P. Johannesen Euangelium.

P. Johannesen Eleme P. Ieronimusen cautta.

IOHannes Apostoli/ iota Iesus palio racasti/ oli Zebedeusen poica/ Jacobin Apostolin weli/ ionga Herodes caulanleickas/ Herran pinan ielken/ se caikein wijmen Euangelium kirioitti/ ninquin Asian Maan Pispat hende rucolit/ Cherintust ia muita Eriseurasit wastan/ ia enimitten silloin ylesnousi se Ebioniterin opetus/ iotca sanoit ettei Christus ennen ollut/ quin Maria. Senteden tai mös wadhittijn/ henen Jumalist loondons wlostoimittaman. Sanouat he mös toisen syyn oleuan tehen kirioituxeen/ ette coska hen oli lukenut Mattheusen Marcusen ia Lucan ramatudh/ nin hen oli tosin wahwistanut heiden kirioituxens textin/ ia todhisti heiden totta puhuneexi/ mutta waan yhden wodhen menosta/ iona Herra mös pinattin/ ia ette he olit waiuon Johannesen Fangiuxen ielken/ Herran menon kirioittaneet. Nin sis teme Pyhe Johannes poisietti sen yhden wodhen/ ionga menot/ ne mwdh colmet/ olit kirioittanet/ Ja rupesi sijte entisen aijan Menost iutteleman/ quin tapactui/ ennen quin Johannes Tornin saluattin/ Ninquin heille taita iulghistetta/ iotca wisusti ne Nelien Euangelisterin ramatudh lukeuat. Joca mös sen rijdhan ia welin ratkaise/ quin Johannesen ia ninen muinen Euangelisterin waihel näky oleua. Kirioitti hen mös yhden Lehestuskirian/ ioca nein alcupi/ Se quin alghusta oli/ sen me cwlluet olema/ sen me nähnyet olema meiden silmillen sen me catzonut olema/ sen me Käsilem Pitelim Elemen sanast. Ja teme Lehestuskiria caikilda kircon Esimiehilde ia oppenuilda wahuistetan. Mutta ne caxi muta iotca nein alcauat. SE Wanhin sille wloswalitulle Frowalle/ ia henen Lapsillens/ Ja mös sen toisen/ quin nein alcapi/ Se wanhin sille Rackalle Caiolle/ iota mine racastan totudhes. Ne sanotan oleua Yhden Wanhan Johannesen lehetuskiriat/ ionga mös toinen Hauta wiele tenepene Ephesin tykene osotetan/ Ja monicadhat lwleuat sen saman Johannesen Euangelistan caxi ielkenmuisto sielle oleuan/ waicka ei se iuri tosi ole/ Sille ette oli mös yxi toinen Johannes Presbiter ia Theologus/ ioca lwllan Sen ilmistus kirian kirioitaneexi/ ia seki Ephesios ombi haudhattu/ ninquin S. Ieronimus todhistapi Papian Elemes. Nelientoistakymenne sis woonna/ Neronin ielken/ coska Domitianus Keisari Christikunda wainosi lehetettin Johannes radholisexi sihen Loton Pathmos/ cussa hen näki ia kirioitti Sen ilmestuskirian/ ionga Justinus Martyr ia Hireneus sijtte tulkitzit. Mutta quin Domitianus oli tapettu/ ia henen Sädyns oli Romin Radhist turhaxi techty henen swren Angarudhens tedhen/ nin se Johannes palasi Ephesum Keisarin Neruan wallan aican/ ia sielle oli haman Keisarin Traianusen aica'/ kijnitti/ opetti ia hallitzi caiki Seurakunnat Asian maas/ ia hen wanheni/ ia cooli Cudhenkymmenen ia cahdhexan aijastaijan ielken HErran pinan/ Ja Haudhattin sen saman Caupungin tyge.

P. Johannesen Euangelium

Ensimeinen Lucu.

1:1 Algusa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykene/ Ja Jumala oli se Sana/
Alussa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykönä/ Ja Jumala oli se Sana
1:2 Teme oli algusa Jumalan tykene.
Tämä oli alussa Jumalan tykönä.
1:3 Caiki ouat sen cautta tehdhyt/ ia ilman site ei ole miten techty ioca techty ombi.
Kaikki owat sen kautta tehdyt/ ja ilman sitä ei ole mitään tehty joka tehty ompi.
1:4 Henes Eleme oli/ ia se Eleme oli Inhimisten Walkeus/
Hänessä elämä oli/ ja se elämä oli ihmisten walkeus
1:5 Ja se Walkeus Pimeydes paista/ ia ne pimeyxet eiuet site käsittenyet.
Ja se walkeus pimeydessä paistaa/ ja pimeydet eivät sitä käsittäneet
1:6 Oli yxi Mies lehetetty Jumalalda/ ionga nimi oli Johannes.
Oli yksi mies lähetetty Jumalalta/ jonka nimi oli Johannes
1:7 Se sama tuli todhistaman/ ette henen pidheis sijte Walkeudhesta todhistaman/ Sempäle ette caiki vskoisit henen cauttans.
Se sama tuli todistamaan/ että hänen pitäisi siitä walkeudesta todistaman/ Senpäälle että kaikki uskoisit hänen kauttansa.
1:8 Ei hen ollut se walkeus/ mutta hen oli lehetetty todhistaman sijte walkeudhesta.
Ei hän ollut se walkeus/ muttä hän oli lähetetty todistamaan siitä walkeudesta.
1:9 Se walkeus oli yxi totinen walkeus/ ioca walista * caiki Inhimiset iotca tehen Mailman tuleuat.
Se walkeus oli yksi totinen walkeus/ joka walistaa * kaikki ihmiset, jotka tähän maailmaan tulewat.
1:10 Se oli Mailmas/ ia mailma ombi sen saman cautta techty/ ia ei Mailma hende tundenut.
Se oli maailmassa/ ja maailma ompi sen saman kautta tehty/ ja ei maailma häntä tuntenut.
1:11 Hen tuli Omillens/ ia henen omans eiuet hende wastanottanet.
Hän tuli omillensa/ ja hänen omansa eiwät häntä wastaanottaneet.
1:12 Mutta nin monda quin hende wastanotit/ nijlle hen annoi woiman Jumalan Lapsixi tulla/ iotca henen Nimens päle wskouat.
Mutta niin monta kuin häntä wastaanotit/ niille hän antoi woiman Jumalan lapsiksi tulla/ jotka hänen nimensä päälle uskowat.
1:13 Jotca ei werist eike Lihan tadhost/ eike mös miehen tadhost/ mutta Jumalast syndynet ouat.
Jotka ei weristä eikä lihan tahdosta/ eikä myös miehen tahdosta/ mutta Jumalasta syntyneet owat.
1:14 Ja se Sana tuli Lihaxi/ ia asui meidhen seas/ Ja me neim henen Cunnians/ ninquin Ainocaisen Poian Cunnian Isest teunnens Armoia ia Totwtta.
Ja se Sana tuli lihaksi/ ja asui meidän seassa/ Ja me näimme hänen kunniansa/ niinkuin Ainokaisen Pojan kunnian Isästä, täynnänsä Armoa ja Totuutta.
1:15 Johannes todhista henest/ huta ia sano/ Teme oli se iosta mine sanoin/ Minun ielkijni on tuleua/ ioca minun edhellen ombi ollut/ Sille ette hen oli ennen quin mine/
Johannes todistaa hänestä/ huutaa ja sanoo/ Tämä oli se, josta minä sanoin/ Minun jälkeeni on tulewa/ joka minun edelläni ompi ollut/ Sillä että hän oli ennen kuin minä/
1:16 Ja henen teudhelisestens caiki me olema ottaneet * Ja armo armon edeste.
Ja hänen täydellisestäns kaikki me olemme ottaneet * Ja armo armon edestä.
1:17 Sille ette Laki ombi Mosesen cautta annettu/ Armo ia totuus ombi IesuSEN CHRISTUSEN cautta tullut.
Sillä että laki ompi Moseksen kautta annettu/ Armo ja totuus onpi Jesuksen KRISTUKSEN kautta tullut.
1:18 Eikengen ole Jumalata coskan nähnyt Se ainocainen Poica ioca on Isen helmas/ se o'bi meille sen ilmoittanut.
Eikenkään ole Jumalaa koskaan nähnyt/ Se ainokainen Poika, joka on Isän helmassa/ se ompi meille sen ilmoittanut.
1:19 Ja teme ombi Johannesen Todhistos/ Coska Juttat lehetit Jerusalemist Papit ia Leuitit/ kysymen henelde Cucas olet?
Ja tämä ompi Johanneksen todistus/ Koska juuttaat lähetit Jerusalemista papit ja leviatat/ Kysymään häneltä: Kukas olet?
1:20 Ja hen todhisti/ ia ei kieldenyt. Ja hen todhisti sanodhen/
Ja hän todisti/ ja ei kieltänyt. Ja hän todisti sanoen/
1:21 Em mine ole Christus. Ja he kysyit henelle/ Mike sis? Olecos Elias? Hen sanoi/ En ole. Olecos Propheta?
En minä ole Kristus. Ja he kysyit häneltä/ Mikä siis? Oletko Elias? Hän sanoi/ En ole/ Oletkos propheta?
1:22 Ja hen wastasi/ En. Nin he sanoit henelle/ Mikes sis olet? Ette me wastauxen annaisime niden iotca meite lehdetit? Mites sanot itzestes?
Ja hän wastasi/ En. Niin he sanoit hänelle/ Mikäs siis olet? Että me wastauksen antaisimme niiden, jotka meidät lähetit? Mitäs sanot itsestäsi?
1:23 Hen sanoi/ Mine olen Hwtauaisen äni Corues Walmistaca Herran tiete ninquin Esaias Propheta sanoi.
Hän sanoi/ Minä ole huutawaisen ääni korvessa. Walmistakaa Herran tietä, niinkuin Esaias propheta sanoi.
1:24 Ja ne iotca lehetetyt olit/ olit niste Phariseusist.
Ja ne, jotka lähetetyt olit/ olit niistä phariseuksista.
1:25 Ja ne kysyit henelle/ ia sanoit henelle/ Mixi sis sine castat/ ios ei sine ole Christus/ eike Elias/ eike Propheta?
Ja ne kysyit hänelle/ ja sanoit hänelle/ Miksi siis sinä kastat/ jos ei sinä ole Kristus/ eikä Elias/ eikä propheta?
1:26 Joha'nes wastasi heite ia sanoi/ Mine castan wedhelle/ Mutta se teidhen keskellen seiso iota ei te tunne/
Johannes wastasi heitä ja sanoi/ Minä kastan wedellä/ Mutta se teidän keskellän seisoo jota ei te tunne/
1:27 Se se ombi/ ioca minun ielkeni tulepi/ ioca minun edhelen on ollut/ Jonga mine en ole keluolinen Kengen Rihmoi pästemen.
Se se ompi/ joka minun jälkeeni tuleepi/ joka minun edellän on ollut/ Jonka minä en ole kelwollinen kengän rihmoja päästämän.
1:28 Neme tapactuit Bethabaras/ sillepolen Jordanin/ cussa Johannes castoi.
Näma tapahtuit Bethabarassa/ sillä puolen Jordanin/ kussa Johannes kastoi.
1:29 Toisna peiuenä näki Joha'nes Iesusen tygens tuleuan/ ia sanoi/ Catzo Teme o'bi Jumalan Caritza/ ioca Poisotta Mailman Synnin
Toisena päiwänä näki Johannes Jesuksen tykönsä tulewan/ ja sanoi/ Katso tämä ompi Jumalan Karitsa/ joka pois ottaa maailman synnin.
1:30 Teme ombi se iosta mine sanoin/ Minun ielkeni tulepi Mies/ ioca ennen minua ombi ollut. Sille ette hen oli ennen quin mine/
Tämä ompi se josta minä sanoin/ Minun jälkeeni tuleepi mies/ joka ennen minua ompi ollut. Sillä että hän oli ennen kuin minä/
1:31 ia em mine hende tundenut. Mutta sempäle ette henen piti ilmestymen Israelis/ senteden mine tulin castaman wedhellä.
ja en minä häntä tuntenut. Mutta senpäälle että hänen piti ilmestymän Israelissa/ sentähden minä tulin kastamaan wedellä
1:32 Ja Johannes todhisti ia sanoi Mine näin Hengen alastuleuan Taiuahast ninquin Mettisen ia iei henen pälens/
Ja Johannes todisti ja sanoi Minä näin Hengen alastulewan taiwahasta niinkuin mettisen ja jäi hänen päällens/
1:33 ia em mine tundenut hende Mutta ioca minun lehetti castaman wedhelle/ se minulle sanoi/ Jonga päle sine neget Hengen alastuleuan/ ia ieuen henen pälens/ se sama se on ioca pyhelle Hengelle castapi.
ja en minä tuntenut häntä Mutta joka minun lähetti kastamaan wedellä/ se minulle sanoi/ Jonka päälle sinä näet Hengen alas tulewan/ ja jääwän hänen päällensä/ se sama se on joka Pyhällä Hengellä kastaapi.
1:34 Ja mine sen näin ia todhistin/ Temen oleua' Jumalan Poian.
Ja minä sen näin ja todistin/ Tämän olewan Jumalan Pojan.
1:35 Toisna peiuen seisoi tas Johannes ia caxi henen Opetuslastans.
Toisena päiwänä seisoi taas Johannes ja kaksi hänen opetuslastansa.
1:36 Ja quin hen näki Iesusen waeldauan/ sanoi hen/ Catzo/ Se ombi Jumalan Caritza.
Ja kun hän näki Jesuksen waeltawan/ sanoi hän/ Katso/ Se ompi Jumalan Karitsa.
1:37 Ja caxi henen Opetuslastans cwlit henen puhuan/ ia seurasit Iesust.
Ja kaksi hänen opetuslastansa kuulit hänen puhuwan/ ja seurasit Jesusta.
1:38 Mutta Iesus kensi ymberins/ ia näki ne hendens seurauan ia sanoi heille/ Mite te etzitte?
Mutta Jesus käänsi ympärinsä/ ja näki ne häntäns seuraawan ja sanoi heille/ Mitäs te etsitte?
1:39 Nin he sanoit henelle/ Rabbi (se on tulkittu) Mestari/ cussas asut? Hen sanoi heille/ Tulcat ia catzocat. He tulit ia näit cussa hen asui/ ia olit henen tykenens sen päiuen. Nin oli lähes io kymmenes hetki.
Niin he sanoit hänelle/ Rabbi (se on tulkittu) Mestari/ kussas asut? Hän sanoi heille/ Tulkaat ja katsokaat. He tulit ja näit kussa hän asui/ ja olit hänen tykönänsä sen päiwän. Niin oli lähes jo kymmenes hetki.
1:40 Yxi nijste cadhest iotca Johanneselda cwlit/ ia Iesusta seurasit/ oli Andreas Simo' Petarin welij/
Yksi niistä kahdesta jotka Johannekselta kuulit/ ja Jesusta seurasit/ oli Andreas Simon Petarin weli/
1:41 Se sama leusi ensin henen weliens Simonin ia sanoi henelle/ Me leusime Messiasen (quin on tulkittu) sen woidheltun.
Se sama löysi ensin hänen weljensä Simonin ja sanoi hänelle/ Me löysimme Messiaan (kuin on tulkittu) sen woidellun.
1:42 Ja toidh sen Iesusen tyge.
Ja toit sen Jesuksen tykö.
1:43 Coska Iesus sen näki sanoi hen/ Sine olet Simon Jonan poica/ sine pite cutzuttaman Cephas (se on tulkittu) Callio.
Koska Jesus sen näki sanoi hän/ Sinä olet Simon Jonan poika/ sinä pitää kutsuttaman Cephas (se on tulkittu) kallio.
1:44 Toisna peiuen tactoi Iesus taas menne Galilean/ ia leusi Philippusen ia sanoi henelle/ Seura minua.
Toisena päiwänä tahtoi Jesus taas mennä Galileaan/ ja löysi Philippuksen ja sanoi hänelle/ Seuraa minua.
1:45 Mutta Philippus oli Bethsaidast/ Andreasen ia Petarin caupungist.
Mutta Philippus oli Betsaidasta/ Andreasen ja Pietarin kaupungista.
1:46 Philippus leusi Nathanael ia sanoi henelle/ Me olema sen leuneet/ iosta Moses Lais ia Prophetat kirioitit/ Iesusen Josephin Poian Nazaretist.
Philippus löysi Nathanael ja sanoi hänelle/ Me olemme sen löytäneet/ josta Moses laissa ja prophetat kirjoitit/ Jesuksen Josephin pojan Nazaretista.
1:47 Ja Nathanael sanoi henelle/ Mite hyue Nazaretist woi tulla? Philippus sanoi henelle/ Tule ia catzo.
Ja Nathanael sanoi hänelle/ Mitä hywää Nazaretista woi tulla? Philippus sanoi hänelle/ Tule ja katso.
1:48 Iesus näki Nathanael tygens tuleuan Ja sanoi heneste/ Catzo/ Yxi totisest Israelainen iossa ei ychten petost ole. Nathanael sanoi henelle/ Mistes minun tunnet?
Jesus näki Nathanaelin tykönsä tulewan Ja sanoi hänestä/ Katso/ Yksi totisesti israelilainen jossa ei yhtään petosta ole. Nathanael sanoi hänelle/ Mistäs minun tunnet?
1:49 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Ennen quin Philippus cutzui sinua coskas olit Ficuna puun alla/ mine näin sinun.
Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ ennen kuin Philippus kutsui sinua koskas olit wiikunapuun alla/ minä näin sinun.
1:50 Wastasi Natanael ia sanoi henelle/ Rabbi/ Sine olet se Jumalan poica/ Sine olet se Israelin Kuningas.
Wastasi Natanael ja sanoi hänelle/ Rabbi/ Sinä olet se Jumalan Poika/ Sinä olet se Israelin Kuningas.
1:51 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Sine vskot ette mine sanoin sinulle/ Mine nein sinun Ficona puun alla/ Sine saat wiele swrembita nehde.
Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Sinä uskot että minä sanoin sinulle/ Minä näin sinun wiikunapuun alla/ Sinä saat wielä suurempia nähdä.
1:52 Ja sanoi henelle/ Totisest totisest sanon mine teille/ Testedes pite teiden näkemen Taiuan aukian/ Ja Jumalan Engelit ylesastuuaiset ia alasastuuaiset Inhimisen Poian päle.
Ja sanoi hänelle/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Tästedes pitää teidän näkemän taiwaan aukean/ Ja Jumalan enkelit ylös astuwaiset ja alas astuwaiset Ihmisen Pojan päälle.

* Caiki inhimiset) Se on Christus ombi Mailman walkius/ ioca yleswalcaise caiki Inhimiset Euangeliumin cautt. Sille se caikille Londocappaleille sarnatan/ iotca ouat taicka tuleuat Inhimisexi.* Armo armon tädhen) Meille on armo annettu Christusen Armon tädhen/ ette me henen cauttans Lain teutemme/ ia Isen tunnemme/ iolla wlkocullasus lackapi ia me toimelisixi Inhimisixi tulema.

Toinen Lucu.

2:1 JA colmanden peuen olit Häedh Canas Galileas/ NIn oli Iesusen Eiti sielle.
Ja kolmannen päiwänä olit häät Kanassa Galileassa/ Niin oli Jesuksen äiti siellä.
2:2 Nin mös Iesus ia henen Opetuslapsens cutzuttin Häehin.
Niin myös Jesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin.
2:3 Ja coska wina pwttui/ sanoi Iesuse' Eiti henelle/ Ei ole heille wina.
Ja koska wiina puuttui/ sanoi Jesuksen äiti hänelle/ Ei ole heillä wiinaa.
2:4 Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mite minulle ombi sinun cansas? Ei ole minun hetken wiele tullut.
Sanoi Jesus hänelle/ Waimo/ mitä minulle ompi sinun kanssasi? Ei ole minun hetkeni wielä tullut.
2:5 Sanoi henen Eitins paluelioille/ Mite hen teille sanopi/ se techket.
Sanoi hänen äitinsä palwelijoille/ Mitä hän teille sanoopi/ se tehkäät.
2:6 Nin olit sielle cwsi Kiuiste wesiastiat panduna/ Judasten Pudhistamisen tauan ielken/ ia cuki weti caxi eli colme Mitta.
Niin olit siellä kuusi kiwistä wesiastiat pantuna/ Judasten puhdistamisen tawan jälkeen/ ja kukin weti kaksi eli kolme mittaa.
2:7 Nin sanoi Iesus heille/ Teuteket wesiastiat wedhelle. Ja he teutit ne ylen teuten.
Niin sanoi Jesus heille/ Täyttäkäät wesiastiat wedellä. Ja he täytit ne ylen täyteen.
2:8 Ja hen sanoi heille/ Pangat nyt siselle/ ia wieket Edheskeuuelle. Ja he weit.
Ja hän sanoi heille/ Pankaat nyt sisälle/ ja wiekäät edeskäywälle. Ja he weit.
2:9 Mutta quin se Edeskieupe maisti site wina/ ioca oli wesi ollut/ eike tienyt custa se tuli/ Mutta ne Palueliat tiesit iotca sen wedhen ammulsit/ cutzui se Edeskieupe Ylien ia sanoi henelle/
Mutta kuin se edeskäywä maisti sitä wiinaa/ joka oli wesi ollut/ eikä tiennyt kusta se tuli/ Mutta ne palwelijat tiesit jotka sen weden ammensit/ kutsui se edeskäywä yljän ja sanoi hänelle/
2:10 Jocainen andapi ensin Hyue wina/ ia quin he iopuuat/ sijtte site Honombata. Sine sen Hyuen winan kätkit tehenasti.
Jokainen antaapi ensin hywä wiina/ ja kuin he juopuwat/ Sitten sitä huonompata. Sinä sen hywän wiinan kätkit tähänasti.
2:11 Teme ombi se ensimeinen Tunnustechti/ ionga Iesus teki Canas Galileas/ ia ilmoitti henen Cunnians. Ja henen Opetuslapsens wskoit henen pälens.
Tämä ompi se ensimmäinen tunnustähti/ jonka Jesus teki Kanassa Galileassa/ ja ilmoitti hänen kunniansa. Ja hänen opetuslapset uskoit hänen päällensä.
2:12 Sitelehin hen alasmeni Capernaumijn hen itze/ ia henen Eitins/ ia henen weliens/ ia henen Opetuslapsens/ ia eiuet he sielle cauuan wipyneet.
Siitä lähin hän alas meni Kapernaumiin hän itse/ ja hänen äitinsä/ ja hänen weljensä/ ja hänen opetuslapsensa/ ja eiwät he siellä kauan wiipyneet.
2:13 Ja Judasten/ Päsienen oli iwri lesse/ Ja Iesus ylesmeni Jerusalemin/
Ja judasten/ Pääsiäinen oli juuri läsnä/ Ja Jesus ylös meni Jerusalemiin/
2:14 Ja leusi Templis ne istuuan/ iotca sielle Caria Lambait/ ia Mettisit myskendelit/ ia waihechtaijat.
Ja löysi templissä ne istuwan/ jotka siellä karjaa lampaita/ ja mettiset myyskentelit/ ja waihtajat.
2:15 Ja hen teki Rooskan Köusiste/ ia wlosaioi caiki Templist/ ynne Lambat ia Carian. Ja waihechtaiaden rahan hen poiswiskasi/ ia mahancukisti peudhet.
Ja hän teki ruoskan köysistä/ ja ulos ajoi kaikki templistä/ ynnä lampaat ja karjan. Ja waihtajain rahan hän pois wiskasi/ ja maahan kukisti pöydät.
2:16 Ja sanoi nijlle ioca Mettisi myidh/ wieket nämet telde pois/ Ja elket tehckö minun Iseni Honecta Cauppahonexi.
Ja sanoi niille jotka mettisiä myi/ wiekäät nämät täältä pois/ Ja älkäät tehkö minun Isäni huonetta kauppahuoneeksi.
2:17 Mutta henen Opetuslapsens muistit ette Kirioitettu on/ Sinun Hones Kiuaus ombi minun szönyt.
Mutta hänen opetuslapsensa muisti että kirjoitettu on/ Sinun huoneesi kiiwaus ompi minun syönyt.
2:18 Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Mite mercki sine meille osotat/ ette sine neite teet?
Niin wastasi juuttaat/ ja sanoit hänelle/ Mitä merkki sinä meille osoitat/ että sinä näitä teet?
2:19 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Rickocat teme Templi/ ia colmanden peiuen/ mine tadon sen ylesrake'da.
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Rikkokaat tämä templi/ ja kolmannen päiwän/ minä tahdon sen ylös rakentaa.
2:20 Nin sanoit Juttat/ Tete Templi ombi cwsi widhettekymende wootta rakettu/ ia sine sen tadhot colmen peiuen ylesrakenda?
Niin sanoit juuttaat/ Tätä templi ompi kuusi wiidettäkymmentä wuotta rakettu/ ja sinä sen tahdot kolmen päiwän ylös rakentaa?
2:21 Mutta hen sanoi henen Rumins Templist.
Mutta hän sanoi hänen ruumiinsa templistä.
2:22 Coska hen sis oli coolluista ylesnosnut/ muistit henen Opetuslapsens/ ette hen oli sen sanonut/ ia vskoit Ramatudh/ ia sen Puhen/ ionga Iesus sanonut oli.
Koska hän siis oli kuolleista ylösnoussut/ muistit hänen opetuslapsensa/ että hän oli sen sanonut/ ja uskoit Raamatut/ ja sen puheen/ jonka Jesus sanonut oli.
2:23 Coska hen nyt Jerusalemis oli/ Päsieisne Juhlapeiuenä/ vskoit monda henen Nimens päle/ coska he näit ne Tunnustedhet/ iotca hen teki.
Koska hän nyt Jerusalemissa oli/ Pääsiäisenä juhlapäiwänä/ uskoit monta hänen nimensä päälle/ koska he näit ne tunnustähdet/ jotka hän teki.
2:24 Mutta Iesus ei vskonut itzens heille/ Sille ette hen tunsi heijet caiki/
Mutta Jesus ei uskonut itsensä heille/ Sillä että hän tunsi heidät kaikki/
2:25 ia ei taruinut/ ette iocu pideis todistaman Inhimisist. Sille hen itze kylle tiesi mite Inhimises oli.
ja ei tarwinnut/ että joku pitäisi todistaman ihmisistä. Sillä hän itse kyllä tiesi mitä ihmisessä oli.

III Lucu.

3:1 NIn oli yxi mies Phariseusist/ Nicodemus nimelde/ yxi Judasten Ylimeinen/
Niin oli yksi mies phariseuksista/ Nicodemus nimeltä/ yksi judasten ylimmäinen/
3:2 Se tuli ölle Iesusen tyge ia sanoi henelle/ Mestari/ me tiedhem ette sine olet Opetaiaxi Jumalast tullut. Sille eikengen taidha neite Tunnustechti tedhä/ iotca sine teet/ ellei Jumala olisi henen cansans.
Se tuli yöllä Jesuksen tykö ja sanoi hänelle/ Mestari/ me tiedäm että sinä olet opettajaksi Jumalasta tullut. Sillä ei kenkään taida näitä tunnustähtiä tehdä/ jotka sinä teet/ ellei Jumala olisi hänen kanssansa.
3:3 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Totisesta totisesta/ mine sanon sinulle/ Ellei iocu wastudhest synny/ ei hen woi nädhä Jumala' waldakunda.
Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Totisesti totisesti/ minä sanon sinulle/ Ellei joku wastuudesta synny/ ei hän woi nähdä Jumalan waltakuntaa.
3:4 Sanoi henelle Nicodemus/ Quinga taita Inhiminen syndy coska hen wanha ombi. Woipico hen Eitins cochtun iellens siselmenne/ ia syndy?
Sanoi hänelle Nikodemus/ Kuinka taitaa ihminen syntyä koska hän wanha ompi. Woipiko hän äitinsä kohtuun jällens sisälle mennä/ ja syntyä?
3:5 Iesus wastasi/ Totisest/ totisest/ sano' mine sinulle. Ellei iocu synny wedhest ia Hengest/ nin ei hen woi Jumalan Waldakundan siseltulla.
Jesus wastasi/ Totisesti/ totisesti/ sanon minä sinulle. Ellei joku synny wedestä ja Hengestä/ niin ei hän woi Jumalan waltakuntaan sisälle tulla.
3:6 Mite Lihast syndynyt on/ se ombi Liha. Ja mite Hengest syndynyt on/ se ombi Hengi.
Mitä lihasta syntynyt on/ se ompi liha. Ja mitä Hengestä syntynyt on/ se ompi Henki.
3:7 Ele ihmettele/ ette mine sanoin sinulle/ ette teiden pite wdesta syndyme'.
Älä ihmettele/ että minä sanoin sinulle/ että teidän pitää wedestä syntymän.
3:8 Twli puhalta cussa hen tacto/ ia sine cwlet hene' hwmuns/ Ja et sine tiedä custa hen tule/ taicka cuhu'ga hen menepi. Nein on iocaine'/ quin He'gest syndynyt on.
Tuuli puhaltaa kussa hän tahtoo/ ja sinä kuulet hänen humunsa/ Ja et sinä tiedä kusta hän tulee/ taikka kuhunka hän meneepi. Näin on jokainen/ kuin Hengestä syntynyt on.
3:9 Nicodemus wastasi/ ia sanoi henelle/ Quinga se taita tulla?
Nikodemus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Kuinka se taitaa tulla?
3:10 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Oleco sine se Mestari Israelis/ ia et neite tiedhe?
Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se mestari Israelissa/ ja et näitä tiedä?
3:11 Totisest/ totisest/ sano' mine sinulle Me puhume/ mite me tiedhe'/ ia todistam/ mite me neim/ ia ette te wasta' ota meiden todistusta.
Totisesti/ totisesti/ sanon minä sinulle. Me puhumme/ mitä me tiedän/ ja todistamme/ mitä me näimme/ ja ette te wastaan ota meidän todistusta.
3:12 Jos mine malisia teille sanoin/ ia ette te wskonuat/ quinga te wskoisitt/ ios mine teille Taiualisi sanoisin?
Jos minä maallisia teille sanoin/ ja ette te uskoneet/ kuinka te uskoisit/ jos minä teille taiwaallisia sanoisin?
3:13 Ja eikengen ylesastu Taiuasen/ waan se/ ioca taiuaast alasastui/ inhimisen Poica/ ioca ombi Taiuahas.
Ja eikenkään ylös astu taiwaaseen/ waan se/ joka taiwaasta alas astui/ Ihmisen Poika/ joka ompi taiwahassa.
3:14 Ja ninquin Moses ylensi Kärmen coruesa/
Ja niinkuin Moses ylensi käärmeen korwessa/
3:15 Nin pite mös Inhimisen Poica ylettemen/ Sempäle/ ette Caiki/ iotca henen pällens wskouat/ ei pide huckuman/ Mutta ijancaikisen Elemen szaman.
Niin pitää myös Ihmisen Poika ylettämän/ Sen päälle/ että kaikki/ jotka hänen päällensä uskowat/ ei pidä hukkuman/ Mutta iankaikkisen elämän saaman.
3:16 Sille Nein on Jumala Mailma racastanut/ ette he' andoi hene' ainoan Poicans/ Sempälle/ ette Jocaine' quin wsko hene' päle's ei pide huckuma'/ mutta ijancaikise' Eleme' szama'.
Sillä näin on Jumala maailmaa rakastanut/ että hän antoi hänen ainoan Poikansa/ Sen päälle/ että jokainen kuin uskoo hänen päällensä ei pidä hukkuman/ mutta iankaikkisen elämän saaman.
3:17 Sille/ ettei Jumala lehettenyt Poica's Mailma'/ ette hene' piti domitzeman mailma/ Muta ette Mailma piti henen cauttans wapadettaman.
Sillä/ ettei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan/ että hänen piti tuomitseman maailmaa/ Mutta että maailma piti hänen kauttansa wapahdettaman.
3:18 Joca henen pälens wsko/ ei hen domita/ Mutta ioca ei wsko/ io se domittu on/ Sille ettei hen wskonut Jumalan ainocaisen Poian nimen päle.
Joka hänen päällensä uskoo/ ei hän tuomita/ Mutta joka ei usko/ jo se tuomittu on/ Sillä ettei hän uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimen päälle.
3:19 Mutta teme ombi Domio/ Ette Walkeus tuli Mailman ia Inhimiset racastit enämin Pimeytte/ quin Walkiutta. Sille ette heiden Tööns olit pahat.
Mutta tämä ompi tuomio/ Että walkeus tuli maailmaan ja ihmiset rakastit enemmän pimeyttä/ kuin walkeutta. Sillä että heidän työnsä olit pahat.
3:20 Sille ette iocainen/ quin paha tekepi/ se wihapi Walkiutta/ eike tule Walkiuten/ Senpäle/ ettei henen Tööns pideisi laitettaman.
Sillä että jokainen/ kuin pahaa tekeepi/ se wihaapi walkeutta/ eikä tule walkeuteen/ Sen päälle/ ettei hänen työnsä pitäisi laitettaman.
3:21 Mutta ioca Totudhen tekepi/ se tulepi Walkiudhen tyge/ ette henen Tööns piteis näkymen/ Sille ette he Jumalas tehdhyt ouat.
Mutta joka totuuden tekeepi/ se tuleepi walkeuden tykö/ että hänen työnsä pitäisi näkymän/ Sillä että he Jumalassa tehdyt owat.
3:22 Senielken tuli Iesus/ ia henen Opetuslapsens Judean maalle/ ia asui sielle heiden cansans/ ia castoi.
Sen jälkeen tuli Jesus/ ja hänen opetuslapsensa Judean maalle/ ja asui siellä heidän kanssansa/ ja kastoi.
3:23 Mutta Johannes mös castoi/ wiele Enonis/ leszna Salim/ sille ette sielle oli palio wesi. Ja he tulit/ ia annoit casta itzens/
Mutta Johannes myös kastoi/ wielä Enonissa/ läsnä Salim/ sillä että siellä oli paljon wesi. Ja he tulit/ ja annoit kastaa itsensä/
3:24 Sille ettei Johannes wiele silloin ollut Fangiuxen heitettu.
Sillä ettei Johannes wielä silloin ollut wankeukseen heitetty.
3:25 Nin nousi yxi kysymys Johannesen Opetuslasten ia Judasten keskenä Puhdistuxest.
Niin nousi yksi kysymys Johanneksen opetuslasten ja judasten kesken puhdistuksesta.
3:26 Ja he tulit Johannesen tyge/ ia sanoit henelle/ Mestari/ ioca sinun cansans oli toiselpolen Jordanin/ iosta sine todhistit/ Catzo/ se castapi/ ia iocainen tule henen tygens.
Ja he tulit Johanneksen tykö/ ja sanoit hänelle/ Mestari/ joka sinun kanssansi oli toisella puolen Jordanin/ josta sinä todistit/ Katso/ se kastaapi/ ja jokainen tulee hänen tykönsä.
3:27 Johannes wastasi/ ia sanoi/ Ei woi Inhiminen mite otta ellei se anneta henelle Taiuahast.
Johannes wastasi/ ja sanoi/ Ei woi ihminen mitään ottaa ellei se anneta hänelle taiwahasta.
3:28 Itze te oletta minun Todhistaiani/ ette mine sanonut olen/ Em mine ole Christus/ wan mine olen henen edhellens lehetettu.
Itse te olette minun todistajani/ että minä sanonut olen/ En minä ole Kristus/ waan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
3:29 Jolla ombi Morsian/ se on Ylke/ Mutta Ylghien ysteue seisopi/ ia cwldele hende/ ia itzens sangen iloitta Ylghie' änestä. Se sama sis minun ilon o'bi nyt teutetty/
Jolla ompi morsian/ se on Ylkä/ Mutta Yljän ystäwä seisoopi/ ja kuuntelee häntä/ ja itsensä sangen iloittaa Yljän äänestä. Se sama siis minun ilon ompi nyt täytetty/
3:30 Henen tule caswa/ mutta minu' pite wäheneme'.
Hänen tulee kaswaa/ mutta minun pitää wähenemän.
3:31 Joca ylhelde tule/ se ombi caikein päle. Joca maasta ombi/ se on maasta/ Ja maasta se puhupi.
Joka ylhäältä tulee/ se ompi kaikkein päälle. Joka maasta ompi/ se on maasta/ Ja maasta se puhuupi.
3:32 Joca Taiuast tule/ hen on caikein ylitze/ Ja todista mite hen nähnyt ia cwllut on. Ja eikenge' ota hene' Todhistustans.
Joka taiwaasta tulee/ hän on kaikkein ylitse/ Ja todistaa mitä hän nähnyt ja kuullut on. Ja ei kenkään ota hänen todistustansa.
3:33 Mutta ioca hene' Todhistuxens otti/ se * insiglasi/ ette Jumala ombi totinen.
Mutta joka hänen todistuksensa otti/ se insiglasi/ että Jumala ompi totinen.
3:34 Sille ette se/ ionga Jumala lehetti/ se puhupi Jumalan sanoia. Sille ettei Jumala anna Henge * mitan cansa.
Sillä että se/ jonka Jumala lähetti/ se puhuupi Jumalan sanoja. Sillä ettei Jumala anna Henkeä mitan kanssa.
3:35 Ise rakasta Poica/ ia caiki annoi henen käteens.
Isä rakastaa Poikaa/ ja kaikki antoi hänen käteensä.
3:36 Joca vsko Poian päle sille ombi ijancaikine' Eleme. Mutta ioca ei vsko Poian päle/ ei henen pide Elemete näkemen/ Mutta Jumalan wiha pysypi henen pälens.
Joka uskoo Pojan päälle sillä ompi iankaikkinen elämä. Mutta joka ei usko Pojan päälle/ ei hänen pidä elämätä näkemän/ Mutta Jumalan wiha pysyypi hänen päällensä.

* Insiglanut) Se on/ hen leutepi ninquin Insiglin painetun henen Sydhemesens/ nimittein/ sen vskon/ quinga Jumala hurskas ia waka ombi/ ia sen hen mös tunnusta ia todhista vlcolisesta. Ninquin hen sanopi 7. Cap. Joca Isen tahdhon tekepi/ se tundepi ios teme Oppi ombi Jumalasta. etc.

IV Lucu

4:1 COska nyt HERRA ymmersi/ Phariseusten cwlleexi/ ette Iesus teki enämen Opetuslapsi/ ia castoi/ quin Johannes
Koska nyt HERRA ymmärsi/ phariseusten kuulleeksi/ että Jesus tekin enemmin opetuslapsia ja kastoi/ kuin Johannes.
4:2 (waicka ei Iesus itze castanut/ waan henen Opetuslapsens)
(waikka ei Jesus itse kastanut/ waan hänen opetuslapsensa)
4:3 ietti hen Judean/ ia iellensmeni Galilean.
jätti hän Judean/ ja jällens meni Galileaan.
4:4 Nin henen piti Samarian cautta waeldaman.
Niin hänen piti Samarian kautta waeltaman.
4:5 Nin hen tuli ychten Samarian Caupungin/ ioca cutzutan Sichar/ lehes site Mancartanota/ ionga Jacob oli andanut Poians Josephin.
Niin hän tuli yhteen Samarian kaupunkiin/ joka kutsutaan Sichar/ lähes sitä maan kartanoa/ jonka Jakob oli antanut Pojans Josephin.
4:6 Nin oli sielle/ Jacobin Lähdhe. Coska nyt Iesus matkast oli wäsynyt/ nin hen istui Lächten päle. Ja se oli liki cwdhetta hetke.
Niin oli siellä/ Jakobin lähde. Koska nyt Jesus matkasta oli wäsynyt/ niin hän istui lähteen päälle. Ja se oli liki kuudetta hetkeä.
4:7 Nin tuli yxi Samaritanin waimo/ wette ammultaman. Iesus sanoi henelle/ Anna minun iodhaxen.
Niin tuli yksi samaritanin waimo/ wettä ammentaman. Jesus sanoi hänelle/ Anna minun juodaksen.
4:8 Sille ette henen Opetuslapsens olit mennet Caupungin/ roca ostaman.
Sillä että hänen opetuslapsensa olit menneet kaupunkiin/ ruokaa ostamaan.
4:9 Sanoi sis henelle se Samaritanin waimo/ Quinga sine minulda ioma anot/ ioca olet Judeus/ ia mine olen Samaritanin waimo? Sille ettei Jwttaille ole ychten meno Samaritanein cansa.
Sanoi siis hänelle se samaritanin waimo/ Kuinka sinä minulta juomaa anot/ joka olet judeus/ ja minä olen samaritanin waimo? Sillä ettei juuttaille ole yhtään menoa samaritanein kanssa.
4:10 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jos sine tiedheisit Jumalan Lahian/ ia cuca se on/ ioca sinulle sanoi/ Anna minun iodhaxeni/ Sine tosin anoisit henelde/ ia hen annais sinulle Eleuen wedhen.
Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan/ ja kuka se on/ joka sinulle sanoi/ Anna minun juodakseni/ Sinä tosin anoisit häneltä/ ja hän antaisi sinulle eläwän weden.
4:11 Sanoi henelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milles ammullat/ ia Lähdhe ombi sywe/ Custa sis sinulla ombi se Eleue wesi?
Sanoi hänelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milläs ammennat/ ja lähde ompi sywä/ Kusta siis sinulla ompi se eläwä wesi?
4:12 Ollecos swrembi/ quin meiden Ise Jacob/ ioca meille tämen Lächten annoi? Ja itze sijte ioij/ ia henen Lapsens ia Carians?
Olletkos suurempi/ kuin meidän isä Jakob/ joka meille tämän lähteen antoi? Ja itse siitä joi/ ja hänen lapsensa ja karjansa?
4:13 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jocainen quin iopi teste wedheste/ hen iellens ianopi/
Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Jokainen kuin juopi tästä wedestä/ hän jällens janoopi/
4:14 Mutta ioca sijte wedheste iopi/ ionga mine annan henelle/ ei se ijancaikisesta iano. Waan se wesi/ io'ga mine henelle anna'/ se tulepi henes ydhexi Lächten wedexi/ ioca cohopi ijancaikiseen Elemehe'.
Mutta joka siitä wedestä juopi/ jonka minä annan hänelle/ ei se iankaikkisesti janoa. Waan se wesi/ jonka minä hänelle annan/ se tuleepi hänes yhdeksi lähteen wedeksi/ joka kohoaapi iankaikkiseen elämähän.
4:15 Sanoi se Waimo henelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten mine ianoisi/ enge tulisi tenne ammuldaman.
Sanoi se waimo hänelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten minä janoisi/ enkä tulisi tänne ammentamaan.
4:16 Sanoi Iesus henelle/ Mene/ cutzu sinun Miehes/ ia tule tenne.
Sanoi Jesus hänelle/ Mene/ kutsu sinun miehesi/ ja tule tänne.
4:17 Waimo wastasi/ ia sanoi henelle/ Ei ole minulla Mieste.
Waimo wastasi/ ja sanoi hänelle/ Ei ole minulla miestä.
4:18 Sanoi Iesus henelle/ Oikein sine sanoit/ Ei ole minulla Mieste/ Sille ette wisi Mieste ombi sinulla ollut/ ia se ioca sinulla nyt on/ ei ole sinun Miehes/ Sen sine oikein sanoit.
Sanoi Jesus hänelle/ Oikein sinä sanoit/ Ei ole minulla miestä/ Sillä että wiisi miestä ompi sinulla ollut/ ja se joka sinulla nyt on/ ei ole sinun miehesi/ Sen sinä oikein sanoit.
4:19 Sanoi henelle waimo/ HERRA/ mine näen/ ette sine olet yxi Propheta.
Sanoi hänelle waimo/ HERRA/ minä näen/ että sinä olet yksi propheta.
4:20 Meiden Iset ouat telle Worella cumartaneet Ja te sanotta/ Ette Jerusalemis ombi se Sija/ iossa pite cumartaman.
Meidän isät owat tällä wuorella kumartaneet. Ja te sanotte/ Että Jerusalemissa ompi se sija/ jossa pitää kumartaman.
4:21 Iesus sanoi henelle/ Waimo/ wsko minua/ se aica tulepi/ ettei te telle Worella/ eikä Jerusalemis Ise cumardha.
Jesus sanoi hänelle/ Waimo/ usko minua/ se aika tuleepi/ ettei te tällä wuorella/ eikä Jerusalemissa Isää kumarra.
4:22 Ette te tiedhe/ mite te cumardhatte/ Mutta me tiedhem/ mite me cumardham/ Sille Terueys Juttaista ombi.
Ette te tiedä/ mitä te kumarratte/ Mutta me tiedämme/ mitä me kumarramme/ Sillä terweys juuttaista ompi.
4:23 Mutta se hetki tulepi/ ia io nyt on/ ette ne totiset Cumartaiat pite Ise cumartaman Henges ia Totudhes. Sille ette Iseki tactopi sencaltaisita/ iotca hende cumartaman pite.
Mutta se hetki tuleepi/ ja jo nyt on/ että ne totiset kumartajat pitää Isää kumartaman Hengessä ja totuudessa. Sillä että Isäkin tahtoopi sen kaltaisia/ jotka häntä kumartaman pitää.
4:24 Jumala ombi Hengi/ ia iotca hende cumartauat/ heiden pite Henges ia Totudhes hende cumartaman.
Jumala ompi Henki/ ja jotka häntä kumartawat/ heidän pitää Hengessä ja totuudessa häntä kumartaman.
4:25 Sanoi henelle waimo/ Mine tiedhen/ ette Messias ombi tuleua/ ioca cutzutan Christus. Coska se sama tulepi/ nin hen ilmoittapi meille caiki.
Sanoi hänelle waimo/ Minä tiedän/ että Messias ompi tulewa/ jota kutsutaan Kristus. Koska se sama tuleepi/ niin hän ilmoittaapi meille kaikki.
4:26 Sanoi Iesus henelle/ Mine olen se sama/ ioca sinun cansas puhun.
Sanoi Jesus hänelle/ Minä olen se sama/ joka sinun kanssasi puhun.
4:27 Ja iuri silloin tulit henen Opetuslapsens/ ia ihmettelit/ ette hen site waimo puhutteli. Eikengen sanonut quitengan/ Mites kysyt? eli mites hende puhuttelet?
Ja juuri silloin tulit hänen opetuslapsensa/ ja ihmettelit/ että hän sitä waimoa puhutteli. Ei kenkään sanonut kuitenkaan/ Mitäs kysyt? eli mitäs häntä puhuttelet?
4:28 Nin se waimo ietti Wesiastians/ ia meni Caupungin/ ia sanoi nijlle Inhimisille/
Niin se waimo jätti wesiastiansa/ ja meni kaupunkiin/ ja sanoi niille ihmisille/
4:29 Tulcat nekemen site Inhimiste/ ioca minulle sanoi caiki mite mine tehnyt olen/ Olleco hen se Christus?
Tulkaat näkemään sitä ihmistä/ joka minulle sanoi kaikki mitä minä tehnyt olen/ Olleeko hän se Kristus?
4:30 Nin he vloslexit Caupungist/ ia tulit henen tygens.
Niin he ulos läksit kaupungista/ ja tulit hänen tykönsä.
4:31 Mutta sillewälil rucolit Opetuslapset hende/ sanoden/ Rabbi/ szöö.
Mutta sillä wälillä rukoilit opetuslapset häntä/ sanoen/ Rabbi/ syö.
4:32 Nin hen sanoi heille/ Minulla ombi Roca södhexeni/ iota ette te tiedä.
Niin hän sanoi heille/ Minulla ompi ruoka syödäkseni/ jota ette te tiedä.
4:33 Nin sanoit Opetuslapset keskenens/ Lienekö iocu henelle söteuete toonut?
Niin sanoit opetuslapset keskenänsä/ Lieneekö joku hänelle syötäwää tuonut?
4:34 Iesus sanoi heile/ Minun * Rocan ombi se/ ette mine tegen henen tactons/ ioca minun lehetti/ ia teuten henen teghonsa.
Jesus sanoi heille/ Minun ruokani ompi se/ että minä teen hänen tahtonsa/ joka minun lähetti/ ja täytän hänen tekonsa.
4:35 Ettekö te sano/ Wiele nyt ouat Nelie Cwcautta nin tule Elon aica? Catzo mine sanon teille/ ylesnostacat teiden silmen/ ia catzocat wainioita. Sille ette he ouat io walkiat Elohon/
Ettekö te sano/ Wielä nyt owat neljä kuukautta niin tulee elon aika? Katso minä sanon teille/ ylös nostakaat teidän silmänne/ ja katsokaat wainioita. Sillä että he owat jo walkeat elohon/
4:36 Ja ioca nijttepi/ se Palcan saapi/ ia cocopi Hedhelmen ijancaikisen Elemeen/ Senpäle ette se ioca kylue ia ioca nijtte/ ynne pite iloitzeman.
Ja joka niittääpi/ se palkan saapi/ ja kokoopi hedelmän iankaikkiseen elämään/ Senpäälle että se joka kylwää ja joka niittää/ ynnä pitää iloitseman.
4:37 Sille ette tesse ombi se Puhe tosi/ Yxi kylue ia toinen nijtte.
Sillä että tässä ompi se puhe tosi/ Yksi kylwää ja toinen niittää.
4:38 Mine lehetin teijet nijttemen/ iota ette te ole tötetehnyt. Mwdh ouat tötetehnet/ ia te oletta heiden töihins siselle tulluet.
Minä lähetin teidän niittämään/ jota ette te ole työtätehnyt. Muut owat työtä tehneet/ ja te olette heidän töihins sisälle tulleet.
4:39 Nin vskoit monda Samaritani/ sijte Caupungist henen pälens/ sen waimon puhen tedhen/ ioca todisti/ Hen ombi minulle sanonut/ caiki mite mine tehnyt olen.
Niin uskoit monta samaritan/ siitä kaupungist hänen päällens/ sen waimon puheen tähden/ joka todisti/ Hän ompi minulle sanonut/ kaikki mitä minä tehnyt olen.
4:40 Coska nyt ne Samaritanit tulit henen tygens/ rucolit he hende/ ette hen tadhois wipy heiden tykenens. Ja hen wipyi sielle caxi peiue.
Koska nyt ne samaritanit tulit hänen tyköns/ rukoilit he häntä/ että hän tahtois wiipyä heidän tykönäns. Ja hän wiipyi siellä kaksi päiwää.
4:41 Ja palio enembi vskoit henen Sanans tedhen/ Ja sanoit sille waimolle/
Ja paljon enempi uskoit hänen sanansa tähden/ Ja sanoit sille waimolle/
4:42 Emme me nyt sillen vsko sinun puhes teden. Sille me olema itzeki cwlleet/ ia tiedhemme ette hen ombi totisesta Christus/ se mailman Wapattaija.
Emme me nyt silleen usko sinun puheesi tähden. Sillä me olemme itsekin kuulleet/ ja tiedämme että hän ompi totisesti Kristus/ se maailman wapahtaja.
4:43 Mutta sitte cadhen peiuen peräst/ lexi hen sielde/ ia meni Galilean/
Mutta sitten kahden päiwän perästä/ läksi hän sieltä/ ja meni Galileaan/
4:44 Sille ette itze Iesus todhisti/ ettei iocu Propheta isensmalla miten maxa.
Sillä että itse Jesus todisti/ ettei joku propheta isänsä maalla mitään maksa.
4:45 Coska hen nyt tuli Galilean/ wastanrupesit ne Galileuset he'de/ iotca nähnet olit caiki mite hen Jerusalemis Juhlana tehnyt oli/ Sille ette hekin mös/ olit Juhlal olleet.
Koska hän nyt tuli Galileaan/ wastaan rupesit ne galileuset häntä/ koska nähneet olit kaikki mitä hän Jerusalemissa juhlana tehnyt oli/ Sillä että hekin myös/ olit juhlalla olleet.
4:46 Tuli sis Iesus tas Canan Galileas/ cussa hen oli wedest winan tehnyt.
Tuli siis Jesus taas Kanaan Galileassa/ kussa hän oli wedestä wiinan tehnyt.
4:47 Nin oli yxi Kuninganmies/ ionga Poica sairasti Capernaumis. Coska hen cwli/ ette Iesus oli tullut Judeast Galileahan/ meni he' hene' tygens Rwcoli he'de alastulema'/ ia para'daman hene' Poica's/ Sille ette hen oli colemallans/
Niin oli yksi kuninkaan mies/ jonka poika sairasti Kapernaumissa. Koska hän kuuli/ että Jesus oli tullut Judeasta Galileaan/ meni hän hänen tykönsä rukoili häntä alas tulemaan/ ja parantamaan hänen poikanas/ Sillä että hän oli kuolemaisillansa/
4:48 Sanoi sis Iesus henelle/ Ellei te näe Mercki ia Ihmeit/ nin ette te wsko.
Sanoi siis Jesus hänelle/ Ellei te näe merkki ja ihmeitä/ niin ette te usko.
4:49 Sanoi henelle se Kuninganmies/ HERRA/ alastule ennen quin minun Poican colepi.
Sanoi hänelle se kuninkaan mies/ HERRA/ alas tule ennenkuin minun poikani kuoleepi.
4:50 Iesus sanoi henelle/ Mene/ sinun Poicas elepi. Se Mies wskoi sen Sanan ionga Iesus sanoi henelle/ ia meni.
Jesus sanoi hänelle/ Mene/ sinun poikasi elääpi. Se mies uskoi sen sanan jonka Jesus sanoi hänelle/ ja meni.
4:51 Nin henen mennesens codhasit henen Paluelians henen/ ia ilmoitit henelle/ ia sanoit/ Sinun Poicas elepi.
Niin hänen mennessänsä kohtasit hänen palwelijansa hänen/ ja ilmoitit hänelle/ ja sanoit/ Sinun poikasi elääpi.
4:52 Nin hen tutki heilde hetken/ mille hen parani. Ja he sanoit henelle/ Eilen seitzeme'nel hetkel ylenannoi wilutauti henen.
Niin hän tutki heiltä hetken/ millä hän parani. Ja he sanoit hänelle/ Eilen seitsemännellä hetkellä ylenantoi wilutauti hänen.
4:53 Nin Ise sis ymmersi ette se hetki oli/ iolla Iesus sanoi henelle/ Sinun Poicas elepi. Ja hen wskoi ia caiki henen Honens.
Niin isä siis ymmärsi että se hetki oli/ jolla Jesus sanoi hänelle/ Sinun poikas elääpi. Ja hän uskoi ja kaikki hänen huoneensa.
4:54 Teme taas ombi se toinen Mercki/ ionga Iesus teki/ coska hen Judeast tuli Galilean.
Tämä taas ompi se toinen merkki/ jonka Jesus teki/ koska hän Judeasta tuli Galileaan.

* Minun Roocan) Mutta Isen tacto ombi ette Christusen Pijnan cautta piti Euangelium coco Mailmas sarnataman/ ioca silloin Käsis olis/ ninquin siloin mös Elon aica lehestui.


V Lucu.

5:1 SEnielken oli Judasten Juhla peiue/ Ja Iesus ylesastui Jerusalemin.
Sen jälkeen oli judasten juhlapäiwä/ Ja Jesus ylös astui Jerusalemiin.
5:2 Nin ombi Jerusalemis sen La'maste' Honen tykene yxi La'micko/ ioca cutzutan Hebreaxi * Bethesda/ iolla oli wisi Waija/
Niin ompi Jerusalemissa sen lammasten huoneen tykönä yksi lammikko/ joka kutsutaan hebreaksi Bethesda/ jolla oli wiisi wajaa/
5:3 ioissa macasi palio Sairaita Sokeita/ Ra'boia/ Haluatuita/ ne odotit wede'ck lijumist/
joissa makasi paljon sairaita sokeita/ rampoja/ halwatuita/ ne odotit wedenliikkumista/
5:4 Sille ette Engeli alasastui wissille aialla siehe' Lammickoon/ ia pydhersi wedhen/ Joca nyt Ensimeisne/ wedhen pydhertyxen ielken sinne siselle astui/ hen parani/ misse ikenens Taudhis hen oli.
Sillä että enkeli alas astui wissillä ajalla siihen lammikkoon/ ja pyörsi weden/ Joka nyt ensimäisenä/ Weden pyörityksen jälkeen sinne sisälle astui/ hän parani/ missa ikänänsä taudissa hän oli.
5:5 Nin oli sielle yxi Mies/ ioca Cadhexan neliettekymmende wootta oli Kipiä maanut.
Niin oli siellä yksi mies/ joka kahdeksan neljättäkymmentä wuotta oli kipeänä maannut.
5:6 Coska Iesus sai henen nähde/ cussa hen macasi/ ia tunsi ette hen io cauuan oli sairastanut/ sanoi hen henelle/ Tactocos tulla teruexi?
Koska Jesus sai hänen nähdä/ kussa hän makasi/ ja tunsi että hän jo kauwan oli sairastanut/ sanoi hän hänelle/ Tahdotkos tulla terweeksi?
5:7 Wastasi he'de se Sairas/ Herra/ Ei minull ole ycten inhimist/ ette coska wesi pydherten/ ioca minun wiepi Lammickon/ Ja ennen quin mine tulen/ io ombi toinen minun edelleni siselle astunut.
Wastasi häntä se sairas/ Herra/ Ei minulla ole yhtään ihmistä/ että koska wesi pyörehti/ joka minun wiepi lammikkoon/ Ja ennen kuin minä tulen/ jo ompi toinen minun edelläni sisälle astunut.
5:8 Iesus sanoi henelle/ Nouse yles/ ota sinu' wootes ia mene.
Jesus sanoi hänelle/ Nouse ylös/ ota sinun wuoteesi ja mene.
5:9 Ja cochta se Inhiminen parani/ ia otti henen wootens/ ia meni.
Ja kohta se ihminen parani/ ja otti hänen wuoteensa/ ja meni.
5:10 Ja se sama peiue oli Sabbathi. Sanoit sis Jwttat sille/ ioca parattu oli/ Tenepene ombi Sabbathi/ Ei nyt ole lupa canda woodhettas.
Ja se sama päiwä oli Sabbathi. Sanoit siis juuttaat sille/ joka parattu oli/ Tänäpänä ompi Sabbathi./ Ei nyt ole lupa kantaa wuodettasi.
5:11 Wastasi hen heite/ Joca minun paransi/ se sanoi minulle/ Ota sinun wootes ia mene.
Wastasi hän heitä/ Joka minun paransi/ se sanoi minulle/ Ota sinun wuoteesi ja mene.
5:12 Nin he kysyit henelle/ Cuca se Inhiminen ombi/ ioca sinulle sanoi/ Ota sinun wootes/ ia mene?
Niin he kysyit hänelle/ Kuka se ihminen ompi/ joka sinulle sanoi/ Ota sinun wuoteesi/ ja mene?
5:13 Mutta se ioca parattu oli ei tiennyt kenge se oli/ Sille ette Iesus oli lymenyt/ ette Canssa nijn palio oli sijne Paicas.
Mutta se joka parattu oli ei tiennyt kenkä se oli/ Sillä että Jesus oli lymynnyt/ että kansaa niin paljon oli siinä paikassa.
5:14 Senperäst leusi Iesus henen Templis/ ia sanoi henelle/ Catzos/ sine olet parattu/ Ele sillen syndi tee/ ettei iotakin pahembi sinua codhaisi.
Sen perästä löysi Jesus hänen templissä/ ja sanoi hänelle/ Katsos/ sinä olet parattu/ Älä silleen syntiä tee/ ettei jotakin pahempaa sinua kohtaisi.
5:15 Nin se Inhiminen poismeni/ ia ilmoitti Jwttaille/ Ette se oli Iesus/ ioca henen paransi.
Niin se ihminen pois meni/ ja ilmoitti juuttaille/ Että se oli Jesus/ joka hänen paransi.
5:16 Ja senteden wihasit Jwttahat Iesusta/ ia etzit hende tappaxens/ Ette hen sencaltaisit teki Sabbathina.
Ja sentähden wihasit juuttahat Jesusta/ ja etsit häntä tappaaksensa/ Että hän senkaltaiset teki Sabbattina.
5:17 Nin wastasi Iesus heite/ Minun Isen haman tehen asti tekepi/ Ja mine mös tegen.
Niin wastasi Jesus heitä/ Minun Isän hamaan tähän asti tekeepi/ Ja minä myös teen.
5:18 Senteden sis Jwttat enämin etzit hende tappaxens/ Ettei hen waan Sabbathi rickonut/ mutta mös sanoi Isens Jumalaxi/ ia teki itzens Jumalan caltaisexi.
Sen tähden siis juuttaat enemmin etsit häntä tappaaksensa/ Ettei hän waan Sabbathia rikkonut/ mutta myös sanoi Isänsä Jumalaksi/ ja teki itsensä Jumalan kaltaiseksi.
5:19 Nin wastasi Iesus ia sanoi heile/ Totisest totisest/ sano' mine teille/ Ei taidha Poica itzestens miten tedhä/ waan mite he' näkepi Isens tekeue'/ Sille ette mite he' tekepi/ site sama mös Poica tekepi.
Niin wastasi Jesus ja sanoi heille/ Totisesti totisesti/ sanon minä teille/ Ei taida Poika itsestäns mitään tehdä/ waan mitä hän näkeepi Isänsä tekewän/ Sillä että mitä hän tekeepi/ sitä samaa myös Poika tekeepi.
5:20 Sille ette Ise racastapi Poica's/ Ja osottapi caiki henelle/ mite he' itze tekepi/ ia wiele swre'bita Töite hene' pite osottama' henelle/ quin neme ouat/ Ette teide' pite ihmectelme'.
Sillä että Isä rakastaapi Poikaansa/ Ja osoittaapi kaikki hänelle/ mitä hän itse tekeepi/ ja wielä suurempia töitä hänen pitää osoittaman hänelle/ kuin nämä owat/ Että teidän pitää ihmettelemän.
5:21 Sille ette ninquin Ise ylesheräytte Colleita ia wirgottapi/
Sillä että niinkuin Isä ylös herättää kuolleita ja wirwoittapi/
5:22 Nin mös Poica wirgottapi ioita he' tactopi.
Niin myös Poika wirottaapi joita hän tahtoopi.
5:23 Sille ettei Ise ketäke' domitze/ wan caiken Domion a'noi Poialle/ Senpäle ette caiki pite cu'nioitzema' Poica/ ninquin he Ise cunnioitzeuat.
Sillä ettei Isä ketäkään tuomitse/ waan kaiken tuomion antoi Pojalle/ Sen päälle että kaikki pitää kunnioitseman Poikaa/ niinkuin he Isää kunnioitsewat.
5:24 Joca ei Poica cunnioitze/ ei se mös Ise cunnioitze/ ioca hene' lehetti. Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minu' sanani cwle ia vsko sen ioca minun lehetti/ henelle ombi ijancaikine' Eleme/ Ja ei tule Domion/ wan hen waelta Colemasta Elemehen.
Joka ei Poikaa kunnioitse/ ei se myös Isää kunnioitse/ joka hänen lähetti. Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka minun sanani kuulee ja uskoo sen joka minun lähetti/ hänellä ompi iankaikkinen elämä/ Ja ei tule tuomioon/ waan hän waeltaa kuolemasta elämähän.
5:25 Totisest totisest sanon mine teille/ Ette hetki tulepi ia nyt io on/ ette ne coolluet pite cwleman Jumalan Poian änen/ Ja ne iotca sen cwleuat/ pite eleme'.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että hetki tuleepi ja nyt jo on/ että ne kuolleet pitää kuuleman Jumalan Pojan äänen/ Ja ne jotka sen kuulewat/ pitää elämän.
5:26 Sille ninquin Isell on eleme itzesens/ nin hen mös annoi Poialle elemen itzesens oleman/
Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä/ niin hän myös antoi Pojalle elämän itsessänsä oleman/
5:27 Ja on mös henelle andanut woiman domita/ sentäden ette he' on Inhimise' * Poica.
Ja on myös hänelle antanut woiman tuomita/ sentähden että hän on Ihmisen Poika.
5:28 Elket site imectelkö/ Sille ette hetki tulepi/ Jossa caiki ne iotca Haudhois ouat/ pite henen änens cwleman.
Älkäät sitä ihmetelkö/ Sillä että hetki tuleepi/ Jossa kaikki ne jotka haudoissa owat/ pitää hänen äänensä kuuleman.
5:29 Ja pite edheskeumen/ iotca hyue tehnet ouat/ Elemen ylesnousemiseen/ Mutta ne iotca paha tehnet ouat/ Domion ylesnousemiseen.
Ja pitää edeskäymän/ jotka hywää tehneet owat/ Elämän ylösnousemiseen/ Mutta ne jotka pahaa tehneet owat/ tuomion ylösnousemiseen.
5:30 Em mine woi itzesteni miten tehdä. Ninquin mine cwlen nin mine domitzen/ ia minun domion ombi oikeia/ Sille etten mine etzi minun tactoni/ wan Isen tacto/ ioca minun lehettänyt ombi.
En minä woi itsestäni mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen niin minä tuomitsen/ ja minun tuomio ompi oikea/ Sillä etten minä etsi minun tahtoani/ waan Isän tahto/ joka minun lähettänyt ompi.
5:31 Jos mine itzesteni todistaisin/ nin ei olisi minun todistuxen tosi/
Jos minä itsestäni todistaisin/ niin ei olisi minun todistuksen tosi/
5:32 Toinen ombi ioca todistapi minusta/ ia mine tieden ette henen todistuxens ombi tosi/ ionga hen minusta todhista.
Toinen ompi joka todistaapi minusta/ ja minä tiedän että hänen todistuksensa ompi tosi/ jonka hän minusta todistaa.
5:33 Te lehetitte Johannesen tyge/ ia hen todisti totudhen.
Ja lähetitte Johanneksen tykö/ ja hän todisti totuuden.
5:34 Mutta em mine inhimiselde todistust ota/ Wan sen mine sanon senpäle ette te autuaxi tulisitta.
Mutta en minä ihmisiltä todistusta ota/ Waan sen minä sanon sen päälle että te autuaaksi tulisitte.
5:35 Hen oli palauainen ia paistauainen Kynttele/ Mutta te tahdoitta wehen aica riemuita henen walkeudesans.
Hän oli palawainen ja paistawainen kynttilä/ Mutta te tahdoitte wähän aikaa riemuita hänen walkeudessansa.
5:36 Mutta minulla ombi surembi todhistus quin Johannesen todhistus. Sille ette ne tegot iotca Ise minulle annoi/ ette mine ne teuteisin/ ne sama tegot iotca mine teen todistauat minusta/ ette Ise minun lehetti.
Mutta minulla ompi suurempi todistus kuin Johanneksen todistus. Sillä että ne teot jotka Isä minulle annoit/ että minä ne täyttäisin/ ne samat teot jotka minä teen todistawat minusta/ että Isä minun lähetti.
5:37 Ja se Ise ioca minun lehetti/ se sama todista minusta. Eike te ole coskan henen ändens cwlluet/ eike henen mootons nähnyet.
Ja se Isä joka minun lähetti/ se sama todistaa minusta. Eikä te ole koskaan hänen ääntänsä kuulleet/ eikä hänen muotoansa nähneet.
5:38 Ja henen Sanans ei ole teisse asuuainen/ Sille ettei te vsko site ionga hen lehetti.
Ja hänen sanansa ei ole teissä asuwainen/ Sillä ettei te usko sitä jonka hän lähetti.
5:39 Tutkicata Ramatuita/ Sille te leudette nijsse oleua' teillen ijancaikisen Elemen/ Ja ne ouat iotca todistauat minusta/
Tutkikaat Raamatuita/ Sillä te löydätte niissä olewan teillen iankaikkisen elämän/ Ja ne owat jotka todistawat minusta/
5:40 Ja ette te tado tulla minun tykeni/ että te saisitta Elemen.
Ja että te tahdo tulla minun tyköni/ että te saisitte elämän.
5:41 Em mine Cunnia ota Inhimisilde/
En minä kunniaa ota ihmisiltä/
5:42 Wan mine tunnen teien ettei teisse ole Jumalan rackaus.
Waan minä tunnen teidän ettei teissä ole Jumalan rakkaus.
5:43 Mine tulin minun Iseni nimeen/ ia ette te minua wastanrupe/ Jos toinen tulepi Omalla nimellens/ site te wastanrupiat.
Minä tulin minun Isäni nimeen/ ja ette te minua wastaan rupea/ Jos toinen tuleepi omalla nimellänsä/ sitä te wastaan rupeat.
5:44 Quinga te woitte vskoa/ iotka teiste Cunnian keskenen otatte? Ja site Cunnia ioca ainoast Jumalast tulepi/ ette te etzi?
Kuinka te woitte uskoa/ jotka teistä kunnian keskenään otatte? Ja sitä kunniaa joka ainoasta Jumalasta tuleepi/ ette te etsi?
5:45 Elket lwlko ette mine canna' teiden pälen Isen edes/ ombi se ioca teiden pälen candabi/ Moses/ ionga päle te toiuotta.
Älkäät luulko että minä kannan teidän päällen Isän edes/ ompi se joka teidän päällen kantaapi/ Moses/ jonka päälle te toiwotte.
5:46 Sille ios te olisitta vskonett Mosesen/ Nin te olisitta mös minun vskoneet/ Sille ette minusta hen on kirioittanut.
Sillä jos te olisitte uskoneet Moseksen/ Niin te olisitte myös minun uskoneet/ Sillä että minusta hän on kirjoittanut.
5:47 Jos ette te hene' kirioituxians vsko/ Quinga te minun sanani vskotta?
Jos ette te hänen kirjoituksiansa usko/ Kuinka te minun sanaani uskotte?

VI Lucu.

6:1 SEn ielken meni Iesus ylitze sen Galilea' mere' quin on Tyberian caupungin tykene.
Sen jälkeen meni Jesus ylitse Galilean meren kuin on Tiberian kaupungin tykönä.
6:2 Ja seurasi hende palio Cansa/ Sentedhen ette he näit henen merkins/ iotka hen teki Sairasten päle.
Ja seurasi häntä paljon kansaa/ Sentähden että he näit hänen merkkinsä/ jotka hän teki sairasten päälle.
6:3 Nin Iesus ylesmeni ydhen woren päle ia istui sielle henen Opetuslastens cansa.
Niin Jesus ylös meni yhden wuoren päälle ja istui siellä hänen opetuslastensa kanssa.
6:4 Nin lehestui Judasten Pesieis Juhla peiue.
Niin lähestyi judasten Pääsiäisjuhla päiwä.
6:5 Coska sis Iesus ylesnosti silmens/ ia neki palio Canssa tuleua' henen tygens/ sanoi hen Philippuselle/ Custa me ostamme Leipie ette neme saisit södhe?
Koska siis Jesus ylösnosti silmänsä/ ja näki paljon kansaa tulewan hänen tykönsä/ ja sanoi Philippukselle/ Kusta me ostamme leipiä että nämä saisit syödä?
6:6 Mutta sen hen sanoi kiusaten hende/ Sille hen kylle tiesi mite henen tekemen piti.
Mutta sen hän sanoi kiusaten häntä/ Sillä hän kyllä tiesi mitä hänen tekemän piti.
6:7 Wastasi Philippus hende/ Cadhe' sadhan penningin Leiuet ei teudhyisi heidhen/ ette itze cukin wehengi sais.
Wastasi Philippus häntä/ Kahden sadan penningin leiwät ei täyttäisi heidän/ että itse kukin wähänkin saisi.
6:8 Sanoi yxi henen Opetuslapsista's henelle/ Andreas Simon Petarin welij/
Sanoi yksi opetuslapsistansa hänelle/ Andreas Simon Petarin weli/
6:9 Tesse on yxi pilti iolla on wisi Ohraista leipe ia caxi Cala/ Wan mite neme ouat neinen palion keskene?
Tässä on yksi piltti jolla on wiisi ohraista leipää ja kaksi kalaa/ Waan mitä nämä owat näiden paljon keskenän?
6:10 Mutta Iesus sanoi/ Asettaca Canssa atrioitzeman. Ja sijne paicas oli palio Roho. Nin sis atrioitzit lehes wisi tuhatt Mieste.
Mutta Jesus sanoi/ Asettakaa kansa aterioitseman. Ja siinä paikassa oli paljon ruoho. Niin siis aterioitsit lähes wiisi tuhatta miestä.
6:11 Nin Iesus Otti leiuet/ kijtti ia a'noi Opetuslapsille/ Mutta opetuslapset iagoit nijlle atrioitzeuille. Samallamoto mös Caloista nin palio quin he' tactoi.
Niin Jesus otti leiwät/ kiitti ja annoi opetuslapsille/ Mutta opetuslapset jaoit niille aterioitsewille. Samalla muotoa myös kaloista niin paljon kuin he tahtoi.
6:12 Coska he nyt rauitut olit/ sanoi he' opetuslapsille's/ Cootcat ne murut quin ieit/ ettei ne huckuisi.
Koska he nyt rawitut olit/ sanoi hän opetuslapsillensa/ Kootkaat ne murut kuin jäit/ ettei ne hukkuisi.
6:13 Nin he cokosit/ ia teutit caxitoistakyme'de Corij muruilla/ widest Ohraisest leiuest/ iotca liaxi olit nijlde quin atrioitzit.
Niin he kokosit/ ja täyti kaksitoista kymmentä koria muruilla/ wiidest ohraisesta leiwästä/ jotka liiaksi olit niiltä kuin aterioitsit.
6:14 Coska sis ne inhimiset sen merkin neit io'ga Jes9 teki/ sanoit he/ Teme ombi wissist se Propheta ioca tuleua oli Mailman.
Koska siis ne ihmiset sen merkin näit jonka Jesus teki/ sanoit he/ Tämä ompi wissiste se propheta joka tulewa oli maailmaan.
6:15 Coska sis Iesus tunsi ette he tadhoit tulla ia otta henen/ ia tedhe henen Kuningaxi/ lymui hen tas worelle yxinens.
Koska siis Jesus tunsi että he tahtoit tulla ja ottaa hänen/ ja tehdä hänen kuninkaaksi/ lymysi hän taas wuorella yksinänsä.
6:16 Mutta coska ecto tuli/ alasastuit henen Opetuslapsens Mere' tyge/ ia astuit Hacten/
Mutta koska ehtoo tuli/ alas astui hänen opetuslapsensa meren tykö/ ja astuit haahteen/
6:17 Ja menit ylitze meren/ Capernaumin pein/ ia io pimie oli tullut. Ja ei Iesus ollut heiden tygens tullut.
Ja menit ylitse meren/ Kapernaumiin päin/ ja jo pimeä oli tullut. Ja ei Jesus ollut heidän tykönsä tullut.
6:18 Mutta Meri paisui surest ilmast/
Mutta meri paisui suuresta ilmasta/
6:19 Coska he nyt olit soutanet lehes wisi colmatt eli colmekymende wacomitta/ neit he Iesusen keuuen meren päle ia läheneuen hactia/ Ja he peliestyit.
Koska he nyt olit soutaneet lähes wiisi kolmatta eli kolmekymmentä wakomittaa/ näit he Jesuksen käywän meren päällä ja lähenewän haahta/ Ja he peljästyit.
6:20 Nin sanoi hen heille/ Mine olen/ Elke pelietkö.
Niin sanoi hän heille/ Minä olen/ Älkää peljätkö.
6:21 Nin he tactoit otta henen Hacten. Ja cocta sillens oli se haxi man tykene/ iohonga he menit
Niin he tahtoi ottaa hänen haahteen. Ja kohta sillens oli se haaksi maan tykönä/ johonka he menit.
6:22 Toisna peiuen/ coska se Canssa/ ioca seisoi sillepolel Merta neki ettei sielle ollut mwta Hacte/ quin se yxi/ iohonga henen Opetuslapsens olit astuneet/ ia ettei Iesus ollut Hacten astunut henen Opetuslastens cansa/ waan ainoat henen Opetuslapsens olit poismennet.
Toisena päiwänä/ koska se kansa/ joka seisoi sillä puolella merta näki ettei siellä ollut muuta haahtea/ kuin se yksi/ johonka hänen opetuslapsensa olit astuneet/ ja ettei Jesus ollut haahteen astunut hänen opetuslastensa kanssa/ waan ainoat hänen opetuslapsensa olit pois menneet.
6:23 Mutta mwdh Hahdet tulit Tiberiast lehes site paicka/ cussa he olit sönet leipe/ sijttequin HERRA oli kijttenyt.
Mutta muut haahdet tulit Tiberiasta lähes sitä paikkaa/ kussa he olit syöneet leipää/ sitten kuin HERRA oli kiittänyt.
6:24 Coska nyt se Canssa sen näki/ ettei Iesus sielle ollut/ eikä henen Opetuslapsens/ astuit he mös Hacten/ ia tulit Capernaumin/ Iesusta etzijen.
Koska nyt se kansa sen näki/ ettei Jesus siellä ollut/ eikä hänen opetuslapsensa/ astuit he myös haahteen/ ja tulit Kapernaumiin/ Jesusta etsien.
6:25 Ja quin he leusit henen sildepolen Merta/ sanoit he henelle/ Rabbi/ Coskas tenne tulit?
Ja kuin he löysit hänen siltä puolen merta/ sanoit he hänelle/ Rabbi/ Koskas tänne tulit?
6:26 Wastasi Iesus heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ette te minua senteden etzi/ että te merki neit/ waan senteden/ ette te Leiuiste söitte/ ia oletta rauitut.
Wastasi Jesus heitä/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ette te minua sen tähden etsi/ että te merkki näit/ waan sentähden/ että te leiwistä söitte/ ja olette rawitut.
6:27 Tehket roca/ ioca ei catua/ waan site ioca pysypi ijancaikiseen Elemeen/ ionga Inhimisen Poica ombi teille andaua/ Sille ette sen saman ombi Ise Jumala * insiglanut.
Tehkäät ruoka/ joka ei katoa/ waan sitä joka pysyypi iankaikkiseen elämään/ jonka Ihmisen Poika ompi teille antawa/ Sillä että sen saman ompi Isä Jumala insiglanut (sinetöinyt)
6:28 Nin sanoit he henelle/ Mite meiden pite tekemen/ ette me taidhaisim tehdä Jumalan töite?
Niin sanoit he hänelle/ Mitä meidän pitää tekemän/ että me taitaisimme tehdä Jumalan töitä?
6:29 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Se ombi Jumalan töö/ Ette te vskotta sen päle/ ionga hen lehetti.
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Se ompi Jumalan työ/ Että te uskotte sen päälle/ jonka hän lähetti.
6:30 Nin sanoit he henelle/ Mite merki sis sine teget/ ette me näkisim/ ia vskoisim sinun päles? Mites teget?
Niin sanoit he hänelle/ Mitä merkkiä siis sinä teet/ että me näkisimme/ ja uskoisimme sinun päällesi? Mitäs teet?
6:31 Meiden Iset söit Manna Corues/ ninquin kirioitettu ombi/ Hen annoi heille Leiuen Taiuahast södhexens.
Meidän isät soit mannaa korwessa/ niinkuin kirjoitettu ompi/ Hän antoi heille leiwän taiwahasta syödäksensä.
6:32 Nin sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ei Moses andanut teille site Leipe Taiuahast/ Mutta minun Isen andapi teille sen totisen Leiuen Taiuahast.
Niin sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ei Moses antanut teille sitä leipää taiwahasta/ Mutta minun Isän antaapi teille sen totisen leiwän taiwahasta.
6:33 Sille ette se ombi Jumalan Leipe/ ioca Taiuahasta alastule/ ia Mailmalle Elemen andapi.
Sillä että se ompi Jumalan leipä/ joka taiwahasta alas tulee/ ja maailmalle elämän antaapi.
6:34 Nin sanoit he henelle/ HERRA/ Anna meille aina site Leipe.
Niin sanoit he hänelle/ HERRA/ Anna meille aina sitä leipää.
6:35 Mutta Iesus sanoi heille/ Mine olen Elemen Leipe/ Joca minun tykeni tule/ ei hen iso/ ia ioca minun päleni vsko/ ei hen coskan iano.
Mutta Jesus sanoi heille/ Minä olen elämän leipä/ Joka minun tyköni tulee/ ei hän isoa/ ja joka minun päälleni uskoo/ ei hän koskaan janoa.
6:36 Mutta mine sanoin teille/ Että te mös näitte minun/ ia ette sijtteken wsko.
Mutta minä sanoin teille/ Että te myös näitte minun/ ja ette sittenkään usko.
6:37 Caiki mite minun Isen andapi minulle/ se tule minun tykeni/ Ja ioca minun tykeni tule/ em mine site poisheite.
Kaikki mitä minun Isän antaapi minulle/ se tulee minun tyköni/ Ja joka minun tyköni tulee/ en minä sitä pois heitä.
6:38 Sille mine alasastuin Taiuahast ei ette mine teen iota mine tahdon waan iota se tacto ioca minu' lehetti.
Sillä minä alas astuin taiwahasta ei että minä teen jota minä tahdon waan jota se tahtoo joka minun lähetti.
6:39 Se on minu' Iseni tacto ioca minu' lehetti/ ettei minu' pide miten nijste caikista cadottama' quin hen minulle andoi/ mutta ne minun pite ylesheräytteme' Wimeis peiuenä.
Se on minun Isäni tahto joka minun lähetti/ ettei minun pidä mitään niistä kaikista kadottaman kuin hän minulle antoi/ mutta ne minun pitää ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.
6:40 Teme nyt ombi henen tactons/ ioca minun lehetti/ ette Jocainen quin näke Poian/ ia wsko henen pälens/ henelle pite oleman ijancaikinen Eleme. Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä.
Tämä nyt ompi hänen tahtonsa/ joka minun lähetti/ että jokainen kuin näkee Pojan/ ja uskoo hänen päällensä/ hänellä pitää oleman iankaikkinen elämä. Ja minun pitää häntä ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.
6:41 Nin napitzit Juttat site ette hen sanoi/ Mine olen se leipe/ ioca alastulin Taiuahast/
Niin napisit juuttaat sitä että hän sanoi/ Minä olen se leipä/ joka alas astuin taiwahasta/
6:42 ia sanoit/ Eikö teme ole Iesus Josephin Poica/ ionga Isen ia Eitin me tunnema? Quingasta hen sis sanopi/ Mine olen allastullut Taiuahast?
ja sanoit/ Eikö tämä ole Jesus Josephin poika/ jonka isän ja äitin me tunnemme? Kuinkaste hän siis sanoopi/ Minä olen alas tullut taiwahasta?
6:43 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Elket napitzco keskenen/
Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Älkäät napisko keskenän/
6:44 Eikengen taidha minun tykeni tulla/ ellei Ise/ ioca minun lehetti/ wedheisi hende/ Ja minun pite hende ylesherättemen Wimeis peiuen.
Eikenkään taida minun tyköni tulla/ ellei Isä/ joka minun lähetti/ wetäisi häntä/ Ja minun pitää häntä ylösherättämän wiimeisenä päiwänä.
6:45 Se on Prophetis kiriotettu/ Heiden pite caiki Jumalalda opetetuxi tulema'. Senteden/ iocaine' quin sen Iselde ombi cwllut ia oppenut/ hen tule minun tykeni.
Se on prophetissa kirjoitettu/ Heidän pitää kaikki Jumalalta opetetuksi tuleman. Sentähden/ jokainen kuin sen Isältä ompi kuullut ja oppinut/ hän tulee minun tyköni.
6:46 Ei nijn ette iocu ombi Isen nähnyt/ waan se/ ioca ombi Jumalast/ se ombi Isen nähnyt.
Ei niin että joku ompi Isän nähnyt/ waan se/ joka ompi Jumalasta/ se ompi Isän nähnyt.
6:47 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minun päleni vskalta/ henelle ombi se ijancaikinen Eleme.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka minun päälleni uskaltaa/ hänellä ompi se iankaikkinen elämä.
6:48 Mine olen se Elemen Leipe.
Minä olen se elämän leipä.
6:49 Teiden Iset söit Manna Corues/ ia colit.
Teidän isät söit mannaa korwessa/ ja kuolit.
6:50 Teme ombi se Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ senpäle ette cuca sijte söpi/ ei henen pide coleman.
Tämä ompi se leipä/ joka alas tuli taiwahasta/ senpäälle että kuka sitä syöpi/ ei hänen pidä kuoleman.
6:51 Mine olen se eleue Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ se quin teste Leiueste söpi/ hen elepi ijancaikisest. Ja se Leipe ionga mine annan/ se ombi minun Lihan/ ionga minun pite andaman Mailman Elemen edest.
Minä olen se eläwä leipä/ joka alas tuli taiwahasta/ se kuin tästä leiwästä syöpi/ hän elääpi iankaikkisesti. Ja se leipä jonka minä annan/ se ompi minun lihani/ jonka minun pitää antaman maailman elämän edestä.
6:52 Nin * ritelit Juttat keskenens/ sanoden/ Quinga taitapi teme anda Lihans meille söte?
Niin riitelin juuttaat keskenänsä/ sanoen/ Kuinka taitaapi tämä antaa lihansa meille syödä?
6:53 Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ellei te söö Inhimisen Poian Liha/ ia ioo henen Wertans/ nin ei ole teisse Elemetä.
Sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ellei te syö Ihmisen Pojan lihaa/ ja juo hänen wertansa/ nin ei ole teissä elämätä.
6:54 Joca minun Lihani sööpi/ ia ioopi minun Wereni/ henelle on ijancaikinen Eleme/ Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä.
Joka minun lihani syöpi/ ja juopi minun wereni/ hänellä on iankaikkinen elämä/ Ja minun pitää häntä ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.
6:55 Sille ette minun Lihan ombi se totinen Roca/ Ja minun Weren se totinen Joma.
Sillä että minun lihan ompi se totinen ruoka/ Ja minun wereni se totinen juoma.
6:56 Joca söpi minun Lihani/ ia ioopi minun Wereni/ hen ombi minus/ ia mine henes.
Joka syöpi minun lihani/ ja juopi minun wereni/ hän ompi minussa/ ja minä hänessä.
6:57 Ninquin se eleue Ise minun lehetti/ ia mine elen Isen tedhen. Nin mös se/ ioca minun sööpi/ henen pite mös elemen minun techten.
Niinkuin se eläwä Isä minun lähetti/ ja minä elän Isän tähden. Niin myös se/ joka minun syöpi/ hänen pitää myös elämän minun tähteni.
6:58 Teme ombi se Leipe/ ioca Taiuahast alastuli/ Ei ninquin teiden Iset söit Manna/ ia colit/ Joca temen Leiuen söpi/ henen pite elemen ijankaikisest.
Tämä ompi se leipä/ joka taiwahasta alas tuli/ Ei niinkuin teidän isät söit mannaa/ ja kuolit/ Joka tämän leiwän syöpi/ hänen pitää elämän iankaikkisesti.
6:59 Neite hen sanoi Sinagogas/ coska hen opetti Capernaumis.
Näitä hän sanoi synagogassa/ koska hän opetti Kapernaumissa.
6:60 Monda sis henen Opetuslapsistans/ iotca temen cwlit/ sanoit/ Teme on yxi coua Puhe/ Cuca sen woipi cwlla?
Monta siis hänen opetuslapsistansa/ jotka tämän kuulit/ sanoit/ Tämä on yksi kowa puhe/ Kuka sen woipi kuulla?
6:61 Mutta quin Iesus tiesi itzelens/ ette henen Opetuslapsens sijte napitzit/ sanoi hen heille/ * Pahoittaco teme teite?
Mutta kuin Jesus tiesi itsellensä/ että hänen opetuslapsensa siitä napitsit/ sanoi hän heille/ Pahoittaako tämä teitä?
6:62 Mite sis/ ios te saat nähdä Inhimisen Poian ylesastuuan sinne/ cussa hen oli ennen?
Mitä siis/ jos te saat nähdä Ihmisen Pojan ylös astuwan sinne/ kussa hän oli ennen?
6:63 Hengi ombi se/ ioca wirghotta/ Ei Liha miten autta. Ne sanat/ iotca mine puhun teille/ ouat Hengi ia Eleme/
Henki ompi se/ joka wirwottaa/ Ei liha mitään auta. Ne sanat/ jotka minä puhun teille/ owat henki ja elämä/
6:64 Mutta monicadha teiste ouat/ iotca ei vskoo. Sille ette Iesus kylle tiesi alghusta/ iotca eiuet vskoneet/ ia cuca henen oli petteuä.
Mutta monikahta teistä owat/ joka ei usko. Sillä että Jesus kyllä tiesi alusta/ jotka eiwät uskoneet/ ja kuka hänen oli pettäwä.
6:65 Ja hen sanoi/ Senteden mine sanoin teille/ Ettei kengen woi tulla minun tykeni/ ellei henelle se anneta minun Iseldeni.
Ja hän sanoi/ Sentähden minä sanoin teille/ Ettei kenkään woi tulla minun tyköni/ Ellei hänelle se anneta minun Isältäni.
6:66 Sijte samast aijast/ Monda henen Opetuslastans poismenit/ ia ylenannoit henen/ eikä mös enämbete henen cansans waelluet.
Siitä samasta ajasta/ Monta hänen opetuslastansa pois menit/ ja ylenannoit hänen/ eikä myös enempätä hänen kanssansa waeltaneet.
6:67 Nin sanoi Iesus nijlle cadeltoistakymmenelle/ Tadhottaco teki mös poismennä?
Niin sanoi Jesus niille kahdelletoista kymmenelle/ Tahdotteko tekin myös pois mennä?
6:68 Wastasi hende Simon Petari/ HERRA/ kenenge tyge me meneme? Sinulla ombi sen ijancaikisen Elemen Sanat.
Wastasi häntä Simon Petari/ HERRA/ Kenenkä tykö me menemme? Sinulla ompi sen iankaikkisen elämän sanat.
6:69 Ja me vskoma/ ia olem ymmerteneet/ Ette sine olet Christus se eleuen Jumalan Poica.
Ja me uskomme/ ja olemme ymmärtäneet/ Etta sinä olet Kristus se eläwän Jumalan Poika.
6:70 Iesus wastasi heite/ Engö mine teite Cactatoistakymende vloswalinnut/ Ja yxi teiste ombi Perkele?
Jesus wastasi heitä/ Enkö minä teitä kahtatoistakymmentä uloswalinnut/ Ja yksi teistä ompi perkele?
6:71 Mutta sen hen sanoi Judasest Simonin poiast Ischariotist. Sille ette hen oli henen petteueinen/ ia se oli yxi nijste Cadhestatoistakymmeneste.
Mutta sen hän sanoi Judaksesta Simonin pojast Iskariotista. Sillä että hän oli hänen pettäwäinen/ ja se oli yksi niistä kahdestatoista kymmenestä.

VII. Lucu.

7:1 SItelehin waelsi Iesus Galileas/ Sille ettei hen tactonut waelda Judeas/ senteden ette Juttat pydhit hende tappa.
Siitä lähin waelsi Jesus Galileas/ Sillä ettei hän tahtonut waeltaa Judeassa/ sentähden että juuttaat pyydit häntä tappaa.
7:2 Nin oli iuri lesse Judasten Lechtimaian Juhla peiue.
Niin oli juuri läsnä judasten lehtimajan juhlapäiwä.
7:3 Nin sanoit henen Weliens henelle/ Mene telde/ ia mene Judean/ ette mös sinun Opetuslapses näkisit sinun Töös/ iotcas teet/ Sille ei kengen sala miten tee/ ia tachto itze iulki olla.
Niin sanoit hänen weljensä hänelle/ Mene täältä/ ja mene Judeaan/ että myös sinun opetuslapsesi näkisit sinun työsi/ jotkas teet/ Sillä ei kenkään salaa miten tee/ ja tahtoo itse julki olla.
7:4 Jos sine nämet teet/ nin iulghista itzes Mailman edes.
Jos sinä nämät teet/ niin julkista itsesi maailman edessä.
7:5 Sille ettei henen Weliensseckä vskonuat henen pälens.
Sillä ettei hänen weljensäkään uskoneet hänen päällensä
7:6 Nin sanoi Iesus heille/ Ei ole minun aican wiele tullut/ waan teidenaican ombi aina walmis.
Niin sanoi Jesus heille/ Ei ole minun aika wielä tullut/ waan teidän aikana ompi aina walmis.
7:7 Ei woi Mailma teite wihata/ mutta minua hen wihapi/ Sille ette mine cannan todhistusta henest/ Ette henen Tööns ouat pahat.
Ei woi maailma teitä wihata/ mutta minua hän wihaapi/ Sillä että minä kannan todistusta hänestä/ Että hänen työnsä owat pahat.
7:8 Menget te yles telle Juhla peiuelle/ Em mine wiele tadho ylesmenne telle Juhlalle/ sille ettei minun aican ole wiele nyt teutetty.
Menkäät te ylös tälle juhlapäiwälle/ En minä wielä tahto ylös mennä tälle juhlalle/ sillä ettei minun aikani ole wielä nyt täytetty.
7:9 Mutta coska hen neite oli heille sanonut/ ijei he' Galilean.
Mutta koska hän näitä oli heille sanonut/ jäi hän Galileaan.
7:10 Nin coska hene' Weliense olit ylesmennet/ Nin hen mös ylesmeni Juhlalle/ei iulkisest wan ninquin sala.
Niin koska hänen weljensä olit ylös menneet/ Niin hän myös ylös meni juhlalle/ ei julkisesti waan niinkuin salaa.
7:11 Nin Juttat etzit henen ielkijns Juhlana ia sanoit/ Cussa hen on?
Niin juuttat etsit hänen jälkeensä juhlana ja sanoit/ Kussa hän on?
7:12 Ja oli yxi swri napistos Canssan keskene/ Sille mutomat sanoit/ Hen on hyue. Ja mutomat sanoit/ Ei/ Wan hen wiettele Canssa.
Ja oli yksi suuri napistus kansan keskenän/ Sillä muutamat sanoit/ Hän on hywä. Ja muutamat sanoit/ Ei/ Waan hän wiettelee kansaa.
7:13 Mutta ei quitengan yxike puhunut iulkisest heneste Juttain pelgontedhen.
Mutta ei kuitenkaan yksikään puhunut julkisesti hänestä juuttain pelon tähden.
7:14 Mutta coska io poli Juhla oli ioutunut/ ylesastui Iesus Templijn ia opetti.
Mutta koska jo puoli juhlaa oli joutunut/ ylös astui Jesus templiin ja opetti.
7:15 Ja Juttat ihmectelit sanoden/ Quinga teme Kiria taita ettei hen ole oppenut?
Ja juuttaat ihmettelit sanoen/ Kuinka tämä kirjaa taitaa ettei hän ole oppinut?
7:16 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Minun opetuxen ei ole minun/ mutta sen ioca minun lehetti.
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Minun opetukseni ei ole minun/ mutta sen joka minun lähetti.
7:17 Jos iocu tahto henen mielense nouta/ henen pite tundeman ios teme opetus on Jumalast/ eli ios mine puhun itzesteni.
Jos joku tahtoo hänen mielensä noutaa/ hänen pitää tunteman jos tämä opetus on Jumalasta/ eli jos minä puhun itsestäni.
7:18 Joca itzestens puhupi se etzi oma cunniatans. Mutta ioca etzi sen cunniata ioca henen lehetti/ se on waca/ ia ei ole henes wärytte.
Joka itsestänsä puhuupi se etsii omaa kunniatansa. Mutta joka etsii sen kunniata joka hänen lähetti/ se on wakaa/ ja ei ole hänessä wääryyttä.
7:19 Eikö Moses andanut teille Laki/ ia ei kengen teiste Laki töillens * teutenyt? Mixi te etzitte minua tappaxenne?
Eikö Moses antanut teille lakia/ ja ei kenkään teistä lakia töillänsä täyttänyt? Miksi te etsitte minua tappaaksenne?
7:20 Wastasi Canssa ia sanoi/ Sinulla ombi Perkele/ cuca sinua etzi tappaxens?
Wastasi kansa ja sanoi/ Sinulla ompi perkele/ kuka sinua etsii tappaaksensa?
7:21 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Yden tön mine tein ia site te caiki imehtelette/
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Yhden työn minä tein ja sitä te kaikki ihmettelette/
7:22 Senteden Moses andoi teille Ymberileicauxen/ ei ette se Moseselda oli/ Wan Iselde/ ia quitengin te ymberinsleicatte Inhimisen * Sabbathina.
Sentähden Moses antoi teille ympärileikkauksen/ ei että se Mosekselta oli/ Waan Isältä/ ja kuitenkin te ympärinsleikkaatte ihmisen Sabbathina.
7:23 Jos nyt Inhiminen ymberileicauxen otta Sabbathina/ senpäle ettei Mosesen Laki pideisi rikottaman/ Nerkestytteko te minua ette mine coco Inhimisen paransin Sabbathina?
Jos nyt ihminen ympärileikkauksen ottaa Sabbathina/ sen päälle ettei Moseksen laki pitäisi rikottaman/ Närkästyttekö te minua että minä koko ihmisen paransin Sabbathina?
7:24 Elket domitco nekymisen ielkin/ wan domitca oikea domio.
Älkäät tuomitko näkymisen jälkeen/ waan tuomitkaa oikea tuomio.
7:25 Sanoit sis mwtamat nijste Jerusalemitanist/ Eikö teme se ole iota he etzit tappaxens?
Sanoit siis muutamat nisät jerusalemitanista/ Eikö tämä se ole jota he etsit tappaaksensa?
7:26 Ja catzo hen puhu rohkiast Ja ei he henelle miten puhu. Tieteneuetkö meiden Ylimeiset todexi ette hen ombi wissi se Christus?
Ja katso hän puhuu rohkeasti ja ei he hänelle mitään puhu. Tietäwätkö meidän ylimmäiset todeksi että hän ompi wissi se Kristus?
7:27 Mutta me tiedeme custa teme ombi Wan custa Christus tulepi ei kengen tiedhe custa hen on.
Mutta me tiedämme kusta tämä ompi kusta Kristus tuleepi ei kenkään tiedä kusta hän on.
7:28 Nin hwsi Iesus Templis/ opetti ia sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ia tiedette custa mine olen/ Ja em mine ole tullut itze minustani/ mutta se on waca ioca minun lehetti/ iota ette te tunne/
Niin huusi Jesus templissä/ opetti ja sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ja tiedätte kusta minä olen/ Ja en minä ole tullut itse minustani/ mutta se on wakaa joka minun lähetti/ jota ette te tunne/
7:29 Mutta mine tunnen henen/ Sille ette mine olen henest/ Ja hen minun lehetti.
Mutta minä tunnen hänen/ Sillä että minä olen hänestä/ Ja hän minun lähetti.
7:30 Sijtte he etzit hende käsittexens/ Wan eikengen laskenut kättense henen pälens/ Sille ettei henen aicans wiele ollut tullut.
Sitten he etsit häntä käsittääksensä/ Waan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä/ Sillä ettei hänen aikansa wielä ollut tullut.
7:31 Mutta palio cansast vskoit henen pälens ia sanoit/ Coska Christus tule pitehnekö hen enemen Tunnustäcti quin teme tehnyt on?
Mutta paljon kansasta uskoit hänen päällensä ja sanoit/ Koska Kristus tulee pitäneekö hän enemmin tunnustähtiä kuin tämä tehnyt on?
7:32 Nin culit ne Phariseuset ette Canssa napisit sencaltaisita henest. Ninne Phariseuset ia ylimeiset Papit lehetit Palueliat hende kijniottaman.
Niin kuulit ne phariseukset että kansa napisit senkaltaisia hänest. Niin ne phariseukset ja ylimmäiset papit lähetit palwelijat häntä kiinniottaman.
7:33 Nin sanoi Iesus heille/ Wiele mine olen yrielde teiden cansan/ ia nijn menen henen tygens ioca minun lehetti/
Niin sanoi Jesus heille/ Wielä minä olen ylhäältä teidän kanssan/ ja niin menen hänen tykönsä joka minun lähetti/
7:34 Teiden pite etzimen minua ia ei leutemen/ ia cussa mine olen ette te woi sinne tulla.
Teidän pitää etsimän minua ja ei löytämän/ ja kussa minä olen ette te woi sinne tulla.
7:35 Nin sanoit Juttat keskenens/ Cuhunga hen menepi ettei me hende leude? Mennekö hen Pacanadhen secaan iotca sielle ia telle haiotetut ouat/ ia opettaman heite?
Niin sanoit juuttaat keskenänsä/ Kuhunka hän meneepi ettei me häntä löydä? Menneekö hän pakanoiden sekaan jotka siellä ja täällä hajoitetut owat/ ja opettamaan heitä?
7:36 Mike puheita teme on quin hen sanoi/ Teidhen pite etzimen minun ielkijni ia ei leutemen minua/ Ja cussa mine olen/ ette te woi sinne tulla?
Mitä puheitä tämä on kuin hän sanoi/ Teidän pitää etsimän minun jälkeeni ja ei löytämän minua/ Ja kussa minä olen/ ette te woi sinne tulla?
7:37 Mutta wimeisse swrna Juhla peiuenä seisoi Iesus ia husi sanode' Joca ianopi se tulcan minun tykeni ia ioocan.
Mutta wiimeisenä suurenä päiwänä seisoi Jesus ja huusi sanoen Joka janoopi se tulkaan minun tyköni ja juokaan.
7:38 Joca vsko minu' päleni ninquin Ramattu sano/ Hene' Cohdustans pite wotama' Eleue' wedhen wirdhat.
Joka uskoo minun päälleni niinkuin Raamattu sanoo/ Hänen kohdustansa pitää wuotaman eläwän weden wirrat.
7:39 Mutta sen hen sanoi sijte Hengest ionga henen wskolisens piti saman. Sille ettei se Pyhe Hengi wiele silloin ollut sapualla/ Senteden ettei Iesus wiele ollut Kircastettu.
Mutta sen hän sanoi siitä Hengestä jonka hänen uskollisensa piti saaman. Sillä ettei se Pyhä Henki wielä silloin ollut saapusalla/ Sentähden ettei Jesus wielä ollut kirkastettu.
7:40 Monda sis Canssasta iotca Temen puhen culit/ sanoit/ teme ombi wissistyxi Propheta.
Monta siis kansasta jotka tämän puheen kuulit/ sanoit/ tämä ompi wissityksi propheta.
7:41 Mwtomat sanoit teme on Christus. Mutta monicadhat sanoit/ Tulleco Christus Galileast?
Muutamat sanoit tämä on Kristus. Mutta monikahdat sanoit/ Tulleeko Kristus Galileasta?
7:42 Eikö Ramatto sano Ette Christusen pite tuleman Dauidin Siemenest/ ia sijte Bethlehemin Caupungist cussa Dauid oli/ Christus on tuleua?
Eikö Raamattu sano että Kristuksen pitää tuleman Dawidin siemenestä/ ja sitten Betlehemin kaupungista kussa Dawid oli/ Kristus on tulewa?
7:43 Nin nousi yxi rijta/ Cansan seas henen täctens/
Niin nousi yksi riita/ kansan seassa hänen tähtensä/
7:44 Ja monicadat tahdoit henen kijniotta/ waan eikengen laskenut kättense henen pälens.
Ja monikahdat tahdoit hänen kiinni ottaa/ waan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä.
7:45 Nin tulit sis palueliat Phariseusten ia Ylimeisten Pappien tyge/ Ja he sanoit heille/ Mixei te hende toonet tenne?
Niin tulit siis palwelijat phariseusten ja ylimmäisten pappien tykö/ ja sanoit heille/ Miksei te häntä tuoneet tänne?
7:46 Nin Palueliat wastasit/ Ei ikenens ole Inhiminen nein puhunut quin teme Mies puhupi.
Niin palwelijat wastasit/ Ei ikänäns ole ihminen näin puhunut kuin tämä mies puhuupi.
7:47 Nin wastasit Phariseuset heite/ Olettaco te mös wietellyt?
Niin wastasit phariseukset heitä/ Oletteko te myös wietellyt?
7:48 Olleco iocu Pämiehiste wskonut henen pälens/ taicka Phariseusista?
Olleeko joku päämiehistä uskonut hänen päällensä/ taikka phariseuksista?
7:49 Wan teme cansa ioca ei taida Laki/ ouat kirotut.
Waan tämä kansa joka ei taida lakia/ owat kirotut.
7:50 Nin sanoi heille Nicodemus/ se ioca öelle oli tullut henen tygens/ ioca yxi oli heiden Lugustans/
Niin sanoi heille Nikodemus/ se joka yöllä oli tullut hänen tykönsä/ joka yksi oli heidän luwustansa/
7:51 Domitzeco meidhen Laki iongun inhimisen ennen quin se cwltahan ia sadhan tiete mite hen teki?
Tuomitseeko meidän laki jonkun ihmisen ennen kuin se kuultahan ja saadaan tietää mitä hän teki?
7:52 He wastasit ia sanoit henelle/ Olecko sine mös yxi Galilealainen? Tutki ia näe ettei Galileast ole ycten Prophetat ylestullut.
He wastasit ja sanoit hänelle/ Oletko sinä myös yksi galilealainen? Tutki ja näe ettei Galileasta ole yhtään prophetat ylös tullut.
7:53 Ja nin itzecuki meni cotijans.
Ja niin itsekukin meni kotiansa.

VIII Lucu

8:1 MUtta Iesus wloslexi Olio mäelle/
Mutta Jesus ulos läksi Öljymäelle/
8:2 ia warhan Homeltan hen iellens tuli Templin/ ia caiki Canssa tuli henen tygens/ Ja hen istui ia opetti heite.
ja warhain huomeneltain hän jällens tuli templiin/ ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä/ Ja hän istui ja opetti heitä.
8:3 Mutta ne Kirianoppenet ia Phariseuset toidh ydhen Waimon henen tygens Horissa kijniotetun/
Mutta ne kirjanoppineet ja phariseukset toit yhden waimon hänen tykönsä huorissa kiinniotetun/
8:4 Ja quin he olit henen keskelle seisettanet/ sanoit he henelle/ Mestari/ teme Waimo on iuri nyt Horissa kijniotettu.
Ja kuin he olit hänen keskelle seisottaneet/ sanoit he hänelle/ Mestari/ tämä waimo on juuri nyt huorissa kiinniotettu.
8:5 Mutta Moses on Lais meite keskenyt/ ette semmotoiset pideis kiuille surmattaman/
Mutta Moses on laissa meitä käskenyt/ että semmoiset pitäisi kiwillä surmattaman/
8:6 Mite sis sine sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten hende/ Ette he woisit canda henen pällens.
Mitä siis sinä sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten häntä/ Että he woisit kantaa hänen päällensä.
8:7 Nin Iesus alaskumarsi itzens ia kirioitti Sormellans mahan. Coska he nyt hoghit hende kysymen/ oiensi hen itzens ia sanoi heille. Joca teiste on ilman synnite/ se Ensin heitteken kiuen henen pälens.
Niin Jesus alas kumarsi itsensä ja kirjoitti sormellansa maahan. Koska he nyt hoki häntä kysymän/ ojensi hän itsensä ja sanoi heille. Joka teistä on ilman syntiä/ se ensin heittäkään kiwen hänen päällensä.
8:8 Ja taas hen alaskumarsi itzens/ ia kirioitti mahan.
Ja taas han alas kumarsi itsensä/ ja kirjoitti maahan.
8:9 Coska he temen cwlit/ lexit he wlos ieristens/ yxi toisen ielken/ Ruueten nijste Wanhimista/ ia Iesus ieij yxinens ia se Waimo keskelle seisoin.
Koska he tämän kuulit/ läksit he ulos järjestänsä/ yksi toisen jälkeen/ Ruweten niistä wanhimmista/ ja Jesus jäi yksinänsä ja se waimo keskellä seisoin.
8:10 Mutta coska Iesus itzens oiensi/ ia ei keten nähnyt paitzi sen Waimon/ sanoi hen henelle/ Waimo/ cussa ouat ne sinun päle candaias? Ongo kengen sinun Dominut?
Mutta koska Jesus itsens ojensi/ ja ei ketään nähnyt paitsi sen waimon/ sanoi hän hänelle/ Waimo/ kussa owat ne sinun päälle kantajasi? Onko kenkään sinun tuominnut?
8:11 Sanoi hen/ HERRA eikengen. Nin Iesus sanoi/ Em mös mine sinua Domitze/ Mene/ ia ele sillen syndi tee.
Sanoi hän/ HERRA ei kenkään. Niin Jesus sanoi/ En myös minä sinua tuomitse/ Mene/ ja älä silleen syntiä tee.
8:12 Taas puhui Iesus heille ia sanoi/ Mine olen Mailman Walkeus/ ioca minua seura/ ei hen Pimeydes Waella/ Mutta hen saapi Elemen Walkeiun.
Taas puhui Jesus heille ja sanoi/ Minä olen maailman walkeus/ joka minua seuraa/ ei hän pimeydessä waella/ Mutta hän saapi elämän walkeuden.
8:13 Nin sanoit Phariseuset henelle/ Sine todhistat itzestes/ sinun todistoxes ei ole tosi.
Niin sanoit phariseukset hänelle/ Sinä todistat itsestäsi/ sinun todistuksesi ei ole tosi.
8:14 Iesus wastasi ia sanoi heille/ Waicka mine itzesteni todhista'/ nin o'bi minu' todhistoxen tosi/ Sille mine tiedhen custa mine tulin/ ia cuhunga mine menen/
Niin Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Waikka minä itsestäni todistan/ niin ompi minun todistuksen tosi/ Sillä minä tiedän kusta minä tulin/ ja kuhunka minä menen/
8:15 Mutta ette te tiede custa mine tulen/ ia cuhunga mine menen.
Mutta ette te tiedä kusta minä tulen/ ja kuhunka minä menen.
8:16 Te domitzetta Lihan ielken/ Em mine keteken Domitze. Mutta waicka mine Domitzisin/ nin minun Domion on tosi/ Sille em mine ole yxinen/ Mutta mine ia Ise ioca minun lehetti.
Te tuomitsette lihan jälkeen/ En minä ketäkään tuomitse. Mutta waikka minä tuomitsisin/ Niin minun tuomion on tosi/ Sillä en minä ole yksinään/ Mutta minä ja Isä joka minun lähetti.
8:17 Nin on mös kirioitettu teiden Laissa Ette cahden Inhimisen todistus on tosi.
Niin on myös kirjoitettu teidän laissa että kahden ihmisen todistus on tosi.
8:18 Mine se ole'/ ioca itzesteni todhistoxen cannan/ ia se Ise ioca minun lehetti todhista mös minusta.
Minä se olen/ joka itsestäni todistuksen kannan/ ja se Isä joka minun lähetti todistaa myös minusta.
8:19 Nin he sanoit henelle/ Cussa sinun Ises ombi? Iesus wastasi/ Eike te tunne minua/ eike minun Isen/ Jos te minun tu'disitta/ nin te mös tu'disitta minun Isen.
Niin he sanoit hänelle/ Kussa sinun Isäsi ompi? Jesus wastasi/ Eikä te tunne minua/ eikä minun Isääni/ Jos te minun tuntisitte/ niin te myös tuntisitte minun Isäni.
8:20 Nämet sanat puhui Iesus Wffriarkun tyken opettain Templiss/ Ja eikengen hende kijniottanut/ Sille ettei henen aicans olut wiele tulut.
Nämät sanat puhui Jesus uhriarkun tykönä opettain templissä/ Ja ei kenkään häntä kiinni ottanut/ Sillä ettei hänen aikansa ollut wielä tullut.
8:21 Nin sanoi Iesus taas heille/ Mine poismenen/ ia te etzitta minua/ ia teiden pite coleman teiden synnisen. Cuhunga mine menen/ ette te woi tulla.
Niin sanoi Jesus taas heille/ Minä pois menen/ ja te etsitte minua/ ja teidän pitää kuoleman teidän synnissän. Kuhunka minä menen/ Ette te woi tulla.
8:22 Nin sanoit Juttat/ Tappaneko hen itzens/ Sille hen sano/ Cuhunga mine menen/ ette te woi tulla?
Niin sanoit juuttaat/ Tappaneeko hän itsensä/ Sillä hän sano/ Kuhunka minä menen/ ette te woi tulla?
8:23 Ja hen sanoi heille/ Te oletta alahalda/ ia mine olen ylehelde. Te oletta teste Mailmasta/ em mine ole teste Mailmasta.
Ja hän sanoi heille/ Te olette alhaalta/ ja minä olen ylhäältä/ Te olette tästä maailmasta/ en minä olle tästä maailmasta.
8:24 Senteden mine sanoin teille/ Ette teiden pite coleman teiden synnisen/ Sille ellei te wsko ette Mine se olen/ nin teiden pite coleman teiden synnisen.
Sentähden minä sanoin teille/ Etta teidän pitää kuoleman teidän synnissäin/ Sillä ellei te usko että minä se olen/ niin teidän pitää kuoleman teidän synnissäin?
8:25 Nin sanoit he henelle/ Cuca sine olet?
Niin sanoit he hänelle/ Kuka sinä olet?
8:26 Ja Iesus sanoi heille Ensin se/ ioca puhun teille/ Palio minulla ombi teiste puhumist ia Domitzemist/ Waan se on waca/ ioca minun lehetti ia mite mine olen henelde cwllut/ nijte mine puhun Mailmas.
Ja Jesus sanoi heille. Ensin se/ joka puhun teille/ Paljon minulla ompi teistä puhumista ja tuomitsemista/ Waan se on wakaa/ joka minun lähetti ja mitä minä olen häneltä kuullut/ niitä minä puhun maailmassa.
8:27 Eiuet he ymmertenet/ ette hen puhui heille Isest.
Eiwät he ymmärtäneet/ että hän puhui heille Isästä.
8:28 Sanoi sis Iesus heille/ Coska te Inhimisen Poian ylennett/ silloin te ymmerdhett ette mine se olen/ ia ettei mine itzesteni miten tee/ Waan ninquin Ise ombi minun opettanut nijte mine puhun/
Sanoi siis Jesus heille/ Koska te Ihmisen Pojan ylennätte/ silloin te ymmärrät että minä se olen/ ja ettei minä itsestäni mitään tee/ Waan niinkuin Isä ompi minun opettanut niitä minä puhun/
8:29 Ja se ioca minun lehetti/ ombi minun cansan. Ei Ise iete minu yxinen. Sille ette mine teen aina mite henen kelpa.
Ja se joka minun lähetti/ ompi minun kanssan. Ei Isä jätä minua yksinään. Sillä että minä teen aina mitä hänen kelpaa.
8:30 Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens.
Kun hän näitä puhui/ uskoit mini hänen päällensä.
8:31 Nin sanoi Iesus nijlle Juttaille iotca henen pälens vskoit/ Jos te pysytte minun Puhesani/ nin te oletta totisest minu' Opetuslapseni/ ia teiden pite totudhen ymmertemen/
Niin sanoi Jesus niille juuttaille jotka hänen päällensä uskoit/ Jos te pysytte minun puheessani/ niin te olette totisesti minun opetuslapseni/ ja teidän pitää totuuden ymmärtämän/
8:32 Ja se Totuus pite teijen wapactaman. Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens.
Ja se totuus pitää teidän wapahtaman. Kuin hän näitä puhui/ uskoit moni hänen päällensä.
8:33 Nin he wastasit hende/ Me olema Abrahamin Siemen/ ia emme me ole coskan kenengen Oriana olleet/ Quinga sis sine sanot/ Teiden pite wapadhexi tuleman?
Niin he wastasit häntä/ Me olemme Abrahamin siemen/ ja emme me ole koskaan kenenkään orjana olleet/ Kuinka siis sinä sanot/ Teidän pitää wapahaksi tuleman?
8:34 Jes9 wastasi heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette iocainen quin synnin tekepi/ hen ombi synnin Oria.
Jesus wastasi heitä/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että jokainen kuin synnin tekeepi/ hän ompi synnin orja.
8:35 Mutta Oria ei pysy ijancaikisesta Honesa/ Poica pysypi ijancaikisesta.
Mutta orja ei pysy iankaikkisesti huoneessa/ Poika pysyypi iankaikkisesti.
8:36 Jos sis Poica teite wapaxi teke/ Totisest te oletta wapaat.
Jos siis poika teitä wapaaksi tekee/ Totisesti te olette wapaat.
8:37 Mine tiedhen ette te oletta Abramin Siemen/ waan te etzitta minua colettaxen/ Sille ettei minu' Puheni ole sija teisse.
Minä tiedän että te olette Abrahamin siemen/ waan te etsitte minua kuolettaakseni/ Sillä ettei minun puheeni ole sijaa teissä.
8:38 Mine puhun mite mine olen nähnyt Iseni tykene/ Ja te teet mite te oletta nähnyt teiden Isene tykene.
Minä puhun mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä/ Ja te tee mitä te olette nähnyt teidän isänne tykönä.
8:39 He wastasit ia sanoit henelle/ Abraham on meiden Ise. Sanoi Iesus heille/ Jos te Abrahamin Lapset olisitta/ nin te tekisitte Abrahamin töite/
He wastasit ja sanoit hänelle/ Abraham on meidän isä. Sanoi Jesus heille/ Jos te Abrahamin lapset olisitte/ niin te tekisitte Abrahamin töitä/
8:40 Mutta nyt te etzitta minua tappaxen/ site Inhimist/ quin olen Totudhen teille puhunut/ ionga mine cwlin Jumalalda/ Ei Abraham site tehnyt/ Te teet teide' Isen tekoi.
Mutta nyt te etsitte minua tappaaksen/ sitä ihmistä/ kuin olen totuuden teille puhunut/ jonka minä kuulin Jumalalta/ Ei Abraham sitä tehnyt/ Te teet teidän isäni tekoja.
8:41 Nin sanoit he henelle/ Emme me Äperenä ole syndynet/ Yxi Ise meille ombi/ Jumala.
Niin sanoit he hänelle/ Emme me äpäränä ole syntyneet/ Yksi Isä meillä ompi/ Jumala.
8:42 Iesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teiden Isen kylle tosin te minua Racastaisit. Sille ette Jumalasta mine wloslexin ia tulin/ Sille/ em mine ole itzesteni tullut waan hen minun lehetti/
Jesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teidän Isäni kyllä tosin te minua rakastaisit. Sillä että Jumalasta minä ulos läksin ja tuli/ Sillä/ en minä ole itsestäni tullut waan hän minun lähetti/
8:43 Mixei te tunne minun Puhettani? Sille ettei te woi cwlla minun Puhettani.
Miksei te tunne minun puhettani? Sillä ettei te woi kuulla minun puhettani.
8:44 Sijte Iseste Perkelest te oletta/ Ja teiden Isen himot te tadhotta nouta. Hen ombi Miehentappaija alwsta ollut Ja ei pysynyt Totudhes/ Sille ettei henes ole Totutta. Coska hen Walhen puhupi/ nin hen puhu omastans/ Sille ette he' on yxi Walechtelia/ ia sen saman Ise.
Siitä isästä perkeleestä te olette/ Ja teidän isäni himo te tahdotte noutaa. Hän ompi miehentappaja alusta ollut. Ja ei pysynyt totuudessa/ Sillä ettei hänessä ole totuutta. Koska hän walheen puhuupi/ niin hän puhuu omastansa/ Sillä että hän on yksi walehtelija/ ja sen saman isä.
8:45 Mutta senteden ette mine sanon teille Totudhen/ ette te minua wsko.
Mutta sentähden että minä sanon teille totuuden/ ette te minua usko.
8:46 Cuca teiste nuchtele minua synnin tedhen? Mutta ios mine nyt sanon teille Totudhen/ mixei te vsko minua?
Kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? Mutta jos minä nyt sanon teille totuuden/ miksei te usko minua?
8:47 Joca Jumalasta ombi/ se cwle Jumalan sanat/ Senteden ette te cwle/ sille ettei te Jumalasta ole.
Joka Jumalasta ompi/ se kuulee Jumalan sanat/ Sentähden ette te kuule/ sillä ettei te Jumalasta ole.
8:48 Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Emmekö me oikein sano/ Ette sine olet yxi Samaritanus/ ia sinulla on Perkele?
Niin wastasit juuttaat/ ja sanoit hänelle/ Emmekö me oikein sano/ Että sinä olet yksi samaritanus/ ja sinulla on perkele?
8:49 Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei minulla ole Perkele/ Waan mine cunnioitzen minun Iseni/ ia te häueisett minua.
Jesus wastasi/ ja sanoi/ Ei minulla ole perkele/ Waan minä kunnioitsen minun Isääni/ ja te häwisette minua.
8:50 En mine etzi oman Cunniani ielkin/ ombi yxi ioca site kysy ia domitze.
En minä etsi oman kunniani jälkeen/ ompi yksi joka sitä kysyy ja tuomitsee.
8:51 Totisest totisest sano' mine teille/ Se quin minun Sanani kätke/ ei henen pide Colemata näkemen ijancaikisest.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Se kuin minun sanani kätkee/ ei hänen pidä kuolemata näkemään iankaikkisesti.
8:52 Nin Juttat sanoit henelle/ Nyt me ymmersim ette sinulla on Perkele. Abraham on collut/ ia Prophetat/ ia sine sanot/ Se ioca kätke minun Sanani/ ei pide henen maistaman Colemat ijancaikisesta.
Niin juuttaat sanoit hänelle/ Nyt me ymmärsimme että sinulla on perkele. Abraham on kuollut/ ja prophetat/ ja sinä sanot/ Se joka kätkee minun sanani/ ei pidä hänen maistaman kuolemata iankaikkisesti.
8:53 Olecos swrembi quin Abraham meiden Isen/ ioca coollut on? ia Prophetat ouat colleet. Mixi sine itzes teet?
Oletkos suurempi kuin Abraham meidän isän/ joka kuollut on? ja prophetat owat kuolleet. Miksi sinä itsesi teet?
8:54 Iesus wastasi/ Jos mine itzeni cunnioitzen/ nin minun cunnian ei miten ole/ Minun Isen ombi se ioca minun cunnioitze/ Jonga te sanotta teiden Jumalan oleuan/ ia ette te hende tunne/ Mutta mine henen tunnen/
Jesus wastasi/ Jos minä itseni kunnioitsen/ niin minun kunniani ei mitään ole/ Minun Isän ompi se joka minun kunnioitsee/ Jonka te sanotte Jumalan olewan/ ja ette te häntä tunne/ Mutta minä hänen tunnen/
8:55 Ja ios mine sanoisin ettei mine hende tu'disi/ nin mine olisin Walechtelia/ quin teki. Mutta mine tunne' hene'/ ia kätken henen Sanans.
Ja jos minä sanoisin ettei minä häntä tuntisi/ niin minä olisi walehtelija/ kuin teki. Mutta minä tunnen hänen/ ja kätken hänen sanansa.
8:56 Abraham teiden Isen iloitzi/ ette hene' piti näkeme' minun peiueni/ hen näki sen/ ia ihastui.
Abraham teidän isän iloitsi/ että hänen piti näkemän minun päiwäni/ hän näki sen/ ja ihastui.
8:57 Nin sanoit Jutat henelle/ Etpä sine wiele ole wijsikymende aijastaica wanha/ ia sine olet nähnyt Abrahamin?
Niin sanoit juuttaat hänelle/ Etpä sinä wielä ole wiisikymmentä ajastaikaa wanha/ ja sinä olet nähnyt Abrahamin?
8:58 Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ennenquin Abraham olican/ olen mine.
Sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ennenkuin Abraham olikaan/ olen minä.
8:59 Nin he sis poimit kiui laskettaxens hende. Mutta Iesus lymyi/ ia wlosmeni Templist.
Niin he siis poimit kiwiä laskettaaksensa häntä. Mutta Jesus lymysi/ ja ulos meni templistä.

IX Lucu.

9:1 JA Iesus Ohitzekieudhen näki ydhen Inhimisen/ ioca oli Sokiana syndynyt/
Ja Jesus ohitse käyden näki yhden ihmisen/ joka oli sokeana syntynyt/
9:2 Ja henen Opetuslapsens kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ Cuca synditeki/ Temekö/ taica henen Wanhemans/ ette henen piti Sokiana syndymen?
Ja häne opetuslapsensa kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ Kyka syntiä teki/ Tämäkö/ taikka hänen wanhempansa/ että hänen piti sokeana syntymän?
9:3 Iesus wastasi/ Eike teme synditehnyt/ eike henen Wa'hembans/ Mutta senpäle ette Jumala' töödh pite henes ilmoitettaman.
Jesus wastasi/ Eikä tämä syntiä tehnyt/ eikä hänen wanhempansa/ Mutta sen päälle että Jumalan työt pitää hänessä ilmoitettaman.
9:4 Minun tule tehdä henen Tööns ioca minun lehettenyt on/ nincauuan quin peiue ombi. Öö tule/ coska eikengen woi töte tehdä.
Minun tulee tehdä hänen työnsä joka minun lähettänyt on/ Niin kauan kuin päiwä ompi. Yö tulee/ koska ei kenkään woi työtä tehdä.
9:5 Nincauuan quin mine olen Mailmas/ nin mine olen Mailman Walkeus.
Niin kauan kuin mina olen maailmassa/ niin minä olen maailman walkeus.
9:6 Coska hen temen oli sanonut/ sylki hen Maan päle/ ia teki loghan syliest/ ia woiteli loghalla sen Sokian silmet/
Koska hän tämän oli sanonut/ sylki hän maan päälle/ ja teki loan syljestä/ ja woiteli loalla sen sokean silmät/
9:7 Ja sanoi henelle/ Mene ia pese sinus Silohan Lammikos (se on tulkittu) lehetetty. Nin hen meni/ ia pesi itzens/ ia tuli näkeuexi.
Ja sanoi hänelle/ Mene ja pese sinus Siloan lammikossa (se on tulkittu) lähetetty. Niin hän meni/ ja pesi itsensä/ ja tuli näkewäksi.
9:8 Nin Naburit ia iotka henen ennen nähnett olit/ ette hen oli Kerijeiä/ sanoit/ Eikö teme se ole ioca istui ia Keriesi? Mutomat sanoit/ Se hen on.
Niin naapurit ja jotka hänen ennen nähneet olit/ että hän oli kerjääjä/ sanoit/ Eikö tämä ole se joka istui ja kerjäsi? Muutamat sanoit/ se hän on
9:9 Mutta mutomat taas/ Hen on henen motoisens. Hen itze sanoi/ Mine se olen.
Mutta muutamat taas/ Hän on hänen muotoisensa. Hän itse sanoi/ Minä se olen.
9:10 Nin sanoit he henelle/ Quinga sinun Silmes aukenit?
Niin sanoit he hänelle/ Kuinka sinun silmäsi aukenit?
9:11 Wastasi hen ia sonoi/ Se Inhiminen/ ioca Iesus cutzutan/ teki Loghan ia woiteli minun Silmeni/ ia sanoi minulle/ Mene Silohan Lammickolle/ ia pese sinus.
Wastasi hän ja sanoi/ Se ihminen/ joka Jesus kutsutaan/ teki loan ja woiteli minun silmäni/ ja sanoi minulle/ Mene Siloan lammikolle/ ja pese sinus.
9:12 Ja quin mine menin/ ia pesin minun/ nin mine sain näkyni. Nin he sanoit henelle Cussa hen on? Hen sanoi/ Em mine tiedhe.
Ja kuin minä menin/ ja pesin minun/ niin minä sain näköni. Niin he sanoit hänelle. Kussa hän on? Hän sanoi/ en minä tiedä.
9:13 Nin he weit sen ioca oli cauuan Sokia ollut/ ninen Phariseusten tyge/
Niin he weit sen joka oli kauan sokea ollut/ niiden phariseusten tykö/
9:14 ia oli se ydhen Sabbathin peiuen pälle/ coska Iesus teki Loghan/ ia auasi henen Silmens.
ja oli se yhden Sabbathin päiwän päälle/ koska Jesus teki loan/ ja awasi hänen silmäns.
9:15 Taas ne Phariseuset kysyit henelle/ Quinga hen oli näkyns saanut. Nin hen sanoi heille. Loghan hen pani minun Silmeini päle/ ia mine pesin minuni/ ia nyt näen.
Taas ne phariseukset kysyit häneltä/ Kuinka hän oli näköns saanut. Niin hän sanoi heille. Loan hän pani minun silmäini päälle/ ja minä pesin minuni/ ja nyt näen.
9:16 Nin sanoit mutomat nijste Phariseusist/ Ei oli teme Inhiminen Jumalast/ Sille ettei hen pidhe Sabbathia. Ja mutomat sanoit/ Quinga taita yxi Syndinen Inhiminen neita Mercki tedhä? Ja tuli yxi Rijta heiden keskenens.
Niin sanoit muutamat niistä phariseuksist/ Ei ole tämä ihminen Jumalasta/ Sillä ettei hän pidä Sabbathia. Ja muutamat sanoit/ Kuinka taitaa yksi syntinen ihminen näitä merkkiä tehdä? Ja tuli yksi riita heidän keskenänsä.
9:17 Nin he taas sanoit Sokialle/ Mite sine sanot henest/ ette hen on auanut sinun Silmes? Nin sanoi hen/ Yxi Propheta hen ombi.
Niin he taas sanoit sokealle/ Mitä sinä sanot hänestä/ että hän on awannut sinun silmäsi? Niin sanoi hän/ Yksi propheta hän ompi.
9:18 Mutta ei Juttat wskonet heneste/ ette hen oli Sokian ollut/ ia näkeuexi tullut/ sijhenasti quin he cutzuit henen Wanhemans/ ioca nägöns saanut oli/
Mutta ei juuttaat uskoneet hänestä/ että hän oli sokean ollut/ ja näkewäksi tullut/ siihen asti kuin he kutsuit hänen wanhempansa/ joka näkönsä saanut oli/
9:19 ia he kysyit heille/ sanoden/ Temecö teiden Poican on/ io'ga te sanott Sokiana syndyneen? Quinga hen nyt näke?
ja he kysyit heiltä/ sanoen/ Tämäkö teidän poikan on/ jonka te sanotte sokeana syntyneen? Kuinka hän nyt näkee?
9:20 Henen wanhemans wastasit/ ia sanoit/ Me tiedhem ette teme ombi meiden Poican/ ia ette hen Sokiana on syndynyt/
Hänen wanhempansa wastasit/ ja sanoit/ Me tiedämme että tämä ompi meidän poikan/ ja että hän sokeana on syntynyt/
9:21 mutta quinga hen nyt näke/ site emme me tiedhä/ Eli kenge henen Silmens auasi/ emme me tiedhä. Henelle o'bi kijlle ike/ kysyket henelde/ puhucan itze edestens.
mutta kuinka hän nyt näkee/ sitä emme me tiedä/ Eli kenkä hänen silmänsä awasi/ emme me tiedä. Hänellä ompi kyllin ikää/ kysykäät häneltä/ puhukaan itse edestänsä.
9:22 Neite sanoit henen Wanhemans/ sille ette he pelkesit Juttait. Sille ette io olit Juttat keskenens nin päättenyet/ Ette ios iocu piti hene' tunnustama' Christusexi/ se pite wlosheitettemen Sinagogista.
Näitä sanoit hänen wanhempansa/ sillä että he pelkäsit juuttaita. Sillä että jo olit juuttaat keskenänsä niin päättäneet/ Etta jos joku piti hänen tunnustaman Kristukseksi/ se pitää ulos heitettämän synagogista.
9:23 Senteden sanoit henen Wanhemans/ Henelle ombi kylle ike/ kysykä henelle.
Sentähden sanoit hänen wanhempansa/ Hänellä ompi kyllä ikää/ kysykää häneltä.
9:24 Nin he taas cutzuit sen Inhimisen/ ioca Sokian oli ollut/ ia sanoit henelle/ Anna Jumalan cunnia/ Me tiedhem ette teme Inhiminen on syndinen.
Niin he taas kutsuit sen ihmisen/ joka sokea oli ollut/ ja sanoit hänelle/ Anna Jumalalle kunnia/ Me tiedämme että tämä ihminen on syntinen.
9:25 Hen wastasi ia sanoi/ Olleco hen Syndinen/ em mine tiedhä/ Ydhen mine tiedhen ette mine olin Sokia/ ia nyt näen.
Hän wastasi ja sanoi/ Olleeko hän syntinen/ en minä tiedä/ Yhden minä tiedän, että minä olin sokea/ ja nyt näen.
9:26 Sanoit he taas henelle/ Mite hen sinun teki? Quinga hen auasi sinun Silmes?
Sanoit he taas hänelle/ Mitä hän sinun teki? Kuinka hän awasi sinun silmäsi?
9:27 Hen wastasi heite/ Mine sanoin nyt teille/ eikö te cwlleet? Mixi te taas tadhot site cwlla? Tadhottaco te mös olla henen Opetuslapsens?
Hän wastasi heitä/ Minä sanoin nyt teille/ eikö te kuulleet? Miksi te taas tahdot sitä kuulla? Tahdotteko te myös olla hänen opetuslapsensa?
9:28 Nin he kiroilit hende ia sanoit/ Ole sine henen Opetuslapsens/ Me olema Mosesen Opetuslapset/
Ja he kiroilit häntä ja sanoit/ Ole sinä hänen opetuslapsensa/ Me olemme Moseksen opetuslapset/
9:29 Me tiedem ette Jumala on puhutellut Mosest/ Mutta custa teme on/ emme me tiedhä.
Me tiedämme että Jumala on puhutellut Mosesta/ Mutta kusta tämä on/ emme me tiedä.
9:30 Nin se Inhiminen wastasi ia sanoi. Se on sangen ihmelinen ettei te tiedhe/ custa hen on/ ia quitengi hen auasi minun Silmeni.
Niin se ihminen wastasi ja sanoi. Se on sangen ihmeellinen ettei te tiedä/ kusta hän on/ ja kuitenkin hän awasi minun silmäni.
9:31 Mutta sen me tiedhem/ ettei Jumala cwle syndisite waan sen/ quin on Jumalan paluelia/ ia henen tachtons nouta/ sen hen cwle.
Mutta me tiedämme/ ettei Jumala kuule syntisiä waan sen/ kuin on Jumalan palwelija/ ja hänen tahtonsa noutaa/ sen hän kuulee.
9:32 Mailman alghusta ei ole se cwltu/ ette iocu on sen Silmet auanut/ ioca Sokiana syndynyt ombi.
Maailman alusta ei ole se kuultu/ että joku on sen silmät awannut/ joka sokeana syntynyt ompi.
9:33 Ellei teme olisi Jumalasta/ nin ei hen woisi miten tehdä.
Ellei tämä olisi Jumalasta/ niin ei hän woisi mitään tehdä.
9:34 He wastasit/ ia sanoit henelle. Sine olet synnise cokonans syndynyt/ ia sine opetat meite. Ja he vlosaioit henen.
He wastasit/ ja sanoit hänelle. Sinä olet synnissä kokonansa syntynyt/ ja sinä opetat meitä. Ja he ulos ajoit hänen.
9:35 Ja Iesus sai sen cwlda/ ette he olit henen vlosaijaneet. Ja quin hen leusi henen/ sanoi hen henelle. Uskocos Jumalan Poian päle?
Ja Jesus sai sen kuulla/ että he olit hänen ulos ajaneet. Ja kuin hän löysi hänen/ sanoi hän hänelle. Uskotkos Jumalan Pojan päälle?
9:36 Hen wastasi/ ia sanoi/ HERRA/ cuca se on? ette mine henen pälens vskoisin?
Hän wastasi/ ja sanoi/ HERRA/ kuka se on? että minä hänen päällensä uskoisin?
9:37 Iesus sanoi henelle/ Sine olet henen nähnyt/ ia ioca sinun cansas puhu/se hen on.
Jesus sanoi hänelle/ Sinä olet hänen nähnyt/ joka sinun kanssasi puhuu/ se hän on.
9:38 Nin hen sanoi. HERRA/ mine vskon. Ja hen cumarsi hende.
Niin hän sanoi. HERRA/ minä uskon. Ja hän kumarsi häntä.
9:39 Ja Iesus sanoi/ Mine tulin domiolle tehen Mailman/ Ette ne/ iotca ei näe/ pite näkemen/ Ja ne iotca näkeuet/ pite sokiaxi tuleman.
Ja Jesus sanoi/ Minä tulen tuomiolle tähän maailmaan/ Että ne/ jotka ei näe/ pitää näkemän/ Ja ne jotka näkewät/ pitää sokeaksi tuleman.
9:40 Ja mutomat Phariseusist neite cwlit/ iotca henen tykenens olit/ ia sanoit henelle/ Ollemaco meki Sokiat?
Ja muutamat phariseukset näitä kuulit/ jotka hänen tykönänsä olit/ ja sanoit hänelle/ Olemmeko mekin sokeat?
9:41 Iesus sanoi heille/ Jos te sokiat olisitta/ nin ei olisi teille syndi. Mutta nyt te sanotta/ Me näem/ Senteden teiden syndine pysyuet.
Jesus sanoi heille/ Jos te sokeat olisitte/ niin ei olisi teillä syntiä. Mutta nyt te sanotte/ Me näemme/ Sentähden teidän syntinne pysywät.

X. Lucu

10:1 TOtisest totisest sanon mine teille/ Joca ei siselmene ouen cautta Lammas honesen/ waan mwalda siselastu/ se ombi Wargas ia Röueri.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka ei sisälmene owen kautta lammashuoneeseen/ waan muualta sisällr astuu/ se ompi waras ja ryöwäri.
10:2 Mutta ioca ouen lepitze siselmene/ se ombi Lammasten paimen. Sillen Ouenwartia auapi/ Ja Lambat cwleuat henen änens.
Mutta joka owen läwitse sisälle menee/ se ompi lammasten paimen. Sillen owenwartija awaapi/ Ja lampaat kuulewat hänen äänensä.
10:3 Ja omat Lambans cutzu hen nimeldens/ ia uloswiepi heijet.
Ja omat lampaat kutsuu hän nimeltänsä/ ja ulos wiepi heidät.
10:4 Ja quin hen omat Lambans vloslaske/ nin hen heiden edhellens mene/ Ja lambat seurauat hende/ Sille ette he tundeuat henen änens.
Ja kuin hän omat lampaansa ulos laskee/ niin hän heidän edellänsä menee/ Ja lampaat seuraawat häntä/ Sillä että he tuntewat hänen äänensä.
10:5 Mutta eiuet he mwcalaista seura/ waan pakeneuat henelde/ Sille ettei he tunne ninen mwcalaisten ändä.
Mutta eiwät he muukalaista seuraa/ waan pakenewat häneltä/ Sillä ettei he tunne niiden muukalaisten ääntä.
10:6 Temen Tapauxen sanoi Iesus heille/ Mutta eiuet he ymmertenet mike se oli/ quin hen sanoi heille.
Tämän tapauksen sanoi Jesus heille/ Mutta eiwät he ymmärtäneet mikä se oli/ kuin hän sanoi heille.
10:7 Nin sanoi Iesus taas heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Mine ole' se Lammasten Oui.
Niin sanoi Jesus taas heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Minä olen se lammasten owi.
10:8 Caicki iotca minun edhellen ouat tulleet/ ne ouat Warcat ia Röuerit/ waan ei Lambat cwlleet heite.
Kaikki jotka minun edelläni owat tulleet/ ne owat warkaat ja ryöwärit/ waan ei lampaat kuulleet heitä.
10:9 Mine olen Oui/ Se ioca minun cauttan siselmenepi/ henen pite wapaxi tuleman/ Ja siselmenepi ia vlosmenepi/ ia leute Laitumen.
Minä olen owi/ Se joka minun kauttan sisälle meneepi/ hänen pitää wapaaksi tuleman/ Ja sisälle meneepi ja ulos meneepi/ ja löytää laitumen.
10:10 Ei Wargas tule mwtoin quin wargastaman/ ia tappaman/ ia cadhottaman. Mine tulin senpäle/ ette heille pite Eleme oleman/ ia yldekylle oleman.
Ei waras tulle muutoin kuin warastamaan/ ja tappamaan/ ja kadottamaan. Minä tulin sen päälle/ että heillä pitää elämä oleman/ ja yltäkyllä olemaan.
10:11 Mine olen se hyue Paimen. Yxi hyue Paimen anda hengens Lammasten edest.
Minä olen se hywä paimen. Yksi hywä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
10:12 Mutta Palcolinen/ ia ioca ei ole Paimen/ ionga ei ole Lambaat omat/ näke Sudhen tuleuan/ ia iette Lambaat/ ia pakene/ ia Susi ratele ia haaska Lambaat.
Mutta palkollinen/ ja joka ei ole paimen/ jonka ei ole lampaat omat/ näkee suden tulewan/ ja jättää lampaat/ ja pakenee/ ja susi raatelee ja haaskaa lampaat.
10:13 Mutta se Palcolinen pakene/ sille ette hen ombi palcollinen/ ia ei tottele Lambaista.
Mutta se palkollinen pakenee/ sillä että hän ompi palkollinen/ ja ei tottele lampaista.
10:14 Mine olen se Hyue Paimen/ ia tunnen minun Lambaani/ ia mine tutan minun Lambaildani.
Minä olen se hywä paimen/ ja tunnen minun lampaani/ ja minä tutan minun lampailtani.
10:15 Quin Ise minun tunde/ nin mine mös tunnen Isen/ Ja mine panen hengeni Lammasten edheste.
Kuin Isä minun tuntee/ niin minä myös tunnen Isän/ Ja minä panen henkeni lammasten edestä.
10:16 Ja ombi mös minulla muita Lambaita iotca ei ole teste Lammas honesta. Ja ne samat pite minun mös te'ne saattaman/ ia heidhen pite cwleman minun äneni. Ja olema' pite yxi Lammas hone ia yxi Paimen.
Ja ompi myös minulla muita lampaita jotka ei ole tästä lammashuoneesta. Ja ne samat pitää minun myös tänne saattaman/ ja heidän pitää kuuleman minun ääneni. Ja oleman pitää yksi lammashuone ja yksi paimen.
10:17 Senteden Ise minua racasta ette mine panen Hengeni/ ia sen iellens otan.
Sentähden Isä minua rakastaa että minä panen henkeni/ ja sen jällens otan.
10:18 Ei kengen minulta site ota/ wan mine sen panen itze minuldani. Minulla on woima site panna ia minulla on woima site iellense otta. Sen käskyn mine sain Iseldeni.
Ei kenkään minulta sitä ota/ waan minä sen panen itse minultani. Minulla on woima sitä panna ja minulla on woima sitä jällens ottaa. Sen käskyn minä sain Isältäni.
10:19 Taas sis rita nousi Judasten keskene neinen puheten täden.
Taas siis riita nousi judasten keskenään näiden puheitten tähden.
10:20 Nin Moni heiste sanoi/ Henelle ombi Perkele/ ia hen hullluttele/ mite te hende cwldelette?
Niin moni heistä sanoi/ Hänella ompi perkele/ ja hän hulluttelee/ mitä te häntä kuuntelette?
10:21 Mwtamat sanoit/ Neme sanat eiuet ole Perkeellisen. Woico Perkel Sokein silmet auaita?
Muutamat sanoit/ Nämä sanat eiwät ole perkeleellisen. Woiko perkele sokein silmät awata?
10:22 Nin tapachtui Jerusalemis Kirkomessu/ ia talui oli/
Niin tapahtui Jerusalemissa kirkkomessu/ ja talwi oli/
10:23 Ja Iesus keui Templis Salomonin Esihones.
Ja Jesus käwi templissä Salomonin esihuoneessa.
10:24 Nin Juttat hene' ymberinspijritit ia sanoit henelle/ Quin caua' sine ionittelet meiden cansa? Jos sine olet Christ9 nin sanos meille selkiest?
Niin juuttaat hänen ympärins piiritit ja sanoit hänelle/ Kuin kauan sinä juonittelet meidän kanssa? Jos sinä oet Kristus niin sanos meille selkeästi?
10:25 Iesus wastasi heite/ Mine olen sen sanonut teille ia ette te wsko site. Ne töödh iotca mine teen Iseni Nimeen/ ne minusta todistoxen candauat/
Niin Jesus wastasi heitä/ Minä olen sen sanonut teille ja ette te usko sitä. Ne työt jotka minä teen Isäni nimeen/ ne minusta todistuksen kantawat/
10:26 Mutta ette te wsko/ Sille ettei te ole minun Lambaistan/ ninquin mine sanoin teille/
Mutta ette te usko/ Sillä ettei te ole minun lampaistani/ niinkuin minä sanon teille/
10:27 Minun Lambani cwleuat minun äneni/ ia mine tunnen heijet/ Ja he seurauat minua/
Minun lampaani kuulewat minun ääneni/ ja minä tunnen heidät/ Ja he seuraawat minua/
10:28 Ja mine annan heille ijancaikisen elemen/ eike he hucku ijancaikisesta/ Eike mös yxiken heite repele minun kädhesteni.
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän/ eikä he huku iankaikkisesti/ Eikä myös yksikään heitä repäise minun kädestäni.
10:29 Minun Isen ioca ne minulle annoi/ hen on caikia swrin/ ia eikengen woi heite reueist minun Iseni kädhest.
Minun Isän joka ne minulle antoi/ hän on kaikkia suurin/ ja ei kenkään woi heitä rewäistä minun Isäni kädestä.
10:30 Mine ia Ise olema ychte.
Minä ja Isä olemme yhtä.
10:31 Nin Juttat taas poimit Kiui/ hende kiuitexens.
Niin juuttaat taas poimit kiwiä/ häntä kiwittääksensä.
10:32 Wastasi Iesus heite/ Monda hyue töte mine osotin teille minun Iseldeni/ Quinenga tedhen sis nijste töiste te tadhot minua kiuitte?
Wastasi Jesus heitä/ Monta hywää työtä minä osoitin teille minun Isältäni/ Kuinenka tähden siis niistä töistä te tahdot minua kiwittää.
10:33 Wastasit hende Juttat/ sanoden/ Emme me sinua kiuite hyuen töön tedhen/ waan pilcan tedhen/ ia ette sine/ ioca Inhimine' olet/ teet itzes Jumalaxi.
Wastasit häntä juuttaat/ sanoen/ Emme me sinua kiwitä hywän työn tähden/ waan pilkan tähden/ ja että sinä/ joka ihminen olet/ teet itsesi jumalaksi.
10:34 Wastasi heite Iesus. Eikö teiden Laisan ole kirioitettu/ Mine sanoin/ Te oletta Jumalat?
Wastasi heitä Jesus. Eikö teidän laissan ole kirjoitettu/ Minä sanoin/ Te olette Jumalat?
10:35 Jos hen ne cutzui Jumalaxi/ ioille Jumalan sana tapactui/ ia ei se Kirioitus taidha quitengan rikottu olla/
Jos hän ne kutsui jumalaksi/ joille Jumalan sana tapahtui/ ja ei se kirjoitus taida kuitenkaan rikottu olla/
10:36 Ja te sijttekin sanotta henelle ionga Ise ombi pyhittenyt ia lehettenyt Mailman/ Sine pilcat Jumalata/ Senteden ette mine sanoin/ Mine olen Jumalan Poica?
Ja te sittenkin sanotte hänelle jonka Isä ompi pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan/ Sinä pilkkaat Jumalata/ Sentähden että minä sanoin/ Minä olen Jumalan Poika?
10:7 Ellei mine tee minun Iseni töite/ nin elke vsko minua/
Ellei minä tee minun Isäni töitä/ niin älkää uskoko minua/
10:38 Mutta ios mine ne teen ios ei te minua vsko/ nin vskocat ne tööt/ Senpäle ette teiden pite tundeman ia Uskoman/ ette Ise ombi minus/ Ja mine henes.
Mutta jos minä ne teen jos ei te minua usko/ niin uskokaat ne työt/ Senpäälle että teidän pitää tunteman ja uskoman/ että Isä ompi minussa/ Ja minä hänessä.
10:39 Nin he taas etzit hende kijniotta/ ia hen poislexi heiden käsistens/
Niin he taas etsit häntä kiinni ottaa/ ja hän pois läksi heidän käsistänsä/
10:40 ia poismeni iellens toiselle polen Jordanin sihen sijan/ iossa Johannes oli ensin castanut/ ia ieij sinne.
ja pois meni jällens toiselle puolen Jordanin siihen sijaan/ jossa Johannes oli ensin kastanut/ ja jäi sinne.
10:41 Ja monda tulit henen tygens ia sanoit/ Ei tosin tehnyt Johannes ychteken Merki/
Ja monta tulit hänen tykönsä ja sanoit/ Ei tosin tehnyt Johannes yhtäkään merkkiä/
10:42 Mutta quitengi caiki/ mite Johannes ombi teste sanonut/ ne ouat todhet. Ja monda sielle vskoit henen pälens.
Mutta kuitenkin kaikki/ mitä Johannes ompi tästä sanonut/ ne owat todet. Ja monta siellä uskoit hänen päällensä.

XI Lucu.

11:1 NIn sairasti yxi Mies/ Lazarus nimelde Bethaniasta/ Marian ia henen Sisarens Marthan Caupungista.
Niin sairasti yksi mies/ Lasarus nimeltä Bethaniasta/ Marian ja häne sisarensa Marthan kaupungista.
11:2 Mutta Maria oli se/ ioca oli HERRAN woitella woidhellut/ ia henen Jalcans hiuxillans quiuannut/ Jonga weli Lazarus sairasti.
Mutta Maria oli se/ joka oli HERRAN woiteella woidellut/ ja hänen jalkansa hiuksillansa kuiwannut/ Jonka weli Lazarus sairasti.
11:3 Nin lehetit henen Sisarens henen tygens ia sanoit/ HERRA/ Catzo se sairasta iotas racastat.
Niin lähetit hänen sisarensa hänen tykönsä ja sanoit/ HERRA/ Katso se sairastaa jotas rakastat.
11:4 Coska Iesus sen cwli sanoi hen/ Teme tauti ei ole colemahan/ waan Jumalan cunniaxi/ ette Jumalan Poica pite sen cautta cunnioitettaman.
Koska Jesus sen kuuli sanoi hän/ Tämä tauti ei ole kuolemahan/ waan Jumalan kunniaksi/ että Jumalan Poika pitää sen kautta kunnioitettaman.
11:5 Mutta Iesus Racasti Martha/ ia henen Sisartans/ ia Lazarusta.
Mutta Jesus rakasti Marthaa/ ja hänen sisartansa/ ja Lazarusta.
11:6 Ette hen nyt cwli henen sairastauan/ wiuyi hen samas sijas caxi peiue.
Että hän nyt kuuli hänen sairastawan/ wiipyi hän samassa sijassa kaksi päiwää.
11:7 Sijtte senielken sanoi hen Opetuslapsille's/ Mengem iellens Judean. Sanoit henelle Opetuslapset/ Rabbi/ esken etzit Juttat sinua kiuitexens/ ia taas sine menet sinne?
Sitten sen jälkeen sanoi hän opetuslapsillensa/ Menkäämme jällens Judeaan. Sanoit hänelle opetuslapset/ Rabbi/ äsken etsit juuttaat sinua kiwittääksensä/ ja taas sinä menet sinne?
11:8 Wastasi Iesus/ Eikö caxitoistakymende ole peiuen hetke?
Wastasi Jesus/ Eikö kaksitoista kymmentä ole päiwän hetkeä?
11:9 Joca peiuelle waelda/ ei hen loucka/ sille ette hen näkepi temen Mailman Walkiudhen.
Joka päiwällä waeltaa/ ei hän loukkaa/ sillä että hän näkeepi tämän maailman walkeuden.
11:10 Mutta ioca ölle waelda se louckapi/ sille ettei Walkius ole henes.
Mutta joka yöllä waeltaa se loukkaapi/ sillä ettei walkeus ole hänessä.
11:11 Neite hen puhui/ ia sijtte sanoi heille/ Meiden Ysteue Lazarus macapi/ mutta mine menen hende wnest Hereyttemen.
Näitä hän puhui/ ja sitten hän sanoi heille/ Meidän ystäwä Lazarus makaapi/ mutta minä menen häntä unest aherättämään.
11:12 Nin sanoit henen Opetuslapsens/ HERRA/ ios he' maca/ kylle he' parane.
Niin sanoit hänen opetuslapsensa/ HERRA/ jos hän makaa/ kyllä hän paranee.
11:13 Mutta Jes9 sanoi hene' colemasta's Waan he lwlit henen sanouan Rumillisest vnest.
Mutta Jesus sanoi hänen kuolemastansa. Waan he luulit hänen sanowan ruumiillisesta unesta.
11:14 Nin sanoi Iesus heille selkesti/ Lazarus ombi coollut/
Niin sanoi Jesus heille selkeästi/ Lazarus ompi kuollut/
11:15 Ja mine iloitzen teiden tehden/ ettei mine sielle ollut/ ette teiden pideis wskoma'/ waan mengem henen tygens.
Ja minä iloitsen teidän tähden/ ettei minä siellä ollut/ että teidän pitäisi uskomaan/ waan menkäämme hänen tykönsä.
11:16 Nin sanoi Tomas/ ioca cutzutan Caxoinen Opetuslapsille/ Mengem mös me coleman henen cansans.
Niin sanoi Tuomas/ joka kutsutaan kaksoinen opetuslapsille/ Menkäämme myös me kuolemaan hänen kanssansa.
11:17 Nin tuli Iesus ia leusi henen io nelie peiue maneexi Haudhas.
Niin tuli Jesus ja löysi hänen jo neljä päiwäää maanneeksi haudassa.
11:18 Mutta Bethania oli leszne Jerusalemita/ lehes wijsitoistakymme'de Wacomitta.
Mutta Bethania oli läsnä Jerusalemia/ lähes wiisitoista kymmentä wakomittaa.
11:19 Ja monda Juttaista olit tulleet Marthan ia Marian tyge/ lohduttaman heite/ heiden Weliestens.
Ja monta juuttaista oli tulleet Marthan ja Marian tykö/ lohduttamaan heitä/ heidän weljestänsä.
11:20 Coska Martha nyt cwli Iesusen tuleuan/ ioxi hen wastan hende. Mutta Maria ieij cotia istuman.
Koska Martha nyt kuuli Jesuksen tulewan/ juoksi hän wastaan häntä. Mutta Maria jäi kotia istumaan.
11:21 Nin sanoi Martha Iesusel/ HERRA/ ios sine olisit ollut tesse/ ei minun Welien olisi coollut.
Niin sanoi Martha Jesukselle/ HERRA/ jos sinä olisit ollut tässä/ ei minun weljeni olisi kuollut.
11:22 Mutta wiele nyt mine tieden ette caiki mite sine anot Jumalalda/ sen Jumala sinulle andapi.
Mutta wielä nyt minä tiedän että kaikki mitä sinä anot Jumalalta/ sen Jumala sinulle antaapi.
11:23 Iesus sanoi henelle/ Sinun Welies pite ylesnouseman.
Jesus sanoi hänelle/ Sinun weljesi pitää ylösnouseman.
11:24 Martha sanoi henelle/ Mine kylle tiedhen ette hen ylesnouse sijnä ylesnousemises Wimeiszne peiuenä.
Martha sanoi hänelle/ Minä kyllä tiedän että hän ylös nousee siinä ylösnousemisessa wiimeisenä päiwänä.
11:25 Sanoi Iesus henelle/ Mine olen ylesnousemus/ ia Eleme/ Joca vsko Minun pälen/ henen pite elemen/ ehke hen olis coollut.
Sanoi Jesus hänelle/ Minä olen ylösnousemus/ ja elämä/ Joka uskoo minun päälleni/ hänen pitää elämän/ ehkä hän olisi kuollut.
11:26 Ja iocainen quin elepi/ ia Usko minun päleni/ ei pide coleman ijancaikisesta/ Wskokos sen?
Ja jokainen kuin elääpi/ ja uskoo minun päälleni/ ei pidä kuoleman iankaikkisesti/ Uskotkos sen?
11:27 Sanoi hen henelle/ Ja HERRA/ Mine Uskon ette sine olet Christus se Jumalan Poica/ ioca oli tuleua Mailman.
Sanoi hän hänelle/ Ja HERRA/ Minä uskon että sinä olet Kristus se Jumalan Poika/ joka oli tulewa maailmaan.
11:28 Ja quin hen neite sanonut oli/ meni hen pois/ ia cutzui Sisarens Marian sala sanoden/ Mestari ombi tullut/ ia cutzu sinua.
Ja kuin hän näitä sanonut oli/ meni hän pois/ ja kutsui sisarensa Marian salaa sanoen/ Mestari ompi tullut/ ja kutsuu sinua.
11:29 Quin hen sen cwli/ nousi hen cocta yles/ ia tuli henen tygens/
Kuin hän sen kuuli/ nousi hän kohta ylös/ ja tuli hänen tykönsä/
11:30 Sille ettei Iesus ollut wiele silloin Kylen tullut waan oli samas paicas cussa Martha oli henen cohdhanut.
Sillä ettei Jesus ollut wielä silloin kylään tullut waan oli samassa paikassa kussa Martha oli hänen kohdannut.
11:31 Coska nyt Juttat/ iotca henen cansans olit Honessa ia lohdhutit hende/ näit ette Maria nopiast ylesnousi/ ia wlosmeni/ he seurasit hande sanoden/ Hen menepi Haudhan tyge idkemen.
Koska nyt juuttaat/ jotka hänen kanssansa olit huoneessa ja lohdutit häntä/ näit että Maria nopeasti ylös nousi/ ja ulos meni/ he seurasit häntä sanoen/ Hän meneepi haudan tykö itkemään.
11:32 Coska Maria sinne tuli cussa Iesus oli/ ia näki henen/ ia langesi henen Jalcains iureen/ ia sanoi henelle/ HERRA/ ios olisit sine telle ollut/ ei olisi minun Welien coollut.
Koska Maria sinne tuli kussa Jesus oli/ ja näki hänen/ ja lankesi hänen jalkainsa juureen/ ja sanoi hänelle/ HERRA/ jos olisit sinä täällä ollut/ ei olisi minun weljeni kuollut.
11:33 Coska sis Iesus näki henen idkeuen/ ia Juttat iotca henen cansans tullet olit/ idkeueiset/ Haikiutti hen He'gese/ ia surgeutti itzens ia sanoi/ Cuhunga te henen panitte?
Koska siis Jesus näki hänen itkewän/ ja juuttaat jotka hänen kanssansa tulleet olit/ itkewäiset/ Haikeutti hän henkensä/ ja surkeutti itsensä ja sanoi/ Kuhunka te hänen panitte?
11:34 He sanoit henelle/ HERRA/ tule ia catzo.
He sanoi hänelle/ HERRA/ tule ja katso.
11:35 Ja Iesus idki.
Ja Jesus itki.
11:36 Nin sanoit Juttat/ Catzo/ quinga hen Racasti hende.
Niin sanoit juuttaat/ Katso/ kuinka hän rakasti häntä.
11:37 Mutta mutomat heiste sanoit/ Eikö teme tainut/ ioca sen Sokian Silmet auasi/ tehdä/ ettei temeken coollut olisi?
Mutta muutamat heistä sanoit/ Eikö tämä tainnut/ joka sen sokean silmät awasi/ tehdä/ ettei tämäkään kuollut olisi?
11:38 Iesus sis taas haikiutti itzesens/ ia tuli Haudhan tyge. Nin se oli yxi Cropi/ ia kiui sen päle pandu.
Jesus siis taas haikiutti itsessänsä/ ja tuli haudan tykö. Niin se oli yksi kropi (kuoppa)/ ja kiwi sen päälle pantu.
11:39 Sanoi Iesus/ Ottaca kiui pois. Sanoi henelle Martha/ sen Sisar quin coollut oli/ HERRA/ io hen haisepi/ Sille ette hen ombi nelie peiue coolut.
Sanoi Jesus/ Ottakaa kiwi pois. Sanoi hänelle Martha/ sen sisar kuin kuollut oli/ HERRA/ jo hän haiseepi/ Sillä että hän ompi neljä päiwää kuollut.
11:40 Sanoi Iesus henelle/ Engö mine sanonut sinulle/ Ette ios sine vskoisit/ nin sine näkisit Jumalan cunnian?
Sanoi Jesus hänelle/ Enkö minä sanonut sinulle/ Että jos sinä uskoisit/ niin sinä näkisit Jumalan kunnian?
11:41 Nin he poisotit kiuen sijaldans cussa se coolut oli pandu. Ja Iesus ylesnosti Silmens ia sanoi/ Ise/ mine kijten sinua/ ettes minun cwlit/
Niin he pois otit kiwen sijastansa kussa se kuollut oli pantu. Ja Jesus ylösnostit silmänsä ja sanoi/ Isä/ minä kiitän sinua/ että minun kuulit/
11:42 Mine mös tieden/ ettes aina minun cwlet/ Waan Canssan tehden/ quin tesse ymberille seiso sano' mine tetä/ ette he vskoisit Sinun minua lehetteneexi.
Minä myös tiedän/ ettäs aina minun kuulet/ Waan kansan tähden/ kuin tässä ympärillä seisoo sanon minä tätä/ että he uskoisit Sinun minua lähettäneeksi.
11:43 Ja quin hen neite sanonut oli/ hwsi hen corkealla änelle/ Lazare tule vlos.
Ja kuin hän näitä sanonut oli/ huusi hän korkealla äänellä/ Lazarus tule ulos.
11:44 Ja se Coollut wlostuli/ sidhottuna käsist ia Jalgoist Kärilinalla. Ja henen Caswons oli peitetty Hikilinalla.
Ja se kuollut ulos tuli/ sidottuna käsistä ja jaloista käärinliinalla. Ja hänen kaswonsa oli peitetty hikiliinalla.
11:45 Iesus sanoi heille/ Pästeke hende/ ia sallicat menemen. Mo'da sis Juttaist/ iotca olit Marian tyge tulleet/ ia näit ne quin Iesus teki/ vskoit henen pälens.
Jesus sanoi heille/ Päästäkää häntä/ ja sallikaat menemään. Monta siis juuttaist/ jotka olit Marian tykö tulleet/ ja näit kuin Jesus teki/ uskoit hänen päällensä.
11:46 Mutta monicadhat heiste menit Phariseusten tyge/ ia sanoit heille mite Iesus oli tehnyt.
Mutta monikahdat heistä menit phariseusten tykö/ ja sanoit heille mitä Jesus oli tehnyt.
11:47 Nin cokosit ne ylimeiset Papit ia Phariseuset ydhen Neuuon ia sanoit/ Mite me teem? Sille Teme Inhiminen teke monda Mercki/
Niin kokosit ne ylimmäiset papit ja phariseukset yhden neuwon ja sanoit/ Mitä me teemme? Sillä tämä ihminen tekee monta merkkiä/
11:48 ios me nin sallima henen/ nin caiki vskouat henen pälens. Ja ne Romarit tuleuat/ ia poisottauat seke meiden Maan ette Canssan.
jos me niin sallimme hänen/ niin kaikki uskowat hänen päällensä. Ja ne romarit tulewat/ ja pois ottawat sekä meidän maan että kansan.
11:49 Mutta yxi heiste Caiphas nimelde/ ette hen oli sen Woden Ylimeine' Pappi sanoi heille/
Mutta yksi heistä Kaiphas nimeltä/ että hän oli sen wuoden ylimmäinen pappi sanoi heille/
11:50 Ette te miten tiedhä/ eikä mös aiattele/ Ette se ombi meille parambi/ iotta yxi Inhiminen coole Canssan tedhen/ quin Caiki Canssa huckuisi.
Ette te mitään tiedä/ eikä myös ajattele/ Että se ompi meille parempi/ jotta yksi ihminen kuolee kansan tähden/ kuin kaikki kansa hukkuisi.
11:51 Mutta ei hen site itzestens sanonut/ waan ette hen oli sen Wodhen Ylimeine' Pappi/ hen noitui.
Mutta ei hän sitä itsestänsä sanonut/ waan että hän oli sen wuoden ylimmäinen pappi/ hän noitui.
11:52 Sille ette Iesus piti coleman Canssan tedhen/ ia ei waiwoin Canssan tedhen/ mutta ette henen piti ne Jumalan Lapset yhten cokoaman/ iotca haijotetut olit.
Sillä että Jesus piti kuoleman kansan tähden/ ja ei waiwoin kansan tähden/ mutta että hänen piti ne Jumalan lapset yhteen kokoaman/ jotka hajoitetut olit.
11:53 Mutta sijte peiuest asti he pidit neuuo keskene's quinga heide' piti hene' colettama'.
Mutta siitä päiwästä asti he pidit neuwoa keskenänsä kuinka heidän piti hänen kuolettaman.
11:54 Ei sis Iesus enämbi Vaeldanut iulkisesta Judaste' seas/ waan lexi sielde ychten Man culman/ lehes Corpe/ ychten Caupungijn ioca cutzutan Ephrem/ ia oleskeli sielle Opetuslaste's ca'sa.
Ei siis Jesus enempi waeltanut julkisesti judasten seassa/ waan läksi sieltä yhteen maan kulmaan/ lähde korpea/ yhteen kaupunkiin joka kutsutaa Ephrem/ ja oleskeli siellä opetuslastensa kanssa.
11:55 Mutta silloin lehestui Judaste' Päsieinen. Ja monda ylesmenit Jerusalemijn/ sijte Maanculmast Päsieisen edhelle/ heitens puhdistaman.
Mutta silloin lähestyi judasten Pääsiäinen. Ja monta ylös menit Jerusalemiin/ siitä maankulmasta Pääsiäisen edellä/ heitäns puhdistaman.
11:56 Nin he etzit Iesusta/ ia puhelit keskenens seisoin Templis/ Mite te lwletta/ ettei hen ole tullut Juhlalle?
Niin he etsit Jesusta/ ja puhelit keskenänsä seisoin templissä/ Mitä te luulette/ ettei hän ole tullut juhlalle?
11:57 Nin olit ne Ylimeiset Papit ia Phariseuset keskyn andanut/ ette ios iocu tieteis cussa hen olis/ henen piti sen ilmoittaman/ ette he saisit henen kijniotta.
Niin olit ne ylimmäiset papit ja phariseukset käskyn antaneet/ että jos joku tietäisi kussa hän olisi/ hänen piti sen ilmoittaman/ että he saisit hänen kiinni ottaa.

XII Lucu.

12:1 CWtta sis peiue ennen Päsieist/ tuli Iesus Bethanian/ cussa Lazarus oli coollut/ ionga hen coolluista ylesheräytti.
Kuutta siis päiwää ennen Pääsiäistä/ tuli Jesus Bethaniaan/ kussa Lazarus oli kuollut/ jonka hän kuolleista ylösheräytti.
12:2 Sielle he teit henelle Echtolisen/ ia Martha palueli/ Mutta Lazarus oli yxi nijste/ iotca henen ca'sans atrioitzit.
Siellä he teit hänelle ehtoollisen/ ja Martha palweli/ Mutta Lazarus oli yksi niistä/ jotka hänen kanssansa aterioitsit.
12:3 Nin otti Maria ydhen Marcan Woidhett callist turmelematoind Nardusta/ ia woiteli Iesusen Jalghat/ ia quiuasi hiuxilla's hene' Jalcans. Mutta se Hone teutettin Woitein Haijusta.
Niin otti Maria yhden markan woidet kallista turmelematointa nardusta/ ja woiteli Jesuksen jalat/ ja kuiwasi hiuksillansa hänen jalkansa. Mutta se huone täytettiin woiteen hajusta.
12:4 Nin sanoi sis yxi henen Opetuslapsistans/ Judas Simonin poica Ischariotes/ ioca henen sijtte petti/
Niin sanoi siis yksi hänen opetuslapsistansa/ Judas Simonin poika Ischariotes/ jonka hänen sitten petti/
12:5 Mixei teme Woidhe myyty colmen satan pe'ningin/ ia annettu waiwasten?
Miksei tämä woide myyty kolmeen sataan penninkiin/ ja annettu waiwasten?
12:6 Ei hen site sanonut/ ette hen Waiwaisit totteli/ waan ette hen oli Warghas/ ia henelle oli Cuckaro/ ia ca'noi sen/ quin annetin.
Ei hän sitä sanonut/ että hän waiwaisia totteli/ waan että hän oli waras/ ja hänellä oli kukkaro/ ja kantoi sen/ kuin annettiin.
12:7 Nin sanoi Iesus/ Salli henen olla/ hen ombi sen ketkenyt minun hautamiseni peiuexi/
Niin sanoi Jesus/ Salli hänen olla/ hän ompi sen kätkenyt minun hautaamiseni päiwäksi/
12:8 Sille ette teille ombi aina waiwaset cansan/ waan em mine ole aina teille.
Sillä että teillä ompi aina waiwaiset kanssan/ waan en minä ole aina teillä.
12:9 Nin palio canssa Juttaist ymmersit ette hen sielle oli/ ia tulit sinne/ ei waiwoin Iesusen tedhen/ waan ette he olisit mös Lazarusen nähnet/ ionga hen oli ylesheräyttenyt coolleista.
Niin paljon kansaa juuttaista ymmärsit että hän siellä oli/ ja tulit sinne/ ei waiwoin Jesuksen tähden/ waan että he olisit myös Lazaruksen nähneet/ jonka hän oli ylösheräyttänyt kuolleista.
12:10 Nin ne ylimeiset Papit pidhit neuuo Lazarusta tappaxens.
Niin ne ylimmäiset papit piti neuwo Lazarusta tappaaksensa.
12:11 Sille ette monda Juttaista menit sinne henen tectens/ ia wskoit Iesusen päle.
Sillä että monta juuttaista menit sinne hänen tähtensä/ ja uskoit Jesuksen päälle.
12:12 Toisna peiuen palio Canssa quin Juhlalle tullet olit/ cwlit ette Iesus oli tullut Jerusalemin/
Toisna päiwän paljon kansaa kuin juhlalle tulleet olit/ kuulit että Jesus oli tullut Jerusalemiin/
12:13 otit he Palmun oxi ia menit hende wastan ia hwsit/ Hosianna Hyuestisiugnattu se/ ioca tulepi HERRAN nimeen/ Israelin Kuningas.
otit he palmun oksia ja menit häntä wastaan ja huusit/ Hosianna hywästi siunattu se/ joka tuleepi HERRAN nimeen/ Israelin kuningas.
12:14 Mutta Iesus sai ydhen Asintamma' jstui sen päle/ ninquin kirioitettu ombi/
Mutta Jesus sai yhden aasintamman istui sen päälle/ niinkuin kirjoitettu ompi/
12:15 Ele pelke Syonin tyter/ catzo sinun Kuningas tule/ istudhen Asin warsan päle.
Älä pelkää Sionin tytär/ katso sinun kuningas tulee/ istuen aasin warsan päällä.
12:16 Mutta euet henen Opetuslapsens neite ensist ymmerteneet/ waan sijtequin Iesus oli kircastettu/ silloin he muistit ette nämet olit henest kirioitetut ia ette he neite henelle technet olit.
Mutta eiwät hänen opetuslapsensa näitä ensisti ymmärtäneet/ waan sitten kuin Jesus oli kirkastettu/ silloin he muistit että nämät olit hänestä kirjoitetut ja että he näitä hänelle tehneet olit.
12:17 Se Canssa/ quin oli henen mötens/ coska hen Lazarusen cutzui Haudhast/ ia ylesheräytti henen coolleista/ ylisti sen Töön.
Se kansa/ kuin oli hänen myötänsä/ koska hän Lazaruksen kutsui haudasta/ ja ylösheräytti hänen kuolleista/ ylisti sen työn.
12:18 Senteden mös Canssa meni henen wastans ette he cwlit henen sen Merckin tehneexi.
Sentähden myös kansa meni hänen wastaansa että he kuulit hänen sen merkin tehneeksi.
12:19 Nin sanoit ne Phariseuset keskenens/ Te näet/ ettei te miten toimita/ catzo/ coko Mailma ioxepi henen ielkins.
Niin sanoit ne phariseukset keskenänsä/ Te näette/ ettei te mitään toimita/ katso/ koko maailma juokseepi hänen jälkeensä.
12:20 Olit mös monicadhat Grekit heiste/ iotca olit ylesmennet Juhlana Rucoleman.
Olit myös monikahdat krekit heistä/ jotka olit ylös menneet juhlana rukoilemaan.
12:21 Ne sis menit Philippusen tyge/ ioca oli Bethsaidast Galilean maalda/ ia Rucolit hende sanoden/ HERRA/ me tadhom nähdä Iesusta.
Ne siis menit Philippuksen tykö/ joka oli Bethsaidasta Galilean maalta/ ja rukoilit häntä sanoen/ HERRA/ me tahdomme nähdä Jesusta.
12:22 Philippus tuli ia sanoi sen Andreaselle. Taas Andreas ia Philippus sanoit sen Iesuselle.
Philippus tuli ja sanoi sen Andrealle. Taas Andreas ja Philippus sanoit sen Jesukselle.
12:23 Nin Iesus wastasi heite ia sanoi/ Se aica on tullut/ ette Inhimisen Poica pite kircastettaman.
Niin Jesus wastasi heitä ja sanoi/ Se aika on tullut/ että Ihmisen Poika pitää kirkastettaman.
12:24 Totisest totisest sanon mine teille/ Ellei Nisun iyue mahan heitetty/ coole/ nin se iepi yxinens. Waan ios hen coole/ nin hen palio Hedhelme canda.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ellei nisun jywä maahan heitetty/ kuole/ niin se jääpi yksinänsä. Waan jos hän kuolee/ niin hän paljon hedelmää kantaa.
12:25 Joca Hengens Racasta/ he' sen cadhottapi. Ja ioca Hengens wihapi tesse Mailmas/ hen sen ketkepi ijancaikisen Elemen.
Joka henkeensä rakastaa/ hän sen kadottaapi. Ja joka henkeensä wihaapi tässä maailmassa/ hän sen kätkeepi iankaikkiseen elämään.
12:26 Joca minua paluele se seuratkan minua/ Ja cussa mine olen/ sielle pite mös minun Paluelian oleman. Ja ioca minua paluelepi/ site minun Isen pite cunnioitzeman.
Joka minua palwelee se seuratkaan minua/ Ja kussa minä olen/ siellä pitää myös minun palwelijani oleman. Ja joka minua palwleepi/ sitä minun Isän pitää kunnioitseman.
12:27 Nyt ombi minun Sielun murehisans. Ja mite minun pite sanoman? Ise auta minua teste hetkeste. Quitengin mine ole' senteden tullut tehen hetkeen. Ise kirkasta sinun Nimes.
Nyt ompi minun sielun murheessansa. Ja mitä minun pitää sanoman? Isä auta minua tästä hetkestä. Kuitenkin minä olen sentähden tullut tähän hetkeen. Isä kirkasta sinun nimesi.
12:28 Nin tuli äni Taiuast/ ia sanoi/ Mine olen sen kircastanut/ ia tadon wiele nyt kircasta.
Niin tuli ääni taiwaasta/ ja sanoi/ Minä olen sen kirkastanut/ ja tahdon wielä nyt kirkastaa.
12:29 Nin sanoi se Canssa/ quin lesse seisoi ia cwli/ Pitkenen paucku. Ne mwdh sanoit/ Engeli hende puhutteli.
Niin sanoi se kansa/ kuin läsnä seisoi ja kuuli/ Pitkäinen paukkui. Ne muut sanoit/ Enkeli häntä puhutteli.
12:30 Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei teme äni tullut minun tecteni/ waan teiden tedhen.
Jesus wastasi/ ja sanoi/ Ei tämä ääni tullut minun tähteni/ waan teidän tähdeni.
12:31 Nyt Domio kieupi temen Mailman ylitze. Nyt temen Mailman Pämies pite wlosheitettemen/
Nyt tuomio käypi tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman päämies pitää ulos heitettämän/
12:32 Ja ios mine maasta ylesnostetan/ nin mine wedhän caiki minun tykeni.
Ja jos minä maasta ylös nostetaan/ niin minä wedän kaikki minun tyköni.
12:33 Mutta sen hen sanoi merckiten mille coolemalla henen piti cooleman.
Mutta sen hän sanoi merkiten millä kuolemalla hänen pitää kuoleman.
12:34 Nin Ca'ssa wastasi hende/ Me olema Laista cwlleet/ ette Christus ijancaikisesta pysy/ ia quinga sis sine sanot/ Se Inhimisen Poica pite ylesnostettaman? Cuca se Inhimisen Poica on?
Niin kansa wastasi häntä/ Me olemme laista kuulleet/ että Kristus iankaikkisesti pysyy/ ja kuinka siis sinä sanot/ Se Ihmisen Poika pitää ylös nostettaman? Kuka se Ihmisen Poika on?
12:35 Nin sanoi Iesus heille/ Wiele wehe' aica Walkeus ombi teiden cansan/ Waeltacat nincauuan quin teille Walkeus on/ ettei Pimeys teite käsiteisi.
Niin sanoi Jesus heille/ Wielä wähän aikaa walkeus ompi teidän kanssan/ Waeltakaa niin kauan kuin teillä walkeus on/ ettei pimeys teitä käsittäisi.
12:36 Joca pimies waelda/ ei hen tiedhe cuhunga hen mene. Wskocat Walkeuden päle/ nincauuan quin walkeus teille onopi/ Senpäle/ ette te madhaisit olla walkeuden Lapset.
Joka pimeäs waeltaa/ ei hän tiedä kuhunka hän mene. Uskokaat walkeuden päälle/ niin kauan kuin walkeus teillä ompi/ Sen päälle/ että te mahtaisit olla walkeuden lapset.
12:37 Neite puhui Iesus ia poismeni/ ia lymyi heiden edestens.
Näitä puhui Jesus ja pois meni/ ja lymysi heidän edestänsä.
12:38 Ja waicka hen teki nin monda Mercki heiden edesens/ eiuet he quitenga wskoneet henen pälens/
Ja waikka hän teki niin monta merkkiä heidän edessänsä/ eiwät he kuitenkaan uskoneet hänen päällensä/
12:39 Ette se Puhe pideis teutettemen/ ionga Esaias Propheta sanoi/ HERra Cuca vskoi meidhe' sarnan/ ia kelle o'bi HERran Käsiwarsi ilmoitettu?
Että se puhe pitäisi täytettämän/ jonka Esaias propheta sanoi/ Herra kuka uskoo meidän saarnan/ ja kelle ompi Herran käsiwarsi ilmoitettu?
12:40 Senteden eiuet he tainet vsko/ Sille ette Esaias o'bi taas sanonut. Hen o'bi szoaissut heiden Silmense/ ia heiden Sydhemens padhuttanut/ ettei heiden pide näkemen Silmillens/ eikä Sydhemellens ymmertemen/ ia heitens palauttaman/ ia mine heite para'naisin.
Sen tähden eiwät he tainneet uskoa/ Sillä että Esaias ompi taas sanonut. Hän ompi sokaissut heidän silmänsä/ ja heidän sydämens paaduttanut/ ettei heidän pidä näkemään silmilläns/ eikä sydämellänsä ymmärtämään/ ja heitäns palauttamaan/ ja minä heitä parantaisin.
12:41 Nämet sanoi Esaias/ coska hen näki henen Cunnians/ ia puhui henest.
Nämät sanoi Esaias/ koska hän näki hänen kunniansa/ ja puhui hänestä.
12:42 Quitengin monda mös nijste Ylimeisist vskoit henen pälens/ waan ninen Phariseusten tedhe' eiuet he site tunnustaneet/ ettei he olisi Pannan culutetudh.
Kuitenkin monta myös niistä ylimmäisistä uskoit hänen päällensä/ waan niiden phariseusten tähden eiwät he sitä tunnustaneet/ ettei he olisi pannaan kuulutetut.
12:43 Sille he Racastit enämin Inhimisten Cunniata/ quin Jumalan Cunniata.
Sillä he rakastit enemmin ihmisten kunniaa/ kuin Jumalan kunniaa.
12:44 Mutta Iesus Hwsi ia sanoi/ Joca Usko minun päleni/ ei se Usko minun päleni/ waan sen päle/ ioca minun lehetti.
Mutta Jesus huusi ja sanoi/ Joka uskoo minin päälleni/ ei se usko minun päälleni/ waan sen päälle/ joka minun lähetti.
12:45 Ja ioca minun näke/ hen näke sen/ ioca minun lehetti.
Ja joka minun näkee/ hän näkee sen/ joka minun lähetti.
12:46 Mine tulin Mailmaan ydhexi Walkeudhexi/ ette Jocainen quin Minun päleni Usko/ ei pide Pimeis oleman.
Minä tulin maailmaan yhdeksi walkeudeksi/ että jokainen kuin minun päälleni uskoo/ ei pidä pimeässä olemaan.
12:47 Ja ioca minun Sanani cwle/ ia ei vsko/ em mine hende Domitze/ Sille etten mine tullut Mailma Domitzeman/ waan mailma wapactama'.
Ja joka minun sanaani kuulee/ ja ei usko/ en minä häntä tuomitse/ Sillä etten minä tullut maailmaa tuomitsemaan/ waan maailmaa wapahtaman.
12:48 Joca minun ylencatzo/ ia ei ota minu' Sanoiani/ henelle ombi se ioca henen Domitze. Se puhe ionga mine puhuin/ pite henen Domitzeman Vimeiszne peiuen.
Joka minun ylen katsoo/ ja ei ota minun sanojani/ hänellä ompi se joka hänen tuomitsee. Se puhe jonka minä puhuin/ pitää hänen tuomitseman wiimeisenä päiwänä.
12:49 Sille ettei mine ole itzesteni puhunut/ waan Ise ioca minun lehetti/ se on minulle keskyn andanut/ mite minun tekemen ia puhuman pite.
Sillä ettei minä ole itsestäni puhunut/ Waan Isä joka minun lähetti/ se on minulle käskyn antanut/ mitä minun tekemän ja puhuman pitää.
12:50 Ja mine tiedhen/ Ette henen Keskyns ombi ijancaikinen Eleme. Senteden mite mine puhun/ sen mine puhun/ nin quin Ise ombi minulle sanonut.
Ja minä tiedän/ Että hänen käskynsä ompi iankaikkinen elämä. Sentähden mitä minä puhun/ sen minä puhun/ niinkuin Isä ompi minulle sanonut.

XIII Lucu.
 
13:1 MUtta ennen Päsieis Juhla/ quin Iesus tiesi ette henen hetkens tullut oli/ ette henen piti teste Mailmast menemen Isen tyge/ Coska hen oli Racastanut ne omans iotca Mailmas olit/ nin hen Racasti heite haman loppun asti.
Mutta ennen Pääsiäisjuhlaa/ kuin Jesus tiesi että hänen hetkensä tullut oli/ että hänen piti tästä maailmasta menemän Isän tykö/ Koska hän oli rakastanut ne omansa jotka maailmassa olit/ niin hän rakasti heitä hamaan loppuun asti.
13:2 Ja Ectolisen ielken/ Coska io Perkele oli Judan Simonin Ischariothin Sydhemen siselle lyckenyt/ ette henen piti hende pettemen/
Ja ehtoollisen jälkeen/ Koska jo perkele oli Judan Simonin Ischariotin sydämen sisälle lykännyt/ että hänen piti häntä pettämän/
13:3 Tiesi Iesus/ ette henelle Ise oli caiki käsijn andanut/ ia ette hen oli Jumalast wloslechtenyt/ Ja Jumalan tyge menemen/
Tiesi Jesus/ että hänelle Isä oli kaikki käsiin antanut/ ja että hän oli Jumalasta ulos lähtenyt/ Ja Jumalan tykö menemän/
13:4 Nousi hen yles Eectoliseld/ rijsui Waatteins/ ia otti Esilinan/ ia wötti henens.
Nousi hän ylös ehtoollisesta/ riisui waatteensa/ ja otti esiliinan/ ja wyötti hänensä.
13:5 Sijtte hen pani Wettä Waskimalian/ Rupesi pesemen Opetuslastens Jalcoija/ ia quiuasi ne sille Esilinalla/ iolla hen oli wötetty.
Sitten hän pani wettä waskimaljaan/ Rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja/ ja kuiwasi ne sillä esiliinalla/ jolla hän oli wyötetty.
13:6 Nin hen tuli sis Simon Petarin tyge/ ia sanoi henelle Petari/ HERRA/ Sinekö minun Jalkani peset?
Niin hän tuli siis Simon Petarin tykö/ ja sanoi hänelle Petari/ HERRA/ Sinäkö minun jalkani peset?
13:7 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Mite mine teen/ etze site nyt tiedhe/ mutta testedes sine saadh sen tiete.
Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Mitä minä teen/ et sinä sitä nyt tiedä/ mutta tästedes sinä saat sen tietää.
13:8 Nin sanoi Petari henelle/ Ei ikenens sine pese minun Jalcoiani. Wastasi hende Iesus/ Ellei mine sinua pese/ nin ei ole sinulla osa minun cansani.
Niin sanoi Petari hänelle/ Ei ikänänsä sinä pese minun jalkojani. Wastasi häntä Jesus/ Ellei minä sinua pese/ niin ei ole sinulla osaa minun kanssani.
13:9 Sanoi henelle Simon Petari/ HERRA/ ei waiwoin minun Jalcoiani/ mutta mös Kädhet ia päen.
Sanoi hänelle Simon Petari/ HERRA/ ei waiwoin minun jalkojani/ mutta myös kädet ja pään.
13:10 Sanoi Iesus henelle/ Joca pesty/ on ei se taruitze/ paitzi ette Jalghat pesten/ waan hen ombi cokonans puhdas.
Sanoi Jesus hänelle/ Joka pesty/ on ei se tarwitse/ paitsi että jalat pesten/ waan hän ompi kokonansa puhdas.
13:11 Ja te oletta puchtat/ ei quitengan caiki. Sille hen tiesi kylle Petteijens/ senteden hen sanoi ette ole te caiki puchtat.
ja te olette puhtaat/ ei kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kyllä pettäjänsä/ sentähden hän sanoi ette ole te kaikki puhtaat.
13:12 Sittequin hen pesnyt oli heiden Jalgans/ Otti hen wattens/ ia istui iellens/ ia sanoi taas heille/ Tiedhettekö mite mine teille tehnyt olen?
Sittenkuin hän pessyt oli heidän jalkansa/ Otti hän waatteensa/ ja istui jällens/ ja sanoi taas heille/ Tiedättekö mitä minä teille tehnyt olen?
13:13 Te cutzuta minun Mestarixi ia Herraxi/ ia te sanotta oikein/ Sille ette mine olengi.
Te kutsutte minun Mestariksi ja Herraksi/ ja te sanotte oikein/ Sillä että minä olenkin.
13:14 Jos Mine nyt/ ioca olen teiden HERRAN ia Mestarin/ olen teille Jalgat pesnyt/ Nin mös teiden pite keskenen toinen toisens Jalgat pesemen/
Jos minä nyt/ joka olen teidän HERRAN ja Mestarin/ olen teille jalat pessyt/ Niin myös teidän pitää keskenän toinen toisensa jalat pesemän/
13:15 Sille mine annoin teille Esikuuan/ ette te nin teettä/ quin mineki teille tein.
Sillä minä annoin teille esikuwan/ että te niin teette/ kuin minäkin teille tein.
13:16 Totisest toitisest sano' mine teille/ ei ole Paluelia swrembi henen Herransa eikä Lehetossana swrembi/ quin se/ ioca sen lehetti.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ ei ole palwelija suurempi hänen herraansa ja lähetyssana suurempi/ kuin se/ joka sen lähetti.
13:17 Jos te neite tiedette/ autuat te oletta/ ios te nijte teette. Em mine caikista teiste puhu/ mine tiede' iotca mine wloswalitzin.
Jos te näitä tiedätte/ autuaat te olette/ jos te niitä teette. En minä kaikista teistä puhu/ minä tiedän jotka minä ulos walitsin.
13:18 Mutta ette Ramattu pite teutetteme'/ Joca söpi Leipe minu' ca'sani/ he' tallasi minun Jalgallans.
Mutta että Raamattu pitää täytettämän/ Joka syöpi leipää minun kanssani/ hän tallasi minun jalallansa.
13:19 Nyt mine sanon teille/ ennenquin se tapacttu/ ette quin se tapactanut on/ pite teiden wskoman/ ette Mine se olen.
Nyt minä sanon teille/ ennenkuin se tapahtui/ että kuin se tapahtunut on/ pitää teidän uskoman/ että minä se olen.
13:20 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca coria kenen ikenens mine leheten/ se minun coria/ Mutta ioca minun coria/ hen coria sen/ ioca minun lehetti.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka korjaa kenen ikänänsä minä lähetän/ se minun korjaa/ Mutta joka minun korjaa/ hän korjaa sen/ joka minun lähetti.
13:21 Coska Iesus nemet oli sanonut/ cauhistui hen Henges/ ia todhisti/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette yxi teiste ombi minun petteue.
Koska Jesus nämät oli sanonut/ kauhistui hän hengessä/ ja todisti/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että yksi teistä ompi minun pettäwä.
13:22 Nin catzelit sis Opetuslapset toinen toisens päle/ Ja epelit keste hen sanoi.
Niin katselit siis opetuslapsesta toinen toisensa päälle/ Ja epäilit kenestä hän sanoi.
13:23 Ja nin oli yxi Iesusen Opetuslapsist/ ioca atrioitzi henen helmasans/ iota Iesus Racasti.
Ja niin oli yksi Jesuksen opetuslapsist/ joka aterioitsi hänen helmassansa/ jota Jesus rakasti.
13:24 Henelle sis Simon Petari wijttasi/ ette henen piti kysymen cuca se oli iosta hen puhui.
Hänelle siis Simon Petari wiittasi/ että hänen piti kysymän kuka se oli josta hän puhui.
13:25 Coska he' nyt macasi Iesusen Rinnalla/ sanoi hen henelle/ HERRA/ cuca se ombi?
Koska hän nyt makasi Jesuksen rinnalla/ sanoi hän heille/ HERRA/ kuka se ompi?
13:26 Iesus wastasi/ Se ombi iolle mine sen castetun Palan cocotan. Ja quin hen oli castanut Leiuen/ annoi hen sen Judan Simonin Ischariothin.
Jesus wastasi/ Se ompi jolle minä sen kastetun palan kokotan/ Ja kuin hän oli kastanut leiwän/ antoi hän sen Judan Simonin Ischariothin.
13:27 Ja sen Palan ielken meni Perkele henen sisellens.
Ja sen palan jälkeen meni perkele hänen sisällensä.
13:28 Nin sanoi Jes9 henelle/ Mites teet/ tee sen pikemin. Mutta ei yxike' nijste/ iotca arioitzit/ ymmertenyt/ mihinge he' site sanoi
Niin sanoi Jesus hänelle/ Mitäs teit/ tee sen pikemmin. Mutta ei yksikään niistä/ jotka aterioitsit/ ymmärtänyt/ mihinkä hän sitä sanoi.
13:29 Mwtomat lwlit/ sille ette Judasella oli Cuckaro/ ette Iesus oli sanonut henelle/ Osta mite taruitan Juhla peiuen waraxi/ eli ios henen piti iotakin waiwasten andaman/
Muutamat luulit/ sillä että Judaksella oli kukkaro/ että Jesus oli sanonut hänelle/ Osta mitä tarwitaan juhlapäiwän waraksi/ eli jos hänen piti jotakin waiwasten antamaan/
13:30 Coska hen sis sen Palan ottanut oli/ meni hen cocta wlos/ Ja Öö oli.
Koska hän siis sen palan ottanut oli/ meni hän kohta ulos/ Ja yö oli.
13:31 Coska nyt Judas oli wlosme'nyt/ sanoi Iesus/ Nyt Inhimisen Poica ombi kircastettu/ ia Jumala ombi kircastettu henen cauttans/
Koska nyt Judas oli ulos mennyt/ sanoi Jesus/ Nyt Ihmisen Poika ompi kirkastettu/ ja Jumala ompi kirkastettu hänen kauttansa/
13:32 Jos nyt Jumala ombi kircastettu henen cauttans/ Nin pite mös Jumalan hende kircastaman itzesens/ ia pian kircastapi henen.
Jos nyt Jumala ompi kirkastettu hänen kauttansa/ Niin pitää myös Jumalan häntä kirkastaman itsessänsä/ ja pian kirkastaapi hänen.
13:33 Rackat Lapsucaiset/ Mine olen wiele yrielde teiden tykenen/ Te oletta minua etzinet/ Ja ninquin mine sanoin Juttaille/ Ette te woi sinne tulla cuhunga mine menen/
Rakkaat lapsukaiset/ Minä olen wielä yrjältä teidän tykönän/ Te olette minua etsineet/ Ja niinkuin minä sanoi juuttaille/ Ette te woi sinne tulla kuhunka minä menen/
13:34 Nin sano' mine nyt teille. Wdhe' * käskyn anna' mine teille/ ette te Racastatta keskenen/ ninquin mine teite Racastin/
Niin sanon minä nyt teille. Uuden käskyn annan minä teille/ että te rakastatte keskenään/ niinkuin minä teitä rakastin/
13:35 Senpäle/ ette te Racastat mös teite keskenen. Sijte iocainen tundepi/ ette te oletta minun Opetuslapseni/ ios te pidhette ychteitzen Rackauden keskenen.
Sen päälle/ että te rakastat myös teitä keskenään. Siitä jokainen tunteepi/ että te olette minun opetuslapseni/ jos te pidätte yhteisen rakkauden keskenään.
13:36 Nin sanoi Simon Petari henelle/ HERRA/ cuhu'gas menet? Wastasi Iesus hende/ Cuhunga mine menen/ ettes woi minua nyt sewrata/ Mutta testedes sine noudhatat.
Niin sanoi Simon Petari hänelle/ HERRA/ kuhunkas menet? Wastasi Jesus häntä/ Kuhunka minä menen/ ettes woi minua nyt seurata/ Mutta tästedes sinä noudatat.
13:37 Sanoi Petari henelle/ HERRA/ mixei mine nyt woi sinua noudhatta? Mine panen Hengeni sinun edestes.
Sanoi Petari hänelle/ HERRA/ miksei minä nyt woi sinua noudattaa? Minä panen henkeni sinun edestäsi.
13:38 Iesus wastasi hende/ Panecos Henges minun edesteni? Totisest totisest sanon mine sinulle/ Ei swinga Cuckoi ennen laula/ quin sine olet colmast minun kieldenyt.
Jesus wastasi häntä/ Panetkos henkesi minun edestäni? Totisesti totisesti sanon minä sinulle/ Ei suinkaan kukko ennen laula/ kuin sinä olet kolmesti minun kieltänyt.

XIV Lucu.

13:1 JA hen sanoi Opetuslapsillens/ Elken teiden Sydhemen wauactuco. Wskottaco Jumalan päle/ nin te mös vskot minun päleni.
Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ Älkään teidän sydämenne waiwautuko. Uskokaa Jumalan päälle/ niin te myös uskot minun päälleni.
13:2 Minu' Iseni Hones ouat monda Asuinsia. Ellei nin olis/ Nin mine sanoisin teille/ Mine menen walmistaman teille Sia.
Minun Isäni huoneessa owat monta asuinsijaa. Ellei niin olisi/ Niin minä sanoisin teille/ Minä menen walmistamaan teille sijaa.
13:3 Ja waicka mine poismenen/ walmistaman teille Sia/ quitengin mine iellens tulen/ ia otan teidhet minun tykeni/ Ette cussa mine olen/ sielle mös pite teiden oleman.
Ja waikka minä pois menen/ walmistamaan teille sijaa/ kuitenkin minä jällens tulen/ ja otan teidän minun tyköni/ Että kussa minä olen sillä myös pitää teidän oleman.
13:4 Ja cuhunga mine menen/ te tiedhette/ ia sen tien te tiedhette.
Ja kuhunka minä menen/ te tiedätte/ ja sen tien te tiedätte.
13:5 Sanoi henelle Thomas/ HERRA/ emme me tiedhe/ cuhungas menet/ ia quinga me taidham tien tiete?
Sanoi hänelle Thomas/ HERRA/ emme me tiedä/ kuhunkas menet/ ja kuinka me taidamme tien tietää?
13:6 Iesus sanoi henelle/ Mine olen se Tie/ ia Totuus/ ia Eleme. Eikengen tule Isen tyge/ waan Minun cauttani.
Jesus sanoi hänelle/ Minä olen se tie/ ja totuus/ ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö/ waan minun kauttani.
13:7 Jos te Minun tundisit/ nin te tosin tundisit mös minun Iseni. Ja nyt te tunnetta henen ia te neit henen.
Jos te minun tuntisit/ niin te tosin tuntisit myös minun Isäni. Ja nyt te tunnette hänen ja te näit hänen.
13:8 Philippus sanoi henelle/ HERRA/ osota meille Ise/ ia me tydhyme. Iesus sanoi henelle/ Mine olen nincauuan teiden tykenen/ ia ett sine tunne minua?
Philippus sanoi hänelle/ HERRA/ osoita meille Isä/ ja me tyydymme. Jesus sanoi hänelle/ Minä olen niinkauan teidän tykönän/ ja et sinä tunne minua?
13:9 Philippe/ Joca Minun näke/ hen mös Isen näke/ Ja quingas sanot/ Osota meille Ise?
Philippus/ Joka minun näkee/ hän myös Isän näkee/ Ja kuinkas sanot/ Osoita meille Isä?
13:10 Etkös vsko/ ette mine olen Ises/ ia Ise Minus? Ne sanat iotca mine teille puhun/ em mine itzesteni puhu/ Mutta Ise ioca minus on/ hen töödh teke.
Etkös usko/ että minä olen Isäsi/ ja Isä minussa? Ne sanat jotka minä teille puhun/ en minä itsestäni puhu/ Mutta Isä joka minussa on/ hän työt tekee.
13:11 Wscocat minua/ ette mine olen Ises/ ia Ise minus. Eli wskocat minua ninen Töiden tedhen iotca mine teen
Uskokaat minua/ että minä olen Isässä/ ja Isä minussa. Eli uskokaat minua niiden töiden tähden jotka minä teen.
13:12 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca vsko minun päleni/ ne töödh iotca mine teen/ henen pite mös tekemen/ ia wiele swrembita hen tekepi/ Sille ette mine menen Isen tyge/
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka uskoo minun päälleni/ ne työt jotka minä teen/ hänen pitää myös tekemän/ ja wielä suurempia hän tekeepi/ Sillä että minä menen Isän tykö/
13:13 ia mite te Rucoletta Ise minun Nimeeni sen mine teen/ Sen päle ette Ise pite cunnioitettaman Poian cautta.
ja mitä te rukoilette Isää minun nimeeni sen minä teen/ Sen päälle että Isä pitää kunnioitettaman Pojan kautta.
13:14 Mite te anotta minun Nimeni cautta sen mine teen. Jos te Racastatta minua/ nin piteke minun Keskyni/
Mitä te anotte minun nimeni kautta sen minä teen. Jos te rakastatte minua/ niin pitäkää minun käskyni/
13:15 Ja minun pite Rucoleman Ise/ ia henen pite andaman teille toisen * Lohuttaia'/ ette hene' pite oleman teiden cansan ijancaikisest/
Ja minun pitää rukoileman Isää/ ja hänen pitää antaman teille toisen lohduttajan/ että hänen pitää oleman teidän kanssan iankaikkisesti/
13:16 totudhen Hengen/ iota ei Malima taidha sadha. Sille ettei he näe hende/ eike mös hende tunne. Mutta te tunnetta henen/ sille hen pysy teiden tykenen/ ia pite teisse oleman/
Totuuden Hengen/ jota ei maailma taida saada. Sillä ettei he näe häntä/ eikä myös häntä tunne. Mutta te tunnette hänen/ sillä hän pysyy teidän tykönän/ ja pitää teissä oleman/
13:17 Em mine iete teite Oruoixi/ Mine tulen teiden tygen.
En minä jätä teitä orwoiksi/ Minä tulen teidän tykön.
13:18 Wiele yrielde/ ia ei Mailma sillen minua näe/ mutta te näette minun/ Sille ette mine elen/ ia teiden pite mös elemen.
Wielä yrjäältä/ ja ei maailma silleen minua näe/ mutta te näette minun/ Sillä että minä elän/ ja teidän pitää myös elämän.
13:19 Sine peiuen teiden pite ymertemen/ ette mine olen Iseseni/ ia te minus/ ia mine teisse.
Sinä päiwän teidän pitää ymmärtämän/ että minä olen Isässäni/ ja te minussa/ ja minä teissä.
13:20 Jolla minun Keskyni ouat ia ketke ne/ se on se ioca minua Rakasta. Mutta ioca Racasta minua/ he' Racastetan minu' Iseldeni. Ja mine tadon he'de Racasta/ ia mine ilmoita' itzeni henelle.
Jolla minun käskyni owat ja kätkee ne/ se on se joka minua rakastaa. Mutta joka rakastaa minua/ hän rakastetaan minun Isältäni. Ja minä tahdon häntä rakastaa/ ja minä ilmoitan itseni hänelle.
13:21 Sanoi henelle Judas/ ei se Ischariotes/ HERRA mite se sis ombi ettes tadhot itzes meille ilmoitta/ ia ei Mailmalle?
Sanoi hänelle Judas/ ei se Ischariotes/ HERRA mitä se siis ompi ettäs tahdot itsesi meille ilmoittaa/ ja ei maailmalle?
13:22 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Joca minua Racasta/ se pitepi minun sanani/ Ja minun Isen Racastapi hende/ ia me tulema henen tygens/ ia teem Asumisen henen tykenens.
Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Joka minua rakastaa/ se pitääpi minun sanani/ Ja minun Isän rakastaapi häntä/ ja me tulemme hänen tykönsä/ ja teemme asumisen hänen tykönänsä.
13:23 Mutta ioca ei Racasta minua ei se minun sanoiani ketke. Ja ne sanat iotca te cwletta ei ole minun/ waan Isen/ ioca minun lehetti.
Mutta joka ei rakasta minua ei se minun sanojani kätke. Ja ne sanat jotka te kuulette ei ole minun/ waan Isän/ joka minun lähetti.
13:24 Neite mine olen puhunut teille/ ollesani teiden tykenen.
Näitä minä olen puhunut teille/ ollessani teidän tykönän.
13:25 Mutta Lohduttaia se Pyhe hengi ionga Ise pite lehettemen minun Nimeheni/ se teillen caiki opetapi/ Ja se muistutapi teillen caiki ne/ iotca mine olen teille sanonut.
Mutta lohduttajani se Pyhä Henki jonka Isä ptää lähettämän minun nimeeni/ se teillen kaikki opettaapi/ Ja se muistuttaapi teillen kaikki ne/ jotka minä olen teille sanonut.
13:26 Rauha' mine iete' teille/ Minu' rauhani mine a'nan teille. Em mine a'na teille ninquni Mailma a'dapi. Elken teiden sydemen wawachtuco/ elken mös peliestykö.
Rauhan minä jätän teille/ Minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niinkuin maailma antaapi. Älkää teidän sydämen wawahtuko/ älkään myös peljästykö.
13:27 Te cwlitta ette mine sanoin teille/ Mine mene' pois/ ia tulen taas teiden tyge'ne. Jos te minua Racastaisitta/ nin te tosin iloitzisitta ette mine sanoin/ Mine mene' Ise' tyge/ Sille ette Ise ombi swrembi minua/
Te kuulitte että minä sanoin teille/ Minä menen pois/ ja tulen taas teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte/ niin te toisi iloitsisitte että minä sanoin/ Minä menen Isän tykö/ Sillä että Isä ompi suurempi minua/
13:28 Ja nyt mine sanoin teille/ ennenquin se tapactupi/ senpele/ ette teiden pite vskoman/ coska se tapactanut on.
Ja nyt minä sanoin teille/ ennenkuin se tapahtuupi/ sen päälle/ että teidän pitää uskoman/ koska se tapahtunut on.
13:29 Testedes em mine palio puhu teiden cansanna/ Sille ette temen Mailman Pämies tulepi/ ia ei ole henelle miten minus.
Tästedes en minä paljon puhu teidän kanssanne/ Sillä että tämän maailman päämies tuleepi/ ja ei ole hänellä mitään minussa.
13:30 Waan senpäle/ ette Mailman pite tundeman/ iotta mine Racasta' Ise/ ia quin Ise annoi minulle keskyn * nin mine teen. Ylesnoskat/ Ja mengem me tälde.
Waan senpäälle/ että maailman pitää tunteman/ jotta minä rakastan Isää/ ja kuin Isä antoi minulle käskyn niin minä teen. Ylös nouskaa/ Ja menkäämme me täältä.

XV Lucu

15:1 MIne olen se totine' Winapuu/ ia minun Isen ombi Winatarha'haltia.
Minä olen se totinen wiinapuu/ ja minun Isän ompi wiinatarhan haltija.
15:2 Jocaitzen oxa' minussa/ ioca ei Hedhelmete canna/ hen poiskarsi. Ja iocaitzen quin Hedhelme' ca'da/ sen he' puhdastapi/ ette se Runsahaman hedhelmen cannais.
Jokaisen oksan minussa/ joka ei hedelmää kanna/ hän pois karsi. Ja jokaisen kuin hedelmän kantaa/ sen hän puhdistaapi/ että sen runsaamman hedelmän kantaisi.
15:3 Nyt te oletta puchtat sen sanan teden/ ionga mine puhuin teille.
Nyt te olette puhtaat sen sanan tähden/ jonka minä puhuin teille.
15:4 Olcatta minus/ ia mine teis. Quin oxa ei woi itzestens Hedhelme canda/ ellei hen kijni ole Winapuus/ nin mös te/ iollei te minus kijni ole.
Olkaatte minussa/ ja minä teissä. Kuin oksa ei woi itsestänsa hedelmää kantaa/ ellei hän kiinni ole wiinapuussa/ niin myös te/ jollei te minussa kiinni ole.
15:5 Mine olen Winapw/ Te oletta Oxat/ Joca minus pysy/ ia mine henes/ se ca'da palio hedhelmet/ Sille ilma' minuta ette te woi miten tehdä.
Minä olen wiinapuu/ Te olette oksat/ Joka minussa pysyy/ ja minä hänessä/ se kantaa paljon hedelmät/ Sillä ilman minua ette te woi mitään tehdä.
15:6 Joca ei ole minus/ se poisheiteten ninquin Oxa/ ia quiuettupi/ ia ne cokonsidhotan/ ia heiteten tuleen ia poltetan.
Joka ei ole minussa/ se pois heitetään niinkuin oksa/ ja kuiwettuupi/ ja ne kokoon sidotaan/ ja heitetään tuleen ja poltetaan.
15:7 Jos te minus pysytte/ ia minun Sanani teisse pysyuet/ nin caiki mite te tadhotta/ anocat ia sen te saatta.
Jos te minussa pysytte/ ja minun sanani teissä pysywät/ niin kaikki mitä te tahdotte/ anokaat ja sen te saatte.
15:8 Sijne o'bi minu' Isen cu'nioitettu ette te palio hedhelmet ca'natt/ ia tuletta minun Opetuslapsixen.
Siinä ompi minun Isän kunnioitettu että te paljon hedelmät kannatte/ ja tulette minun opetuslapsikseni.
15:9 Quin Ise racasti minua/ nin mine mös Racastin teite * Pysyket minu' Rakaudhesani.
Kuin Isä rakasti minua/ niin minä myös rakastin teitä Pysykäät minun rakkaudessani.
15:10 Jos te minun Keskyni pidhette/ nin te pysytte minun rackaudhesani/ ninquin mine pidhin minun Iseni Käskyn/ ia pysyn henen rackaudhesans.
Jos te minun käskyni pidätte/ niin te pysytte minun rakkaudessani/ niinkuin minä pidin minun Isäni käskyn/ ja pysyn hänen rakkaudessansa.
15:11 Neite mine ole' puhunut teille/ ette minun ilon teisse pysysi/ ia teiden ilone teuteteisin.
Näitä minä olen puhunut teille/ että minun iloni teissä pysyisi/ ja teidän ilonne täytettäisiin.
15:12 Se o'bi minun Keskyn/ ette te racastatt teite keskenen/ ninquin mine racastin teite.
Se ompi minun käskyni/ että te rakastatte teitä keskenän/ niinkuin minä rakastin teitä.
15:13 Eikellen ole swrembata rackautta/ quin se/ ette ioku pane Hengens ysteuins edeste.
Ei kellään ole suurempaa rakkautta/ kuin se/ että joku panee henkensä ystäwäin edestä.
15:14 Te oletta minun ysteueni/ ios te teet mite mine teite keske'/
Te olette minun ystäwäni/ jos te teet mitä minä teitä käsken/
15:15 Testedes en mine sano teite Palueliaxi/ sille ei Paluelia tiedhä/ mite henen HERRANS teke/ Mutta ysteuexeni mine cutzuin teijte/ Sille caiki quin mine cwlin Iseldeni/ ne mine ilmoitin teille.
Tästedes en minä sano teitä palwelijaksi/ sillä ei palwelija tiedä/ mitä hänen HERRANSA tekee/ ja hedelmää tekemän/ ja teidän hedelmän pitää pysymän. Että mitä te anotte Isältä minun nimeeni/ sen hän antaapi teille.
15:16 Ette te minua Uloswalinnuat/ Waan mine wlosualitzin teiden/ ia säsin teite menemen/ ia Hedhelmete tekemen/ ia teiden Hedhelmen pite pysymen. Ette mite te anotta Iselde minun Nimeheni/ sen hen andapi teille.
Ette te minua ulos walinnut/ Waan minä ulos walitsin teidän/ ja säädin teitä menemän/ ja hedelmää tekemän/ ja teidän hedelmän pitää pysymän. Että mitä te anotte Isältä minun nimeeni/ sen hän antaapi teille.
15:17 Sen kesken mine teille/ ette te racastat teite keskenen.
Sen käsken minä teille/ että te rakastat teitä keskenän.
15:18 Jos Mailma wiha teite/ Nin tietke ette hen ennen wihasi minua quin teite.
Jos maailma wihaa teitä/ Niin tietäkää että hän ennen wihasi minua kuin teitä.
15:19 Jos te olisitta Mailmast/ nin Mailma site oma's racastais/ Mutta senteden ettei te ole mailmast/ waan mine wloswalitzin teijet mailmast/ sille mailma teite wihapi.
Jos te olisitte maailmasta/ niin maailma sitä omaansa rakastaisi/ Mutta sentähden ettei te ole maailmasta/ waan minä ulos walitsin teidät maailmasta/ sillä maailma teitä wihaapi.
15:20 Muistacat minun Sanan/ ionga mine teille sanoin/ Ei ole Paluelia swrembi henen HERRANS. Jos he minua wainosit/ nin he mös teite wainouat/ Jos he minun sanani kätkit/ nin he mös teiden sanan kekeuet.
Muistakaat minun sanani/ jonka minä teille sanoin/ Ei ole palwelija suurempi hänen HERRAANSA. Jos he minua wainosit/ niin he myös teitä wainoawat/ Jos he minun sanani kätkit/ niin he myös teidän sanani kätkewät.
15:21 Mutta caiki nemet he tekeuet teille/ minun Nimeni teden/ Sille ettei he tunne site ioca minun lehetti.
Mutta kaikki nämät he tekewät teille/ minun nimeni tähden/ Sillä ettei he tunne sitä joka minun lähetti.
15:22 Ellen mine tullut olis/ ia puhunut heille/ nin ei olis heille * syndi. Mutta nyt ei ole heille mille he syndins werhouat.
Ellen minä tullut olis/ ja puhunut heille/ niin ei olis heille syntiä. Mutta nyt ei ole heillä millä he syntinsä werhoawat.
15:23 Joca minua wihapi/ Se mös minun Iseni wihapi.
Joka minua wihaapi/ Se myös minun Isäni wihaapi.
15:24 Ellei mine olisi nijte töite heiden seasans tehnyt/ ioita ei kenge' mw tehnyt/ nin ei olis heille syndi.
Ellei minä olisi niitä töitä heidän seassani tehnyt/ joita ei kenkään muu tehnyt/ niin ei olisi heille syntiä.
15:25 Mutta nyt he neit/ ia Wihasit sekä minua/ sekä mös minu' Iseni/ waan se tapactui ette se Puhe ioca heiden Laisans o'bi kirioitettu pideis teutetteme'/ He wihasit minua ilman syte.
Mutta nyt he näit/ ja wihasit sekä minua/ sekä myös minun Isäni/ waan se tapahtui että se puhe joka heidän laissansa ompi kirjoitettu pitäisi täytettämän/ He wihasit minua ilman syytä.
15:26 Mutta coska se Lohdhuttaia tulepi/ ionga mine leheten teille Iseldä/ se Totudhen Hengi/ ioca Iseste wloskieupi/ Sen pite minusta todhistaman.
Mutta koska se lohduttaja tuleepi/ jonka minä lähetän teille Isältä/ se Totuuden Henki/ joka Isästä ulos käypi/ Sen pitää minusta todistaman.
15:27 Ja te mös todhistaiat oletta/ Sille ette te oletta algusta minun cansani olluet.
Ja te myös todistajat olette/ Sillä että te olette alusta minun kanssani olleet.

* Heille Syndi) Se on sanottu ninquin Ezech 18. sanopi. Ette iocainen omain Syndiense tedhen coleman pite. Sille Christusen cautta se peri Syndi ombi poisotettu/ ia Christusen tulemisen ielkijn ei hen sillen keten woi cadhotta/ paitzi henen ioca ei Synnistä low/ Se on/ ioca ei tacto wsko.

XVI Lucu.

16:1 NEmet mine olen puhunut teille/ ettei te missen Pahenisi.
Nämät minä olen puhunut teille/ ettei te missään pahenisi.
16:2 He paneuat teite pannan. Waan aica tulepi ette ioca teidet tappa/ se lwlepi Jumalan palueluxen tehnehens.
He panewat teitä pannaan. Waan aika tuleepi että joka teidät tappaa/ se luuleepi Jumalan palweluksen tehneensä.
16:3 Ja neite he tekeuet teiden/ Sille ettei he tunne Ise/ eike minua.
Ja näitä he tekewät teidän/ Sillä ettei he tunne Isää/ eikä minua.
16:4 Waan neite mine puhuin teille senpäle ette coska se aica tule/ nin muistacatt ette mine sen sanonut olen teille. Mutta em mine neite alghusta teille sanonut/ sille ette mine olin teiden cansan.
Waan näitä minä puhuin teille sen päälle että koska se aika tulee/ niin muistakaat että minä sen sanonut olen teille. Mutta en minä näitä alusta teille sanonut/ sillä että minä olin teidän kanssani.
16:5 Mutta nyt mine menen henen tygens ioca minun lehetti/ ia eikengen teiste kysy minulle/ cuhungas menet.
Mutta nyt minä menen hänen tykönsä joka minun lähetti/ ja ei kenkään teistä kysy minulle/ kuhunkas menet.
16:6 Waan ette mine olen neite puhunut teille/ mureh teutte teiden sydhemen.
Waan että minä olen näitä puhunut teille/ murhe täyttää teidän sydämen.
16:7 Quitengi totudhen mine sanon teille. Se ombi teille tarpelinen/ ette mine poismenen. Sille ellei mine poismene/ nin ei se Lohuttaia tule teiden tygen. Mutta ios mine poismenen/ nin mine leheten henen teiden tygen.
Kuitenkin totuuden minä sanon teille. Se ompi teille tarpeellinen/ että minä pois menen. Sillä ellei minä pois mene/ niin ei se Lohduttaja tule teidän tyköni. Mutta jos minä pois menen/ niin minä lähetän hänen teidän tykön.
16:8 Ja coska se tule/ henen pite nucteleman Mailma synnin teden/ ia Wanhurskauden teden/ ia Domion teden.
Ja koska se tulee/ hänen pitää nuhteleman maailmaa synnin tähden/ ja wanhurskauden tähden/ ja tuomion tähden.
16:9 Synnin * teden tosin/ Sille ettei he vsko minun päleni.
Synnin tähden tosin/ Sillä etti he usko minun päälleni.
16:10 Mutta Wanhurscauden teden/ Sille ette mine menen Iseni tyge/ ia ette te minua sillen näe.
Mutta wanhurskauden tähden/ Sillä että minä menen Isäni tykö/ ja että te minua silleen näe.
16:11 Mutta Domion teden/ Sille ette temen Mailman Pämies/ io ombi Domittu.
Mutta tuomion tähden/ Sillä että tämän maailman päämies/ ja ompi tuomittu.
16:12 Wiele nyt minulla olis teille palio sanomist/ waan ette te nyt Woi canda.
Wielä nyt minulla olisi teille paljon sanomista/ waan että te nyt woi kantaa.
16:13 Mutta costa se tule/ ioca ombi Totudhen Hengi/ se iohdatta teite caicken totutee'. Sille eipe hen itzestens puhu/ waan mite hen cwle/ site hen puhu/ Ja mitke tuleuat ouat ne hen teille ilmoitta.
Mutta koska se tulee/ joka ompi Totuuden Henki/ se johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Sillä eipä hän itsestänsä puhu/ waan mitä hän kuulee/ sitä hän puhuu/ Ja mitkä tulewat owat ne hän teille ilmoittaa.
16:14 Se minua pite cu'nijoitzeman. Sille se ottapi minun omastani/ ia teille ilmoittapi/
Se minua pitää kunnioitseman. Sillä se ottaapi minun omastani/ ja teille ilmoittaapi/
16:15 Caiki mite Iselle ombi ne ouat minun. Senteden mine sanoin/ ette hen minun omastani ottapi/ ia teille ilmoittapi.
Kaikki mitä Isälle ompi ne owat minun. Sen tähden minä sanoin/ että hän minun omastani ottaapi/ ja teille ilmoittaapi.
16:16 Yrielde ia ette te näe minua/ ia taas yrielde/ nin te näet minun/ sille mine menen Isen tyge.
Yrjäältä (wähän aikaa) ja ette te näe minu/ ja taas yrjäältä/ niin te näet minun/ sillä minä menen Isän tykö.
16:17 Sanoit sis mwtomat henen Opetuslapsistans keskenens/ Mike se on quin he' sano meille/ Yrielde/ ia ette te minua näe/ ia taas yrielde nin te näette minun/ ia ette mine mene' Isen tyge?
Sanoit siis muutamat hänen opetuslapsistansa keskenänsä/ Mikä se on kuin hän sanoo meille/ Yrjäältä/ ja ette te minua näe/ ja taas yrjäältä niin te näette minun/ ja että minä menen Isän tykö?
16:18 Nin he sanoit/ Mike se on quin hen sano Yrielde? Emme em tiedhä mite he' puhu.
Niin he sanoit/ Mikä se on kuin hän sanoo yrjäältä? Emme tiedä mitä hän puhuu.
16:19 Nin merkitzi Iesus/ ette he tadhoit kysy henelle/ ia sanoi heille/ Sijte te kysytte keskene' ette mine sanoin/ Yrielde ia ette te näe minua/ ia taas Yrielde/ nin te näet miun.
Niin merkitsi Jesus/ että he tahdoit kysy hänelle/ ja sanoi heille/ Siitä te kysytte keskenään että minä sanoin/ Yrjäältä ja että te näe minua/ ja taas yrjäältä/ niin te näet minun.
16:20 Totisest totisest sano' mine teille/ Teiden pite idkemen ia Parckuman/ mutta mailma wastan iloitzepi. Te murehelisexi tuletta/ waan teiden murehen kiäten iloxi.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Teidän pitää itkemän ja parkuman/ mutta maailma wastaan iloitseepi. Te murheelliseksi tulette/ waan teidän murheen kääntyy iloksi.
16:21 Waimo coska hen synnytte/ nin henelle ombi kipu/ sille henen hetkens tuli. Mutta coska hen on Lapsen synnyttenyt/ nin ei hen enembi waiwans muista/ senteden ette hen iloitzepi Inhimisen oleuan syndyneen mailmaan.
Waimo koska hän synnytti/ niin hänellä ompi kipu/ sillä hänen hetkensä tuli. Mutta koska hän on lapsen synnyttänyt/ niin ei hän enempi waiwansa muista/ sentähden että hän iloitseepi ihmisen olewan syntyneen maailmaan.
16:22 Ja teille mös ombi nyt mureh/ Mutta mine tadhon teite iellens nähdä/ ia teiden Sydhemen pite iloitzeman/ ia eikengen teiden ilon pidhe teilde poisottaman. Ja sinä peiuen ette te minulda miten kysy.
Ja teille myös ompi nyt murhe/ Mutta minä tahdon teitä jällens nähdä/ ja teidän sydämen pitää iloitseman/ ja ei kenkään teidän ilon pidä teiltä pois ottaman. Ja sinä päiwän että te minulta mitään kysy.
16:23 Totisest totisest sano' mine teille/ Caiki mite te anotta Iselde minun Nimeeni sen hen andapi teille.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Kaikki mitä te anotte Isältä minun nimeeni sen hän antaapi teille.
16:24 Tehenasti ette te ole miten anonet minun Nimeeni/ Rucolcat nin te saatta/ ette teiden ilon teudhelinen olis.
Tähän asti ette te ole mitään anoneet minun nimeeni/ Rukoilkaat niin te saatte/ että teidän ilon täydellinen olisi.
16:25 Neite mine olen puhunut teille Tapauxis/ Se aica tule/ ettei mine sille puhu teille Tapauxis/ mutta iulki minun Isesteni ilmoitan teille.
Näitä minä olen puhunut teille tapauksissa/ Se aika tulee/ ettei minä silleen puhu teille tapauksissa/ mutta julki minun Isästäni ilmoitan teille.
16:26 Sine peiuen pite teiden Rucoleman minun Nimeeni. Ja em mine sano teille/ ette minun pite Ise Rucolman teiden edesten.
Sinä päiwänä pitää teidän rukoileman minun nimeeni. Ja en minä sano teille/ että minun pitää Isää rukoileman teidän edestän.
16:27 Sille itze Ise Racasta teite/ senteden ette te minua Racastit/ ia vskoit ette mine olen Jumalast wloslectenyt.
Sillä itse Isä rakastaa teitä/ sentähden että te minua rakastit/ ja uskoit että minä olen Isästä ulos lähtenyt.
16:28 Mine wloslexin Isest/ ia tulin mailman. Taas mine ieten mailman/ ia menen Isen tyge.
Minä ulos läksin Isästä/ ja tulin maailmaan. Taas minä jätän maailman/ ja menen Isän tykö.
16:29 Sanoit henen Opetuslapsens henelle/ Catzo/ nyt sine puhut iulki/ ia et sine ychten Tapaust sano.
Sanoit hänen opetuslapsensa hänelle/ Katso/ nyt sinä puhut julki/ ja et sinä yhtään tapausta sano.
16:30 Nyt me tiedheme/ ettes caiki tiedhät/ ia ei nyt taruita ette iocu sinulle kysy/ Senteden me vskoma ette sine olet Jumalast wloslectenyt.
Nyt me tiedämme/ ettäs kaikki tiedät/ ja ei nyt tarwita että joku sinulle kysyy/ Sentähden me uskomme että sinä olet Jumalasta ulos lähtenyt.
16:31 Wastasi Iesus heite. Nyt te vskotta/ Catzo se aica lehesty/ ia io tuli/ ette iocainen haiotetan itzellens/ ia minun yxinen ietätte.
Wastasi Jesus heitä. Nyt te uskotte/ Katso se aika lähestyy/ ja jo tuli/ että jokainen hajoitetaan itsellensä/ ja minun yksinään jätätte.
16:32 Em mine quitengan yxinen ole/ sille ette Ise ombi minun cansani.
En minä kuitenkaan yksinään ole/ sillä että Isä ompi minun kanssani.
16:33 Neite mine olen puhunut teille/ Ette teille pite oleman minus Rauhan. Mailmas onopi teille tuska/ waan olcat hyues turuas/ Mine ylitzewoittin Mailman.
Näitä minä olen puhunut teille/ Että teillä pitää oleman minussa rauhan. Maailmassa ompi teillä tuska/ waan olkaa hywässä turwassa/ Minä ylitse woitin maailman.

* Synnin tedhen) Mailma/ Inhimisen loondo/ Jerki ia Toimi etc. Ei tiedhe ette epeusko on Syndi/ ia Usko ombi Wanhurskaus/ ia ette Jumalan Domio cadottapi caiki/ mite ne ia Perkele ninen Christittudhen wastan domitzeuat/ Jumalan Nimen ia Paisten Palueluxen alla. Sen tedhen nuctele se Pyhe Hengi Euangeliumis nijte/ ette caiki ouat Syndi iotca ei Uskosta eli Jumalan Sana mödhen ole.

XVII Lucu.

17:1 NEite puhui Iesus/ ia ylesnosti Silmens Taiuasen ia sanoi/ Ise/ hetki tuli/ kircasta sinun Poicas/ Ette mös sinun Poicas kircastais sinun.
Näitä puhui Jesus/ ja ylös nosti silmänsä taiwaaseen ja sanoi/ Isä/ hetki tuli/ kirkasta sinun Poikassa/ Että myös sinun Poikassa kirkastaisi sinun.
17:2 Ninquin sine annoit henelle Woiman ylitzen caike' Lihan/ ette henen pite andama' ijancaikisen Elemen/ caikille nijlle iotca sine henelle annoit.
Niinkuin sinä annoit hänelle woiman ylitsen kaiken lihan/ että hänen pitää antaman iankaikkisen elämän/ kaikille niille jotka sinä hänelle annoit.
17:3 Mutta teme o'bi ijancaikine' Eleme/ ette he sinu' tundisit ainoan totisen Jumalan/ ia iongas lehetit Iesusen Christusen.
Mutta tämä ompi iankaikkinen elämä/ etä he sinun tuntisit ainoan totisen Jumalan/ ja jonkas lähetit Jesuksen Kristuksen.
17:4 Mine sinun circastin Maan päle/ mine sen Töön teutin/ iongas annoit minun tehdhexen.
Minä sinun kirkastin maan päällä/ minä sen työn täytin/ jonkas annoit minun tehdäksen.
17:5 Ja nyt Ise/ kircasta minua itzes tykene/ sille kircauxella ioca minulla oli sinun tykenes ennenquin teme Mailma olican.
Ja nyt Isä/ kirkasta minua itsesi tykönä/ sillä kirkkaudella joka minulla oli sinun tykönäsi ennenkuin tämä maailma olikaan.
17:6 Mine iulghistin sinun Nimes Inhimisillen/ iotcas annoit minulle Mailmast. Sinun he olit/ ia minulle sine ne annoit/ ia sinun Puhes he ketkit/
Minä julkistin sinun nimessä ihmisillen/ jotkas annoit minulle maailmasta. Sinun he olit/ ja minulle sinä ne annoit/ ja sinun puheesi he kätkit/
17:7 Nyt he tiesit/ ette caiki quin sine minulle annoit ouat sinusta.
Nyt he tiesit/ että kaikki kuin sinä minulle annoit owat sinusta.
17:8 Sille ne sanat iotcas minun annoit/ ne mine annoin heille/ ia he otit. Ja tunsit totisest/ ette mine sinusta wloslexin/ ia vskoit ette sine minun lehetit.
Sillä ne sanat jotkas minun annoit/ ne minä annoin heille/ ja he otit. Ja tunsit totisesti/ että minä sinusta ulos läksin/ ja uskoit että sinä minun lähetit.
17:9 Mine Rucolen heiden edestens/ ia en Rucole Mailman edeste/ waan ninen edeste iotcas minun annoit/ sille sinun he ouat.
Minä rukoilen heidän edestänsä/ ja en rukoile maailman edestä/ waan niiden edestä jotkas minulle annoit/ sillä sinun he owat.
17:10 Ja caiki minun Omani ouat sinun/ ia sinun omas ouat minun/ Ja mine olen heisse kircastettu.
Ja kaikki minun omani owat sinun/ ja sinun omasi owat minun/ Ja minä olen heissä kirkastettu.
17:11 Ja em mine ole sillen Mailmas/ waan he ouat mailmas/ ia mine tulen sinun tyges. PYHE ISE/ ketke heite sinun Nimes cautta iotcas minun annoit/ ette he olisit yxi/ ninquin mekin.
Ja en minä ole silleen maailmassa/ waan he owat maailmassa/ ja minä tulen sinun tykösi. PYHÄ ISÄ/ kätke heitä sinun nimesi kautta jotkas minun annoit/ että he olisit yksi/ niinkuin mekin.
17:12 Coska mine olin heiden ca'sans mailmas/ ketkin mine heite sinun Nimees/ Jotcas minun annoit/ ne mine ketkin/ ia eikengen nijste cadonut/ waan se Cadhotoxen Lapsi/ Ette Ramattu teuteteisin.
Koska minä olin heidän kanssansa maailmassa/ kätkin minä heitä sinun nimeesi/ Jotkas minun annoit/ ne minä kätkin/ ja ei kenkään niistä kadonnut/ waan se kadotuksen lapsi/ että Raamattu täytettäisiin.
17:13 Mutta nyt mine tulen sinun tyges/ ia nemet puhun Mailmas/ senpäle/ ette heille olis itzesens minun ilon teudheline'.
Mutta nyt minä tulen sinun tykösi/ ja nämä puhun maailmassa/ senpäälle/ että heillä olisi itsessänsä minun iloni täydellinen.
17:14 Mine annoin heille sinun Sanas/ ia mailma heite wihasi/ Sille ettei he ole mailmast/ ninquin ei mineken ole mailmast.
Minä annoin heille sinun sanassa/ ja maailma heitä wihasi/ Sillä ettei he ole maailmasta/ niinkuin en minäkään ole maailmasta.
17:15 Em mine Rucole ettes heijet poisotat mailmast/ waan ettes heite ketket sijte pahast
En minä rukoile että heidät pois otat maailmasta/ waan että heitä kätket siitä pahasta.
17:16 Eiuet he ole mailmast ninquin en mineke ole mailmast.
Eiwät he ole maailmasta niinkuin en minäkään ole maailmasta.
17:17 Pyhite hiete sinun Totudhes cautta. Sinun puhes o'bi se Totuus.
Pyhitä heitä sinun totuutesi kautta. Sinun puheesi ompi se totuus.
17:18 Quin sine minu' lehetit mailman/ nin mös mine lehetin heijet maliman.
Kuin sinä minun lähetit maailmaan/ niin myös minä lähetin heidät maailmaan.
17:19 Ja heide' edesens mine pyhite' itzeni/ senpäle ette hekin olisit pyhitetyd Totuden cautta.
Ja heidän edessänsä minä pyhitän itseni/ senpäälle että hekin olisit pyhitetyt totuuden kautta.
17:20 Mutta em mine waiwoin heiden edhestens Rucole/ waan mös nijnen edest/ iotca heiden Sanans cautta wskouat Minun päleni/
Mutta en minä waiwoin heidän edestänsä rukoile/ waan myös niiden edestä/ jotka heidän sanansa kautta uskowat minun päälleni/
17:21 Senpäle ette he caiki pite ychte oleman/ ninquin sine Ise minus olet/ ia mine sinus/ ette hekin pite mös meisse ychte oleman/ Senpäle/ ette mailma wskois sinun lehettenexi minun.
Sen päälle että he kaikki pitää yhtä oleman/ niinkuin sinä Isä minussa olet/ ja minä sinussa/ että hekin pitää myös meissä yhtä oleman/ Senpäälle/ että maailma uskoisi sinun lähettäneeksi minun.
17:22 Ja mine annoin heille sen kircaudhen/ ionga sine minulle annoit/ Ette hekin pite olema' ychte/ ninquin mekin ycte olema.
Ja minä annoin heille sen kirkkauden/ jonka sinä minulle annoit/ Että hekin pitää oleman yhtä/ niinkuin mekin yhtä olemme.
17:23 Mine heisse/ ia sine minus/ ette heiden pite oleman teudheliset yhdes/ ia ette Mailma pite tieteme'/ ette sine minu' lehetit/ ia Racastit heite/ ninquin sine minuaki racastit.
Minä heissä/ ja sinä minussa/ että heidän pitää oleman täydelliset yhdessä/ ja että maailma pitää tietämän/ että sinä minun lähetit/ ja rakastit heitä/ niinkuin sinä minuakin rakastit.
17:24 Ise/ Mine tadhon/ ette cussa mine olen/ sielle heidhengi pite oleman iotcas minun andanut olet/ ette he minun Cunniani näkisit/ iongas minulle annoit/ Sille sine Racastit minua ennen Mailman alcua.
Isä/ Minä tahdon/ että kussa minä olen/ siellä heidänkin pitää oleman jotkas minun antanut olet/ että he minun kunniani näkisit/ jonkas minulle annoit/ Sillä sinä rakastit minua ennen maailman alkua.
17:25 Wanhurskas Ise/ ei ole mailma tundenut sinua/ Mutta mine tunsin sinun/ Ja nemet ymmersit ettes minun lehetit/
Wanhurskas Isä/ ei ole maailma tuntenut sinua/ Mutta minä tunsin sinun/ Ja nämät ymmärsit ettäs minun lähetit/
17:26 Ja mine tein tietteuexi/ heille sinun Nimes/ ia teenghi tietteuexi/ Senpäle ette se Rackaus/ iollas minua Racastit/ heisse olisi/ ia mine heisse.
Ja minä tein tiettäwäksi/ heille sinun nimesi/ ja teenkin tiettäwäksi/ Senpäälle että se rakkaus/ jollas minua rakastit/ heissä olisi/ ja minä heissä.

* En Rukoele Mailman edhest) Se on/ Mine eroitan Mailman ia ne Epeuskoiset Seuracunnasta ia nijste Christituista ette he tachtouat sotans huckua/ ninquin Psal. Mwtoin tule Mailman edheste rucoella/ ette hen palaiais Paranoxen cautta Jumalan tyge.

XVIII Lucu.

18:1 COska Iesus nemet oli sanonut/ wlosmeni hen Opetuslastens cansa ylitze sen Oijan Cedron/ Sielle oli Yrttitarha sen siselle he' meni/ ia hene' Opetuslapsens.
Koska Jesus nämät oli sanonut/ ulos meni hän opetuslastensa kanssa ylitse sen ojan Kedron/ Siellä oli yrttitarha sen sisälle hän meni/ ja hänen opetuslapsensa.
18:2 Mutta Judas/ ioca henen petti/ tiesi mös sen Paican/ Sille Iesus tuli wsein sinne Opetuslastens cansa.
Mutta Judas/ joka hänen petti/ tiesi myös sen paikan/ Sillä Jesus tuli usein sinne opetuslastensa kanssa..
18:3 Coska nyt Judas oli ottanut cansans Jouckon/ ia ylimeisten Pappeden/ ia Phariseusten Palueliat/ tuli hen sinne Tulisoittoin/ Lychtyde'/ ia Otain cansa.
Koska nyt Judas oli ottanut kanssansa joukon/ ja ylimmäisten pappien/ ja phariseusten palwelijat/ tuli hän sinne tulisoihtujen/ lyhtyjen/ ja otain (sota-aseiden 1642) kanssa.
18:4 Quin nyt Iesus tiesi caiki/ mite henen cochtans tuleman piti/ nin hen edeskeui/ ia sanoi heille. Ketä te etzitte? He wastasit hende/ Iesusta Nazarenust.
Kuin nyt Jesus tiesi kaikki/ mitä hänen kohtaansa tuleman piti/ niin hän edeskäwi/ ja sanoi heille. Ketä te etsitte? He wastasit häntä/ Jesusta Nazarenusta.
18:5 Iesus sanoi heille/ Mine olen. Mutta Judas ioca henen petti/ seisoi mös heiden cansans.
Jesus sanoi heille/ Minä olen. Mutta Judas joka hänen petti/ seisoi myös heidän kanssansa.
18:6 Quin nyt Iesus sanoi heille/ Mine olen. Astuit he tacaperin/ ia langesit mahan.
Kuin nyt Jesus sanoi heille/ Minä olen. Astuit he takaperin/ ja lankesit maahan.
18:7 Nin hen taas kysyi heille. Ketä te etzitte? Mutta ne sanoit/ Iesusta Nazarenust.
Niin hän taas kysyi heiltä/ Ketä te etsitte? Mutta he sanoit/ Jesusta Nazarenusta.
18:8 Iesus wastasi/ Mine sanoin teille ette Mine olen/ Jos te sis minua kysytte/ sallicat nemet menemeen/
Jesus wastasi/ Minä sanoin teille/ että minä olen/ Jos te siis minua kysytte/ sallikaat nämät menemään/
18:9 Senpäle ette se Puhe teuteteisin/ quin hen sanonut oli/ Em mine ychte nijste cadhottanut/ iotcas minun annoit.
Sen päälle että se puhe täytettäisiin/ kuin hän sanonut oli/ En minä yhtään niistä kadottanut/ jotkas minun annoit.
18:10 Nin Simon Petarilla oli Miecka/ weti hen sen wlos/ ia löij Ylimeisen Papin Paluelia/ ia poishackais henen Oikean Coruans. Ja sen Paluelian Nimi oli Malchus.
Niin Simon Petarilla oli miekka/ weti hän sen ulos/ ja löi ylimmäisen papin palwelijaa/ ja pois hakkasi hänen oikean korwansa. Ja sen palwelijan nimi oli Malchus.
18:11 Nin sanoi Iesus Petarille/ Piste sinun Mieckas tuppeen/ eikö minun pide iooman site Calki/ quin Ise minun andoi?
Niin sanoi Jesus Petarille/ Pistä sinun miekkasi tuppeen/ eikö minun pidä juoman sitä kalkkia/ kuin Isä minun antoi?
18:12 Mutta se Joucko/ ia se Ylimeinen Pämies/ ia Judasten Palueliat kijniotit Iesusen/ ia sidhoit henen/
Mutta se joukko/ ja se ylimmäinen päämies/ ja Judasten palwelijat kiinni otit Jesuksen/ ja sidoit hänen/
18:13 ia poisweit henen ensin Hannasen tyge (ioca oli Caiphasen Appi) ia oli sen Wotinen Ylimeine' Pappi.
ja pois weit hänen ensin Hannaksen tykö (joka oli Kaiphasen appi) ja oli sen wuotinen ylimmäinen pappi.
18:14 Ja se Caiphas oli se/ ioca neuuon oli andanut Juttaille/ Ette tarpelinen olis ydhen Inhimisen coolla Canssan edeste.
Ja se Kaiphas oli se/ joka neuwon oli antanut juuttaille/ Että tarpeellinen olisi yhden ihmisen kuolla.
18:15 Ja seurasi Simon Petari Iesusta/ ia yxi toinen Opetuslapsi/ Se sama Opetuslapsi oli ylimeisen Papin tuttaua/ ia sisellemeni Iesusen cansa/ sen ylimeisen Papin Salijn. Mutta Petari seisoi wlcona Ouen edes.
Ja seurasi Simon Petari Jesusta/ ja yksi toinen opetuslapsi/ Se sama opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttawa/ ja sisälle meni Jesuksen kanssa/ sen ylimmäisen papin saliin. Mutta Petari seisoi ulkona owen edessä.
18:16 Nin se toinen Opetuslapsi/ ioca Ylimeisen Papin tuttaua oli wlosmeni/ Ja puhui Ouen wartialle/ ia siselletoi Petarin.
Niin se toinen opetuslapsi/ joka ylimmäisen papin tuttawa oli ulos meni/ Ja puhui owenwartijalle/ ja sisälle toi Petarin.
18:17 Nin sanoi se ouenuartia pica Petarille/ Etkö sine mös ole teme' Miehe' Opetuslapsista? Hen sanoi/ En ole.
Niin sanoi se owenwartija piika Petarille/ Etkö sinä myös ole tämän miehen opetuslapsista? Hän sanoi/ En ole.
18:18 Mutta Trengit ia Palueliat/ iotca olit hijliste Tulen tehnet (sille ette Wilu oli) seisoit/ ia Lämmittelit itzens.
Mutta rengit ja palwelijat/ jotka olit hiilistä tulen tehneet (sillä että wilu oli) seisoit/ ja lämmittelit itseensä.
18:19 Seisoi mös Petari Heiden cansans/ ia Lämmitteli itzens.
Seisoi myös Petari heidän kanssansa/ ja lämmitteli itseensä.
18:20 Nin se Ylimeine' Pappi Kysyi Iesuselle henen Opetuslapsistans/ ia henen Opetuxestans. Iesus wastasi hende/ Mine olen iulki puhunut mailman edes/ Mine olen aina opettanut Sinagogas/ ia Templis cuhunga caiki Juttat cokondeuat/ Ja em mine mite puhunut sala.
Niin se ylimmäinen pappi kysyi Jesukselta hänen opetuslapsistansa/ ja hänen opetuksistansa. Jesus wastasi häntä/ Minä olen julki puhunut maailman edessä/ Minä olen aina opettanut synagogassa/ ja tempis kuhunka kaikki juuttaat kokoontuwat/ Ja en minä mitään puhunut salaa.
18:21 Mites minulle kysyt? Kysy nijlle iotca cwlit mite mine olen heille puhunut. Catzo/ ne tieteuet mite mine olen sanonut.
Mitäs minultä kysyt? Kysy niiltä jotka kuulit mitä minä olen heille puhunut. Katso/ ne tietäwät mitä minä olen sanonut.
18:22 Ja quin hen nemet puhui Nin yxi nijste Paluelist iotca lesseseisoit/ annoi Iesusen Coruapwstin ia sanoi/ Nijngö sinun pite wastama' Ylimeiste Pappi?
Ja kuin hän nämät puhui. Niin yksi niistä palwelijoista jotka läsnä seisoit/ antoi Jesuksen korwapuustin ja sanoi/ Niinko sinun pitää wastaaman ylimmäisten pappi?
18:23 Iesus wastasi/ Jos mine pahasti puhuin/ nin tunnusta se Pahaxi. Mutta ios mine oikein puhuin/ mixis minua löödh?
Jesus wastasi/ Jos minä pahasti puhuin/ niin tunnusta se pahaksi. Mutta jos minä oikein puhuin/ miksis minua lyöt?
18:24 Ja Hannas lehetti henen sidhottuna sen Ylimeisen Papin Caiphaxen tyge.
Ja Hannas lähetti hänen sidottuna sen ylimmäisen papin Kaiphaksen tykö.
18:25 Mutta Simon Petari seisoi/ ia lämmitteli itzens. Nin sanoit he henelle/ Etkö sine mös ole henen Opetuslapsistans? Hen Kielsi ia sanoi/ En ole.
Mutta Simon Petari seisoi/ ja lämmitteli itseensä. Niin sanoit he hänelle/ Etkö sinä myös ole hänen opetuslapsistansa? Hän kielsi ja sanoi/ En ole.
18:26 Sanoi henelle yxi Ylimeisen Papin Paluelijst/ sen Lango ionga Coruan Petari poishackas/ Engö mine nehnyt sinua hene' cansans Yrttitarhas?
Sanoi hänelle yksi ylimmäisen papin palwelijoista/ sen lanko jonka korwan Petari pois hakkasi/ Enkö minä nähnyt sinua hänen kanssansa yrttitarhassa?
18:27 Taas Petari kielsi/ Ja cocto lauloi Cuckoi.
Taas Petari kielsi/ Ja kohta lauloi kukko.
18:28 Nin he weit Iesusen Caiphasen tygö Radztupan. Mutta se oli amulla/ Ja ei he mennyet Radztupan/ ettei heiden pitenyt saastuman/ Waan ette he madhaisit södhe Päsieis Lambaan/
Niin he weit Jesuksen Kaiphasen tykö raastupaan. Mutta se oli aamulla/ Ja ei he menneet raastupaan/ ettei heidän pitänyt saastuman/ Waan että he mahtaisit syödä Pääsiäislampaan/
18:29 Nin Pilatus wloslexi heiden tygens ia sanoi/ Mite Cannet te edestoot teme' Miehen wastan?
Niin Pilatus ulos läksi heidän tykönsä ja sanoi/ MItä kannetta te edestuotte tämän mihen wastaan?
18:30 Wastasit he/ ia sanoit henelle/ Ellei hen olis Pahointekie/ emme me olis hende andanut sinun Haltuus.
Wastasit he/ ja sanoit hänelle/ Ellei hän olis pahantekijä/ emme me olisi häntä antaneet sinun haltuusi.
18:31 Nin sanoi Pilatus heille/ Nin ottaca te hende/ ia Domitka hende teiden Lain ielkin/
Niin sanoi Pilatus heille/ Niin ottakaa te häntä/ ja tuomitkaa häntä teidän lain jälkeen/
18:32 Nin sanoit Juttat henelle/ Ei meiden tule ketäken tappa/ Senpäle/ ette Iesusen Puhe piti teutettemen/ ionga he' sanoi/ merkiten/ mille colemalla henen piti coleman.
Niin sanoit juuttaat hänelle/ Ei meidän tule ketäkään tappaa/ Senpäälle/ että Jesuksen puhe piti täytettämän/ jonka hän sanoi/ merkiten/ millä kuolemallla hänen piti kuoleman.
18:33 Nin Pilatus taas sisellemeni Radztupan/ ia cutzui Iesusen ia sanoi henelle/ Oleko sine se Judasten Kuningas?
Niin Pilatus taas sisälle meni raastupaan/ ja kutsui Jesuksen ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se judasten kuningas?
18:34 Iesus wastasi/ Sanotko sine sen itzestes/ Eli ouatko mwdh sen sinulle sanoneet minusta?
Jesus wastasi/ Sanotko sinä sen itsestäsi/ Eli owatko muut sen sinulle sanoneet minusta?
18:35 Pilatus wastasi. Ollenco mine Judeus? Sinun Canssas/ ia Ylimeiset Papit. Ylenannoit sinun minulle/ Mites tehnyt olet?
Pilatus wastasi. Olenko mina judeus? Sinun kansasi/ ja ylimmäiset papit. Ylenantoi sinun minulle/ Mitäs tehnyt olet?
18:36 Iesus wastasi/ Minun Waldakundan ei ole teste mailmast. Jos minun Waldakundan olis teste mailmast/ nin minun Palueliani tosin sen wooxi sotisit etten mine Juttaille ylenannetaisi. Mutta nyt ei ole minun Waldakundan tälde/
Jesus wastasi/ Minun waltakuntani ei ole tästä maailmasta. Jos minun waltakuntani olisi tästä maailmasta/ niin minun palwelijani tosin sen wuorksi sotisit etten minä juuttaille ylen annettaisi. Mutta nyt ei ole minun waltakuntan täältä/
18:37 Nin sanoi Pilatus henelle/ Sis sine olet Kuningas? Iesus wastasi/ Sine sen sanot/ Ette mine olen Kuningas. Sitewarten mine olen syndynyt/ ia mailman sitewarte' tullut/ ette minun pite Totudhen tunnustaman. Jocainen quin ombi Totudhesta/ hen cwle minun äneni.
Niin sanoi Pilatus hänelle/ Siis sinä olet kuningas? Jesus wastasi/ Sinä sen sanot/ että minä olen kuningas. Sitä warten minä olen syntynyt/ ja maailmaan sitä warten tullut/ että minun pitää totuuden tunnustaman. Jokainen kuin ompi totuudesta/ hän kuulee minun ääneni.
18:38 Pilatus sanoi henelle/ Mike ombi Totuus? Ja quin hen sen sanonut oli/ meni hen taas Judasten tyge/ ia sanoi heille/ Em mine leudhe ychten Syte henen cansans/
Pilatus sanoi hänelle/ Mikä ompi totuus? Ja kuin hän sen sanonut oli/ meni hän taas judasten tykö/ ja sanoi heille/ En minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa/
18:39 Mutta teille o'bi tapa/ Ette minun pite pästeme' ydhen teille Päsieisznä/ Ettekö te sis tadho/ ette mine pästen teille Judasten Kuningan?
Mutta teillä ompi tapa/ Että minun pitää päästämän yhden teille Pääsiäisenä/ Etteko te siis tahdo/ että minä päästän teille judasten kuninkaan?
18:40 Taas he caiki hwsit ia sanoit/ Ei site/ waan Barrabam/ Mutta Barrabas oli yxi Röueri.
Taas he kaikki huusit ja sanoit/ Ei sitä/ waan Barraban/ Mutta Barrabas oli yksi ryöwäri.

XIX Lucu.

19:1 NIn otti sis Pilatus Iesusen ia rooskitzi hende/
Niin otti siis Pilatus Jesuksen ja ruoskitti häntä/
19:2 Ja ne Houit wänsit yden krunon Orientappurist/ ia panit hene' Päens/ ia he ymberikärit hene' Purpura waatteille ia sanoit/ Teme on Judaste' Kuningas.
Ja ne howit wäänsit yhden kruunun orjantappuroista/ ja panit hänen päähänsä/ ja he ympärikäärit hänen purppurawaatteilla ja sanoit/ Tämä on judasten kuningas.
19:3 Ja annoit henelle Coruapusti.
Ja annoit hänelle korwapuusti.
19:4 Taas Pilatus wloskeui ia sanoi heille Catzocat/ mine wloswien hene' teille/ ette te tiedheisit/ etten mine leudhä ychten Syte henen cansans.
Taas Pilatus ulos käwi ja sanoi heille katsokaat/ minä ulos wien hänen teille/ että te tietäisit/ etten minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa.
19:5 Nin Iesus wlosmeni/ candaden ychte Orientappuraist Kruno/ ia Purpura waatetta. Ja hen sanoi heille/ Catzo mingemodoinen Inhiminen.
Niin Jesus ulos meni/ kantaen yhtä orjantappuraista kruunua/ ja purppurawaatetta. Ja hän sanoi heille/ Katso minkä muotoinen ihminen.
19:6 Coska ne Ylimeiset Papit ia Palueliat neit henen/ hwsit he ia sanoit Rirstinnaulitze ristinnaulitze he'de. Pilat9 sanoi heille/ Ottaca te he'de ia ristinnaulitca/ sille em mine leude ycten syte hene' cansans.
Koska ne ylimmäiset papit ja palwelijat näit hänen/ huusit he ja sanoit ristiinnaulitse ristiinnaulitse häntä. Pilatus sanoi heille/ Ottakaa te häntä ja ristiinnaulitkaa/ sillä en minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa.
19:7 Wastasit hende Juttat/ Meille o'bi Laki/ ia meiden Lain ielken pite henen cooleman. Sille ette hen teki itzens Jumalan Poiaxi.
Wastasit häntä juuttaat/ Meillä ompi laki/ ja meidän lain jälkeen pitää hänen kuoleman. Sillä että hän teki teki itsensä Jumalan Pojaksi.
19:8 Coska nyt Pilatus temen Puhen cwli/ pelkesi he' enämin.
Koska nyt Pilatus tämän puheen kuuli/ pelkäsi hän enemmän.
19:9 Ja taas sisellemeni Radztupan/ Ja sanoi Iesuselle/ Custa sine olet? Mutta ei Iesus andanut henen wastaust.
Ja taas sisälle meni raastupaan/ Ja sanoi Jesukselle/ Kusta sinä olet? Mutta ei Jesus antanut hänen wastausta.
19:10 Nin sanoi Pilatus henelle/ Etkös miten minulle puhu? Etkös tiedhä ette minulla ombi Walda sinua Ristinnaulita/ ia minula ombi Walda sinua päste?
Niin sanoi Pilatus hänelle/ Etkös mitään puhu? Etkös tiedä että minulla ompi walta sinua ristiinnaulita/ ja minulla ompi walta sinua päästää?
19:11 IesuS wastasi/ Ei sinulla olis ychten walda minua wastan/ ellei se olis annettu sinulle ylhelde. Senteden henelle ombi swrembi syndi/ ioca minu' sinulle ylenannoi. Ja sijte aiasta etzi Pilatus hende päste.
Jesus wastasi/ Ei sinulla olisi yhtään waltaa minua wastaan/ ellei se olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden hänelle ompi suurempi synti/ joka minun sinulle ylen antoi. Ja siitä ajasta etsi Pilatus häntä päästää.
19:12 Mutta Juttat husit/ ia sanoit/ Jos sine temen pästet/ nin et sine ole Keisarin ysteue/ Senteden/ Joca teke henens Kuningaxi/ se on Keisarit wasta'
Mutta juuttaat huusit/ ja sanoit/ Jos sinä tämän päästät/ niin et sinä ole keisarin ystäwä/ Sentähden/ Joka tekee hänens kuninkaaksi/ se on keisaria wastaan.
19:13 Mutta quin Pilatus temen puhen cwli/ wloswei hen Iesusen/ ia jstui Domiostolin päle/ sijne Paicas/ ioca cutzutan Lithostrotos/ mutta Hebreixi Gabatha.
Mutta kuin Pilatus tämän puheen kuuli/ ulos wei hän Jesuksen/ ja istui tuomiostuolin päälle/ siinä paikassa/ joka kutsutaan Lithostrotos/ mutta hebreaksi Gabatha.
19:14 Mutta se oli Päsieisen walmistus peiue/ lehes Cudhenel hetkelle. Ja hen sanoi Juttaille/ Catzocat teiden Kuningast.
Mutta se oli Pääsiäisen walmistuspäiwä/ lähes kuudennella hetkellä. Ja hän sanoi juuttaille/ Katsokaat teidän kuningasta.
19:15 Nin he hwsit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristinnaulitze hende. Pilatus sanoi heille/ Pitekö minun Ristinnaulitzeman teiden Kuningan? Ne Ylimeiset Papit wastasit/ Ei ole meille Kuningast paitzi Keisarin.
Niin he huusit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristiinnaulitse häntä. Pilatus sanoi heille/ Pitääkö minun ristiinnaulitseman teidän kuninkaan? Ne ylimmäiset papit wastasit/ Ei ole meillä kuningasta paitsi keisari.
19:16 Nin hen Ylenandoi henen heille Ristinnaulitta.
Niin hän ylen antoi hänen heille ristiinnaulittaa.
19:17 Mutta he otit Iesusen ia poisweit/ ia hen candadhen henen Ristiens wloslexi sihen Sijan/ ioca cutzutan Päcalloin Paicka/ Mutta Hebreixi Golgatha.
Mutta he otit Jesuksen ja pois weit/ ja hän kantaen hänen ristiänsä ulos läksi siihen sijaan/ joka kutsutaan pääkallon paikka/ mutta hebreaksi Golgatha.
19:18 Sielle he henen Ristin naulitzit/ Ja caxi mwta henen cansans cadhen polen/ ia Iesusen heide' keskellens.
Siellä he hänen ristiinnaulitsit/ Ja kaksi muuta hänen kanssansa kahden puoleen/ ja Jesuksen heidän keskellänsä.
19:19 Mutta Pilatus kirioitti ychden Pälekirioituxen/ ia pani sen Ristin päle/ ia oli nein kirioitettu/ Iesus Nazarenus Judasten Kuningas.
Mutta Pilatus kirjoitti yhden päällekirjoituksen/ ja pani sen ristin päälle/ ja oli näin kirjoitettu/ Jesus Nazarenus judasten kuningas.
19:20 Teme' sis päle kirioituxen luit monda Juttaista/ sille se Paikca oli lesse Caupungita cussa Chistus Ristinnaulittin.
Tämän siis päällekirjoituksen luit monta juuttaista/ sillä se paikka oli läsnä kaupunkia kussa Kristus ristiinnaulittiin.
19:21 Ja oli Hebreiixi/ ia Grekixi/ ia Latinaxi Kirioitettu. Nin sanoit Judasten Ylimeiset Papit Pilatuselle. Elos kirioitta Judaste' Kuningas/ Waan ette hen sanonut ombi/ Mine ole' Judasten Kuningas.
Ja oli hebreaksi/ ja krekiksi/ ja latinaksi kirjoitettu. Niin sanoit judasten ylimmäiset papit Pilatukselle. Ällös kirjoita judasten kuningas/ Waan että hän sanonut ompi/ Minä olen judasten kuningas.
19:22 Pilatus wastasi/ Mite min kirioitin/ sen mine kirioitin.
Pilatus wastasi/ Mitä minä kirjoitin/ sen minä kirjoitin.
19:23 Mutta coska nyt ne Houit olit Iesusen Ristinnaulinet/ Otit ne henen Waatteins/ ia teit nelie Osa/ Itzecullengin Houille Osan/ ia sihen mös Hamen. Mutta se Hame oli wmbinainen/ ylhelde haman alhalle cokonans cudottu.
Mutta koska nyt he howit olit Jesuksen ristiinnaulinneet/ Otit ne hänen waatteensa/ ja teitä neljä osaa/ Itse kullenkin howille osan/ ja siihen myös hameen. Mutta se hame oli umpinainen/ ylhäältä hamaan alhaalle kokonansa kudottu.
19:24 Nin he sanoit keskenens/ Elkem me site rikoco/ waan heittekem ariuoin kenenge se pite oleman/ Senpäle ette Ramattu pideis teutettemen/ quin sano/ He ouat minun Waattein iakanet itzellens/ ia ouat arpa heittenet minun Hameni päle. Ja Houit tosin nemet teit.
Niin he sanoit keskenänsä/ Älkäämme me sitä rikkoko/ waan heittäkäämme arwan kenenkä se pitää oleman/ Senpäälle että Raamattu pitäis täytettämän/ kuin sanoo/ He owat minun waatteet jakaneet itsellensä/ ja owat arpaa heittäneet minun hameeni päällä. Ja howit tosin nämät teit.
19:25 Mutta Iesusen Ristin tykene seisoit/ henen Eitins/ ia henen Eitins Sisar/ Maria se Cleophan eme'de/ ia Maria Magdalena.
Mutta Jesuksen ristin tykönä seisoit/ hänen äitinsä/ ja hänen äitinsä sisar/ Maria se Cleophan emäntä/ ja Maria Magdalena.
19:26 Coska sijs Iesus Eitins neki/ ia Opetuslapsens/ iota he' racasti/ tykene seisouan/ sanoi hen Eitillens. Waimo/ Catzo sinun Poicas.
Koska siis Jesus äitinsä näki/ ja opetuslapsensa/ jota hän rakasti/ tykönä seisowan/ sanoi hän äitillens. Waimo/ Katso sinun poikas.
19:27 Sijtte hen sanoi Opetuslapselle/ Catzo sinun Eitis. Ja sijte hetkest/ otti Opetuslapsi sen tygens.
Sitten hän sanoi opetuslapselle/ Katso sinun äitis. Ja siitä hetkestä/ otti opetuslapsi sen tyköns.
19:28 Sijtte quin Iesus tiesi ette caiki io olit teutetyt/ ia ette Ramattu pideis teutettemen/ sanoi hen/ Mine ianon. Oli sijs pa'du yxi Astia teunens Eticat.
Sitten kuin Jesus tiesi että kaikki jo olit täytetyt/ ja ette Raamattu pitäisi täytettämän/ sanoi hän/ Minä janoan. Oli siis pantu yksi astia täynnäns etikat.
19:29 Mutta he teutit ydhen Sienen Eticalla/ ia panit sen ymberi Isopin/ ia pidhit sen henen Suuns edes.
Mutta he täytit yhden sienen etikalla/ ja panit sen ympäri isopin/ ja pidit sen hänen suunsa edessä.
19:30 Coska sis Iesus oli Etican ottanut/ sanoi hen/ Se on teutetty. Ja callisti Päens/ ia ylesannoi Hengens.
Koska siis Jesus oli etikan ottanut/ sanoi hän/ Se on täytetty. Ja kallisti päänsä/ ja ylenantoi henkensä.
19:31 Mutta ette se oli Walmistus peiue/ ia ei Rumit pitenyt oleman Ristin päle Sabbathina (Sille se sama Sabbathin peue oli swri) Rucolit Juttat Pilatust/ ette heiden Reidhens piti Ricottaman/ ia poisotettaman.
Mutta että se oli walmistuspäiwä/ ja ei ruumiit pitänyt oleman ristin päälle Sabbathina (Sillä se sama Sabbathin päiwä oli suuri) Rukoilit juuttaat Pilatusta/ että heidän reitensä piti rikottaman/ ja pois otettaman.
19:32 Nin tulit Houit ia ricoit sen ensimeisen Reidhet/ ia sen toisen/ ioca henen cansans Ristinnaulittu oli.
Niin tulit howit ja rikoit sen ensimmäisen reidet/ ja sen toisen/ joka hänen kanssansa ristiinnaulittu oli.
19:33 Mutta quin he tulit Iesusen tyge/ ia neit hene' io coolluexi/ ei he rickonet hene' Reisiens/
Mutta kuin he tulit Jesuksen tykö/ ja näit hänen jo kuolleeksi/ ei he rikkoneet hänen reisiänsä/
19:34 Waan yxi Houist auasi henen Kyliens keihehell. Ja cocta wloswoosi Weri ia Wesi.
Waan se yksi howista awasi hänen kyljensä keihäällä. Ja kohta uloswuosi weri ja wesi.
19:35 Ja se ioca temen neki/ hen ombi sen todhistanut/ ia henen Todhistuxens on tosi. Ja se sama tiete ette hen totta sano/ Senpälle ette te mös wskoisitta.
Ja se joka tämän näki/ hän ompi sen todistanut/ ja hänen todistuksensa on tosi. Ja se sama tietää että hän totta sanoo/ Sen päälle että te myös uskoisitte.
19:36 Sille nemet ouat tapactanut/ ette Ramattu teuteteisin. Ei teiden pide Lwta rickoman henes.
Sillä nämät owat tapahtuneet/ että Raamattu täytettäisiin. Ei teidän pidä luuta rikkoman hänessä.
19:37 Ja taas toinen Kirioitus sanopi/ He szauat nädhä/ iohonga he ouat pisteneet.
Ja taas toinen kirjoitus sanoopi/ He saawat nähdä/ johonka he owat pistäneet.
19:38 Senielkin Joseph Arimathiast/ ioca oli Iesusen Opetuslapsi/ sala/ Judasten Pelghon teden/ rucoli Pilatust ette hen sais poisotta Iesusen Rumin/ ia Pilatus sen salli.
Sen jälkeen Joseph Arimatiasta/ joka oli Jesuksen opetuslapsi/ salaa/ judasten pelon tähden/ rukoili Pilatusta että hän sais pois ottaa Jesuksen ruumiin/ ja Pilatus sen salli.
19:39 Nin tuli mös Nicodemus/ ioca ennen oli tullut öelle Iesusen tyge/ ia toi Mirrhan ia Aloen secotetun/ lehes sata marcka.
Niin tuli myös Nikodemus/ joka ennen oli tullut yöllä Jesuksen tykö/ ja toi Mirrhan ja Aloen sekoitetun/ lähes sata markkaa.
19:40 Nin he otit sis Iesusen Rumin/ ia kärit sen Linauaattehin/ hyuin haijulisil yrtil ninquin Judasten tapa oli Haudhata.
Niin he otit siis Jesuksen ruumiin/ ja käärit sen liinawaatteihin/ hywin hajuisilla yrteillä niinkuin judasten tapa oli haudata.
19:41 Mutta sijne Paicas quin hen Ristinnaulittin/ oli yxi Yrttitarha/ ia Yrttitarhas yxi wsi Hauta/ cuhunga eikengen wiele ollut pandu/
Mutta siinä paikassa kuin hän ristiinnaulittiin/ oli yksi yrttitarha./ ja yrttitarhas yksi uusi hauta/ kuhunka ei kenkään wielä ollut pantu/
19:42 Johonga he panit Iesusen/ Judasten Walmistus peuen tehden/ ette se Hauta oli lesse.
Johonka he panit Jesuksen/ judasten walmistuspäiwän tähden/ että se hauta oli läsnä.

XX Lucu.

20:1 Mutta ychten Sabbathin peiuen/ tuli Maria Magdalena warhan/ coska wiele pimie oli/ Haudhalle/ ia neki Kiuen poisotetu' haudhalda.
Mutta yhtenä Sabbathin päiwän/ tuli Maria Magdalene warhain/ koska wielä pimeä oli/ haudalle/ ja näki kiwen pois otettu haudalta.
20:2 Nin hen iooxi/ ia tuli Simon Petarin tyge/ ia sen toisen Opetuslapsen tyge iota Iesus racasti/ ia sanoi heille/ He ouat poisottanet HErran haudast/ ia emme me tiedhä cuhunga he henen panit.
Niin hän juoksi/ ja tuli Simon Petarin tykö/ ja sen toisen opetuslapsen tykö jota Jesus rakasta/ ja sanoi heille/ He owat pois ottaneet Herran haudasta/ ja emme me tiedä kuhunka he hänen panit.
20:3 Nin Petari ia se toinen Opetuslapsi wlosmeni/ ia tulit Haudhan tyge.
Niin Petari ja se toinen opetuslapsi ulos meni/ ja tulit haudan tykö.
20:4 Mutta ne Caxi ynne ioxit/ ia se toinen Opetuslapsi edhelleioxi nopiama' quin Petari/ ia tuli edhelle Haudhan tyge.
Mutta ne kaksi ynnä juoksit/ ja se toinen opetuslapsi edellä juoksi nopeammin kuin Petari/ ja tuli edellä haudan tykö.
20:5 Ja quin he' sisellekurkisti/ neki hen kärilinat panduna/ Ei hen quitengan siselleme'nyt.
Ja kuin he sisälle kurkisti/ näki hän käärinliinat pantuna/ Ei hän kuitenkaan sisälle mennyt.
20:6 Nin tuli sijtte Simon Petrus henen ielkins/ ia meni Haudhan siselle/ ia näki Kärilinat panduna/
Niin tuli sitten Simon Petrus hänen jälkeensä/ ja meni haudan sisälle/ ja näki käärinliinat pantuna/
20:7 ia sen Hikilinan/ ioca henen Päens päle oli ollut/ ei Kärilinan cansan Pa'duna/ waan erinens kärittynä ychten paickan.
ja sen hikiliinan/ joka hänen päänsä päällä oli ollut/ ei käärinliinan kanssa pantuna/ waan erinänsä käärittynä yhteen paikkaan.
20:8 Nin sisellemeni mös se toinen Opetuslapsi/ ioca edhelle tullut oli Haudhalle/ ia neki sen ia vskoi.
Niin sisälle meni myös se toinen opetuslapsi/ joka edellä tullut oli haudalle/ ja näki sen ja uskoi.
20:9 Sille eiuet he wiele Ramattu ymmertenet/ ette hene' piti ylesnousema' Cooleista.
Sillä eiwät he wielä Raamattua ymmärtäneet/ että hänen piti ylösnouseman kuolleista.
20:10 Nin taas ne Opetuslapsett menit iellens cokoon.
Niin taas ne opetuslapset menit jällens kokoon.
20:11 Mutta Maria Haudhan edes seisoi wlcona idkein. Coska hen sis idki/ nin hen kurckisti Haudhan siselle/
Mutta Maria haudan edessä seisoi ulkona itkein. Koska hän siis itki/ niin hän kurkisti haudan sisälle/
20:12 ia neki caxi Engelite Walkeis waatteis jstuan/ Se yxi päen poles/ ia se toine' Jalcain poles/ cuhunga he Iesusen Rumin pa'neet olit.
ja nekin kaksi enkeliä walkeissa waatteissa istuwan/ Se yksi pään puolessa/ ja se toinen jalkain puolessa/ kuhunka he Jesuksen ruumiin panneet olit.
20:13 Sanoit he henelle/ Waimo/ mites idket? Hen sanoi heille/ He ouat minun HERRAN poisottanet/ engä tiedhä cuhunga he panit henen.
Sanoit he hänelle/ Waimo/ mitäs itket? Hän sanoi heille/ He owat minun HERRAN pois ottaneet/ enkä tiedä kuhunka he panit hänen.
20:14 Coska hen nemet oli sanonut/ kiensi hen itzens tacaperin/ ia neki Iesusen seisouan/ ia ei tienyt ette se oli Iesus.
Koska hän nämät oli sanonut/ käänsi hän itsens takaperin/ ja näki Jesuksen seisowan/ ja ei tiennyt että se oli Jesus.
20:15 Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mites idket? Ketes etzit? Hen Lwli sen oleuan Yrttitarhanhaltijan/ ia sanoi hen henelle/ HERRA/ ios sine henen poiscannoit/ nin sanos minulle cuhungas henen panit/ ia mine henen otan.
Sanoi Jesus hänelle/ Waimo/ mitäs itket? Ketäs itket? Hän luuli sen olewan yrttitarhan haltijan/ ja sanoi hän hänelle/ HERRA/ jos sinä hänen pois kannoit/ niin sanos minulle kuhunkas hänen panit/ ja minä hänen otan.
20:16 IESUs sanoi henelle/ Maria. Nin hen kiensijn/ ia sanoi henelle/ Rabuni/ se on sanottu/ Mestari.
Jesus sanoi hänelle/ Maria. Niin hän kääntyi/ ja sanoi hänelle/ Rabbuni/ se on sanottu/ Mestari.
20:17 Sanoi Iesus henelle/ Ele minuhun Rupe/ sille em mine wiele ole * Ylesastunut minu' Iseni tyge. Waan mene minun Welieini tyge ia sano heille/ Mine ylesastun minun Iseni tyge/ ia teiden Isene tyge/ Ja Minu' Jumalani tyge/ ia teiden Jumalan tyge.
Sanoi Jesus hänelle/ Älä minuun rupea/ sillä en minä wielä ole ylös astunut minun Isäni tykö. Waan mene minun weljieni tykö ja sanoi heille/ Minä ylös astun minun Isäni tykö/ ja teidän Isänne tykö/ Ja minun Jumalani tykö/ ja teidän Jumalanne tykö.
20:18 Maria Magdalena tuli ia ilmoitti Opetuslapsille/ Mine olen HERRAN nehnyt/ ia neite hen minulle sanoi.
Maria Magdalena tuli ja ilmoitti opetuslapsille/ Minä olen HERRAN nähnyt/ ja näitä hän minulle sanoi.
20:19 Mutta sen sama' Sabbathin Echtona/ Coska Jo Ouet olit sulietudh/ cussa Opetuslapset olit coghotudh Judasten pelghon tedhen/ tuli Iesus/ ia seisoi heiden keskellens/ ia sanoi heill/ Rauha olko' teille.
Mutta sen saman Sabbathin ehtoona/ Koska jo owet olit suljetut/ kussa opetuslapset olit kokoontuneet judasten pelon tähden/ tuli Jesus/ ja seisoi heidän keskellänsä/ ja sanoi heille/ Rauha olkoon teille.
20:20 Ja quin hen sen sanonut oli/ nin hen osotti heille Kädhens ia Kylkens. Nin Opetuslapset jhastuit/ ette he HERRAN neit/
Ja kuin hän sen sanonut oli/ niin hän osoittti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuit/ että he HERRAN näit/
20:21 Nin Iesus taas sanoi heille/ Rauha olkon teille. Ninquin Ise minun lehetti/ Nin mine mös lehetten teiden/
Niin Jesus taas sanoi heille/ Rauha olkoon teille. Niinkuin Isä minun lähetti/ Niin minä myös lähetän teidän/
20:22 Ja quin hen nemet sanonut oli/ puhalsi hen heiden pälens/ Ja sanoi heille/
Ja kuin hän nämät sanonut oli/ puhalsi hän heidän päällensä/ Ja sanoi heille/
20:23 Ottaca se Pyhe Hengi/ Joillen te synnit andexia'natt/ nijlle ne Andexiannetan. Ja ioillen te ne Pidhette/ nijllen ouat ne pidhetyt.
Ottakaa se Pyhä Henki/ Joillen te synnit anteeksi annatte/ niille ne anteeksi annetaan. Ja joillen te ne pidätte/ niillen owat ne pidetyt.
20:24 Mutta Thomas yxi nijste Cadhesttoistakymenest/ ioca cutzutan Caxoinen ei ollut heiden cansans/ coska Iesus tuli.
Mutta Thomas yksi niistä kahdestatoista kymmenestä/ joka kutsutaan kaksoinen ei ollut heidän kanssansa/ koska Jesus tuli.
20:25 Nin sanoit ne mwdh Opetuslapset henelle/ Me neim HERRan. Mutta hen sanoi heille/ Ellei mine näe henen Käsisens Naulain reiki/ ia piste minun Sormeni Naulain sijaan/ ia laske minun Käteni henen Kylkeens/ em mine vsko.
Niin sanoit ne muut opetuslapset hänelle/ Me näimme HERRAN. Mutta hän sanoi heille/ Ellei minä näe hänen käsissänsä naulan reikiä/ ja pistä minun sormeni naulain sijaan/ ja laske minun käteni hänen kylkeensä/ en minä usko.
20:26 Ja Cadexan peiuen perest/ taas olit henen Opetuslapsensa sielle/ ia Thomas heidhen cansans. Tuli Iesus quin ouet sulietut olit/ ia seisoi keskelle heidhen seasans ia sanoi/ Rauha olkon teille.
Ja kahden päiwän perästä/ taas olit hänen opetuslapsensa siellä/ ja Thomas heidän kanssansa. Tuli Jesus kuin owet suljetut olit/ ja seisoi keskellä heidän seassansa ja sanoi/ Rauha olkoon teille.
20:27 Sijtte hen sanoi Thomaselle/ Piste sinun sormes tenne/ ia catzo minun Käsieni/ Ja oienna tenne sinun Kätes/ ia piste minun Kylkeni/ ia ele ole Epeuskoinen waan vskolinen.
Sitten hän sanoi Thomakselle/ Pistä sinun sormes tänne/ ja katso minun käsiäni/ Ja ojenna tänne sinun kätesi/ ja pistä minun kylkeeni/ ja älä ole epäuskoinen waan uskollinen.
20:28 Thomas wastasi ia sanoi henelle/ Minun HERRAN ia minun Jumalan.
Thomas wastasi ja sanoi hänelle/ Minun HERRANI ja minun Jumalani.
20:29 Iesus sanoi henelle/ Ettes neit minun Thomas/ nin sine wskoit. Autuat ouat ne iotca ei nehnet/ ia vskoit.
Jesus sanoi hänelle/ Ettäs näit minun Thomas/ niin sinä uskoit. Autuaat owat ne jotka ei nähneet/ ja uskoit.
20:30 Teki mös Iesus tosin monda mwta merki henen Opetuslastens nähden iotca ei ole kirioitetut tesse Kirias.
Teki myös Jesus tosin monta muuta merkkiä hänen opetuslastensa nähden jotka ei ole kirjoitetut tässä kirjassa.
20:31 Mutta neme ouat kirioitetut/ senpäle ette te vskoisitta/ ette Iesus ombi Christus se Jumalan Poica/ Ja ette te Elemen saatta vskon cautta henen nimeens.
Mutta nämä owat kirjoitetut/ senpäälle että te uskoisitte/ että Jesus ompi Kristus se Jumalan Poika/ Ja että te elämän saatte uskon kautta hänen nimeensä.

XXI Lucu.

21:1 Senperest ilmoitti Iesus taas itzens Tyberian Mere' tyken/ Ja hen ilmoitti henens nein.
Sen perästä ilmoitti Jesus taas itsens Tiberian meren tykön/ Ja hän ilmoitti hänens näin.
21:2 Simon Petrus ia Thomas ioca cutzutan Caxoinen/ olit ynne/ ia Nathanael ioca oli Canast Galilean maalda/ ia ne Zebedeusen poiat/ ia caxi mwta hene' Opetuslapsista's.
Simon Petrus ja Thomas joka kutsutaan kaksoinen/ olit ynnä/ ja Nathanael joka oli Kanasta Galilean maalta/ ja ne Zebedeuksen pojat/ ja kaksi muuta hänen opetuslapsistansa.
21:3 Sanoi Simon Petari heille/ Mine menen calahan. Ne sanoit henelle/ Me tulema mös cansas. Nin he vloslexit ia astuit cocta wenhesen/ ia ei he sine öenä miteken saneet.
Sanoi Simon Petari heille/ Mutta menen kalaan. Ne sanoit hänelle/ Me tulemme myös kanssasi. Niin he ulos läksit ja astuit kohta weneeseen/ ja ei he sinä yönä mitäkään saaneet.
21:4 Mutta coska io Homen oli/ seisoi Iesus rannalla. Ei quitenga Opetuslapset tiennet ette se Iesus oli.
Mutta koska jo huomen oli/ seisoi Jesus rannalla. Ei kuitenkaan opetuslapset tienneet että se Jesus oli.
21:5 Sanoi Iesus heille/ Piltit ongo teille miten sötewäte? He wastasit hende/ Ei.
Sanoi Jesus heille/ Piltit onko teillä mitään syötäwätä? He wastasit häntä/ Ei..
21:6 Nin hen sanoi heille/ Laskecat werkona oikiall polen wenecte/ nin te leudhette. Nin he laskit/ ia tuli nin palio caloia ettei he woineet site wete.
Niin hän sanoi heille/ Laskekaat werkkonne oikealle puolen wenettä/ niin te löydätte. Niin he laskit/ ja tuli niin paljon kaloja ettei he woineet sitä wetää.
21:7 Nin sanoi se opetuslapsi iota Iesus racasti Petarille/ HERRA se ombi. Coska Simon Petari sen cwli/ ette se oli HERRa/ wötti hen hamen ymberillens (sille hen oli alasti) ia heitti itzens Meren.
Niin sanoi se opetuslapsi jota Jesus rakasti Petarille/ HERRA se ompi. Koska Simon Petari sen kuuli/ että se oli HERRA/ wyötti hän hameen ympärillensä (sillä hän oli alasti) ja heitti itsensä mereen.
21:8 Mutta ne mwdh Opetuslapset tulit wenehelle/ Sille eiuet he olluet caucan maalda/ wan lehes caxi sata kyneret/ ia wedhit wercoi caloinens.
Mutta ne muut opetuslapset tulit wenheelle/ Sillä eiwät he olleet kaukana maalta/ waan lähes kaksi sataa kyynärät/ ja wedit werkkoja kaloinensa.
21:9 Quin he nyt olit malle astunet/ Neit he Hilet panduna ia calan ninen päle ia Leiuen.
Kuin he nyt olit maalle astuneet/ Näit he hiilet pantuna ja kalan niiden päällä ja leiwän.
21:10 Sanoi IesuS heille/ Tocat tenne niste caloista iotca te nyt saitte.
Sanoi Jesus heille/ Tuokaat tänne niistä kaloista jotka te nyt saitte.
21:11 Simon Petari ylesastui ia weti werkot maalle teunens Swri caloia/ sata wisikymmende ia colmet. Ja waicka he nin monda olit/ ei quitenga werkot rickunet.
Simon Petari ylösastui ja weti werkot maalle täynnänsä suuria kaloja/ sata wiisikymmentä ja kolmet. Ja waikka he niin monta olit/ ei kuitenkaan werkot rikkoontuneet.
21:12 Iesus sanoi heille/ Tulcat rualle. Mutta eikengen Opetuslapsista wskaltanut hende kysye sanodhen/ kucas olet? Sille he tiesit sen oleuan HERRAN
Jesus sanoi heille/ Tulkaat ruualle. Mutta eikenkään opetuslapsista uskaltaneet häntä kysyä sanoen/ kukas olet? Sillä he tiesit sen olewan HERRAN.
21:13 Nin Iesus tuli ia otti Leiuen ia andoi heille. Ja samalmoto mös Calan.
Niin Jesus tuli ja otti leiwän ja antoi heille. Ja samalla muotoa myös kalan.
21:14 Teme ombi nyt se colmas kerta ette Iesus ilmestui henen Opetuslapsillens/ sijtte quin hen ylesnosnut oli coolleista.
Tämä ompi nyt se kolmas kerta että Jesus ilmestyi hänen opetuslapsillensa/ sitten kuin hän ylösnoussut oli kuolleista.
21:15 Coska he ny olit söneet/ sanoi Iesus Simon Petarille. Simon Joannis/ Racastacos minua enämin quin nämet? Hen sanoi henelle. Ja HErra/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi hen henelle/ Roki minun Caritzoitan.
Koska he nyt olit syöneet/ sanoi Jesus Simon Petarille. Simon Jonannis/ Rakastatkos minua enemmin kuin nämät? Hän sanoi hänelle. Ja Herra/ sinä tiedät että minä rakastan sinua. Sanoi hän hänelle/ Ruoki minun karitsoitani.
21:16 Sanoi hen taas henelle iellens/ Simon Joannis/ Racastacos minua? Hen sanoi henelle/ Ja HErra/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi hen henelle Roki minun Lambaitan.
Sanoi hän taas hänelle jällens/ Simon Joannis/ Rakastatkos minua? Hän sanoi hänelle/ Ja Herra/ sinä tiedät että minä rakastan sinua. Sanoi hän hänelle Ruoki minun lampaitani.
21:17 Sanoi hen henelle Colmanen kerdhan. Simon Joannis/ Racastacos minua? Petari tuli murehesans/ ette hen colmanen kerdhan henelle sanoi/ Racastacos minua/ ia sanoi henelle/ HErra/ sine caiki tiedhet/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi Iesus henelle/ Roki minun Lambaitan.
Sanoi hän hänelle kolmannen kerran. Simon Joannis/ Rakastatkos minua? Petari tuli murheessansa/ että hän kolmannen kerran hänelle sanoi/ Rakastatkos minua/ ja sanoi hänelle/ Herra/ sinä kaikki tiedät/ sinä tiedät että minä rakastan sinua. Sanoi Jesus hänelle/ Ruoki minun lampaitani.
21:18 Totisest totisest sano' Mine sinulle/ Coska sine olit Noori/ nin sine itzes wötit/ ia keuit cuhungas tactolit/ Mutta coskas wanhanet/ nin sine wlosoijenat kädes/ ia toine' sinu' wöttepi/ ia wiepi cuhunga et sine tadho.
Totisesti totisesti sanon minä sinulle/ Koska sinä olit nuori/ niin sinä itsesi wyötit/ ja käwit kuhunkas tahtoilit/ Mutta koskas wanhenet/ niin sinä ulos ojennat kätesi/ ja toinen sinun wyöttääpi/ ja wiepi kuhunka et sinä tahdo.
21:19 Mutta sen hen sanoi/ merkiten mille Colemalla henen piti Jumalata cunnioitzeman.
Mutta sen hän sanoi/ merkiten millä kuolemalla hänen piti Jumalata kunnioitseman.
21:20 Ja quin hen site sanonut oli/ sanoi hen henelle/ Seura minua. Nin Petari kiensijn ymberins/ ia neki sen Opetuslapsen seuraua'/ iota Iesus Racasti/ ioca mös Iesusen Rinnoilla Eectolises maannut oli/ ia oli sanonut/ HERRA/ cuca se on ioca sinun pette?
Ja kuin hän sitä sanonut oli/ sanoi hän hänelle/ Seuraa minua. Niin Petari käänsin ympärinsä/ ja näki sen opetuslapsen seuraawan/ jota Jesus rakasti/ jota myös Jesuksen rinnolla ehtoollisessa maannut oli/ ja oli sanonut/ HERRA/ kuka se on joka sinun pettää?
21:21 Coska sis Petari temen neki/ sanoi hen Iesuselle/ HERRA/ ende sis temen?
Koska siis Petari tämän näki/ sanoi hän Jesukselle/ HERRA/ entä siis tämän?
21:22 Iesus sanoi henelle/ Jos mine tadhoisin/ ette hen pysyis sihenasti quin mine tulen/ mite sinu' sihen tule? Seura sine minua.
Jesus sanoi hänelle/ Jos minä tahtoisin/ että hän pysyisi siihen asti kuin minä tulen/ mitä sinun siihen tulee? Seuraa sinä minua.
21:23 Nin teme puhe wloslexi Weliesten seas/ Ei teme Opetuslapsi coole. Ja ei sanonut Iesus henelle/ Ei hen coole/ Waan ios mine tadhon ette hen pysyis sihenasti ette mine tulen/ mite sinun sihen tule?
Niin tämä puhe ulosläksi weljesten seassa/ Ei tämä opetuslapsi kuole. Ja ei sanonut Jesus hänelle/ Ei hän kuole/ Waan jos minä tahdon että hän pysyisi siihen asti että minä tulen/ mitä sinun siihen tulee?
21:24 Teme on se Opetuslapsi ioca neiste todhista/ ia ombi nämet kirioittanut/ Ja me tiedhem/ ette henen Todhistuxens on tosi.
Tämä on se opetuslapsi joka näistä todistaa/ ja ompi nämät kirjoittanut/ Ja me tiedämme/ että hänen todistuksensa on tosi.
21:25 Ouat mös mo'da mwta/ iotca Iesus teki/ Cutka/ ios ne iocaitzet kirioitetaisin/ em mine lwle/ ette coko Mailma wedhäis ne Kiriat/ iotca pideis Kirioitettaman.
Owat myös monta muuta/ jotka Jesus teki/ Kutka/ jos ne jokaiset kirjoitettaisiin/ en minä luule/ että koko maailmaan wetäisi ne kirjat/ jotka pitäisi kirjoitettaman.

Pyhen Johannesen Euangeliumin Loppu


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21