JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE


1 luku
Johannes julistaa elämän sanaa, Kristusta, että lukijoillakin olisi yhteys Isän ja Pojan kanssa 1 – 4 Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja tunnustaa syntinsä, joista heidät puhdistaa Kristuksen veri 5 – 10.FI33/38

1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta —

TKIS

1 Mikä alusta on ollut, mitä olemme kuunnelleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja kätemme koskettelivat, siitä puhumme — elämän Sanasta.

Biblia1776

1. Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta,

CPR1642

1. JOca algusta oli, jonga me cuulimma, jonga me silmillämme näimme, jota me cadzellet olemma, ja meidän kättem pidellet owat elämän sanasta,

UT1548

1. SE quin algusta oli/ sen me culuet olema sen me nähnyuet olema/ meiden Silmille'me/ sen me catzonuet olema/ Ja meiden kätenne pidhelluet ouat sijte Elemen Sanasta/ (Se kuin alusta oli/ sen me kuulleet olemme sen me nähneet olemme/ meidän silmillemme/ sen me katsoneet olemme/ Ja meidän kätemme pidelleet owat siitä Elämän Sanasta/)FI33/38

2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille —

TKIS

2 Ja elämä ilmestyi ja olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iäisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.

Biblia1776

2. (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet, ja todistamme ja ilmoitamme teille sen elämän, joka ijankaikkinen on, joka oli Isän tykönä, ja on meille ilmestynyt.)

CPR1642

2. Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemma nähnet, ja todistamme ja ilmoitamme teille sen elämän, joca ijancaickinen on, joca oli Isän tykönä, ja on meille ilmestynyt.

UT1548

2. ia Eleme o'bi ilmestynyt/ ia me olema nähnyuet/ ia todhista'me/ ia ilmoita'me teille sen Eleme'/ ioca ijancaickine' ombi/ Joca oli Isen tyköne/ ia ombi meille ilmestynyt. (ja elämä ompi ilmestynyt/ ja me olemme nähneet/ ja todistamme/ ja ilmoitamme sen elämän/ joka iankaikkinen ompi/ Joka oli Isän tykönä/ ja ompi meille ilmestynyt.)FI33/38

3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.

TKIS

3 Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen julistamme [myös] teille, jotta teilläkin olisi yhteys kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Biblia1776

3. Mitä me nähneet ja kuulleet olemme, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän kanssamme osallisuus olis ja meidän osallisuutemme on Isän ja hänen Poikansa Jesuksen Kristuksen kanssa.

CPR1642

3. Mitä me nähnet ja cuullet olemma, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän cansamme osallisus olis, ja meidän osallisudem Isän ja hänen Poicans Jesuxen Christuxen cansa olis.

UT1548

3. Mitä me nähnyuet ia cwluet olema/ sen me ilmoitamma teille/ senpäle ette teilleki mös pite meiden cansanna seura oleman/ Ja meiden Seura pite Isen ia henen Poiansa Christusen cansa oleman/ (Mitä me nähneet ja kuulleet olemme/ sen me ilmoitamme teille/ senpäälle että teillekin myös pitää meidän kanssamme seura oleman/ Ja meidän seura pitää Isän ja hänen Poikansa Kristuksen kanssa oleman/)FI33/38

4 Ja tämän me kirjoitamme (teille), että meidän ilomme olisi täydellinen.

TKIS

4 Tätä kirjoitamme (teille), jotta ilonne olisi täydellinen.

Biblia1776

4. Ja näitä me teille kirjoitamme, että teidän ilonne täydellinen olis.

CPR1642

4. Ja näitä me teille kirjoitamme, että teidän ilonna täydellinen olis.

UT1548

4. ia näite me kirioitame teille/ senpäle ette tedhen Ilonna pite teudhelisen oleman. (ja näitä me kirjoitamme teille/ senpäälle että teidän ilonne pitää täydellisen oleman.)FI33/38

5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.

TKIS

5 Tämä on se sanoma, jonka olemme Häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo eikä Hänessä ole mitään pimeää.

Biblia1776

5. Ja tämä on se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme, ja teille ilmoitamme, että Jumala on valkeus, ja ei hänessä ole yhtään pimeyttä.

CPR1642

5. Ja tämä on se ilmoitus, jonga me häneldä cuullet olemme ja teille ilmoitamme : Jumala on walkeus ja ei hänesä ole pimeyttä.

UT1548

5. Ja teme ombi se Ilmoitus ionga me henelde cwluet olema Ja teille ilmoitamma. Ette Jumala yxi Walkeus on/ Ja henese ei ole ychten Pimeytte. (Ja tämä ompi se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme ja teille ilmoitamme. Että Jumala yksi walkeus on/ Ja hänessä ei ole yhtään pimeyttä.)FI33/38

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.

TKIS

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys Hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeässä, niin valehtelemme emmekä seuraa totuutta.

Biblia1776

6. Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kanssansa, ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme ja emme tee totuutta.

CPR1642

6. Jos me sanomme, että meillä on osallisus hänen cansans, ja waellamme pimeydes, nijn me walehtelemme ja emme tee totuutta.

UT1548

6. Jos me sanoma ette meille ombi seura henen cansansa/ ia waellamme pimeydhes/ nin me walectelema/ ia eipe me tee totuutta. (Jos me sanomme, että meille ompi seura hänen kanssansa/ ja waellamme pimeydessä/ niin me walehtelemme/ ja eipä me tee totuutta.)FI33/38

7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

TKIS

7 Mutta jos vaellamme valossa niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Biblia1776

7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä.

CPR1642

7. Mutta jos me walkeudes waellamme nijncuin hängin walkeudes on nijn meillä on osallisus keskenäm, ja Jesuxen Christuxen hänen Poicans weri puhdista meitä caikista meidän synneistäm.

UT1548

7. Mutta ios me walkiudesa waellamme ninquin hen on walkiudhesa/ nin ombi meille seura keskenenne/ Ja Iesusen Christusen henen Poiansa Weri puhdistapi meite caikista synniste. (Mutta jos me walkeudessa waellamme niinkuin hän on walkiudessa/ niin ompi meille seura keskenämme/ ja Jesuksen Kristuksen hänen Poikansa weri puhdistaapi meitä kaikista synnistä.)FI33/38

8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

TKIS

8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä.

Biblia1776

8. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme, ja ei ole totuus meissä.

CPR1642

8. Jos me sanomme: ei meisä ole syndiä, nijn me petämme idzem ja ei ole totuus meisä.

UT1548

8. Jos me sanome/ ei ole meille syndie/ nin me petämme itzenne/ ia totuus ei ole meise. (Jos me sanomme/ ei ole meillä syntiä/ niin me petämme itsemme/ ja totuus ei ole meissä.)FI33/38

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

TKIS

9 Jos tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Biblia1776

9. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä,

CPR1642

9. Mutta jos me tunnustamme syndim, nijn hän on uscollinen ja hurscas, joca meille synnit andexi anda, ja puhdista meitä caikesta wäärydestä.

UT1548

9. Mutta ios me tunnustamme meiden syndinme/ nin hen on Uskolinen ia hurskas/ ette hen meille synnit andexi andapi/ Ja puhdhistapi meite caikesta wärydesta. (Mutta jos me tunnustamme meidän syntimme/ niin hän on uskollinen ja hurskas/ että hän meille synnit anteeksi antaapi/ Ja puhdistaapi meitä kaikesta wääryydestä.)FI33/38

10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

TKIS

10 Jos sanomme ettemme ole syntiä tehneet, teemme Hänet valehtelijaksi eikä Hänen sanansa ole meissä.

Biblia1776

10. Jos me sanomme: emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehteliaksi ja ei hänen sanansa ole meissä.

CPR1642

10. Jos me sanomme: embä me syndiä tehnet ole, nijn me teemme hänen walehteliaxi ja ei hänen sanans ole meisä.

UT1548

10. Jos me sanome/ eipe me syndie tehnyet ole/ nin me teemme henen walecteliaxi/ ia henen Sanansa ei ole meise. (Jos me sanomme/ Eipä me syntiä tehneet ole/ Niin me teemme hänen walehtelijaksi/ ja hänen Sanansa ei ole meissä.) 

Valitse luku

1 2 3
4
5