Apostolien teot


1 luku
Alkulause 1 – 3 Luukas kertoo, että Jeesus käski apostoleitaan Jerusalemissa odottamaan Pyhän Hengen vuodattamista 4 – 8, ja kuinka Jeesus nousi ylös taivaaseen 9 – 11 Apostolit ovat kestäväiset rukouksessa 12 – 14 Pietari kehoittaa valitsemaan jonkun toisen apostoliksi Juudas Iskariotin sijalle, ja arpa lankeaa Mattiaalle 15 – 26.FI33/38

1 Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa,

TKIS

1 Edellisen kertomuksen kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi sekä tehdä että opettaa

Biblia1776

1. Ennen olen minä tosin, oi Teophilus, puhunut kaikista niistä, mitä Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan,

CPR1642

1. ENnen olen minä Theophile puhunut caikista nijstä cuin Jesus rupeis sekä tekemän että opettaman:

UT1548

1. Sijne tosin entises Kirias mine ole' Puhunut (O Racas Theophile) caikista nijste/ quin Iesus Rupesi seke tekemen ette opettama' (Siinä tosin entisessä kirjassa minä olen puhunut ( Oi rakas Theophile) kaikista niistä/ kuin Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan.)FI33/38

2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut,

TKIS

2 siihen päivään asti, jona Hänet otettiin ylös, sen jälkeen, kun Hän Pyhän Hengen välityksellä oli antanut käskyn valitsemilleen apostoleille.

Biblia1776

2. Hamaan siihen päivään asti, jona hän otettiin ylös, sitte kuin hän apostoleille, jotka hän valinnut oli, Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut;

CPR1642

2. Haman sijhen päiwän asti jona hän ylösotettin: sijtte cuin hän Apostoleille jotca hän walinnut oli Pyhän Hengen cautta oli käskyn andanut.

UT1548

2. Hama' sihen peiuen asti/ cuna hen oli ylesotettu/ Sijtte quin hen Apostoleiten (iotca hen wloswalinut oli) pyhen Hengen cautta oli keskyn andanut. (Hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän oli ylösotettu/ Siitä kuin hän apostoleitten ( jotka hän uloswalinnut oli) Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut.)FI33/38

3 ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.

TKIS

3 Heille Hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisin todistuksin osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.

Biblia1776

3. Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläväksi osoittanut moninaisilla merkeillä, ja näkyi heille neljäkymmentä päivää, ja puhui heille Jumalan valtakunnasta.

CPR1642

3. Joille hän myös kärsimisens jälken oli idzens eläwäxi osottanut moninaisella opettamisella ja näytteli heille hänens neljäkymmendä päiwä ja puhui heille Jumalan waldacunnasta.

UT1548

3. Joille hen mös Kersimise's ielkin oli itzens eleuexi osottanut moninaisen opettamisen cautta/ ia neutteli hene's heille Neliekymende peiue/ ia puhui heille Jumalan Waldakunnast. (Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläwäksi osoittanut moninaisen opettamisen kautta/ ja näytteli hänensä heille neljäkymmentä päiwää/ ja puhui heille Jumalan waltakunnasta.)FI33/38

4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.

TKIS

4 Ollessaan heidän kanssaan, Hän kielsi heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan käski odottamaan Isältä sitä, mikä oli luvattu, ja sanoi: "Siitä olette minulta kuulleet.

Biblia1776

4. Ja kuin hän heidät oli koonnut, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan että he Isän lupausta odottaisivat, josta te olette (sanoi hän) kuulleet minulta.

CPR1642

4. Ja cuin hän heidän oli coonnut kielsi hän heitä lähtemäst Jerusalemist waan että he Isän lupausta odotaisit josta te oletta sanoi hän cuullet minulda:

UT1548

4. Ja quin he' heite oli coonut/ kielsi hen heite Jerusalemist poismenemest waan Odhottaman Isen Lupausta/ Josta te cwlluet oletta (ma hen) minulda. (Ja kuin hän heitä oli koonnut/ kielsi hän heitä Jerusalemista pois menemästä waan odottamaan Isän lupausta/ Josta te kuulleet olette minulta.)FI33/38

5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."

TKIS

5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä muutamien päivien kuluttua."

Biblia1776

5. Sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen päivän perästä.

CPR1642

5. Sillä Johannes tosin casti wedellä mutta te castetan Pyhällä Hengellä ei monen päiwän perästä.

UT1548

5. Sille ette Johannes tosin wedhelle castoi/ Mutta teiden pite pyhelle Hengelle castettaman/ ei nyt monen peiuen peräst. (Sillä että Johannes tosin wedellä kastoi/ Mutta teidän pitää Pyhällä Hengellä kastettaman/ ei nyt monen päiwän perästä.)FI33/38

6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"

TKIS

6 Niin he ollessaan koolla, kysyivät Häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla rakennat jälleen Israelille valtakunnan?"

Biblia1776

6. Kuin he siis kokoontuneet olivat, kysyivät he häneltä, sanoen: Herra, tällä ajallakos Israelille valtakunnan jälleen rakennat?

CPR1642

6. COsca he sijs cocondunet olit kysyit he hänelle sanoden: HERra nytkös Israelin waldacunnan rakennat?

UT1548

6. Coska he sis cocondunet olit/ kysyit he henelle sanoden/ HERRA/ nytkös ylesrakennat sen Israelin Waldakunnan? (Koska he siis kokoontuneet olit/ kysyit he hänelle sanoen/ HERRA/ nytkös ylösrakennat sen Israelin waltakunnan?)FI33/38

7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,

TKIS

7 Hän sanoi heille: "Ei teidän tarvitse tietää aikoja tai hetkiä, jotka Isä omalla vallallaan on asettanut,

Biblia1776

7. Mutta hän sanoi heille: ei teidän tule tietää aikaa eikä hetkeä, jotka Isä on omaan voimaansa pannut.

CPR1642

7. Hän sanoi heille: ei teidän tule tietä aica eli hetke jotca Isä on hänen woimaans pannut.

UT1548

7. Nin hen sanoi heille/ Ei teiden tule tiete aica eli hetki/ iotca Ise o'bi pannut henen woimasans. (Niin hän sanoi heille/ Ei teidän tule tietää aikaa eli hetki/ jotka Isä ompi pannut hänen woimassansa.)FI33/38

8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

TKIS

8 vaan te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."

Biblia1776

8. Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen.

CPR1642

8. Waan teidän pitä saaman Pyhän Hengen woiman joca on tulewa teidän päällenne. Ja teidän pitä minun todistajani oleman ei ainoastans Jerusalemis mutta myös coco Judeas ja Samarias ja sijtte mailman äreen.

UT1548

8. Waan teiden pite saaman sen pyhen Hengen auwun/ ioca teiden pälen tulepi. Ja teiden pite oleman minun todhistaiani/ ei waiuoin Jerusalemis/ mutta mös caikes Judeas ia Samarias/ ia sijtte Haman Maan ären (Waan teidän pitää saaman se Pyhän Hengen awun/ joka teidän päällen tuleepi. Ja teidän pitää oleman minun todistajani/ ei waiwoin Jerusalemis/ mutta myös kaikes Judeassa ja Samariassa/ ja siitä hamaan maan ääreen.)FI33/38

9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

TKIS

9 Kun Hän oli tämän sanonut, Hänet kohotettiin heidän nähtensä, ja pilvi vei Hänet pois heidän näkyvistään.

Biblia1776

9. Ja kuin hän nämät sanonut oli, otettiin hän ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänen ylös heidän silmäinsä edestä.

CPR1642

9. JA cuin hän nämät sanonut oli otettin hän ylös heidän nähdens ja pilwi wei hänen ylös heidän silmäins edestä.

UT1548

9. Ja quin hen nämet sanonut oli/ nin hen heiden nähdens ylesotettin/ ia yxi Pilui ylesuei henen heiden silmeins edest. (Ja kuin hän nämät sanonut oli/ niin hän heidän nähdens ylösotettiin/ ja yksi pilwi ylösjäi hänen heidän silmäinsä edest.)FI33/38

10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;

TKIS

10 Mutta kun he jännittyneinä katselivat taivaalle Hänen mennessään, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän luonaan valkeissa vaatteissa.

Biblia1776

10. Ja kuin he katselivat taivaaseen, hänen mennessänsä, katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa,

CPR1642

10. Ja cuin he cadzelit Taiwasen hänen mennesäns cadzo nijn heidän tykönäns seisoi caxi miestä walkeisa waatteisa jotca sanoit:

UT1548

10. Ja quin he catzelit Taiuasen henen mennesens/ Catzo/ nin seisoit heiden tykenens caxi Mieste walkeis waatteis/ iotca mös sanoit/ (Ja kuin he katselit taiwaaseen hänen mennessänsä/ Katso/ niin seisoit heidän tykönänsä kaksi miestä walkeissa waatteissa/ jotka myös sanoit/)FI33/38

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

TKIS

11 Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, tulee samalla tavalla kuin näitte Hänen taivaaseen menevän.”

Biblia1776

11. Jotka myös sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaasen? Tämä Jesus, joka teiltä otettiin ylös taivaasen, on niin tuleva kuin te hänen taivaasen menevän näitte.

CPR1642

11. Te Galilean miehet mitä te seisotta ja cadzotta Taiwasen? tämä Jesus joca teildä otettin Taiwasen on nijn tulewa cuin te hänen Taiwasen menewängin näitte.

UT1548

11. Te Galilean miehet/ mite te seisotta ia catzotta Taiuasen? Teme Iesus ioca teilde ylesotettin Taiuasen/ hen ombi nin tuleua/ quin te näitte henen meneuen Taiuasen. (Te Galilean miehet/ mitä te seisotte ja katsotte taiwaaseen? Tämä Jesus joka teiltä ylösotettiin taiwaaseen/ hän ompi niin tulewa/ kuin te näitte hänen menewän taiwaaseen.)FI33/38

12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.

TKIS

12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljyvuoreksi ja, joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.

Biblia1776

12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, joka Öljymäeksi kutsutaan ja on läsnä Jerusalemia sabbatin matkan.

CPR1642

12. Nijn he palaisit Jerusalemijn wuorelda joca Öljymäexi cudzutan ja on Jerusalemist liki Sabbathin matcan.

UT1548

12. Nin he palasit Jerusalemin Woorelda/ ioca cutzutan Olio meki/ ia taambana on Jerusalemist ydhen Lepopeiuekunnan matka. (Niin he palasit Jerusalemiin wuorelta/ joka kutsutaan Öljymäki/ ja taampana on Jerusalemista yhden lepopäiwäkunnan matka.)FI33/38

13 Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika.

TKIS

13 Tultuaan sisälle kaupunkiin, he menivät siihen yläsaliin, jossa oleskelivat sekä Pietari että *Jaakob ja Johannes* ja Andreas. Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Simon, kiivailija, sekä Juudas, Jaakobin veli.

Biblia1776

13. Ja kuin he tulivat sisälle, niin he astuivat ylös saliin, kussa he oleskelivat: Pietari ja Jakob, ja Johannes ja Andreas, Philippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jakob Alphein poika ja Simon Zelotes, ja Juudas Jakobin.

CPR1642

13. Ja cuin he sinne tulit nijn he menit sijhen Salijn cusa nämät olit: Petari ja Jacobus Johannes ja Andreas Philippus ja Thomas Bartholomeus ja Mattheus Jacobus Alphein poica ja Simon Zelotes ja Judas Jacobi.

UT1548

13. Ja quin he siselletulit/ nin he ylesastuit sihen Salijn/ cussa nämet oleskelit/ Petari ia Jacobus/ Johannes ia Andreas/ Philippus ia Thomas/ Bartholomeus ia Mattheus/ Jacobus Alphein poica ia Simon Zelotes/ Ja Judas Jacobin weli. (Ja kuin he sisälle tulit/ niin he ylös astuit siihen saliin/ kussa nämät oleskelit/ Pietari ja Jakobus/ Johannes ja Andreas/ Philippus ja Thomas/ Bartholomeus ja Mattheus/ Jakobus Alphein poika ja Simon Zelotes/ ja Judas Jakobin weli.)FI33/38

14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

TKIS

14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa (ja anomisessa) vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, ja Hänen veljiensä kanssa.

Biblia1776

14. Nämät kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa, vaimoin kanssa ja Marian Jesuksen äidin ja hänen veljeinsä kanssa.

CPR1642

14. Nämät olit yximielisest rucouxes ja anomises waimoin ja Marian Jesuxen Äitin ja hänen weljeins cansa.

UT1548

14. Nämet caiki olit alati ynne yximielisesta Rucouxes ia auxenshwtamises ynne Waimoin/ ia Marian Iesusen eitin cansa/ ia henen Welieins cansa. (Nämät kaikki olit alati ynnä yksimielisestä rukouksessa ja awuksi huutamisessa ynnä waimoin/ ja Marian Jesuksen äitin kanssa/ ja hänen weljeinsä kanssa.)FI33/38

15 Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun oli väkeä koolla noin sata kaksikymmentä henkeä, ja sanoi:

TKIS

15 Niinä päivinä Pietari nousi opetuslasten* keskellä — koolla oli noin sata kaksikymmentä henkeä käsittävä joukko — ja sanoi:

Biblia1776

15. Ja niinä päivinä nousi Pietari opetuslasten keskellä ja sanoi: (ja joukko oli nimiltä yhteen lähes kaksikymmentä toista sataa:)

CPR1642

15. JA nijnä päiwinä nousi Petari Opetuslasten seast ja sanoi ( ja joucko oli lähes caxikymmendä toista sata )

UT1548

15. Ja nijne peiuine ylesnousi Petari Opetuslasten seas/ ia sanoi (ia oli Joucko nimilde ychten lehes caxikymende toista sata) (Ja niinä päiwinä ylösnousi Pietari opetuslasten seassa/ ja sanoi (ja oli joukko nimeltä yhtään lähes kaksikymmentä toista sataa))FI33/38

16 Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen.

TKIS

16 ”Miehet, veljet, sen kirjoituksen piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suulla ennalta puhunut Juudaasta, joka oli Jeesuksen kiinniottajain oppaana.

Biblia1776

16. Te miehet ja veljet! se kirjoitus piti täytettämän, jonka Pyhä Henki oli Davidin suun kautta Juudaasta ennen sanonut, joka niiden johdattajaksi tuli, jotka Jesuksen ottivat kiinni.

CPR1642

16. Te miehet ja weljet se Kirjoitus piti täytettämän jonga Pyhä Hengi oli Dawidin suun cautta Judasta ennen sanonut: joca nijden johdattaja oli cuin Jesuxen otit kijnni:

UT1548

16. Te Miehet ia Weliet/ Sen Kirioituxen piti teutetteme'/ ionga pyhe Hengi ennen sanonut oli Dauidin suun läpitze Judasesta/ ioca oli heiden Johdattaians quin Iesusen kijniotit/ (Te miehet ja weljet/ Sen kirouksen piti täytettämän/ jonka Pyhä Henki ennen sanonut oli Dawidin suun läwitse Judasesta/ joka oli heidän johdattajansa kuin Jesuksen kiinni otit/)FI33/38

17 Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran.

TKIS

17 Sillä hänet luettiin joukkoomme, ja hän oli saanut osan tässä palvelutoimessa.

Biblia1776

17. Sillä hän oli meidän lukuumme luettu, ja oli tämän viran meidän kanssamme saanut.

CPR1642

17. Sillä hän oli meidän lucuum luettu ja on tämän wiran meidän cansam saanut.

UT1548

17. Sille ette hen oli meiden Luussa luettu/ ia on temen Wirghan meiden cansam saanut/ (Sillä että hän oli meidän luwussa luettu/ ja on tämän wiran meidän kanssamme saanut/)FI33/38

18 Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.

TKIS

18 Hän hankki itselleen pellon vääryyden palkalla. Suistuttuaan alas, hän repesi keskeltä ja kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.

Biblia1776

18. Hän siis on ansainnut pellon vääryyden palkasta, ja kuin hän pudotettiin alas, on hän keskeltä kahtia pakahtunut, että kaikki hänen sisällyksensä läksivät ulos.

CPR1642

18. Ja hän on ansainnut pellon wääryden palcaxi ja hirtti idzens ja on keskeldä cahtia pacahtunut että caicki hänen sisällyxens putoisit vlos.

UT1548

18. Teme o'bi ansanut sen Pellon Wärydhen palcasta/ ia itzens hirtti/ ia on keskelde cachti pacachtanut/ ia caiki henen Siselyxens wlosputoisit. (Tämä ompi ansainnut se pellon wääryyden palkasta/ ja itsensä hirtti/ ja on keskeltä kahtia pakahtunut/ ja kaikki hänen sisällyksensä ulos putoisit.)FI33/38

19 Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon; ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään Akeldamaksi, se on: Veripelloksi.

TKIS

19 Se tuli kaikkien Jerusalemissa asuvain tietoon, niin että sitä peltoa heidän omalla kielellään kutsutaan Akeldamaksi, se on Veripelloksi.

Biblia1776

19. Ja se oli tiettävä kaikille, jotka Jerusalemissa asuvat, että se pelto heidän kielellänsä kutsutaan Akeldama, se on: veripelto.

CPR1642

19. Ja se ilmoitettin caikille cuin Jerusalemis asuwat että se peldo heidän kielelläns cudzutan: Hakeldama se on weripeldo.

UT1548

19. Ja se ilmestui caikille/ iotca Jerusalemis asuuat/ nin ette se sama Peldo cutzutan heiden Kielellens Hakeldama/ se on/ Weri peldo. (Ja se ilmestyi kaikille/ jotka Jerusalemissa asuwat/ niin että se sama pelto kutsutaan heidän kielellänsä Hakeldama/ se on/ Weripelto.)FI33/38

20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa'.

TKIS

20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi älköönkä siinä asukasta olko' ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijantoimensa'.

Biblia1776

20. Sillä se on kirjoitettu Psaltari-raamatussa: hänen kotonsa tulkoon kylmille eikä siinä pidä asujanta oleman, ja toisen pitää hänen piispautensa saaman.

CPR1642

20. Sillä se on kirjoitettu Psaltariramatus: hänen cotons pitä kylmille tuleman eikä sijnä pidä asujanda oleman: ja hänen pispaudens pitä toisen saaman.

UT1548

20. Sille se on kiriotettu Psaltari Ramatus/ Henen Cotons pite tuleman kylmille/ Ja ei pide oleman sijne asuijanda. Ja henen Pijspawdhens toinen pite saaman. (Sillä se on kirjoitettu psaltari Raamatussa/ Hänen kotinsa pitää tuleman kylmille/ Ja ei pidä oleman siinä asujainta. Ja hänen piispautensa toinen pitää saaman.)FI33/38

21 Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme,

TKIS

21 Niin pitää yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet kanssamme koko sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos keskellämme

Biblia1776

21. Niin pitää näistä miehistä, jotka meidän kanssamme olleet ovat kaiken sen ajan kuin Herra Jesus meidän kanssamme ulos ja sisälle kävi,

CPR1642

21. Nijn pitä nyt näistä miehistä jotca meidän cansamme ollet owat ( caiken sen ajan cuin HERra Jesus meidän cansamme ulos ja sisälle käwi:

UT1548

21. Nin pite nyt neiste Miehiste/ iotca meiden cansan ouat olluet (caiken sen aijan culla HERRA IesuS wlos ia sisellekeui meiden cansan/ (Niin pitää nyt näistä miehistä/ jotka meidän kanssan owat olleet (kaiken sen ajan kulla HERRA JesuS ulos ja sisälle käwi meidän kanssan/)FI33/38

22 Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme."

TKIS

22 Johanneksen kasteesta alkaen siihen päivään asti, jona Hänet otettiin meiltä ylös, tulla kanssamme Hänen ylösnousemuksensa todistajaksi."

Biblia1776

22. Ruveten Johanneksen kasteesta hamaan siihen päivään asti, jona hän meiltä otettiin ylös, yksi tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.

CPR1642

22. Ruweten Johannexen Castesta haman sijhen päiwän asti jona hän meildä ylösotettin ) yxi otettaman hänen ylösnousemisens todistajaxi ynnä meidän cansam.

UT1548

22. Ruueten Johannesen Castesta/ hama' sihen peiuen asti/ cuna hen meilde ylesotettin) yxi otettama' hene' Ylesnousemisens Todistaiaxi ynne meiden cansam. (Ruweten Johanneksen kasteesta/ hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän meiltä ylösotettiin) yksi otettaman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.)FI33/38

23 Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan.

TKIS

23 Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan.

Biblia1776

23. Ja he asettivat kaksi ehdolle: Josephin, joka kutsuttiin Barsabas ja liialta nimeltä Justus, ja Mattiaan.

CPR1642

23. Ja he asetit caxi ehdolle Josephin joca cudzuttin Barsabas ja lijalda nimeldä Justus ja Matthian.

UT1548

23. Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin ioca cutzutin Barsabas/ ioca mös lijalda Nimelde cutzuta' Just9/ Ja Mathiasen. (Ja he asetit kaksi ehdolle/ Josephin joka kutsuttiin Barsabas/ joka myös liialta nimeltä kutsutaan Justus/ ja Matthiaksen.)FI33/38

24 Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut

TKIS

24 Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä kaikkien sydänten tuntija, osoita kumman näistä kahdesta olet valinnut

Biblia1776

24. Ja he rukoilivat ja sanoivat: sinä Herra, joka kaikkein sydämet tiedät! osoita, kumman sinä näistä kahdesta olet valinnut,

CPR1642

24. Ja he rucoilit ja sanoit: sinä HERra joca caickein sydämet tiedät osota cumman sinä näistä cahdesta olet walinnut.

UT1548

24. Rucolit ia sanoit/ Sine HERRA ioca caikein sydhemet tunnet/ osota cumman sine neiste Cadhest olet wloswalinnut (Rukoilit ja sanoit/ Sinä HERRA joka kaikkein sydämet tunnet/ osoita kumman sinä näistä kahdesta olet ulos walinnut)FI33/38

25 ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa".

TKIS

25 saamaan sen osan tässä palvelutoimessa ja apostolinvirassa, josta Juudas väistyi pois mennäkseen omaan paikkaansa."

Biblia1776

25. Saamaan tämän palveluksen ja apostolin viran arpaa, josta Juudas on vilpistynyt pois, menemään pois siallensa.

CPR1642

25. Että hän tulis arwan perän tähän palweluxeen ja Apostolin wircaan josta Judas on poiswilpistynyt ja poismeni siallens.

UT1548

25. Ette henen pite Aruan saaman tesse Palueluxes ia Apostolin wirghas/ custa Judas ombi poiswilpistenyt/ ette henen piti poismenemen sialens. (Että hänen piti arwan saaman tässä palweluksessa ja apostolin wirassa/ kusta Judas ompi pois wilpistellyt/ että hänen piti pois menemän sijallensa.)FI33/38

26 Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.

TKIS

26 Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin yhdentoista apostolin joukkoon.

Biblia1776

26. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaan päälle, ja hän valittiin yksimielisesti yhdentoistakymmenen apostolin sekaan.

CPR1642

26. Ja he heitit heistä arwan ja arpa langeis Matthian päälle: joca sijtte luettin yhdentoistakymmenen Apostolin secaan.

UT1548

26. Ja he heitit Aruan heiste. Ja se Arpa langesi Mathiasen päle. Ja hen lwettin ninen ydhen toistakymmenen Apostoliten Secaan. (Ja he heitit arwan heistä. Ja se arpa lankesi Matthiaksen päälle. Ja hän luettiin niiden yhden toistakymmenen apostolin sekaan.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21