PAAVALIN ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE


1 luku
Paavali toivottaa Timoteukselle armoa ja rauhaa 1, 2, kehoittaa häntä neuvomaan eräitä, jotka opettavat väärin, ja osoittaa, kuinka lakia on oikein käytettävä 3 – 11, kiittää Kristusta Jeesusta siitä, että hänelle, entiselle pilkkaajalle ja vainoojalle, on uskottu evankeliumin palvelus, että Kristus osoittaisi, kuinka pitkämielinen hän on niille, jotka vastedes uskovat 12 – 17, ja rohkaisee Timoteusta jalosti taistelemaan evankeliumia julistaessaan 18 – 20.FI33/38

1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama,

TKIS

1 Paavali, *Jeesuksen Kristuksen* apostoli, Jumalan, meidän Vapahtajamme, ja *Herran Jeesuksen Kristuksen*, meidän toivomme käskystä,

Biblia1776

1. Paavali, Jesuksen Kristuksen apostoli Jumalan meidän Lunastajamme asetuksen jälkeen, ja Herran Jesuksen Kristuksen, joka meidän toivomme on,

CPR1642

1. Pawali Jesuxen Christuxen Apostoli Jumalan meidän lunastajam käskyn jälken ja Herran Jesuxen Christuxen joca meidän toiwom on.

UT1548

1. PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan meiden Lunastaian keskyn ielkin/ ia HErran Iesusen Christusen/ ioca ombi meiden Toiuon. (Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan meidän lunastajan käskyn jälkeen/ ja Herran Jesuksen Kristuksen/ joka ompi meidän toiwon.)FI33/38

2 Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!

TKIS

2 Timoteukselle, oikealle pojalleen uskossa. Armo, laupeus ja rauha *Jumalalta, meidän Isältämme,* ja Kristukselta Jeesukselta, Herraltamme.

Biblia1776

2. Timoteukselle, minun vakaalle pojalleni uskossa, armo, laupius ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja meidän Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

2. Timotheuxelle minun wagalle pojalleni uscosa. Armo laupius ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja meidän Herralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

2. Timotheuselle minun toimeliselle' poialle Uskosa/ Armo/ Laupius/ Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia meiden HERRalda Iesuselda Christuselda. (Timotheuselle minun toimellisellen pojalle uskossa/ armo/ laupius/ Rauha Jumalalta meidän Isältän/ ja meidän HERRalta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

3 Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi

TKIS

3 Niin kuin Makedoniaan lähtiessäni kehoitin, niin kehoitan nytkin sinua jäämään Efesoon käskeäksesi eräitä, etteivät opettaisi vierasta oppia

Biblia1776

3. Niinkuin minä Makedoniaan lähteissäni käskin sinun olla Ephesossa, niin neuvo muutamia, ettei he toisin opettaisi,

CPR1642

3. Niincuin minä Macedoniaan lähteisän käskin sinun olla Ephesos nijn myös ole muutamia neuwomas ettei he toisin opetais.

UT1548

3. Quin mine keskin sinun Ephesis olla/ coska mine Macedonian lexin/ nin mös tee/ ettes neuuoisit mutomille/ Ettei he mwta opetusta seuraisi/ (Kuin minä käskin sinun Ephesissä olla/ koska minä Macedoniaan läksin/ niin myös teen/ ettäs neuwoisit muutamille/ Ettei he muuta opetusta seuraisi/)FI33/38

4 eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.

TKIS

4 eivätkä kiinnittäisi huomiota taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin aiheuttavat sanakiistoja kuin edistävät Jumalan rakennustyötä,* joka perustuu uskoon.

Biblia1776

4. Eikä juttuja tottelisi ja polvilukuja, joilla ei loppua ole, jotka enemmin tutkimiset matkaan saattavat kuin parannuksen Jumalan tykö, joka on uskossa.

CPR1642

4. Eikä juttuja tottelis ja polwilucuja joilla ei loppua ole jotca enämmin tutkimiset matcan saattawat cuin parannuxen Jumalan tygö vscosa.

UT1548

4. eike mös tottelisi Juttuia/ ia poluilukuia ioilla ei loppu ole/ iotca Tutkimiset matkan saattauat/ enämin quin paranuxen Jumalan tyge Uskosa. (eikä myös tottelisi juttuja/ ja polwilukuja joilla ei loppu ole/ jotka tutkimiset matkaan saattawat/ enemmin kuin parannuksen Jumalan tykö uskossa.)FI33/38

5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

TKIS

5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

Biblia1776

5. Mutta käskyn päätös on rakkaus puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omastatunnosta, ja vilpittömästä uskosta.

CPR1642

5. Sillä käskyin pääcappale on: rackaus puhtasta sydämestä ja hywästä omasta tunnosta ja wilpittömästä uscosta.

UT1548

5. Sille ette se päsumma Keskyiste on/ Rackaus puchtahasta sydhemeste/ ia hyueste Omastatunnosta/ ia wlcokullattomast Uskosta. (Sillä että se pääsumma käskyistä on/ Rakkaus puhtahasta sydämestä/ ja hywästä omastatunnosta/ ja ulkokullatomasta uskosta.)FI33/38

6 Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin,

TKIS

6 Jotkut ovat eksyneet niistä pois ja kääntyneet turhan puhumiseen,

Biblia1776

6. Joista muutamat ovat hairahtuneet ja ovat turhiin jaarituksiin kääntyneet,

CPR1642

6. Joista muutamat owat häirähtynet ja owat turhijn jaarituxijn käändynet:

UT1548

6. Joista mwtomat ouat heirechtenet/ ia ouat kiendyneet turhijn Jaritoxijn/ (Joista muutamat owat hairahtuneet/ ja owat kääntyneet turhiin jaarituksiin/)FI33/38

7 tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.

TKIS

7 tahtoen olla lain opettajia, vaikkeivät ymmärrä, mitä puhuvat ja mitä varmaksi väittävät.

Biblia1776

7. Ja tahtovat lainopettajat olla, ja ei ymmärrä, mitä he puhuvat eli päättävät.

CPR1642

7. Ja tahtowat Lain opettajat olla ja ei ymmärrä mitä he puhuwat eli päättäwät.

UT1548

7. Ja tactouat Ramatuis Mestarit olla/ ia eiuet ymmerdhä mite he puhuuat/ eli mite he kijnitteuet. (Ja tahtowat Raamatuissa mestarit olla/ ja eiwät ymmärrä mitä he puhuwat/ eli mitä he kiinnittäwät.)FI33/38

8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään

TKIS

8 Mutta tiedämme, että laki on hyvä, jos joku sitä lain mukaisesti käyttää,

Biblia1776

8. Mutta me tiedämme lain hyväksi, jos se oikein käytetään,

CPR1642

8. Mutta me tiedämme Lain hywäxi jos se oikein opetetan ja tietän.

UT1548

8. Mutta me tiedheme/ ette Laki ombi hyue/ ios site iocu oikein prucapi/ ia tietä sen/ (Mutta me tiedämme/ että laki ompi hywä/ jos sitä joku oikein pruukaapi/ ja tietää sen/)FI33/38

9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,

TKIS

9 tietäen sen, että lakia ei ole säädetty vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,

Biblia1776

9. Tietäen sen, ettei vanhurskaalle ole laki pantu, vaan väärille ja tottelemattomille, jumalattomille ja syntisille, pakanallisille ja kelvottomille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, miehentappajille,

CPR1642

9. Ettei wanhurscalle ole yhtän Lakia pandu: waan wäärille ja tottelemattomille jumalattomille ja syndisille saastaisille ja sijwottomille:

UT1548

9. Ettei nijlle Wanhurskaille ychten Laki pandu ole. Waan nijlle Wärille' ia Tottelematoille/ nijlle Jumalattomille ia syndisille/ nijlle Julmille ia Riuatuille/ (Ettei niille wanhurskaille yhtään laki pantu ole. Waan niille wäärille ja tottelematoille/ niille jumalattomille ja syntisille/ niille julmille ja riiwatuille/)FI33/38

10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan —

TKIS

10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valapattoisille ja *mille tahansa, mikä* on tervettä oppia vastaan —

Biblia1776

10. Huorintekiöille, miesten kanssa makaajille, ihmisten varkaille, valehtelijoille, valapattoisille, ja mitä muuta senkaltaista sitä terveellistä oppia on:

CPR1642

10. Isäns tappaille ja äitins tappaille miehentappaille ja salawuoteisille poicain macajille ihmisten warcaille walehteljille walapattoisille ja mitä muuta sencaltaista sitä terwellistä oppia wastan on.

UT1548

10. nijlle Isenstappaille ia Eitinstappaille/ nijlle Miehentappaille/ Salawotesille/ Pilteinraiskaille/ Inhimistenwarcaille/ Walectelijlle/ Walapattoitzille/ ia mite muta sencaltaista on quin site terueliste Opetosta wastan ombi (niille isänsä tappajille ja äitinsä tappajille/ niille miehentappajille/ salawuoteisille/ pilteinraiskaajille/ ihmistenwarkaille/ walehtelijoille/ walapattoisille/ ja mitä senkaltaista on kuin sitä terweellistä opetusta wastaan ompi.)FI33/38

11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

TKIS

11 autuaan Jumalan kirkkauden ilosanoman mukaisesti, joka on minulle uskottu.

Biblia1776

11. Autuaan Jumalan kunniallisen evankeliumin jälkeen, joka minulle uskottu on.

CPR1642

11. Sen autuan Jumalan cunnialisen Evangeliumin jälken joca minulle uscottu on.

UT1548

11. sen autuan Jumalan cunnialisen Eua'geliumin ielkin/ ioca minulle vskottu on. (sen autuaan Jumalan kunniallisen ewankeliumin jälkeen/ joka minulle uskottu on.)FI33/38

12 Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa

TKIS

12 Kiitän Häntä, joka on antanut minulle voimaa, Herraamme Kristusta Jeesusta, että Hän katsoi minut uskolliseksi, asettaen palvelukseensa

Biblia1776

12. Ja minä kiitän meidän Herraamme Kristusta Jesusta, joka minun voimalliseksi tehnyt on, ja luki minun uskolliseksi, asettain tähän virkaan,

CPR1642

12. Ja minä kijtän meidän Herra Christusta Jesusta joca minun woimallisexi tehnyt on ja luki minun uscollisexi asettain tähän wircaan.

UT1548

12. Ja mine Kijten meiden Herra Christust Iesusta/ ioca minu' woimalisexi tehnyt on/ ia luki minun vskolisexi/ ia asetti tehen Wircahan. (Ja minä kiitän meidän Herraa Kristusta Jesusta/ joka minun woimalliseksi tehnyt on/ ja luki minun uskolliseksi/ ja asetti tähän wirkahan.)FI33/38

13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;

TKIS

13 minut, joka ennen olin rienaaja ja vainooja ja väkivallantekijä. Mutta sain laupeuden, koska olin toiminut tietämätönnä, epäuskossa.

Biblia1776

13. Joka ennen pilkkaaja ja vainooja ja häpäisiä olin, mutta minulle on laupius tapahtunut; sillä minä tein sitä tietämättä epäuskossa.

CPR1642

13. Minun joca ennen pilckaja wainoja ja häwäisiä olin: mutta minulle on laupius tapahtunut:

UT1548

13. Minun ioca ennen olin yxi Pilcaija ia wainoia ia Wäkiualtainen. Mutta Laupius ombi minulle tapachtanut/ (Minun joka ennen olin yksi pilkkaaja ja wainoaja ja wäkiwaltainen. Mutta laupius ompi minulle tapahtunut/)FI33/38

14 ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

TKIS

14 Ja Herramme armo oli ylen runsas yhdessä uskon ja rakkauden kanssa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Biblia1776

14. Mutta meidän Herramme armo oli sitä runsaampi, uskon ja rakkauden kanssa, joka Kristuksessa Jesuksessa on.

CPR1642

14. Sillä minä tein sitä tietämät epäuscosa: mutta meidän Herran Armo oli sitä runsambi uscon ja rackauden cautta joca Christuxes Jesuxes on.

UT1548

14. Sille mine tein sen tietemete/ epewskosa. Mutta site runsamasti ombi meiden Herran Armo ylitzewotanud/ ynne sen Uskon ia Rackaudhen cansa ioca Christuses Iesuses ombi. (Sillä minä tein sen tietämätä/ epäuskossa. Mutta sitä runsaammasti ompi meidän Herran armo ylitse wuotanut/ ynnä sen uskon ja rakkauden kanssa joka Kristuksessa Jesuksessa ompi.)FI33/38

15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

TKIS

15 Varma on se sana ja kaiken vastaanottamisen arvoista, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Biblia1776

15. Se on totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa vastaan, että Kristus Jesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan, joista minä suurin olen:

CPR1642

15. Sillä se on totinen tosi ja callis sana että Christus Jesus on tullut mailmaan syndisitä wapahtaman joista minä suurin olen.

UT1548

15. Sille ette se on iwri totinen tosi/ ia yxi callis sana/ Ette Christus Iesus on tullut mailmahan/ nijte Syndisite wapactaman/ ioista mine olen se Ensimeinen. (Sillä että se on juuri totinen tosi/ ja yksi kallis sana/ Että Kristus Jesus on tullut maailmahan/ niitä syntisiä wapahtaman/ joista minä olen se ensimmäinen.)FI33/38

16 Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.

TKIS

16 Mutta sain laupeuden sen vuoksi, että Jeesus Kristus minussa ensimmäisenä osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan Häneen saadakseen iäisen elämän*.

Biblia1776

16. Mutta sentähden om minulle laupius tapahtunut, että Jesus Kristus minussa ensin osoittais kaiken pitkämielisyyden niille esikuvaksi jotka hänen päällensä pitää uskoman ijankaikkiseen elämään.

CPR1642

16. Mutta sentähden on minulle laupius tapahtunut että Jesus Christus minusa ensin osotais caiken pitkämielisyden nijlle opixi jotca hänen päällens piti uscoman ijancaickiseen elämään.

UT1548

16. Mutta senteden minulle on Laupius tapachtanut/ Senpäle ette Iesus Christus ensin minussa osotais caiken pitkemielisudhen/ Nijlle Esicuuaxi/ iotca henen pälens Uskoman piti ijancaikisehen Elemehen. (Mutta sentähden minulle on laupius tapahtunut/ Senpäälle että Jesus Kristus ensin minussa osoittaisi kaiken pitkämielisyyden/ Niille esikuwaksi/ jotka hänen päällensä uskoman piti iankaikkisehen elämähän.)FI33/38

17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle (viisaalle), Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

TKIS

17 Mutta maailmanaikojen* Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle (viisaalle), Jumalalle kunnia ja kirkkaus iäisesti. Aamen.

Biblia1776

17. Mutta Jumalalle, ijankaikkiselle kuninkaalle, kuolemattomalle ja näkymättömälle, ja ainoalle viisaalle olkoon kunnia ja ylistys ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen!

CPR1642

17. Mutta Jumalalle ijancaickiselle Cuningalle cuolemattomalle ja näkymättömälle ja ainoalle wijsalle olcon cunnia ja ylistys ijancaickisudes Amen.

UT1548

17. Mutta Jumalalle sille ijancaikiselle Kuningalle coolemattomalle ia nächtemettömelle ia ainoalle wijsalle/ olcohon Cunnia ia ylistos ijancaikisudhesa/ Amen. (Mutta Jumalalle sille iankaikkiselle kuninkaalle kuolemattomalle ja nähtämättömälle ja ainoalle wiisaalle/ olkohon kunnia ja ylistys iankaikkisuudessa/ Amen.)FI33/38

18 Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,

TKIS

18 Tämän käskyn annan sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, jotta niitten nojalla taistelisit jalon taistelun,

Biblia1776

18. Tämän käskyn minä annan sinulle, minun poikani Timoteus, entisten ennustusten jälkeen sinusta, ettäs niissä sotisit niinkuin jalo sotamies,

CPR1642

18. Tämän käskyn minä annan sinulle minun poican Timothee endisten ennustusten jälken sinusta ettäs nijsä sotisit nijncuin jalo sotamies ja pidäisit uscon ja hywän oman tunnon.

UT1548

18. Temen * Käskyn mine annan sinun Haltuus minun Poica' Timothee/ ninen entisten Ennustosten ielkin sinusta/ Ettes nijse sotisit ninquin Hyue Sotamies/ ia pidheisit Uskon ia Hyue' Omantunnon. (Tämän käskyn minä annan sinun haltuusi minun poikan Timothee/ niinen entisten ennustusten jälkeen sinusta/ Ettäs niissä sotisit niinkuin hywä sotamies/ ja pitäisit uskon ja hywän omantunnon.)FI33/38

19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.

TKIS

19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hylänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.

Biblia1776

19. Ja pitäisit uskon ja hyvän omantunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet,

CPR1642

19. Jotca muutamat owat hyljännet ja owat uscon puolesta haaxirickon tullet.

UT1548

19. Jotca mutomat ouat heistens poissyseneet/ ia ouat Uskosa Haaxirickohon sattuneet. (Jotka muutamat owat heistän pois sysänneet/ ja owat uskossa haaksirikkohon sattuneet.)FI33/38

20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.

TKIS

20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksanteri, jotka olen antanut saatanan huostaan, jotta oppisivat olemaan rienaamatta.

Biblia1776

20. Joista on Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen saatanan haltuun antanut, että he tulisivat kuritetuksi enempi pilkkaamasta.

CPR1642

20. Joista on Hymeneus ja Alexander jotca minä olen Satanan haldun andanut että he tulisit curitetuxi enämbi pilckamast.

UT1548

20. Joista on Hymeneus ia Alexander/ iotca mine olen Perkelen haltun andanut/ ette he hilitetuxi tulisit enembi pilcamasta. (Joista on Hymeneus ja Alexander/ jotka minä ole perkeleen haltuun antanut/ että he hillitetyksi tulisit enempi pilkkaamasta.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6