Markuksen evankeliumi


2 luku
Jeesus parantaa halvatun miehen 1 – 12, kutsuu Matteuksen 13, 14 ja syö publikaanien kanssa 15 – 17, puhuu paastoamisesta 18 – 22 ja puolustaa opetuslapsiaan, jotka katkovat tähkäpäitä sapattina 23 – 28.FI33/38

1 Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin; ja kun kuultiin hänen olevan kotona,

TKIS

1 Muutamien päivien kuluttua Hän jälleen meni Kapernaumiin, ja saatiin tietää, että Hän on kotona.

Biblia1776

1. Ja taas muutamain päiväin jälkeen meni hän Kapernaumiin, ja se kuultiin, että hän huoneessa oli,

CPR1642

1. JA taas muuttamain päiwäin jälken meni hän Capernaumijn

UT1548

1. JA taas mwtamain peiuein ielkin/ sisellemeni hen Capernaumin/ Ja se tuli cwluxi/ että hen hones oli. (Ja taas muutamain päiwäin jälkeen/ sisälle meni hän Kapernaumiin/ Ja se tuli kuulluksi/ että hän huoneessa oli.)FI33/38

2 kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa.

TKIS

2 (Heti) kokoontui monia, niin ettei ollut sijaa enää ovenkaan edessä. Ja Hän puhui heille sanaa.

Biblia1776

2. Ja kohta kokoontuivat monta, niin ettei enää siaa ollut, ei ovenkaan tykönä; ja hän puhui heille sanan.

CPR1642

2. Ja cohta cocounsit monda nijn ettei heillä sia ollut ei ulcommaisellacan puolella owe ja hän puhui heille.

UT1548

2. Ja cochta cokounsit monda/ nin ettei io ne sijat/ quin Ouen tykene olit/ heite wetänyet/ ia hen puhui heille sarnan. (Ja kohta kokoontui monta/ niin ettei jo ne sijat/ kuin owen tykönä olit/ heitä wetäneet/ ja hän puhui heille saarnan.)FI33/38

3 Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä.

TKIS

3 Niin he tulivat Hänen luokseen tuoden halvautunutta neljän miehen kantamana.

Biblia1776

3. Ja hänen tykönsä tulivat, jotka toivat yhtä halvattua, joka neljältä kannettiin.

CPR1642

3. JA hänen tygöns tulit jotca toit yhtä halwattua joca neljäldä cannettin.

UT1548

3. Ja tulit henen tygens wiedhen ychte Ramba/ ioca nelielde cannettin. (Ja tulit hänen tykönsä wieden yhtä rampaa/ joka neljältä kannettiin.)FI33/38

4 Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi.

TKIS

4 Kun he eivät kansanjoukon vuoksi päässeet* Hänen lähelleen, he purkivat kattoa siitä, missä Hän oli ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvautunut makasi.

Biblia1776

4. Ja kuin ei he saaneet häntä lähestyä kansan tähden, niin he kiskoivat huoneen katon, jossa hän oli, ja kaivoivat lävitse, ja laskivat vuoteen alas, jossa halvattu makasi.

CPR1642

4. Ja cuin ei he woinet händä lähestyä Canssan tähden nijn he kiscoit huonen caton josa hän oli ja caiwoit caton läpidze ja laskit wuoten alas josa halwattu macais.

UT1548

4. Ja quin eiuet he woinuet hende lehestyue canssan tehden/ nin he kiskoit honecten caton/ ioissa hen oli/ ia lepitzencaiwoit caton/ ia kieusille alaslaskit wooten/ iossa se Ramba macasi. (Ja kuin eiwät he woineet häntä lähestyä kansan tähden/ niin he kiskoit huoneitten katon/ jossa hän oli/ läwitse kaiwoit katon/ ja köysillä alaslaskit wuoteen/ jossa se rampa makasi.)FI33/38

5 Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi".

TKIS

5 Nähdessään heidän uskonsa Jeesus sanoi halvautuneelle: "Poikani, syntisi *ovat (sinulle) anteeksi annetut*."

Biblia1776

5. Mutta kuin Jesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: poikani, sinun syntis annetaan sinulle anteeksi.

CPR1642

5. Cosca Jesus näki heidän vscons sanoi hän halwatulle: poican sinun syndis annetan sinulle andexi.

UT1548

5. Quin nyt Iesus neki heiden wskons/ sanoi hen Rammalle/ Poican/ sinun synnis andexiannetan sinulle. (Kuin nyt Jesus näki heidän uskonsa/ sanoi hän rammalle/ Poikani/ sinun syntisi anteeksiannetaan sinulle.)FI33/38

6 Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään:

TKIS

6 Mutta siellä oli istumassa joitakin kirjanoppineita ja he ajattelivat mielessään:

Biblia1776

6. Niin siellä olivat muutamat kirjanoppineista, jotka istuivat ja ajattelivat sydämessänsä:

CPR1642

6. Nijn siellä olit muutamat Kirjanoppenuist istuit ja ajattelit sydämisäns: mitä tämä näin pilcka puhu ?

UT1548

6. Nin olit sielle mwtamat Kirianoppenuist/ istudhen/ ia aijattelit heiden sydhemisens/ Mite teme nein pilca puhupi? (Niin olit siellä muutamat kirjanoppineista/ istuen/ ja ajattelit heidän sydämissänsä/ Mitä tämä näin pilkkaa puhuupi?)FI33/38

7 Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?

TKIS

7 Kuinka tämä näin *rienaa?* Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi yksi, Jumala?

Biblia1776

7. Mitä tämä niin pilkkaa puhuu? Kuka voi synnit antaa anteeksi paitsi ainoaa Jumalaa?

CPR1642

7. Cuca woi synnit anda andexi paidzi ainoata Jumalata ?

UT1548

7. Cuca woipi synnit andeexianda/ mutta ainoa Jumala? (Kuka woipi synnit anteeksi antaa/ mutta ainoa Jumala?)FI33/38

8 Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne?

TKIS

8 Kun Jeesus heti hengessään tunsi, että he näin itsekseen ajattelivat, Hän sanoi heille: "Miksi ajattelette tätä mielessänne?

Biblia1776

8. Ja kohta kuin Jesus tunsi hengessänsä, että he niin itsellänsä ajattelivat, sanoi hän heille: mitä te näitä ajattelette teidän sydämessänne?

CPR1642

8. Ja cohta cuin Jesus tunsi Hengesäns että he nijn idzelläns ajattelit sanoi hän heille: mitä te näitä ajattelette teidän sydämisän ?

UT1548

8. Ja cochta quin Iesus tunsi Hengesens/ että he nin aiattelit itzellens/ sanoi hen heille. Mite te neite aiattelette teiden sydhemisen? (Ja kohta kuin Jesus tunsi hengessänsä/ että he niin ajattelit itsellensä/ sanoi hän heille. Mitä te näitä ajattelette teidän sydämissän?)FI33/38

9 Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'?

TKIS

9 Kumpi on helpompaa, sanoa halvautuneelle: *'Synnit ovat sinulle anteeksi annetut'* vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'?

Biblia1776

9. Kumpi on keviämpi, sanoa halvatulle: synnit annetaan sinulle anteeksi, taikka sanoa: nouse, ja ota sinun vuotees ja käy?

CPR1642

9. Cumbi on kewiämbi sano halwatulle synnit annetan sinulle andexi taicka sanoa: nouse ota sinun wuotes ja mene ?

UT1548

9. Cumbi on keuiembi sanoa sillen rammalle/ synnit andexiannetaan sinulle/ taicka sano/ Nouse ota sinun wotes/ ia mene? (Kumpi on keweämpi sanoa sillen rammalle/ synnit anteeksi annetaan sinulle/ taikka sanoa/ Nouse ota sinun wuoteesi/ ja mene?)FI33/38

10 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" — hän sanoi halvatulle —

TKIS

10 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi" — Hän sanoi halvautuneelle:

Biblia1776

10. Mutta että teidän pitää tietämän Ihmisen Pojalla olevan vallan maan päällä synnit anteeksi antaa, (sanoi hän halvatulle:)

CPR1642

10. Mutta että te tiedäisitte ihmisen Pojalla olewan woiman maan päällä syndiä anda andexi nijn hän sanoi halwatulle:

UT1548

10. Mutta senpäle että teiden pite tietemen/ että Inhimisen Poialla/ ombi woima maan päle syndi andexianda/ nin hen sanoi Rammalle/ (Mutta sen päälle että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla/ ompi woima maan päällä synti anteeksi antaa/ niin hän sanoi rammalle/)FI33/38

11 minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.

TKIS

11 Minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

Biblia1776

11. Minä sanon sinulle: nouse ja ota vuotees, ja mene kotias.

CPR1642

11. Minä sanon sinulle: nouse ota wuotes ja mene cotias.

UT1548

11. Sinulle mine sanon/ nouse ota wootes ia mene cotias. (Sinulle minä sanon/ nouse ota wuoteesi ja mene kotiasi.)FI33/38

12 Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tämänkaltaista emme ole ikinä nähneet".

TKIS

12 Niin tämä heti nousi ja otettuaan vuoteensa meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Emme ole koskaan nähneet tällaista."

Biblia1776

12. Ja hän nousi kohta ja otti vuoteen ja meni ulos kaikkein nähden, että he kaikki hämmästyivät ja kunnioittivat Jumalaa, sanoen: emme ole ikänä sen muotoista nähneet.

CPR1642

12. Ja hän nousi cohta otti wuotens ja meni ulos caickein nähden että he caicki hämmästyit ja cunnioidzit Jumalata sanoden: En me ole ikänäns sen muotoista nähnet.

UT1548

12. Ja cochta hen nousi otti wootens ia wlgosmeni caikein nähden/ nin että he caiki hemmestyit ia cunnioitzit Jumalata sanoden/ Emme me ikenens semmotoista nähneet. (Ja kohta hän nousi otti wuoteensa ja ulosmeni kaikkein nähden/ niin että he kaikki hämmästyit ja kunnioitsit Jumalata sanoen/ Emme me ikänänsä semmotoista nähneet.)FI33/38

13 Ja taas hän lähti pois ja kulki järven rantaa. Ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän opetti heitä.

TKIS

13 Jälleen Hän lähti pois pitkin järven rantaa. Ja kaikki kansa tuli Hänen luokseen ja Hän opetti heitä.

Biblia1776

13. Ja hän läksi taas ulos meren puoleen, ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän opetti heitä.

CPR1642

13. JA hän läxi taas ulos meren puoleen ja paljo Canssa tulit hänen tygöns ja hän opetti heitä.

UT1548

13. Ja hen wlgoslexi/ taas meren poleen/ ia caiki Canssa tuli henen tygens/ ia hen opetti heite. (Ja hän ulosläksi/ taas meren puoleen/ ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä/ ja hän opetti heitä.)FI33/38

14 Ja ohi kulkiessaan hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä.

TKIS

14 Eteenpäin kulkiessaan Hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Niin tämä nousi ja seurasi Häntä."

Biblia1776

14. Ja kuin hän meni ohitse, näki hän Levin Alphein pojan istuvan tullihuoneessa, ja sanoi hänelle: seuraa minua. Ja hän nousi ja seurasi häntä.

CPR1642

14. Ja cuin Jesus meni ohidze näki hän Lewin Alphein pojan istuwan Tulli ottamas ja hän sanoi hänelle: Seura minua.

UT1548

14. Ja quin Iesus ohitzemeni/ näki hen Leuin Alphein poian/ istuuan Tullin tykene/ ia sanoi henelle/ Seura minua. (Ja kuin Jesus ohitse meni/ näki hän Lewin Alphein pojan/ istuwan tullin tykönä/ ja sanoi hänelle/ Seuraa minua.)FI33/38

15 Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania ja syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa; sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa.

TKIS

15 Ja tapahtui, että kun Hän aterioi hänen kotonaan, niin myös monta veronkantajaa ja syntistä aterioi Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa kanssa. Sillä heitä oli paljon, ja he seurasivat Häntä.

Biblia1776

15. Ja tapahtui, kuin hän atrioitsi hänen huoneessansa, atrioitsi myös monta Publikania ja syntistä Jesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa; sillä niitä oli paljo, jotka häntä olivat seuranneet.

CPR1642

15. Ja hän nousi ja seurais händä. Ja se tapahtui cosca hän atrioidzi hänen huonesans atrioidzi myös monda Publicani ja syndistä Jesuxen ja hänen Opetuslastens cansa: sillä nijtä oli paljo cuin händä olit seurannet.

UT1548

15. Ja hen ylesnousi/ seurasi hende. Ja se tapachtui/ coska hen atrioitzi henen honesans monda mös Publicani ia Syndiste ynne atroitzit Iesusen/ ia henen Opetuslastens cansa/ sille nijte oli monda iotca hende olit seuraneet. (Ja hän ylösnousi/ seurasi häntä. Ja se tapahtui/ koska hän aterioitsi hänen huoneessansa monta myös publikaania ja syntistä ynnä aterioitsit Jesuksen/ ja hänen opetuslastensa kanssa/ sillä niitä oli monta jotka häntä olit seuranneet.)FI33/38

16 Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö?"

TKIS

16 Nähdessään Hänen syövän * veronkantajain ja syntisten kanssa kirjanoppineet ja fariseukset* sanoivat Hänen opetuslapsilleen: "Miksi Hän syö (ja juo) veronkantajain ja syntisten kanssa?"

Biblia1776

16. Ja kuin kirjanoppineet ja Pharisealaiset näkivät hänen syövän Publikanien ja syntisten kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsillensa: miksi hän syö ja juo Publikanien ja syntisten kanssa?

CPR1642

16. Ja cuin Kirjanoppenet ja Phariseuxet näit hänen syöwän Publicanein ja syndisten cansa sanoit he hänen Opetuslapsillens: mixi hän syö ja juo Publicanein ja synneisten cansa ?

UT1548

16. Ja ne Kirianoppeneet ia Phariseuset quin he neit henen söuen Publicanein ia Syndiste' cansa/ sanoit he henen Opetuslapsillens/ Mixi hen sööpi ia ioopi Publicanein ia Synneisten cansa? (Ja ne kirjanoppineet ja phariseukset kuin he näit hänen syöwän publikanein ja syntisten kanssa/ sanoit he hänen opetuslapsillensa/ Miksi hän syöpi ja juopi publikanein ja syntisten kanssa?)FI33/38

17 Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

TKIS

17 Sen kuultuaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä (mielenmuutokseen)."

Biblia1776

17. Ja kuin Jesus sen kuuli, sanoi hän heille: ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat: en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.

CPR1642

17. Cosca Jesus sen cuuli sanoi hän heille: Ei terwet tarwidze Läkäritä mutta sairat: en minä ole tullut cudzuman wanhurscaita mutta syndisitä parannuxeen.

UT1548

17. Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen heille. Ei taruitze ne Teruet läkerite/ mutta ne Sairahat. Em mine ole tullut cutzuman wanhurskaita/ mutta synnisite parannoxelle. (Koska Jesus sen kuuli/ sanoi hän heille. Ei tarwitse ne terweet lääkäriä/ mutta ne sairaat. En minä ole tullut kutsumaan wanhurskaita/ mutta syntisiä parannukselle.)FI33/38

18 Ja Johanneksen opetuslapset ja fariseukset pitivät paastoa. Niin tultiin ja sanottiin hänelle: "Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat; miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?"

TKIS

18 Johanneksen *ja fariseusten opetuslapset* paastosivat. Niin tultiin ja sanottiin Hänelle: "Miksi Johanneksen [opetuslapset] ja fariseusten opetuslapset paastoavat, mutta sinun opetuslapsesi eivät paastoa?"

Biblia1776

18. Ja Johanneksen ja Pharisealaisten opetuslapset paastosivat; niin he tulivat ja sanoivat hänelle: miksi Johanneksen ja Pharisealaisten opetuslapset paastoovat, mutta ei sinun opetuslapses paastoo?

CPR1642

18. JA Johannexen ja Phariseusten Opetuslapset paastoisit paljo nijn he tulit ja sanoit hänelle: mixi Johannexen ja Phariseusten Opetuslapset paastowat mutta ei sinun Opetuslapses paasto ?

UT1548

18. Ja ne Johannesen ia Phariseusten Opetuslapset paastosit palio/ Ja nin he tulit ia sanoit henelle/ Mixi Johannesen ia Phariseusten Opetuslapset paastouat/ mutta sinun Opetuslapses eiuet paasto? (Ja ne Johanneksen ja phariseusten opetuslapset paastosit paljon/ Ja niin he tulit ja sanoit hänelle/ Miksi Johanneksen ja phariseusten opetuslapset paastoawat/ mutta sinun opetuslapsesi eiwät paastoa?)FI33/38

19 Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan? Niin kauan kuin heillä on ylkä seurassaan, eivät he voi paastota.

TKIS

19 Jeesus sanoi heille: "Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan? Niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan he eivät voi paastota.

Biblia1776

19. Ja Jesus sanoi heille: kuinka hääjoukko taitaa paastota, niinkauvan kuin ylkä on heidän kanssansa? Niinkauvan kuin ylkä on heidän kanssansa, ei he voi paastota.

CPR1642

19. Ja Jesus sanoi heille: Cuinga hääjoucko taita paastota nijncauwan cuin ylkä on heidän cansans ? Nijncauwan cuin ylkä on heidän cansans ei he woi paastota.

UT1548

19. Ja sanoi heille Iesus/ Quinga Hääcansa taita paastota/ nincauuan quin Ylke on heiden cansans? Quincauuan Ylke on heiden cansans ei he woi paastota. (Ja sanoi heille Jesus/ Kuinka hääkansa taitaa paastota/ niinkauan kuin ylkä on heidän kanssansa? Kuin kauan ylkä oon heidän kanssansa ei he woi paastota.)FI33/38

20 Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, sinä päivänä, he paastoavat.

TKIS

20 Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin *niinä päivinä* he paastoavat.

Biblia1776

20. Mutta ne päivät tulevat, että ylkä heiltä otetaan pois, ja niinä päivinä pitää heidän paastooman.

CPR1642

20. Mutta ne päiwät tulewat että ylkä heildä otetan pois ja nijnä päiwinä piti heidän paastoman.

UT1548

20. Mutta ne peiuet tuleuat/ coska Ylke heilde poisotetan/ ia silloin nijne peiuine he paastouat. (Mutta ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä pois otetaan/ ja silloin niinä päiwinä he paastoawat.)FI33/38

21 Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan; muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhasta vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi.

TKIS

21 Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaatteeseen. Muuten sen uusi täytetilkku repii *vanhaa vaatetta*, ja reikä tulee pahemmaksi.

Biblia1776

21. Ja ei ompele kenkään uutta paikkaa vanhaan vaatteeseen; sillä uusi paikka repäisee itsensä kuitenkin vanhasta, ja läpi tulee pahemmaksi.

CPR1642

21. Ei ombele kengän vtta paicka wanhaan waattesen sillä vsi paicka rewäise idzens cuitengin sijtä wanhasta ja läpi tule pahemmaxi.

UT1548

21. Eikengen wtta Paicka ombele wanhan waattein/ mutoin se wsi Paicka reuäise quitengin sijte wanhasta/ ia lepi tule pahemaxi. (Ei kenkään uutta paikkaa ompele wanhan waatteihin/ muuton se uusi paikka rewäisee kuitenkin siitä wanhastä ja läpi tulee pahemmaksi.)FI33/38

22 Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin viini pakahuttaa leilit, ja viini menee hukkaan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin."

TKIS

22 Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muuten (uusi) viini pakahuttaa leilit ja viini *vuotaa pois* ja leilit turmeltuvat. Vaan uusi viini on laskettava uusiin leileihin."

Biblia1776

22. Ja ei pane kenkään nuorta viinaa vanhoihin leileihin; muutoin nuori viina särkee leilit, ja niin viina vuotaa pois, ja leilit turmellaan; mutta nuori viina pitää uusiin leileihin pantaman.

CPR1642

22. Ja ei pane kengän tuoretta wijna wanhoin leileihin sillä tuore wijna särke leilit ja nijn wijna haascandu ja leilit huckanduwat mutta tuore wijna pitä vsijn leileihin pandaman.

UT1548

22. Ja eikengen pane Norta wina wanhoin Leilijn/ mutoin se nori wina särcke Leilit ia wina haaskandu/ ia Leilit huckanduuat/ mutta noori wina pite pandama' wsijn Leilijn. (Ja ei kenkään pane nuorta wiinaa wanhoihin leileihin/ muutoin se nuori wiina särkee leilit ja wiina haaskaantuu/ ja leilit hukkaanuwat/ mutta nuori wiina pitää pantaman uusiin leiliin.)FI33/38

23 Ja tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä.

TKIS

23 Tapahtui, että Hän sapattina kulki viljavainioitten halki, ja Hänen opetuslapsensa alkoivat tehdä tietä katkoen tähkäpäitä.

Biblia1776

23. Ja tapahtui, että hän kävi sabbatina laihoin lävitse, niin hänen opetuslapsensa rupesivat käydessänsä tähkäpäitä katkomaan.

CPR1642

23. JA se tapahtui että hän käwi Sabbathina laihoin läpidze nijn hänen Opetuslapsens rupeisit tien ohes tähkäpäitä catcoiman.

UT1548

23. Ja se tapachtui että hen Sabbathina keui Laihoin lepitze/ ia rupesit henen Opetuslapsens tien ohes tehckepeite catkoimahan/ (Ja se tapahtui että hän sabbathina käwi laihoin läwitse/ ja rupesit hänen opetuslapsensa tien ohessa tähkäpäitä katkomahan/)FI33/38

24 Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista?"

TKIS

24 Niin fariseukset sanoivat Hänelle: "Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista?"

Biblia1776

24. Ja Pharisealaiset sanoivat hänelle: katso miksi he tekevät sabbatina, jota ei sovi?

CPR1642

24. Ja Phariseuxet sanoit hänelle: Cadzo he tekewät sitä cuin ei Sabbathina sowi ?

UT1548

24. Ja ne Phariseuset sanoit henelle/ Catzos mixi he tekeuet Sabbathina quin ei soui? (Ja ne phariseukset sanoit hänelle/ Katsos miksi he tekewät sabbathina kuin ei sowi?)FI33/38

25 Hän sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä,

TKIS

25 Hän sanoi heille: "Oletteko koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän oli puutteessa ja nälissään, hän ja hänen seuralaisensa,

Biblia1776

25. Ja hän sanoi heille: ettekö te ole ikänä lukeneet, mitä David teki hädillänsä, kuin hän isosi ja ne, jotka hänen kanssansa olivat?

CPR1642

25. Ja hän sanoi heille: Ettekö te ole ikänäns lukenet mitä Dawid teki hädilläns cosca hän isois ja ne jotca hänen cansans olit ?

UT1548

25. Ja hen sanoi heille/ Ettekö te ole ikenens lukeneet mite Dauid hädhillens teki coska hen isoisi/ ia ne iotca henen cansans olit? (Ja hän sanoi heille/ Ettekö te ole ikänänsä lukeneet mitä Dawid hädällänsä teki koska hän isosi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit?)FI33/38

26 kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat?"

TKIS

26 hän kun meni Jumalan huoneeseen ylipappi Abjatarin* aikana ja söi näkyleivät, joita muitten ei ole lupa syödä kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka olivat hänen kanssaan?"

Biblia1776

26. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ylimmäisen papin Abjatarin aikana, ja söi näkyleivät, joita ei sopinut syödä, vaan ainoasti pappein, ja hän antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat.

CPR1642

26. Cuinga hän meni Jumalan huonesen ylimmäisen Papin AbJatharin aicana ja söi näkyleiwät joita ei kengän tohtinut syödä waan Papit ja hän andoi myös nijlle jotca hänen cansans olit.

UT1548

26. Quinga hen sisellemeni Jumalan Honesen/ sen ylimeisen Papin Abiatharin aican/ ia söi * Näkyleiuet/ ioita eikengen mactanut södhe/ mutta wan Papit/ Ja hen annoi mös ninen/ iotca henen cansans olit. (Kuinka hän sisälle meni Jumalan huoneeseen/ sen ylimmäisen papin Abiatharin aikaan/ ja söi näkyleiwät/ joita eikenkään mahtanut syödä/ mutta waan papit/ Ja hän antoi myös niiden/ jotka hänen kanssansa olit.)FI33/38

27 Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.

TKIS

27 Ja Hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten."

Biblia1776

27. Ja hän sanoi heille: sabbati on ihmistä varten tehty ja ei ihminen sabbatia varten.

CPR1642

27. Ja hän sanoi heille: Sabbathi on ihmistä warten tehty ja ei ihminen Sabbathia warten.

UT1548

27. Ja hen sanoi heille/ Sabbathi on Inhimiste warten techty/ ia ei Inhiminen Sabbathi warten. (Ja hän sanoi heille/ Sabbathi on ihmistä warten tehty/ ja ei ihminen sabbathia warten.)FI33/38

28 Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra."

TKIS

28 Niin Ihmisen Poika on siis sapatinkin herra."

Biblia1776

28. Niin on myös Ihmisen poika sabbatin Herra.

CPR1642

28. Ihmisen Poica on myös Sabbathin Herra.

UT1548

28. Nin ombi mös Inhimisen Poica Herra Sabbathin päle. (Niin ompi myös Ihmisen Poika Herra sabbathin päälle.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16