Markuksen evankeliumi


13 luku
Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä 1 – 13, Jerusalemin hävityksestä 14 – 20, vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista 21 – 23 sekä tulemuksestaan 24 – 27; puhuu vertauksen viikunapuusta 28, 29, sanoo tulemuksensa hetken olevan tuntemattoman 30 – 32 ja kehoittaa valvomaan 33 – 37.FI33/38

1 Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"

TKIS

1 Hänen mennessään ulos pyhäköstä muuan Hänen opetuslapsistaan sanoi Hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"

Biblia1776

1. Ja kuin hän meni ulos templistä, sanoi yksi hänen opetuslapsistansa: Mestari! katso, minkäkaltaiset kivet ja minkäkaltaiset rakennukset ovat nämät.

CPR1642

1. JA cuin hän meni ulos Templist sanoi yxi hänen Opetuslapsistans: Mestari cadzo mingämuotoiset kiwet ja mingäcaltaiset rakennuxet owat nämät ?

UT1548

1. IA quin hen vlosmeni Templist/ sanoi yxi henen Opetuslapsistans/ Mestari/ catzo mingemootoiset kiuet/ ia quin caltaiset rakennuxet ouat neme? (Ja kuin hän ulos meni templistä/ sanoi yksi hänen opetuslapsistansa/ Mestari/ katso minkä muotoiset kiwet/ ja kuin kaltaiset rakennukset owat nämä?)FI33/38

2 Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta."

TKIS

2 Jeesus vastasi (ja sanoi) hänelle: "Sinä näet nämä isot rakennukset. Ei jää kiveä kiven päälle, jota ei maahan murreta."

Biblia1776

2. Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: näetkös nämä suuret rakennukset? Ei näistä jätetä kiveä kiven päälle, jota ei maahan jaoteta.

CPR1642

2. Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: näetkös nämät suuret rakennuxet ? Ei näistä jätetä kiwe kiwen päälle jota ei särjetä.

UT1548

2. Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Näetkös nemet swret rakennoxet? Ei iätete kiui kiuen päle ioca ei särijetä. (Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Näetkös nämät suuret rakennukset? Ei jätetä kiwi kiwen päälle joka ei särjetä.)FI33/38

3 Ja kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä:

TKIS

3 Hänen istuessaan Öljyvuorella vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas Häneltä yksityisesti:

Biblia1776

3. Ja kuin hän istui Öljymäellä, templin kohdalla, kysyivät häneltä erinänsä Pietari ja Jakob, ja Johannes ja Andreas:

CPR1642

3. JA cosca hän istui Öljymäellä Templin cohdalla kysyit häneldä erinomattain Petari ja Jacobus ja Johannes ja Andreas sanoden: Sanos meille cosca nämät tapahtuwat ?

UT1548

3. Ja coska hen istui ölio mäelle Templin cohdalla/ kysyit henelde erinens Petari ia Jacobus ia Johannes ia Andreas/ Sanos meille coska nemet tapachtuuat? (Ja koska hän istui Öljymäellä templin kohdalla/ kysyit häneltä erinensä Petari ja Jakobus ja Johannes ja Andreas/ Sanos meille koska nämät tapahtuwat?)FI33/38

4 Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?

TKIS

4 ”Sano meille, milloin tämä tapahtuu ja mikä on merkki, kun kaikki tämä alkaa toteutua."

Biblia1776

4. Sano meille, koska nämä tapahtuvat? Ja mikä merkki on, koska nämät kaikki päätetään?

CPR1642

4. Ja mikä mercki on cosca nämät caicki päätetän ?

UT1548

4. Ja mite mercki on/ coska nemet caiki päteteen? (Ja mitä merkki on/ koska nämät kaikki päätetään?)FI33/38

5 Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

TKIS

5 Niin Jeesus rupesi puhumaan heille (ja sanoi): "Varokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

Biblia1776

5. Niin Jesus, vastaten heitä, rupesi sanomaan: katsokaat, ettei joku teitä petä.

CPR1642

5. Nijn Jesus wastaten rupeis heille sanoman:

UT1548

5. Nin IesuS wastaten heite rupeis sanoman/ (Niin Jesus wastaten heitä rupesi sanomaan/)FI33/38

6 Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta.

TKIS

6 (Sillä) monet tulevat minun nimessäni sanoen: *Minä olen, ja he eksyttävät monia.

Biblia1776

6. Sillä monta tulevat minun nimeeni, sanoen: minä olen, ja pettävät monta.

CPR1642

6. Cadzocat ettei jocu teitä petä: sillä monda tulewat minun nimeeni sanoden: minä olen Christus ja pettäwät monda.

UT1548

6. Catzocat ettei iocu teite petä/ Sille ette mo'da tuleuat minu' nimeeni sanoden/ Mine olen CHRISTUS. Ja petteuet monda. (Katsokaat ettei joku teitä petä/ Sillä että monta tulewat minun nimeeni sanoen/ Minä ole KRISTUS. Ja pettäwät monta.)FI33/38

7 Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu.

TKIS

7 Ja kun kuulette sodista ja sotasanomista, älkää pelästykö. (Sillä) niin täytyy tapahtua, mutta loppu ei ole vielä.

Biblia1776

7. Mutta kuin te kuulette sotia ja sotain sanomia, niin älkäät hämmästykö; sillä ne pitää tapahtuman; vaan ei vielä loppu ole.

CPR1642

7. MUtta cosca te cuuletta sotia ja sotain sanomita nijn älkät peljätkö: sillä ne pitä tapahtuman waan ei cohta loppu ole.

UT1548

7. Mutta coska te cwletta Sotija/ ia Sotain sanomita/ Nin elkette pelietkö/ Sille ette ne pite tapachtuman/ waan ei cochta loppu ole. (Mutta koska te kuulette sotia/ ja sotain sanomia/ Niin älkäätte peljätkö/ SIllä että ne pitää tapahtuman/ waan ei kohta loppu ole.)FI33/38

8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua.

TKIS

8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee (myös) maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää (ja levottomuuksia). *Nämä ovat synnytystuskien alkuja.

Biblia1776

8. Sillä kansa pitää nouseman kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja maanjäristykset pitää oleman jokaisessa paikassa, ja tulee nälkä ja metelit.

CPR1642

8. Canssa carca Canssa wastan ja waldacunda waldacunda wastan. Ja maan järistyxet pitä oleman jocaidzes paicas ja tule nälkä ja pelgot nämät owat murehten algut.

UT1548

8. Sille Canssa carckapi Canssa wastan/ ia Waldakunda waldakunnan wastan. Ja maan iäristyxet pite oleman iocahitzes paicas/ Ja tuleuat Nelke/ ia pelghot. Nemet ouat murechten alghut. (Sillä kansa karkaapi kansaa wastaan/ ja waltakunta waltakunnan wastaan. Ja maanjäristykset pitää oleman jokaisessa paikassa/ Ja tulewat nälkä/ ja pelot. Nämät owat murheitten alut.)FI33/38

9 Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille.

TKIS

9 Mutta ottakaa vaari itsestänne. (Sillä) he luovuttavat teidät * tuomioistuimille, ja synagoogissa teitä piestään. Ja* teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen minun vuokseni, todistukseksi heille.

Biblia1776

9. Nämät ovat murhetten alut. Mutta kavahtakaat itse teitänne; sillä he antavat ylön teidät raastupiin ja synagogiin. Ja te pieksetään ja johdatetaan päämiesten ja kuningasten eteen minun tähteni, heille todistukseksi.

CPR1642

9. MUtta cawahtacat teitän: sillä he ylönandawat teidän Rastupijn ja Synagogijn. Ja te piexetän ja johdatetan Päämiesten ja Cuningasten eteen minun tähteni heille todistuxexi.

UT1548

9. Mutta te cauattacat teiten. Sille he ylenandauat teiden Radztupijn ia Sinagogijn. Ja te piexeteen ia edhesiohdatetan Pämiesten ia Kuningasten eteen minun techten/ heille todhistoxexi. (Mutta te kawahtakaat teitän. Sillä he ylenantawat teidän raastupiin ja synagogiin. Ja te pieksetään ja edes johdatetaan päämiesten ja kuningasten eteen minun tähteni/ heille todistukseksi.)FI33/38

10 Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille.

TKIS

10 Mutta ensin on ilosanoma saarnattava kaikille kansoille.

Biblia1776

10. Ja ennen pitää saarnattaman evankeliumi kaikessa kansassa.

CPR1642

10. Ja ennen pitä saarnattaman Evangeliumi caikesa Canssasa.

UT1548

10. Ja ennen pite sarnataman Euangelium caikesa Canssas. (Ja ennen pitää saarnattaman ewankelium kaikessa kansassa.)FI33/38

11 Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

TKIS

11 Kun he vievät teitä ja luovuttavat tuomittaviksi, älkää etukäteen huolehtiko (ja miettikö), mitä puhuisitte, vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

Biblia1776

11. Kuin he niin teitä vievät ja antavat ylön, niin älkäät edellä murehtiko, mitä teidän puhuman pitää, älkäät myös ennen ajatelko: vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaat; sillä ette te ole, jotka puhutte, vaan Pyhä Henki.

CPR1642

11. Cosca he nijn teitä wiewät ja ylönandawat nijn älkät murehtico mitä teidän puhuman pitä älkät myös ennen ajatelco waan mitä teille sillä hetkellä annetan se puhucat: sillä et te ole jotca puhuwat waan Pyhä Hengi.

UT1548

11. Coska he nyt iohdattauat teite ia ylenandauat/ nin elkette murehtico/ mite teiden puhuman pite/ Nin elket mös ennen aiattelco/ waan mite teille samalla hetkelle annetaan se te puhucat. Sille ettei te ole ne/ iotca puhutta/ waan pyhe Hengi. (Koska he nyt johdattawat teitä ja ylenantawat/ niin älkäätte murehtiko/ mitä teidän puhuman pitää/ Niin älkäät myös ennen ajatelko/ waan mitä teille samalla hetkellä annetaan se te puhukaat. Sillä ettei te ole ne/ jotka puhutte/ waan Pyhä Henki.)FI33/38

12 Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.

TKIS

12 Veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät.

Biblia1776

12. Niin on veli antava ylön veljensä kuolemaan, ja isä pojan; ja lapset nousevat vanhempia vastaan, ja antavat tappaa heitä.

CPR1642

12. Nijn on weli ylönandawa weljens cuolemaan ja Isä poicans ja lapset carcawat wanhembitans wastan ja saattawat heitä cuolemaan.

UT1548

12. Nin ombi Welij weliens ylenandawa colemahan/ ia Ise poicans/ ia Lapset ylescarckauat wanhembitans wastan/ ia saattauat heijet colemahan. (Niin ompi weli weljensä ylenantawa kuolemaan/ ja isä poikansa/ ja lapset ylöskarkaawat wanhempiansa wastaan/ ja saattawat heidät kuolemaan.)FI33/38

13 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

TKIS

13 Ja te tulette kaikkien vihattaviksi minun nimeni vuoksi. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Biblia1776

13. Ja tulette vihattavaksi kaikilta minun nimeni tähden; vaan joka vahvana pysyy loppuun asti, se tulee autuaaksi.

CPR1642

13. Ja caicki wihawat teitä minun nimeni tähden waan joca pysy loppun asti se tule autuaxi.

UT1548

13. Ja caiki teite wihauat minun Nimeni tedhen. Waan ioca pysypi haman loppun asti/ se tule autuaxi. (Ja kaikki teitä wihaawat minun nimeni tähden. Waan joka pysyypi hamaan loppuun asti/ se tulee autuaaksi.)FI33/38

14 Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen (josta profeetta Daniel on puhunut) seisovan siinä, missä ei tulisi — joka tämän lukee, se tarkatkoon — silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

TKIS

14 Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen, (josta profeetta Daniel on puhunut) seisovan missä ei tulisi — lukija tarkatkoon — silloin ne jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille.

Biblia1776

14. Mutta kuin te saatte nähdä hävityksen kauhistuksen, josta Daniel prophetan kautta sanottu on, seisovan kussa ei pitäisi: (joka sen lukee, hän ymmärtäköön;) silloin, jotka Juudeassa ovat, ne paetkaan vuorille.

CPR1642

14. NIin cosca te saatta nähdä häwityxen cauhistuxen josta Daniel Prophetan cautta sanottu on seisowan cusa ei sopis ( joca sen luke hän ymmärtäkön ) silloin jotca Judeas owat ne paetcan wuorille.

UT1548

14. Nin coska te saatta nähde heuitöxe' iulmaudhe'/ iosta Daniel Propheta' cautta sanottu on/ seisouan cussa ei tulisi (ioca sen lukepi hen ymmerteke') Silloin iotca ouat Judeas ne paetkan wortein päle. (Niin koska te saatte nähdä häwityksen julmauden/ josta Daniel prophetan kautta sanottu on/ seisowan kussa ei tulisi (joka sen lukeepi hän ymmärtäkään) Silloin jotka owat Judeassa ne paetkaan wuorten päälle.)FI33/38

15 joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa;

TKIS

15 ja joka on katolla, älköön astuko alas (huoneeseen) älköönkä menkö noutamaan mitään kotoaan,

Biblia1776

15. Ja joka katon päällä on, älköön astuko alas huoneeseen, ja älköön menkö sisälle jotakin ottamaan huoneestansa.

CPR1642

15. Ja joca caton päällä on älkön astuco alas huonesen ja älkön mengö jotakin hakeman huonestans.

UT1548

15. Ja ioca o'bi caton päle/ elken alasastuco honesen Ja elken sisellemengö hakeman iotacan honestans. (Ja joku ompi katon päällä/ älkään alas tulko huoneeseen. Ja älkään sisälle menkö hakemaan jotakin huoneestansa.)FI33/38

16 ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.

TKIS

16 ja joka on pellolla, älköön kääntykö takaisin noutamaan vaippaansa*.

Biblia1776

16. Ja joka pellolla on, älköön palatko takaisin ottamaan vaatettansa.

CPR1642

16. Ja joca pellolla on älkön palaitco nijden jälken cuin hän tacans jätti ottaman hänen waatettans.

UT1548

16. Ja ioca ombi Pellolla/ nin elken palaitko ninen ielkin/ quin hen tagans ietti/ ottaman henen waattetans. (Ja joka ompi pellolla/ niin älkään palatko niiden jälkeen/ kuin hän taaksensa jätti/ ottamaan hänen waatteitansa.)FI33/38

17 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!

TKIS

17 Voi raskaita ja imettäviä niinä päivinä!

Biblia1776

17. Voi raskaita vaimoja ja imettäväisiä niinä päivinä!

CPR1642

17. Woi wastoinolewaisia ja imettäwäisiä nijnä päiwinä.

UT1548

17. Mutta we olcoon nijlle wastoin oleuaisille/ ia imetteuein nijne peiuine. (Mutta woi olkoon niille wastoin olewaisille/ ja imettäwäin niinä päiwinä.)FI33/38

18 Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella.

TKIS

18 Mutta rukoilkaa, ettei pakonne tapahtuisi talvella.

Biblia1776

18. Mutta rukoilkaat, ettei pakonne tapahtuisi talvella.

CPR1642

18. Mutta rucoilcat ettei teidän packon tapahduis talwella.

UT1548

18. Mutta rucolcat/ ettei teiden packonna tapachtuisi taluella. (Mutta rukoilkaat/ ettei teidän pakonne tapahtuisi talwella.)FI33/38

19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

TKIS

19 Sillä niinä päivinä on ahdistus, jonka kaltaista ei tähän asti ole ollut luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, eikä tule olemaan.

Biblia1776

19. Sillä niinä aikoina pitää oleman senkaltainen vaiva, jonka kaltaista ei ole ollut luomisen alusta, kuin Jumala luonut on, niin tähän asti, eikä tuleman pidä.

CPR1642

19. Sillä nijnä aicoina pitä oleman sencaltainen waiwa ettei ole ollut luonnon algusta cuin Jumala tähän asti luonut on eikä tulewa ole.

UT1548

19. Sille että nijne aicoina pite oleman sencaltainen waiwa quin ei ole ollut loonnon alghusta iotca JUMALA oli loonut tehenasti/ eike mös tuleua ole. (Sillä että niinä aikoina pitää oleman senkaltainen waiwa kuin ei ole ollut luonnon alusta jotka JUMALA oli luonut tähän asti/ eikä myös tulewa ole.)FI33/38

20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.

TKIS

20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei yksikään liha pelastuisi. Mutta valittujen vuoksi, jotka Hän on valinnut, Hän on lyhentänyt ne päivät.

Biblia1776

20. Ja ellei Herra olisi lyhentänyt niitä päiviä, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, lyhensi hän ne päivät.

CPR1642

20. Ja ellei Herra lyhennäis nijtä päiwiä nijn ei yxikän ihminen tulis wapahdexi. Mutta walittuiden tähden jotca hän on walinnut lyhensi hän ne päiwät.

UT1548

20. Ja ellei HERRA lyhenneisi nijte peiui/ ei tulisi yxiken Inhiminen wapadhexi. Mutta ninen vloswalitudhen tedhen iotca hen on vloswalinnut/ hen lyhensi ne peiuet. (Ja ellei HERRA lyhentäisi niitä päiwiä/ ei tulisi yksikään ihminen wapahdetuksi. Mutta niiden uloswalittujen tähden jotka hän on uloswalinnut/ hän lyhensi ne päiwät.)FI33/38

21 Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko.

TKIS

21 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’ tai: 'Katso, tuolla’, älkää uskoko.

Biblia1776

21. Ja silloin, jos joku sanoo teille: katso, tässä on Kristus, taikka: katso, siellä; niin älkäät uskoko.

CPR1642

21. JA jos jocu silloin sano teille: Cadzo täsä on Christus taicka siellä on Christus nijn älkät uscoco.

UT1548

21. Ja silloin ios iocu teille sanopi/ Catzo/ tesse ombi CHRISTUS/ catzo/ sielle ombi CHRISTUS. nin elket vskoko. (Ja silloin jos joku teille sanoopi/ Katso/ tässä ompi KRISTUS/ katso/ siellä ompi KRISTUS. niin älkäät uskoko.)FI33/38

22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.

TKIS

22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista, valitutkin*.

Biblia1776

22. Sillä väärät Kristukset ja väärät prophetat nousevat, ja merkkejä ja ihmeitä tekevät, pettääksensä, jos mahdollinen olis, valituitakin.

CPR1642

22. Sillä wäärät Christuxet ylösnousewat ja wäärät Prophetat jotca merckiä ja ihmeitä tekewät walituita pettäxens jos mahdollinen olis.

UT1548

22. Sille että wäret Christuset ylesnouseuat ia falskit Prophetat iotca merckie ia tunnustechti tekeuet/ ette he mös ne vloswalitudh petteuet/ ios se taidhais olla. (Sillä että wäärät Kristukset ylösnousewat ja falskit prophetat jotka merkkiä ja tunnustähtiä tekewät/ että he myös ne uloswalitut pettäwät/ jos se taitaisi olla.)FI33/38

23 Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.

TKIS

23 Vaan olkaa te varuillanne. (Katso,) olen kaiken teille ennalta sanonut."

Biblia1776

23. Mutta te kavahtakaat: katso, minä olen teille kaikki ennen sanonut.

CPR1642

23. Mutta cawahtacat cadzo minä olen teille caicki jo ennen sanonut.

UT1548

23. Mutta te cauattaca teiten/ catzo mine olen teille caiki ennen sanonut. (Mutta te kawahtakaat teitän/ katso minä olen teille kaikki ennen sanonut.)FI33/38

24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,

TKIS

24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa,

Biblia1776

24. Mutta niinä päivinä, sen vaivan jälkeen, pitää auringon pimenemän ja kuu ei anna valoansa.

CPR1642

24. MUtta nijnä päiwinä pitä Auringon tämän waiwan jälken pimenemän ja Cuu ei anna waloans.

UT1548

24. Mutta nijne peiuine/ temen waiwan ielken Auringoisen pite pimieme'/ ia cuu ei anna hene' waluuans/ (Mutta niinä päiwinä/ tämän waiwan jälkeen aurinkoisen pitää pimenewän/ ja kuu ei anna hänen waloansa/)FI33/38

25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.

TKIS

25 ja *taivaan tähdet putoavat* ja taivaitten voimat järkkyvät.

Biblia1776

25. Ja taivaan tähdet pitää putooman, ja taivasten voimat pitää liikutettaman.

CPR1642

25. Tähdet putowat Taiwahast ja Taiwan woimat sysätän.

UT1548

25. techdet Taiuahast putouat/ ia ne auwudh iotca taiuas ouat/ cokonsyseiten. (tähdet taiwahasta putoawat/ ja ne awut jotka taiwaassa owat/ kokoon sysätään.)FI33/38

26 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

TKIS

26 Silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä ylen voimallisena ja kirkkaana.

Biblia1776

26. Ja silloin heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla.

CPR1642

26. Ja silloin heidän pitä näkemän ihmisen Pojan tulewan pilwis suurella woimalla ja cunnialla.

UT1548

26. Ja silloin heiden pite näkemen Inhimisen Poian tuleuan piluise swrella woimalla ia cunnialla. (Ja sillon heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulewan pilwissä suurella woimalla ja kunnialla.)FI33/38

27 Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.

TKIS

27 Ja silloin Hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmansuunnalta maan äärestä taivaan ääreen asti.

Biblia1776

27. Ja silloin hän lähettää enkelinsä, ja kokoo valittunsa neljästä tuulesta, hamasta maan äärestä niin taivaan ääreen asti.

CPR1642

27. Ja silloin hän lähettä Engelins ja coco walittuns neljästä tuulesta hamast maan lopusta nijn Taiwan loppun asti.

UT1548

27. Ja silloin hen vloslehette Engelins/ ia hen cokopi henen vloswalituns nelielde twlelda/ hamast maan lopusta ia Taiuan loppun asti. (Ja sillon hän ulos lähettää enkelinsä/ ja hän kokoopi hänen uloswalittunsa neljältä tuulelta/ hamasta maan lopusta ja taiwaan loppuun asti.)FI33/38

28 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

TKIS

28 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja *saattaa lehdet puhkeamaan*, te tiedätte, että kesä on lähellä.

Biblia1776

28. Mutta fikunapuusta oppikaat vertaus: kuin sen oksa on tuores ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että suvi on läsnä.

CPR1642

28. Mutta Ficunapuusta oppicat wertaus cosca hänen oxans tuorehtiwat ja lehdet puhkewat nijn te tiedätte että suwi on läsnä.

UT1548

28. Mutta Ficuna Puusta oppecat Wertaus/ coska nyt henen oxans heikot ouat/ ia Lehdhet puhckeuat/ nin te tiedhet/ ette Suui ombi lesne. (Mutta wiikunapuusta oppikaat wertaus/ koska nyt hänen oksansa heikot owat/ ja lehdet puhkeawat/ niin te tiedät/ että suwi ompi läsnä.)FI33/38

29 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

TKIS

29 Niin tekin, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se* on lähellä, oven edessä.

Biblia1776

29. Niin myös te, kuin te nämät näette tapahtuvan, niin tietäkäät, että se on läsnä oven edessä.

CPR1642

29. Nijn myös te cosca te nämät näette tapahtuwan nijn tietkät että se on läsnä jo owen edes.

UT1548

29. Nin mös te coska te näme näet tapachtuuan/ nin tietket ette lesne ombi io ouen edhes. (Niin myös te koska te nämä näet tapahtuwan/ niin tietkää että läsnä ompi jo owen edessä.)FI33/38

30 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.

TKIS

30 Totisesti sanon teille: tämä sukukunta ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat.

Biblia1776

30. Totisesti sanon minä teille: ei suinkaan tämän sukukunnan pidä hukkuman ennen kuin kaikki nämät tapahtuvat.

CPR1642

30. Totisest sanon minä teille: ei tämä sucucunda hucu ennen cuin caicki nämät tapahtuwat.

UT1548

30. Totisesta sanon mine teille/ Ettei teme sucukunda hucku sihenasti quin caiki näme tapachtuuat. (Totisesti sanon minä teille/ Ettei tämä sukukunta huku siihen asti kuin kaikki nämä tapahtuwat.)FI33/38

31 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

TKIS

31 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät (totisesti) katoa.

Biblia1776

31. Taivas ja maa pitää hukkuman; mutta minun sanani ei pidä suinkaan hukkuman.

CPR1642

31. Taiwan ja maan pitä huckuman mutta minun sanani ei pidä huckuman.

UT1548

31. Taiuas ia maa pite huckuman/ mutta minun Sanani ei pidhe huckandeman. (Taiwas ja maa pitää hukkuman/ mutta minun sanani ei pidä hukkaantuman.)FI33/38

32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

TKIS

32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä Poika vaan* Isä.

Biblia1776

32. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei enkelitkään, jotka ovat taivaassa, ei Poikakaan, vaan Isä.

CPR1642

32. Mutta sijtä päiwästä ja ajasta ei tiedä kengän ei Engelitkän jotca owat Taiwahas ja ei Poicacan waan ainoa Isä.

UT1548

32. Mutta sijte peiueste ia sijte aijasta ei tiedhe kengen/ Ei Engelitken iotca ouat Taiuahas/ Ja ei itze Poicakan/ waan ainoa Ise. (Mutta siitä päiwästä ja siitä ajasta ei tiedä kenkään/ Ei enkelitkään jotka owat taiwahassa/ Ja ei itse Poikakaan/ waan ainoa Isä.)FI33/38

33 Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.

TKIS

33 Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.

Biblia1776

33. Kavahtakaat, valvokaat ja rukoilkaat, sillä ette tiedä, koska se aika tulee.

CPR1642

33. CAwahtacat walwocat ja rucoilcat sillä et te tiedä cosca se aica tule.

UT1548

33. Cauattaca/ waluoca ia rucolca/ Sille ettei te tiedhe coska se aica on. (Kawahtakaa/ walwokaa ja rukoilkaa/ Sillä ettei te tiedä koska se aika on.)FI33/38

34 On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa.

TKIS

34 On niin kuin muille maille matkustaneen miehen. Hän jätti talonsa, antoi palvelijoilleen vallan (ja) kullekin oman tehtävänsä ja käski myös ovenvartijan valvoa.

Biblia1776

34. Niinkuin ihminen, joka muille maille vaelsi, jätti huoneensa ja antoi palveliainsa haltuun, ja kullekin hänen askareensa, ja käski ovenvartiain valvoa;

CPR1642

34. Nijncuin ihminen joca muille maille waelsi jätti huonens ja andoi palweliains haldun ja cullengin hänen ascarens ja käski owen wartian walwo.

UT1548

34. Ninquin yxi Inhiminen ioca muille maille waelsi/ iätti henen Honens/ ia annoi Paluelioillens woiman/ ia culleki henen askareens/ ia käski Ouenwartian walua. (Niinkuin yksi ihminen joka muille maille waelsi/ jätti hänen huoneensa/ ja antoi palwelijoillensa woiman/ ja kullekin hänen askareensa/ ja käski owenwartijan walwoa.)FI33/38

35 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla,

TKIS

35 Valvokaa siis, sillä ette tiedä milloin talon herra tulee, iltamyöhällä vai keskiyöllä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla,

Biblia1776

35. Niin valvokaat siis: (sillä ette tiedä, koska huoneen Herra tuleva on, ehtoona, taikka puoliyönä, eli kukon laulaissa, eli aamulla:)

CPR1642

35. Nijn walwocat sijs sillä et te tiedä cosca huonen Herra tulewa on ehtona taicka puoli yönä eli cucoin laulais eli huomeneldain.

UT1548

35. Nin waluacat sijs/ sille ettei te tiedhe coska Honen Herra tuleua on/ echtona taicka poli öen/ eli cukoin laulais/ eli homenelda/ (Niin walwokaat siis/ sillä ettei te tiedä koska huoneen Herra tulewa on/ ehtoona taikka puoli öin/ eli kukon laulaissa/ eli huomenelta/)FI33/38

36 ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta.

TKIS

36 jottei hän äkkiarvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta.

Biblia1776

36. Ettei hän äkisti tullessansa löytäisi teitä makaamasta.

CPR1642

36. Ettei hän äkistä tulis ja löydäis teitä macamast.

UT1548

36. Senpäle ettei hen eckiste tvle/ ia leudhe teite macamast. (Senpäälle ettei hän äkisti tule/ ja löydä teitä makaamasta.)FI33/38

37 Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa."

TKIS

37 Mutta minkä sanon teille, sanon kaikille: valvokaa."

Biblia1776

37. Mutta mitä minä teille sanoin, sen minä kaikille sanon: valvokaat!

CPR1642

37. Mutta mitä minä teille sanon sen minä myös caikille sanon walwocat.

UT1548

37. Mutta mite mine sanon teille/ sen mine caikille sanon/ Waluacat. (Mutta mitä minä sanon teille/ sen minä kaikille sanon/ Walwokaat.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16