Paavalin kirje filippiläisille


1 luku
Apostoli toivottaa filippiläisille armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää Jumalaa heidän harrastuksestaan evankeliumin hyväksi, rukoilee, että heidän rakkautensa yhä enemmän kasvaisi tiedossa ja käsittämisessä 2 – 11, ilmoittaa vankeutensa tuottavan evankeliumille menestystä ja sanoo iloitsevansa siitä, että Kristusta julistetaan, vaikkapa apostolin vastustajainkin suulla 12 – 18; hän toivoo niin kuolemansa kuin elämänsäkin koituvan ylistykseksi Kristukselle 19 – 26 ja kehoittaa heitä yksimielisyyteen ja kestäväisyyteen 27 – 30.FI33/38

1 Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.

TKIS

1 Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.

Biblia1776

1. Paavali ja Timoteus, Jesuksen Kristuksen palveliat, kaikille pyhille Kristuksessa Jesuksessa, jotka Philipissä ovat, ynnä piispoille ja palvelioille:

CPR1642

1. PAwali ja Timotheus Jesuxen Christuxen palweliat. Caikille Pyhille Christuxes Jesuxes jotca Philippis owat nijn myös Pispoille ja palwelioille.

UT1548

1. PAuali ia Timotheus Iesusen Christusen Palueliat. Caikein Pyhein Christuses Iesuses iotca Philippis ouat/ ynne Pijspain ia Palueliain. (Pawali ja Timoteus Jesuksen Kristuksen palwelijat. Kaikkein pyhäin Kristuksessa Jesuksessa jotka Philippissä owat/ ynnä piispain ja palwelijain.)FI33/38

2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

TKIS

2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Biblia1776

2. Armo olkoon ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

2. Armo olcon teille ja Rauha meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

2. Armo olcohon teiden ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda. (Armo olkoon teidän ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

3 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,

TKIS

3 Kiitän Jumalaani, joka kerta kun teitä muistan —

Biblia1776

3. Minä kiitän minun Jumalaani, niin usein kuin minä teitä muistan,

CPR1642

3. MInä kijtän minun Jumalatani nijn usein cuin minä teitä ajattelen

UT1548

3. Mine kijten minun Jumalatani/ nin wsein quin mine aijattelen teiden pälen (Minä kiitän minun Jumalatani/ niin usein kuin minä ajattelen teidän päällen.)FI33/38

4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,

TKIS

4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen kaikkien teidän puolestanne —

Biblia1776

4. (Aina kaikissa minun rukouksissani teidän edestänne, ja rukoilen ilolla,)

CPR1642

4. ( Jota minä caikisa minun rucouxisani aina teen teidän edestän ja rucoilen ilolla )

UT1548

4. (iota mine aina teen/ caikissa minun Rucoxisani teiden caikein edeste/ ia teen sen Rucoxen ilon cansa) ((jota minä aina teen/ kaikissa minun rukouksissani teidän kaikkein edestä/ ja teen sen rukouksen ilon kanssa))FI33/38

5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,

TKIS

5 kiitän, että olette osallistuneet ilosanomaan ensi päivästä tähän asti,

Biblia1776

5. Että te olette evankeliumista osalliseksi tulleet, ensimäisestä päivästä niin tähän asti,

CPR1642

5. Että te oletta Evangeliumist osallisexi tullet hamast ensimäisestä päiwästä nijn tähän asti.

UT1548

5. ette te oletta Osalisexi tulleet Euangeliumisa/ hamast ensimeisest peiuest nin tehenasti. (että te olette osalliseksi tulleet ewankeliumissa/ hamasta ensimmäisestä päiwästä tähän asti)FI33/38

6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

TKIS

6 varmana juuri siitä, että Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn on saattava sen päätökseen *Jeesuksen Kristuksen* päivään saakka.

Biblia1776

6. Sen totisesti tietäen, että se, joka teissä on hyvän työn alkanut, on sen Jesuksen Kristuksen päivään asti päättävä:

CPR1642

6. Sen minä totisest tiedän että se joca teisä on hywän työn alcanut sen hän myös Jesuxen Christuxen päiwän asti päättä.

UT1548

6. Sihen mine olen sangen wissi/ ette se ioca teisse ombi hyuen töön ruuenut/ hen mös sen teuttepi Iesusen Christusen peiuen asti. (Siihen minä olen sangen wissi/ että se joka teissä ompi hywän työn ruwennut/ hän myös sen täyttääpi Jesuksen Kristuksen päiwään asti.)FI33/38

7 Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset.

TKIS

7 Niin onkin oikein minun ajatella tätä teistä kaikista, koska *olette lähellä sydäntäni*, ja te kaikki olette sekä kahleissani, että ilosanoman puolustamisessa ja vahvistamisessa kanssani armosta osalliset.

Biblia1776

7. Niinkuin minulle on myös kohtuullinen teistä kaikista niin ajatella, sentähden, että minä teidät sydämessäni pidän, sekä minun kahleissani, että evankeliumin edesvastauksessa ja vahvistuksessa, te kaikki, jotka minun kanssani armosta osalliset olette.

CPR1642

7. Nijncuin minulle on myös cohtullinen teistä caikista nijn ajatella että minä caicki teidän minun sydämesäni pidän näisä minun cahleisani ( joisa minä Evangeliumin puolesta wastan ja wahwistan ) nijncuin nekin caicki jotca minun cansani Armosta osalliset owat.

UT1548

7. Ninquin se mös ombi minulle coctolinen/ ette minun pite sillewirgalla teiste caikista lwleman/ Senteden ette mine caikij teite minun sydhemeseni pidhen/ neisse minun Cahleisani (ioissa mine sen Euangeliumin polesta wastan ia wahuistan) Ninquin ne iotca caiki minun cansani Armosta osaliset ouat. (Niinkuin se myös ompi minulle otollinen/ että minun pitää sillä wiralla teistä kaikista luuleman/ Sen tähden että minä kaikkia teitä minun sydämessäni pidän/ näissä minun kahleissani (joissa minä sen ewankeliumin puolesta wastaan ja wahwistan) Niinkuin ne jotka kaikki minun kanssani armosta osalliset owat.)FI33/38

8 Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella.

TKIS

8 Sillä Jumala on todistajana, kuinka teitä kaikkia ikävöitsen *Jeesuksen Kristuksen* rakkaudella.

Biblia1776

8. Sillä Jumala on minun todistajani, että minä sydämen pohjasta kaikkia teitä Jesuksessa Kristuksessa halajan,

CPR1642

8. Sillä Jumala on minun todistajan että minä sydämen pohjasta caickia teitä Jesuxes Christuxes halajan:

UT1548

8. Sille Jumala ombi minun Todhistaijan/ quinga mine halan sydhemen pohiasta caiki teite Iesuses Christuses/ (Sillä Jumala ompi minun todistajain/ kuinka minä halaan sydämeni pohjasta kaikkia teitä Jesuksessa Kristuksessa/)FI33/38

9 Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,

TKIS

9 Sitä rukoilen, että rakkautenne yhä enemmän ja enemmän tulisi ylitsevuotavaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,

Biblia1776

9. Ja sitä rukoilen, että teidän rakkautenne enemmin ja enemmin yltäkylläiseksi tulis kaikkinaisessa tuntemisessa ja ymmärryksessä,

CPR1642

9. Ja rucoilen että teidän rackauden enämmin ja enämmin hyötyis caickinaises tundemises ja ymmärryxes.

UT1548

9. Ja sen saman polesta rucolen ette teiden Rackaudhen enemin ia enemin hötyis caikinaises Tundemises/ ia caikinaises ymmerdhyxes/ (Ja sen saman puolesta rukoilen että teidän rakkautein enemmin ja enemmin hyötyisi kaikkinaisessa tuntemisessa/ ja kaikkinaisessa ymmärryksessä/)FI33/38

10 voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,

TKIS

10 tutkiaksenne, mikä parasta on, jotta Kristuksen päivään olisitte puhtaat *ja moitteettomat*,

Biblia1776

10. Että te koettelisitte, mikä paras olis, ja olisitte vilpittömät, ei kellenkään pahennukseksi Kristuksen päivään asti,

CPR1642

10. Että te coettelisitta mikä paras olis ja olisitta selkiät ei kellengän pahennuxexi Christuxen päiwän asti

UT1548

10. ette te coettelisitta mite Paras olis. Senpäle ette te olisitta selkiet ia ei kelle'ge pahoituxexi Christusen peiuen asti/ (että te koettelisitte mitä paras olisi. Sen päälle että te olisitte selkiät ja ei kellekään pahoitukseksi Kristuksen päiwään asti.)FI33/38

11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

TKIS

11 täynnä vanhurskauden hedelmiä, jotka ovat* Jeesuksen Kristuksen vaikutusta Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

Biblia1776

11. Täytetyt vanhurskauden hedelmillä, jotka Jesuksen Kristuksen kautta teissä tapahtuvat, Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi.

CPR1642

11. Täytetyt wanhurscauden hedelmillä jotca Jesuxen Christuxen cautta teisä tapahtuwat Jumalan kijtoxexi ja cunniaxi.

UT1548

11. ylesteutetyd wanhurskaudhen hedhelmelle/ ioca Iesusen Christusen cautta tapachtupi (teisse) Jumalan kijtoxexi ia cunniaxi. (ylöstäytytetyt wanhurskauden hedelmällä/ joka Jesuksen Kristuksen kautta tapahtuupi (teissä) Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi.)FI33/38

12 Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi,

TKIS

12 Mutta tahdon veljet, että tietäisitte, jotta minun asiani on pikemmin koitunut ilosanoman menestykseksi,

Biblia1776

12. Mutta minä tahdon, että te, rakkaat veljet, tietäisitte, että ne, mitkä minulle tapahtuneet ovat, ovat enemmäksi evankeliumin menestykseksi tulleet,

CPR1642

12. MUtta minä tahdon että te ( rackat weljet ) tiedäisitte sen cuin minulle tapahtunut on joca ainoastans Evangeliumille awuxi tullut on.

UT1548

12. Mutta mine tahdhon ette teiden pite tietemen (rackat weliet) se quin minuhun tapactanut on/ se ombi waan enemin Euangeliumin auxi tullut/ (Mutta minä tahdon että teidän pitää tietämän (rakkaat weljet) se kuin minuhun tapahtunut on / se ompi waan enemmin ewankeliumin awuksi tullut/)FI33/38

13 niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden,

TKIS

13 niin että koko henkivartiostolle ja kaikille muille on käynyt ilmeiseksi, että olen kahleissa Kristuksen vuoksi.

Biblia1776

13. Niin että minun siteeni ovat ilmi tulleet Kristuksessa koko raastuvassa ja myös kaikille muille.

CPR1642

13. Nijn että minun siteni owat ilmei tullet Christuxes coco Rastuwas ja myös caikille muille.

UT1548

13. Nin ette minun Siteni ouat ilmei tulluet Christusesa ymberi caike' Radhinhoonen/ ia mös caikein ninen mwidhen tykene. (Niin että minun siteeni owat ilmi tulleet Kristuksessa ympäri kaiken raatihuoneen/ ja myös kaikkein niin muiden tykönä.)FI33/38

14 ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa.

TKIS

14 Ja niin useimmat veljistä kahleitteni vuoksi luottaen Herraan, rohkenevat yhä enemmän pelotta puhua Jumalan sanaa.

Biblia1776

14. Ja että monta veljeä Herrassa, minun siteistäni vahvistetut, ovat paljoa rohkiammaksi tulleet pelkäämättä sanaa puhumaan.

CPR1642

14. Ja että monda welje HERrasa minun siteistäni wahwistetut owat paljo rohkiammaxi tullet pelkämät sana puhuman.

UT1548

14. Ja ette monda welie Herrassa wahuistetudh minun Siteisteni ouat site rochkiamaxi tulleet/ site Sana puhuman waroimata. (Ja että monta weljeä Herrassa wahwistettu minun siteistäni owat sitä rohkiammaksi tulleet/ sitä Sanaa puhuman waromata.)FI33/38

15 Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:

TKIS

15 Jotkut tosin julistavat Kristusta myös kateuden ja riidanhalun vuoksi, mutta toiset taas hyvässä tarkoituksessa.

Biblia1776

15. Muutamat tosin saarnaavat Kristusta kateudesta ja riidasta, mutta muutamat hyvästä tahdosta.

CPR1642

15. Muutamat tosin saarnawat Christust cateudest ja wihast: mutta muutamat hywästä tahdosta.

UT1548

15. Mutomat tosin Christusta sarnauat Cateudhen ia toran teden/ Mutta monicachta mös hyuen tadhon tedhen. (Muutamat tosin Kristusta saarnaawat kateuden ja toran tähden/ Mutta monikahta myös hywän tahdon tähden.)FI33/38

16 nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,

TKIS

16 Nämä julistavat rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu sanomaa puolustamaan,

Biblia1776

16. Ne ilmoittavat Kristusta eripuraisuudesta, ei puhtaalla sydämellä, vaan luulevat niin lisäävänsä minun siteihini murhetta.

CPR1642

16. Ne ilmoittawat Christusta eripuraisudest ja ei oikein ja luulewat nijn lisäwäns minun sitehini murhetta.

UT1548

16. Ne ilmoittauat Christusta rijdhasta ia ei selkieste/ Sille he lwleuat sen cansa liseuens murechta minun Sitehin/ (Ne ilmoittawat Kristusta riidasta ja ei selkiästä/ Sillä he luulewat sen kanssa lisääwänsä murhetta minun siteihin.)FI33/38

17 nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.

TKIS

17 nuo taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtain vaikuttimin, luullen lisäävän murhetta kahleihini.

Biblia1776

17. Mutta nämät rakkaudesta; sillä he tietävät minun olevan pantuna evankeliumin edesvastaamiseksi.

CPR1642

17. Mutta nämät rackaudest: sillä he tietäwät minun täsä Evangeliumin wastamisen tähden olewan.

UT1548

17. Mutta näme rackaudhesta/ Sille he tieteuet ette mine tesse macan Euangeliumin edestwastamisen tedhen (Mutta nämä rakkaudesta/ Sillä he tietäwät että minä tässä makaan ewankeliumin edestä wastaamisen tähden.)FI33/38

18 Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.

TKIS

18 Mitäpä siitä Kristusta kuitenkin tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa. Siitä iloitsen, olenpa yhä iloitseva.

Biblia1776

18. Mitäs siis? Että Kristus kuitenkin ilmoitetaan, ehkä kuinka se tapahtuu, joko se olis muodoksi, eli totuudella; niin minä siitä iloitsen ja vielä tahdon iloita.

CPR1642

18. Mitästä sijs se on ? että Christus cuitengin ilmoitetan ehkä cuinga se sijtte tapahtu teeskellen eli oikein josta minä iloidzen ja wielä tahdon iloita:

UT1548

18. Miteste se sis on ? Ette Christus quitengin ilmoitetan edes millemoto se tapachtupi/ taicka tilasta eli oikialla modholla/ sijte mine iloitzen/ ia wiele tahdhon iloita. (Mitästä se siis on? Että Kristus kuitenkin ilmoitetaan edes millä muotoa se tapahtuupi/ taikka tilasta eli oikialla muodolla/ siitä minä iloitsen/ ja wielä tahdon iloita.)FI33/38

19 Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla,

TKIS

19 Sillä tiedän, että tämä koituu minulle pelastukseksi teidän rukouksenne ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla

Biblia1776

19. Sillä minä tiedän sen minulleni joutuvan autuudeksi teidän rukouksenne ja Jesuksen Kristuksen hengen avun kautta.

CPR1642

19. Sillä minä tiedän sen minulleni joutuwan autuudexi teidän rucouxenne ja Jesuxen Christuxen Hengen awun cautta.

UT1548

19. Sille mine tiedhen ette se sama ioutupi minulle terueydhexi/ teiden Rucoxen/ ia Iesusen Christusen Hengen auttamisen cautta. (Sillä minä tiedän että se sama joutuupi minulle terweydeksi/ teidän rukouksen/ ja Jesuksen Kristuksen Hengen auttamisen kautta.)FI33/38

20 minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.

TKIS

20 hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään joutuva häpeään, vaan että Kristus nytkin niin kuin aina on tuleva kaikella rohkeudella ylistetyksi ruumiissani, joko elämässä tai kuolemassa.

Biblia1776

20. Niinkuin minä ikävöiden odotan ja toivon, etten minä missään häpiään tule, vaan että Kristus nyt, niinkuin ainakin, kaikella vapaudella minun ruumiissani ylistetään, joko elämän eli kuoleman kautta;

CPR1642

20. Nijncuin minä odotangin ja toiwon etten minä misän häpiään tule waan että Christus nyt nijncuin ainakin caikella wapaudella minun ruumisani ylistetän tapahtucon se elämän eli cuoleman cautta:

UT1548

20. Ninquin mine caiketi odhotan ia toiuon/ ettei mine misseken cappalesa häpien alaisexi tule/ Waan caiken wapaudhen cansa/ ninquin aina ilmangi/ nin mös nyt Christus sangen ylisteten minun Rumisani/ olcan se Elemen cautta taicka Cooleman cautta. (Niinkuin minä kaiketi odotan ja toiwon/ ettei minä missäkään kappaleessa häpeän alaiseksi tule/ Waan kaiken wapauden kanssa/ niinkuin aina ilmankin/ niin myös nyt Kristus sangen ylistetään minun ruumiissani/ olkaan se elämän kautta taikka kuoleman kautta.)FI33/38

21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.

TKIS

21 Sillä *elämä on minulle Kristus* ja kuolema on voitto.

Biblia1776

21. Sillä Kristus on minulle elämä, ja kuolema on minulle voitto.

CPR1642

21. Sillä Christus on minulle elämä ja cuolema on minulle woitto.

UT1548

21. Sille Christus ombi minulle Eleme/ ia Coolema o'bi minulle Woito (Sillä Kristus ompi minulle elämä/ ja kuolema ompi minulle woitto.)FI33/38

22 Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.

TKIS

22 Mutta jos tämä lihassa eläminen suo minulle työn hedelmää, niin en tiedä, minkä valitsen.

Biblia1776

22. Mutta jos lihassa elää, se on minulle tarpeellinen, ja mitä minä valitsen, en minä tiedä.

CPR1642

22. Mutta jos minä saan Lihasa elä nijn se enämmän hedelmätä tuotta: waan en minä tiedä cumman minä walidzen:

UT1548

22. Mutta ios mine saan ele Lihasa/ se sopi enemen Hedhelmete toottaman/ Ja en tiedhe/ cumman mine wloswalitzen/ (Mutta jos minä saan elää lihassa/ se sopii enemmän hedelmää tuottaman/ Ja en tiedä/ kumman minä uloswalitsen.)FI33/38

23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;

TKIS

23 Minua (näet) ahdistetaan kahtaalta: halu minulla on lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi;

Biblia1776

23. Sillä molemmilta minä ahdistetaan: minä halajan täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa; sillä se paljoa parempi olis.

CPR1642

23. Sillä molemmilda minä ahdistetan. Minä halajan tääldä eritä ja olla Christuxen cansa joca myös paljo parambi olis.

UT1548

23. Sille nijste molemista mine adhistetan/ Mine halan täälte poiserite ia olla Christusen cansa/ ioca mös palio parambi olis. (Sillä niistä molemmista minä ahdistetaan/ Minä halaan täältä pois eritä ja olla Kristuksen kanssa/ joka myös paljon parempi olisi.)FI33/38

24 mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.

TKIS

24 mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.

Biblia1776

24. Mutta paljoa tarpeellisempi on lihassa olla teidän tähtenne.

CPR1642

24. Mutta paljo tarpellisembi on Lihasa olla teidän tähtenne.

UT1548

24. Mutta se ombi palio tarpelisembi Lihassa olla/ teiden tedhenne. (Mutta se ompi paljon tarpeellisempi lihassa olla/ teidän tähtenne.)FI33/38

25 Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa,

TKIS

25 Ja kun olen tästä varma, tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teille menestykseksi ja iloksi uskossa,

Biblia1776

25. Ja minä tiedän totisesti, että minun pitää oleman ja teidän kaikkein kansanne pysymän, teidän menestykseksenne ja uskonne iloksi,

CPR1642

25. Ja minä tiedän totisest että minun pitä oleman ja teidän caickein cansan pysymän teidän parhaxen ja usconne iloxi.

UT1548

25. Ja sen mine tiedhen sangen Wissiste/ ette minun oleman pite/ ia teiden caikein cansan oleman/ teiden parahaxen/ ia Uskon iloxi/ (Ja sen minä tiedän sangen wissiste/ että minun oleman pitää/ ja teidän kaikkein kanssan oleman/ teidän parhaaksen/ ja uskon iloksi.)FI33/38

26 että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne.

TKIS

26 jotta kerskaamisenne minusta tulvailisi Kristuksessa Jeesuksessa tullessani jälleen luoksenne.

Biblia1776

26. Että teidän kerskaamisenne olis yltäkylläinen Kristuksessa Jesuksessa minusta, minun läsnäolemiseni kautta taas teidän tykönänne.

CPR1642

26. Että te teitän sangen Christuxes Jesuxes kerscaisitte minun palajamiseni cautta teidän tygön.

UT1548

26. Senpäle ette te madhatta teiten couan kerskata Christuses Iesuses/ minun iellenstulemisen cautta teide' tyge' (Sen päälle että te mahdatte teitän kowin kerskata Kristuksessa Jesuksessa/ minun jällens tulemisen kautta teidän tykön.)FI33/38

27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,

TKIS

27 Käyttäytykää vain Kristuksen ilosanoman arvon mukaisesti, jotta minä, tulenpa luoksenne ja näen teidät tai olen poissa saan tietää teistä, että pysytte lujina samassa Hengessä, yksimielisesti yhdessä taistellen ilosanoman uskon puolesta,

Biblia1776

27. Ainoastaan käyttäkäät itsenne niinkuin Kristuksen evankeliumille sovelias on, että jos minä tulen ja näen teidät eli poissa ollessani saan kuulla teistä, että te olette yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa meidän kanssamme evankeliumin uskossa kilvoitelleet.

CPR1642

27. WAeldacat ainoastans nijncuin Christuxen Evangeliumille sowelias olis että jos minä tulen ja näen teidän eli poisollesani saan cuulla teistä että te oletta yhdes henges ja yhdes sielus ja nijn meidän cansam Evangeliumin Uscosa kilwoitteletta.

UT1548

27. Waiuoin waeldacat ninquin Christusen Euangeliumin souelias on/ senpäle/ ios mine tulen ia näen teite/ eli poisollesani saan cwlla teiste/ että te seisotta ydhes Henges ia ydhes Sielusa/ ia ynne meiden cansan campatta Euangeliumin Uskosa. (Waiwoin waeltakaat niinkuin Kristuksen ewankeliumin sowelias on/ senpäälle/ jos minä tulen ja näen teitä/ eli pois ollessani saan kuulla teistä/ että te seisotte yhdessä Hengessä ja yhdessä sielussa/ ja ynnä meidän kanssan kamppailette ewankeliumin uskossa.)FI33/38

28 vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.

TKIS

28 vastustajia missään säikähtämättä. Se on heille kadotuksen merkki mutta teille pelastuksen, vieläpä Jumalalta.

Biblia1776

28. Ja älkäät antako missään peljättää teitänne vastaanseisojilta, joka tosin heille kadotuksen merkki on, mutta teille autuudeksi, ja se on Jumalalta.

CPR1642

28. Ja älkät andaco misän peljätettä teitän teidän wastanseisojildan joca tosin heille cadotuxen mercki on: mutta teille autuudexi ja se on Jumalasta:

UT1548

28. Ja elket misseken asias a'daco teite peletetä teiden wasta' seisoilda/ Joca tosin heille ombi yxi cadhotuxen syy. Mutta teille terueydhexi/ ia se sama on Jumalasta. (Ja älkäät missäkään asiassa antako teitä pelätettää teidän wastaanseisojilta/ Joka tosin heille ompi yksi kadotuksen syy. Mutta teille terweydeksi/ ja se sama on Jumalasta.)FI33/38

29 Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,

TKIS

29 Sillä teidän on suotu Kristuksen vuoksi, ei ainoastaan uskoa Häneen, vaan myös kärsiä Hänen tähtensä,

Biblia1776

29. Sillä teille on lahjaksi annettu Kristuksen puolesta, ei ainoasti että te hänen päällensä uskotte, mutta myös kärsitte hänen tähtensä,

CPR1642

29. Sillä teille on annettu Christuxen puolesta ei ainoastans että te hänen päällens uscotta mutta myös kärsittä hänen tähtens.

UT1548

29. Sille ette teille on annettu Christusen polesta/ ei ainostans ette te henen pälens Uskotta/ waan mös kerssimen henen tedhens/ (Sillä että teille on annettu Kristuksen puolesta/ ei ainoastansa että te hänen päällensä uskotte/ waan myös kärsimisen hänen tähtensä.)FI33/38

30 teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan.

TKIS

30 kun teillä on sama kilvoitus, minkä näitte minussa ja nyt kuulette minussa tapahtuvan.

Biblia1776

30. Ja pysytte siinä kilvoituksessa, jonka te minussa näitte ja nyt minusta kuulette.

CPR1642

30. Ja pysytte sijnä kilwoituxes cuin te minusa näitte ja nyt minusta cuuletta.

UT1548

30. Pitedhen site sama Kiluotusta io'ga te minussa näitte/ ia nyt minusta cwletta. (Pitäen sitä samaa kilwoitusta jonka te minussa näitte/ ja nyt minusta kuulette.)
Valitse
luku

1 2 3
4