olen se leipe/ ioca alastulin Taiuahast/ (Niin napisit juuttaat sitä että hän sanoi/ Minä olen se leipä/ joka alas astuin taiwahasta/)FI33/38

42 ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: 'Minä olen tullut alas taivaasta'?"

TKIS

42 Ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin tunnemme? Kuinka Hän sitten sanoo: 'Olen tullut alas taivaasta'?"

Biblia1776

42. Ja sanoivat: eikö tämä ole Jesus, Josephin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinkas hän sanoo: minä olen tullut taivaasta alas.

CPR1642

42. Ja sanoit: eikö tämä ole Jesus Josephin Poica jonga Isän ja Äitin me tunnemme? Cuingast hän sano? minä olen tullut Taiwast alas.

UT1548

42. ia sanoit/ Eikö teme ole Iesus Josephin Poica/ ionga Isen ia Eitin me tunnema? Quingasta hen sis sanopi/ Mine olen allastullut Taiuahast? (ja sanoit/ Eikö tämä ole Jesus Josephin poika/ jonka isän ja äitin me tunnemme? Kuinkaste hän siis sanoopi/ Minä olen alas tullut taiwahasta?)FI33/38

43 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.

TKIS

43 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.

Biblia1776

43. Niin Jesus vastasi ja sanoi heille: älkäät napisko keskenänne.

CPR1642

43. Jesus wastais ja sanoi heille: älkät napisco keskenän.

UT1548

43. Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Elket napitzco keskenen/ (Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Älkäät napisko keskenän/)FI33/38

44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

TKIS

44 Kukaan ei voi tulla luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Biblia1776

44. Ei taida kenkään minun tyköni tulla, ellei Isä, joka minun lähetti, vedä häntä, ja minä herätän hänen viimeisenä päivänä.

CPR1642

44. Ei taida kengän minun tyköni tulla ellei Isä joca minun lähetti wedä händä ja minä herätän hänen wijmeisnä päiwänä.

UT1548

44. Eikengen taidha minun tykeni tulla/ ellei Ise/ ioca minun lehetti/ wedheisi hende/ Ja minun pite hende ylesherättemen Wimeis peiuen. (Eikenkään taida minun tyköni tulla/ ellei Isä/ joka minun lähetti/ wetäisi häntä/ Ja minun pitää häntä ylösherättämän wiimeisenä päiwänä.)FI33/38

45 Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.

TKIS

45 Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki olemaan Jumalan opettamia.' Jokainen (siis), joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee luokseni.

Biblia1776

45. Se on prophetaissa kirjoitettu: heidän pitää kaikki Jumalalta opetetuksi tuleman. Sentähden jokainen, joka sen on Isältä kuullut ja oppinut, hän tulee minun tyköni.

CPR1642

45. Se on Prophetais kirjoitettu: heidän pitä caicki Jumalalda opetetuxi tuleman. Sentähden jocainen cuin sen on Isäldä cuullut ja oppenut hän tule minun tygöni.

UT1548

45. Se on Prophetis kiriotettu/ Heiden pite caiki Jumalalda opetetuxi tulema'. Senteden/ iocaine' quin sen Iselde ombi cwllut ia oppenut/ hen tule minun tykeni. (Se on prophetissa kirjoitettu/ Heidän pitää kaikki Jumalalta opetetuksi tuleman. Sentähden/ jokainen kuin sen Isältä ompi kuullut ja oppinut/ hän tulee minun tyköni.)FI33/38

46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

TKIS

46 Ei niin, että kukaan on Isää nähnyt. Ainoastaan Hän, joka on Jumalasta lähtöisin, on nähnyt Isän.

Biblia1776

46. Ei niin, että joku on Isän nähnyt, vaan joka on Jumalasta, se on Isän nähnyt.

CPR1642

46. Ei nijn että jocu on Isän nähnyt waan joca on Jumalast se on Isän nähnyt.

UT1548

46. Ei nijn ette iocu ombi Isen nähnyt/ waan se/ ioca ombi Jumalast/ se ombi Isen nähnyt. (Ei niin että joku ompi Isän nähnyt/ waan se/ joka ompi Jumalasta/ se ompi Isän nähnyt.)FI33/38

47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo (minuun), sillä on iankaikkinen elämä.

TKIS

47 Totisesti, totisesti sanon teille: Joka uskoo (minuun), hänellä on iäinen elämä.

Biblia1776

47. Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka uskoo minun päälleni, hänellä on ijankaikkinen elämä.

CPR1642

47. Totisest totisest sanon minä teille: joca usco minun päälleni hänellä on ijancaickinen elämä.

UT1548

47. Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minun päleni vskalta/ henelle ombi se ijancaikinen Eleme. (Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka minun päälleni uskaltaa/ hänellä ompi se iankaikkinen elämä.)FI33/38

48 Minä olen elämän leipä.

TKIS

48 Minä olen elämän leipä.

Biblia1776

48. Minä olen elämän leipä.

CPR1642

48. Minä olen elämän leipä.

UT1548

48. Mine olen se Elemen Leipe. (Minä olen se elämän leipä.)FI33/38

49 Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.

TKIS

49 Isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuolivat.

Biblia1776

49. Teidän isänne söivät mannaa korvessa ja kuolivat.

CPR1642

49. Teidän Isänne söit Manna corwes ja cuolit.

UT1548

49. Teiden Iset söit Manna Corues/ ia colit. (Teidän isät söit mannaa korwessa/ ja kuolit.)FI33/38

50 Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.

TKIS

50 Tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että jokainen söisi siitä eikä kuolisi.

Biblia1776

50. Tämä on se leipä, joka taivaasta tuli alas, ja joka siitä syö, ei hänen pidä kuoleman.

CPR1642

50. Tämä on se leipä joca tuli Taiwast alas ja joca sijtä syö ei hänen pidä cuoleman.

UT1548

50. Teme ombi se Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ senpäle ette cuca sijte söpi/ ei henen pide coleman. (Tämä ompi se leipä/ joka alas tuli taiwahasta/ senpäälle että kuka sitä syöpi/ ei hänen pidä kuoleman.)FI33/38

51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta."

TKIS

51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iäti*. Mutta se leipä, jonka minä annan, on minun lihani (jonka annan) maailman elämän puolesta."

Biblia1776

51. Minä olen elävä leipä, joka taivaasta tuli alas: se joka tästä leivästä syö, hän elää ijankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, jonka minun pitää antaman maailman elämän edestä.

CPR1642

51. Minä olen se eläwä leipä joca tuli Taiwast alas se cuin tästä leiwästä syö hän elä ijancaickisest. Ja se leipä jonga minä annan on minun lihan jonga minun pitä andaman mailman elämän edestä.

UT1548

51. Mine olen se eleue Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ se quin teste Leiueste söpi/ hen elepi ijancaikisest. Ja se Leipe ionga mine annan/ se ombi minun Lihan/ ionga minun pite andaman Mailman Elemen edest. (Minä olen se eläwä leipä/ joka alas tuli taiwahasta/ se kuin tästä leiwästä syöpi/ hän elääpi iankaikkisesti. Ja se leipä jonka minä annan/ se ompi minun lihani/ jonka minun pitää antaman maailman elämän edestä.)FI33/38

52 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?"

TKIS

52 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa meille lihansa syötäväksi?"

Biblia1776

52. Niin Juudalaiset riitelivät keskenänsä, sanoen: kuinka tämä taitaa antaa lihansa meille syödä?

CPR1642

52. Nijn Judalaiset rijtelit keskenäns sanoden: cuinga tämä taita anda lihans meille syödä?

UT1548

52. Nin * ritelit Juttat keskenens/ sanoden/ Quinga taitapi teme anda Lihans meille söte? (Niin riitelin juuttaat keskenänsä/ sanoen/ Kuinka taitaapi tämä antaa lihansa meille syödä?)FI33/38

53 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.

TKIS

53 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: ’ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen vertansa, teillä ei ole elämää itsessänne.

Biblia1776

53. Jesus sanoi heille: totisesti, totisesti sanon minä teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, niin ei ole elämä teissä.

CPR1642

53. Jesus sanoi heille: totisest totisest sanon minä teille: ellet te syö ihmisen Pojan liha ja juo hänen wertans nijn ei ole elämä teisä.

UT1548

53. Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ellei te söö Inhimisen Poian Liha/ ia ioo henen Wertans/ nin ei ole teisse Elemetä. (Sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ellei te syö Ihmisen Pojan lihaa/ ja juo hänen wertansa/ nin ei ole teissä elämätä.)FI33/38

54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

TKIS

54 Joka syö lihaani ja juo vertani, hänellä on iäinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Biblia1776

54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on ijankaikkinen elämä, ja minä olen herättävä hänen viimeisenä päivänä.

CPR1642

54. Joca syö minun lihani ja juo minun wertani hänellä on ijancaickinen elämä ja minä olen herättäwä hänen wijmeisnä päiwänä.

UT1548

54. Joca minun Lihani sööpi/ ia ioopi minun Wereni/ henelle on ijancaikinen Eleme/ Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä. (Joka minun lihani syöpi/ ja juopi minun wereni/ hänellä on iankaikkinen elämä/ Ja minun pitää häntä ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.)FI33/38

55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.

TKIS

55 Sillä minun lihani on tosi ruoka ja minun vereni on tosi juoma.

Biblia1776

55. sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.

CPR1642

55. Sillä minun lihan on se totinen ruoca ja minun weren on se totinen juoma.

UT1548

55. Sille ette minun Lihan ombi se totinen Roca/ Ja minun Weren se totinen Joma. (Sillä että minun lihan ompi se totinen ruoka/ Ja minun wereni se totinen juoma.)FI33/38

56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.

TKIS

56 Joka syö lihaani ja juo vertani, hän pysyy minussa ja minä hänessä.

Biblia1776

56. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän on minussa ja minä hänessä.

CPR1642

56. Joca syö minun lihani ja juo minun wertani hän on minus ja minä hänes.

UT1548

56. Joca söpi minun Lihani/ ia ioopi minun Wereni/ hen ombi minus/ ia mine henes. (Joka syöpi minun lihani/ ja juopi minun wereni/ hän ompi minussa/ ja minä hänessä.)FI33/38

57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.

TKIS

57 Niin kuin Isä, joka elää, on lähettänyt minut, ja minä elän Isän vuoksi, niin myös se, joka minua syö, elää minun vuokseni.

Biblia1776

57. Niinkuin elävä Isä minun lähetti ja minä elän Isäni tähden, niin myös se, joka minua syö, hän elää minun tähteni.

CPR1642

57. Nijncuin eläwä Isä minun lähetti ja minä elän Isäni tähden: nijn myös se joca minua syö hän elä myös minun tähteni.

UT1548

57. Ninquin se eleue Ise minun lehetti/ ia mine elen Isen tedhen. Nin mös se/ ioca minun sööpi/ henen pite mös elemen minun techten. (Niinkuin se eläwä Isä minun lähetti/ ja minä elän Isän tähden. Niin myös se/ joka minun syöpi/ hänen pitää myös elämän minun tähteni.)FI33/38

58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti."

TKIS

58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei niin kuin isänne söivät (mannaa) ja kuolivat; joka syö tätä leipää, hän elää iäti*."

Biblia1776

58. Tämä on se leipä, joka taivaasta tuli alas: ei niinkuin teidän isänne söivät mannaa ja kuolivat: Joka tätä leipää syö, hän saa elää ijankaikkisesti.

CPR1642

58. Tämä on se leipä joca Taiwast tuli alas. Ei nijncuin teidän Isän söit Manna ja cuolit: Joca tätä leipä syö hän saa elä ijancaickisest.

UT1548

58. Teme ombi se Leipe/ ioca Taiuahast alastuli/ Ei ninquin teiden Iset söit Manna/ ia colit/ Joca temen Leiuen söpi/ henen pite elemen ijankaikisest. (Tämä ompi se leipä/ joka taiwahasta alas tuli/ Ei niinkuin teidän isät söit mannaa/ ja kuolit/ Joka tämän leiwän syöpi/ hänen pitää elämän iankaikkisesti.)FI33/38

59 Tämän hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernaumissa.

TKIS

59 Tämän Hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernaumissa.

Biblia1776

59. Näitä sanoi hän synagogassa, opettaissansa Kapernaumissa.

CPR1642

59. NÄitä sanoi hän Synagogas opettaisans Capernaumis.

UT1548

59. Neite hen sanoi Sinagogas/ coska hen opetti Capernaumis. (Näitä hän sanoi synagogassa/ koska hän opetti Kapernaumissa.)FI33/38

60 Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: "Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?"

TKIS

60 Niin monet Hänen opetuslapsistaan sen kuultuaan sanoivat: "Tämä on kova puhe. Kuka voi sitä kuunnella?"

Biblia1776

60. Niin monta hänen opetuslapsistansa, kuin he tänän kuulivat, sanoivat: tämä on kova puhe: kuka voi sitä kuulla?

CPR1642

60. Mutta monda hänen Opetuslapsistans cuin he tämän cuulit sanoit: tämä on cowa puhe cuca woi sitä cuulla?

UT1548

60. Monda sis henen Opetuslapsistans/ iotca temen cwlit/ sanoit/ Teme on yxi coua Puhe/ Cuca sen woipi cwlla? (Monta siis hänen opetuslapsistansa/ jotka tämän kuulit/ sanoit/ Tämä on yksi kowa puhe/ Kuka sen woipi kuulla?)FI33/38

61 Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: "Loukkaako tämä teitä?

TKIS

61 Mutta kun Jeesus itsessään tiesi, että Hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, Hän sanoi heille: "Loukkaako tämä teitä?

Biblia1776

61. Mutta kuin Jesus tiesi itsestänsä, että hänen opetuslapsensa siitä napisivat, sanoi hän heille: pahoittaako tämä teitä?

CPR1642

61. Mutta cuin Jesus tiesi idzestäns että hänen Opetuslapsens sijtä napisit sanoi hän heille: pahoittaco tämä teitä?

UT1548

61. Mutta quin Iesus tiesi itzelens/ ette henen Opetuslapsens sijte napitzit/ sanoi hen heille/ * Pahoittaco teme teite? (Mutta kuin Jesus tiesi itsellensä/ että hänen opetuslapsensa siitä napitsit/ sanoi hän heille/ Pahoittaako tämä teitä?)FI33/38

62 Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!

TKIS

62 Entä jos näette Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä Hän oli ennen!

Biblia1776

62. Mitä sitte, jos te näette Ihmisen Pojan sinne menevän ylös, kussa hän ennen oli?

CPR1642

62. Mitä sijtte jos te näette ihmisen Pojan sinne menewän ylös cusa hän ennengin oli?

UT1548

62. Mite sis/ ios te saat nähdä Inhimisen Poian ylesastuuan sinne/ cussa hen oli ennen? (Mitä siis/ jos te saat nähdä Ihmisen Pojan ylös astuwan sinne/ kussa hän oli ennen?)FI33/38

63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

TKIS

63 Henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka olen puhunut teille, ovat henki ja ovat elämä.

Biblia1776

63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään auta: ne sanat, jotka minä teille puhun, ovat henki ja elämä.

CPR1642

63. Hengi wirwotta ja ei liha mitän auta. Ne sanat cuin minä teille puhun owat hengi ja elämä.

UT1548

63. Hengi ombi se/ ioca wirghotta/ Ei Liha miten autta. Ne sanat/ iotca mine puhun teille/ ouat Hengi ia Eleme/ (Henki ompi se/ joka wirwottaa/ Ei liha mitään auta. Ne sanat/ jotka minä puhun teille/ owat henki ja elämä/)FI33/38

64 Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet.

TKIS

64 Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli Hänet kavaltava.

Biblia1776

64. Mutta muutamat teistä ovat, jotka ei usko. Sillä Jesus tiesi alusta, kutka ovat, jotka ei uskoneet, ja kuka hänen oli pettävä.

CPR1642

64. Mutta ei muutamat teistä usco: sillä Jesus tiesi kyllä jo algusta ne jotca ei usconet ja joca hänen oli pettäwä.

UT1548

64. Mutta monicadha teiste ouat/ iotca ei vskoo. Sille ette Iesus kylle tiesi alghusta/ iotca eiuet vskoneet/ ia cuca henen oli petteuä. (Mutta monikahta teistä owat/ joka ei usko. Sillä että Jesus kyllä tiesi alusta/ jotka eiwät uskoneet/ ja kuka hänen oli pettäwä.)FI33/38

65 Ja hän sanoi: "Sentähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle anna".

TKIS

65 Niin Hän sanoi: "Sen vuoksi olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla luokseni, ellei Isäni salli sitä hänelle."

Biblia1776

65. Ja hän sanoi: sentähden sanoin minä teille: ei taida kenkään tulla minun tyköni, ellei se ole annettu hänelle minun Isältäni.

CPR1642

65. Ja hän sanoi: sentähden sanoin minä teille: ei woi kengän tulla minun tygöni ellei se anneta hänelle minun Isäldäni.

UT1548

65. Ja hen sanoi/ Senteden mine sanoin teille/ Ettei kengen woi tulla minun tykeni/ ellei henelle se anneta minun Iseldeni. (Ja hän sanoi/ Sentähden minä sanoin teille/ Ettei kenkään woi tulla minun tyköni/ Ellei hänelle se anneta minun Isältäni.)FI33/38

66 Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa.

TKIS

66 Tämän vuoksi monet Hänen opetuslapsistaan vetäytyivät takaisin eivätkä enää vaeltaneet Hänen kanssaan.

Biblia1776

66. Siitä ajasta luopuivat monta hänen opetuslastansa hänestä ja menivät pois, eikä hänen kanssansa enempi vaeltaneet.

CPR1642

66. Sijtä ajasta luowuit monda hänen Opetuslastans hänestä ja menit pois eikä hänen cansans enä waeldanet.

UT1548

66. Sijte samast aijast/ Monda henen Opetuslastans poismenit/ ia ylenannoit henen/ eikä mös enämbete henen cansans waelluet. (Siitä samasta ajasta/ Monta hänen opetuslastansa pois menit/ ja ylenannoit hänen/ eikä myös enempätä hänen kanssansa waeltaneet.)FI33/38

67 Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"

TKIS

67 Silloin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko ehkä tekin mennä pois?"

Biblia1776

67. Niin Jesus sanoi niille kahdelletoistakymmenelle: ettekö te myös tahdo mennä pois?

CPR1642

67. Nijn Jesus sanoi nijlle cahdelletoistakymmenelle: tahdottaco tekin myös mennä pois?

UT1548

67. Nin sanoi Iesus nijlle cadeltoistakymmenelle/ Tadhottaco teki mös poismennä? (Niin sanoi Jesus niille kahdelletoista kymmenelle/ Tahdotteko tekin myös pois mennä?)FI33/38

68 Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

TKIS

68 Niin Simon Pietari vastasi Hänelle: "Herra, kenen luo menisimme? Sinulla on iäisen elämän sanat,

Biblia1776

68. Simon Pietari vastasi häntä: Herra, kenenkäs tykö me menemme? sinulla on ijankaikkisen elämän sanat,

CPR1642

68. Simon Petari wastais händä: Herra kenengästä tygö me menemme? sinulla on ijancaickisen elämän sanat.

UT1548

68. Wastasi hende Simon Petari/ HERRA/ kenenge tyge me meneme? Sinulla ombi sen ijancaikisen Elemen Sanat. (Wastasi häntä Simon Petari/ HERRA/ Kenenkä tykö me menemme? Sinulla ompi sen iankaikkisen elämän sanat.)FI33/38

69 ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." [Jumalan Pyhä."]

TKIS

69 ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet *Kristus, elävän Jumalan Poika*."

Biblia1776

69. Ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika?

CPR1642

69. Ja me uscomme ja olemme ymmärtänet että sinä olet Christus eläwän Jumalan Poica.

UT1548

69. Ja me vskoma/ ia olem ymmerteneet/ Ette sine olet Christus se eleuen Jumalan Poica. (Ja me uskomme/ ja olemme ymmärtäneet/ Etta sinä olet Kristus se eläwän Jumalan Poika.)FI33/38

70 Jeesus vastasi heille: "Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele."

TKIS

70 Jeesus vastasi heille: "Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on paholainen."

Biblia1776

70. Jesus vastasi heitä: enkö minä ole teitä kahtatoistakymmentä valinnut? ja yksi teistä on perkele.

CPR1642

70. Jesus wastais heitä: engö minä ole cahtatoistakymmendä walinnut ja yxi teistä on Perkele?

UT1548

70. Iesus wastasi heite/ Engö mine teite Cactatoistakymende vloswalinnut/ Ja yxi teiste ombi Perkele? (Jesus wastasi heitä/ Enkö minä teitä kahtatoistakymmentä uloswalinnut/ Ja yksi teistä ompi perkele?)FI33/38

71 Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simon Iskariotin pojasta; sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista.

TKIS

71 Mutta sen Hän sanoi *Juudas Iskariotista, Simonin* pojasta, sillä tämä oli Hänet kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista.

Biblia1776

71. Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simonin pojasta Iskariotista; sillä hän oli hänen pettävä, ja oli yksi niistä kahdestatoistakymmenestä.

CPR1642

71. Mutta sen hän sanoi Judast Simonin pojast Ischariotist joca hänen oli pettäwä ja oli yxi nijstä cahdestatoistakymmenestä.

UT1548

71. Mutta sen hen sanoi Judasest Simonin poiast Ischariotist. Sille ette hen oli henen petteueinen/ ia se oli yxi nijste Cadhestatoistakymmeneste. (Mutta sen hän sanoi Judaksesta Simonin pojast Iskariotista. Sillä että hän oli hänen pettäwäinen/ ja se oli yksi niistä kahdestatoista kymmenestä.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21