Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

Alcupuhe ninen Colmen P. Johannesen Epistolan päle.

TEme ensimeinen P. Johannesen Epistola/ on yxi toimelinen Apostolinen Lehetuskiria/ Ja piti oikein ratki hene' Eua'geliumins ielkin seysoma'. Sille ninquin hen Eua'geliumis Uskon selkiesti opetapi/ nin mös nyt coctapi tesä Epistolas nijtä iotta heitens kerskauat Uskosta ilma' Töite/ ia opetapi moninaisist/ quinga eiuet Tööt poisiä sijnä quin Usko on. Mutta ios he wlosiäuet/ nin ei wsko ole toimelinen/ waan waleh ia pimeys. Mutta ei he' tetä teghe lain watimisen cansa/ ninquin Pyhe' Jacobin Eepistola tekepi. Mutta he' ylesherette ia hauckuttelepi meite Rackautehen/ ette mekin racastaisim ninquim Jumalaki meite racasti. Nin hen mös couasti sijne siselle kirioittapi/ nijte Cherinteritä wastan/ Ja wastan site Antichristusen Henge/ Joca io silloin rupeis Christusta kieldämen/ ettei hen ollut Lihahan tullut. Joca nyt enimesti käsisä on/ Sille echkei nyt iulgisesta Swun cansa kieldä Christus Lihan tulleexi/ nin he quitengin kieldäuet henen Sydhemestens/ opins/ ia Eläme's cansa. Sille ette ioca tacto Töidhens ia tekoin cansa hurskaxi ia autuaxi tulla/ Henbä iuri kylle Christusen kieldä. Ette Christus ombi sitewarten Lihan tullut/ ette hen meite ilman meiden Töiten/ hene' ainoan werensä cautta piti hurskaxi ia Autuaxi tekemen. Ja nin teme Epistola osotapi molenpita wastan/ seke nite iotca caiketi tachtouat ilman Töite Uskosa olla. Ja mös nite wastan iotca Töidhen cansa tachtouat hurskaxi tulla/ ia pitäpi meite iuri oikealla keskimeiselle tiellä. Ette me wsko' cautta hurskat/ ia paitzi synneiä ioudhuisimma/ Ja mös sitelehin coska me nyt hurskat olema/ nin meiden pite hyuet Töet ia Rackaudhen/ Jumalan tedhen harioitaman/ wapadesta mieleste ilman caikea maxon toiuoa. Ja ne caxi mwta Epistolat/ ei ole opettaualliset waan Rackaudhen ia wskon Esicuuat. Ja ombi heilleki mös yxi oikea Apostolinen Hengi.

Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

I. Lucu.

1:1 SE quin algusta oli/ sen me culuet olema sen me nähnyuet olema/ meiden Silmille'me/ sen me catzonuet olema/ Ja meiden kätenne pidhelluet ouat sijte Elemen Sanasta/
Se kuin alusta oli/ sen me kuulleet olemme sen me nähneet olemme/ meidän silmillemme/ sen me katsoneet olemme/ Ja meidän kätemme pidelleet owat siitä Elämän Sanasta/
1:2 ia Eleme o'bi ilmestynyt/ ia me olema nähnyuet/ ia todhista'me/ ia ilmoita'me teille sen Eleme'/ ioca ijancaickine' ombi/ Joca oli Isen tyköne/ ia ombi meille ilmestynyt.
ja elämä ompi ilmestynyt/ ja me olemme nähneet/ ja todistamme/ ja ilmoitamme sen elämän/ joka iankaikkinen ompi/ Joka oli Isän tykönä/ ja ompi meille ilmestynyt.
1:3 Mitä me nähnyuet ia cwluet olema/ sen me ilmoitamma teille/ senpäle ette teilleki mös pite meiden cansanna seura oleman/ Ja meiden Seura pite Isen ia henen Poiansa Christusen cansa oleman/
Mitä me nähneet ja kuulleet olemme/ sen me ilmoitamme teille/ senpäälle että teillekin myös pitää meidän kanssamme seura oleman/ Ja meidän seura pitää Isän ja hänen Poikansa Kristuksen kanssa oleman/
1:4 ia näite me kirioitame teille/ senpäle ette tedhen Ilonna pite teudhelisen oleman.
ja näitä me kirjoitamme teille/ senpäälle että teidän ilonne pitää täydellisen oleman.
1:5 Ja teme ombi se Ilmoitus ionga me henelde cwluet olema Ja teille ilmoitamma. Ette Jumala yxi Walkeus on/ Ja henese ei ole ychten Pimeytte.
Ja tämä ompi se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme ja teille ilmoitamme. Että Jumala yksi walkeus on/ Ja hänessä ei ole yhtään pimeyttä.
1:6 Jos me sanoma ette meille ombi seura henen cansansa/ ia waellamme pimeydhes/ nin me walectelema/ ia eipe me tee totuutta.
Jos me sanomme, että meille ompi seura hänen kanssansa/ ja waellamme pimeydessä/ niin me walehtelemme/ ja eipä me tee totuutta.
1:7 Mutta ios me walkiudesa waellamme ninquin hen on walkiudhesa/ nin ombi meille seura keskenenne/ Ja Iesusen Christusen henen Poiansa Weri puhdistapi meite caikista synniste.
Mutta jos me walkeudessa waellamme niinkuin hän on walkiudessa/ niin ompi meille seura keskenämme/ ja Jesuksen Kristuksen hänen Poikansa weri puhdistaapi meitä kaikista synnistä.
1:8 Jos me sanome/ ei ole meille syndie/ nin me petämme itzenne/ ia totuus ei ole meise.
Jos me sanomme/ ei ole meillä syntiä/ niin me petämme itsemme/ ja totuus ei ole meissä.
1:9 Mutta ios me tunnustamme meiden syndinme/ nin hen on Uskolinen ia hurskas/ ette hen meille synnit andexi andapi/ Ja puhdhistapi meite caikesta wärydesta.
Mutta jos me tunnustamme meidän syntimme/ niin hän on uskollinen ja hurskas/ että hän meille synnit anteeksi antaapi/ Ja puhdistaapi meitä kaikesta wääryydestä.
1:10 Jos me sanome/ eipe me syndie tehnyet ole/ nin me teemme henen walecteliaxi/ ia henen Sanansa ei ole meise.
Jos me sanomme/ Eipä me syntiä tehneet ole/ Niin me teemme hänen walehtelijaksi/ ja hänen Sanansa ei ole meissä.

II Lucu.

2:1 MInun Lapsiseni/ neme mine kirioitan teille/ senpäle ettei te syndie tekisi. Ja ios iocu syndie tekis/ nin ombi meille yxi Edestwastaia Isen tykene/ IesuS CHRISTUS/ ioca wanhurskas ombi/
Minun lapsiseni/ nämä minä kirjoitan teille/ sen päälle, ettei te syntiä tekisi. Ja jos joku syntiä tekin/ niin ompi meille yksi edeswastaaja Isän tykönä/ Jesus Kristus/ joka wanhurskas ompi/
2:2 Ja se sama ombi se Souindo meiden syndien edheste. Mutta ei waiuon meiden/ waan mös caiken Mailman edheste.
Ja se sama ompi sowinto meidän syntien edestä. Muuta ei waiwoin meidän/ waan myös kaiken maailman edestä.
2:3 Ja sijte me merkitze'me ette me henen tunnema/ ios me henen keskynse pidhemme.
Ja siitä me merkitsemme, että me hänet tunnemme/ jos me hänen käskynsä pidämme.
2:4 Joca sanopi/ Mine tu'nen hene'/ ia ei pide hene' keskyiens se on walectelia/ Ja henese ei ole Totuus.
Joka sanoopi/ Minä tunnen hänen/ ja ei pidä hänen käskyjänsä, se on walehtelija/ ja hänessä ei ole totuus.
2:5 Mutta ioca hene' Sanansa pitepi/ Totisesta o'bi henese Jumala' Rackaus teudheline'/ Sijte me tiedeme ette me henese olema.
Mutta joka hänen Sanansa pitääpi/ Totisesti ompi hänessä Jumalan rakkaus täydellinen/ Siitä me tiedämme että me hänessä olemme.
2:6 Joca sanopi itzens oleuan henese/ henen pite mös nin waeldaman quin hen waelsi.
Joka sanoopi itsensä olewan hänessä/ hänen pitää myös niin waeltaman kuin hän waelsi.
2:7 Rackat Welieni/ em mine wtta Keskye kirioita teille/ waan sen wanhan Keskyn ioca teille alghusta oli.
Rakkaat weljeni/ en minä uutta käskyä kirjoita teille/ waan sen wanhan käskyn, joka teille alusta oli.
2:8 Se wanha Kesky ombi se Sana/ ionga alghusta cwlitta. Taas wdhen Keskyn mine teille kirioitan/ se quin henese totinen ombi/ ia mös teise. Sille ette se pimeys on poismennyt/ Ja se totinen walkeus nyt paista.
Se wanha käsky ompi se Sana/ jonka alusta kuulitte. Taas uuden käskyn minä teille kirjoitan/ se kuin hänessä totinen ompi/ ja myös teissä. Sillä että se pimeys on pois mennyt/ ja se totinen walkeus nyt paistaa.
2:9 Joca sanopi walkeudhesa oleuans/ Ja wihapi hene' weliens/ hen ombi wiele pimeydhesa.
Joka sanoopi walkeudessa olewansa/ ja wihaapi hänen weljiänsä/ hän ompi wielä pimeydessä.
2:10 Joca henen weliense racastapi/ se pysy walkiudhesa/ ia henese ei ole pahannusta.
Joka hänen weljiänsä rakastaapi/ se pysyy walkeudessa/ ja hänessä ei ole pahennusta.
2:11 Mutta ioca henen weliens wihapi/ se ombi pimeydese/ ia waeldapi pimeydhese/ ia ei tiedhe cunga hen menepi/ Sille ette pimeydhet ouat henen Silmens soghaisnuet.
Mutta joka hänen weljiänsä wihaapi/ se ompi pimeydessä/ ja waeltaapi pimeydessä/ ja ei tiedä kuhunka hän meneepi/ Sillä että pimeydet owat hänen silmänsä sokaistuneet.
2:12 Rackat Poicaiseni/ Mine kirioitan teille/ ette teille synnit andexiannetan henen Nimens tedhen.
Rakkaat poikaseni/ Minä kirjoitan teille/ että teille synnit anteeksiannetan hänen nimensä tähden.
2:13 Mine kirioitan teille Iset/ sille te tunsitta henen ioca alghusta on. Mine kirioitan noricasille/ Sille te woititte sen pahan. Mine kirioitan teille Lapsucaiseni/ Sille te tunsitta Isen.
Minä kirjoitan teille isät/ sillä te tunsitte hänen joka alusta on. Minä kirjoitan nuorukaisille/ Sillä te woititte sen pahan. Minä kirjoitan teille lapsukaiseni/ Sillä te tunsitte Isän.
2:14 Mine kirioitin teille Iset/ Sille te tunsitta sen ioca alghusta on. Mine kirioitin teille Noricaisille/ Sille ette te wäkeuet oleta/ ia Jumalan Sana pysypi teise/ Ja oletta sen Pahan ylitzeuoittanuet.
Minä kirjoitin teille isät/ Sillä te tunsitte sen joka alusta on. Minä kirjoitan teille nuorukaisille/ sillä että te wäkewät oletta/ ja Jumalan Sana pysyypi teissä/ ja olette sen pahan ylitse woittaneet.
2:15 Elkette Mailma racastaco/ eike miten quin Mailmas on. Jos iocu Mailma racasta/ henese ei ole Isen Rackaus.
Älkäätte maailmaa rakastako/ eikä mitään kuin maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa/ hänessä ei ole Isän rakkaus.
2:16 Sille ette caiki quin Mailmas o'bi (nimittein Liha' himo/ ia Silmein himo/ ia Elemen coreus) ei ne ole Iseste/ waan Mailmasta.
Sill että kaikki kuin maailmassa ompi (nimittäin lihan himo/ ja silmäin himo/ ja elämän koreus) ei ne ole Isästä/ waan maailmasta.
2:17 Ja mailma catopi himoinensa/ Mutta ioca teke Jumalan tachton/ se pysypi ijancaikisesta.
Ja maailma katoaapi himoinensa/ Mutta joka tekee Jumalan tahdon/ se pysyypi iankaikkisesti.
2:18 Lapsucaiset/ nyt ombi se wimeinen aica/ Ja ninquin te oletta cwluet/ ette se Antichristus tuleua ombi/ ia nyt mös monda Antichristusta rupesit oleman/ sijte me tunnemma/ ette se wimeinen aica ombi.
Lapsukaiset/ Nyt ompi se wiimeinen aika/ Ja niinkuin te oletta kuulleet/ että se antikristus tulewa ompi/ ja nyt myös monta antikristusta rupesit oleman/ siitä me tunnemme/ että se wiimeinen aika ompi.
2:19 He ouat meilde wloslectenet/ Mutta eiuet olluat meiste. Sille ios he meiste olisit olluuat/ nin he olisit tosin pysynyet meiden cansanne. Mutta senpäle ette he iulkisexi tulisit/ ettei he ole caiki meiste.
He owat meiltä ulos lähteneet/ Mutta eiwät olleet meistä. Sillä jos he meistä olisit olleet/ niin he olisit tosin pysyneet meidän kanssamme. Mutta senpäälle että he julkiseksi tulisit/ ettei he ole kaikki meistä.
2:20 Ja teille ombi se Woidhellus henelde ioca pyhe ombi/ Ja te tiedette caiki.
Ja teille ompi se woidellus häneltä joka pyhä ompi/ Ja te tiedätte kaikki
2:21 Em mine kirioittanut teille/ ninquin Totuden tietemettömille/ waan ninquin sen tietäuille/ ia tietekette/ ettei yxike waleh ole Totuyhesta.
En minä kirjoittanut teille/ niinkuin totuuden tietämättömille/ waan niinkuin sen tietäwille/ ja tietäkäätte/ ettei yksikään wale ole totuudesta.
2:22 Cuca ombi walectelia/ mutta se ioca kieldäpi Iesusen oleua' Christusen? Se ombi Antichristus ioca kieldäpi Isen ia Poia'.
Kuka ompi walehtelija/ mutte se joka kieltääpi Jesuksen olewan Kristuksen? Se ompi antikristus joka kieltääpi Isän ja Pojan.
2:23 Jocainen quin kieldäpi Poighan/ ei henelle mös Ise ole.
Jokainen kuin kieltääpi Pojan/ ei hänellä myös Isää ole.
2:24 Mite te sis cwlitta alghusta/ se teisä pysykän. Jos se teisä pysypi quin te alghusta cwllitte/ nin te Poighasa ia Isese pysytte.
Mitä te siis kuulitte alusta/ se teissä pysykään. Jos se teissä pysyypi kuin te alusta kuulitte/ niin te Pojassa ja Isässä pysytte.
2:25 Ja teme ombi se Lupaus ionga hen ombi meille luuannut/ sen ijancaikisen Eleme'.
Ja tämä ompi se lupaus jonka hän ompi meille luwannut/ sen iankaikkisen elämän.
2:26 Neme mine kirioitin teille nijste iotca teite wietteleuet.
Nämä minä kirjoitin teille niistä jotka teitä wiettelewät.
2:27 Ja se woidellus io'ga te Henelde sanuet oletta/ pysypi teisä/ Ja ette te taruitze/ ette iocu teite opettapi/ waan nin quin se woidhellus teite caikinaisista opettapi/ nin ombi se tosi ia ei ole Waleh/ Ja ninquin se teite opetti/ nin te henese pysykät.
Ja se woidellus jonka te Häneltä saaneet olette/ pysyypi teissä/ Ja ette te tarwitse/ että joku teitä opettaapi/ waan niin kuin se woidellus teitä kaikkinaisista opettaapi/ niin ompi se tosi ja ei ole wale/ Ja niinkuin se teitä opetti/ niin te hänessä pysykäät.
2:28 Ja nyt Lapsucaiseni pysykät henese/ Senpäle/ ette coska hen ilmestupi/ madhais meille olla Turua/ ia ei hepien tuleman henen edhesens henen tulemisesans/
Ja nyt lapsukaiseni pysykäät hänessä/ Senpäälle/ että koska hän ilmestyypi/ mahtais meillä olla turwa/ ja ei häpeän tuleman hänen edessänsä hänen tulemisessansa/
2:29 Jos te tiedhet ette he' hurscas ombi/ nin tieteket mös se/ ette iocainen quin oikeutta tekepi/ heneste hen ombi syndynyt.
Jos te tiedät että hän hurskas ompi/ niin tietäkäät myös se/ että jokainen kuin oikeutta tekeepi/ hänestä hän ompi syntynyt.

III. Lucu.

3:1 CAtzocat quingacaltaisen rackaudhen se Ise ombi meille osottanut/ ette me Jumalan Lapsixi nimitete'me. Sen tedhen ei Mailma teite tunne. Sille ettei hen tunne hende.
Katsokaat kuinka kaltaisen rakkauden se Isä ompi meille osoittanut/ että me Jumalan lapsiksi nimitämme. Sen tähden ei maailma teitä tunne. Sillä ettei hän tunne häntä.
3:2 Minun rackani/ me olema nyt Jumalan Lapset/ ia ei ole se wiele ilmestynyt mixi me tulemma/ Mutta Me tiedhemme coska se ilmestypi nin me henen caltaisexens tulema/ Sille me sama henen nädhä ninquin hen on.
Minun rakkaani/ me olemme nyt Jumalan lapset/ ja ei ole se wielä ilmestynyt miksi me tulemme/ Mutta me tiedämme koska se ilmestyypi niin me hänen kaltaiseksensa tulemme/ Sillä me saamme nähdä niinkuin hän on.
3:3 Ja iocainen iolla teme Toiuo on henen tygens/ hen puhdistapi itzens/ ninquin Hängin mös puhdas on.
Ja jokainen jolla tämä toiwo on hänen tykönsä/ hän puhdistaapi itsensä/ niinkuin hänkin myös puhdas on.
3:4 Jocainen quin syndie tekepi/ se mös tekepi wärytte/ ia syndi ombi se wärys.
Jokainen kuin syntiä tekeepi/ se myös tekeepi wääryyttä/ ja synti ompi se wääryys.
3:5 Ja te tiedhette ette hen ilmestyi/ senpäle ette henen piti meiden syndinne poisottaman/ ia ei ole henesä ychten syndie.
Ja te tiedätte että hän ilmestyi/ senpäälle että hänen piti meidän syntimme pois ottaman/ ja ei ole hänessä yhtään syntiä.
3:6 Jocainen quin henesä pysypi/ ei hen syndie tee. Jocainen quin syndie tekepi/ ei se ole nähnyt hendä/ eike tundenut.
Jokainen kuin hänessä pysyypi/ ei hän syntiä tee. Jokainen kuin syntiä tekeepi/ ei se ole nähnyt häntä/ eikä tuntenut.
3:7 Lapsucaiset/ elket andaco kenengen teite wietelle. Joca oikeutta tekepi/ se ombi hurskas/ ninquin Hengin hurskas on.
Lapsukaiset/ älkäät antako kenenkään teitä wietellä. Joka oikeutta tekepi/ se ompi hurskas/ niinkuin Henki hurskas on.
3:8 Joca syndi tekepi/ hen ombi Perkelest/ Sille ette Perkele syndi alghusta tekepi. Siteuarten ilmestyi Jumalan Poica/ ette henen piti Perkelen Töödh serkemen.
Joka syntiä tekeepi/ hän ompi perkeleestä/ Sillä että perkele syntiä alusta tekeepi. Sitä warten ilmestyi Jumalan Poika/ että hänen piti perkeleen työt särkemän.
3:9 Jocainen quin Jumalasta syndynyt on/ ei he' syndie tee/ Sille ette henen Siemenens pysypi henesä/ ia ei taidha syndie tehdhä/ sille hen on Jumalasta syndynyt. Sijte tutan cutca ne Jumalan Lapset/ eli Perkelen Lapset ouat.
Jokainen kuin Jumalasta syntynyt on/ ei hän syntiä tee/ Sillä että hänen siemenensä pysyypi hänessä/ ja ei taida syntiä tehdä/ sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä tutaan/ tunnetaan kutka ne Jumalan lapset/ eli perkeleen lapset owat.
3:10 Jocainen quin ei teghe oikeutta/ ei ole se Jumalasta Ja ioca ei racasta henen weliensä.
Jokainen kuin ei tee oikeutta/ ei ole se Jumalasta. Ja joka ei rakasta hänen weljeänsä.
3:11 Sille ette teme ombi Ilmoitus/ ionga te cwlitta alghusta/ ette me racastaisimme keskenem. Ei ninquin Cain/ ioca sijte pahasta oli/ ia tappoi henen Weliens.
Sillä että tämä ompi ilmoitus/ jonka te kuulitte alusta/ että me rakastaisimme keskenämme. Ei niinkuin Kain/ joka siitä pahasta oli/ ja tappoi hänen weljensä.
3:12 Ja mingetädhen hen tappoi henen? Sille ette henen töönsä pahat olit/ Ja henen Weliens oikeat.
Ja minkä tähden hän tappoi hänen? Sillä että hänen työnsä pahat olit/ ja hänen weljensä oikeat.
3:13 Elket te jmehtelcö minun Welieni/ ios teite Mailma wihapi.
Älkäät te ihmetelkö minun weljeni/ jos teitä maailma wihaapi.
3:14 Me tiedhemme/ ette me olema Coolemasta Elemehen sijrdyt/ Sille me racastamme Welienne. Joca ei racasta Weliensä/ se pysypi Coolemasa/
Me tiedämme/ että me olemme kuolemasta elämähän siirtyneet/ Sillä me rakastamme weljeemme. Joka ei rakasta weljeensä/ se pysyypi kuolemassa.
3:15 Jocainen quin hene' Weliens wihapi/ hen ombi Murhaia. Ja te tiedhette ette iocaitzella Murhaialla ei ole se ijancaikinen Eleme henesä pysyuä.
Jokainen kuin hänen weljeensä wihaapi/ hän ompi murhaaja. Ja te tiedätte että jokaisella murhaajalla ei ole se iankaikkinen elämä hänessä pysywä.
3:16 Sijte me tunsimma Rackaudhen/ Ette hen ombi Hengensä meiden edhesten pannut/ Ja meiden mös pite Welieine edheste Hengennä panemen.
Siitä me tunsimme rakkauden/ Että hän ompi Henkensä meidän edestän pannut/ ja meidän myös pitää weljeinne edestä henkemme paneman.
3:17 Mutta ios iollaki ombi temen Mailman Hywuytte/ ia näkis henen Weliens taruitzeuan/ ia sulkepi henen sydhemens pois heneste/ quinga Jumalan Rackaus pysypi henesä?
Mutta jos jollakin ompi tämän maailman hywyyttä/ ja näkis hänen weljensä tarwitsewan/ ja sulkeepi hänen sydämensä pois hänestä/ kuinka Jumalan rakkaus pysyypi hänessä?
3:18 Minun Lapsucaiseni/ elkem racastaco sanalla eli Kielelle/ Waan Töön ia Totudhen cansa.
Minun lapsukaiseni/ älkäämme rakastako sanalla eli kielellä/ waan työn ja totuuden kanssa.
3:19 Sijte me tunnemma/ ette me Totudhesta olema/ ia taidhame henen Casuonsa edhes meiden sydhemenne hilitä/
Siitä me tunnemme/ että me totuudesta olemme/ ja taidamme hänen kaswonsa edes meidän sydämemme hillitä/
3:20 nin ette ios meiden sydemenne meite Domitzepi/ Sijtte Jumala swre'bi on quin meiden sydhemenne/ ia tietäpi caiki.
niin että jos meidän sydämemme meitä tuomitseepi/ Sitten Jumala suurempi on kuin meidän sydämemme/ ja tietääpi kaikki.
3:21 Te Rackahimat ios ei meiden sydhemenne meite Domitze/ nin meille ombi Turua Jumalan tyköna/
Te rakkahimmat jos ei meidän sydämemme meitä tuomitse/ niin meille ompi turwa Jumalan tykönä/
3:22 ia mite me anoma/ nin me henelde saama/ ette me henen keskynsä pidhe'me/ ia teem nijtä iotca hene' edhesens kelpauat.
ja mitä me anomme/ niin me häneltä saamme/ että me hänen käskynsä pidämme/ ja teem niitä jotka hänen edessänsä kelpaawat.
3:23 Ja teme ombi henen Keskyns/ ette meiden pite henen poighans Iesusen Christusen Nimen päle Uskoman/ ia racastaman meiten keskenen/ ninquin hen keskyn annoi.
Ja tämä ompi hänen käskynsä/ että meidän pitää hänen poikansa Jesuksen Kristuksen nimen päälle uskoman/ ja rakastaman meidän keskenän/ niinkuin hän käskyn antoi.
3:24 Ja ioca henen Keskyns pitepi/ se pysypi henesä/ ia hen henesse. Ja sencautta me tiedhem/ ette hen meissä pysypi/ Ja sijte Hengestä ionga hen meille annoi.
Ja joka hänen käskynsä pitääpi/ se pysyypi hänessä/ ja hän hänessä. Ja senkautta me tiedämme/ että hän meissä pysyypi/ Ja siitä Hengestä jonka hän meille antoi.

IV. Lucu.

4:1 TE rackaimat/ elkette iocaista Hengie Uskoco/ Waan cokecat ne Henget/ ios he Jumalasta ouat. Sille ette monda Falskia Prophetat ouat Wloslectenet Mailman/
Te rakkaimmat/ älkäätte jokaista henkeä uskoko/ Waan kokekaat ne henget/ jos he Jumalasta owat. Sillä että monta falskia profeetat owat ulos lähteneet maailmaan/
4:2 Sen cautta te tundecat Jumalan Hengi. Ette iocainen Hengi quin tunnustapi Iesusen Christusen Lihasa tulluen/ se ombi Jumalasta.
Sen kautta tuntekaat Jumalan Henki. Että jokainen henki kuin tunnustaapi Jesuksen Kristuksen lihassa tulleen/ se ompi Jumalasta.
4:3 Ja iocainen Hengi/ quin ei tunnusta Iesusen Cheristusen Lihasa tulluexi/ ei ole se Jumalasta. Ja teme ombi se Antichristusen Hengi/ iosta te cwlitta/ ette hen ombi tuleua/ ia ombi io parallans Mailmasa.
Ja jokainen henki/ kuin ei tunnusta Jesuksen Kristuksen lihassa tulleeksi/ ei ole Jumalasta. Ja tämä ompi se antikristuksen henki/ josta te kuulitte/ että hän ompi tulewa/ ja ompi jo parhaillansa maailmassa.
4:4 Lapsucaiseni/ te oletta Jumalasta/ ia oletta Heijen ylitzeuoittanuet. Sille ette se ioca teisse ombi/ ombi swrembi quin se ioca ombi Mailmasa.
Lapsukaiseni/ te olette Jumalasta/ ja olette heidän ylitse woittaneet. Sillä että se joka teissä ompi/ ompi suurempi kuin se joka ompi maailmassa.
4:5 He ouat Mailmasta/ sentedhen he puhuuat Mailmasta/ ia Mailma heite cwlepi.
He owat maailmasta/ sentähden he puhuwat maailmasta/ ja maailma heitä kuuleepi.
4:6 Me olema Jumalasta/ ia ioca Jumalan tundepi/ Hen cwlepi meite. Joca ei ole Jumalasta/ ei hen cwle meite. Sencautta me tunnemma totudhen Hengen/ ia sen Exitoxen Hengen.
Me olemme Jumalasta/ ja joka Jumalan tunteepi/ Hän kuuleepi meitä. Joka ei ole Jumalasta/ ei hän kuule meitä. Sen kautta me tunnemme totuuden Hengen/ ja sen eksytyksen hengen.
4:7 Te rackahimat/ Racastacam meiten keskenen/ Sille ette Rackaus ombi Jumalasta/ ia iocainen quin racastapi/ se ombi Jumalasta syndynyt/ ia tundepi Jumalan.
Te rakkahimmat/ Rakastakaamme meitä keskenän/ Sillä että rakkaus ompi Jumalasta/ ja jokainen kuin rakastaapi/ se ompi Jumalasta syntynyt/ ja tunteepi Jumalan.
4:8 Joca ei racasta ei hen tunne Jumalata/ Sille ette Jumala ombi Rackaus.
Joka ei rakasta ei hän tunne Jumalata/ Sillä että Jumala ompi rakkaus.
4:9 Sen cautta ilmestyi Jumalan Rackaus meiden coctan/ ette Jumala henen Ainoan Poiansa lehetti Mailman/ ette meiden henen cauttans elemen pidheis.
Sen kautta ilmestyi Jumalan rakkaus meitä kohtaan/ että Jumala hänen ainoan Poikansa lähetti maailmaan/ että meidän hänen kautta elämän pitäisi.
4:10 Sijnä seiso Rackaus/ Ei ette me racastimma Jumalata/ Waan ette hen racasti meite/ Ja lehetti henen Poia's Souinnoxexi meiden syndeinne edeste.
Siinä seisoi rakkaus/ Ei että me rakastimme Jumalata/ Waan että hän rakasti meitä/ Ja lähetti hänen Poikansa sowinnoksi meidän synteimme edestä.
4:11 Te rackahimat/ ios Jumala meite nin racasti/ nin meiden pite mös meiten keskenem racastaman.
Te rakkahimmat/ jos Jumala meitä niin rakasti/ niin meidän pitää myös meitän keskenämme rakastaman.
4:12 Eikengen Jumalata ole coskan nähnyt. Jos me racastam meiten keskenen/ nin Jumala meisse pysypi/ ia henen Rackaudhens ombi teudhelinen meisse.
Ei kenkään Jumalata ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme meitä keskenän/ niin Jumala meissä pysyypi/ ja hänen rakkautensa ompi täydellinen meissä.
4:13 Sijte me tunnema ette me pysymme henesä/ ia hen meisse/ Ette hen annoi meille henen Hengestens.
Siitä me tunnemme että me pysymme hänessä/ ja hän meissä/ että hän antoi meille hänen Hengestänsä.
4:14 Ja me näimme/ ia todhistama ette Ise on lehettenyt Poighans Mailman wapactaiaxi.
Ja me näimme/ ja todistamme että Isä on lähettänyt Poikansa maailman wapahtajaksi.
4:15 Jocainen quin tunnustapi/ Ette Iesus ombi Jumalan Poica/ henesä pysypi Jumala/ ia hen Jumalasa.
Jokainen kuin tunnustaapi/ Että Jesus ompi Jumalan Poika/ hänessä pysyypi Jumala/ ja hän Jumalassa.
4:16 Ja me tunsimma ia wskoima sen Rackaudhen/ ionga Jumala pite meidhen tyghenne.
Ja me tunsimme ja uskoimme sen rakkauden/ jonka Jumala pitää meidän tykönä
4:17 Jumala ombi Rackaus/ ia ioca Rackaudes pysy/ hen pysypi Jumalasa/ ia Jumala henesä.
Jumala ompi rakkaus/ ja joka rakkaudessa pysyy/ hän pysyypi Jumalassa/ ja Jumala hänessä.
4:18 Sijnä ombi rackaus teudelinen meiden cansan/ senpäle ette meille onopi Turua Domiopeiuene/ Sille ette ninquin hen on/ nin olema mös me tesse Mailmasa.
Siinä ompi rakkaus täydellinen meidän kanssamme/ senpäälle että meille ompi turwa tuomiopäiwänä/ Sillä että niinkuin hän on/ niin oleman myös me tässä maailmassa.
4:19 Pelco ei ole Rackaudesa/ waan se teudelinen Rackaus wlosaija Pelkeuxen/ Sille ette pelgolla ombi pijna. Mutta ioca pelkepi/ ei hen ole teudeline' Rackaudesa.
Pelko ei ole rakkaudessa/ waan se täydellinen rakkaus ulos ajaa pelkäyksen/ Sillä että pelolla ompi piina. Mutta joka pelkääpi/ ei ole täydellinen rakkaudessa.
4:20 Racastacam hende/ Sille ette hen meite ensin racasti. Jos iocu sanopi/ Mine racastan Jumalata/ ia wihapi henen Weliens/ se ombi walectelia. Sille ette ioca ei racasta henen welie's ionga hen näkepi/ Quinga hen taita Jumalata racasta iota ei hen näghe? Ja teme kesky ombi meille henelde/ ette ioca Jumalata racasta/ henen pite mös racastaman weliens.
Rakastakaamme häntä/ Sillä että hän meitä ensin rakasti. Jos joku sanoopi/ Minä rakastan Jumalata/ ja wihaapi hänen weljeänsä/ se ompi walehtelija. Sillä että joka ei rakasta hänen weljeänsä jonka hän näkeepi/ Kuinka hän taitaa Jumalata rakastaa jota hän ei näe? Ja tämä käsky ompi meille häneltä/ että joka Jumalata rakastaa/ hänen pitää myös rakastaman weljeänsä.

V. Lucu.

5:1 JOcainen quin wskopi ette Iesus ombi se Christus/ hen ombi Jumalasta syndynyt. Ja iocainen quin racastapi hende ioca synnytti/ hen racastapi mös site/ ioca heneste syndynyt ombi.
Jokainen kuin uskoopi että Jesus ompi se Kristus/ hän ompi Jumalasta syntynyt. Ja jokainen kuin rakastaapi häntä joka synnytti/ hän rakastaapi myös sitä/ joka hänestä syntynyt ompi.
5:2 Sen cautta me tunnema/ ette me racastam Jumalan Poikia/ coska me Jumalata racastam/ ia henen Keskyiens pidhemme/
Sen kautta me tunnemme/ että me rakastamme Jumalan Poikaa/ koska me Jumalata rakastamme/ ja hänen käskyjänsä pidämme/
5:3 Sille ette teme ombi se rackaus Jumalan tyge/ ette me henen keskynse pidhemme/ Ja henen Keskynse eiuet ole raskat.
Sillä että tämä ompi se rakkaus Jumalan tykö/ että me hänen käskynsä pidämme/ Ja hänen käskynsä eiwät ole raskaat.
5:4 Sille ette caiki mite Jumalasta syndynyt on/ se woitapi Mailman/ Ja meiden wskona ombi se woitto/ ioca Mailman ylitzewoitti.
Sillä että kaikki mitä Jumalasta syntynyt on/ se woittaapi maailman/ Ja meidän uskona ompi se woitto/ joka maailman ylitse woitti.
5:5 Cuca sijs ombi ioca woittapi Mailman/ Mutta se ioca wsko ette IesuS ombi Jumalan Poica?
Kuka siis ompi joka woittaapi maailman/ Mutta se joka usko että Jesus ompi Jumalan Poika?
5:6 Teme se ombi ioca tuli Wedhen ia Weren cansa/ Iesus Christus/ Ei waiuon Wedhen cansa/ waan Wedhen ia Were' cansa. Ja Hengi ombi se ioca todhistapi/ ette Hengi Totuus o'bi.
Tämä se ompi joka tuli weden ja weran kanssa/ Jesus Kristus/ Ei waiwoin weden kanssa/ waan weden ja weren kanssa. Ja Henki ompi se joka todistaapi/ että Henki totuus ompi.
5:7 Sille ette colme on iotca todhistauat Taiuahasa/ Ise/ Sana/ ia se pyhe Hengi/ ia ne Colme ychtene ouat.
Sillä että kolme on jotka todistawat taiwaassa/ Isä/ Sana/ ja se Pyhä Henki/ ja ne kolme yhtenä owat.
5:8 Ja colme ouat/ iotca todhistauat Maan päle/ Hengi/ Wesi ia Weri/ Ja ne * colme ychtene ouat.
Ja kolme owat/ jotka todistawat maan päällä/ Henki/ Wesi ja Weri/ Ja ne kolme yhtänä owat.
5:9 Jos me Inhimisten todistoxen otama/ nin on Jumalan todhistos swrembi/ Sille ette teme ombi Jumalan todistos/ iolla hen todhisti henen Poiastans.
Jos me ihmisten todistuksen otamme/ niin on Jumalan todistus suurempi/ Sillä että tämä ompi Jumalan todistus/ jolla hän todisti hänen Pojastansa.
5:10 Joca wskopi Jumala' Poian päle/ henelle ombi todistos itze henesens. Joca ei wsko Jumalalle/ hen tekepi henen walecteliaxi/ Sille ettei hen wsko sen todistoxen päle ionga Jumala todistanut ombi henen Poiastans.
Joka uskoopi Jumalan Pojan päälle/ hänellä ompi todistus itse hänessäns. Joka ei usko Jumalalle/ hän tekeepi hänen walehtelijaksi/ Sillä ettei hän usko sen todistuksen päälle jonka Jumala ompi todistanut hänen Pojastansa.
5:11 Ja teme ombi se todhistus/ ette Jumala ombi meille sen ija'caikisen Eleme' a'danut/ Ja se Eleme ombi hene' Poigasans.
Ja tämä ompi se todistus/ että Jumala ompi meille sen iankaikkisen elämän antanut/ Ja se elämä ompi hänen Pojassansa.
5:12 Jolla on Jumala' Poica/ henelle o'bi se Eleme. Jolla ei ole Jumala' Poica/ henelle ei ole se Eleme.
Jolla on Jumalan Poika/ hänellä ompi se elämä. Jolla ei ole Jumalan Poikaa/ hänellä ei ole se elämä.
5:13 Neite mine kirioitin teille/ iotca wskotta Jumalan Poian Nimeen/ senpäle ette te tiedheisitte teille oleua' sen ijancaikisen Elemen/ Ja sitewarten ette te wskoisitte Jumalan Poian Nimeen.
Näitä minä kirjoitin teille/ jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen/ senpäälle että te tietäisitte teillä olewan sen iankaikkisen elämän/ ja sitä warten että te uskoisitte Jumalan Pojan nimeen.
5:14 Ja teme ombi se Turuaus ioca meille on henen tygens/ Ette ios me iotakin anoisimma henen tadhons ielkin/ nin hen meite cwlepi.
Ja tämä ompi se turwaus joka meillä on hänen tykönsä/ Että jos me jotakin anoisimme hänen tahtonsa jälkeen/ niin hän meitä kuuleepi.
5:15 Ja ette me tiedhemme ette hen meite cwlepi mitäikenens me anomma/ Nin me tiedhemme ette meille ouat ne anomiset iotca me henelde anoima.
Ja että me tiedämme että hän meitä kuuleepi mitä ikänänsä me anomme/ Niin me tiedämme että meille owat ne anomiset jotka me häneltä anoimme.
5:16 Jos iocu näkis henen Weliens/ syndi tekeuen iongun synnin ei Coolemahan/ hen macta rucoella/ nin henen pite andaman nijlle Eleme'/ iotca synditekeuet/ ei Coolemaha'. Ombi syndi Coolemahan/ sencaltaisen edest em mine sano/ ette iocu rucoilis.
Jos joku näkis hänen weljensä/ syntiä tekewän jonkun synnin ei kuolemahan/ hän mahtaa rukoilla/ niin hänen pitää antaman niille elämän/ jotka syntiä tekewät/ ei kuolemahan. Ompi synti kuolemahan/ senkaltaisen edestä en minä sano/ että joku rukoilisi.
5:17 Caiki wäryys o'bi syndi/ ia ouat mwtamat synnit ei colemaha'.
Kaikki wääryys ompi synti/ ja owat muutamat synnit ei kuolemahan.
5:18 Me tiedhemme/ ette iocainen quin Jumalasta on syndynyt/ ei hen syndie tee/ waan ioca Jumalasta syndynyt on/ hen henens cauatta/ ia se paha ei rupea henen.
Me tiedämme/ että jokainen kuin Jumalasta on syntynyt/ ei hän syntiä tee/ waan joka Jumalasta syntynyt on/ hän hänens kawahtaa/ ja se paha ei rupea häneen.
5:19 Me tiedhemme ette me Jumalasta olema/ ia coco Mailma sijnä pahudhesa seiso.
Me tiedämme että me Jumalasta olemme/ ja koko maailma siinä pahuudessa seisoo.
5:20 Mutta me tiedhemme/ ette se Jumalan Poica tuli/ ia on meille Mielen andanut/ ette me sen totisen tunne'ma/ ia olema sijnä totisesa/ henen Poigasans Iesusesa Christusesa.
Mutta me tiedämme/ että se Jumalan Poika tuli/ ja on meille mielen antanut/ että me sen totisen tunnemme/ ja olemme siinä totisessa/ hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa.
5:21 Teme ombi se Totine' Jumala/ ia se ijancaikine' Eleme. Lapsucaiset/ cauattacat teitenne Epeiumaloista. AMEN
Tämä ompi se totinen Jumala/ ja se iankaikkinen elämä. Lapsukaiset/ kawahtakaat teitänne epäjumalista. AMEN

* Ne Colme) se on/ Cusa se yxi on/ sielle on mös se toine'. Sille ette Christuse' Weri/ Caste/ ia se P. he'gi/ todista/ tu'nusta ia sarnapi Eua'geliu' mailman edese/ ia iocaitzen Omastu'nosa iotca wskouat. Tellemotoa/ ette he' tu'depi ia ymerdä henens oleuan/ wedhen ia Hengen lepitze Christusen Weren ansion cautta/ lunastetun/ wanhurskatetun ia autuan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5