PIETARIN ENSIMMÄINEN KIRJE


1 luku
Pietari toivottaa hajalla – asuville kristityille armoa ja rauhaa 1, 2, ylistää Jumalaa siitä, että hän on uudesti synnyttänyt heidät elävään toivoon, niin että he taivaallisen pelastuksen toivossa saavat riemuita kirkastuneella ilolla 3 – 9; tätä pelastusta profeetat ovat tutkineet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa 10 – 12 Kehoitus toivoon, kuuliaisuuteen, pyhyyteen 13 – 21 ja vilpittömään rakkauteen heille, jotka ovat uudesti syntyneet Jumalan elävästä sanasta 22 – 25.FI33/38

1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,

TKIS

1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, Ponton, Galatian, Kappadokian, Aasian ja Bitynian *alueilla hajallaan asuville* valituille muukalaisille,

Biblia1776

1. Pietari, Jesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, hajalla asuvaisille Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Asiassa ja Bityniassa,

CPR1642

1. PEtari Jesuxen Christuxen Apostoli.

UT1548

1. PEtari Iesusen Christusen Apostoli. (Petari Jesusen Kristuksen apostoli.)FI33/38

2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

TKIS

2 jotka *Isän Jumalan* ennalta tietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen nojalla valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja Hänen verellään vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Biblia1776

2. Isän Jumalan aivoituksen jälkeen Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen: armo ja rauha lisääntyköön teille!

CPR1642

2. Walituille oudoille hajalla asuwaisille Pontos Galatias Cappadocias Asias ja Bithynias Isän Jumalan aiwoituxen jälken Hengen pyhityxen cautta cuuliaisuteen ja Jesuxen Christuxen weren prijscottamiseen. Jumala andacon teille suuren Armon ja Rauhan.

UT1548

2. Nijlle wloswalituille Oudhoille haiolla asuuaisille Po'tos/ Galatias/ Cappadotias/ Asias ia Bithynias/ Isen Jumalan Aiuotuxen ielkin/ sen Hengen pyhitoxen cautta/ Culiaisudhexi ia Iesusen Christusen Weren pirskumisexi. Jumala andacoho' teille palio Armo ia Rauha. (Niille uloswalituille oudoille hajalla asuwaisille Pontossa/ Galatiassa/ Cappadotiassa/ Asiassa ja Bithyniassa/ Isän Jumalan aiwoituksen jälkeen/ sen Hengen pyhityksen kautta/ Kuuliaisuudeksi ja Jesuksen Kristuksen weren pirskumiseksi. Jumala antakohon teille paljon armoa ja rauhaa.)FI33/38

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

TKIS

3 Ylistetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt teidät* elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen perusteella,

Biblia1776

3. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon, Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista,

CPR1642

3. KIjtetty olcon Jumala ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä joca meitä suurest laupiudestans on synnyttänyt jällens eläwään toiwohon Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta cuolleista/

UT1548

3. Kijtettu olcohon Jumala ia meiden HERRan Iesusen Christusen Ise/ ioca on meite henen swre' Laupiudhens cautta iellenssynnyttenyt/ ychtehen eleuen Toiuohon/ sen Iesusen Christusen Ylesnousemisen cautta nijste Cooleista/ (Kiitetty olcohon Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka on meitä hänen suuren laupeutensa kautta jällens synnyttänyt/ yhtehen eläwän toiwohon/ sen Jesuksessa Kristuksen ylösnousemisen kautta niistä kuolleista/)FI33/38

4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,

TKIS

4 turmeltumattomaan ja tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä meitä* varten,

Biblia1776

4. Katoomattomaan ja saastuttamattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähdelle pantu on teitä varten,

CPR1642

4. Catomattomaan puhtaseen ja turmelemattomaan perindöön joca Taiwahas teitä warten tähdelle pandu on/

UT1548

4. ychtehen catomattoman ia saastamattoman ia turmelemattoman Perimisehen Joca ombi Taiuasa tedhellepa'du teite warten/ (yhtehen katoamattoman ja saastumattoman ja turmelemattoman perimisehen, Joka ompi taiwaassa tähdelle pantu (tallelle pantu) teitä warten)FI33/38

5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

TKIS

5 jotka Jumalan voimasta uskon avulla varjellumme* pelastukseen, joka on valmis ilmestymään viimeisenä aikana.

Biblia1776

5. Jotka Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisellä ajalla ilmi tulis.

CPR1642

5. Jotca Jumalan wäellä uscon cautta autuuteen kätketän joca sitäwarten walmistettu on/

UT1548

5. Jotca Jumalan wäelle/ sen Uskon cautta kätketehen Autuudexi/ Joca sitewarten walmistettu ombi/ (Jotka Jumalan wäellä/ sen uskon kautta kätketähän autuudeksi/ Joka sitä warten walmistettu ompi/)FI33/38

6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,

TKIS

6 Sen vuoksi te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeen, vähän aikaa kärsitte murhetta moninaisissa kiusauksissa,

Biblia1776

6. Jossa te saatte iloita, te, joita nyt vähän aikaa, (jos tarvitaan,) moninaisilla kiusauksilla vaivataan:

CPR1642

6. Että se wijmeisellä ajalla ilmei tulis josa te saatte iloita te joita nyt wähä aica ( jos tapahtu ) moninaisilla kiusauxilla waiwatan/

UT1548

6. ette sen pite ilmei tuleman wimeisella aijalla/ Jossa teiden pite teiten iloitzema'/ Te iotca nyt wähelle hetkelle (ios taruitan) waiuataan moninaisis kiusauxis/ (että sen pitää ilmi tuleman wiimeisella ajalla/ Jossa teidän pitää teitän iloitseman/ Te jotka nyt wähällä hetkellä (jos tarvitaan) waivataan moninaisissa kiusauksissa./)FI33/38

7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

TKIS

7 jotta uskonne kestävyys, joka on paljoa kallisarvoisempi kuin katoava, mutta tulessa koeteltava kulta, osoittautuisi kiitokseksi, *kunniaksi ja ylistykseksi* Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

Biblia1776

7. Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katoova kulta, joka tulessa koetellaan, kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jesus Kristus ilmaantuu,

CPR1642

7. Että teidän uscon wilpittömäxi ja paljo callimaxi löyttäisin cuin catowa culda ( joca tulesa coetellan ) kijtoxexi ylistyxexi ja cunniaxi silloin cosca Jesus Christus ilmandu/

UT1548

7. Senpäle ette teiden Uskon toimelisexi ia palio callimaxi leuteisijn/ quin se catoua Culta (ioca Tulella coetellan) Kijtoxexi/ ylistoxexi ia Cunniaxi/ silloin coska Iesus Christus ilmandupi/ (Senpäälle että teidän uskonne toimelliseksi ja paljon kalliimmaksi löytäisiin/ kuin se katoawa kulta (joka tulella koetellaan) Kiitokseksi/ ylistykseksi ja kunniaksi/ silloin koska Jeesus Kristus ilmaantuupi/)FI33/38

8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,

TKIS

8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole Häntä nähneet, Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,

Biblia1776

8. Jota te rakastatte, vaikka ette häntä näe, jonka päälle te myös uskotte, ehkette nyt häntä näe, niin te kuitenkin saatte iloita sanomattomalla ja kunniallisella ilolla,

CPR1642

8. Jota te racastatte waicka et te händä näe jonga päälle te myös uscotta ehket te händä näe nijn te cuitengin saatte iloita sanomattomalla ja cunnialisella ilolla/

UT1548

8. Jota te racastatte waicka ette te hende näe/ ionga päle te nyt mös vskotta/ echke te ei hende näe/ Nin teiden pite quitengin iloitzema' sanomattoman ia Cunnialisen ilon cansa/ (Jota te rakastatte, waikka ette te häntä näe/ jonka päälle te nyt myös uskotte/ ehkä te ei häntä näe/ Niin teidän pitää kuitenkin iloitseman sanomattoman ja kunniallisen ilon kanssa/)FI33/38

9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

TKIS

9 sillä te saavutatte uskonne* päämäärän, sielujen pelastuksen.

Biblia1776

9. Ja käsitätte teidän uskonne lopun, sieluin autuuden,

CPR1642

9. Ja käsitätte teidän usconna lopun nimittäin sieluin autuuden.

UT1548

9. Ja te saatta teiden vskonna lopun/ nimittein/ Sieludhen Autuudhen. (Ja te saatte teidän uskonne lopun/ nimittäin/ sielujen autuuden.)FI33/38

10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,

TKIS

10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teille osoitettavasta armosta,

Biblia1776

10. Jota autuutta prophetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaista armoa ennustaneet ovat;

CPR1642

10. JOta autuutta owat Prophetat edzinet ja tutkinet jotca tulewaista armo teille ennustanet owat/

UT1548

10. Jonga Autuuden ielkin ouat etzinyuet ia tutkinuuet ne Prophetat/ iotca sijte tygetuleuaisesta Armosta teiden pälen noitunuet ouat/ (Jonka autuuden jälkeen ovat etsineet ja tutkineet ne prophetat/ jotka siitä tykö tulewaisesta armosta teidän päällenne noituneet ovat.)FI33/38

11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

TKIS

11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, ennalta todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niitten jälkeen tulevasta kunniasta.

Biblia1776

11. Ja ovat tutkineet, millä taikka minkäkaltaisella ajalla Kristuksen Henki, joka heissä oli, ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksessa ovat, ja siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva oli:

CPR1642

11. Ja owat tutkinet cosca taicka mingäcaltaisella ajalla Christuxen Hengi ilmoitti joca heisä oli ja oli jo ennen todistanut sijtä waiwasta cuin Christuxes on ja sijtä cunniasta cuin sen jälken tapahtuwa oli/

UT1548

11. Ja ouat tutkinuet/ mine taicka mille aijalla Christusen Hengi wloswijsasi ioca heisse oli/ ia ennen oli todhistanut ne Pinat tuleuaiset iotca Christuses ouat/ Ja sen Cunnialisudhen ioca senielkin tuleman piti/ ioille se mös ilmoitettu oli. (Ja ovat tutkineet/ minä taikka mille ajalle Kristuksen Henki uloswiisasi, joka heissä oli/ ja ennen oli todistanut ne piinat, tulevaiset jotka Kristuksessa owat/ Ja sen kunniallisuuden, joka sen jälkeen tuleman piti/ joille se myös ilmoitettu oli.)FI33/38

12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

TKIS

12 Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan meitä* siinä, mikä nyt on teille julistettu niitten välityksellä, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille ilosanomaa julistaneet, ja siihen enkelitkin haluavat katsahtaa

Biblia1776

12. Joille se ilmoitettu oli, sillä ei he itseänsä sen kautta palvelleet, vaan meitä, jotka nyt teille niiden kautta julistetut ovat, jotka teille evankeliumia saarnanneet ovat Pyhän Hengen kautta, taivaasta lähetetyn, jota enkelit nähdä himoitsevat.

CPR1642

12. Joille se ilmoitettukin oli. Sillä ei he idze heitäns sen cautta palwellet waan meitä jotca nyt teille nijden cautta julistetut owat cuin teille Evangeliumi saarnannet owat Pyhän Hengen cautta Taiwasta lähetetyn jota Engelitkin nähdä ikäwöidzewät.

UT1548

12. Sille eiuet he itzeheitens/ waan meite sen cautta paluelit. Nämet iotca nyt teille iulghistetudh ouat ninen cautta/ iotca teille sen Euangeliumin sarnanut ouat sen pyhen Hengen cautta Taiuahasta lehetetyn/ Jota Engelitki mös ihoitzeuat catzoa. (Sillä eiwät he itseheitänsä/ waan meitä sen kautta palwelit. Nämät jotka nyt teille julkistetut owat niiden kautta/ jotka teille sen Ewankeliumin saarnannut owat sen Pyhän Hengen kautta taiwahasta lähetetyn/ Jota enkelitkin myös ikäwöitsewät katsoa.)FI33/38

13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

TKIS

13 Vyöttäkää sen vuoksi mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille suodaan Kristuksen ilmestymisessä.

Biblia1776

13. Sentähden vyöttäkäät mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaat täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta taritaan,

CPR1642

13. SEntähden wyöttäkät teidän mielenne cupet ja olcat raitit ja pangat teidän täydellinen toiwon sijhen armohon cuin teille Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta taritan nijncuin cuuliaiset lapset.

UT1548

13. Senteden wöötteket teiden Mielen cupehet/ ia olcatta raitijdh/ Ja panga te teiden teudhelinen Toiuon sen Armon päle/ ioca teille taritahan Iesusen Christusen ilmestoxen cautta/ ninquin cwliaiset Lapset. (Sentähden wyöttäkäät teidän mielenne kupeet/ ja olkaatte raittiit/ Ja pankaa te teidän täydellinen toiwonne sen armon päälle/ jota teille tarjotahan Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta/ niinkuin kuuliaiset lapset.)FI33/38

14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,

TKIS

14 Niin kuin *kuuliaisten tulee*, älkää mukautuko entisiin tietämättömyytenne aikaisiin himoihin,

Biblia1776

14. Niinkuin kuuliaiset lapset, ei asettaen teitänne niinkuin ennen, kuin te teidän tyhmyydessänne himoissa elitte,

CPR1642

14. Ja älkät asettaco teitän nijncuin ennen cosca te tyhmydes himoisa elittä.

UT1548

14. Ja elkette asettaco teiten ninquin ennen/ coska te tyhmydhes Himodhen ielkin elitte. (Ja älkäätte asettako teitän niinkuin ennen/ koska te tyhmyydessä himojen jälkeen elitte.)FI33/38

15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.

TKIS

15 vaan niin kuin Hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.

Biblia1776

15. Vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaat te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne.

CPR1642

15. Waan sen jälken joca teitä cudzunut on ja on pyhä olcat te myös pyhät caikisa teidän menoisan.

UT1548

15. Waan sen ielkin ioca teite cutzunut on/ ia ombi pyhe/ olcatta te mös pyhet/ caikisa teiden menosanne. (Waan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on/ ja ompi pyhä/ Olkaatte te myös pyhät/ kaikissa teidän menoissanne.)FI33/38

16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä".

TKIS

16 On näet kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

Biblia1776

16. Sillä kirjoitettu on: teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä.

CPR1642

16. Sillä kirjoitettu on: Teidän pitä pyhät oleman.

UT1548

16. Sille ette kirioitettu on/ Teiden pite Pyhet oleman/ Sille ette mine Pyhe olen. (Sillä että kirjoitettu on/ Teidän pitää pyhät oleman/ Sillä että minä Pyhä olen.)FI33/38

17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

TKIS

17 Jos Isänänne kutsutte avuksi Häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin tekojen* mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika.

Biblia1776

17. Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte,

CPR1642

17. Ja että te rucoiletta sitä Isä joca duomidze cungin töidens jälken ilman ihmisten muodon cadzomista nijn cadzocat että te teidän radollisudesan pelgosa waellaisitte.

UT1548

17. Ja ette te sen auxenhwdhatta Isen polesta/ ioca domitzepi cungin töiden ielkin ilman Inhimisten moodhon catzomista/ Nin catzocat/ ette te tesse teiden Radhoilisudes pelghosa waellaisitte. (Ja että te sen awuksi huudatte Isän puolesta/ joka tuomitseepi kunkin töiden jälkeen ilman ihmisen muodon katsomista/ Niin katsokaat/ että te tässä teidän raadollisuuden pelossa waeltaisitte.)FI33/38

18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

TKIS

18 Tiedätte, ettette ole katoavaisella, hopealla tai kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

Biblia1776

18. Tietäen, ettette ole katoovaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte,

CPR1642

18. Ja tietkät ettet te ole catowaisella cullalla eli hopialla lunastetut teidän turhasta menostan jonga te Isäin säädystä saitte/

UT1548

18. Ja tieteket ettei te ole catouaisella Cullalla taicka Hopialla lunastetudh/ teiden turhasta menostanne/ ionga te saitta Iseiden sädhyste/ (Ja tietäkäät, ettei te ole katoawaisella kullalla taikka hopealla lunastetut/ teidän turhasta menostanne/ jonka te saitte Isien säädystä.)FI33/38

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,

TKIS

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.

Biblia1776

19. Vaan kalliilla Kristuksen verellä, niinkuin viattoman ja puhtaan Karitsan;

CPR1642

19. Waan callilla Christuxen werellä nijncuin wiattoman ja puhtan Caridzan/

UT1548

19. Waan sen callin Christusen weren cansa Ninquin ydhen wighattoman ia saastattoman Caritzan/ (Waan sen kalliin Kristuksen weren kanssa. Niinkuin yhden wiattoman ja saastattoman karitsan./)FI33/38

20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

TKIS

20 Hän oli tosin ennalta tunnettu ennen maailman perustamista, mutta on viimeisinä aikoina ilmoitettu teitä varten,

Biblia1776

20. Joka tosin jo ennen oli aivottu kuin maailman perustus pantu oli, mutta ilmoitettu viimeisinä aikoina teidän tähtenne,

CPR1642

20. Joca tosin jo ennen oli aiwoittu cuin mailman perustuscan pandu oli mutta ilmoitettu wijmeisinä aicoina teidän tähten jotca hänen cauttans uscotte Jumalan päälle/

UT1548

20. Joca tosin io ennen oli aiuottu quin Mailman perustos pandu oli/ Mutta ilmoitettu wimeisine aighoina/ teiden tedhen iotca henen cauttans Jumalan päle vskotte/ (Joka tosin jo ennen oli aiottu kuin maailman perustus pantu oli/ Mutta ilmoitettu wiimeisinä aikoina/ teidän tähden, jotka hänen kauttansa Jumalan päälle uskotte/)FI33/38

21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

TKIS

21 jotka Hänen ansiostaan uskotte Jumalaan, joka herätti Hänet kuolleista ja antoi Hänelle kirkkauden, niin että uskonne ja toivonne kohteena on Jumala.

Biblia1776

21. Jotka hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hänen kuolleista herätti ja hänelle kunnian antoi, että teillä olis usko ja toivo Jumalan päälle.

CPR1642

21. Joca hänen cuolleista herättänyt on ja hänelle sen cunnian andoi että teille olis vsco ja toiwo Jumalan päälle.

UT1548

21. Joca henen ylesherettenyt on nijste Coleista/ ia henelle sen Cu'nialisuden annoi Se'päle ette teille pidheis olema' Usko ia Toiuo Jumala' tyge. (Joka hänen ylösherättänyt oli niistä kuolleista/ ja hänelle sen kunniallisuuden antoi sen päälle, että teille pitäisi oleman usko ja toivo Jumalan tykö.)FI33/38

22 Puhdistakaa sielunnetotuuden kuuliaisuudessa (Hengen avulla) vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

TKIS

22 Koska olette (Hengen avulla) puhdistaneet sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen, niin rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

Biblia1776

22. Ja tehkäät puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, Hengen kautta, veljelliseen rakkauteen, joka vilpitöin olis, ja olkaat keskenänne palavaisessa rakkaudessa puhtaasta sydämestä,

CPR1642

22. Ja tehkät puhtaxi teidän sielunna totuden cuuliaisudes Hengen cautta weljelliseen rackauteen joca wilpitöin olis ja olcat keskenän palawaises rackaudes puhtasta sydämestä/

UT1548

22. Ja techkette puchtaxi teiden Sieluna sen Totudhen cwlemises Hengen cautta welielisehen Rackautehen ioca wilpitöin olis/ ia piteket teite keskenenne palauaisesta racasna puchtahasta Sydhemeste/ (Ja tehkäätte puhtaaksi teidän sielunne sen totuuden kuulemisesta Hengen kautta weljellisehen rakkautehen, joka wilpitön olisi/ ja pitäkäät teitä keskenänne palawaisesta rakasna puhtahasta sydämestä/)FI33/38

23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja (iankaikkisesti) pysyvän sanan kautta.

TKIS

23 te, jotka olette uudestisyntyneet ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja (iäti) pysyvän sanan avulla.

Biblia1776

23. Niinkuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katoovaisesta, vaan katoomattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka ijankaikkisesti pysyy.

CPR1642

23. Nijncuin ne jotca jällens syndynet owat ei catowaisesta waan catomattomasta siemenestä nimittäin eläwästä Jumalan sanasta joca ijancaickisest pysy.

UT1548

23. ninquin ne iotca iellenssyndynet ouat/ Ei catouallisesta waan catomattomast Siemenesta/ nimittein/ sijte eletteueste Jumalan sanasta/ ia ioca ijancaikisesta pysypi. (niinkuin ne jotka jällens syntyneet owat/ Ei katoawaisesta waan katoamattomasta siemenestä/ nimittäin elettäwästä/ eläwäksi tekewästa Jumalan Sanasta/ ja joka iankaikkisesti pysyy.)FI33/38

24 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,

TKIS

24 Sillä "kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki ihmisen* kukoistus kuin ruohon kukkanen: ruoho kuivuu ja (sen) kukkanen varisee,

Biblia1776

24. Sillä kaikki liha on niinkuin ruoho ja kaikki ihmisen kunnia niinkuin ruohon kukkanen. Ruoho on kuivunut, ja sen kukkanen lakastunut;

CPR1642

24. Sillä caicki liha on nijncuin ruoho ja caicki ihmisen cunnia nijncuin ruohon cuckaiset. Ruoho on poiscuiwanut ja cuckaiset lacastunet.

UT1548

24. Sille ette caiki Liha on ninquin Roho/ ia caiki Inhimisen Cunnialisus/ ninquin sen Rohon cuckaiset. Se Roho on poisquiuettu/ ia ne cuckaiset ouat poislangenet. (Sillä että kaikki liha on niinkuin ruoho/ ja kaikki ihmisen kunniallisuus/ niinkuin ruohon kukkaset. Se ruoho on pois kuivattu ne ne kukkaiset ovat pois langenneet.)FI33/38

25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

TKIS

25 mutta Herran sana pysyy iäti”. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

Biblia1776

25. Mutta Herran sana pysyy ijankaikkisesti, ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on.

CPR1642

25. Mutta HERran sana pysy ijancaickisest. Ja se on se sana joca teidän seasan saarnattu on.

UT1548

25. Mutta se Herran Sana pysypi ijancaikisesta. Ja se ombi se Sana ioca teiden seasan on sarnattu. (Mutta se Herran Sana pysyypi iankaikkisesti. Ja ompi se sana, joka teidän seassanne on saarnattu.)
Valitse
luku

1 2 3
4 5