Markuksen evankeliumi


16 luku
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen nousseen kuolleista 1 – 8 Jeesus ilmestyy Maria Magdaleenalle ja opetuslapsilleen 9 – 14, lähettää opetuslapsensa saarnaamaan evankeliumia 15 – 18; hänet otetaan ylös taivaaseen 19, 20.FI33/38

1 Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.

TKIS

1 Sapatin mentyä Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti ja Salome ostivat hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan Hänet.

Biblia1776

1. Ja kuin sabbatti kulunut oli, osti Maria Magdalena ja Maria Jakobin ja Salome hyvänhajullisia voiteita, tullaksensa voitelemaan häntä.

CPR1642

1. JA cosca Sabbathi culunut oli osti Maria Magdalena ja Maria Jacobi ja Salome hywän hajulisia woiteita woidellaxens händä.

UT1548

1. Ja coska Sabbathi edesioutunut oli/ ostit Maria Magdalena ia Maria Jacobi ia Salome Hyuenhaiulisi Yrtie ette he tulisit ia woitelisit hene'. (Ja koska Sabbathi edes joutunut oli/ ostin Maria Magdaleena ja Maria Jakob ja Salome hywänhajuisia yrttejä että he tulisit ja woitelisit hänen.)FI33/38

2 Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.

TKIS

2 Ani varhain viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle auringon noustessa.

Biblia1776

2. Ja tulivat haudalle ensimäisenä sabbatin päivänä sangen varhain auringon noustessa.

CPR1642

2. Ja tulit haudalle ensimäisnä Sabbathin päiwänä sangen warhain Auringon coittais.

UT1548

2. Ja he tulit Haudhalle ensimeisne Sabbathin peiue' sange' waraha'/ coska Auringo coitti/ (Ja he tulit haudalle ensimmäisenä Sabbathin päiwän sangen warhain/ koska aurinko koitti/)FI33/38

3 Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"

TKIS

3 He puhuivat keskenään "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"

Biblia1776

3. Ja puhuivat keskenänsä: kuka meille vierittää kiven haudan ovelta?

CPR1642

3. Ja puhuit keskenäns: cuca meille wierittä kiwen haudan owelda ?

UT1548

3. ia he puhuit keskene's/ Cuca meille kiue' wieritte hauda' ouelda? (ja he puhuit keskenänsä/ Kuka meille kiwen wierittää haudan owelta?)FI33/38

4 Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri.

TKIS

4 Katsahtaessaan ylös he näkivät, että kivi oli vieritetty pois. Se oli näet hyvin iso.

Biblia1776

4. Ja kuin he katsoivat, näkivät he kiven vieritetyksi; sillä se oli sangen suuri.

CPR1642

4. Ja cuin he cadzoit näit he kiwen wieritetyxi joca oli sangen suuri.

UT1548

4. Ja quin he catzoit/ neit he Kiuen poiswieritettyn/ sille hen oli sange' swri. (Ja kuin he katsoit/ näit he kiwen pois wieritetyn/ sillä hän oli sangen suuri.)FI33/38

5 Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.

TKIS

5 Astuttuaan hautakammioon he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään valkeaan vaatteeseen; ja he pelästyivät.

Biblia1776

5. Ja kuin he olivat hautaan menneet sisälle, näkivät he yhden nuorukaisen istuvan oikealla puolella, joka oli vaatetettu pitkällä valkialla vaatteella; ja he hämmästyivät.

CPR1642

5. Ja cuin he olit hautaan mennet näit he yhden nuorucaisen istuwan oikialla puolella joca oli waatetettu pitkillä walkeilla waatteilla ja he hämmästyit.

UT1548

5. Ja quin he olit Hauda' siselleme'net/ nin he neit yde' Noricaise' istuua' oikealla pole'/ ioca oli waatteittu pitkil walkeil waatteil/ Ja he he'mestuit. (Ja kuin he olit haudan sisälle menneet/ niin he näit yhden nuorukaisen istuwan oikealla puolen/ joka oli waatetettu pitkillä walkeilla waatteilla/ Ja he hämmästyit.)FI33/38

6 Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat.

TKIS

6 Mutta hän sanoi heille: "Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, ristiinnaulittua. Hän on herännyt eloon. Ei Hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he Hänet panivat.

Biblia1776

6. Mutta hän sanoi heille: älkäät hämmästykö! te etsitte Jesusta Natsarealaista, joka ristiinnaulittu oli. Hän nousi ylös, ei hän ole täällä: katso siaa, kuhunka he hänen panivat;

CPR1642

6. Mutta hän sanoi heille: älkät hämmästykö te edzittä Jesusta Nazarenusta joca ristinnaulittu oli hän ylösnousi ei hän ole täällä cadzo sia cuhunga he hänen panit.

UT1548

6. Mutta hen sanoi heille Elkette He'mestykö/ te etzitta Iesust Nazarenusta/ ioca oli Ristinnaulittu/ hen ylesnousi/ ei ole hen tälle/ Catzos/ sija cunga he henen panit. (Mutta hän sanoi heille. Älkäätte hämmästykö/ te etsitte Jesusta Nazarenusta/ joka oli ristiinnaulittu/ hän ylös nousi/ ei hän ole täällä/ Katsos/ sijaa kuhunka he hänen panit.)FI33/38

7 Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin hän teille sanoi'."

TKIS

7 Mutta menkää ja sanokaa Hänen opetuslapsilleen ja Pietarille: Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä näette Hänet, niin kuin Hän teille sanoi.”

Biblia1776

7. Mutta menkäät ja sanokaat hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, että hän käy teidän edellänne Galileaan: siellä te hänen näette, niinkuin hän sanoi teille.

CPR1642

7. Mutta mengät ja sanocat hänen Opetuslapsillens ja Petarille että hän käy teidän edellän Galileaan siellä te hänen näettä nijncuin hän sanoi teille.

UT1548

7. Mutta me'get ia sanocatta henen Opetuslapsillens/ ia petarille/ ette hen teiden edellenkieupi Gallieaa'/ sielle te hene' näette/ ninquin he' sanoi teille. (Mutta menkäät ja sanokaatte hänen opetuslapsillensa/ ja Petarille/ että hän teidän edellä käypi Galileaan/ siellä te hänen näette/ niinkuin hän sanoi teille.)FI33/38

8 Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

TKIS

8 Tultuaan ulos he pakenivat (kiireesti) haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys. Eivätkä he sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

Biblia1776

8. Ja he menivät nopiasti ulos ja pakenivat haudalta; sillä vapistus ja suuri hämmästys oli heidän päällensä tullut, ei he myös kellenkään mitään sanoneet; sillä he pelkäsivät.

CPR1642

8. Ja he menit nopiast ulos ja pakenit haudalda sillä wapistus ja hämmästys oli heidän päällens tullut ei he myös kellekän mitän sanonet sillä he pelkäisit.

UT1548

8. Ja he nopiasta wlosmenit/ ia pakenit Haudhalda/ Sille ette wapistus ia hämmestus oli heiden Ylitze's tullut/ Eike he mös kellekä miten sanonuet/ Sille ette he pelkesit. (Ja he nopeasti ulos menit/ ja pakenit haudalta/ Sillä että wawistus ja hämmästys oli heidän ylitsensä tullut/ Eikä he myös kellekään mitään sanoneet/ Sillä he pelkäsit.)FI33/38

9 Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa.

TKIS

9 Noustuaan ylös varhain viikon ensimmäisenä päivänä Hän ensin ilmestyi Maria Magdaleenalle, josta oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa.

Biblia1776

9. Mutta kuin Jesus oli varhain ensimäisenä sabbatin päivänä noussut ylös, ilmestyi hän ensin Maria Magdalenalle, josta hän seitsemän perkelettä oli ajanut ulos.

CPR1642

9. MUtta cuin Jesus oli warhain ensimäisnä Sabbathin päiwänä ylösnosnut ilmestyi hän ensin Marialle Magdalenalle josta hän seidzemen Perkelettä ulosajanut oli.

UT1548

9. Mutta quin Iesus Ylesnosnut oli warahin ensimeis Sabbathin peiuene/ ilmestyi hen ensin Maria Magdalenale/ iosta hen Setzemen Perckelet wlosaijanut oli. (Mutta kuin Jesus ylösnoussut oli warhain ensimmäisenä Sabbathin päiwänä/ ilmestyi hän ensin Maria Magdalenalle/ josta hän seitsemän perkelettä ulos ajanut oli.)FI33/38

10 Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät.

TKIS

10 Tämä meni ja kertoi niille, jotka olivat olleet Hänen kanssaan ja nyt murehtivat ja itkivät.

Biblia1776

10. Se meni ja ilmoitti niille, jotka hänen kanssansa olleet olivat, jotka murehtivat ja itkivät.

CPR1642

10. Joca meni ja ilmoitti nijlle jotca hänen cansans ollet olit jotca murehitit ja itkit.

UT1548

10. Ja se meni matka's ia ilmoitti nijlle iotca olit tottunuet henen cansans oleman/ iotca murehisans ia idkeueisse olit. (Ja se meni matkaansa ja ilmoitti niille jotka olit tottuneet hänen kanssansa olemaan/ jotka murheessansa ja itkewäisenä olit.)FI33/38

11 Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet.

TKIS

11 Kuultuaan Hänen elävän ja että Maria* oli Hänet nähnyt, he eivät uskoneet.

Biblia1776

11. Ja kuin he kuulivat hänen elävän, ja että hän häneltä nähty oli, ei he uskoneet.

CPR1642

11. Ja cuin he cuulit hänen eläwän ja että hän häneldä nähty oli ei he wielä usconet.

UT1548

11. Ja quin ne samat cwlit ette he' eleuene oli/ ia hen nechty oli henelde/ eiuet he wskoneet. (Ja kuin ne samat kuulit että hän eläwänä oli/ ja hän nähty oli häneltä/ eiwät he uskoneet.)FI33/38

12 Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään.

TKIS

12 Tämän jälkeen Hän ilmestyi toisen muotoisena kahdelle heistä heidän kävellessään maaseudulle matkaten.

Biblia1776

12. SItte kuin kaksi heistä vaelsi, ilmestyi hän heille toisenmuotoisena, kuin he maakylään menivät.

CPR1642

12. Sijtte cosca caxi heistä waelsit ilmestyi hän heille toisen muotoisna cosca he maalle menit.

UT1548

12. Sijtte/ cosca Caxi heiste waelsit/ ilmestij hen heille toisenmoissa coska he maalle menit. (Sitten/ koska kaksi heistä waelsit/ ilmestyi hän heille toisen moisessa koska he maalle menit.)FI33/38

13 Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.

TKIS

13 Hekin menivät ja kertoivat muille. Nämä eivät uskoneet heitäkään.

Biblia1776

13. Ne myös menivät ja julistivat muille. Ja ei he niitäkään uskoneet.

CPR1642

13. Jotca menit ja julistit muille. Ja ei he nijtäkän usconet.

UT1548

13. Ja ne samat menit ia iulgistit nille muylle Eike he mös nijteken wstonuat. (Ja ne samat menit ja julkistit niille muille. Eikä he myös niitäkään uskoneet.)FI33/38

14 Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi.

TKIS

14 Myöhemmin Hän ilmestyi niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla ja nuhteli heidän epäuskoaan ja kovaa sydäntään, kun eivät uskoneet niitä, jotka olivat nähneet Hänen heränneen eloon.

Biblia1776

14. Viimein, kuin yksitoistakymmentä atrioitsivat, ilmestyi hän, ja soimasi heidän epäuskoansa ja heidän sydämensä kankiutta, ettei he uskoneet niitä, jotka nänen nähneet olivat nousseeksi ylös.

CPR1642

14. WIimein cosca yxitoistakymmendä atrioidzit ilmestyi hän ja soimais heidän epäuscoans ja heidän sydämens cangiutta ettei he usconet nijtä jotca hänen nähnet olit ylösnosnexi.

UT1548

14. Wimein/ cosca ne Yxitoistakymende atrioitzit nin hen ilmestyi/ ia soimasi heijen epevskonsa/ ia heiden Sydeme's cangiutta/ ettei he vskconuet nijte iotca henen nähnyet olit/ Ylesnosnuexi. (Wiimein/ koska ne yksitoista kymmentä aterioitsit niin hän ilmestyi/ ja soimasi heidän epäuskonsa/ ja heidän sydämensä kankeutta/ ettei he uskoneet niitä jotka hänen nähneet olit/ ylosnousseeksi.)FI33/38

15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

TKIS

15 Ja Hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa ilosanomaa kaikille luoduille.

Biblia1776

15. Ja sanoi heille: menkäät kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaat evankeliumia kaikille luoduille.

CPR1642

15. Ja sanoi heille: mengät caicken mailmaan ja saarnatcat Evangeliumi caikille luoduille.

UT1548

15. Ja sanoi heille/ Menget caicke' mailman/ ia sarnatka Euangeleumi caikille lodhuille/ (Ja sanoi heille/ Menkäät kaikkeen maailmaan/ ja saarnatkaa ewankelium kaikille luoduille/)FI33/38

16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

TKIS

16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Biblia1776

16. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta joka ei usko, se kadotetaan.

CPR1642

16. Joca usco ja castetan se tule autuaxi mutta joca ei usco se cadotetan.

UT1548

16. ioca wskopi ia tule Castetuxi/ se autuaxi tulepi. Mutta ioca ei wsko/ se tule cadhotetuxi. (Joka uskoopi ja tulee kastetuksi/ se autuaaksi tuleepi. Mutta joka ei usko/ se tulee kadotetuksi.)FI33/38

17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

TKIS

17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

Biblia1776

17. Mutta nämä ovat ne merkit, jotka niitä seuraavat, jotka uskovat: minun nimeni kautta pitää heidän perkeleet ajaman ulos, uusilla kielillä puhuman,

CPR1642

17. Mutta nämät owat ne merkit jotca nijtä noudattawat cuin uscowat: Minun nimeni cautta pitä heidän Perkelet ulosajaman vsilla kielillä puhuman kärmet poisajaman.

UT1548

17. Mutta näme ouat ne merckit/ iotca noudhattauat nijte quin wskouat. Minu' Nimeni cauta pitte heiden Perkelet wlosaijaman. Wsilla Kielille puhuma'/ Kermeet poisaiama'. (Mutta nämä owat ne merkit/ jotka noudattawat niitä kuin uskowat. Minun nimeni kautta pitää heidän perkeleet ulosajaman. Uusilla kielillä puhuman/ käärmeet pois ajaman.)FI33/38

18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

TKIS

18 nostavat käsin käärmeitä ja jos juovat jotain kuolettavaa, se ei heitä vahingoita; he panevat kätensä* sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi.”

Biblia1776

18. Käärmeet ajaman pois, ja jos he jotakin myrkkyä juovat, niin ei heille mitään vahingoita; sairasten päälle pitää heidän kätensä paneman, ja ne paranevat.

CPR1642

18. Ja jos he jotakin myrcky juowat nijn ei heille mitän wahingoita. Sairasten päälle pitä heidän kätens paneman ja ne paranewat.

UT1548

18. Ja ios he iotaki myrcky ioouat/ ei heille miten wahingoitta. Sairasten pälle heiden pite Kädhens paneman/ ia ne paraneuat. (Ja jos he jotakin myrkkyä juowat/ ei heille mitään wahingoita. Sairasten päälle heidän pitää kätensä paneman/ ja he paranewat.)FI33/38

19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

TKIS

19 Kun Herra [Jeesus] siis oli puhunut heille, Hänet otettiin ylös taivaaseen, ja Hän istuutui Jumalan oikealle puolelle.

Biblia1776

19. Ja Herra, sitte kuin hän oli heille puhunut, otettiin ylös taivaaseen ja istui Jumalan oikialle kädelle.

CPR1642

19. Ja Herra sijtte cuin hän oli heille puhunut otettin ylös Taiwaseen ja istu Jumalan oikialla kädellä.

UT1548

19. Ja se Herra/ sijttequin hen oli heille puhunut/ ylesotettihin Taiuasee'/ ia istupi Jumala' Oikealla kädelle. (Ja se Herra/ sittenkuin hän oli heille puhunut/ Ylös otettiin taiwaaseen/ ja istuupi Jumalan oikealla kädellä.)FI33/38

20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

TKIS

20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavilla merkeillä.

Biblia1776

20. Mutta he menivät ja saarnasivat joka paikassa, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan seuraavaisten merkkien kautta.

CPR1642

20. Mutta he menit ja saarnaisit jocapaicas ja Herra waicutti heidän cansans ja wahwisti Sanan noutawaisten merckein cautta.

UT1548

20. Mutta he wllosmenit/ ia sarnasit Jocapaicas. Ja HErra teeskeli heide' ca'sans ia wahwisti Sanan/ noutauaisten Merckien cautta. (Mutta he ulosmenit/ ja saanasit joka paikassa. Ja HERRA työskenteli heidän kanssansa ja wahwisti sanan/ noutawaisten merkkien kautta.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16