Markuksen evankeliumi


14 luku
Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat Jeesuksen surmatuksi 1, 2 Jeesus voidellaan 3 – 9; Juudas tarjoutuu kavaltamaan hänet 10, 11; Jeesus syö pääsisäislampaan 12 – 21, asettaa ehtoollisen 22 – 25, sanoo opetuslastensa loukkaantuvan häneen 26 – 31 ja rukoilee Getsemanessa 32 – 42; hänet vangitaan 43 – 50 Eräs mukana seurannut nuorukainen pakenee 51, 52 Jeesus on suuren neuvoston tutkittavana 53 – 65 Pietari kieltää Jeesuksen 66 – 72. (V.1, 2 vert. Matt.26:2 – 5 Luuk.22:1,2.)FI33/38

1 Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi.

TKIS

1 Kahden päivän perästä oli pääsiäinen ja hapattomain leipäin juhla. Niin ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, miten saisivat Hänet kavalasti kiinni otetuksi ja tapetuksi.

Biblia1776

1. Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja makianleivän päivät. Ja ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsivät, kuinka he kavaluudella hänen kiinniottaisivat ja tappaisivat.

CPR1642

1. NIin oli cahden päiwän perästä Pääsiäinen ja makianleiwän päiwät. Ja ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet edzeit cuinga he cawaludella hänen kijnniottaisit ja tappaisit.

UT1548

1. NIn oli cahden peiuen peräste Päsieinen/ ia makijaleiuen peiuet. Ja ne ylimeiset Papit ia Kiria'oppenuet etzit quinga he caualuxel hene' kijniotaisit/ ia tappaisit. (Niin oli kahden päiwän perästä Pääsiäinen/ ja makeanleiwän päiwät. Ja ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsit kuinka he kawaluksella hänen kiinniottaisit/ ja tappaisit.)FI33/38

2 Sillä he sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa".

TKIS

2 Sillä he sanoivat: "Ei juhlilla, jottei syntyisi meteliä kansassa."

Biblia1776

2. Mutta he sanoivat: ei juhlapäivänä, ettei kapina nousisi kansassa.

CPR1642

2. Nijn he sanoit: ei Juhla päiwänä ettei capina nousis Canssasa.

UT1548

2. Nin he sanoit/ Ei Juhla peiuen ette capina nousisi Canssasa. (Niin he sanoit/ Ei juhlapäiwän että kapina nousisi kansassa.)FI33/38

3 Ja kun hän oli Betaniassa, pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä.

TKIS

3 Kun Hän oli Betaniassa pitaalisen Simonin talossa, tuli Hänen aterialla ollessaan nainen mukanaan alabasteripullo, jossa oli oikeaa kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja valutti voiteen Hänen päähänsä.

Biblia1776

3. Ja kuin hän oli Betaniassa spitalisen Simonin huoneessa, ja atrioitsi, niin tuli yksi vaimo, jolla oli lasi turmelematointa ja kallista nardusvoidetta, ja hän särki lasin ja vuodatti hänen päänsä päälle.

CPR1642

3. JA cuin hän oli Bethanias sen spitalisen Simonin huonesa ja atrioidzi nijn tuli yxi waimo jolla oli Clasi turmelematoinda ja callist Narduxen woidet ja hän särki Clasin ja wuodatti hänen pääns päälle.

UT1548

3. Ja quin hen oli Bethanias/ sen Spitalisen Simonin hoonesa ia atrioitzi/ nin tuli yxi waimo iolla oli yxi Clasi turmelematoind ia callist Nardusen woidhet/ Ja hen serki Clasin/ ia wodhatti henen päens päle. (Ja kuin hän oli Bethaniassa/ ja sen spitaalisen Simonin huoneessa ja aterioitsi/ niin tuli yksi waimo jolla oli yksi klasi turmelematointa ja kallista narduksen woidetta/ Ja hän särki klasin/ ja wuodatti hänen päänsä päälle.)FI33/38

4 Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään: "Mitä varten tämä voiteen haaskaus?

TKIS

4 Niin oli muutamia, jotka närkästyneinä sanoivat keskenään: "Mitä varten tapahtui tämä voiteen haaskaus?

Biblia1776

4. Niin muutamat närkästyivät itsellensä ja sanoivat: mihinkä on tapahtunut tämä voiteen haaskaus?

CPR1642

4. Nijn muutamat närkästyit idzelläns ja sanoit: mihingä on tapahtunut tämä woiten haascaus ?

UT1548

4. Nin olit mutamat/ iotca närckestyit itzellens/ ia sanoit/ Mihinge teme woiten haaskaus? (Niin oli muutamat/ jotka närkästyit itsellensä/ ja sanoit/ Mihinkä tämä woiteen haaskaus?)FI33/38

5 Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään kuin kolmeensataan denariin ja antaa ne köyhille." Ja he toruivat häntä.

TKIS

5 Olisihan tämän voiteen voinut myydä enempään kuin kolmeensataan denariin ja antaa ne köyhille." Ja he tiuskivat hänelle.

Biblia1776

5. Sillä tämä olis taidettu myytää enempää kuin kolmeensataan penninkiin, ja annettaa vaivaisille. Ja he napisivat häntä.

CPR1642

5. Sillä tämä olis taittu myytä enämbän cuin colmeen sataan penningijn ja annetta waiwaisten ja he napisit händä.

UT1548

5. Sille teme olis taittu mytä enämpeen quin colmen satan peningijn/ ia annetta waiuasten. Ja he napitzit hende wastan. (Sillä tämä olis taidettu myydä enempään kuin kolmeen sataan penninkiin/ ja annettaa waiwasten. Ja he napitsit häntä wastaan.)FI33/38

6 Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle.

TKIS

6 Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi tuotatte hänelle mielipahaa? Hän teki minulle hyvän työn.

Biblia1776

6. Niin Jesus sanoi: sallikaat hänen olla rauhassa! miksi te häntä vaivaatte? Hän teki hyvän työn minun kohtaani.

CPR1642

6. Nijn Jesus sanoi: sallicat hänen olla rauhas mixi te händä waiwatte.

UT1548

6. Nin IesuS sanoi/ Sallicat hende rauhas/ mixi te hende waiuat? (Niin Jesus sanoi/ Sallikaat hänen rauhassa/ miksi te häntä waiwaat?)FI33/38

7 Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina.

TKIS

7 Köyhät teillä on aina keskellänne, ja milloin haluatte, voitte tehdä heille hyvää. Mutta minua teillä ei ole aina.

Biblia1776

7. Sillä teillä ovat aina vaivaiset, ja koska ikänä te tahdotte, niin te saatte heille hyvin tehdä. Mutta en minä teillä aina ole.

CPR1642

7. Hän teki hywän työn minun cohtani: sillä teillä owat aina waiwaiset ja cosca ikänäns te tahdotte nijn te saatte heille hywä tehdä.

UT1548

7. Hyuen töen hen teki minun cochtaani/ Sille aina ouat teille waiuaset tykenen/ ia coska ikenens te tahdotta/ nin te taidhatta heille hyuetehde. Mutta em mine teille aina ole/ (Hywän työn hän teki minun kohtaani/ Sillä aina owat teilllä waiwaiset tykönän/ ja koska ikänänsä te tahdotte/ niin te taidatte heille hywää tehdä. Mutta en minä teille aina ole/)FI33/38

8 Hän teki, minkä voi. Edeltäkäsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten.

TKIS

8 Hän *teki minkä voi* ja voiteli etukäteen ruumiini hautaamista varten.

Biblia1776

8. Tämä teki, mitä hän voi, ja ennätti voitelemaan minun ruumistani hautaamiseksi.

CPR1642

8. Mutta en minä teillä aina ole: Tämä teki mitä hän woi ja ennätti woiteleman minun ruumistani hautamisexi.

UT1548

8. Teme teki mite hen woi/ hen ennetti minun Rumin woitileman Hautamisexi. (Tämä teki mitä hän woi/ hän ennätti minun ruumiin woiteleman hautaamiseksi.)FI33/38

9 Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa."

TKIS

9 Totisesti sanon teille: missä tahansa koko maailmassa julistetaan tätä ilosanomaa, myös se mitä hän teki, mainitaan hänen muistokseen."

Biblia1776

9. Totisesti sanon minä teille: kussa ikänä tämä evankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa, niin myös tämä, minkä hän teki, pitää mainittaman hänen muistoksensa.

CPR1642

9. Totisest sanon minä teille: cusa tämä Evangelium saarnatan caikes mailmas nijn myös tämä cuin hän teki pitä saarnattaman hänen muistoxens.

UT1548

9. Totisesta sanon mine teille/ Cussa teme Euangelium sarnatan caikes mailmas/ nin mös teme quin hen nyt teki/ sarnattaman pite henen muistoxens. (Totisesti minä sanon teille/ Kussa tämä ewankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa/ niin myös tämä kuin hän nyt teki/ saarnattaman pitää hänen muistoksensa.)FI33/38

10 Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille.

TKIS

10 Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen Hänet heille.

Biblia1776

10. Ja Juudas Iskariot, yksi kahdestatoistakymmenestä, meni ylimmäisten pappein tykö, että hän pettäis hänen heille.

CPR1642

10. JA Judas Ischarioth yxi cahdestatoistakymmenest meni ylimmäisten Pappein tygö että hän pettäis hänen heille:

UT1548

10. Ja Judas Ischarioth yxi nijste cadhestoistakymenest poismeni ylimeisten Pappein tyge/ ette henen piti heille henen pettemen. (Ja Judas Ischariot yksi niistä kahdestatoista kymmenestä pois meni ylimmäisten pappein tykö/ että hänen piti heille hänen pettämän.)FI33/38

11 Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi.

TKIS

11 Sen kuullessaan he ihastuivat ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Niin hän mietti, kuinka sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi Hänet.

Biblia1776

11. Kuin he sen kuulivat, ihastuivat he, ja lupasivat hänelle rahaa antaa. Ja hän etsi, kuinka hän soveliaalla ajalla hänen pettäis.

CPR1642

11. Cosca he sen cuulit ihastuit he ja lupaisit hänelle raha anda. Ja hän edzei cuinga hän soweliasti hänen pettäis.

UT1548

11. Coska he sen cwlit/ ihastuidh he ia lupasit henen penningite andaxens. Ja hen etzi quinga hen soueliasti henen petteis. (Koska he sen kuulit/ ihastuit he ja lupasit hänen penninkiä antaaksensa. Ja hän etsi kuinka hän soweliaasti hänen pettäisi.)FI33/38

12 Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?"

TKIS

12 Ensimmäisenä hapattomain leipäin päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, sanoivat Hänen opetuslapsensa Hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäisaterian syödäksesi?"

Biblia1776

12. Ja ensimäisenä makian leivän päivänä, kuin pääsiäislammas teurastettiin, sanoivat hänelle hänen opetuslapsensa: kussas tahdot, että me menemme ja valmistamme syödäkses pääsiäislampaan?

CPR1642

12. JA ensimäisnä makian leiwän päiwänä cosca Pääsiäis lammas teurastettin sanoit hänelle hänen Opetuslapsens: Cusas tahdot että me menemme ja walmistam syödäxes Pääsiäis lamban ?

UT1548

12. Ja ensimeisne makianleiuen peiuen coska Päsieis Lammas wffrattijn/ sanoit henelle henen Opetuslapsens/ Cussa sine tahdot ette me meneme/ ia walmistam sinun södhexes Päsieis Lamban? (Ja ensimmäisenä makeanleiwän päiwänä koska pääsiäislammas uhrattiin/ sanoit hänelle hänen opetuslapsensa/ Kussa sinä tahdot että me menemme/ ja walmistamme sinun syödäksesi pääsiäislampaan?)FI33/38

13 Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä.

TKIS

13 Niin Hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa. Seuratkaa häntä.

Biblia1776

13. Ja hän lähetti kaksi opetuslapsistansa, ja sanoi heille: menkäät kaupunkiin, ja yksi ihminen kohtaa teitä, kantain vesiastiaa; noudattakaat häntä.

CPR1642

13. Ja hän lähetti caxi hänen Opetuslapsistans ja sanoi heille: mengät Caupungijn ja yxi ihminen cohta teidän candain wesiastiata noudattacat händä.

UT1548

13. Ja hen vloslehetti caxi henen Opetuslapsistans/ ia sanoi heille/ Menget Caupungin/ ia nin yxi Inhimine' teiden cohdapi candain wesi Crusi/ noudhattaca hende/ (Ja hän ulos lähetti kaksi hänen opetuslapsistansa/ ja sanoi heille/ Menkäät kaupunkiin/ ja niin yksi ihminen teidän kohtaapi kantain wesikrusia/ noudattakaa häntä/)FI33/38

14 Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa: 'Opettaja sanoo: Missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'

TKIS

14 Ja mihin hän menee sanokaa talon isännälle: Opettaja sanoo: Missä on vierashuone,* jossa söisin pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa?

Biblia1776

14. Ja kuhunka hän menee sisälle, sanokaat perheen isännälle: Mestari sanoo: kussa on vierasten huone, jossa minä opetuslasteni kanssa söisin pääsiäislampaan?

CPR1642

14. Ja cuhunga hän mene sanocat perhen isännälle: Mestari käski sinulle sano: cusa on wierasten huone josa minä Opetuslasteni cansa söisin Pääsiäis lamban ?

UT1548

14. ia cuhunga hen sisellemenepi/ sanocat Peren Isenelle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Cussa ombi wieraste' hone/ iossa mine Opetuslasten cansa Päsieis Lamban söön? (ja kuhunka hän sisälle meneepi/ sanokaat perheen isännälle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Kussa ompi wierasten huone/ jossa minä opetuslasten kanssa pääsiäislampaan syön?)FI33/38

15 Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne."

TKIS

15 Hän näyttää teille ison ylähuoneen, valmiiksi varustetun. Valmistakaa meille sinne."

Biblia1776

15. Ja hän osoittaa teille suuren salin, rakennetun ja valmistetun, valmistakaat siellä meille.

CPR1642

15. Ja hän osotta teille suuren Salin raketun ja walmistetun walmistacat siellä meille.

UT1548

15. Ja hen osottapi teille yhden swren Salin/ leuitettyn ia walmistettun/ sielle walmistacat meiden eten. (Ja hän osoittaapi teille yhden suuren salin/ lewitetyn ja walmistetun/ siellä walmistakaat meidän eteen.)FI33/38

16 Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.

TKIS

16 Niin *Hänen opetuslapsensa* lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan kuin Hän heille sanoi. Ja he valmistivat pääsiäisaterian.

Biblia1776

16. Ja hänen opetuslapsensa menivät ja tulivat kaupunkiin, ja löysivät niinkuin hän oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.

CPR1642

16. Ja hänen Opetuslapsens menit ja tulit Caupungijn ja löysit nijncuin hän oli heille sanonut. Ja walmistit Pääsiäis lamban.

UT1548

16. Ja henen Opetuslapsens ulosmenit/ ia tulit Caupungin/ Ja leusit ninquin hen oli sanonut heille. Ja walmistit Päsieis Lamban. (Ja hänen opetuslapsensa ulos menit/ ja tulit kaupunkiin/ Ja löysit niinkuin hän oli sanonut heille. Ja walmistit pääsiäislampaan.)FI33/38

17 Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden kahdentoista kanssa.

TKIS

17 Illan tultua Hän saapui niitten kahdentoista kanssa.

Biblia1776

17. Ja kuin ehtoo tuli, tuli hän kahdentoistakymmenen kanssa.

CPR1642

17. Nijn hän tuli ehtona cahdentoistakymmenen cansa.

UT1548

17. Nin quin ioo Echto oli/ tuli hen Cahdhentoistakymenen cansa. (Niin kuin jo ehtoo oli/ tuli hän kahdentoista kymmenen kanssa.)FI33/38

18 Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani".

TKIS

18 Kun he olivat aterialla ja söivät Jeesus sanoi: "Totisesti sanon teille: yksi teistä — joka syö kanssani — kavaltaa minut."

Biblia1776

18. Ja kuin he istuivat pöydän tykönä ja söivät, sanoi Jesus: totisesti sanon minä teille: yksi teistä, joka syö minun kanssani, on minun pettävä.

CPR1642

18. Ja cuin he istuit pöydän tykönä ja söit sanoi Jesus: totisest sanon minä teille: yxi teistä joca syö minun cansani on minun pettäwä.

UT1548

18. Ja quin he istuit peudhen tyken ia söit/ sanoi IesuS/ Totisesta mine sanon teille/ Yxi teiste ioca söpi minun cansani/ ombi minun petteue. (Ja kuin he istuit pöydän tykönä ja söit/ sanoi Jesus/ Totisesti minä sanon teille/ Yksi teistä syöpi minun kanssani/ ompi minun pettäwä.)FI33/38

19 He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "En kaiketi minä?"

TKIS

19 He tulivat murheellisiksi ja rupesivat sanomaan Hänelle toinen toisensa perästä: "En kai minä?"

Biblia1776

19. Mutta he rupesivat murehtimaan ja yksi toisen jälkeen sanomaan: ollenko minä se? ja toinen ollenko minä se?

CPR1642

19. Ja he tulit murhellisexi ja rupeisit idzecukin sanoman: ollengo minä ? Ja toinen: ollengo minä ?

UT1548

19. Ja he tulit murehisans/ ia rupeisit henelle itzecuki sanoman/ Ollengo mine? Ja toinen/ Ollengo mine? (Ja he tulit murheisiinsa/ ja rupesit hänelle itsekukin sanoman/ Ollenko minä? Ja toinen/ Ollenko minä?)FI33/38

20 Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani.

TKIS

20 Hän (vastasi ja) sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin kanssani.

Biblia1776

20. Hän vastasi ja sanoi heille: yksi kahdestatoistakymmenestä, joka minun kanssani vatiin rupee.

CPR1642

20. Hän wastais ja sanoi heille: yxi cahdestatoistakymmenest joca minun cansani fatijn rupe.

UT1548

20. Nin hen wastasi ia sanoi heille/ Yxi Cahdestatoistakymenest ioca minun cansani Fatijn rupeile. (Niin hän wastasi ja sanoi heille/ Yksi kahdestatoista kymmenestä joka minun kanssani watiin rupeilee.)FI33/38

21 Niin, Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."

TKIS

21 Ihmisen Poika tosin menee pois niin kuin Hänestä on kirjoitettu. Mutta voi sitä ihmistä, jonka välityksellä Ihmisen Poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, jos hän ei olisi syntynyt."

Biblia1776

21. Ihmisen Poika tosin menee, niinkuin hänestä on kirjoitettu; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika petetään! se olis hänelle parempi, jos ei se ihminen olis syntynyt.

CPR1642

21. Ihmisen Poica mene tosin nijncuin hänestä on kirjoitettu mutta woi sitä ihmistä jonga cautta ihmisen Poica petetän se olis hänelle parambi jos ei se ihminen olis syndynyt.

UT1548

21. Inhimisen Poica tosin mene ninquin heneste on kirioitettu/ Mutta we sen Inhimisen ionga cautta Inhimisen Poica peteteen/ Se olis sen Inhimisen paranbi/ ios ei hen olisi syndynyt. (Ihmisen Poika tosin menee niinkuin hänestä on kirjoitettu/ Mutta woi sen ihmisen jonka kautta Ihmisen Poika petetään/ Se olisi sen ihmisen parempi/ jos ei hän olisi syntynyt.)FI33/38

22 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa (,syökää), tämä on minun ruumiini".

TKIS

22 Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille sanoen: "Ottakaa (,syökää): tämä on minun ruumiini."

Biblia1776

22. Ja heidän syödessänsä otti Jesus leivän, kiitti, mursi ja antoi heille, ja sanoi: ottakaat, syökäät: tämä on minun ruumiini.

CPR1642

22. JA heidän syödesäns otti Jesus leiwän kijtti ja mursi ja andoi heille ja sanoi: ottacat syökät tämä on minun ruumin.

UT1548

22. Ja heiden atrioidhesans otti IesuS Leiuen/ kijtti ia murssi/ ia annoi heille/ ia sanoi/ Ottacat/ söket/ Teme on minu' Rumin. (Ja heidän aterioidessanssa otti Jesus leiwän/ kiitti ja mursi/ ja antoi heille/ ja sanoi/ Ottakaat/ syökäät/ Tämä on minun ruumiini.)FI33/38

23 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.

TKIS

23 Samoin Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.

Biblia1776

23. Ja hän otti kalkin, kiitti ja antoi heille. Ja he joivat siitä kaikki.

CPR1642

23. Ja otti Calkin kijtti ja andoi heille. Ja he joit sijtä caicki.

UT1548

23. Ja otti Calkin kijtti/ ia annoi heille. Ja he iooit caiki heneste. (Ja otti kalkin kiitti/ ja antoi heille. Ja he joit kaikki hänestä.)FI33/38

24 Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, (uuden) liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.

TKIS

24 Ja Hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, (uuden) liiton veri, joka monen puolesta vuodatetaan.

Biblia1776

24. Ja hän sanoi heille: tämä on minun vereni, sen Uuden Testamentin, joka monen edestä vuodatetaan.

CPR1642

24. Ja hän sanoi heille: tämä on minun weren sen Uden Testamendin joca monen edest wuodatetan.

UT1548

24. Ja hen sanoi heille/ Teme on minun weren/ sen vden Testamentin/ ioca monen edhest vloswodhatetan. (ja hän sanoi heille/ Tämä on minun wereni/ sen uuden testamentin/ joka monen edestä uloswuodatetaan.)FI33/38

25 Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."

TKIS

25 Totisesti sanon teille: en juo enää viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."

Biblia1776

25. Totisesti sanon minä teille: en minä suinkaan silleen juo viinapuun hedelmästä, siihen päivään asti kuin minä sen juon uuden, Jumalan valtakunnassa.

CPR1642

25. Totisest sanon minä teille: en minä sillen juo wijnapuun hedelmäst sijhenasti cuin minä sen vden juon Jumalan waldacunnas.

UT1548

25. Totisesta mine sanon teille/ Em mine sillen ioo Winapuun hedhelmest sihen peiuen asti/ coska mine sen wden ioon JUMALAN Waldakunnas. (Totisesti minä sanon teille/ En minä silleen juo wiinapuun hedelmästä siihen päiwään asti/ koska minä sen uuden juon JUMALAN waltakunnassa.)FI33/38

26 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

TKIS

26 Ja laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljyvuorelle.

Biblia1776

26. Ja kuin he kiitosvirren olivat sanoneet, menivät he ulos Öljymäelle.

CPR1642

26. JA cuin he kijtoswirren olit sanonet menit he Öljymäelle.

UT1548

26. Ja quin he Kijtoswirdhen olit sanonuet/ vlosmenit he Ölio mäen päle. (Ja kuin he kiitoswirren olit sanoneet/ ulos menit he Öljymäen päälle.)FI33/38

27 Ja Jeesus sanoi heille: "(Tänä yönä) Kaikki te loukkaannutte (minuun), sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lampaat hajotetaan'.

TKIS

27 Jeesus sanoi heille: "(Tänä yönä) te kaikki loukkaannutte (minuun), sillä on kirjoitettu: Minä lyön paimenta ja lampaat hajoitetaan.

Biblia1776

27. Ja Jesus sanoi heille: kaikki te tänä yönä pahenette minussa, niinkuin kirjoitettu on: minä lyön paimenta, ja lampaat hajoitetaan.

CPR1642

27. Ja Jesus sanoi heille: caicki te tänä yönä pahenetta minusa nijncuin kirjoitettu on: Minä lyön paimenda ja lambat hajotetan.

UT1548

27. Ja IesuS sanoi heille/ Caiki te pahannet minun techteni tene öenä. Ninquin kiriotettu ombi/ Minun pite lömen Paimene'/ ia La'bat pite haioma'. (Ja Jesus sanoi heille/ Kaikki he pahennat minun tähteni tänä yönä. Niinkuin kirjoitettu ompi/ Minun pitää lyömän paimenen/ ja lampaat pitää hajoaman.)FI33/38

28 Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan."

TKIS

28 Mutta herättyäni eloon menen edellänne Galileaan."

Biblia1776

28. Mutta sitte kuin minä nousen ylös, niin minä käyn teidän edellänne Galileaan.

CPR1642

28. Mutta sijtte cuin minä ylösnousen nijn minä käyn teidän edellän Galileaan.

UT1548

28. Mutta sijtte quin mine ylesnousen/ nin mine teidhe' edhellen kieun Galilean. (Mutta sitten kuin minä ylösnousen/ niin minä teidän edellän käyn Galileaan.)FI33/38

29 Niin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä".

TKIS

29 Niin Pietari sanoi Hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä."

Biblia1776

29. Niin Pietari sanoi hänelle: ja jos vielä kaikki muut pahenisivat, en kuitenkaan minä pahene.

CPR1642

29. Nijn Petari sanoi hänelle: jos wielä caicki muut pahenisit en cuitengan minä pahene.

UT1548

29. Nin Petari sanoi henelle/ Ja ios wiele caiki pahenisit/ quitenga' em mine pahene. (Niin Petari sanoi hänelle/ Ja jos wielä kaikki pahenisit/ Kuitenkin en minä pahene.)FI33/38

30 Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".

TKIS

30 Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut."

Biblia1776

30. Ja Jesus sanoi hänelle: totisesti sanon minä sinulle: tänäpänä, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minun kiellät.

CPR1642

30. Ja Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänäpän ennen cuin cuckoi cahdesti laula sinä colmast minun kiellät.

UT1548

30. Ja IesuS sanoi henelle/ Totisesta mine sano' sinulle Ette tenepene/ ennenquin tene öene Cuckoi cahdiste laula/ sine colmaisti minun kiellet. (Ja Jesus sanoi hänelle/ Totisesti minä sanon sinulle että tänä päiwänä/ ennenkuin tänä yönä kukko kahdesti laulaa/ sinä kolmesti minun kiellät.)FI33/38

31 Mutta hän vakuutti vielä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä". Ja samoin sanoivat kaikki muutkin.

TKIS

31 Mutta hän vakuutti vielä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, en totisesti sinua kiellä.” Samoin sanoivat myös kaikki.

Biblia1776

31. Mutta hän sanoi vielä enemmin: jos minun pitäis kuoleman sinun kanssas, en minä ikänä kiellä sinua. Niin sanoivat myös kaikki.

CPR1642

31. Mutta hän sanoi wielä enämmin: jos minun pidäis cuoleman sinun cansas en minä sijttekän kielläis sinua. Nijn sanoit myös caicki.

UT1548

31. Mutta hen wiele wekeuemest sanoi Eipe semmengen ios minun pideis coleman sinun cansas/ em mine sinua kielleisi. Samallamodholla mös caiki sanoit. (Mutta hän wielä wäkewämmästi sanoi Eipä semmenkään jos minun pitäisi kuoleman sinun kanssasi/ en minä sinua kieltäisi. Samalla muodolla myös kaikki sanoit.)FI33/38

32 Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane; ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä rukoilen".

TKIS

32 Niin he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane, ja Hän sanoi opetuslapsilleen: "Istukaa tässä sillä aikaa, kun minä rukoilen."

Biblia1776

32. Ja he tulivat kylään, jonka nimi oli Getsemane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa: istukaat tässä niinkauvan kuin minä rukoilen.

CPR1642

32. JA he tulit sijhen paickan jonga nimi oli Gethsemane. Ja hän sanoi Opetuslapsillens: istucat täsä nijncauwan cuin minä menen tuonne rucoileman.

UT1548

32. Ja he tulit sijhen Sijan ionga Nimi oli Gethsemani. Ja hen sanoi Opetuslapsillens/ Istucat tesse nincauuan quin mine menen toonna rucoleman. (Ja he tulit siihen sijaan jonka nimi oli Gethsemane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ Istukaat tässä niinkauan kuin minä menen tuonne rukoilemaan.)FI33/38

33 Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen; ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan.

TKIS

33 Ja Hän otti Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen mukaansa. Ja Hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan.

Biblia1776

33. Ja hän otti Pietarin ja Jakobin ja Johanneksen kanssansa, ja rupesi vapisemaan ja kauhistumaan.

CPR1642

33. Ja hän otti Petarin ja Johannexen ja Jacobin cansans ja rupeis wapiseman ja cauhistuman ja sanoi heille:

UT1548

33. Ja hen otti Petarin ia Johannese' ia Jacobuse' ca'sans/ ia rupesi wapitzemaa' ia cauhistuma' ia sanoi heille/ (Ja hän otti Petarin ja Johanneksen ja Jakobuksen kanssansa/ ja rupesi wapisemaan ja kauhistumaan ja sanoi heille/)FI33/38

34 Ja hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa".

TKIS

34 Niin Hän sanoi heille: "Sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Viipykää tässä ja valvokaa."

Biblia1776

34. Ja sanoi heille: minun sieluni on suuresti murheissansa kuolemaan asti. Olkaat tässä ja valvokaat.

CPR1642

34. Minun sielun on murehisans cuoleman asti olcat täsä ja walwocat.

UT1548

34. Minun sielu' o'bi murehisans colema' asti/ Olca tesse ia waluacat. (Minun sielun ompi murheissansa kuolemaan asti/ Olkaa tässä ja walwokaat.)FI33/38

35 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi,

TKIS

35 Mentyään vähän eteenpäin Hän heittäytyi maahan ja rukoili, että jos on mahdollista, se hetki menisi Häneltä ohi.

Biblia1776

35. Ja hän kävi vähää edemmä, lankesi maahan ja rukoili, jos mahdollinen olis, että aika hänen ohitsensa kävis.

CPR1642

35. Ja hän käwi wähä edemmä langeis maahan ja rucoili jos mahdollinen olis että se aica hänen ohidzens käwis.

UT1548

35. Ja hen wehe edheme keui/ la'gesi maan päle ia rucoili/ ette ios se mahdoline' olis/ se aica henelde paitzi keuis (Ja hän wähän edemmä käwi/ lankesi maahan ja rukoili/ että jos se mahdollinen olisi/ se aika häneltä paitsi käwisi.)FI33/38

36 ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

TKIS

36 Ja Hän sanoi: "Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota minulta pois tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä."

Biblia1776

36. Ja sanoi: Abba minun Isäni! kaikki ovat sinulle mahdolliset: ota pois minulta tämä kalkki, ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, mutta niinkuin sinä.

CPR1642

36. Ja sanoi: Abba minun Isän caicki owat sinulle mahdolliset ota pois minulda tämä Calcki ei cuitengan nijncuin minä tahdon mutta nijncuin sinä.

UT1548

36. ia sanoi/ Abba minu' Isen/ caiki ouat sinu' woimaliset/ poisota minulda teme Calki. Mutta ei quitengan ninquin mine tadhon/ waan ninquin sine. (ja sanoi/ Abba minun Isäni/ kaikki owat sinun woimalliset/ pois ota minulta tämä kalkki. Mutta ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon/ waan niinkuin sinä.)FI33/38

37 Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa?

TKIS

37 Niin Hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa?

Biblia1776

37. Ja hän tuli ja löysi heidät makaamasta ja sanoi Pietarille: Simon, makaatkos? Etkös voinut yhtä hetkeä valvoa?

CPR1642

37. Ja hän tuli ja löysi heidän macamast ja sanoi Petarille: Simon macatcos ? Etkös woinut yhtä hetke walwo ?

UT1548

37. Ja hen tuli ia leusi heiden macamast/ ia sanoi Petarille/ Simon macakos? Etkös maltanut ychte hetke walua? (Ja hän tuli ja löysi heidän makaamasta/ ja sanoi Petarille/ Simon makaatkos? Etkös malttanut yhtä hetkeä walwoa?)FI33/38

38 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."

TKIS

38 Valvokaa ja rukoilkaa, jottette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha heikko."

Biblia1776

38. Valvokaat, ja rukoilkaat, ettette tulisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.

CPR1642

38. Walwocat ja rucoilcat ettet te tulis kiusauxeen. Hengi tosin on aldis mutta liha on heicko.

UT1548

38. Waluocat/ ia rucolcat/ ettei te tulisi kiusauxeen. Hengi tosin walmis on/ Mutta Liha o'bi heicko. (Walwokaat/ ja rukoilkaat/ ettei te tulisi kiusaukseen. Henki tosin walmis on/ Mutta liha ompi heikko.)FI33/38

39 Ja taas hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat.

TKIS

39 Hän meni jälleen pois ja rukoili sanoen samat sanat.

Biblia1776

39. Niin hän taas meni pois ja rukoili, sanoen entisen sanan.

CPR1642

39. Nijn hän taas meni pois ja rucoili ja puhui endisen puhen.

UT1548

39. Nin hen taas poismeni/ ia rucoli/ ia sanoi saman puhen. (Niin hän taas pois meni/ ja rukoili/ ja sanoi saman puheen.)FI33/38

40 Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi; ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat.

TKIS

40 Palattuaan Hän tapasi heidät jälleen nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi, eivätkä he tienneet, mitä Hänelle vastaisivat.

Biblia1776

40. Ja palatessansa löysi taas heidät makaamasta, (sillä heidän silmänsä olivat raskaat,) eikä tietäneet, mitä heidän piti häntä vastaaman.

CPR1642

40. Ja löysi taas palaitesans heidän macamast: sillä heidän silmäns olit uneliat eikä tiennet mitä heidän piti händä wastaman.

UT1548

40. Ja palaitesans leusi hen taas heiden macamast/ Sille ette heiden silmense olit wneliset/ Ja eiuet tienneet mite heiden piti hende wastaman. (Ja palatessansa löysi hän taas heidän makaamasta/ Sillä että heidän silmänsä olit uneliaiset/ Ja eiwät tienneen mitä heidän piti häntä wastaaman.)FI33/38

41 Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on tullut; katso, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.

TKIS

41 Ja Hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on tullut. Katso, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.

Biblia1776

41. Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: maatkaat vielä ja levätkäät! jo nyt kyllä on, hetki on tullut: katso, Ihmisen Poika annetaan ylön syntisten käsiin.

CPR1642

41. Ja hän tuli colmannen kerran ja sanoi heille: nytkö te maata tahdotta ja lewätä ? Jo nyt kyllä on se hetki on tullut cadzo ihmisen Poica ylönannetan syndisten käsijn.

UT1548

41. Ja hen tuli colmanen kerdhan ia sanoi heille/ Ah/ nytkö maata tahdotta/ ia leueite? Jo kylle on. Se Hetki on tullut/ catzo Inhimisen Poica ylenannetan syndisten käsijn/ (Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille/ Ah/ nytkö maata tahdotte/ ja lewätä? Jo kyllä on. Se hetki on tullut/ katso Ihmisen Poika ylenannetaan syntisten käsiin/)FI33/38

42 Nouskaa, lähtekäämme; katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä."

TKIS

42 Nouskaa, lähtekäämme. Katso, se joka kavaltaa minut, on lähellä."

Biblia1776

42. Nouskaat, käykäämme: katso, joka minun pettää, se lähestyi.

CPR1642

42. Noscat ja mengäm cadzo joca minun pettä se lähesty.

UT1548

42. Noskat ia mengeme. Catzo/ ioca minun pette/ se lehestypi. (Nouskaat ja menkäämme. Katso/ joka minun pettää se lähestyypi.)FI33/38

43 Ja heti, hänen vielä puhuessaan, Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä.

TKIS

43 Heti, Hänen vielä puhuessaan, Juudas, (joka oli) yksi niistä kahdestatoista, saapui ja hänen mukanaan (suuri) joukko ylipappien ja kirjanoppineitten ja vanhinten luota miekoin ja seipäin.

Biblia1776

43. Ja kohta vielä hänen puhuissansa tuli Juudas, joka oli yksi kahdestatoistakymmenestä, ja hänen kanssansa paljo väkeä miekoilla ja seipäillä, ylimmäisiltä papeilta ja kirjanoppineilta ja vanhimmilta.

CPR1642

43. JA wielä hänen puhuisans tuli Judas joca oli yxi cahdestatoistakymmenest ja hänen cansans paljo wäke miecoilla ja seipäillä ylimmäisildä Papeilda ja Kirjanoppenuilda ja Wanhimmilda.

UT1548

43. Ja cochta wiele henen puhuesans edhesastui Judas/ ioca oli yxi Cahdesttoistakymenest/ ia henen cansans palio weki Mieckain ia Seiweste' ca'sa nijlde ylimeisilde Papeilda ia Kirianoppenuilda ia Wanhimilda. (Ja kohta wielä hänen puhuessansa edesastui Judas/ joka oli yksi kahdestatoista kymmenestä/ ja hänen kanssansa paljon wäkeä miekan ja seiwästen kanssa niiltä ylimmäisiltä papeilta ja kirjanoppineilta ja wanhimmilta.)FI33/38

44 Mutta se, joka hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä, sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois".

TKIS

44 Se, joka Hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä sanoen: "Se, jota suutelen, Hän se on. Ottakaa Hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois."

Biblia1776

44. Mutta se, joka hänen petti, oli antanut heille yhteisen merkin, sanoen: kenenkä minä suuta annan, se on: kiinni ottakaat häntä, ja viekäät pois visusti.

CPR1642

44. Nijn pettäjä oli andanut heille yhteisen merkin sanoden: kenengä minä suuta annan se on kijnniottacat händä ja wisust poiswiekät.

UT1548

44. Nin oli se ioca henen petti/ andanut heille ychteitzen merckin sanoden/ Kenenge mine swta anna'/ se ombi se/ kijniottaca hende/ ia wisusta poiswiekä. (Niin oli se joka hänen petti/ antanut heille yhteisen merkin sanoen/ Kenenkä minä suuta annan/ se ompi se/ kiinni ottakaa häntä/ ja wisusti pois wiekää.)FI33/38

45 Ja tultuaan hän kohta astui hänen luoksensa ja sanoi: "Rabbi!" ja antoi hänelle suuta.

TKIS

45 Tultuaan hän heti astui Hänen luokseen ja sanoi: ”Rabbi, rabbi!"* ja suuteli Häntä kiihkeästi.

Biblia1776

45. Ja kuin hän tuli, astui hän kohta hänen tykönsä ja sanoi: Rabbi! ja antoi hänen suuta.

CPR1642

45. Ja cuin hän tuli astui hän äkist hänen tygöns ja sanoi hänelle: Rabbi Rabbi ja andoi hänen suuta.

UT1548

45. Ja quin hen tuli/ astui hen ekiste henen tygens ia sanoi henelle/ Rabbi/ Rabbi/ Ja annoi henelle swta. (Ja kuin hän tuli/ astui hän äkisti hänen tykönsä ja sanoi hänelle/ Rabbi/ Rabbi/ Ja antoi hänelle suuta.)FI33/38

46 Silloin he kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.

TKIS

46 Silloin he kävivät Häneen käsiksi ja ottivat Hänet kiinni.

Biblia1776

46. Mutta ne panivat kätensä hänen päällensä, ja ottivat hänen kiinni.

CPR1642

46. Mutta ne panit kätens hänen päällens ja otit hänen kijnni.

UT1548

46. Mutta ne paiskasit kädhens henen pälens/ ia kijniotit henen. (Mutta ne paiskasit kätensä hänen päällensä/ ja kiinni otit hänen.)FI33/38

47 Mutta eräs niistä, jotka lähellä seisoivat, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.

TKIS

47 Niin muuan lähellä seisovista veti miekan, iski ylimmän papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.

Biblia1776

47. Niin yksi niistä, jotka siinä läsnä seisoivat, veti ulos miekkansa ja löi ylimmäisen papin palveliaa, ja hakkasi pois hänen korvansa.

CPR1642

47. Nijn yxi nijstä jotca sijnä olit weti ulos mieckans ja löi ylimmäisen Papin palweliata ja hackais pois hänen corwans.

UT1548

47. Nin yxi nijste iotca tykene seisoit vlosweti Mieckans/ ia löi sen ylimeisen Papin paluelia/ ia poishackasi henen coruans. (Niin yksi niistä jotka tykönä seisoit ulos weti miekkansa/ ja löi sen ylimmäisen papin palwelijaa/ ja poishakkasi hänen korwansa.)FI33/38

48 Niin Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan.

TKIS

48 Mutta Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoin ja seipäin vangitsemaan.

Biblia1776

48. Ja Jesus vastaten sanoi heille: niinkuin ryövärin tykö te tulitte ulos miekoilla ja seipäillä minua kiinni ottamaan.

CPR1642

48. JA Jesus sanoi heille: te oletta lähtenet minua nijncuin ryöwäriä miecoilla ja seipäillä kijnniottaman.

UT1548

48. Ja wastate' IesuS sanoi heille/ Te olette vloslechtenet ninquin Röuerin tyge Mieckain ia Seiuesten cansa minua kijniottaman. (Ja wastaten Jesus sanoi heille/ Te olette ulos lähteneet niinkuin ryöwärin tykö miekkain ja seiwästen kanssa minua kiinni ottamaan.)FI33/38

49 Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen."

TKIS

49 Joka päivä olen ollut luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta näin käy, jotta Kirjoitukset toteutuisivat."

Biblia1776

49. Minä olen joka päivä ollut teidän tykönänne ja opettanut templissä, ja ette minua ottaneet kiinni. Mutta nämät tapahtuvat, että Raamattu täytettäisiin.

CPR1642

49. Minä olen jocapäiwä ollut teidän tykönän ja opettanut Templis ja et te minua kijnniottanet. Mutta nämät tapahtuwat että Ramattu täytetäisin.

UT1548

49. Mine olen iocapeiue teiden tykenen ollut/ ia opettanut Templis/ ia ette te minua kiniottanuet. Mutta nemet tapachtuuat/ ette Ramattu pite teutetemen. (Minä olen jokapäiwä teidän tykönän ollut/ ja opettanut templissä/ ja ette te minua kiinni ottaneet. Mutta nämät tapahtuwat/ että Raamattu pitää täytettämän.)FI33/38

50 Niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat.

TKIS

50 Niin he kaikki jättivät Hänet ja pakenivat.

Biblia1776

50. Ja kaikki antoivat ylön hänen ja pakenivat.

CPR1642

50. Nijn caicki Opetuslapset ylönannoit hänen ja pakenit.

UT1548

50. Nin caiki Opetuslapset ylenannoit henen ia pakenit. (Niin kaikki opetuslapset ylenannoit hänen ja pakenit.)FI33/38

51 Ja häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä; ja he ottivat hänet kiinni.

TKIS

51 Häntä seurasi muuan nuorukainen, jolla oli liinavaate paljaalle iholle kietaistuna, ja nuorukaiset* ottivat hänet kiinni.

Biblia1776

51. Ja yksi nuorukainen seurasi häntä, jolla oli liinainen vaate paljaan ihon päällä. Ja nuoret miehet ottivat hänen kiinni.

CPR1642

51. Ja yxi nuorucainen seurais händä jolla oli lijnainen waate paljan ihon päällä.

UT1548

51. Ja oli yxi Noricainen se seurasi hende/ Lijnaisel waatteel palian rumin päle pughetettu. (Ja oli yksi nuorukainen se seurasi häntä/ Liinaisilla waatteilla paljaan ruumiin päälle puetettu.)FI33/38

52 Mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna.

TKIS

52 Mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna (heidän käsistään).

Biblia1776

52. Mutta hän jätti liinaisen vaatteen ja pakeni alasti heiltä.

CPR1642

52. Ja nuoret miehet kijnniotit hänen mutta hän jätti sen lijnaisen waattens ja pakeni alasti heildä.

UT1548

52. Ja noret miehet henen kijniotit/ Mutta hen iätti Lijna waatten ia alasti pakeni heilde. (Ja nuoret miehet hänen kiinni otit/ Mutta hän jätti liinawaateen ja alasti pakeni heiltä.)FI33/38

53 Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat.

TKIS

53 He veivät Jeesuksen ylimmän papin luo. Ja kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat (hänen luokseen).

Biblia1776

53. Ja he veivät pois Jesuksen ylimmäisen papin tykö, jonka tykö kaikki ylimmäiset papit ja vanhimmat ja kirjanoppineet olivat kokoon tulleet.

CPR1642

53. JA he weit pois Jesuxen ylimmäisen Papin tygö johonga caicki ylimmäiset Papit ja wanhimmat ja Kirjanoppenet olit cocondunet.

UT1548

53. Ja he poisweit IesuSEN sen ylimeisen Papin tyge/ cuhunga caiki ylimeiset Papit ia Wanhimat ia Kiria'oppenuet olit cokonduneet. (Ja he pois weit Jesuksen sen ylimmäisen papin tykö/ kuhunka kaikki ylimmäiset papit ja wanhimman ja kirjanoppineet olit kokoontuneet.)FI33/38

54 Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti ja istui palvelijain joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

TKIS

54 Pietari seurasi Häntä taampana ylimmän papin pihalle asti ja istui palvelijain joukossa ja lämmitteli tulen äärellä.

Biblia1776

54. Mutta Pietari noudatti häntä taampana, hamaan ylimmäisen papin salin porstuaan, ja istui ynnä palveliain kanssa ja lämmitteli valkian tykönä.

CPR1642

54. Mutta Petari noudatti händä taambana sijhenasti cuin hän tuli ylimmäisen Papin Salijn ja hän istui siellä palweliain seas ja lämmitteli walkian tykönä.

UT1548

54. Mutta Petari noudhatti hende taambana/ sihenasti quin hen tuli sen ylimeisen Papin Salin porstoan/ Ja hen ynne istui sielle palueliain seas/ ia lemmitteli Tulen tykene. (Mutta Petari noudatti häntä taampana/ siihen asti kuin hän tuli sen ylimmäisen papin salin porstuaan/ Ja hän ynnä istui siellä palwelijain seassa/ ja lämmitteli tulen tykönä.)FI33/38

55 Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet.

TKIS

55 Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen Hänet, mutta eivät löytäneet.

Biblia1776

55. Mutta ylimmäiset papit ja kaikki raati etsivät todistusta Jesusta vastaan, että he hänen kuolemaan saattaisivat, ja ei löytäneet.

CPR1642

55. MUtta ylimmäiset Papit ja caicki Raadi edzei todistusta Jesusta wastan että he hänen cuolemahan saataisit:

UT1548

55. Mutta ne ylimeiset Papit/ ia caiki Radhi etzi todhistusta IesuSTA wastan/ senpäle/ ette he saattaisit henen colemahan/ (Mutta ne ylimmäiset papit/ ja kaikki raati etsi todistusta Jesusta wastaan/ senpäälle/ että he saattaisit hänen kuolemahan/)FI33/38

56 Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä.

TKIS

56 Monet kyllä todistivat väärin Häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä.

Biblia1776

56. Sillä moni todisti väärin häntä vastaan, mutta ei heidän todistuksensa olleet soveliaat.

CPR1642

56. Ja ei löynnet ja moni todisti wäärin händä wastan mutta ei heidän todistuxens ollet soweliat.

UT1548

56. ia ei leuneet/ Sille ette moni sanoit Wären todhistuxen hende wastan. Mutta heiden todhistuxens ei olluet soueliat. (ja ei löytäneet/ Sillä että moni sanoit wäärän todistuksen häntä wastaan. Mutta heidän todistuksensa ei olleet soweliaat.)FI33/38

57 Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan, sanoen:

TKIS

57 Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin Häntä vastaan sanoen:

Biblia1776

57. Ja muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan, sanoen:

CPR1642

57. Ja muutamat tulit ja todistit wäärin händä wastan sanoden:

UT1548

57. Ja mutamat ylesnousit/ ia ca'noit wären todhistuxen henen wastans sanoden/ (Ja muutamat ylös nousit/ ja kannoit wäärän todistuksen hänen wastaansa sanoen/)FI33/38

58 Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty'.

TKIS

58”Olemme kuulleet Hänen sanovan: Minä hajoitan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsin tehty.”

Biblia1776

58. Me olemme kuulleet hänen sanovan: minä tahdon tämän templin, joka käsillä tehty on, maahan jaottaa ja kolmena päivänä toisen rakentaa ylös, joka ei ole käsillä tehty.

CPR1642

58. Me olemma cuullet hänen sanowan minä tahdon tämän Templin joca käsillä tehty on särke ja colmena päiwänä toisen jällens rakenda joca ei ole käsillä tehty.

UT1548

58. Me olema cwluet henen sanouan/ Mine tahdon temen Templin/ ioca käsille ombi techty/ sercke/ ia colmena peiuen toisen ylesrakenda/ ioca ei ole käsille techty. (Me olemme kuulleet hänen sanowan/ Minä tahdon tämän templin/ joka käsillä ompi tehty/ särkeä/ ja kolmena päiwän toisen ylösrakentaa/ joka ei ole käsillä tehty.)FI33/38

59 Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa olleet yhtäpitäviä.

TKIS

59 Mutta näinkään heidän todistuksensa ei ollut yhtäpitävä.

Biblia1776

59. Ja ei niinkään ollut heidän todistuksensa sovelias.

CPR1642

59. Ja ei nijdengän todistus ollut sowelias.

UT1548

59. Ja ei wiele nijngä ollet heiden todhistuxens soueliat. (Ja ei wielä niinkään olleet heidän todistuksen soweliaat.)FI33/38

60 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?"

TKIS

60 Silloin ylin pappi esille noustuaan kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?"

Biblia1776

60. Ja ylimmäinen pappi astui edes, ja kysyi Jesukselta, sanoen: etkös mitään vastaa? mitä nämät sinua vastaan todistavat?

CPR1642

60. Ja ylimmäinen Pappi nousi ja kysyi Jesuxelle sanoden: etkös näihin mitän wasta cuin nämät sinua wastan todistawat ?

UT1548

60. Ja se ylimeinen Pappi nousi keskelle/ ia kysyi Iesuselle/ sanoden/ Etkös wasta miteken nijhin quin nemet sinun wastas todhistauat? (Ja se ylimmäinen pappi nousi keskelle/ ja kysyi Jesukselta/ sanoen/ Etkös wastaa mitäkään niihin kuin nämät sinun wastaasi todistawat?)FI33/38

61 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"

TKIS

61 Mutta Hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylin pappi kysyi Häneltä ja sanoi Hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"

Biblia1776

61. Mutta hän oli ääneti, eikä mitään vastannut. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: oletkos sinä Kristus, sen siunatun Poika?

CPR1642

61. Mutta hän oli äneti eikä mitän wastannut. Taas ylimmäinen Pappi kysyi ja sanoi hänelle: oletcos Christus sen siunatun Poica ?

UT1548

61. Mutta hen oli waijt/ eike miteken wastanut. Taas se ylimeinen Pappi kysyi ia sanoi henelle/ Oleco sine se CHRISTUS sen hyuestisiugnatun Poica? (Mutta hän oli waiti/ eikä mitäkään wastannut. Taas se ylimmäinen pappi kysyi ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se KRISTUS sen hywästi siunatun Poika?)FI33/38

62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".

TKIS

62 Niin Jeesus vastasi: "Minä olen*. Ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä."

Biblia1776

62. Niin Jesus sanoi: minä olen. Ja teidän pitää näkemän Ihmisen Pojan istuvan voiman oikialla puolella, ja tulevan taivaan pilvissä.

CPR1642

62. Nijn Jesus sanoi: Minä olen. Ja teidän pitä näkemän ihmisen Pojan istuwan woiman oikialla puolella ja tulewan Taiwan pilwisä.

UT1548

62. Nin sanoi IesuS/ Mine olen/ ia teiden pite näkeme' Inhimisen Poia' istuua' auwn oikealla polela/ ia tuleua' Taiuahan piluisse. (Niin sanoi Jesus/ Minä olen/ ja teidän pitää näkeman Ihmisen Pojan istuwan awun oikealla puolella/ ja tulewan taiwaan pilwissä.)FI33/38

63 Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?

TKIS

63 Niin ylin pappi vaatteensa repäisten sanoi: "Mitä enää tarvitsemme todistajia?

Biblia1776

63. Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: mitä me silleen todistuksia tarvitsemme?

CPR1642

63. Nijn ylimmäinen Pappi rewäis waattens ja sanoi: Mitä me sillen todistuxia tarwidzem:

UT1548

63. Nin se ylimeinen Pappi rickireueisi waattens ia sanoi/ Mite me sillen todhistoxia taruitzem? (Niin se ylimmäinen pappi rikkirewäisi waatteensa ja sanoi/ Mitä me silleen todistuksia tarwitsemme?)FI33/38

64 Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan.

TKIS

64 Kuulitte rienauksen. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat Hänet vikapääksi kuolemaan.

Biblia1776

64. Te olette kuulleet Jumalan pilkan. Mitä te luulette? Niin he kaikki tuomitsivat hänen olevan vikapään kuolemaan.

CPR1642

64. Te oletta cuullet Jumalan pilcan. MItä te luuletta ? Nijn he caicki duomidzit hänen cuolemaan.

UT1548

64. Te oletta cuulluet JUMALAN pilcan. Mite te luletta? Nin he caiki domitzit henen wicapexi colemahan. (Te olette kuulleet JUMALAN pilkan. Mitä te luulette? Niin he kaikki tuomitsit hänen wikapääksi kuolemahan.)FI33/38

65 Ja muutamat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin löivät häntä poskelle.

TKIS

65 Ja muutamat alkoivat sylkeä Hänen päällensä ja peittää Hänen kasvonsa ja lyödä Häntä nyrkillä ja sanoa Hänelle: "Profetoi!" Palvelijatkin *antoivat Hänelle korvapuusteja*.

Biblia1776

65. Ja muutamat rupesivat sylkemään hänen päällensä, ja peittämään hänen kasvojansa, ja lyömään häntä poskelle, ja sanomaan hänelle: arvaa! Ja palveliat pieksivät häntä sauvoilla.

CPR1642

65. Ja muutamat rupeisit sylkemän hänen päällens ja peittämän hänen caswojans ja rusicoidzeman händä ja sanoman hänelle: Arwa. Ja palweliat löit händä poskelle.

UT1548

65. Ja nin mwtamat rupesit sylkemen henen pälens/ ia peittemen henen caswoitans/ ia rusicoitzeman hende ia sanoman henelle/ Arua/ Ja palueliat annoit henelle coruapwstit. (Ja ne muutamat rupesit sylkemään hänen päällensä/ ja peittämään hänen kaswojansa/ ja rusikoitsemaan häntä ja sanoman hänelle/ Arwaa/ Ja palwelijat annoit hänelle korwapuustit.)FI33/38

66 Kun nyt Pietari oli alhaalla esipihassa, tuli sinne muuan ylimmäisen papin palvelijattarista;

TKIS

66 Pietarin ollessa alhaalla pihalla tuli muuan ylimmän papin palvelijattarista

Biblia1776

66. Ja Pietari oli alhaalla salissa, niin tuli yksi ylimmäisen papin piioista,

CPR1642

66. JA Petari oli alhalla Salis nijn tuli ylimmäisen Papin pijca.

UT1548

66. Ja Petari oli alhalla Salis/ Nin tuli yxi ylimeisen Papin picoista/ (Ja Petari oli alhaalla. Salissa/ Niin tuli yksi ylimmäisen papin piioista/)FI33/38

67 ja nähdessään Pietarin lämmittelevän hän katsoi häneen ja sanoi: "Sinäkin olit Nasaretilaisen, tuon Jeesuksen, kanssa".

TKIS

67 ja nähdessään Pietarin lämmittelevän sanoi häneen katsoen: "Sinäkin olit Jeesus Nasaretilaisen kanssa."

Biblia1776

67. Ja koska hän näki Pietarin lämmittelevän, katsahti hän hänen päällensä ja sanoi: ja sinäkin olit Jesuksen Natsarealaisen kanssa?

CPR1642

67. Ja cosca hän näki Petarin lämmittelewän cadzahti hän hänen päällens ja sanoi: Ja sinäkin olit Jesus Nazarenuxen cansa ?

UT1548

67. ia coska hen näki Petarin itzens le'mittelue'/ catzachti se henen pälens ia sanoi/ Ja sineki olit IesuSEN Nazarenusen cansa? (ja koska hän näki Petarin itsensä lämmittelewän/ katsahti se hänen päällensä ja sanoi/ Ja sinäkin olit Jesuksen Nazarenuksen kanssa?)FI33/38

68 Mutta hän kielsi sanoen: "En tiedä enkä käsitä, mitä sanot". Ja hän meni ulos pihalle. Ja kukko lauloi.

TKIS

68 Mutta hän kiisti sanoen: "En tiedä enkä käsitä, mitä sanot." Ja hän meni ulos esipihalle. Ja kukko lauloi.

Biblia1776

68. Mutta hän kielsi sanoen: en tunne minä häntä, enkä tiedä, mitäs sanot. Ja hän meni ulos porstuaan; ja kukko lauloi.

CPR1642

68. Mutta hän kielsi sanoden: en tunne minä händä engä tiedä mitäs sanot. Ja hän meni porstuaan ja Cuckoi lauloi.

UT1548

68. Mutta hen kielsi sanoden/ Em mine tunne hende/ Enge mös tiedhe mitkes sanot. Ja hen vlosmeni porstoan/ ia Cuckoi lauloi. (Mutta hän kielsi sanoen/ En minä tunne häntä/ Enkä myös tiedä mitkäs sanot. Ja hän ulosmeni porstuaan/ ja kukko lauloi.)FI33/38

69 Ja nähdessään hänet siellä palvelijatar rupesi taas sanomaan lähellä seisoville: "Tämä on yksi niistä".

TKIS

69 Nähdessään hänet uudestaan palvelijatar alkoi sanoa lähellä seisoville: "Tämä on heikäläisiä."

Biblia1776

69. Ja piika näki taas hänen ja rupesi sanomaan niille, jotka siinä seisoivat: tämä on yksi heistä.

CPR1642

69. Ja se pijca cosca hän näki hänen rupeis taas sanoman nijlle jotca sijnä seisoit: tämä on yxi heistä.

UT1548

69. Ja se pika/ coska hen näki henen/ rupesi hen taas sanoman nijlle/ iotca tykene seisoit/ Teme heiste on. (Ja se piika/ koska hän näki hänen/ rupesi hän taas sanomaan niille/ jotka tykönä seisoit/ Tämä heistä on.)FI33/38

70 Mutta hän kielsi uudestaan. Ja vähän sen jälkeen lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä olet yksi niistä, sillä olethan sinä galilealainenkin (ja puhetapasikin on samanlainen)".

TKIS

70 Mutta jälleen hän kiisti. Vähän myöhemmin lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille: "Varmasti sinä olet heikäläisiä, sillä olet galilealainenkin (ja puhetapasikin on samanlainen)."

Biblia1776

70. Mutta hän kielsi jälleen. Ja taas vähän hetken perästä sanoivat Pietarille ne, jotka läsnä seisoivat: totisesti olet sinä yksi heistä; sillä sinä olet Galilealainen, ja sinun puhees on senkaltainen.

CPR1642

70. Mutta hän kielsi jällens. Ja taas hetken peräst sanoit ne Petarille jotca läsnä seisoit: totisest olet sinä yxi heistä: sillä sinä olet Galileus cuin sinun puhestakin cuulu.

UT1548

70. Mutta hen taas kielsi. Ja hetken perest iellens/ iotca lesse seisoit/ sanoit Petarille/ Totisesta sine heiste olet/ Sille ette sine olet Galileus/ ia sinun puhes mös nin cwlu. (Mutta hän taas kielsi. Ja hetken perästä jällens/ jotka läsnä seisoit/ sanoit Petarille/ Totisesti sinä heistä olet/ Sille että sinä olet Galileus/ ja sinun puheesi myös niin kuuluu.)FI33/38

71 Mutta hän rupesi sadattelemaan itseänsä ja vannomaan: "En tunne sitä miestä, josta te puhutte".

TKIS

71 Mutta hän alkoi kirota ja vannoa: "En tunne sitä miestä, josta puhutte."

Biblia1776

71. Niin hän rupesi itsiänsä sadattelemaan ja vannomaan: en tunne minä sitä ihmistä, jota te sanotte.

CPR1642

71. Nijn hän rupeis idziäns sadatteleman ja wannoman: en tunne minä sitä miestä josta te puhutta. Ja Cuckoi lauloi toisen kerran.

UT1548

71. MMutta nin rupeis hen itzens sadhatteleman/ ia sanoman/ Em mine tunne site mieste iosta te puhutta. Ja Cuckoi toisen hauan lauloi. (Mutta niin rupesi hän itsensä sadattelemaan/ ja sanoman/ En minä tunne sitä miestä josta te puhutte. Ja kukko toisen haawan lauloi.)FI33/38

72 Ja samassa kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut hänelle: "Ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". Ja hän ratkesi itkuun.

TKIS

72 Ja heti kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti sanan, jonka Jeesus lausui hänelle: "Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." Ja *hän purskahti itkemään*."

Biblia1776

72. Ja kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti sen sanan, minkä Jesus hänelle sanonut oli: ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minun kiellät. Ja hän kiiruusti läksi ulos ja itki.

CPR1642

72. Nijn Petari muisti sen sanan cuin Jesus hänelle sanonut oli: ennen cuin Cuckoi cahdesti laula sinä colmasti minut kiellät. Ja hän rupeis itkemän.

UT1548

72. Nin muisti Petari sen Sanan/ ionga IesuS henelle oli sanonut/ Ennenquin Cuckoi laulapi cahdiste/ pite sinun kieldemen minun colmaiste. Ja hen rupeis idkemen. (Niin muisti Petari sen sanan/ jonka Jesus hänelle oli sanonut/ Ennenkuin kukko laulaapi kahdesti/ pitää sinun kieltämän minun kolmesti. Ja hän rupesi itkemään.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16