Johanneksen evankeliumi


19 luku
Pilatus ruoskittaa Jeesuksen 1 – 3 ja koettaa päästää hänet irti, mutta tuomitsee kuitenkin hänet lopulta 4 – 16 Jeesus ristiinnaulitaan 17 – 24; hän uskoo äitinsä Johannekselle 25 – 27 ja antaa henkensä 28 – 30; hänen kylkensä lävistetään 31 – 37, ja hänet haudataan 38 – 42.FI33/38

1 Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet.

TKIS

1 Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti Hänet.

Biblia1776

1. Niin Pilatus otti silloin Jesuksen ja ruoskitsi hänen,

CPR1642

1. NIjn Pilatus otti Jesuxen ja ruoskidzi hänen.

UT1548

1. NIn otti sis Pilatus Iesusen ia rooskitzi hende/ (Niin otti siis Pilatus Jesuksen ja ruoskitti häntä/)FI33/38

2 Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan

TKIS

2 Väännettyään orjantappuroista kruunun sotilaat panivat sen Hänen päähänsä ja pukivat Hänen ylleen purppuravaipan

Biblia1776

2. Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja puettivat hänen purpuravaatteesen,

CPR1642

2. Ja sotamiehet wäänsit Cruunun orjantappuroist ja panit sen hänen päähäns: ja puetit hänen purpura waatteisin ja sanoit: o terwe Judalaisten Cuningas.

UT1548

2. Ja ne Houit wänsit yden krunon Orientappurist/ ia panit hene' Päens/ ia he ymberikärit hene' Purpura waatteille ia sanoit/ Teme on Judaste' Kuningas. (Ja ne howit wäänsit yhden kruunun orjantappuroista/ ja panit hänen päähänsä/ ja he ympärikäärit hänen purppurawaatteilla ja sanoit/ Tämä on judasten kuningas.)FI33/38

3 ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas"; ja he antoivat hänelle korvapuusteja.

TKIS

3 ja [tulivat Hänen luokseen ja] sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he antoivat Hänelle korvapuusteja.

Biblia1776

3. Ja sanoivat: terve, Juudalaisten kuningas! ja antoivat hänelle korvapuusteja.

CPR1642

3. Ja annoit hänelle corwapuusteja.

UT1548

3. Ja annoit henelle Coruapusti. (Ja annoit hänelle korwapuusti.)FI33/38

4 Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille: "Katso, minä tuon hänet ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syytä".

TKIS

4 Pilatus meni jälleen ulos ja sanoo heille: "Katso, tuon Hänet ulos teille tietääksenne, etten löydä Hänessä yhtäkään syytä."

Biblia1776

4. Taas tuli Pilatus ulos ja sanoi heille: katsokaat, minä tuon hänen teille ulos, että te tietäisitte, etten minä löydä yhtään syytä hänessä.

CPR1642

4. Taas tuli Pilatus ja sanoi heille: cadzocat minä tuon hänen teille ulos että te tiedäisitte etten minä löydä yhtän syytä hänesä.

UT1548

4. Taas Pilatus wloskeui ia sanoi heille Catzocat/ mine wloswien hene' teille/ ette te tiedheisit/ etten mine leudhä ychten Syte henen cansans. (Taas Pilatus ulos käwi ja sanoi heille katsokaat/ minä ulos wien hänen teille/ että te tietäisit/ etten minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa.)FI33/38

5 Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppurainen vaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille: "Katso ihmistä!"

TKIS

5 Niin Jeesus tuli ulos orjantappurakruunu päässään ja purppuravaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille: "Katso, ihminen!"

Biblia1776

5. Niin Jesus meni ulos, kantain orjantappuraista kruunua ja purpuraista vaatetta. Ja hän sanoi heille: katso ihmistä!

CPR1642

5. Nijn Jesus ulosmeni candain orjantappuraista Cruunua ja purpuraista waatetta. Ja hän sanoi heille: cadzo mingä muotoinen ihminen.

UT1548

5. Nin Iesus wlosmeni/ candaden ychte Orientappuraist Kruno/ ia Purpura waatetta. Ja hen sanoi heille/ Catzo mingemodoinen Inhiminen. (Niin Jesus ulos meni/ kantaen yhtä orjantappuraista kruunua/ ja purppurawaatetta. Ja hän sanoi heille/ Katso minkä muotoinen ihminen.)FI33/38

6 Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, huusivat he sanoen: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!" Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänessä mitään syytä".

TKIS

6 Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät Hänet, he huusivat sanoen: "Naulitse ristiin, naulitse ristiin!" Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te Hänet ja naulitkaa ristiin, sillä minä en löydä Hänessä syytä."

Biblia1776

6. Mutta kuin ylimmäiset papit ja palveliat hänen näkivät, huusivat he, sanoen: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse häntä! Pilatus sanoi heille: ottakaat te häntä ja ristiinnaulitkaat; sillä en minä löydä yhtään syytä hänessä.

CPR1642

6. Cosca ylimmäiset Papit ja palweliat hänen näit huusit he ja sanoit: ristinnaulidze ristinnaulidze händä. Pilatus sanoi heille: ottacat te händä ja ristinnaulitcat: sillä en minä löydä yhtän syytä hänesä.

UT1548

6. Coska ne Ylimeiset Papit ia Palueliat neit henen/ hwsit he ia sanoit Rirstinnaulitze ristinnaulitze he'de. Pilat9 sanoi heille/ Ottaca te he'de ia ristinnaulitca/ sille em mine leude ycten syte hene' cansans. (Koska ne ylimmäiset papit ja palwelijat näit hänen/ huusit he ja sanoit ristiinnaulitse ristiinnaulitse häntä. Pilatus sanoi heille/ Ottakaa te häntä ja ristiinnaulitkaa/ sillä en minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa.)FI33/38

7 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi".

TKIS

7 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lakimme* mukaan Hänen on kuoltava, koska Hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi."

Biblia1776

7. Vastasivat häntä Juudalaiset: meillä on laki, ja meidän lakimme jälkeen pitää hänen kuoleman, että hän teki itsensä Jumalan Pojaksi.

CPR1642

7. Wastaisit händä Judalaiset: meillä on Laki ja meidän Lakim jälken pitä hänen cuoleman että hän teki idzens Jumalan Pojaxi.

UT1548

7. Wastasit hende Juttat/ Meille o'bi Laki/ ia meiden Lain ielken pite henen cooleman. Sille ette hen teki itzens Jumalan Poiaxi. (Wastasit häntä juuttaat/ Meillä ompi laki/ ja meidän lain jälkeen pitää hänen kuoleman. Sillä että hän teki teki itsensä Jumalan Pojaksi.)FI33/38

8 Kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän

TKIS

8 Kuultuaan nyt tämän sanan Pilatus pelkäsi vielä enemmän.

Biblia1776

8. Kun siis Pilatus tämän puheen kuuli, pelkäsi hän vielä enemmin

CPR1642

8. Cosca Pilatus tämän puhen cuuli pelkäis hän wielä enämmin.

UT1548

8. Coska nyt Pilatus temen Puhen cwli/ pelkesi he' enämin. (Koska nyt Pilatus tämän puheen kuuli/ pelkäsi hän enemmän.)FI33/38

9 ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle: "Mistä sinä olet?" Mutta Jeesus ei hänelle vastannut.

TKIS

9 Hän meni taas palatsiin ja sanoi Jeesukselle: "Mistä sinä olet?" Mutta Jeesus ei vastannut hänelle.

Biblia1776

9. Ja meni taas raastupaan ja sanoi Jesukselle: kusta sinä olet? Mutta ei Jesus vastannut häntä.

CPR1642

9. Ja meni taas Rastupaan ja sanoi Jesuxelle: custa sinä olet?

UT1548

9. Ja taas sisellemeni Radztupan/ Ja sanoi Iesuselle/ Custa sine olet? Mutta ei Iesus andanut henen wastaust. (Ja taas sisälle meni raastupaan/ Ja sanoi Jesukselle/ Kusta sinä olet? Mutta ei Jesus antanut hänen wastausta.)FI33/38

10 Niin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?"

TKIS

10 Niin Pilatus sanoi Hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta *naulita sinut ristiin ja minulla on valta päästää sinut*?"

Biblia1776

10. Niin Pilatus sanoi hänelle: etkös mitään minulle puhu? Etkös tiedä, että minulla on valta sinua ristiinnaulita ja valta sinua päästää?

CPR1642

10. Mutta ei Jesus wastannut händä. Nijn Pilatus sanoi hänelle: etkös mitän minulle wasta? tiedätkös etä minulla on walda sinua ristinnaulita ja minulla on walda sinua päästä?

UT1548

10. Nin sanoi Pilatus henelle/ Etkös miten minulle puhu? Etkös tiedhä ette minulla ombi Walda sinua Ristinnaulita/ ia minula ombi Walda sinua päste? (Niin sanoi Pilatus hänelle/ Etkös mitään puhu? Etkös tiedä että minulla ompi walta sinua ristiinnaulita/ ja minulla ompi walta sinua päästää?)FI33/38

11 Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi."

TKIS

11 Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, jollei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen vuoksi on hänen syntinsä suurempi, joka luovutti minut sinulle."

Biblia1776

11. Jesus vastasi: ei sinulla olisi yhtään valtaa minua vastaan, jos ei se olisi sinulle annettu ylhäältä: sentähden on hänellä suurempi synti, joka minun sinulle antoi ylön.

CPR1642

11. Jesus wastais: ei sinulla olis yhtän walda minua wastan jos ei se olis sinulle annettu ylhäldä: sentähden on hänellä suurembi syndi joca minun sinulle ylönandoi. Ja sijtä ajasta pyysi Pilatus händä päästä.

UT1548

11. IesuS wastasi/ Ei sinulla olis ychten walda minua wastan/ ellei se olis annettu sinulle ylhelde. Senteden henelle ombi swrembi syndi/ ioca minu' sinulle ylenannoi. Ja sijte aiasta etzi Pilatus hende päste. (Jesus wastasi/ Ei sinulla olisi yhtään waltaa minua wastaan/ ellei se olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden hänelle ompi suurempi synti/ joka minun sinulle ylen antoi. Ja siitä ajasta etsi Pilatus häntä päästää.)FI33/38

12 Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan".

TKIS

12 Tämän vuoksi Pilatus koetti päästää Hänet, mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät Hänet, et ole keisarin ystävä. Jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan."

Biblia1776

12. Ja siitä ajasta pyysi Pilatus häntä päästää. Mutta Juudalaiset huusivat, sanoen: jos sinä hänen päästät, niin et sinä ole keisarin ystävä; sillä jokainen, joka itsensä tekee kuninkaaksi, hän on keisaria vastaan.

CPR1642

12. Mutta Judalaiset huusit ja sanoit: jos sinä hänen päästät nijn et sinä ole Keisarin ystäwä: sillä joca idzens teke Cuningaxi hän on Keisarita wastan.

UT1548

12. Mutta Juttat husit/ ia sanoit/ Jos sine temen pästet/ nin et sine ole Keisarin ysteue/ Senteden/ Joca teke henens Kuningaxi/ se on Keisarit wasta' (Mutta juuttaat huusit/ ja sanoit/ Jos sinä tämän päästät/ niin et sinä ole keisarin ystäwä/ Sentähden/ Joka tekee hänens kuninkaaksi/ se on keisaria wastaan.)FI33/38

13 Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.

TKIS

13 Kun siis Pilatus kuuli nämä sanat, hän vei Jeesuksen ulos ja istuutui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton ja hepreaksi Gabbata.

Biblia1776

13. Kuin Pilatus tämän puheen kuuli, vei hän Jesuksen ulos ja istui tuomio-istuimelle, siihen paikkaan, joka kutsutaan Litostroton, mutta Hebreaksi Gabbata.

CPR1642

13. MUtta cosca Pilatus tämän puhen cuuli wei hän Jesuxen ulos ja istui duomioistuimelle siJohen paickan joca cudzutan Lithostrotos mutta Hebreaxi Gabatha.

UT1548

13. Mutta quin Pilatus temen puhen cwli/ wloswei hen Iesusen/ ia jstui Domiostolin päle/ sijne Paicas/ ioca cutzutan Lithostrotos/ mutta Hebreixi Gabatha. (Mutta kuin Pilatus tämän puheen kuuli/ ulos wei hän Jesuksen/ ja istui tuomiostuolin päälle/ siinä paikassa/ joka kutsutaan Lithostrotos/ mutta hebreaksi Gabatha.)FI33/38

14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!"

TKIS

14 Silloin oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes tunti*. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!"

Biblia1776

14. Mutta se oli pääsiäisen valmistuspäivä, lähes kuudennella hetkellä. Ja hän sanoi Juudalaisille: katso, teidän kuninkaanne.

CPR1642

14. Ja se oli Pääsiäisen walmistus päiwä lähes cuudennella hetkellä. Ja hän sanoi Judalaisille: cadzocat teidän Cuningastan.

UT1548

14. Mutta se oli Päsieisen walmistus peiue/ lehes Cudhenel hetkelle. Ja hen sanoi Juttaille/ Catzocat teiden Kuningast. (Mutta se oli Pääsiäisen walmistuspäiwä/ lähes kuudennella hetkellä. Ja hän sanoi juuttaille/ Katsokaat teidän kuningasta.)FI33/38

15 Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari".

TKIS

15 Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, naulitse Hänet ristiin!" Pilatus sanoi heille: "Onko minun naulittava ristiin kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole kuningasta vaan keisari."

Biblia1776

15. Mutta he huusivat: ota pois, ota pois, ristiinnaulitse häntä! Pilatus sanoi heille: pitääkö minun ristiinnaulitseman teidän kuninkaanne? Ylimmäiset papit vastasivat: ei meillä ole kuningasta, vaan keisari.

CPR1642

15. Nijn he huusit: ota pois ota pois ristinnaulidze händä. Pilatus sanoi heille: pitäkö minun ristinnaulidzeman teidän Cuningan? Ylimmäiset Papit wastaisit: ei meillä ole Cuningast waan Keisari.

UT1548

15. Nin he hwsit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristinnaulitze hende. Pilatus sanoi heille/ Pitekö minun Ristinnaulitzeman teiden Kuningan? Ne Ylimeiset Papit wastasit/ Ei ole meille Kuningast paitzi Keisarin. (Niin he huusit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristiinnaulitse häntä. Pilatus sanoi heille/ Pitääkö minun ristiinnaulitseman teidän kuninkaan? Ne ylimmäiset papit wastasit/ Ei ole meillä kuningasta paitsi keisari.)FI33/38

16 Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen.

TKIS

16 Silloin hän luovutti Hänet heille ristiinnaulittavaksi. Niin he ottivat Jeesuksen (ja veivät pois).

Biblia1776

16. Niin silloin hän antoi hänen heille ristiinnaulittaa. Mutta he ottivat Jesuksen ja veivät pois.

CPR1642

16. Nijn hän andoi hänen heille ristinnaulitta.

UT1548

16. Nin hen Ylenandoi henen heille Ristinnaulitta. (Niin hän ylen antoi hänen heille ristiinnaulittaa.)FI33/38

17 Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.

TKIS

17 Kantaen ristiään Hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota heprean kielellä kutsutaan Golgataksi.

Biblia1776

17. Ja hän kantoi ristiänsä ja meni siihen paikkaan, joka kutsutaan Pääkallon paikaksi, mutta Hebreaksi Golgata.

CPR1642

17. Mutta he otit Jesuxen ja poisweit ja hän cannoi ristiäns ja meni sinne joca cudzutan pääcalloin paicaxi mutta Hebreaxi Golgatha.

UT1548

17. Mutta he otit Iesusen ia poisweit/ ia hen candadhen henen Ristiens wloslexi sihen Sijan/ ioca cutzutan Päcalloin Paicka/ Mutta Hebreixi Golgatha. (Mutta he otit Jesuksen ja pois weit/ ja hän kantaen hänen ristiänsä ulos läksi siihen sijaan/ joka kutsutaan pääkallon paikka/ mutta hebreaksi Golgatha.)FI33/38

18 Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.

TKIS

18 Siellä he naulitsivat ristiin Hänet ja Hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle.

Biblia1776

18. Siellä he ristiinnaulitsivat hänen ja kaksi muuta hänen kanssansa kahden puolen, mutta Jesuksen keskelle.

CPR1642

18. Siellä he ristinnaulidzit hänen ja caxi muuta hänen cansans cahden puolen mutta Jesuxen keskelle.

UT1548

18. Sielle he henen Ristin naulitzit/ Ja caxi mwta henen cansans cadhen polen/ ia Iesusen heide' keskellens. (Siellä he hänen ristiinnaulitsit/ Ja kaksi muuta hänen kanssansa kahden puoleen/ ja Jesuksen heidän keskellänsä.)FI33/38

19 Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".

TKIS

19 Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin, ja siihen oli kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.”

Biblia1776

19. Niin Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja pani ristin päälle, ja oli näin kirjoitettu: JESUS NATSARENUS JUUDALAISTEN KUNINGAS.

CPR1642

19. NIjn Pilatus kirjoitti päällekirjoituxen ja pani ristin päälle ja oli näin kirjoitettu: Jesus Nazarenus Judalaisten Cuningas.

UT1548

19. Mutta Pilatus kirioitti ychden Pälekirioituxen/ ia pani sen Ristin päle/ ia oli nein kirioitettu/ Iesus Nazarenus Judasten Kuningas. (Mutta Pilatus kirjoitti yhden päällekirjoituksen/ ja pani sen ristin päälle/ ja oli näin kirjoitettu/ Jesus Nazarenus judasten kuningas.)FI33/38

20 Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi.

TKIS

20 Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus naulittiin ristiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hepreaksi, *kreikaksi ja latinaksi*.

Biblia1776

20. Tämän päällekirjoituksen luki monta Juudalaisista; sillä se paikka oli läsnä kaupunkia, jossa Jesus ristiinnaulittiin. Ja oli kirjoitettu Hebreaksi, Grekaksi ja Latinaksi.

CPR1642

20. Tämän päällekirjoituxen luki monda Judalaisista: sillä se paicka oli läsnä Caupungita josa Christus ristinnaulittin.

UT1548

20. Teme' sis päle kirioituxen luit monda Juttaista/ sille se Paikca oli lesse Caupungita cussa Chistus Ristinnaulittin. (Tämän siis päällekirjoituksen luit monta juuttaista/ sillä se paikka oli läsnä kaupunkia kussa Kristus ristiinnaulittiin.)FI33/38

21 Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas', vaan että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas'."

TKIS

21 Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas' *vaan: 'Hän on sanonut: Olen* juutalaisten kuningas.’”

Biblia1776

21. Niin sanoivat Juudalaisten ylimmäiset papit Pilatukselle: älä kirjoita: Juudalaisten kuningas; vaan että hän on sanonut: minä olen Juudalaisten kuningas.

CPR1642

21. Ja oli kirjoitettu Hebreaxi Grecaxi ja Latinaxi. Nijn sanoit Judalaisten ylimmäiset Papit Pilatuxelle: älä kirjoita Judalaisten Cuningas waan että hän on sanonut: minä olen Judalaisten Cuningas.

UT1548

21. Ja oli Hebreiixi/ ia Grekixi/ ia Latinaxi Kirioitettu. Nin sanoit Judasten Ylimeiset Papit Pilatuselle. Elos kirioitta Judaste' Kuningas/ Waan ette hen sanonut ombi/ Mine ole' Judasten Kuningas. (Ja oli hebreaksi/ ja krekiksi/ ja latinaksi kirjoitettu. Niin sanoit judasten ylimmäiset papit Pilatukselle. Ällös kirjoita judasten kuningas/ Waan että hän sanonut ompi/ Minä olen judasten kuningas.)FI33/38

22 Pilatus vastasi: "Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin".

TKIS

22 Pilatus vastasi: "Minkä kirjoitin, sen kirjoitin."

Biblia1776

22. Pilatus vastasi: mitä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin.

CPR1642

22. Pilatus wastais: mitä minä kirjoitin sen minä kirjoitin.

UT1548

22. Pilatus wastasi/ Mite min kirioitin/ sen mine kirioitin. (Pilatus wastasi/ Mitä minä kirjoitin/ sen minä kirjoitin.)FI33/38

23 Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu.

TKIS

23 Naulittuaan siis Jeesuksen ristiin, sotamiehet ottivat Hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osan, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu.

Biblia1776

23. Kuin siis sotamiehet olivat Jesuksen ristiinnaulinneet, ottivat he hänen vaatteensa (ja tekivät neljä osaa, kullekin sotamiehelle osan), ja hameen; mutta hame ei ollut ommeltu, vaan kokonansa ylhäältä (alaspäin) kudottu.

CPR1642

23. MUtta cosca sotamiehet olit Jesuxen ristinnaulinnet otit he hänen waattens ja teit neljä osa cullengin sotamiehelle osan siJohen myös hamen joca oli umbinainen caicki cudottu ylhäldä haman alas.

UT1548

23. Mutta coska nyt ne Houit olit Iesusen Ristinnaulinet/ Otit ne henen Waatteins/ ia teit nelie Osa/ Itzecullengin Houille Osan/ ia sihen mös Hamen. Mutta se Hame oli wmbinainen/ ylhelde haman alhalle cokonans cudottu. (Mutta koska nyt he howit olit Jesuksen ristiinnaulinneet/ Otit ne hänen waatteensa/ ja teitä neljä osaa/ Itse kullenkin howille osan/ ja siihen myös hameen. Mutta se hame oli umpinainen/ ylhäältä hamaan alhaalle kokonansa kudottu.)FI33/38

24 Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa". Ja sotamiehet tekivät niin.

TKIS

24 Sen vuoksi he sanoivat toisilleen: "Ei revitä* sitä, vaan heitetään siitä arpaa, kenen se on oleva" — jotta toteutuisi kirjoitus (joka sanoo): "He jakoivat keskenään vaatteeni ja heittivät arpaa puvustani." Sotamiehet tekivät siis näin.

Biblia1776

24. Niin he sanoivat keskenänsä: älkäämme tätä rikkoko, vaan heittäkäämme tästä arpaa, kenenkä se pitää oleman: että Raamattu täytettäisiin, joka sanoo: he ovat minun vaatteeni itsellensä jakaneet ja ovat heittäneet minun hameestani arpaa. Ja sotamiehet tosin näin tekivät.

CPR1642

24. Ja he sanoit keskenäns: älkäm tätä rickoco waan heittäkäm arpa kenengä se pitä oleman että Ramattu täytetäisin joca sano: he owat minun waatteni idzellens jacanet ja owat arpa heittänet minun hameni päälle. Ja sotamiehet tosin näin teit.

UT1548

24. Nin he sanoit keskenens/ Elkem me site rikoco/ waan heittekem ariuoin kenenge se pite oleman/ Senpäle ette Ramattu pideis teutettemen/ quin sano/ He ouat minun Waattein iakanet itzellens/ ia ouat arpa heittenet minun Hameni päle. Ja Houit tosin nemet teit. (Niin he sanoit keskenänsä/ Älkäämme me sitä rikkoko/ waan heittäkäämme arwan kenenkä se pitää oleman/ Senpäälle että Raamattu pitäis täytettämän/ kuin sanoo/ He owat minun waatteet jakaneet itsellensä/ ja owat arpaa heittäneet minun hameeni päällä. Ja howit tosin nämät teit.)FI33/38

25 Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena.

TKIS

25 Mutta Jeesuksen ristin luona seisoi Hänen äitinsä ja Hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo ja Maria Magdaleena.

Biblia1776

25. Mutta Jesuksen ristin tykönä seisoi hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kleopaan emäntä, ja Maria Magdalena.

CPR1642

25. MUtta Jesuxen ristin tykönä seisoi hänen Äitins ja hänen Äitins sisar Maria Cleophan emändä ja Maria Magdalena.

UT1548

25. Mutta Iesusen Ristin tykene seisoit/ henen Eitins/ ia henen Eitins Sisar/ Maria se Cleophan eme'de/ ia Maria Magdalena. (Mutta Jesuksen ristin tykönä seisoit/ hänen äitinsä/ ja hänen äitinsä sisar/ Maria se Cleophan emäntä/ ja Maria Magdalena.)FI33/38

26 Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!"

TKIS

26 Nähdessään siis äitinsä ja sen opetuslapsen, jota Hän rakasti seisovan vieressä, Jeesus sanoi äidilleen: "Vaimo, katso, poikasi!"

Biblia1776

26. Kuin siis Jesus näki äidin ja opetuslapsen siinä sesovan, jota hän rakasti, sanoi hän äidillensä: vaimo, katso sinun poikaas.

CPR1642

26. Cosca sijs Jesus Äitins näki ja Opetuslapsens jota hän racasti sanoi hän Äitillens: Waimo cadzo poicas.

UT1548

26. Coska sijs Iesus Eitins neki/ ia Opetuslapsens/ iota he' racasti/ tykene seisouan/ sanoi hen Eitillens. Waimo/ Catzo sinun Poicas. (Koska siis Jesus äitinsä näki/ ja opetuslapsensa/ jota hän rakasti/ tykönä seisowan/ sanoi hän äitillens. Waimo/ Katso sinun poikas.)FI33/38

27 Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.

TKIS

27 Sitten Hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa."

Biblia1776

27. Sitte sanoi hän opetuslapselle: katso sinun äitiäs. Ja siitä hetkestä otti opetuslapsi hänen tykönsä.

CPR1642

27. Sijtte sanoi hän Opetuslapselle: cadzo sinun Äitiäs. Ja sijtä hetkest otti Opetuslapsi hänen tygöns.

UT1548

27. Sijtte hen sanoi Opetuslapselle/ Catzo sinun Eitis. Ja sijte hetkest/ otti Opetuslapsi sen tygens. (Sitten hän sanoi opetuslapselle/ Katso sinun äitis. Ja siitä hetkestä/ otti opetuslapsi sen tyköns.)FI33/38

28 Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano".

TKIS

28 Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, Hän sanoi, jotta Raamattu toteutuisi: "Minun on jano."

Biblia1776

28. Sitte, kuin Jesus tiesi jo kaikki täytetyksi, ja että Raamattu täytettäisiin, sanoi hän: minä janoon.

CPR1642

28. Ja cuin Jesus tiesi jo caicki täytetyxi: ja että Ramattu täytetäisin sanoi hän: Minä janon. Oli sijs yxi astia pandu etickata täyten.

UT1548

28. Sijtte quin Iesus tiesi ette caiki io olit teutetyt/ ia ette Ramattu pideis teutettemen/ sanoi hen/ Mine ianon. Oli sijs pa'du yxi Astia teunens Eticat. (Sitten kuin Jesus tiesi että kaikki jo olit täytetyt/ ja ette Raamattu pitäisi täytettämän/ sanoi hän/ Minä janoan. Oli siis pantu yksi astia täynnäns etikat.)FI33/38

29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen.

TKIS

29 Oli astia hapanviiniä täynnä. Niin he täyttivät sienen hapanviinillä ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen Hänen suunsa eteen.

Biblia1776

29. Oli siis yksi astia pantu etikkaa täyteen, ja he täyttivät sienen etikalla ja panivat sen ympärille isoppia, ja panivat sen hänen suunsa eteen.

CPR1642

29. Ja he täytit sienen eticalla ja panit sen ymbärille Isoppia ja pidit sitä hänen suuns edes.

UT1548

29. Mutta he teutit ydhen Sienen Eticalla/ ia panit sen ymberi Isopin/ ia pidhit sen henen Suuns edes. (Mutta he täytit yhden sienen etikalla/ ja panit sen ympäri isopin/ ja pidit sen hänen suunsa edessä.)FI33/38

30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

TKIS

30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin Hän sanoi: "Se on täytetty" ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Biblia1776

30. Kuin siis Jesus oli etikkaa ottanut, sanoi hän: se on täytetty! ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

CPR1642

30. Cosca Jesus oli etickata juonut sanoi hän: se on täytetty: callisti pääns ja andoi hengens.

UT1548

30. Coska sis Iesus oli Etican ottanut/ sanoi hen/ Se on teutetty. Ja callisti Päens/ ia ylesannoi Hengens. (Koska siis Jesus oli etikan ottanut/ sanoi hän/ Se on täytetty. Ja kallisti päänsä/ ja ylenantoi henkensä.)FI33/38

31 Koska silloin oli valmistuspäivä, niin, etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.

TKIS

31 Koska oli valmistuspäivä, niin juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että *ristiin naulittujen sääriluut* rikottaisiin ja heidät otettaisiin pois, jotteivät ruumiit jäisi sapatiksi ristille; sillä se sapatinpäivä oli suuri.

Biblia1776

31. Mutta että valmistuspäivä oli, ja ei ruumiit pitänyt ristissä oleman sabbatina, (sillä se sabbatin päivä oli suuri,) rukoilivat siis Juudalaiset Pilatusta, että heidän sääriluunsa piti rikottaman ja he otettaman alas.

CPR1642

31. MUtta että walmistus päiwä oli ja ei ruumit pitänyt ristisä oleman Sabbathina sillä se Sabbathin päiwä oli suuri: rucoilit Judalaiset Pilatusta että heidän reitens piti ricottaman ja poisotettaman.

UT1548

31. Mutta ette se oli Walmistus peiue/ ia ei Rumit pitenyt oleman Ristin päle Sabbathina (Sille se sama Sabbathin peue oli swri) Rucolit Juttat Pilatust/ ette heiden Reidhens piti Ricottaman/ ia poisotettaman. (Mutta että se oli walmistuspäiwä/ ja ei ruumiit pitänyt oleman ristin päälle Sabbathina (Sillä se sama Sabbathin päiwä oli suuri) Rukoilit juuttaat Pilatusta/ että heidän reitensä piti rikottaman/ ja pois otettaman.)FI33/38

32 Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta.

TKIS

32 Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta Hänen kanssaan ristiin naulitulta.

Biblia1776

32. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat ensimmäisen luut ja toisen, joka hänen kanssansa oli ristiinnaulittu;

CPR1642

32. Nijn sotamiehet tulit ja ricoit ensimäisen luut ja toisen jotca hänen cansans olit ristinnaulitut.

UT1548

32. Nin tulit Houit ia ricoit sen ensimeisen Reidhet/ ia sen toisen/ ioca henen cansans Ristinnaulittu oli. (Niin tulit howit ja rikoit sen ensimmäisen reidet/ ja sen toisen/ joka hänen kanssansa ristiinnaulittu oli.)FI33/38

33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,

TKIS

33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät, että Hän oli jo kuollut, he eivät rikkoneet Hänen sääriluitaan,

Biblia1776

33. Mutta kuin he tulivat Jesuksen tykö ja näkivät hänen jo kuolleeksi, niin ei he rikkoneet hänen luitansa;

CPR1642

33. Mutta cosca he tulit Jesuxen tygö ja näit hänen cuollexi nijn ei he rickonet hänen luitans:

UT1548

33. Mutta quin he tulit Iesusen tyge/ ia neit hene' io coolluexi/ ei he rickonet hene' Reisiens/ (Mutta kuin he tulit Jesuksen tykö/ ja näit hänen jo kuolleeksi/ ei he rikkoneet hänen reisiänsä/)FI33/38

34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

TKIS

34 vaan yksi sotamiehistä lävisti keihäällä Hänen kylkensä, ja heti siitä vuoti verta ja vettä.

Biblia1776

34. Vaan yksi sotamiehistä avasi hänen kylkensä keihäällä, josta kohta vuoti veri ja vesi.

CPR1642

34. Waan yxi sotamiehist awais hänen kylkens keihällä josta wuoti Weri ja Wesi.

UT1548

34. Waan yxi Houist auasi henen Kyliens keihehell. Ja cocta wloswoosi Weri ia Wesi. (Waan se yksi howista awasi hänen kyljensä keihäällä. Ja kohta uloswuosi weri ja wesi.)FI33/38

35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

TKIS

35 Hän, joka on tämän nähnyt, on todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, jotta te* uskoisitte.

Biblia1776

35. Ja joka tämän näki, hän on sen todistanut ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta sanovansa, että te myös uskoisitte.

CPR1642

35. Ja joca tämän näki hän on sen todistanut ja hänen todistuxens on tosi ja hän tietä hänens totta sanowan että te myös uscoisitta.

UT1548

35. Ja se ioca temen neki/ hen ombi sen todhistanut/ ia henen Todhistuxens on tosi. Ja se sama tiete ette hen totta sano/ Senpälle ette te mös wskoisitta. (Ja se joka tämän näki/ hän ompi sen todistanut/ ja hänen todistuksensa on tosi. Ja se sama tietää että hän totta sanoo/ Sen päälle että te myös uskoisitte.)FI33/38

36 Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".

TKIS

36 Sillä tämä tapahtui, jotta toteutuisi kirjoitus: "Älköön Häneltä luuta rikottako."

Biblia1776

36. Sillä nämät ovat tapahtuneet, että Raamattu täytettäisiin: ei teidän pidä luuta rikkoman hänessä.

CPR1642

36. Sillä nämät owat tapahtunet että Ramattu täytetäisin: ei teidän pidä luuta rickoman hänes:

UT1548

36. Sille nemet ouat tapactanut/ ette Ramattu teuteteisin. Ei teiden pide Lwta rickoman henes. (Sillä nämät owat tapahtuneet/ että Raamattu täytettäisiin. Ei teidän pidä luuta rikkoman hänessä.)FI33/38

37 Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

TKIS

37 Toinen kirjoitus taas sanoo: "He katsovat Häneen, jonka ovat lävistäneet."

Biblia1776

37. Ja taas toinen kirjoitus sanoo: he saavat nähdä, ketä he ovat pistäneet.

CPR1642

37. Ja taas toinen Kirjoitus sano: he saawat nähdä cuhunga he owat pistänet.

UT1548

37. Ja taas toinen Kirioitus sanopi/ He szauat nädhä/ iohonga he ouat pisteneet. (Ja taas toinen kirjoitus sanoopi/ He saawat nähdä/ johonka he owat pistäneet.)FI33/38

38 Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin.

TKIS

38 Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa juutalaispelon vuoksi, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin, ja Pilatus antoi luvan. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin.

Biblia1776

38. Mutta sen jälkeen rukoili Pilatusta Joseph Arimatiasta, (joka oli Jesuksen opetuslapsi, vaan salaa Juudalaisten pelvon tähden), että hän olis saanut ottaa Jesuksen ruumiin; ja Pilatus salli sen. Niin hän tuli ja otti Jesuksen ruumiin.

CPR1642

38. JA Joseph Arimathiast joca oli Jesuxen Opetuslapsi sala Judasten pelgon tähden rucoili Pilatusta että hän olis saanut otta Jesuxen ruumin:

UT1548

38. Senielkin Joseph Arimathiast/ ioca oli Iesusen Opetuslapsi/ sala/ Judasten Pelghon teden/ rucoli Pilatust ette hen sais poisotta Iesusen Rumin/ ia Pilatus sen salli. (Sen jälkeen Joseph Arimatiasta/ joka oli Jesuksen opetuslapsi/ salaa/ judasten pelon tähden/ rukoili Pilatusta että hän sais pois ottaa Jesuksen ruumiin/ ja Pilatus sen salli.)FI33/38

39 Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa.

TKIS

39 Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli tullut Jeesuksen luo yöllä, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa.

Biblia1776

39. Niin tuli myös Nikodemus, (joka oli ensin yöllä Jesuksen tykö tullut,) ja toi mirhamia ja aloeta sekoitettua, lähes sata naulaa,

CPR1642

39. Ja Pilatus sallei. Nijn tuli myös Nicodemus joca ennengin oli yöllä Jesuxen tygö tullut ja toi Mirrhamit ja Aloeta secoitettua lähes sata naula.

UT1548

39. Nin tuli mös Nicodemus/ ioca ennen oli tullut öelle Iesusen tyge/ ia toi Mirrhan ia Aloen secotetun/ lehes sata marcka. (Niin tuli myös Nikodemus/ joka ennen oli tullut yöllä Jesuksen tykö/ ja toi Mirrhan ja Aloen sekoitetun/ lähes sata markkaa.)FI33/38

40 Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.

TKIS

40 Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hajusteitten kanssa käärinliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata.

Biblia1776

40. Niin he ottivat Jesuksen ruumiin ja käärivät sen liinaiseen, hyvän-hajullisten yrttein kanssa, niinkuin Juudalaisten tapa on haudata.

CPR1642

40. Nijn he otit Jesuxen ruumin ja kääreit sen lijnawaatteisin hywin hajullisilla yrteillä nijncuin Judalaisten tapa oli haudata.

UT1548

40. Nin he otit sis Iesusen Rumin/ ia kärit sen Linauaattehin/ hyuin haijulisil yrtil ninquin Judasten tapa oli Haudhata. (Niin he otit siis Jesuksen ruumiin/ ja käärit sen liinawaatteihin/ hywin hajuisilla yrteillä niinkuin judasten tapa oli haudata.)FI33/38

41 Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu.

TKIS

41 Mutta sillä paikalla, missä Hänet naulittiin ristiin, oli puutarha ja puutarhassa uusi hautakammio, johon ei vielä ketään ollut pantu.

Biblia1776

41. Mutta siinä paikassa, jossa hän ristiinnaulittiin, oli yrttitarha, ja yrttitarhassa uusi hauta, johonka ei vielä kenkään ollut pantu:

CPR1642

41. Mutta sijnä cuin hän ristinnaulittin oli krydimaa ja krydimaas oli vsi hauta johonga ei wielä kengän ollut pandu.

UT1548

41. Mutta sijne Paicas quin hen Ristinnaulittin/ oli yxi Yrttitarha/ ia Yrttitarhas yxi wsi Hauta/ cuhunga eikengen wiele ollut pandu/ (Mutta siinä paikassa kuin hän ristiinnaulittiin/ oli yksi yrttitarha./ ja yrttitarhas yksi uusi hauta/ kuhunka ei kenkään wielä ollut pantu/)FI33/38

42 Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.

TKIS

42 Siihen he panivat nyt Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja koska hauta oli lähellä.

Biblia1776

42. Siihen he panivat Jesuksen Juudalaisten valmistuspäivän tähden, että se hauta oli läsnä.

CPR1642

42. SiJohen he panit Jesuxen Judalaisten walmistus päiwän tähden että se hauta oli läsnä.

UT1548

42. Johonga he panit Iesusen/ Judasten Walmistus peuen tehden/ ette se Hauta oli lesse. (Johonka he panit Jesuksen/ judasten walmistuspäiwän tähden/ että se hauta oli läsnä.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21