P. Johannesen se Colmas Epistola.

P. Johannesen se Colmas Epistola.

3 Joh 1:1 SE Wanhin/ rackalle Gaiolle/ iota mine Totudhesa racastan.
Se wanhin/ rakkaalle Gaiolle/ jota minä totuudessa rakastan.
1:2 Minun rackani/ mine toiuotan caikisa cappaleisa/ ette sinulle hyuesti käuisit/ ia sine teruenne olisit/ ninquin sinu' Sielus hyuestikieupi.
Minun rakkaani/ minä toiwotan kaikissa kappaleissa/ että sinulle hywästi käwisit/ ja sinä terweenä olisit/ niinkuin sinun sielusi hywästi käypi.
1:3 Mutta mine sangen jhastuin coska weliet tulit/ ia todistit sinun Totudhestas/ ninquin sine Totudhesa waellat.
Mutta minä sangen ihastuin, koska weljet tuliwat/ ja todistit sinun totuudestasi/ niinkuin sinä totuudessa waellat.
1:4 Ei ole minulle site swrembata iloa/ quin se ette mine cwlen minun Lapseni Totudhesa waeldauat.
Ei ole minulle siitä suurempaa iloa/ kuin se että minä kuulen minun lapseni totuudessa waeltawat.
1:5 Minun rackaimban/ wskolisesta sine teet mitkes teet welieille/ ia weraille
Minun rakkaimpain/ uskollisesti, sinä teet mitkäs teet weljille/ ja wieraille.
1:6 iotca sinu' rackaudestas todistanuet ouat Seuracunnan edhesä. Ja sine olet hyuesti tehnyt/ ettes heite matca' saatanut olet keluolisest Jumalan eten/
jotka sinun rakkaudestasi todistaneet owat seurakunnan edessä. Ja sinä olet hywästi tehnyt/ ettäs heitä matkaan saattanut olet kelwollisesti Jumalan eteen.
1:7 Sille ette henen Nimens tehdhen he ouat wloslectenyet/ ia ei ole Pacanoilda miten ottaneet.
Sillä että hänen nimensä tähden he owat ulos lähteneet/ ja ei ole pakanoilta mitään ottaneet.
1:8 Nin meiden sijs pite sencaltaista coriama'/ senpäle/ ette me sen Totudhen awuliset olisima.
Niin meidän siis pitää senkaltaista korjaaman/ senpäälle/ että me sen totuuden awulliset olisimme.
1:9 Mine kirioitin Seuracunnalle/ mutta Diotrephes/ ioca heiden keskenens tacto Jalona pidhette/ ei meite coria.
Minä kirjoitin seurakunnalle/ mutta Diotrephes/ joka heidän keskenänsä tahtoo jalona pidettää/ ei meitä korjaa.
1:10 Senteden ios Mine tulen/ nin mine tahdhon ilmoita henen töönsä iotca hen tekepi/ ia kakotta meite wastan pahoilla sanoilla/ ia ei nihingen tydhy. Eipe hen itze Welieiä coria/ Mutta mös kieltepi nijte iotca tactouat coriata/ Ja Seuracunnasta heite wlossöxe.
Sentähden jos minä tulen/ niin minä tahdon ilmoittaa hänen työnsä, jotka hän tekeepi/ ja kakottaa (pullikoitsee) meitä wastaan pahoilla sanoilla/ ja ei niihinkään tyydy. Eipä hän itse weljiä korjaa/ Mutta myös kieltääpi niitä jotka tahtowat korjata/ Ja seurakunnasta heitä ulos syöksee
1:11 Minun Rackahan/ ele tauoita site quin paha on/ waan site hyue. Joca hyuesti tekepi/ se o'bi Jumalasta/ Mutta ioca pahasti tekepi/ ei hen näe Jumalata.
Minun rakkaani/ älä tawoita sitä kuin paha on/ waan sitä hywää. Joka hywästi tekeepi/ se ompi Jumalasta/ Mutta joka pahasti tekeepi/ ei hän näe Jumalaa.
1:12 Demetriusella ombi iocaitzesta todhistus/ ia itze Totudhesta/ ia me mös todhistamma/ ia te tiedhette ette meiden Todhistoxen ombi tosi.
Demetriuksella ompi jokaisesta todistus/ ja itse totuudesta/ ja me myös todistamme/ ja te tiedätte että meidän todistus ompi tosi.
1:13 Palio olis minulla kirioitamista/ Waan em mine tahdho plekille ia kynälle kiroita sinulle.
Paljon olisi minulla kirjoittamista/ Waan en minä tahdo plekillä ja kynälle kirjoittaa sinulle.
1:14 Mutta mine toiuon sinun pian näkeueni/ ia tykön oleuaiset sama keskenen puhutella.
Mutta minä toiwon sinun pian näkewäni/ ja tykön olewaiset sama keskenän puhutella.
1:15 Rauha olcohon sinun cansas. Ysteuet sinua teruetteuet. Teruetä ysteuite cutain nimele's.
Rauha olkohon sinun kanssasi. Ystäwät sinua terwehtäwät. Terwehdä ystäwiä kutain nimellänsä.

 

Valitse
luku

1