Markuksen evankeliumi


4 luku
Jeesus puhuu vertauksen kylväjästä 1 – 9, vastaa opetuslapsilleen, minkä tähden hän puhuu vertauksilla 10 – 12, selittää vertauksen kylväjästä 13 – 20, sanoo kaiken salatun tulevan ilmi 21 – 23, teroittaa oikean kuulemisen tärkeyttä 24, 25, vertaa Jumalan valtakuntaa maahan kylvettyyn jyvään 26 – 29 ja sinapinsiemeneen 30 – 32, puhuu sanaa muillakin vertauksilla 33, 34 ja asettaa myrskyn järvellä 35 – 41.FI33/38

1 Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä, ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla.

TKIS

1 Jälleen Hän alkoi opettaa järven luona. Ja Hänen luokseen kokoontui suuri kansanjoukko, niin että Hän astui veneeseen ja istui siinä järvellä. Mutta kaikki kansa oli maalla järven rannalla.

Biblia1776

1. Ja hän rupesi taas opettamaan meren tykönä, ja paljo kansaa kokoontui hänen tykönsä, niin että hänen piti astuman haahteen ja istuman merellä, ja kaikki kansa oli maalla meren tykönä.

CPR1642

1. JA hän rupeis taas opettaman meren tykönä ja paljo Canssa cocounsi hänen tygöns nijn että hänen piti astuman hahten ja istuman merellä.

UT1548

1. JA taas rupesi hen opettaman meren tykene ia cokounsi palio Canssa henen tygense/ nin että henen piti astuma' hachtee'/ ia istuma' meren päle. (Ja taas rupesi hän opettamaan meren tykönä ja kokoontui paljon kanssa hänen tykönsä/ niin että hänen piti astuman haahteen/ ja istumaan meren päälle.)FI33/38

2 Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan:

TKIS

2 Niin Hän opetti heitä paljon vertauksin ja sanoi heille opettaessaan:

Biblia1776

2. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla, ja sanoi opettaissansa:

CPR1642

2. Ja caicki Canssa jäi maalle meren tygö ja hän opetti heitä paljo wertauxilla ja sanoi saarnasans:

UT1548

2. Ja caiki Canssa iäi maalle mere' tyge/ Ja hen opetti heite palio werdausten cautta/ Ja hen sanoi heille henen Sarnasans/ (Ja kaikki kansa jäi maalle meren tykö/ Ja hän opetti heitä paljon wertausten kautta/ Ja hän sanoi heille hänen saarnassansa.)FI33/38

3 Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään.

TKIS

3 ”Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään.

Biblia1776

3. Kuulkaat: katso, kylväjä meni ulos kylvämään.

CPR1642

3. cuulcat: Cadzo kylwäjä läxi kylwämän.

UT1548

3. Cwlcat. Catzo vloslexi kylueije kyluemen. (Kuulkaat. Katso ulosläksi kylwäjä kylwämään.)FI33/38

4 Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen.

TKIS

4 Tapahtui hänen kylväessään, että osa putosi tien viereen, ja (taivaan) linnut tulivat ja söivät sen.

Biblia1776

4. Ja kylväissä tapahtui, että muutama lankesi tien oheen, niin tulivat taivaan linnut ja söivät sen.

CPR1642

4. Ja kylwäis tapahdui että muutamat langeisit tien oheen nijn tulit Taiwan linnut ja söit sen.

UT1548

4. Ja tapachtui kyluetteis/ että monicahda langesit Tien wiereen/ Nin tulit Taiuas alda linnut ia söit sen. (Ja tapahtui kylwettäissä/ että monikahdat lankesit tien wiereen/ Niin tulit taiwas alta linnut ja söit sen.)FI33/38

5 Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata.

TKIS

5 Osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljoa maata, ja heti se nousi oraalle, koska sillä ei ollut syvää maata.

Biblia1776

5. Muutama lankesi kivistöön, jossa ei paljo maata ollut; joka kohta nousi päälle, ettei sillä ollut syvää maata.

CPR1642

5. Muutamat langeisit kiwistöhön josa ei paljo maata ollut joca cohta nousi päälle: sillä ei hänellä ollut sywä maata.

UT1548

5. Monicadhat langesit Kiuiraunion/ iossa ei ollut palio multa/ ia cochta se ylescasuoi/ sille ettei henelle ollut syue maata/ (Monikahdat lankesit kiwiraunioon/ jossa ei ollut paljon muita/ ja kohta se ylöskaswoi/ sillä ettei hänellä ollut sywää maata/)FI33/38

6 Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui.

TKIS

6 Mutta auringon noustua se paahtui ja kun sillä ei ollut juurta, se kuivettui.

Biblia1776

6. Kuin aurinko nousi, niin se poudittiin; ja ettei sillä ollut juurta, niin se kuivettui.

CPR1642

6. Cosca Auringo coitti nijn se poudittin sillä ei hän ollut juurtunut ja cuiwetui.

UT1548

6. Coska nyt Auringo ylescoitti/ nin se poudhittijn/ ia sille ettei hen ollut iwrdunut/ nin se quiuettijn. (Koska nyt aurinko ylös koitti/ niin se poudittiin/ ja sillä ettei hän ollut juurtunut/ niin se kuiwettiin.)FI33/38

7 Ja osa putosi orjantappuroihin; ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää.

TKIS

7 Osa putosi orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä tehnyt hedelmää.

Biblia1776

7. Ja muutama lankesi orjantappuroihin, ja orjantappurat kävivät ylös ja tukahuttivat sen, eikä kantanut hedelmää.

CPR1642

7. Ja muutamat langeisit orjantappuroihin ja orjantappurat caswoit ja tucahutit ne eikä candanet hedelmätä.

UT1548

7. Ja mwtamat langesit Oriantappuroijn/ ia ne Oriantappurat ylescasuoit/ ia läkeytit ne/ ia ei candanut hedelmete. (Ja muutamat lankesit orjantappuroihin/ ja ne orjantappurat ylös kaswoit/ ja läkähdytit ne/ ja ei kantanut hedelmätä.)FI33/38

8 Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti."

TKIS

8 Mutta osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle ja kasvoi ja teki hedelmää ja kantoi mikä kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä ja mikä sata jyvää."

Biblia1776

8. Ja muutama lankesi hyvään maahan, ja kantoi hedelmän, joka kävi ylös ja kasvoi. Ja muutama kantoi kolmenkymmenen kertaiset, ja muutama kuudenkymmenen kertaiset, ja muutama sadan kertaiset.

CPR1642

8. Ja muutamat langeisit hywän maahan ja se candoi hedelmän joca enäni ja caswoi. Ja muutamat caswoit colmenkymmenen kertaiset ja muutamat cuudenkymmenen kertaiset ja muutamat sadan kertaiset:

UT1548

8. Ja mwtamat langesit hyuen mahan/ ia se cannoi hedhelmen/ ioca ylespuhckesi ia casuoi. Ja mwtamat edhestoit colmenkymenkerdhaiset/ ia mwtamat cwsikymenkerdhaiset/ ia mwtamat sadhankerdhaiset/ (Ja muutamat lankesit hywään maahan/ ja se kantoi hedelmän/ joka ylöspuhkesi ja kaswoi. Ja muutamat edestoit kolmenkymmenkertaiset/ ja muutamat kuusikymmenkertaiset/ ja muutamat sadankertaiset/)FI33/38

9 Ja hän sanoi: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".

TKIS

9 Ja Hän sanoi (heille): "Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon!"

Biblia1776

9. Ja hän sanoi heille: jolla on korvat kuulla, se kuulkaan.

CPR1642

9. Ja hän sanoi heille: Jolla on corwat cuulla hän cuulcan.

UT1548

9. ia hen sanoi heille. Jolla coruat on cwlla/ hen cwlcaan. (ja hän sanoi heille. Jolla korwat on kuulla/ hän kuulkaan.)FI33/38

10 Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät häneltä näitä vertauksia.

TKIS

10 Mutta kun Hän oli yksin, kysyivät ne kaksitoista ja ne, jotka olivat Hänen ympärillään Häneltä *tätä vertausta*.

Biblia1776

10. Mutta kuin hän yksinänsä oli, kysyivät ne, jotka hänen ympärillänsä kahdentoistakymmenen kanssa olivat, häneltä sitä vertausta.

CPR1642

10. JA cuin hän rupeis yxinäns oleman nijn ne jotca hänen ymbärilläns cahden toistakymmenen cansa olit kysyit häneldä sijtä wertauxest.

UT1548

10. Ja quin hen rupesi yxinens oleman/ nin ne/ iotca henen ymberillens olit cahde'toistakymenen cansa kysyit henelde/ sijte werdauxest/ (Ja kuin hän rupesi yksinänsä olemaan/ niin ne/ jotka hänen ympärillänsä olit kahdentoistakymmenen kanssa kysyit häneltä/ siitä wertauksesta/)FI33/38

11 Niin hän sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa,

TKIS

11 Niin Hän sanoi heille: "Teidän on annettu ymmärtää* Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa,

Biblia1776

11. Ja hän sanoi heille: teille on annettu tuta Jumalan valtakunnan salaisuus; mutta niille, jotka ulkona ovat, tapahtuvat kaikki vertausten kautta:

CPR1642

11. Ja hän sanoi heille: Teille on annettu tuta Jumalan waldacunnan salaisudet: mutta nijlle jotca vlcona owat tapahtuwat caicki wertauxen cautta

UT1548

11. ia hen sanoi heille/ Teille on annettu tuta Jumalan Waldakunnan salaus/ mutta nijlle/ iotca vlcon ouat/ Wertauxen cautta/ caiki tapachtuuat/ (ja hän sanoi heille/ Teille on annettu tuta Jumalan waltakunnan salaus/ mutta niille/ jotka ulkona owat/ wertauksen kautta/ kaikki tapahtuwat/)FI33/38

12 että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi".

TKIS

12 jotta he näkemällä näkisivät, eivätkä käsittäisi ja kuulemalla kuulisivat eivätkä ymmärtäisi, jotteivät kääntyisi ja saisi (syntejä) anteeksi.”

Biblia1776

12. Että he nähden näkisivät ja ei huomaitsisi, ja kuullen kuulisivat ja ei ymmärtäisi: ettei he joskus palajaisi, ja heille annettaisiin synnit anteeksi.

CPR1642

12. Että he näkewäisillä silmillä näkewät ja ei sijttekän tunne ja cuulewaisilla corwilla cuulewat ja ei sijttekän ymmärrä ettei he joscus palajais ja heille annetaisin synnit andexi.

UT1548

12. senpäle että heidhen pite näkeueisil silmille näkemen/ ia ei sitteken tundeman/ ia cwleuaisilla Coruilla cwleman/ ia ei sitteken ymmertemen/ ettei he ioskus palaiaisi/ ia heiden synnit andexiannetaisi. (sen päälle että heidän pitää näkewäisin silmillä näkemän/ ja ei sittenkään tunteman/ ja kuulewaisilla korwilla kuuleman/ ja ei sittenkään ymmärtämän/ ettei he joskus palaisi/ ja heidän synnit anteeksi annettaisiin.)FI33/38

13 Ja hän sanoi heille: "Ette käsitä tätä vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset?

TKIS

13 Ja Hän sanoi heille: "Ette käsitä tätä vertausta. Kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki vertaukset?

Biblia1776

13. Ja sanoi heille: ettekö te tiedä tätä vertausta? ja kuinka te kaikki vertaukset ymmärtäisitte?

CPR1642

13. Ja sanoi heille: Ettekö te ymmärrä tätä wertausta cuinga sijs te tahdotte muut wertauxet ymmärtä.

UT1548

13. Ja sanoi heille/ Eikö te ymmerdä tetä Wertausta? Ja quinga sijs te tahdotta caiki wertauxet ymmerte? (Ja sanoi heille/ eikö te ymmärrä tätä wertausta? ja kuinka siis te tahdotte kaikki wertaukset ymmärtää?)FI33/38

14 Kylväjä kylvää sanan.

TKIS

14 Kylväjä kylvää sanan.

Biblia1776

14. Kylväjä kylvää sanan.

CPR1642

14. Kylwäjä kylwä sanan mutta nämät owat ne jotca tien wieres owat:

UT1548

14. Se Kylueije sanan kyluepi. (Se kylwäjä sanan kylwääpi.)FI33/38

15 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan.

TKIS

15 Nämä vastaavat* niitä, jotka ovat tien vieressä, jonne sana kylvetään, ja kun he kuulevat, saatana tulee heti ja ottaa pois heidän sydämiinsä kylvetyn sanan.

Biblia1776

15. Mutta nämä ovat, ne jotka tien vieressä ovat: kussa sana kylvetään, ja kuin he sen ovat kuulleet, tulee kohta saatana ja ottaa pois sanan, joka heidän sydämiinsä kylvetty oli.

CPR1642

15. Cusa sana kylwetän ja cuin he sen owat cuullet tule Satan ja otta pois sanan joca heidän sydämijns kylwetty oli.

UT1548

15. Mutta nemet ouat ne quin Tien wieresse ouat/ cussa sana kyluetten/ ia quin he sen ouat cwlluet/ cochta tulepi Sathanas/ ia poisotta Sanan ioca kyluetty oli heidhen Sydhemihins. (Mutta nämät owat ne kuin tien wieressä owat/ kussa sana kylwettiin/ ja kuin he sen owat kuulleet/ kohta tuleepi satanas/ ja pois ottaa sanan joka kylwetty oli heidän sydämihinsä.)FI33/38

16 Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan,

TKIS

16 Nämä taas vastaavat* niin ikään niitä, jotka on kylvetty kallioperälle. Sanan kuullessaan he heti ottavat sen ilolla vastaan,

Biblia1776

16. Ja ne ovat senkaltaiset, jotka kivistöön kylvetyt ovat: kuin he sanan kuulleet ovat, ottavat he sen kohta ilolla vastaan:

CPR1642

16. Ja muutamat owat sencaltaiset jotca kiwistöhön kylwetyt owat: cosca he sanan cuullet owat ottawat he sen cohta ilolla wastan

UT1548

16. Ja mwtamad ouat sencaltaiset/ iotca Kiuiraunion Kylwetydh owat/ coska he sarnan cwlleet ouat/ cochta he ilon cansa site wastan rupeuat/ (Ja muutamat owat senkaltaiset/ jotka kiwiraunioon kylwetyt owat/ koska he saarnan kuulleet owat/ kohta he ilon kanssa sitä wastaan rupeewat/)FI33/38

17 mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois.

TKIS

17 mutta heissä ei ole juurta itsessään, vaan he ovat hetkellisiä. Kun sitten syntyy ahdistus tai vaino sanan vuoksi, niin he heti lankeavat pois.

Biblia1776

17. Ja ei ole heissä juurta, mutta ovat ajalliset; sitte kuin murhe taikka vaino tulee sanan tähden, niin he kohta pahenevat.

CPR1642

17. Ja ei ole heisä juurta mutta owat ajalliset waan cosca murhe taicka waiwa sattu sanan tähden nijn he cohta pahenewat.

UT1548

17. ia ei ole heisse iwrta mutta ouat aijaliset/ Sitte coska mureh taicka waiua sattu sanan tedhen/ nin he cochta pahaneuat. (ja ei ole heissä juurta mutta owat ajalliset/ Sitten koska murhe taikka waiwa sattuu sanan tähden/ niin he kohta pahenewat.)FI33/38

18 Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,

TKIS

18 Ja nämä* vastaavat niitä, jotka on kylvetty orjantappuroihin. He ovat niitä, jotka kuuntelevat sanaa.

Biblia1776

18. Ja muutamat ovat, jotka orjantappuroihin kylvetyt ovat: ne kuulevat sanan,

CPR1642

18. Ja muutamat owat jotca orjantappuroihin kylwetyt owat:

UT1548

18. Ja mwtamadh ouat iotca Oriantappuroihin ouat kyluetyt/ (Ja muutamat owat jotka orjantappuroihin owat kylwetyt/)FI33/38

19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

TKIS

19 Mutta tämän maailmanajan huolet rikkauden viettelys ja muita asioita koskevat himot pääsee valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

Biblia1776

19. Ja tämän maailman suru, ja rikkauden viettelys ja muut himot tulevat ja tukahuttavat sanan, ja saatetaan hedelmättömäksi.

CPR1642

19. Ne cuulewat sanan tämän mailman suru ja rickauden wiettelys ja muut himot tulewat ja tucahuttawat sanan ja saatetan hedelmättömäxi.

UT1548

19. Ne ouat iotca sanan cwleuat/ ia temen mailman surut/ ia rickaudhen wiettelus/ ia muidhen rijstain himodh siselemeneuet/ ia läkäyttewet sanan ia se saatetan hedhelmettömexi. (Ne owat jotka sanan kuulewat/ ja tämän maailman surut/ ja rikkauden wiettelys/ ja muiden riistain himot sisälle menewät/ ja läkähdyttäwät sanan ja se saatetaan hedelmättömäksi.)FI33/38

20 Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen- ,mikä satakertaisen."

TKIS

20 Nämä taas vastaavat* niitä, jotka on kylvetty hyvään maahan, kuuntelevat sanaa ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmää, mikä kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä, mikä sata jyvää."

Biblia1776

20. Ja ne ovat, jotka hyvään maahan kylvetyt ovat: jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan, ja hedelmän kantavat, muutama kolminkymmenin, ja muutama kuusinkymmenin, ja muutama sadoin kerroin.

CPR1642

20. Ja muutamat owat jotca hywän maahan kylwetyt owat ne cuulewat sanan ja ottawat sen wastan ja hedelmöidzewät muutamat colmenkymmenin ja muutamat cuusinkymmenin ja muutamat sadoin kerroin.

UT1548

20. Ja mwtamadh ouat iotca hyueen Mahan ouat kyluetydh/ Ne ouat iotca sarnan cwleuat/ ia wastanrupeuat/ ia hedhelmeitzeuet/ Nin ette mwtamadh candauat colmenkymenin/ ia mwtamat cusinkymenin/ ia mwtamat Sadhoin kerdhoin. (Ja muutamat owat jotka hywään maahan owat kylwetyt/ Ne owat jotka saarnan kuulewat/ ja wastaan rupeawat/ ja hedelmäitsewät/ Niin että muutamat kantawat kolmenkymmenen/ ja muutamat kuusinkymmenen/ ja muutamat sadoin kerroin.)FI33/38

21 Ja hän sanoi heille: "Eihän lamppua oteta esiin, pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle? Eiköhän lampunjalkaan pantavaksi?

TKIS

21 Ja Hän sanoi heille: "Ei kai *lamppua tuoda* pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle? Eikö lampunjalkaan pantavaksi?

Biblia1776

21. Ja hän sanoi heille: sytytetäänkö kynttilä pantaa vakan alle eli pöydän alle? eikö, että se pantaisiin kynttilänjalkaan.

CPR1642

21. JA hän sanoi heille: sytytetängö kyntilä panda wacan ala eli pöydän ala ? waan kyntiläjalcaan.

UT1548

21. Ja sanoi hen heille/ Sytytetengö Kyntele sitewarten että se wacan ala pannan/ eli woten ala? Eikö että se pannan kynttelijalgan päle? (Ja sanoi hän heille/ Sytytetäänkö kynttilä sitä warten että se wakan alle pannaan/ eli wuoteen alle? Eikö että se pannaan kynttiläjalan päälle?)FI33/38

22 Sillä ei mikään ole salattuna muuta varten, kuin että se tulisi ilmi, eikä kätkettynä muuta varten, kuin tullakseen julki.

TKIS

22 Sillä mikään ei ole salassa paitsi tullakseen ilmi, eikä mikään ole kätkettynä paitsi tullakseen julki.

Biblia1776

22. Sillä ei ole mitään peitetty, jota ei ilmoiteta, eikä ole salaista, vaan että se julki tulis.

CPR1642

22. Sillä ei ole mitän peitetty joca ei ilmoiteta eikä ole salaista jota ei julisteta.

UT1548

22. Sille ettei ole miten peitetty/ quin ei ilmoiteta/ ia ei ole Salaista/ quin ei iulghisteta. (Sillä ettei ole mitään peitetty/ kuin ei ilmoiteta/ ja ei ole salaista/ kuin ei julkisteta.)FI33/38

23 Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon."

TKIS

23 Jos kenellä on korvat kuulla, hän kuulkoon!"

Biblia1776

23. Jos jollakin on korvat kuulla, se kuulkaan.

CPR1642

23. Jolla on corwat cuulla hän cuulcan.

UT1548

23. Jolla coruat on cwleman/ hen cwlkan. (Jolla korwat on kuuleman/ hän kuulkaan.)FI33/38

24 Ja hän sanoi heille: "Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette; millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin.

TKIS

24 Myös Hän sanoi heille: "Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, mitataan teille, vieläpä lisätään teille, (jotka kuulette).

Biblia1776

24. Ja hän sanoi heille: katsokaat, mitä te kuulette. Jolla mitalla te mittaatte, pitää teille mitattaman, ja vielä lisätään teille, jotka kuulette.

CPR1642

24. Ja hän sanoi heille: cadzocat mitä te cuuletta. Jolla mitalla te mittatte sillä muut teille mittawat ja wielä lisäten jotca tämän cuuletta:

UT1548

24. Ja hen sanoi heille/ Catzocat mite te cwletta. Jolla mitalla te mittatta/ sille mwdh teille mittauat/ ia wiele liseteen teille iotca temen cwletta/ (Ja hän sanoi heille/ Katsokaat mitä te kuulette. Jolla mitalla te mittaatte/ sillä muut teille mittaawat/ ja wielä lisätään teille jotka tämän kuulette/)FI33/38

25 Sillä sille jolla on, sille annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on."

TKIS

25 Jolla näet on, sille annetaan, ja jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on."

Biblia1776

25. Sillä jolla on, hänelle annetaan; ja jolla ei ole, sekin, mitä hänellä on, otetaan häneltä pois.

CPR1642

25. Sillä jolla on hänelle annetan ja jolla ei ole sekin cuin hänellä on otetan häneldä pois.

UT1548

25. Sille iolla ombi/ henelle annetan/ Ja iolla ei ole/ sekin mös quin henelle on/ se henelde poisotetan. (Sillä jolla ompi/ hänelle annetaan/ Ja jolla ei ole/ sekin myös kuin hänellä on/ se häneltä pois otetaan.)FI33/38

26 Ja hän sanoi: "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan;

TKIS

26 Vielä hän sanoi: "Niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan,

Biblia1776

26. Ja hän sanoi: niin on Jumalan valtakunta kuin jos ihminen heittäis siemenen maahan,

CPR1642

26. JA hän sanoi: nijn on Jumalangin waldacunda jos ihminen heittäis siemenen maahan

UT1548

26. Ja hen sanoi/ Nin Jumalan Waldakunda on/ quin ios Inhiminen heitteis siemenen mahan/ (Ja hän sanoi/ Niin Jumalan waltakunta on/ kuin jos ihminen heittäisi siemenen maahan/)FI33/38

27 ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten.

TKIS

27 ja hän nukkuu ja nousee yötä päivää, ja siemen kasvaa ja tekee vartta, eikä hän tiedä miten.

Biblia1776

27. Ja makais, ja nousis yöllä ja päivällä: ja siemen puhkeais ulos ja kasvais ylös, koska ei hän tiedäkään.

CPR1642

27. Ja macais ja nousis yöllä ja päiwällä ja laiho wihotais ja caswais cosca ei hän tiedäckän.

UT1548

27. ia macais/ ia ylesnousis öte ia peiue/ ia se Laiho wihottais/ ia casuais coska ei hen tiedhecken. (ja makaisi / ja ylös nousisi yötä ja päiwää/ ja se laiho wihottaisi / ja kaswaisi koska ei hän tiedäkään.)FI33/38

28 Sillä itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään.

TKIS

28 Sillä itsestään maa antaa sadon, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään.

Biblia1776

28. Sillä maa kantaa hedelmän itsestänsä, ensin oraan, sitte tähkäpään, ja niin täyden jyvän tähkäpäässä.

CPR1642

28. Sillä maa hedelmöidze idzestäns ensin oraxen sijtte tähkäpään ja nijn täyden jywän tähkäpääs.

UT1548

28. Sille ette maa mielellens hedhelmeitzepi/ ensin Oraxen/ sijtten tehckepäen/ sijtte teudhen iyuen tehckepäes. (Sillä että maa mielellänsä hedelmöitsee/ ensin oraksen/ sitten tähkäpään/ sitten täyden jywän tähkäpäässä.)FI33/38

29 Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä."

TKIS

29 Mutta kun sato on kypsynyt, hän lähettää heti sirpin, sillä elon aika on tullut."

Biblia1776

29. Mutta kuin hedelmä tulee edes, lähettää hän kohta sinne sirpin; sillä elonaika on läsnä.

CPR1642

29. Mutta cosca hedelmä kypsy lähettä hän cohta sirpin sillä elon aica on läsnä.

UT1548

29. Mutta coska hedhelme edhestulepi/ cochta hen sirpin Lehette/ sille että Elonaica ombi Lesse. (Mutta koska hedelmä edestuleepi/ kohta hän sirpin lähettää/ sillä että elonaika ompi läsnä.)FI33/38

30 Ja hän sanoi: "Mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme?

TKIS

30 Jälleen Hän sanoi: "Mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa eli millä vertauksella esittäisimme* sen?

Biblia1776

30. Ja hän sanoi: mihinkä me Jumalan valtakunnan vertaamme? eli millä vertauksella me sen vertaamme?

CPR1642

30. JA hän sanoi: keneen me Jumalan waldacunnan wertamme ? eli millä wertauxella me sen wertamme ?

UT1548

30. Ja hen sanoi/ Kelle me werdhoittamme Jumalan Waldakunnan? Taicka minge wertauxen cansa me sen werdautam? (Ja hän sanoi/ Kelle me wertautamme Jumalan waltakunnan? Taikka minkä wertauksen kanssa me sen wertautamme?)FI33/38

31 Se on niinkuin sinapinsiemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä;

TKIS

31 Se on niin kuin sinapinsiemen, joka maahan kylvettynä on vähäisin kaikista siemenistä maan päällä.

Biblia1776

31. Niinkuin sinapin siemeneen: kuin se maahan kylvetään, on se vähin kaikkia siemeniä, mitä maassa on;

CPR1642

31. Se on nijncuin sinapin siemen cosca se kylwetän nijn on se wähin caickia siemenitä cuin maasa on

UT1548

31. Se ombi ninquin Sinapin iyue/ coska se mahan kyluetän/ nin se ombi wehin caikia siemenite iotca maasa ouat/ (Se ompi niinkuin sinapin jywä/ koska se maahan kylwetään/ niin se ompi wähin kaikkia siemeniä jotka maassa owat/)FI33/38

32 mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon."

TKIS

32 Mutta kun se on kylvetty, se nousee ja tulee kaikkia vihanneskasveja suuremmaksi ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä sen varjoon pesänsä."

Biblia1776

32. Ja kuin hän kylvetty on, niin hän nousee, ja tulee suuremmaksi kaikkia kaaleja, ja tekee suuret oksat, niin että taivaan linnut hänen varjonsa alle taitavat pesät tehdä.

CPR1642

32. Ja cuin hän kylwetty on nijn hän nouse ja tule suremmaxi cuin caicki ruohot ja teke suuret oxat nijn että Taiwan linnut hänen warjons alla pesiä tekewät.

UT1548

32. Ja quin hen kyluetty on/ nin hen ylesnouse/ ia tule swremaxi quin iocu Caali/ ia teke swret Oxat/ nin ette Linnut Taiuas alla henen warions alla pesiuet. (Ja kuin hän kylwetty on/ niin hän ylös nousee/ ja tulee suuremmaksi kuin joku kaali/ ja tekee suuret oksat/ niin että taiwaan linnun taiwasalla hänen warjonsa alla pesiwät.)FI33/38

33 Monilla tämänkaltaisilla vertauksilla hän puhui heille sanaa, sen mukaan kuin he kykenivät kuulemaan;

TKIS

33 Monin tällaisin vertauksin Hän puhui heille sanaa, sen mukaan kuin he kykenivät kuuntelemaan.

Biblia1776

33. Ja sen muotoisilla monilla vertauksilla puhui hän heille sanan, sen perästä kuin he voivat kuulla.

CPR1642

33. Ja semmuotoisella monella wertauxella puhui hän heille: sen peräst cuin he woit cuulla

UT1548

33. Ja semmotoisille monella wertauxella puhui hen heille Sarnan/ semperäst quin he woisit cwlla/ (Ja semmosilla monella wertauksella puhuin hän heille saarnan/ sen perästä kuin he woisit kuulla/)FI33/38

34 ja ilman vertausta hän ei puhunut heille. Mutta opetuslapsillensa hän selitti kaikki, kun he olivat yksikseen.

TKIS

34 Ja ilman vertausta Hän ei puhunut heille. Mutta yksityisesti Hän selitti kaiken opetuslapsilleen.

Biblia1776

34. Mutta ei hän ilman vertausta mitään heille puhunut, vaan selitti kaikki opetuslapsillensa erinänsä.

CPR1642

34. Mutta ei hän ilman wertauxita mitän heille puhunut waan hän selitti caicki Opetuslapsillens erinäns.

UT1548

34. mutta ilman werdauxita ei hen miten heille puhunut/ waan erinens hen caiki Opetuslapsillens vlgostoimitti. (mutta ilman wertauksia ei hän mitäään heille puhunut/ waan erinänsä hän kaikki opetuslapsillensa ulos toimitti.)FI33/38

35 Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille: "Lähtekäämme yli toiselle rannalle".

TKIS

35 Sinä päivänä Hän illan tultua sanoi heille: "Lähtekäämme yli toiselle rannalle."

Biblia1776

35. Ja hän sanoi heille sinä päivänä, kuin ehtoo tuli: menkäämme ylitse.

CPR1642

35. JA sen päiwän ehtona sanoi hän heille: mengäm ylidze.

UT1548

35. Ja saman Peiuen Echtona sanoi hen heille/ Mengem ylitze toiseen ra'taan. (Ja saman päiwän ehtoona sanoi hän heille/ Menkäämme ylitse toiseen rantaan.)FI33/38

36 Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niinkuin hän venheessä oli; ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan.

TKIS

36 Laskettuaan kansan luotaan he ottavat Hänet mukaansa niin kuin Hän veneessä oli. Ja muitakin veneitä oli Hänen seurassaan.

Biblia1776

36. Ja he laskivat kansan, ja ottivat hänen, kuin hän oli haahdessa; oli myös muita venheitä hänen kanssansa.

CPR1642

36. Ja he laskit Canssan ja otit hänen cuin hän oli hahdes: oli myös muita haaxia hänen cansans.

UT1548

36. Ja he laskit Canssan/ ia otit henen Hahden cansa/ iosa hen io sisell oli/ ia oli mös muita Haaxia henen cansans. (Ja he laskit kansan/ ja otit hänen haahden kanssa/ jossa hän jo sisällä oli/ ja oli myös muita haaksia hänen kanssansa.)FI33/38

37 Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi.

TKIS

37 Niin nousi ankara myrskytuuli, ja aallot vyöryivät veneeseen, niin että se* jo täyttyi.

Biblia1776

37. Ja suuri tuulispää nousi ja aallot löivät sisälle haahteen, niin että se jo täytettiin.

CPR1642

37. Ja suuri tuulispää nousi ja allot löit hahten nijn että se täytettin.

UT1548

37. Ja nousi swri Tuulispä/ ia Aldhot löit siselle Hachten/ nin ette se io teutettin. (Ja nousi suuri tuulispää/ ja aallot löit sisälle haahteen/ niin että se jo täytettiin.)FI33/38

38 Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: "Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?"

TKIS

38 Mutta Hän itse oli veneen perässä nukkuen päänalusta vasten. Niin he herättivät Hänet ja sanoivat Hänelle: "Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?"

Biblia1776

38. Ja hän oli perällä ja makasi päänalaisen päällä. Ja he herättivät hänen ja sanoivat hänelle: Mestari, etkös sitä tottele, että me hukumme?

CPR1642

38. Ja hän oli perällä ja macais päänalaisen päällä. Ja he herätit hänen ja sanoit hänelle: Mestari etkös tottele että me hucumme ?

UT1548

38. Ja hen oli Peräs ia macasi Penalaisen päle. Ja he heräytit henen ia sanoit henelle/ Mestari etkös tottele että me hukuma? (Ja hän oli perässä ja makasi päänalaisen päällä. Ja he heräytit hänen ja sanoit hänelle/ Mestari etkös tottele että me hukumme?)FI33/38

39 Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.

TKIS

39 Herättyään Hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa." Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyyni.

Biblia1776

39. Ja kuin hän herätettiin, nuhteli hän tuulta ja sanoi merelle: vaikene, ole ääneti. Niin tuuli asettui ja tuli juuri tyveneksi.

CPR1642

39. Ja cuin hän herätettin nuhteli hän tuulda ja sanoi merelle: waickene ja asetu.

UT1548

39. Ja quin hen ylesherätetty oli/ nuchteli hen Tuulda/ ia sanoi merelle/ Waickene ia asetu/ (Ja kuin hän ylösherätetty oli/ nuhteli hän tuulta/ ja sanoi merelle/ Waikene ja asetu/)FI33/38

40 Ja hän sanoi heille: "Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?"

TKIS

40 Ja Hän sanoi heille: "Miksi olette niin pelokkaita? Kuinka teillä ei ole uskoa?"

Biblia1776

40. Ja hän sanoi heille: mitä te niin pelkurit olette? Kuinka ei teillä ole uskoa?

CPR1642

40. Nijn tuuli asetui ja tuli juuri tywenexi. Ja hän sanoi heille: mitä te pelkätte ? Cuinga se tule ettei teillä ole vsco ? Ja he peljästyit sangen suurest ja sanoit keskenäns: cuca tämä on ? sillä tuuli ja meri owat hänelle cuuliaiset.

UT1548

40. Nin Tuuli asettui ia tuli swri tyuen. Ja hen sanoi heille/ Mite te oletta nin palio pelkeueiset? Quinga se tule ettei teille ole vsko? (Niin tuuli asettui ja tuli suuri tywen. Ja hän sanoi heille/ Mitä te olette niin paljon pelkääwäiset? Kuinka se tulee ettei teillä ole usko?)FI33/38

41 Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa: "Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?"

TKIS

41 Mutta he pelkäsivät hyvin suuresti ja sanoivat toisilleen: "Kuka tämä onkaan, koska sekä tuuli että meri Häntä tottelevat?"

Biblia1776

41. Ja he peljästyivät sangen suuresti ja sanoivat keskenänsä: kuka tämä on? sillä tuuli ja meri ovat hänelle kuuliaiset.

CPR1642


UT1548

41. Ja he peliestyit sangen/ ia sanoit keskenens/ Cuca teme on/ sille seke Tuuli ia meri henen ouat cwliaiset? (ja he peljästyit sangen/ ja sanoit keskenänsä/ Kuka tämä on/ sillä sekä tuuli ja meri hänen owat kuuliaiset?) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16