Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

Alcupuhe sen Ensimeisen P. Paualin Episkolan päle Corintherin tyge.

TEsse Epistolas P. Pauali mana nijte Corintherite/ Ette he olisit yximieliset vskossa/ ia sijnä Opissa quin he henelde cwlluet olit/ ia caiki enimen heidens harioittelit/ ette he sen Päcappalen selkieste ia hyuesti oppisit/ quin on (Ette Christus ombi meiden Terueys) ionga päle caikein Inhimisten toiuo/ ierki/ ia Wijsaus itzense lauckapi. Sille ninquin nyt meiden Aican/ ette se P. Euangelium ombi ilmandunut/ wsiat hullut Pyhet leuten (iotca eriseuraxi/ ia Eripwraiset/ cutzuttan) iotca ylen warhan caualaxi ia opetetuxi ouat tullut/ ia eiuet taidha swren caualuxen ia wijsaudhen tedhen/ heidens muinen cansa souitta eli yximielisse pite/ Yxi tachto sinne/ toinen tenne/ Quin se olis swri Häpie/ coska ei itzekuki/ iotakin wtta erinens etensottais/ ia henen omans wijsaudhens ylespaiskais. Joita eikengen taidha Tompelixi sano/ Waicka ei hen miteken nijste Oppin päcappaleista tiedhe/ eike ymmerdhä/ echke he palio suullans nijste cakottauat. Nin mös tapachtui P. Paualille/ coska hen oli henen Corintherins Uskon ia sen Christilisen wapauxen ilman Laita opettanut/ Nin cochta leuttin hullut Pyhet ia Ylenwarha' wijsat/ iotca ei quitengan miten mwta tehnet/ eike matkan saattaneet/ quin haijotit sen yxikerdhaisen Opin/ ia metelin nostit ninen Uskolisten seas. Nin ette yxi tachtoi olla Paualin/ se toinen Apollon/ yxi Petarin/ se toinen Christusen. Se yxi tachtoi ymberileickaust/ ia ei se toinen. Yxi tachtoi Auioskeskun/ ia ei toinen. Monicadhat tachtoit södhe Epeiumalan wffrit/ ia monicadhat ei. Mwtomat tachtoit rumilisesta wapat olla. Mwtomat mös waimot tadhoit Auoipäin kieudhe ia mwdh sencaltaiset. Nincauuan ette he sihen iouduit/ ette yxi heiste sen Hengelisen wapaudhen turhasi/ ia otti henen Eitipolens auioxens. Ja eiuet mutomat miteken ninen Coollutten Ylesnousemisesta lucu pitenyt. Mutomat taas ei palio Sacramentiste totellet. Ja senteden keui sielle sangen pahasti ia edestakaisin/ ette iocainen tachtoi Mestari olla/ ia opetta/ asetta/ ia toimitta Euangelium/ Sacramentin/ ia Uskon cansa/ ninquin he itze tachtoit. Mutta sen Päcappalen/ ette Christus o'bi meiden Terueys/ Wanhurskaus ia Lunastus/ sen he ylencatzoit/ ia poisietit/ ninquin he io aica olisit sen iwri pänens tundeneet. Sencaltaisen heijun wahingolisen Wijsaudhen P. Pauali nyt tesse laitta ia domitze sangen couasti/ ia rochkiasti sanopi/ Ettei se ole mwta quin yxi iulki Hulluus/ iossa ei miten tiete/ eli oikein ymmerttä/ Eikä Christusesta/ Hengeste/ eli iostacusta Jumalan Lahiasta/ ioca meille Christusesa annettu on/ waan hen wiele taruitze ia pite sencaltaista nyt ensin oppeman. Neite hen opetapi ensimeisise nelies lugussa. Hen Laitta sen swren Pahateghon/ ette yxi otti hene' Emepolens auioxi/ Ja tachtoi henen Pannan cwlutta/ ia Perkelen haltun anda. Ja sen cautta hen osotta sen oikean meno' Pannan cwluttamisesta/ Jonga hen tachto ynne Seurakunnan sosion cansa ninen Julkisynnisten päle cwlutta/ Ninquin Christus opetta/ Matt. xviij. Sijnä vj. hen laitta sen toran ia ridhan Oikiudhen edes/ lijatekin/ ette se tapachtui Pacanoiden ia Uskomattomain edes. Ja nin hen heite opetta/ ette heiden piti paramin keskenens sopiman/ ia asiansa päättemen/ taicka wärytte kerssimen. Sijnä vij. hen andapi ydhen toime' puchtast elemeste/ ia Auioskeskusta/ Sijnä syys hen kijttepi puchtan elemen/ ia Naimattudhen/ ette se on tarpelinen/ ia souelias Euangeliumin palueluxen tedhen/ Ninquin mös Christus Matt. xix. opetta nijste Naimattomista/ iotca Taiuan Waldakunnan täden/ eli Euangeliumin tedhen nin ouat. Mutta P. Pauali tachto/ ette Naimatus pite oleman waatimatoin ia paitzi ylen mielen/ ia ilman waara ettei swrembin syndin langetais. Mwtoin parambi on naidha/ quin naimata olla/ iotca alinomaisesa Himosa palauat. Sijnä viij. Haman xij. asti hen toimitta monella mooto/ quinga meiden pite ne Heicot Omattunnot hallitzeman wlconaisis menoisa/ quin ouat/ Roas/ iomas/ waateis/ Sacramenteis. Ja haasta iocapaicas/ ettei ne Wahwemat/ pidhe nijte heicombita ylencatzoman/ Ninquin hen mös itze (waicka hen oli Apostoli) quitengin hen malti ia pidhetti itzens mones asiasa/ iotca hen olis kylle machtanut tehdhä. Sen syyn tedhen ne Wahwemat machtauat kylle itzense cauatta/ Ette mwinen nin monda Israelista huckan tulit/ iotca quintengin caiki ihmein cansa Egiptin maalda wloswietin/ ia lwlit itzense wahwaxi. Ja sen cansa hen tekepi pitken ioonen Esicuuaxi ia tarpelisexi opixi. Sijnä xij. nin xiiij. asti/ hen wlostoimitta Jumalan Lahioista/ ette he ouat moninaiset/ Joinenga seas Rackaus quitengi paras on/ Ettei he itzens Tylynä pidheisi/ waan palueleman toinen toistansa caiki yximielisesta/ Ette yxi Jumala on/ yxi HERRA/ yxi Hengi/ ia caiki ychte/ echke quinga monencaltaiset ne ouat. Tesse xiiij. hen Opetta Sarnaita/ Prophetit ia Weisaijat/ Ette he toimelisesta heiden Lahiansa kieuteisit/ ia ei muihin/ quin Paranoxeen/ ei omaxi Cunniaxi/ waicka se olis sarna/ Consti eli ymmerdhys. etc. Sijnä xv. Hen nuchtele nijte/ iotca wärin opettanuet ia Uskoneet ouat Coolluten ylesnousemisesta. Sijnä xvj. ia wijmeisesa Hen neuuo ia mana heite Welielisesta Awusta/ rumelises Elatuxes/ ia aijalises rauinoxes/ nijte Kieuhie ia Taruitzepia warten Jerusalemisa.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

I Lucu.

1:1 PAuali cutzuttu Iesusen Christusen Apostolixi/ Jumalan tahdon cautta/ ia Sosthenes Welij.
Pawali kutsuttu Jesuksen Kristuksen apostoliksi/ Jumalan tahdon kautta/ ja Sosthenes weli.
1:2 Sille Jumalan Seuraku'nalle ioca on Corinthis/ nijlle pyhitetyille Iesusen Christusen cautta/ nijlle cutzutuille Pyhille/ Ynne caikein ninen cansa/ iotca meiden HERRAN Iesusen Christusen Nimen auxsenshwtauat/ iocaitzes heiden ia meiden Sias.
Sille Jumalan seurakunnalle joka on Korinthissa/ niille pyhitetyille Jesuksen Kristuksen kautta/ niille kutsutuille pyhille/ ynnä kaikkein niiden kanssa/ jotka meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen nimen awuksi huutawat/ jokaises heidän ja meidän sijassa.
1:3 Armo olcoon teille ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:4 Mine kijten minun Jumalani aina teiden tedhen/ sen Jumalan Armon edeste ioca teille annettu on Iesusen Christusen cautta/
Minä kiitän minun Jumalani aina teidän tähden/ sen Jumalan armon edestä joka teille annettu on Jesuksen Kristuksen kautta/
1:5 Ette te oletta caikissa henen cauttans/ rickaxi tehdyt caikissa Opissa ia caikessa Tundemises.
Että te olette kaikissa hänen kauttansa/ rikkaaksi tehdyt kaikissa opissa ja kaikessa tuntemisessa.
1:6 Ninquin se sarna Christusesta ombi teisse wäkeuexi tullut/
Niinkuin se saarna Kristuksesta ompi teissä wäkewäksi tullut/
1:7 Nin ettei teille iossacussa Lahiasa miten puuttu/ Ja waan odottacat meiden HERRAN Iesusen Christusen ilmoitosta.
Niin ettei teillä jossa kussa lahjassa mitään puutu/ Ja waan odottakaat meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen ilmoitusta.
1:8 Joca mös teite loppun asti wahwistapi/ Ette te olisitta nuchtetomat sine meiden Herran Iesusen Christusen peiuene.
Joka myös teitä loppuun asti wahwistaapi/ Että te olisitte nuhteettomat sinä meidän Herran Jesuksen Kristuksen päiwänä.
1:9 Sille Jumala ombi waca/ ionga cautta te cutzuttut oletta henen Poians Iesusen Christusen meiden Herran Osalisuteen.
Sillä Jumala ompi wakaa/ jonka kautta te kutsutut olette hänen Pojansa Jesuksen Kristuksen meidän Herran osallisuuteen.
1:10 Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ Iesusen Christusen meiden Herran Nimen cautta/ Ette te caiki ydhencaltasen Puhen pideisitta/ ia ettei teiden seasan Eriseurat olisi/ Waan piteket wäkeuesti ychte toinen toisens cansa ydhes mieles ia ychteleises lwlosa.
Mutta minä manaan / neuwon teitä rakkaat weljet/ Jesuksen Kristuksen meidän Herran nimen kautta/ Että te kaikki yhdenkaltaisen puheen pitäisitte/ ja ettei teidän seassan eriseurat olisi/ Waan pitäkäät wäkewästi yhtä toinen toisensa kanssa yhdes mielessä ja yhtäläisessä luulossa.
1:11 Sille minun eteheni on tullut teiste/ rackat Weliet/ Chloen perehen cautta/ Ette Rijdhat ouat teiden keskenen.
Sillä minun eteheni on tullut teistä/ rakkaat weljet/ Chloen perheen kautta/ että riidat owat teidän keskenän.
1:12 Nin mine sanon site/ quin itzecuki teiste sanopi/ Mine olen Paualin/ Se toinen/ Mine olen Apollon/ Se colmas/ Mine olen Cephasin/ Se nelies/ mine ole' Christusen.
Niin minä sanon siitä/ kuin itsekukin teistä sanoopi/ Minä olen Pawalin/ Se toinen/ Minä olen Apollon/ Se kolmas/ Minä olen Cephasin/ Se neljäs/ minä olen Kristuksen.
1:13 Quingasta? Lienekö Christus haiotettu? Wai ongo Pauali ristinnaulittu teiden edestenne? Eli olettaco Paualin Nimehen castetut?
Kuinkaste? Lieneekö Kristus hajoitettu? Wi onko Pawali ristiinnaulittu teidän edestänne? Eli oletteko Pawalin nimehen kastetut?
1:14 Mine Kijten Jumala ettei mine ole ychte teite castanut/ wan Crispum ia Gaium/
Minä kiitän Jumalaa etten minä ole yhtään teitä kastanut/ waan Crispum ja Gaium/
1:15 Ettei kengen saa sano/ ette mine minun Nimeheni keten castoin.
Ettei kenkään saa sanoa/ että minä minun nimeheni ketään kastoin.
1:16 Sille moto mine mös castoin Stephanin perehen/ Sijtte em mine tiedhe ios mine iongun mwn castanut olen.
Sillä muotoa minä myös kastoin Stephanin perheen/ Siitä en minä tiedä jos minä jonkun muun kastanut olen.
1:17 Sille ettei Christus minua lehettenyt castaman/ waan Euangeliumi sarnaman/ Ei caualain sanain cansa/ Sempäle ettei Christusen risti turhan menisi.
Sillä ettei Kristus minua lähettänyt kastamaan/ waan ewankeliumia saarnaaman/ Ei kawalain sanain kanssa/ Senpäälle ettei Kristuksen risti turhaan menisi.
1:18 Sille se Puhe Rististe/ ombi yxi hullus nijle iotca cadhotetan. Mutta meille iotca autuaxi tulema/ ombi se Jumalan Weki.
Sillä puhe rististä/ ompi yksi hulluus niille jotka kadotetaan. Mutta meille jotka autuaaksi tulemme/ ompi se Jumalan wäki.
1:19 Sille ette kirioitettu on/ Mine cadotan Wijsasten wijsaudhen/ ia Nijnen Ymmerteuein ymmerdhoxen Mine poisheiten.
Sillä että kirjoitettu on/ Minä kadotan wiisasten wiisauden/ ja niiden ymmärtäwäin ymmärryksen minä pois heitän.
1:20 Cussa ne Wisat ouat? Cussa ne Kirianoppenuet ouat? Cussa te temen Mailman Wijsat ouat? Eikö Jumala ole temen Mailman Wijsautta hulluexi tehnyt?
Kussa ne wiisaat owat? Kussa ne kirjanoppineet owat? Kussa te tämän maailman wiisaat owat? Eikö Jumala ole tämän maailman wiisautta hulluudeksi tehnyt?
1:21 Sille ettei Mailma henen Wijsaudhellans tundenut Jumalata henen Wijsaudhesansa/ Nin kelpasi Jumalan/ tyhme' sarnan cautta wapachta nijte/ iotca sen päle wskouat.
Sillä ettei maailma hänen wiisaudellansa tuntenut Jumalata hänen wiisaudessansa/ Niin kelpasi Jumalan/ tyhmän saarnan kautta wapahtaa niitä/ jotka sen päälle uskowat.
1:22 Senwoxi ette Juttat anouat Mercki/ ia ne Grekit wijsautta etziuet.
Senwuoksi että juuttaat anowat merkkiä/ ja ne krekit wiisautta etsiwät.
1:23 Mutta me sarnama sen Ristinnaulitun Christusen/ Nijlle Juttaille Pahannoxexi/ ia Grekein hulluexi.
Mutta me saarnaamme sen ristiinnaulitun Kristuksen/ Niille juuttaille pahennukseksi/ ja krekein hulluudeksi.
1:24 Mutta nijlle cutzuttuille seke Juttaille ette Grekille/ me sarnama Christuse' Jumalan woimaxi ia Jumalan Wijsaudhexi/
Mutta niille kutsutuille sekä juuttaille että krekille/ me saarnaamme Kristuksen Jumalan woimaksi ja Jumalan wiisaudeksi/
1:25 Sille ette Jumalan * Hulluus/ ombi Wijsambi quin Inhimiset/ Ja Jumalan heickous ombi wäkeuembi quin Inhimiset.
Sillä että Jumalan hulluus/ ompi wiisaampi kuin ihmiset/ ja Jumalan heikkous ompi wäkewämpi kuin ihmiset.
1:26 Catzocat/ rackat Weliet/ teiden cutzumisen päle/ Ei monda Rumilisesta Wijsaat/ ei monda Jalo/ ei mös monda Swresta sughusta cutzutut ole.
Katsokaat/ rakkaat weljet/ teidän kutsumisen päälle/ Ei monta ruumiillisesta wiisaat/ ei monta jaloa/ ei myös monta suuresta suwusta kutsutut ole.
1:27 Waan mite Mailman edes hullu on/ sen ombi Jumala wloswalinut/ Ette hen ne Wijsaat häpien saattais. Ja mite Heicko oli mailman edes/ sen Jumala on wloswalinnut/ Ette hen ne Wäkeuet häpian saattais.
Waan mitä maailman edessä hullu on/ sen ompi Jumala ulos walinnut/ Että hän ne wiisaat häpeään saattaisi. Ja mitä heikkoa oli maailman edessä/ sen Jumala on ulos walinnut/ Että hän ne wäkewät häpeään saattaisi.
1:28 Ja se quin oli wapahatoin/ ia ylencatzottu Mailmasa/ ne on Jumala wloswalinut/ Ja se quin ei miten ole/ Ette hen ne iotca ouat iotakin/ turhaxi tekis.
Ja se kuin on wapaatoin/ ja ylenkatsottu maailmassa/ ne on Jumala uloswalinnut/ Ja se kuin ei mitään ole/ Että hän ne jotka owat jotakin/ turhaksi tekisi.
1:29 Senpäle/ ettei henen edesens yxiken Liha mahdais kerskata.
Senpäälle/ ettei hänen edessänsä yksikään liha mahtaisi kerskata.
1:30 Joista te mös oletta Christusesa Iesusesa/ ioca meille ombi Jumalalda techty Wijsaudhexi/ ia Wanhurskaudhexi/ ia Pyhydhexi/ ia Lunastuxexi.
Joista te myös olette Kristuksessa Jesuksessa/ jotka meille ompi Jumalalta tehty wiisaudeksi/ ja wanhurskaudeksi/ ja pyhyydeksi/ ja lunastukseksi.
1:31 Senpäle (ninquin kirioittu on) ette ioca itzense kerska/ hen kerskakan henens HERRASA.
Senpäälle (niinkuin kirjoitettu on) että joka itsensä kerskaa/ hän kerskatkaan hänens HERRASSA.

* Jumalan hulluus) Euangelium se ombi Jumalan hulluus ia heickous/ sille ne Clokit ia Wijsat piteuet sen hulludhe' edeste. Ja nijlde Tecoinpyhilde/ se cutzuttan Eriseuraxi. Mutta nijlde oikeilda Christituilda se luetan Jumalan wäexi woimaxi ia Wijsaudhexi.


II Lucu.

2:1 JA mine rackat Welieni/ koska mine tulin teiden tykenne/ em mine tullut corckiain Sanain/ eli corkian Wijsaudhen cansa/ teille ilmoittaman site Jumalan Todhistusta.
Ja minä rakkaat weljeni/ koska minä tulin teidän tykönne/ en minä tullut korskein sanoin/ eli korkean wiisauden kanssa/ teille ilmoittaman sitä Jumalan todistusta.
2:2 Sille em mine itzeni pitenyt ninquin mine olisin iotaki tienyt teiden seassanna/ Waan ainostans Iesusen Christusen ia sengi ristinnaulitun.
Sillä en minä itseni pitänyt niinkuin minä olisi jotakin tiennyt teidän seassanne/ Waan ainostansa Jesuksen Kristuksen ja senkin ristiinnaulitun.
2:3 Ja mine olin teiden cansanne heickoudhes ia pelghosa/ ia swre' wapistoxen cansa.
Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa ja pelossa/ ja suuren wapistuksen kanssa.
2:4 Ja minun Puhen ia minun Sarnan/ ei ollut caunistetuissa Jutuisa Inhimisten wijsaudhen ielkin/ Mutta Hengen ia wäen osotuxesa/
Ja minun puheeni ja minun saarnan/ ei ollut kaunistetuissa jutuissa ihmisen wiisauden jälkeen/ Mutta Hengen ja wäen osoituksessa/
2:5 ettei teiden wskonna pidhe seisoman Inhimisten wijsaudhen päle/ Mutta Jumalan wäen päle.
ettei teidän uskonne pidä seisoman ihmisten wiisauden päälle/ Mutta Jumalan wäen päälle.
2:6 Mutta se iosta me puhuma/ ombi quitengin Wijsaus/ ninen Teudhelistein tykene. Ei temen Mailman/ eikä temen Mailman pämiesten Wijsaus/ ioca huickupi.
Mutta se josta me puhumme/ ompi kuitenkin wiisaus/ niiden täydellisten tykönä. Ei tämän maailman/ eikä tämän maailman päämiesten wiisaus/ joka hukkuupi.
2:7 Waan me puhuma sijte sala peitetusta Jumalan Wijsaudhesta/ Jonga JUMala ombi ennen Mailman Alcu edessätenyt meiden Cunniaxi/
Waan me puhumme siitä salaa peitetystä Jumalan wiisaudesta/ Jonka Jumala ompi ennen maailman alkua edessäätänyt meidän kunniaksi/
2:8 Jota eikengen temen Mailman pämiehiste tundenut/ Sille ios he olisit henen tundeneet/ eiuet he olisi ensingen Cunnian HERRA ristinnaulineet.
Jota ei kenkään tämän päämiehistä tuntenut/ Sillä jos he olisit hänen tunteneet/ eiwät he olisi ensinkään kunnian HERRAA ristiinnaulinneet..
2:9 Waan ninquin kirioitettu ombi/ Jota ei yxiken Silme nähnyt ole/ ia ei yxiken Corua ole cwllut/ ia ei ydhegen Inhimisen Sydhemehe' tullut ole site on Jumala nijlle Walmistanut/ iotca he'de racastauae
Waan niinkuin kirjoitettu ompi/ Jota ei yksikään silmä nähnyt ole/ ja ei yksikään korwa ole kuullut/ ja ei yhdenkään ihmisen sydämehen tullut sitä on Jumala niille walmistanut/ jotka häntä rakastawat.
2:10 Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut henen Hengense lepitze/ Sille ette se Hengi caiki cappalet tutkistele/ Ja/ mös Jumaludhen syweydhet.
Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut hänen henkensä läwitse/ Sillä että se Henki kaikki kappaleet tutkistelee/ Ja/ myös jumaluuden sywyydet.
2:11 Sille cuca Inhiminen sen tiete mite Inhimises on/ waan Inhimisen Hengi ioca henesse on? Nin mös eikengen tiedhä mite Jumalassa on/ waan Jumalan Hengi.
Sillä kuka ihminen sen tietää mitä ihmisessä on/ waan ihmisen henki joka hänessä on? Niin myös ei kenkään tiedä mitä Jumalassa on/ waan Jumalan Henki.
2:12 Mutta emme me ole saaneet temen Mailman Henge. waan sen Hengen/ ioca Jumalasta on/ ette me taidhaisima tietä/ mite meille Jumalasta on annettu.
Mutta emme me ole saaneet tämän maailman henkeä. waan sen Hengen/ joka Jumalasta on/ että me taitaisimme tietää/ mitä meille Jumalasta on annettu.
2:13 Jota me mös puhuma ei sencaltaisilla sanoilla quin Inhimilinen Wijsaus opetta/ Waan sencaltaisilla sanoilla quin se Pyhe Hengi opetta/ Ja me Domitzema ne Hengeliset asiat hengelisesta.
Jota me myös puhumme ei sen kaltaisilla sanoilla kuin inhimillinen wiisaus opettaa/ Waan senkaltaisilla sanoilla kuin se Pyhä Henki opettaa/ Ja me tuomitsemme ne hengelliset asia hengellisesti.
2:14 Mutta se loonolinen Inhiminen ei ymmerdhä miteken Jumalan hengeste/ Sille ette se on henelle yxi hulluus/ ia ei taidha site käsitte/ Sille sen pite hengelisesta Domittama'.
Mutta se luonnollinen ihminen ei ymmärrä mitäkään Jumalan Hengestä/ Sillä että se on hänelle yksi hulluus/ ja ei taida sitä käsittää/ Sillä sen pitää hengellisesti tuomittaman.
2:15 Mutta se * Hengelinen caiki asioita Domitzepi/ ia ei hen keldeken Domita.
Mutta se hengellinen kaikkia asioita tuomitseepi/ ja ei hän keltäkään tuomita.
2:16 Sille cuca on tienyt HERRAN mielen? eli cuca tachto henen Neuuo anda? Mutta meille ombi Christusen mieli.
Sillä kuka on tiennyt HERRAN mielen? eli kuka tahtoo hänen neuwoa antaa? Mutta meillä ompi Kristuksen mieli.

* Hengelinen) Se tietä/ ymmerte/ taita/ woipi etc. Tuta site quin ei oma toimi tuta taidha. Eikä mös tiedhe mite Usko eli Euangelium on/ Tesse P. Pauali ombi caiki Weret opettaiat/ ia caikein Eriseuraisten iouckon Dominut.

III. Lucu.

3:1 JA mine rackat Welieni/ en tainut teiden cansan puhua ninquin Hengelisten cansa/ waan ninquin Lihallisten cansa/ ninquin noorein Lasten cansa Christusesa.
Ja minä rakkaat weljeni/ en tainnut teidän kanssan puhua niinkuin hengellisten kanssa/ waan niinkuin lihallisten kanssa/ niinkuin nuorein lasten kanssa Kristuksessa.
3:2 Reeska mine olen teille ioodha Andanut/ ia en Rooca/ Sille ettei te site wiele woineet. Ja ettei te mös nytkä woi/ senpolesta/ ette te wiele oletta Lihalliset.
Rieskaa minä olen teille juoda antanut/ ja en ruokaa/ Sillä ettei te sitä wielä woineet. Ja ettei te myös nytkään woi/ sen puolesta/ että te wielä olette lihalliset.
3:3 Sille nincauuan quin teiden seasan ombi Cateus/ rijta/ ia eripwraus/ Ettekö te sijtte lihalliset ole/ ia waella Inhimisten tauan ielkin?
Sillä niinkauan kuin teidän seassan ompi kateus/ riita/ ja eripuraus/ Etteko te siitä lihalliset ole/ ja waella ihmisten tawan jälkeen?
3:4 Sille/ coska iocu sanopi. Mine olen * Paualin/ Ja se toinen sano/ Mine olen Apollon/ eikö te sis ole Lihalliset.
Sillä/ koska joku sanoopi. Minä olen Pawalin/ Ja se toinen sanoo/ Minä olen Apollon/ eikö te siis ole lihalliset.
3:5 Mike sis Pauali on? Ja mike on Apollo? Palueliat he ouat/ Joinenga cautta te oletta wskolisexi tullut. Ja semmengi ninquin Jumala itzecungi andanut on.
Mikä siis Pawali on? ja mikä on Apollo? Palwelijat he owat/ Joidenka kautta te olette uskolliseksi tullut. Ja silleenkin niinkuin Jumala itse kunkin antanut on.
3:6 Mine olen istuttanut/ Apollo on castanut/ Mutta Jumala on casuon andanut.
Minä olen istuttanut/ Apollo on kastanut/ Mutta Jumala on kaswun antanut.
3:7 Nin ei ole se miten/ ioca istutta/ Eike se ioca castapi/ waan Jumala ioca casten anda.
Niin ei ole se mitään/ joka istuttaa/ Eikä se joka kastaapi/ waan Jumala joka kasteen antaa.
3:8 Mutta se ioca istutta/ ia se ioca casta ychte molemat ouat/ Cumbikin saa palcansa tööns pereste.
Mutta se joka istuttaa/ ja se joka kastaa yhtä molemmat owat/ Kumpikin saa palkkansa työnsä perästä.
3:9 Sille ette me olema Jumalan Apumiehet/ Te oletta Jumalan pellonroocko/ ia Jumalan Rakenus.
Sillä että me olemme Jumalan apumiehet/ Te olette Jumalan pellonruoko/ ja Jumalan rakennus.
3:10 Mine Jumalan armosta/ ioca minulle annettu on/ olen Peruxen laskenut/ ninquin yxi taitaua Rakendaija/ Yxi toinen sen päle rakendacan. Mutta iocainen catzocan/ quinga hen rakenda sen päle.
Minä Jumalan armosta/ joka minulle annettu on/ olen perustuksen laskenut/ niinkuin yksi taitawa rakentaja/ Yksi toinen sen päälle rakentakaan. Mutta jokainen katsotaan/ kuinka hän rakentaa sen päälle.
3:11 Sille mwta perusta eikengen taidha panna/ waan sen quin pandu on/ ioca on Iesus Christus.
Sillä muuta perustaa ei kenkään taida panna/ waan sen kuin pantu on/ joka on Jesus Kristus.
3:12 Jos nyt iocu rakenda temen Peruxen päle * Culda/ hopiata/ Callita Kiwije/ Puita/ Heini/ corssi/
Jos nyt joku rakentaa tämän peruksen päälle Kulta/ hopeata/ kalliita kiwiä/ puita/ heiniä/ korsia/
3:13 Nin tule iocaitzen Teco iulkisexi/ Sille ette se Peiue pite sen selijttemen/ ioca tulessa ilmeisexi tule/ Ja mingecaltainen iocaitzen Teco ombi/ sen Tuli kiusapi.
Niin tulee jokaisen teko julkiseksi/ Sillä että se päiwä pitää sen selittämän/ joka tulessa ilmeiseksi tulee/ Ja minkä kaltainen jokaisen teko ompi/ sen tuli kiusaapi.
3:14 Jos iongun Teco seisopi/ quin hen sen päle rakendanut ombi/ nin hen Palcansa saapi.
Jos jonkun teko seisoopi/ kuin hän sen päälle rakentanut ompi/ niin hän palkkansa saapi.
3:15 Mutta ios iongun Teco ylespala/ nin hen wahingon saapi. Mutta hen itze tule autuaxi/ Nin quitengin quin Tulen lepitze.
Mutta jos jonkun teko ylös palaa/ niin hän wahingon saapi. Mutta hän itse tulee autuaaksi/ Niin kuitenkin kuin tulen läwitse.
3:16 Ettekö te tiedhä/ ette te oletta Jumalan Templi/ ia Jumalan Hengi teisse asupi?
Etteko te tiedä/ että te olette Jumalan templi/ ja Jumalan Henki teissä asuupi?
3:17 Jos iocu Jumalan Templin riuapi/ sen Jumala cadhottapi. Sille ette Jumalan Templi ombi pyhe quin oletta te.
Jos joku Jumalan templin riiwaapi/ sen Jumala kadottaapi. Sillä että Jumalan templi ompi pyhä kuin olette te.
3:18 Elken itzens kengen pettäkö. Jos iocu teiden keskenenne henens lwle wijsaaxi/ se tulkon hulluxi tesse mailmasa/ ette hen machtaisi wijsas olla.
Älkään itsensä kenkään pettäkö. Jos joku teidän keskenänne hänens luule wiisaksi/ se tulkoon hulluksi tässä maailmassa/ että hän mahtaisi wiisas olla.
3:19 Sille temen Mailman wijsaus ombi hulluus Jumalan tykene. Sille ette kiriotettu on/ Hen käsitte ne wijsaat heiden caualuxisans.
Sillä tämän maailman wiisaus ompi hulluus Jumalan tykönä. Sillä että kirjoitettu on/ Hän käsittää ne wiisaat heidän kawaluksissansa.
3:20 Ja taas/ HERRA hen tietä ninen wijsasten aijatoxet/ ette ne ouat turhat.
Ja taas/ HERRA hän tietää niiden wiisasten ajatukset/ että ne owat turhat.
3:21 Senteden elken yxiken Inhimisiste kerskatco. Caiki ouat teiden omat/
Sentähden älkään yksikään ihmisistä kerskatko. Kaikki owat teidän omat/
3:22 olis echke Pauali eli Apollo/ Cephas taicka mailma/ Olis echke Eleme eli Coolema/ taicka nykyset eli tuleuaiset * caiki ouat teiden omanna/
olisi ehkä Pawali eli Apollo/ Cephas taikka maailma/ Olisi ehkä elämä eli kuolema/ taikka nykyiset eli tulewaiset kaikki owat teidän omanne/
3:23 Mutta te oletta Christusen waan Christus ombi Jumalan.
Mutta te olette Kristuksen waan Kristus ompi Jumalan.

* Culda) Se on sanottu Sarnasta/ ia Opetuxesta iota taicka Usko' parenoxeen eli Wehenoxeen opetettu on. Nyt ei yxiken oppi Cooleman hetkelle/ eli Domiopeiuelle/ taicka iossa cussa Waarasa piste/ ellei hen culutetaan/ Mutoin ios ei se ole selkie Jumalan sana/ Joca itzens kylle leute Omassatunnosa.

IV Lucu

4:1 SIxi iocainen meite piteken/ ette me olema Christusen Palueliat/ ia haltiat Jumalan salaisudhen ylitze.
Siksi jokainen meitä pitäkään/ että me olemme Kristuksen palwelijat/ ja haltijat Jumalan salaisuuden ylitse.
4:2 Nyt se waiuoin Haltijoilda etziten/ ette he leuteisijt vskolisexi.
Nyt se waiwoin haltijoilta etsitään/ että he löytäisiin uskolliseksi.
4:3 Mutta wähe mine sijte tottelen/ ette mine teilde domitaan/ eli Inhimilisest * Peiueste. En mine domitze itzeke' minuani.
Mutta wähän minä sitä tottelen/ että minä teiltä tuomitaan/ eli inhimillisestä päiwästä. En minä tuomitse itsekin minuani.
4:4 Em mine tiedhä miten cansani/ Mutta em mine ole senpolesta wanhurskautettu/ Waan HERRA ombi se ioca minua domitze.
En minä tiedä miten kanssani/ Mutta en minä ole sen puolesta wanhurskautettu/ Waan HERRA ompi se joka minua tuomitsee.
4:5 Senteden elkette domitco ennen aica/ Sihenasti quin HERRA tulepi/ ioca mös site walkiuteen saatta/ quin Pimeydhes peitetty on/ ia iulghistapi Sydhemein aiwotuxet/ Silloin itzecukin Cunnian saapi Jumalalda.
Sentähden älkäätte tuomitko ennen aikaa/ Siihenasti kuin HERRA tuleepi/ joka myös sitä walkeuteen saattaa/ kuin pimeydessä peitetty on/ ja julkistaapi sydämen aiwoitukset/ Silloin itsekukin kunnian saapi Jumalalta.
4:6 Mutta neite/ rackat weliet/ mine olen minun ia Apollon päle wlostoimittanut/ teiden techten/ Ette te meiste oppisitta/ ettei kengen enemin itzestens pideisi quin nyt kirioitettu on. Senpäle ettei yxiken toinen toistansa wastan/ pidhe ionghun miehen tedhen itzense ylespaisuttaman.
Mutta näitä/ rakkaat weljet/ minä olen minun ja Apollon päälle ulos toimittanut/ teidän tähten/ Että te meistä oppisitte/ ettei kenkään enemmin itsestänsä pitäisi kuin nyt kirjoitettu on. Sen päälle ettei yksikään toinen toistansa wastaan/ pidä jonkun miehen tähden itsensä ylöspaisuttaman.
4:7 Sille ette cuca ombi sinun edespannut? Taicka mite sinulla ombi iota ei sine ole saanut? Jos sine nyt saanut olet? Mites sis itzees kerskat/ ninquin et sine ensingen saanut olis?
Sillä että kuka ompi sinun edespannut? Taikka mitä sinulla ompi jota ei sinä ole saanut? Jos sinä nyt saanut olet? Mitäs siis itseesi kerskaat/ niinkuin et sinä ensinkään saanut olisi?
4:8 Jo te oletta nyt rauitud/ Jo te oletta hötyneet. Ilman meite te wallitzetta/ Ja ioska Jumala ette te wallitzisitta/ Senpäle ette mekin madhaisima teidhen cansan wallita.
Jo te olette nyt rawitut/ Jo te olette hyötyneet. Ilman meitä te wallitsette/ Ja josko Jumala että te wallitsitte/ Sen päälle että mekin mahtaisimme teidän kanssani wallita.
4:9 Sille mine lwlen/ Ette Jumala ombi meite Apostolita wlosandanut caikein hoonomaxi/ ninquin ne surmattauat. Sille ette me olema Mailman/ Engelein/ ia Inhimisten Ihmehexi tulluet.
Sillä minä luulen/ Että Jumala ompi meitä apostolia ulos antanut kaikkein huonommaksi/ niinkuin ne surmattawat. Sillä että me olemme maailman/ enkelein/ ja ihmisten ihmeeksi tulleet.
4:10 Me olema Tompelit Christusen tedhe'/ Mutta te oletta wijsat Christusesa. Me heicot/ Mutta te wäkeuet. Te cunnialiset/ Mutta me ylencatzotud.
Me olemme tomppelit Kristuksen tähden/ Mutta te olette wiisaat Kristuksessa. Me heikot/ Mutta te wäkewät. Te kunnialliset/ Mutta me ylenkatsotut..
4:11 Haman tehen hetke' asti me kerssime nelke ia iano/ ia olema alasti/ ia Coruapwstilla lödheme/ ia ei ole meille wissia Coto/ ia waiua näemme töte tehden omilla Käsillem.
Hamaan tähän hetkeen asti me kärsimme nälkää ja janoo/ ja olemme alasti/ ja korwapuustilla löydämme/ ja ei ole meille wissiä kotoa/ ja waiwaa näemme työtä tehden omilla käsillämme.
4:12 Coska meite pahasti puhuta'/ Nin me hyuesti lausuma. Coska meite wainota'/ nin me kerssime.
Koska meitä pahasti puhutaan/ Niin me hywästi lausumme. Koska meitä wainotaan/ niin me kärsimme.
4:13 Coska meite pilcata'/ nin me rucolema. Me olema ninquin mailman * kirotus/ ia iocaitze' Inhimisen Marraswffri tehe' peiuen asti.
Koska meitä pilkataan/ niin me rukoilemme. Me olemme niinkuin maailman kirous/ ja jokaisen ihmisen marrasuhri tähän päiwään asti.
4:14 Eipe mine täte kirioita ette mine teite häweisen/ Wan mine manan teite ninquin minun rackaita Lapsiani/
Eipä minä tätä kirjoita että minä teitä häwäisen/ Waan minä manaan teitä niinkuin minun rakkaita lapsiani/
4:15 Sille echke teille olis epelucuiset Mestarit Christusesa/ nin ei ole teille quitengan monda Ise/ Sille ette mine olen teite Christusesa Iesusesa synnyttenyt Euangelium lepitze.
Sillä ehkä teille olisi epälukuiset mestarit Kristuksessa/ niin ei ole teille kuitenkaan monta isää/ Sillä että minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa synnyttänyt ewankeliumin läwitse.
4:16 Senteden mine manan teite/ Olcatta minun Tauoittaijani.
Sentähden minä manaan teitä/ Olkaatte minun tawoittajani.
4:17 Sen saman syyn tedhen/ mine lehetin Timotheusen teille/ ioca on minun racas Poican/ ia Uskolinen HERRASA/ ette henen pite muistuttaman teille minun Tieni/ iotca ouat Christusesa/ Ninquin mine iocapaicas caikisa Seurakunnisa opetan.
Sen saman syyn tähden/ minä lähetin Timotheusen teille/ joka on minun rakas poikani/ ja uskollinen HERRASSA/ että hänen pitää muistuttamam teille minun tieni/ jotka owat Kristuksessa/ Niinkuin minä jokapaikassa kaikissa seurakunnissa opetan.
4:18 Nin ouat mutomat teiste ylespaisunuet/ quin em mine ensingen teiden tygen tuleua olisi.
Niin owat muutamat teistä ylöspaisuneet/ kuin en minä ensinkään teidän tykön tulewa olisi.
4:19 Mutta ennen palio aica mine tulen teiden tygen (ios HERRA tachto) Ja tadhon tiete/ ei ninen ylespaisunutten sana/ mutta auwun.
Mutta ennen paljon aikaa minä tulen teidän tykön (jos HERRA tahtoo) Ja tahdon tietä/ ei niiden ylöspaisuneitten sana/ mutta awun.
4:20 Sille ette Jumala' Waldakunda ei seiso puhesa/ waan woimasa.
Sillä että Jumalan waltakunta ei seiso puheessa/ waan woimassa.
4:21 Cu'man te tadhotta? Tulengo mine Witzan cansa teiden tygen/ taicka Rackaudhella ia Hengen siweydhella?
Kumman te tahdotte? Tulenko minä witsan kanssa teidän tykön/ taikka rakkaudella ja Hengen siweydellä?

* Inhimilisest peiuest) Se on Inhimisen Domio/ kijtos ia ylistos nijste/ ioista he palio piteuet/ Ette ioista kieupi Swri sanoma/ ne me cutzuma/ Cu'nialisexi/ armolisexi/ ialoxi/ ke'pixi etc. Ninquin teme loonolinen peiue Auringons ia walkeudhens cansa/ caiki mite öö oli pimittenyt/ wastudest kirkasta/ iulgista ia osotta. Iere. 17. * Kirotus) Grekixi se on Katharma eli Peripsema Marraswffri/ Latinaxi
Piaculu'/ cutzutan se Inhiminen/ ioca ombi sencaltaisen pahan töön tehnyt/ ette me lulema Jumalan seke Maan ette Inhimiset henen tedens kirouan ia pereti cadhottauan. Sentede'/ coska he sen sama' mestasit/ nin he lulit heidens sen kirotuxen weltenehens/ ia sen Maan perghanehens. Sencaltainen Maraswffri oli mös Jonas Propheta/ Coska hen Merehen heitettijn. Toisinans Pacanat ia Juttat otit iongun wighattoman Inhimisen/ coska nin swri Witzaus Maakunnissa oli/ ia lwlit sencaltaisen Marraswffrin cautta sen Witzauxen asettua'/ heitit sen Merehen/ ia sanoit. Sine olet meiden Marraswffri/ ette meden pite pestetuxi tullema' Jwri nin Mailma nyt lwle/ ette seke Apostolit ia ne Euangeliumin sarnaijat/ ouat caikein pahimat ia wahingolisemat Inhimiset Maan päle. Jos he quittit heiste olisit/ nin caiki hyuesti seisois/ ia olisit caikista Wastoinkieumisesta wapaat/ Ja olisit sen cautta Jumalalle swren palueluxen tehneet. Joh xvj.

V. Lucu.

5:1 JUlkisesta cwlupi teiden keskenen Hooruus/ ia sencaltainen Horuus/ iosta eiuet Pacanatka tiedhä sanoa/ Ette iocu hene' Isens Emenen pite.
Julkisesti kuuluupi teidän keskenän huoruus/ ja senkaltainen huoruus/ josta eiwät pakanatkaan tiedä sanoa/ Että joku hänen isänsä emännän pitää.
5:2 Ja te oletta ylespaisuneet/ iosta teiden paramin tuli idkie/ Senpäle ette se ioca sencaltaisen Töön tehnyt on/ teiden seastan poisotetaisijn.
Ja te olette ylös paisuneet/ josta teidän paremmin tulee itkeä/ Sen päälle että se joka senkaltaisen työn tehnyt on/ teidän seastan pois otettaisiin.
5:3 Mutta mine tosin ioca Rumin cansa poisolen/ quitengin Hengen cansa tykenolen/ nin olen io quin tykenoleua päättenyt sen ylitze ioca sencaltaisen tehnyt on/
Mutta minä tosin joka ruumiin kanssa pois olen/ kuitenkin Hengen kanssa tykön olen/ niin olen jo kuin tykön olewa päättänyt sen ylitse joka senkaltaisen tehnyt on/
5:4 meiden HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN NIMEEN/ teiden cocontulemisesa ynne minun Hengeni cansa/ ia meiden HERRAN Iesusen CHristusen Woiman cansa/
meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen nimeen/ teidän kokoontulemisessa ynnä minun henkeni kanssa/ ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen woiman kanssa/
5:5 ette HEN ylenannetaisijn Perkelen Haltuun Lihan cadhotoxeen/ Senpäle ette Hengi autuaxi tulis sinä Herran Iesusen peiuenä.
että hän ylenannettaisiin perkeleen haltuun lihan kadotukseen/ Sen päälle että henki autuaaksi tulisi sinä Herran Jesuksen päiwänä.
5:6 Ei ole teiden Kerskauxen hyue. Eikö te tiedhe/ ette yxi wähe Hapatos caiken Taikinan hapatta?
Ei ole teidän kerskauksen hywä. Eikö te tiedä/ että yksi wähä hapatus kaiken taikinan hapattaa?
5:7 Senteden wlospergatka se wanha Taikina/ ette te tulisitta * Wdhexi Taikinaxi/ ninquin te oletta mös happamattomat. Sille ette meille o'bi mös yxi Päsieis Lammas/ ioca on Christus/ meiden edhesten Wffrattu.
Sentähden ulos perkatkaa se wanha taikina/ että te tulisitte uudeksi taikinaksi/ niinkuin te olette myös happamattomat. Sillä että meille ompi myös pääsiäislammas/ joka on Kristus/ meidän edestän uhrattu.
5:8 Senteden pitekem meiden Päsieisen/ ei sijnä wanhas hapatoxes/ eike mös Pahudhen ia Wärydhen hapatoxes Waan sijnä Puchtaudhen ia Totudhen happamattomas Taikinasa.
Sentähden pitäkäämme meidän Pääsiäisen/ ei siinä wanhassa hapatuksessa/ eikä myös pahuuden ja wääryyden hapatuksessa. Waan siinä puhtauden ja totuuden happamattomassa taikinassa.
5:9 Mine olen teille kirioittanut Lehetuskiriasa/ Ettei teiden pidheisi secandeman Salawoteisten cansa.
Minä olen teille kirjoittanut lähetyskirjassa/ Ettei teidän pitäisi sekaantuman salawuoteisten kanssa.
5:10 Em mine site aijattele temen Mailman Salawoteisista/ enge Ahneista/ enge Ratelijsta/ enge Epeiumalden Paluelijsta/ Mwtoin tulis teiden * Mailmasta poispaeta.
En minä sitä ajattele tämän maailman salawuoteisista/ enka ahneista/ enkä raatelijoista/ enkä epäjumalten palwelijoista/ Muutoin tuli teidän maailmasta pois paeta.
5:11 Mutta nyt mine olen teille kirioittanut/ ettei teiden pidhe nihin secaundeman/ quin on/ Jos iocu quin Weliexi cutzutan/ olis Salawoteinen/ taicka Ahnas eli Epeiumalden Paluelia/ taicka Pilcaija eli Joomari/ taicka Röueri/ Elkette sencaltaisen cansa ensingen söökö.
Mutta nyt minä olen teille kirjoittanut/ ettei teidän pidä niihin sekaantuman/ kuin on/ Jos joku kuin weljeksi kutsutaan/ olis salawuoteinen/ taikka ahnas eli epäjumalten palwelija/ taikka pilkkaaja eli juomari/ taikka ryöwäri/ Älkäätte senkaltaisen kanssa ensinkään syökö.
5:12 Sille mite minun tule domita nijte iotca Wlcona ouat? Eikö te nijte domitze iotca siselle ouat?
Sillä mitä minun tulee tuomita niita jotka ulkona owat? Eiko te niitä tuomitse jotka sisällä owat?
5:13 Mutta Jumala ne domitze/ iotca wlcona ouat. Aijakat mös itze pois tyköenne se/ ioca paha on.
Mutta Jumala ne tuomitsee/ jotka ulkona owat. Ajakaa myös itse pois tyköänne se/ joka paha on.

* Wdhexi Taikinaxi (Pyhisse Inhimisis ombi wiele aina Syndi alallansa/ ioca vlospyhijttemen pite. Sentedhen hen sano/ te oletta Happamattomat/ se on/ te oletta Pyhet Mutta souittaca nin/ ette te caiki tyni wlospyhitte/ ia tulcata caikenni puchtaxi/ ia vdhexi taikinaxi cocona's. * Mailmasta poispaeta) Joca ei tachto pahain Inhimisten seasa olla/ henen pite caikesta Mailmasta pakeneman. Senteden hen tachto ette meiden pite pakeneman Pahoija Christilisi/ taicka sijte Nimeste lopuisit eli heidhens paranaisit. Sille ette ne Christittömet eipe ne Welijexi/ Opetuslapsexi eikä Christilisexi cutzuta.

VI. Lucu.

6:1 MIxi Jocu teiste/ iolla ombi toisen cansa iotakin Asia/ malta ridhelle ninen Wärein edhesse/ ia ei Pyhein edhesse? Eikö te tiedhe ette ne Pyhet pite Maliman Domitzeman
Miksi joku teistä/ jolla ompi toisen kanssa jotakin asiaa/ malttaa riidellä niiden wääräin edessä/ ja ei pyhäin edessä? Eikö te tiedä että ne pyhät pitää maailman tuomitsemaan.
6:2 Jos nyt sis Mailman pite teilde Domittaman? Eikö te sis kylle hyuet ole nite pienemitä Asioita Domitzemaan?
Jos nyt siis maaiman pitää teiltä tuomittaman? Eikö te siis kyllä hywät ole niitä pienempiä asioita tuomitseman?
6:3 Ettekö te tiedhe/ ette meiden pite Engeleite Domitzeman? Quinga palio enemin ne aijaliset Asiat?
Ettekö te tiedä/ että meidän pitää enkeleitä tuomitseman? Kuinka paljon enemmin ne ajalliset asiat?
6:4 Mutta te/ coska teille ombi iotacuta Asia aijalisesta Hywuydhesta/ Nin te otatta ne iotca Seurakunnas ylencatzotut ouat/ ia asetat heite Domarixi.
Mutta te/ koska teille ompi jotakuta asiaa ajallisesta hywyydestä/ Niin te otatte ne jotka seurakunnassa ylenkatsotut owat/ ja asetat heitä tuomariksi.
6:5 Teille häpijexi mine madhan neite sano. Eikö ensingen ole ychten Wijsasta teiden seasan? Eli iocu toinen quin taidhais domita Welien ia Welien keskusen?
Teille häpeäksi minä mahdan näitä sanoa. Eikö ensinkään ole yhtään wiisasta teidän seassan? Eli joku toinen kuin taitaisi tuomita weljen ja weljen keskenän?
6:6 Waan se yxi welij rijtele sen toisen weliens cansa/ Ja sijttekin Uskomattomaidhe' edhes.
Waan se yksi weli riitelee toisen weljensä kanssa/ Ja sittenkin uskomattoimaiden edessä.
6:7 Nin o'bi io caikiten Wica teiden seasan/ ette te toinen toisens ca'sa kieutte Oikiude' eten/ Mixei te paramin wärytte kerssi? Mixei te ennen soo teiten wahingoitetta?
Niin ompi jo kaikiten wika teidän seassan/ että te toinen toisensa kanssa käytte oikeuden eteen/ Miksei te paremmin wääryyttä kärsi? Miksei te ennen suo teitän wahingoitettaa?
6:8 Ja itze te wärydhen ia wahingon teette/ ia sengi teiden welieine.
Ja itse te wääryyden ja wahingon teette/ ja senkin teidän weljeinne.
6:9 Eikö te tiedhe/ ettei ne Wäret pidhe Jumalan Waldakunda perimen?
Eikö te tiedä/ ettei ne wäärät pidä Jumalan waltakuntaa perimän?
6:10 Elkette andaco teiden wietelle/ Eikä Salawoteiset/ eikä Epeiumalden Palueliat/ eikä Hoorintekiet/ eikä Heikurit/ eikä ne iotca Piltien cansa macauat/ eikä Warcat/ eikä Ahneet/ eikä Joomarit/ eikä pilcaijat/ eikä Röuerit pidhe Jumalan waldakunda perimen.
Älkäätte antako teidän wietelle/ Eikä salawuoteiset/ eikä epäjumalten palwelijat/ eikä huorintekijät/ eikä heikurit/ eikä ne jotka pilttien kanssa makaawat/ eikä warkaat/ eikä ahneet/ eikä juomarit/ eikä pilkkaajat/ eikä ryöwärit pidä Jumalan waltakuntaa perimän.
6:11 Ja sencaltaiset te Mutomat olitta/ Mutta te oletta poispestyt/ te oletta pyhitetyt/ te oletta Wanhurskautetut HERRAN Iesusen Christusen Nimen cautta/ ia meiden Jumalan Hengen cautta.
Ja senkaltaiset te muutamat olitte/ Mutta te olette pois pestyt/ te olette pyhitetyt/ te olette wanhurskautetut HERRAN Jesuksen Kristuksen nimen kautta/ ja meidän Jumalan Hengen kautta.
6:12 Caiki ouat minulle luualiset/ Waan ei caiki ole hyuexi. Caikissa ombi minulle walta/ Mutta em mine kenengen alamainen ole.
Kaikki owat minulle luwalliset/ Waan ei kaikki ole hywäksi. Kaikissa ompi minulla walta/ Mutta en minä kenenkään alamainen ole.
6:13 Rooca ombi watza warten säätty/ ia watza rooca warten/ Mutta Jumalan pite temen ia sen hukuttaman. Mutta ei Rumis ole säätty Hooruteen/ waan HERRalle/ ia HerRA Rumille.
Ruoka ompi watsaa warten säädetty/ ja watsa ruokaa warten/ Mutta Jumalan pitää tämän ja sen hukuttaman. Mutta ei ruumis ole säädetty huoruuteen/ waan Herralle/ ja HERRA ruumiille.
6:14 Mutta Jumala ombi HERRAN ylesherettenyt/ nin henen mös pite meite ylesheretteme'/ hene' woimans lepitze.
Mutta Jumala ompi HERRAN ylösherättänyt/ niin hänen myös pitää meitä ylösherättämän/ hänen woimansa läwitse.
6:15 Eikö te tiedhe/ ette teiden Rumijt Christusen iäsenet ouat? Pidheiskö sis minun ottaman Christusen iäsenet ia Hooran iäsenixi ne tekemen? Pois se.
Eikö te tiedä/ että teidän ruumiit Kristuksen jäsenet owat? Pitäisikö siis minun ottaman Kristuksen jäsenet ja huoran jäseniksi ne tekemään? Pois se.
6:16 Taicka eikö te tiedhe/ ette se ioca Hooraan rychty/ hen on yxi Rumis sen cansa? Sille he tuleuat (ma hen) caxi ydhexi Lihaxi.
Taikka eikö te tiedä/ että se joka huoraan ryhtyy/ hän on yksi ruumis sen kanssa? Sille he tulewat kaksi yhdeksi lihaksi.
6:17 Mutta ioca Hoorahan rychty/ se on yxi hengi henen cansans.
Mutta joka huoraan ryhtyy/ se on yksi henki hänen kanssansa.
6:18 Welteket Hoorutta. Caiki synnit iotca Inhiminen tekepi/ ne ouat wlcona Rumihista/ Waan se ioca Hooriteke se syndi tekepi omas Rumisans.
Wälttäkäät huoruutta. Kaikki synnit jotka ihminen tekeepi/ ne owat ulkona ruumiista/ Waan se joka huorintekee se syntiä tekeepi omassa ruumiissansa.
6:19 Wai eikö te tiedhe/ ette teiden Rumin on se Pyhen Hengen Templi/ ioca teisse ombi/ ionga te Jumalalda saitta/ ia eipe te ole teiden omanne? Sille te oletta Callista ostetut.
Wai eikö te tiedä/ että teidän ruumiin on se Pyhän Hengen templi/ joka teissä ompi/ jonka te Jumalalta saitte/ ja eipä te ole teidän omanne? Sillä te olette kalliisti ostetut.
6:20 Senteden cunnijoittaca sis Jumala teiden Rumisan/ ia teiden Hengesen/ iotca Jumalan ouat.
Sentähden kunnioittakaa siis Jumala teidän ruumiissan/ ja teidän hengessän/ jotka Jumalan owat.

VII Lucu.

7:1 MUtta nyt nijste quin te minulle kirioititta/ mine Wastan. Hyue se ombi Inhimiselle/ ettei he' waimohon rupeisi/
Mutta nyt niistä kuin te minulle kirjoititte/ Minä wastaan. Hywä se ompi ihmiselle/ ettei hän waimoon rupeisi/
7:2 Mutta quitengi Hoorutta carttain/ piteken itzecukin oman Waimonsa/ Ja iocainen oman Miehense piteken.
Mutta kuitenkin huoruutta karttain/ pitäkään itsekukin oman waimonsa/ ja jokainen oman miehensä pitäkään.
7:3 Mies andakan Waimonsa sen cochtulisen Mielisudhen/ Samalmoto mös Waimo Miehellens.
Mies antakoon waimonsa sen kohtuullisen mielisyyden/ samalla muotoa myös waimo miehellensä.
7:4 Ei ole waimolla walta omalle rumillans/ waan Miehen. Samalmoto mös Miehelle ei ole walta rumillens/ waan waimon.
Ei ole waimolla walta omalle ruumiillensa/ waan miehen. Samalla muotoa myös miehellä ei ole walta ruumiillensa/ waan waimon.
7:5 Elkette toinen toistanne wältekö/ iollei se ole molembaidhen Sosiosta iongun hetken/ ette teille iouto olis pastota ia rucoella/ Ja tulcat taas iellense ychten/ senpäle ettei Satanas teite kiusaisi teiden Haureudhen polesta.
Älkäätte toinen toistanne wälttäkö/ jollei se ole molempien suosiosta jonkun hetken/ että teillä jouto olis paastota ja rukoilla/ Ja tulkaat taas jällens yhteen/ sen päälle ettei satana teitä kiusaisi teidän haureuden puolesta.
7:6 Mutta sencaltaista mine sanon teille somisen ielken/ ia ei Keskyn ielken.
Mutta sen kaltaista minä sanon teille suomisen jälkeen/ ja ei käskyn jälkeen.
7:7 Waan mine tadhoisin/ ette Caiki Inhimiset nin olisit quin mine olen. Mutta iocaitzella ombi erinomaine' Lahia Jumalalda/ Ydhelle nin/ ia toisella nein.
Waan minä tahtoisin/ että kaikki ihmiset niin olisit kuin minä olen. Mutta jokaisella ompi erinomainen lahja Jumalalta/ Yhdellä niin/ ja toisella näin.
7:8 Mine sanon tosin nijlle Naimattomille ia Leskille/ Se ombi heille hyue ios he mös ouat ninquin mine/
Minä sanon tosin niille naimattomille ja leskille/ Se ompi heille hywä jos he myös owat niinkuin minä/
7:9 Waan ellei he woi heidens pidhette/ nin naikaat/ Sille parambi on naidha quin pala.
Waan ellei he woi heitäns pidättää/ niin naikaat/ Sillä parempi on naida kuin palaa.
7:10 Mutta Nainehita keskepi/ em mine/ waan HERRA/ Ettei Waimon pidhe erijemen Miehestens.
Mutta naineita käskee/ en minä/ waan HERRA/ Ettei waimon pidä eriämään miehestänsä.
7:11 Mutta ios hen erije/ nin olcoon Naimata/ taicka sopicahan Miehense cansa. Ja elken Mies hylietkö Waimonsa.
Mutta jos hän eriää/ niin olkoon naimatta/ taikka sopikoon miehensä kanssa. Ja älkään mies hyljätkö waimonsa.
7:12 Waan nijlle muille/ mine sanon/ ia ei HERRA/ Jos iollaki Welielle ombi vskomatoin Waimo/ ia se sama mielistupi henen cansans asuman/ elken site itzestens eroittako.
Waan niille muille/ minä sanon/ ja ei HERRA/ Jos jollakin weljellä ompi uskomatoin waimo/ ja se sama mielistyypi hänen kanssansa asumaan/ älkään sitä itsestänsä eroittako.
7:13 Ja ios iollaki waimolla ombi Uskomatoin Mies/ ia hen tachto sen cansa asua/ elken hende itzestens eroittako.
Ja jos jollakin waimolla ompi uskomatoin mies/ ja hän tahtoo sen kanssa asua/ älkään häntä itsestänsä eroittako.
7:14 Sille se Uskotoin Mies o'bi waimons cautta * Pyhitetty/ ia se vskomatoin Waimo pyhiteteen Miehens cautta/ Mwtoin olisit teide' Lapsenna saastaiset/ waan nyt he ouat pyhitetyt.
Sillä se uskotoin mies ompi waimonsa kautta pyhitetty/ ja se uskomatoin waimo pyhitetään miehensä kautta/ Muutoin olisit teidän lapsenne saastaiset/ waan nyt he owat pyhitetyt.
7:15 Mutta ios se Uskomatoin itzense eroitta/ nin anna henen eroitta. Eipe ole welij taicka Sisar sidhottu orijauteen semmotoisis menois/ Mutta rauhasa ombi Jumala meite cutzunut.
Mutta jos se uskomatoin itsensä eroittaa/ niin anna hänen eroittaa. Eipä ole weli taikka sisar sidottu orjuuteen semmotoisissa menoissa/ Mutta rauhassa ompi Jumala meitä kutsunut.
7:16 Sille quingas tiedhet waimo/ ios sine Miehes taidhat autuaxi saatta? Eli sine Mies quingas tiedhet/ ios sine taidhat waimos autuaxi saatta?
Sillä kuinkas tiedät waimo/ jos sinä miehesi taidat autuaaksi saattaa? Eli sinä mies kuinkas tiedät/ jos sinä taidat waimosi autuaaksi saattaa?
7:17 Quitengi ninquin Jumala itzecullengi on vlosiacanut. Jocainen nin waeldakan quin HErra on henen cutzunut/ ia nin mine caikissa Seurakunnisa säädhen.
Kuitenkin niinkuin Jumala itsekullenkin on ulos jakanut. Jokainen niin waeltakaan kuin Herra on hänen kutsunut/ ja niin minä kaikissa seurakunnissa säädän.
7:18 Jos iocu Ymberileickattu o'bi cutzuttu/ elken se * Esinachka halatko. Jos iocu on Esinahas cutzuttu/ elken se a'dako itze's Ymberileikata.
Jos joku ympärileikattu omp kutsuttu/ älkään se esinahkaa halatko. Jos joku on esinahassa kutsuttu/ älkään se antako itsensä ympärileikata.
7:19 Ymberileicka9 ei miten ole/ ia Esinachka ei ole miten/ wan Jumala' Keskyde' pitemys.
Ympärileikkaus ei mitään ole/ ja esinahka ei ole mitään/ waan Jumalan käskyjen pitämys.
7:20 Jocaine' olcon sijnä Cutzumises/ ioho'ga he' cutzuttu on.
Jokainen olkoon siinä kutsumisessa/ johonka hän kutsuttu on.
7:21 Jos sine olet Oriaxi cutzuttu/ ele site murehdhi/ Quitengi ios sine taidhat wapaxi tulla/ nin nautitze site sen paramin.
Jos sinä olet orjaksi kutsuttu älä sitä murehdi/ Kuitenkin jos sinä taidat wapaaksi tulla/ niin nautitse sitä sen paremmin.
7:22 Sille ette ioca Oriaxi on cutzuttu HERrasa/ se on HErran Wapach. Samalmodolla/ ioca on cutzuttu Wapadexi/ hen on Christusen palueliaxi tullut.
Sillä että joka orjaksi on kutsuttu Herrassa/ se on Herran wapaa. Samalla muodolla/ joka on kutsuttu wapaana/ hän on Kristuksen palwelijaksi tullut.
7:23 Te oletta callihista ostetudh/ elket Inhimisten Oriat olgho.
Te olette kalliisti ostetut/ älkäät ihmisten orjat olko.
7:24 Itze cukin (rackat Welieni) iossa hen cutzuttu on/ sijnä hen olcan Jumalan tykenä.
Itse kukin (rakkaat weljeni) jossa hän kutsuttu on/ siinä hän olkaan Jumalan tykönä.
7:25 Mutta Neitzydhest ei ole minulla HErran Keskyä/ quitengin mine sanon minun neuuoni/ ninquin Laupiudhen saanut HErralda vskolissa ollaxeni.
Mutta neitsyistä ei ole minulla Herran käskyä/ kuitenkin minä sanon minun neuwoni/ niinkuin laupeuden saanut Herralta uskollisissa ollakseni.
7:26 Nin mine sis lwle' sen Hyue' oleua' nykysen Tuska' teden/ ette hyue on Inhimisen nin olla. Jos sine olet waimoho' sidottu/ ele pyde eroitosta.
Niin minä siis luulen sen hywän olewan nykyisen tuskan tähden/ että hywä on ihmisen niin olla. Jos sinä olet waimoon sidottu/ älä pyydä eroitusta.
7:27 mutta ios sine olet waimotoin ele pyde waimo.
mutta jos sinä olet waimotoin älä pyydä waimoa.
7:28 Mutta ios sine nait/ et sine syndi tee. Ja ios Neitzyt hoolepi/ nin ei he' syndi tee. Quite'gin sencaltaiset sauat Waiua' rumisansa. Mutta mine kernasti teite armaitzen.
Mutta jos sinä nait/ et sinä syntiä tee. Ja jos neitsyt huoleepi/ niin ei hän syntiä tee. Kuitenkin senkaltaiset saawat waiwan ruumiissansa. Mutta minä kernaasti teitä armaitsen.
7:29 Mutta sen mine sano' teille/ rackat Weliet/ se aica o'bi lyhyd. Edespäin ombi ymmertäpä/ ette ne ioilla Waimot on/ olisit ninquin heille ei olisickan/
Mutta sen minä sanon teille/ Rakkaat weljet/ se aika ompi lyhyt. Edespäin ompi ymmärtäwä/ etta ne joilla waimot on/ olisit niinkuin heillä ei olisikaan/
7:30 Ja ne iotca idkeuet/ ninquin ei idkisicken/ Je ne iotca iloitzeuat/ ninquin ei iloitzisickan/ Ja ne iotca ostauat/ ninquin ei site nautitzisi/
Ja ne jotka itkewät/ niinkuin ei itkisikään/ Ja ne jotka iloitsewat/ niinkuin ei iloitsisikaan/ ja ne jotka ostawat/ niinkuin ei sitä nautitsisi/
7:31 Ja ne iotca täte Mailma prwcauat/ ninquin ei prwcaisickan. Sille ette temen mailman meno ombi meneue.
Ja ne jotka tätä maailmaa pruukaawat/ niinkuin ei pruukaisikaan. Sillä että tämän maailman meno ompi menewä.
7:32 Mutta mine tadhoisin/ ette te ilman Mwreheta olisitta. Joca naimatoin on/ hen tottele nijte quin HERRAN on/ quinga henen pite HErran kelpaman.
Mutta minä tahtoisin/ että te ilman murhetta olisitte. Joka naimatoin on/ hän tottelee niitä kuin HERRAN on/ kuinka hänen pitää Herran kelpaaman.
7:33 Mutta ioca naipi/ hen sure nijte mailmalisia/ quinga hen Emenense kelpapi.
Mutta joka naipi/ hän suree niitä maailmallisia/ kuinka hän emännänsä kelpaapi
7:34 Eritetud ouat neme caxi/ waimo ia Neitzyt. Se naimatoin murechti nijte iotca HErran on/ ette hen pyhe oleman pite seke Rumilla ette hengelle. Wastoinpein/ Se ioca naipi/ hen murechti nijte mailmalisia quinga henen pite Miehense kelpaman.
Eritetyt owat nämä kaksi/ waimo ja neitsyt. Se naimatoin murehtii niitä jotka Herran on/ että hän pyhä oleman pitää sekä ruumiilla että hengellä. Wastoinpäin/ Se joka naipi/ hän murehtii niitä maailmallisia kuinka hänen pitää miehensä kelpaaman.
7:35 Mutta sencaltaista mine sano' teiden tarpexenna/ Ei ette mine * paulan teiden pälen heitteisin/ waan ette te site/ quin cunnialinen olis/ tauoitaisitta/ ia alati ilman esteite HErra paluelisitta.
Mutta senkaltaista minä sanon teidän tarpeeksenne/ Ei että minä paulan teidän päällen heittäisin/ waan että te sitä/ kuin kunniallinen olisi/ tawoittaisitte/ ja alati ilman esteitä Herraa palwelisitte.
7:36 Mutta ios iocu lwle/ ettei se hyuesti soui/ henen Neitzens cansa/ ette hen io on hoolemoisa/ ia ei saa toisin olla/ Nin hen techken mite hen tachto/ ei hen syndi tee/ hen sallican henen hoolemahan.
Mutta jos joku luulee/ ettei se hywästi sowi/ hänen neitseensä kanssa/ että hän jo on huolemoissa/ ja ei saa toisin olle/ Niin hän tehkään mitä hän tahtoo/ ei hän syntiä tee/ hän sallikaan hänen huolemaan.
7:37 Mutta se ioca watimata sen kijnittä sydhemesense/ ia henelle ombi walta oman mielens päle/ ia sencaltaista sydhemesens päättä/ ette hen tachtopi henen Neitzens nein pite/ se hyuesti tekepi.
Mutta se joka waatimatta sen kiinnittää sydämeensä/ ja hänellä ompi walta oman mielensä päälle/ ja senkaltaista sydämessänsä päättää/ että hän tahtoopi hänen neitseensä näin pitää/ se hywästi tekeepi.
7:38 Joca nyt sen naittapi/ se hyuesti tekepi/ Mutta ioca ei hende naitta/ se paramin teke.
Joka nyt sen naittaapi/ se hywästi tekeepi/ Mutta joka ei häntä naita/ se paremmin tekee.
7:39 Emende ombi kijnisidhottu Lakihin/ nincauuan quin henen Miehens elepi. Waan coska henen Miehens poisnuckunut ombi/ nin hen on wapah toiselle hooleman/ kelle hen tachto/ quitengin ette se Herrasa tapachtupi.
Emäntä ompi kiinni sidottu lakiin/ niinkauan kuin hänen miehensä elää. Waan koska hänen miehensä pois nukkunut ompi/ niin hän on wapaa toiselle huolemaan/ kelle hän tahtoo/ kuitenkin että se Herrassa tapahtuupi.
7:40 Waan autuambi hen on/ ios hen sillense on/ minun Lwlon ielken. Sille mine lwlen ette minulaki ombi Jumalan Hengi.
Waan autuaampi hän on/ jos hän sillensä on/ minun luulon jälkeen. Sillä minä luulen että minullakin ompi Jumalan Henki.

* Pyhiteten) Ninquin nijlle puchtaille caiki ouat puchtat/ Tit 1. nin on mös Christituille se Christimetoin Emende puhdas/ ette he machtauat ilman synnite olla toinen toisensa tykene. Ja ei senteden Lapsians poisheitte ninquin he olisit saastaiset/ iotca ei hen kerssie taidhaisi/ Sille ette Auioskesko/ ia heiden Lapsista's suru ombi oikein/ echke ne olisit Pacanat eli Christitut.

VIII. Lucu.

8:1 EDhespeiten nijste Epeiumalden wffrista me tiedheme. Sille ette caikilla meille ombi Tieto. Se tieto ylespaisutta. Mutta rackaus se ylesrakenda.
Edespäiten niistä epäjumalten uhrista me tiedämme. Sillä että kaikilla meillä ompi tieto. Se tieto ylös paisuttaa. Mutta rakkaus se ylös rakentaa.
8:2 Mutta ios iocu lwle henens iotakin tieteuen/ ei hen wiele miten tiedhä/ quin henen tule tietexens/
Mutta jos joku luulee hänens jotakin tietäwän/ ei hän wielä mitään tiedä/ kuin hänen tulee tietääksensä/
8:3 Mutta ios iocu Jumalata racasta se on tuttu henelde.
Mutta jos joku Jumalaa rakastaa se on tuttu häneltä.
8:4 Nin me nyt tiedheme/ sijte Roasta quin Epeiumalden wffratan/ ettei ychten Epeiumala ole Mailmassa/ Ja ettei ychten mwta Jumala ole/ quin se yxi.
Niin me nyt tiedämme/ siitä ruoasta kuin epäjumalten uhrataan/ ettei yhtään epäjumalaa ole maailmassa/ Ja ettei yhtään muuta Jumalaa ole/ kuin se yksi.
8:5 Ja waicka monicadhat ouat iotca Jumalaxi cutzutan/ olcon se Taiuassa eli Maan päle (Ninquin monda Jumalata/ ia monda Herra ouat)
Ja waikka monikahdat owat jotka Jumalaksi kutsutaan/ olkoon se taiwaassa eli maan päällä (Niinkuin monta jumalaa/ ja monta herraa owat)
8: 6 Nin ombi quitengin meille yxi ainoa Jumala/ se Ise/ iosta caiki cappalet ouat/ ia me henesse/ ydhen Herran Iesusen Christusen/ ionga cautta caiki cappalet ouat/ ia me henen cauttansa.
Niin ompi kuitenkin meillä yksi ainoa Jumala/ se Isä/ josta kaikki kappaleet owat/ ja me hänessä/ yhden Herran Jesuksen Kristuksen/ jonka kautta kaikki kappaleet owat/ ja me hänen kauttansa.
8:7 Mutta ei ole iocaitzella tieto/ Sille ette mutomat tekeuet heidense Omatundo nijste Epeiumaloista/ ia söuet ninquin se olis Epeiumaloille wffrattu. Ja ette heiden Omatu'dons ombi heicko/ nin hen sen cautta pisoitahan.
Mutta ei ole jokaisella tieto/ Sillä että muutamat tekewät heidänsä omatunto niistä epäjumalista/ ja syöwät niinkuin se olis epäjumalille uhrattu. Ja että heidän omatuntonsa ompi heikko/ niin että hän sen kautta pisoitahan (saastutetaan)
8:8 Mutta ei Roca meite otolisexi saata Jumalan edes. Jos me söme/ ei me site paramaxi tule/ Ellei me mös söö/ eipe me sen polesta pahemaxi tule.
Mutta ei ruoka meitä otolliseksi saata Jumalan edessä. Jos me syömme/ ei me sitä paremmaksi tule/ Ellei me myös syö/ eipä me sen puolesta pahemmaksi tule.
8:9 Waan catzocat/ Ettei teme teiden wapauden tulis nijlle heickoille pahanoxexi/
Waan katsokaat/ Ettei tämä teidän wapauden tulisi niille heikoille pahennukseksi/
8:10 Sille ios sinun (iolla se Tieto ombi) iocu näke atrioitzeuan Epeiumalden wffratuista/ eikö sijtte henen Omatundonsa/ ioca heicko on/ yllytete site Epeiumalden wffri söömen?
Sillä jos sinun (jolla se tieto ompi) joku näkee aterioisewan epäjumalten uhratuista/ eikö siitä hänen omatuntonsa/ joka heikko on/ yllytetä sitä epäjumalten uhria syömään?
8:11 Ja nin sinun Tietos cautta tule sinun Welies huckan/ ioca Heicko on/ io'ga tedhen Christus quitengi colut o'bi.
Ja niin sinun tietosi kautta tulee sinun weljesi hukkaan/ joka heikko on/ jonka tähden Kristus kuitenkin kuollut ompi.
8:12 Mutta coska te nin syndie teet Weliein wastaan/ ia säriette heiden heicon Omantunnonsa/ nin te Christusen wastan sydie teette.
Mutta koska te niin syntiä teet weljiä wastaan/ ja särjette heidän heikon omantuntonsa/ niin te Kristusta wastaan syntiä teette.
8:13 Senteden ios Roca minun Welieni pahendais/ em mine ikenens Liha söisi ijancaikisesta/ Senpäle ettei mine minun Welieni pahendaisi.
Sentähden jos ruoka minun weljeni pahentaisi/ en minä ikänänsä lihaa söisi iankaikkisesti/ Sen päälle ettei minä minun weljeni pahentaisi.

IX. Lucu.

9:1 ENgö mine Apostoli ole? Engö mine Wapa ole? Engö mine meiden Herra Iesust Christust nähnyt? Ettekö te ole minun Töön HErrassa?
Enkö minä apostoli ole? Enkö minä wapaa ole? Enkö minä meidän Herraa Jesusta Kristusta nähnyt? Ettekö te ole minun työn Herrassa?
9:2 Ellei mine ole muille Apostoli/ nin mine olen quitengin teiden Apostolin. Sille ette Insigli minun Apostolin wirghassa te oletta/ Herrassa.
Ellei minä ole muille apostoli/ niin minä olen kuitenkin teidän apostolin. Sillä että insiglin minun apostolin wirassa te olette/ Herrassa.
9:3 Coska iocu minulle kysy/ nin mine henelle nein wastan/
Koska joku minulta kysyy/ niin minä hänelle wastaan/
9:4 Eikö meille ole walta södhe ia iodha?
Eikö meillä ole walta syödä ja juoda?
9:5 Eikö meille mös ole walta ychte Sisarta waimoxi cansan ymberinswiedhä? Ninquin ne mwdh Apostolit/ ia Herran Weliet ia Cephas?
Eikö meillä myös ole walta yhtä sisarta waimoksi kansan ympärinsä wiedä? Niinkuin ne muut apostolit/ ja Herran weljet ja Kephas?
9:6 Eli minun yxinens ia Barnaban ei ole walta nin tedhä?
Eli minun yksinänsä ja Barnabaan ei ole walta niin tehdä?
9:7 Cuca sotipi coskan omans Maxons päle? Cuca winatarha' istutta/ ia ei söö henen Hedhelmestens? Eli cuca Caria caitzepi/ ia ei söö Carian rieskasta?
Kuka sotiipi koskaan oman maksunsa päälle? Kuka wiinatarhan istuttaa/ ja ei syö hänen hedelmästänsä? Eli kuka karjaa kaitseepi/ ja ei syö karjan rieskasta?
9:8 Puhunengo mine täte Inhimisten taualla? Eikö Laki site sama sano?
Puhunenko minä tätä ihmisten tawalla? Eikö laki sitä samaa sano?
9:9 Sille ette Mosesen Laisa on kirioitettu. Ei sinun pide kijnisitoman Richtetappauan härien suuta * Sureneco Jumala härckie?
Sillä ette Moseksen laissa on kirjoitettu. Ei sinun pidä kiinni sitomaan riihtä tappawan härän suuta Sureneeko Jumala härkiä?
9:10 Taicka eikö he' site caikeni meiden teden sano? Sille ette meiden tedhen se on kirioitettu/ Ette se ioca kyndä/ henen pite kyndemen Toiuouxisa/ ia ioca richtatappa/ henen pite richtetappaman Toiuouxisa/ ette hen tulis toiuostansa osalisexi.
Taikka eikö hän sitä kaikkeni meidän tähden sano? Sillä että meidän tähden on kirjoitettu/ Että se joka kyntää/ hänen pitää kyntämän toiwossa/ ja joka riihtä tappaa/ hänen pitää riihtä tappaman toiwossa/ että hän tulis toiwostansa osalliseksi.
9:11 Jos me teille He'gelisi kyluimme/ palio se on ios me teiden Rumilisi ylesnijtemme?
Jos me teille hengellisiä kylwimme/ paljon se on jos me teidän ruumiillisia ylös niitimme?
9:12 Mutta ios mwdh ouat tesse wallas osaliset teiden tykenen/ Mixei me sis palio enemin? Mutta eipe me ole sencaltaista walta * prucanet/ wan me caikinaisia kerssima ettei me miten estette Christusen Euangeliumin tee?
Mutta jos muut owat tässä wallassa osalliseksi teidän tykönän/ Miksei me siis paljon enemmin? Mutta eipä me ole sen kaltaista waltaa pruukanneet/ waan me kaikkinaisia kärsimme ettei me mitään estettä Kristuksen ewankeliumiin tee?
9:13 Eikö te tiedä ette ne iotca wffrauat/ söuet wffrista? Ja ne iotca Altarita walmistauat/ ne Altarita nautitzeuat?
Eikö te teidän että ne jotka uhraawat/ syöwät uhrista? Ja ne jotka alttaria walmistawat/ ne alttaria nautitsewat?
9:14 Nin mös on HERRA sätenyt/ Ette ne iotca Euangelium ilmoittauat/ pite Euangeliumista Elatoxens saaman.
Niin myös on HERRA säätänyt/ Että ne jotka ewankelium ilmoittawat/ pitää ewankeliumista elatuksensa saaman.
9:15 Mutta em mine ole quitengan miten neiste tehnyt.
Mutta en minä ole kuitenkaan mitään näistä tehnyt.
9:16 Em mine mös senteden sijtä kirioita/ ette nin pideis minun cansani tapachtuma'. Parambi olis minun coolla quin iongu' pideis minu' kerskamisen tyhijexi tekeme'. Mutta ette mine Eua'gelium sarna'/ ei minu' taruitze site euckemen/ sille minu' tule se tedexeni/ Ja we minulle/ ellei mine Eua'gelium ilmoita.
En minä myös sentähden sitä kirjoita/ että niin pitäisi minun kanssani tapahtuman. Parempi olisi minun kuolla kuin jonkun pitäisi minun kerskaamisen tyhjäksi tekemän. Mutta että minä ewankelium saarnaan/ ei minun tarwitse sitä öykkäämän/ sillä minun tulee se tehdäkseni/ Ja woi minulle/ ellei minä ewankelium ilmoita.
9:17 Jos mine sen teen mielelleni/ nin minun * palca' maxetan. Mutta ios mine ylenmieleni sen teen/ nin ombi se wirca quitengi minun haltuni annettu.
Jos minä teen sen mielelläni/ niin minun palkka maksetaan. Mutta jos minä ylen mieleni sen teen/ niin ompi se wirka kuitenkin minun haltuuni annettu.
9:18 Mikeste sis minun Palcan on? Nimitten/ ette mine saarnan Christusen Euangeliumi/ ia teen sen ilman miteken/ senpäle/ ettei mine turhaisi minun waltani Euangeliumisa.
Mikä tästä siis minun palkkani on? Nimittäin/ että minä saarnaan Kristuksen ewankelium/ ja teen sen ilman mitäkään/ sen päälle/ ettei minä turhentaisi minun waltaani ewankeliumissa.
9:19 Sille echke mine olen wapah iocaitzelda/ nin mine olen quitengi minuni tehnyt iocaitzen Palueliaxi/ senpäle ette mine site Usiamat nijste woitaisin.
Sillä ehkä minä olen wapaa jokaiselta/ niin minä olen kuitenkin minuni tehnyt jokaisen palwelijaksi/ senpäälle että minä sitä useammmat niistä woittaisin.
9:20 Nijlle Juttaille mine ole' techty nin quin yxi Judeus/ senpäle ette mine Juttat woitaisin. Ninen quin Lain alla ouat/ mine olen techty ninquin Lain alla/ senpäle/ ette mine ne/ iotca Lain alla ouat/ woitaisin.
Niille juuttaille minä olen tehty niinkuin yksi judeus/ sen päälle että minä juuttaat woittaisin. Niiden kuin lain alla owat/ minä olen tehty niinkuin lain alla/ sen päälle/ että minä ne/ jotka lain alla owat/ woittaisin.
9:21 Ninen quin ilman Laita ouat/ mine olen techty ninquin mine ilman Laita olisin (Waicka em mine ilma' Laita ole Jumala' edese/ Waan olen Christusen Laissa) ette mine ne/ iotca ilman Laita ouat/ woitaisin.
Niiden kuin ilman lakia owat/ minä olen tehty niinkuin minä ilman lakia olisin (Waikka en minä ilman lakia ole Jumalan edessä/ Waan olen Kristuksen laissa) että minä ne/ jotka ilman lakia owat/ woittaisin
9:22 Ninen Heickodhen mine olen techty/ nin quin Heicko/ senpäle ette mine ne Heicot woitaisin. Mine ole' iocaitzelle techty caikinaisexi/ senpäle ette mine caikeni mwtomat autuaxi tekisin.
Niiden heikkouden minä olen tehty/ niinkuin heikko/ sen päälle että minä ne heikot woittaisin. Minä olen jokaiselle tehty kaikkinaiseksi/ sen päälle että minä kaikkeni muutamat autuaaksi tekisin.
9:23 Mutta sencaltaista mine teen Euangeliumin tedhen/ ette mine tulisin heneste osalisexi.
Mutta senkaltaista minä teen ewankeliumin tähden/ että minä tulisin hänestä osalliseksi.
9:24 Eikö te tiedhä/ ette ne/ iotca Kijstassa iooxeuat/ caiki tosin he iooxeuat/ waan yxi Palcan ennettä? Jooskata nyt nin ette te käsiteisitte.
Eikö te tiedä/ että ne/ jotka kiistassa juoksewat/ kaikki tosin juoksewat/ waan yksi palkan ennättää? Juoskaatte nyt niin että te käsittäisitte.
9:25 Mutta iocainen quin campale/ caikista he' itzens weltä. Ne tosin sitewarte'/ ette he catouaisen Crunon saisit. Mutta me senteden ette me saisima sen ijancaikisen.
Mutta jokainen kuin kamppailee/ kaikistä hän itsensä wälttää. Ne tosin sitä warten/ että he katowaisen kruunun saisit. Mutta me sen tähden etta me saisimme sen iankaikkisen.
9:26 Mutta em mine nin iooxe/ quin * wissittömen polen/ Ja em mine nin kiluoittele quin Twlda piexeisin/
Mutta en minä niin juokse kuin wissittömien puoleen/ Ja en minä niin kilwoittele kuin tuulta pieksisin/
9:27 Waan mine rangaitzen minun Rumihini/ ia alaspainan sen/ Senpäle ettei coska mine muille sarnan/ madhaisi itze nuchtelinen olla.
Waan minä rankaisen minun ruumiihini/ ja alas painan sen/ Sen päälle ettei koska minä muille saarnaan/ mahtaisi itse nuhteellinen olla.

* Wijssittömen) Ninquin yxi Kiluan iooxeua/ se ioca ohitze iooxe/ ei hen Mali ennettä/ ia yxi Campalia/ ioca huckan Twlehen hackapi. Nin mös kieupi caikein ninen cansa/ iotca ilman Uskota Hyui töite tekeuet. Sille he ouat Wissittömet quinga he ninen cautta pysyuet ia seisouat Jumalan edesse. Senteden on caiki ne Turhaiooxu/ Turhacampaus ia Turhateco.

X Lucu.

10:1 EM mine tadho Rackat Weliet/ site teilde salata/ Ette meiden Iset ouat caiki Piluen alla olluet/ Caiki ouat Meren lepitze waeldaneet/
En minä tahdo rakkaat weljet/ sitä teiltä salata/ Että meidän isät owat kaikki pilwen alla olleet/ Kaikki owat meren läwitse waeltaneet/
10:2 Ja caiki ouat Moseselda castetudh Piluesse ia Meresse.
Ja kaikki owat Mosekselta kastetut pilwessä ja meressä.
10:3 Ja ouat caiki ychteleiste Hengeliste rooca söönet/
Ja owat kaikki yhtäläistä hengellistä ruokaa syöneet/
10:4 ia ouat mös caiki ychteleiste Hengeliste Jooma iooneet. Sille ette he iooit sijte Hengelisesta Calliosta/ ioca heite seurasi/ ioca Callio oli Christus.
ja owat myös kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet. Sillä että he joit siitä hengellisestä kalliosta/ joka heitä seurasi/ joka kallio oli Kristus.
10:5 Mutta monda heiste eiuet olluet Jumalan otoliset/ Sille ette he mahanlötin Coruesa.
Mutta monta heistä eiwät olleet Jumalalle otolliset/ Sillä että he maahan lyötiin korwessa.
10:6 Mutta teme ombi meille Esicuuaxi tapachtanut/ ettei me himoitzisi site Paha/ ninquin he mös himoitzit.
Mutta tämä ompi meille esikuwaksi tapahtunut/ ettei me himoitsisi sitä pahaa/ niinkuin he myös himoitsit.
10:7 Elke mös olco Epeiumalden palueliat/ ninquin heiste monicadhat olit/ quin kirioitettu on/ Canssa mahanistui söömen ia iooman ia ylesnousit leikitzemen.
Älkää myös olko epäjumalten palwelijat/ niinkuin heistä monikahdat olit/ kuin kirjoitettu on/ Kansa maahan istui syömään ja juomaan ja ylös nousit leikitsemään.
10:8 Elke' me mös Hooritechkö ninquin mwtomat heiste saastutit itzense Hoorudhella/ ia ychtene Peiuene langesit colmet ia caxikymende tuhatta.
Älkäämme me myös huorintehkö niinkuin muutamat heistä saastutit itsensä huoruudella/ ja yhtenä päiwänä lankesit kolmet ja kaksikymmentä tuhatta.
10:9 Elke' me mös Christusta kiusatko/ ninquin mwtomat heiste kiusasit hende/ ia Kermehilde swrmattihin.
Älkäämme me myös Kristusta kiusatko/ niiinkuin muutamat heistä kiusasit häntä/ ja käärmehiltä surmattihin.
10:10 Elket te mös Napisko/ ninquin mwtomat heiste Napisit/ Ja olit mestatudh Cadhottaialda.
Älkäät te myös napisko/ niinkuin muutamat heistä napisit/ Ja olit mestatut kadottajalta.
10:11 Caiki sencaltaiset heiden cochtans tulit Esicuuaxi/ Mutta se on kirioitettu meille Cartamisexi/ ioinenga päle Mailma' lopud tulluet ouat.
Kaikki senkaltaiset heidän kohtaansa tulit esikuwaksi/ Mutta se on kirjoitettu meille karttamiseksi/ joidenka päälle maailman loput tulleet owat.
10:12 Senteden ioca lulepi seisouansa/ Se catzocan ettei he' * lange.
Sentähden joka luuleepi seisowansa/ Se katsokaan ettei hän lankea.
10:13 Eipe yxiken kiusaus teite ole käsittenyt/ waan Inhimillinen. Mutta Jumala ombi waca/ ioca ei salli teite kiusatta ylitze teiden woiman/ Waan hen tekepi mös ynne kiusauxen cansa Lopun/ ette te sen woisitta kerssie.
Eipä yksikään kiusaus teitä ole käsittänyt/ waan inhimillinen. Mutta Jumala ompi wakaa/ joka ei salli teitä kiusattaa ylitse teidän woiman/ Waan hän tekeepi myös ynnä kiusauksen kanssa lopun/ että te sen woisitte kärsiä.
10:14 Sen teden minun Rackani/ paetka Epeiumalden paluelusta.
Sentähden minun rakkaani/ paetkaa epäjumalten palwelusta.
10:15 Ninquin Wijsaille mine puhun/ domitka te mite mine sanon.
Niinkuin wiisaille minä puhut/ tuomitkaa te mitä minä sanon.
10:16 Se hywestisiugnattu Calki/ ionga me Hywestisiugnama/ eikö se ole Christusen Weren Osaliseus?
Se hywästi siunattu kalkki/ jonka me hywästi siunaamme/ eikö se ole Kristuksen weren osallisuus?
10:17 Se Leipe/ ionga me murdhama/ eikö se ole Christusen Lihan Osaliseus? Sille ette se on yxi Leipe/ nin me monda olema yxi Rumis/ senwoxi ette me caiki ydheste Leiueste Osaliset olema.
Se leipä/ jonka me murramme/ eikö se ole Kristuksen lihan osallisuus? Sillä että se on yksi leipä/ niin me monta olemme yksi ruumis/ sen wuoksi että me kaikki yhdestä leiwästä osalliset olemme.
10:18 Catzocat Israelin päle Lihan ielken/ Eikö ne iotca Wffrit sööuet/ ole Altarista Osaliset?
Katsokaat Israelin päälle lihan jälkeen/ Eikö ne jotka uhria söiwät/ ole alttarista osalliset?
10:19 Mite sis minun pite sanoman? Sanongo/ Ette Epeiumala iotain on? Eli ios Epeiumalden Wffri iotain on? Ei.
Mitä siis minun pitää sanoman? Sanonko/ että epäjumala jotain on? Eli jos epäjumalten uhri jotain on? Ei.
10:20 Mutta sen mine sanon/ Ette mite Pacanat wffrauat/ sen he Perkeleille wffrauat ia ei Jumalalle. Nyt em mine tadho/ ette teiden pite oleman Osaliset Perkelein cansa. Eipe te taidha HERRAN Calki ioodha/ ia Perkelen caiki.
Mutta sen minä sanon/ Että mitä pakanat uhraawat/ sen he perkeleelle uhraawat ja ei Jumalalle. Nyt en minä tahdo/ että teidän pitää oleman osalliset perkelein kanssa. Eipä te taida HERRAN kalkkia juoda/ ja perkeleen kalkki.
10:21 Eipe te taidha Osaliset olla HERRAN Peudheste/ ia Perkelen peudheste.
Eipä te taida osalliset olla HERRAN pöydästä/ ja perkeleen pöydästä:
10:22 Eli tadhomaco me HErra härssytella? Ollemaco me wäkeuemet quin hen?
Eli tahdommeko me HERRAN härsytellä? Olemmeko me wäkewämmät kuin hän?
10:23 Caiki tosin ouat minulle luualiset/ waan ei caiki ole hyuexi.
Kaikki tosin owat minulle luwalliset/ waan ei kaikki ole hywäksi.
10:24 Caiki ouat minulle luualiset/ Mutta ei caiki tule paranoxexi. Elken kengen omansa etzikö/ waan iocainen mite toisen ombi.
Kaikki owat minulle luwalliset/ Mutta ei kaikki tule parannukseksi. Älkään kenkään omaansa etsikö/ waan jokainen mitä toisen ompi.
10:25 Caiki mite Teurashoonesa mydhen/ site sökette/ ia elket kyselkö/ ettei te Omatundona turmelisi/
Kaikki mitä teurashuoneessa myydään/ sitä syökäätte/ ja älkäät kyselkö/ ettei te omatuntonne turmelisi/
10:26 Sille ette Maa ombi * Herran/ ia caiki mite henessa on.
Sillä että maa ompi Herran/ ja kaikki mitä hänessä on.
10:27 Mutta coska nyt iocu Uskomatoin teite Weraxi cutzu/ ia te tadhotta menne/ Nin sökette caikia mite teiden eten toodhan/ ia elket Kyselkö/ ettei te Omatu'dona turmelisi.
Mutta koska nyt joku uskomaton teitä wieraaksi kutsuu/ ja te tahdotte mennä/ Niin syökäätte kaikkia mitä teidän eteen tuodaan/ ja älkäät kyselkö/ ettei te omantuntonne turmelisi.
10:28 Mutta ios iocu silloin teille sanois/ Teme on Epeiumalden wffri/ Nin elket söökö/ henen tedhens ioca sen osotti/ ettei te Omatudona turmelisi (Sille ette Maa ombi HERRAN/ ia caikai mite henesse on)
Mutta jos joku silloin teille sanoisi/ Tämä on epäjumalten uhri/ Niin älkäät syökö/ hänen tähtensä joka sen osoitti/ ettei te omantuntoneen turmelisi (Sillä että maa ompi HERRAN/ ja kaikki mitä hänessä on)
10:29 Mutta mine sanon Omastatunnosta/ ei sinun omastas/ waan sen toisen. Sille mingetedhe' minu' wapaudhen * Domitaan toisen Omastatunnosta.
Mutta minä sanon omastatunnosta/ ei sinun omastasi/ waan sen toisen. Sillä minkä tähden minun wapauteni tuomitaan toisen omastatunnosta.
10:30 Sille ette coska mine sen nautitzen Kijtoxen cansa/ Mixi mine sis nudhellaan ionga tedhen mine kijten?
Sillä että koska minä sen nautitsen kiitoksen kanssa/ Miksi minä siis nuhdellaan jonka tähden minä kiitän?
10:31 Jos te nyt söötte eli iootta/ eli mite te teette/ nin techkete caiki Jumalan Cunniaxi.
Jos te nyt syötte eli juotte/ eli mitä teette/ niin tehkäätte kaikki Jumalan kunniaksi.
10:32 Sencaltaiset olcata/ ettei te keten pahenna/ eikä Juttaita/ eikä Grekie/ eli Jumalan Seurakunda.
Senkaltaiset olkaatte/ ettei te ketään pahenna/ eikä juuttaita/ eikä krekiä/ eli Jumalan seurakuntaa.
10:33 Ninquin mine mös caikisa Cappalesa Caikein kelpan/ Ja en etzi oma parastani/ waan monen/ ette he autuaxi tulisit.
Niinkuin minä myös kaikissa kappaleissa kaiken kelpaan/ Ja en etsi omaa parastani/ waan monen/ että he autuaaksi tulisit.

XI. Lucu.

11:1 Olcotta minun Tauoittaijani/ ninquin mine Christusen.
Olkaatte minun tawoittajani/ niinkuin minä Kristuksen.
11:2 MIne kijte' teite Rackat Welieni/ ette te minu' päleni muistatta caikissa capaleisa/ ia ette te pidhette sen Säädhyn ionga mine teille annoin.
Minä kiitän teitä rakkaat weljeni/ että te minun päälleni muistatte kaikissa kappaleissa/ ja että te pidätte sen säädyn jonka minä teille annoin.
11:3 Mutta mine tadho'/ ette teiden pite tietemen/ Ette Christus on iocaitzen Miehen Pää/ Mutta Mies o'bi Waimon pää/ Mutta Jumala on Christusen pää.
Mutta minä tahdon/ että teidän pitää tietämän/ Että Kristus on jokaisen miehen pää/ Mutta mies ompi waimon pää/ Mutta Jumala on Kristuksen pää.
11:4 Jocaine' Mies quin rucoele eli Prophetera/ ia pitepi iotakin Pääns päle/ se häweise Päänse.
Jokainen mies kuin rukoilee eli propheteeraa/ ja pitääpi jotakin päänsä päällä/ se häwäisee päänsä.
11:5 Mutta iocainen Waimo quin rucoele eli Prophetera/ peittämettomelle päälle/ se häueise Päänse. Sille ette se on iwri ninquin olis aieldu.
Mutta jokainen waimo kuin rukoilee eli propheteeraa/ peittämättömällä päällä/ se häwäisee päänsä. Sillä että se on juuri niinkuin olisi ajeltu.
11:6 Ellei hen tachto he'nens peitte/ nin mös poiskeritkään Hiuxensa. Nyt ette se ombi ryme/ Ette Waimo pitä keritudh eli Leicatudh Hiuxet/ nin peitteken Päänse.
Ellei hän tahdo hänens peittää/ niin myös pois keritkään hiuksensa. Nyt että se ompi ruma/ Että waimo pitää kerityt eli leikatut hiukset/ niin peittäkään päänsä.
11:7 Mutta ei Miehen pidhe Päätens peittemen/ Sille hen on Jumalan Cuua ia Cunnia. Mutta Waimo ombi Miehen Cunnia.
Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän/ Sillä hän on Jumalan kuwa ja kunnia. Mutta waimo ompi miehen kunnia.
11:8 Sille ettei Mies ole waimosta/ Mutta waimo ombi mieheste.
Sillä ettei mies ole waimosta/ mutta waimo ompi miehestä.
11:9 Ja ei ole Mies Lootu waimon tedhen/ Mutta waimo ombi Lootu miehen tedhen.
Ja ei ole mies luotu waimon tähden/ Mutta waimo ompi luotu miehen tähden.
11:10 Senteden pite waimon pitemen * Woiman pänse päle/ Engelite' tedhe'.
Sentähden pitää waimon pitämän woiman päänsä päälle/ enkelien tähden.
11:11 Mwtoin ei ole Mies paitzi waimoa/ eikä waimo paitzi Mieste HErrassa/
Muutoin ei ole mies paitsi waimoa/ eikä waimo paitsi miestä Herrassa.
11:12 Sille ette ninquin Waimo on Mieheste tullut/ Nin mös mies tulepi Waimon cautta. Mutta caiki ouat Jumalasta.
Sillä että niinkuin waimo on miehestä tullut/ Niin myös mies tuleepi waimon kautta. Mutta kaikki owat Jumalasta.
11:13 Domitka itze keskene'ne/ Jos se on caunis/ ette iocu Waimo auoipein Jumalata rucoile.
Tuomitkaa itse keskenänne/ Jos se on kaunis/ että joku waimo awopäin Jumalata rukoilee.
11:14 Taicka eikö mös Loondo site teille opeta/ ette se on Miehelle ilkie/ ios henelle ombi pitket hiuxet
Taikka eikö myös luonto sitä teille opeta/ että sen on miehelle ilkeä/ jos hänellä ompi pitkät hiukset.
11:15 Mutta waimon on se cunnia/ ette henelle on pitket hiuxet? Hiuxet ouat henelle peitoxi annetudh.
Mutta waimon on se kunnia/ että hänellä on pitkät hiukset? Hiukset owat hänelle peitoksi annetut.
11:16 Edespein ios iocu teiden seasan on/ ioca ridhainen on/ se tietken/ Ettei meille se tapa ole eikä mös Jumalan Seurakunnalla.
Edespäin jos joku teidän seassan on/ joka riitainen on/ se tietkään/ Ettei meillä se tapa ole eikä myös Jumalan seurakunnalla.
11:17 Mutta neite tule minun keske. Em mine taidha kijtte/ Ettei te Paranoxeen waan Pahannoxeen ychtentule.
Mutta näitä tulee minun käskeä. En minä taida kiittää/ Ettei te parannukseen waan pahennukseen yhteentule.
11:18 Ensin/ coska te yctentuletta Seurakundaan/ mine cwlen/ Ette eripwraisudhet ouat teiden seasan/ ionga mine mös politain Uskon.
Ensin/ koska te yhteentulette seurakuntaan/ minä kuulen/ Että eripuraisuudet owat teidän seassan/ jonka minä myös puolittain uskon.
11:19 Sille ette teiden seasan pite mös Lahckot oleman/ Senpäle ette ne toimeliset tulisit teiden keskenen jwlkisexi.
Sillä että teidän seassan pitää myös lahkot oleman/ Senpäälle että ne toimelliset tulisit teidän keskenän julkiseksi.
11:20 Coska te nyt ychtentuletta/ nin ei pidhete HERran Echtolista.
Koska te nyt yhteentulette/ niin ei pidetä Herran ehtoollista.
11:21 Sille ette iocainen oma' Echtolisens söödhe ennettepi. Ja se yxi jsoa/ ia se toinen o'bi iouxisa.
Sillä että jokainen oman ehtoollisens syödä ennättääpi. Ja se yksi isoaa/ ja se toinen ompi juowuksissa.
11:22 Wai eikö teille Honeita ole/ iossa te söödhe ia iodha mahdatte? Taicka yle'catzottako te Jumala' Seurakunna'/ ia häueisette ne ioilla ei miten ole? mite minu' pite teille sanoma' Pitekö minun teite kijttemen? Tesse em mine ychten teite kijte.
Wai eikö teillä huoneita ole/ jossa te syödä ja juoda mahdatte? Taikka ylenkatsotteko te Jumalan seurakunnan/ ja häwäisette ne joilla ei mitään ole? minä minun pitää teille sanoman. Pitääkö minun teitä kiittämän? Tässä en minä yhtään teitä kiitä.
11:23 Mine olen sen Herralda saanut/ ionga mine teille annoin. Sille HErra Iesus/ sine Ööne iona hen petettin/ otti hen Leiuen/ kijtti/ murssi sen ia sanoi.
Minä olen sen Herralta saanut/ jonka minä teille annoit. Sillä Herra Jesus/ sinä yönä jonä hän petettiin/ otti hän leiwän/ kiitti/ mursi sen ja sanoi.
11:24 OTtacat/ söket/ Teme on minun Rumin/ ioca teiden edhesten muretahan/ Se techkette minun Muistoxeni.
Ottakaat/ syökäät/ Tämä on minun ruumiin/ joka teidän edestän murretaan/ Se tehkäätte minun muistokseni.
11:25 Samalmoto mös Calkin Echtolisen ielkin/ ia sanoi/ Teme Calki on se Wsi Testamenti minun Wereseni/ Se techkette ninwsein quin te iootta minun Muistoxeni.
Samalmuoto myös kalkin ehtoollisen jälkeen/ ja sanoi/ Tämä kalkki on se Uusi Testamentti minun weressäni/ Se tehkäätte niin usein kuin te juotte minun muistokseni.
11:26 Sille ninwsein quin te söötte teste Leiueste/ ia iootta teste Calkista/ teiden pite HErran Cooleman iulghistaman/ sihenasti quin hen tulepi.
Sillä niin usein kuin te syötte tästä leiwästä/ ja juotte tästä kalkista/ teidän pitää Herran kuoleman julkistaman/ siihenasti kuin hän tuleepi.
11:27 Mutta ioca keluottomasta sööpi teste Leiueste/ ia ioopi Herran Calkista/ se on wicapää Herran Lihan ia Weren polesta.
Mutta joka kelwottomasti syöpi tästä leiwästä/ ja juopi Herran kalkista/ se on wikapää Herra lihan ja weren puolesta.
11:28 Nin coetelcan Inhiminen itzense/ ia sijtte sööken teste Leiueste/ ia iookan teste Calkista.
Niin koetelkaan ihminen itsensä/ ja sitten syökään tästä leiwästä/ ja juokaan tästä kalkista.
11:29 Sille se ioca sööpi taicka ioopi keluottomasti/ hen sööpi ia ioopi domion itzellens/ senwoxi ettei hen eroita HErran Rumista.
Sillä se joka syöpi taikka juopi kelwottomasti/ hän syöpi ja juopi tuomion itsellens/ senwuoksi ettei hän eroita Herran ruumista.
11:30 Senteden ouat mös nin monda Heicko ia Sairasta teiden seasan/ ia swri poli macapi.
Sentähden owat myös niin monta heikkoa ja sairasta teidän seassan/ ja suuri puoli makaapi.
11:31 Sille ios me itze'ma domitzisima nin ei me ensingen domitud olisi.
Sillä jos me itsemme tuomitsisimme niin ei me ensinkään tuomitut olisi.
11:32 Waan coska me domitamma/ nin me Rangaista'ma Herralda/ Senpäle ettei meiden pidheisi Mailman cansa domitud oleman.
Waan koska me tuomitamme/ niin me rangaistaamme Herralta/ Senpäälle ettei meidän pitäisi maailman kanssa tuomitut oleman.
11:33 Senteden/ Rackat Welieni/ coska te cokontuletta söömen/ nin odhottacan toinen toistansa.
Sentähden/ Rakkaat weljet/ koska te kokoon tulette syömään/ niin odottakaan toinen toistansa.
11:34 Mutta ios iocu jsua/ hen söken cotonans/ Se'päle/ ettei te cokontulisi cadhotoxexi. Ne mudh mine tadhon toimitta coska mine tulen.
Mutta jos joku isoaa/ hän syököön kotonans/ Senpäälle/ ettei te kokoon tulisi kadotukseksi. Ne muut minä tahdon toimittaa koska minä tulen.

XII. Lucu.

12:1 NIste Hengelisiste Lahijoista/ Rackat Weliet em mine tadho teilde salata.
Niistä hengellisistä lahjoista/ Rakkaat weljet en minä tahdo teiltä salata.
12:2 Te tiedhätte ette te oletta * Pacanat olleet/ ia kieuneet nine' Myckein Epeiumalden tyge/ ninquin te wiedhyt olitta.
Te tiedätte että te olette pakanat olleet/ ja käyneet niiden mykkäin epäjumalten tykö/ niinkuin te wiedyt olitte.
12:3 Senteden mine teen teille tietteuexi/ Ettei kengen ioca puhu Jumalan Hengen lepitze/ Iesusta kijrole. Ja eikengen taidha Iesusta Herraxi cutzua/ waan pyhen Hengen lepitze.
Sen tähden minä teen teille tiettäwäksi/ Ettei kenkään joka puhuu Jumalan Hengen läwitse/ Jesusta kiroile. Ja ei kenkään taida Jesusta Herraksi kutsua/ waan Pyhän Hengen läwitse.
12:4 Lahiat ouat * moninaiset/ Mutta yxi Hengi ombi.
Lahjat owat moninaiset/ Mutta yksi henki ompi.
12:5 Ja Wirghat ouat moninaiset/ Mutta yxi HERRA ombi.
Ja wirat owat moninaiset/ Mutta yksi HERRA ompi.
12:6 Ja auwd ouat moninaiset/ Mutta yxi Jumala ombi/ ioca caikissa waickuttapi caikinaiset.
Ja awut owat moninaiset/ Mutta yksi Jumala ompi/ joka kaikissa waikuttaapi kaikkinaiset.
12:7 Mutta iocahitzesa Hengen Lahiat osottauat heidens ychteitzexi tarpexi.
Mutta jokaisessa Hengen lahjat osoittawat heidäns yhteiseksi tarpeeksi.
12:8 Sille ydhelle annetan He'gen cautta puhuua Wijsaudhesta. Toiselle annetan puhua Tiedosta/ saman Henge' cautta. Toiselle Usko samasta He'geste.
Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua wiisaudesta. Toiselle annetaan puhua tiedosta/ saman hengen kautta. Toiselle usko samasta hengestä.
12:9 Toiselle ne Lahiat Teruexi tehdhä/ sijnä samas Henges.
Toiselle ne lahjat terweeksi tehdä/ siinä samas hengessä.
12:10 Toiselle jhmelisi Töite tehdhä. Toiselle Prophetia. Toiselle He'get eroitta. Toiselle moninaiset Kielet. Toiselle moninaisten Kielden wlostulkitus.
Toiselle ihmeellisiä toitä tehdä/ Toiselle prophetia. Toiselle henget eroittaa. Toiselle moninaiset kielet. Toiselle moninaisten kielten ulostulkitus.
12:11 Mutta caiki neme se yxi ia sama Hengi waikutta/ iakain itzecullengi omanssa/ sen ielken quin hen tacto.
Mutta kaikki nämä se yksi ja sama Henki waikuttaa/ jakain itse kullekin omansa/ sen jälkeen kuin hän tahtoo.
12:12 Sille ninquin Rumis on yxi/ ia henelle ombi quitengi monda Jäsende/ Mutta caiki iäsenet ydhest Rumista/ echke he ouat vsia/ ouat he quitengin yxi Rumis/ Samalmoto mös Christus.
Sillä niinkuin ruumis on yksi/ ja hänellä ompi kuitenkin monta jäsentä/ Mutta kaikki jäsenet yhdestä ruumiista/ ehkä he owat uusia/ owat he kuitenkin yksi ruumis/ Samalla muotoa myös Kristus.
12:13 Sille ette me olem ydhen Hengen cautta caiki ydhexi Rumixi castetudh/ waicka me olema Juttat eli Grekit/ Orijat eli Wapat/ ia caiki me ydhen Hengen olema * iooneet.
Sillä että me olemme yhden hengen kautta kaikki yhdeksi ruumiiksi kastetut/ waikka me olemme juuttaat eli krekit/ orjat eli wapaat/ ja kaikki me yhden hengen olemme juoneet.
12:14 Sille ette Rumis ei ole yxi Jäsen/ wan wsia.
Sillä että ruumis ei ole yksi jäsen/ waan uusia.
12:15 Jos nyt Jalca tachto sano/ Em mine ole Käsi/ senteden em mine ole Rumin Jäsen. Pidheiskö henen senwoxi ei oleman Rumin Jäsene'?
Jos nyt jalka tahtoo sanoa/ En minä ole käsi/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Pitäiskö hänen sen wuoksi ei olemaan ruumiin jäsenen?
12:16 Ja ios Corua tachtois sano/ Em mine ole Silme/ senteden em mine ole Rumin Jäsen. Pidheiskö hene' senwoxi ei olema' Rumin Jäsene'?
Ja jos korwa tahtoisi sanoa/ En minä ole silmä/ sentähden en minä ole ruumiin jäsen. Pitäisikö hänen sen wuoksi ei olemaan ruumiin jäsenen?
12:17 Jos coko Rumis Silme olis. Cussa sis cwlemus o'bi? Jos se taas on caiki cwlemus/ Cussa sis on Haistamus?
Jos koko ruumis silmä olisi. Kussa siis olemus ompi? Jos se taas on kaikki kuulemus/ Kussa siis on haistamus?
12:18 Mutta nyt on Jumala ne Jäsenet pa'nut itzellense cu'gi Rumihissa/ ninquin he' on tachtonut.
Mutta nyt on Jumala ne jäsenet pannut itsellensä kunkin ruumiissa/ niinkuin hän on tahtonut.
12:19 Wai ios nyt caiki Jäsenet yxi Jäsen olis/ Cussa sijtte Rumis olis?
Wai jos nyt kaikki jäsenet yksi jäsen olis/ Kussa sitten ruumis olis?
12:20 Mutta nyt ouat Jäsenet monda/ ia Rumis on yxi. Ei taidha Silme Kädhelle sano/ Em mine sinua taruitze.
Mutta nyt owat jäsenet monta/ ja ruumis on yksi. Ei taida silmä kädelle sanoa/ En minä sinua tarwitse.
12:21 Eli pää Jalgoille/ Em mine teite taruitze.
Eli pää jaloille/ En minä teitä tarwitse.
12:22 Waan palio paramin ne Rumin Jäsenet/ iotca Heikomat näkyuet/ ne ouat tarpelisemat/
Waan paljon paremmin ne ruumiin jäsenet/ jotka heikommat näkywät/ ne owat tarpeellisimmat/
12:23 Ja iotca me lwlema häpielisemat oleuan Rumissa/ nine' päle me enime' Cunnian pane'ma. Ja iotca heiumet ouat nähdhä/ nijte me enimen caunista'ma.
Ja jotka me luulemme häpeällisemmät olewan ruumiissa/ niiden päälle me enimmin kunnian panemme. Ja jotka häjymmät owat nähdä/ niitä me enimmin kaunistamme.
12:24 Sille iotca caunihit ouat/ eiuet he mite' taruitze. Mutta Jumala o'bi nin Rumin coko'lijttenyt/ ia nijlle taruitzeuaisille Jäsenille eneme' Cu'nian a'danut/
Sillä jotka kauniit owat/ eiwät he mitään tarwitse. Mutta Jumala ompi niin ruumiin kokoonliittänyt/ ja niille tarwitsewaisille jäsenille enemmän kunnian antanut/
12:25 Ettei Eripwrausta olisi rumissa/ waa' caiki ne Jäsenet pite toinen toisens edeste Suru' pitemen.
Ettei eripurausta olisi ruumiissa/ waan kaikki ne jäsenet pitää toinen toisens edestä surun pitämään.
12:26 Ja ios yxi Jäsen kerssi iotaki/ Nin mös caiki mudh Jäsenet ynne kerssiuet. Ja ios yxi Jäsen cu'nialla pidhete'/ Nin caiki Jäsenet ynne riemuitzeuat.
Ja jos yksi jäsen kärsii jotakin/ Niin myös kaikki muut jäsenet ynnä kärsiwät. Ja jos yksi jäsen kunnialla pidetään/ Niin kaikki jäsenet ynnä riemuitsewat.
12:27 Mutta te oletta Christusen Rumis ia Jäsenet/ iocainen osansa ielkin.
Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet/ jokainen osansa jälkeen.
12:28 Ja Jumala on pa'nut Seuracunnasa/ Ensin Apostolit/ Site lehinne Prophetat/ Sen ielkin Opetusiset/ Sijtte Ihmein tekiet/ Sen pereste terueexi tekemisen Lahiat/ Auttaiat/ haltiat/ Moninaiset kielet.
Ja Jumala on pannut seurakunnassa/ Ensin apostolit/ sitä lähinnä prophetat/ sen jälkeen opetusisät/ Sitten ihmeintekijät/ Sen perästä terweeksi tekemisen lahjat/ Auttajat/ haltijat/ Moninaiset kielet.
12:29 Ouatko he caiki Apostolit? Ouatko he caiki Prophetat? Ouatko he caiki Opetusiset? Ouatko he caiki Ihmein tekiet?
Owatko he kaikki apostolit? Owatko he kaikki prophetat? Owatko he kaikki opetusisät? Owatko he kaikki ihmein tekijät?
12:30 Ongo heille caikilla teruehexi tekemisen Lahiat? Puhuuatko he caiki moninaisilla Kielille? Taitauatko he caiki wlostulkita?
Onko heillä kaikilla terweeksi tekemisen lahjat? Puhuwatko he kaikki moninaisilla kielillä? Taitawatko he kaikki ulostulkita?
12:31 Mutta noudattaca te nite Parahita Lahioia/ Ja wiele mine nyt teille corkiaman Tien osotan.
Mutta noudattakaa te niitä parhaita lahjoja/ Ja wielä minä nyt teillä korkeamman tien osoitan.

* Moninaiset) Caikis Christilisis ombi yxi Hengi/ Wijsaus/ Ymmerdhys/ Usko Woima etc/ Mutta sencaltaisi prucata ia harioitella muita wastan/ ei se ole iocahitzella/ Mutta wijsaudhesta ne puhuat iotca Jumalata tundemaan opettauat/ Tiedhosta ne puhuuat/ iotca Ulkonaisista menoista ia Christilisista Wapaudhesta opettauat. Ne Uskon osottauat/ iotta iulkisesta sen tunnustauat Sanoilla ia Töille/ ninquin Martyrit tegit/ Ne Henget eroittauat/ iotca Prophetat/ ia Opetuxet coetteleuat ia kiusauat.

XIII Lucu.

13:1 JOs mine Inhimisten ia Engelein Kielille puhuisin/ ia ei olisi minulla Rackautta/ nin mine olisin quin helisepä Waski/ taicka yxi kilisepä Culcoinen.
Jos minä ihmisten ja enkelien kielillä puhuisin/ ja ei oli minulla rakkautta/ niin minä olisin kuin helisewä waski/ taikka yksi kilisewä kulkunen.
13:2 Ja ios mine Propheterata taidhaisin/ ia caiki Salauxet tiedheisin/ ia caike' Tiedon/ Ja minulla olis caiki * Usko/ nin ette mine woret sijrdheisin/ ia ei olis minulla Rackautta/ nin en mine miteken olis.
Ja jos minä propheterata taitaisin/ ja kaikki salaukset tietäisin/ ja kaiken tiedon/ Ja minulla olisi kaikki usko/ niin että minä wuoret siirtäisin/ ja ei olisi minulla rakkautta/ niin en minä mitäkään olisi.
13:3 Ja ios mine caiken Tauarani culutaisin Kieuhein Rauinoxi/ Ja ios mine annaisin minun Rumini poltetta/ ia ei olis minulla Rackautta/ Nin ei se olisi minulle ychten tarpelinen.
Ja jos minä kaiken tawarani kuluttaisin köyhäin rawinnoksi/ Ja jos minä antaisin minun ruumiini poltettaa/ ja ei olisi minulla rakkautta/ Niin ei se olisi minulle yhtään tarpeellinen.
13:4 Rackaus on Kerssiueinen ia Laupias. Ei Rackaus cadhehdi/ ei Rackaus ole ylpie/ ei hen ylespaisuta/
Rakkaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi/ ei rakkaus ole ylpeä/ ei hän ylös paisuta/
13:5 ei hen ole Sickuri/ ei hen omansa etzi/ ei hen anna itzens wihan kihoitta/ ei hen wahingon ielken seiso/
ei hän ole sikkuri/ ei hän omaansa etsi/ ei hän anna itseänsä wihaan kiihota/ ei hän wahingon jälkeen seiso/
13:6 ei hen wärydhesta iloitze/ mutta hen iloitze Totudhesta.
ei hän wääryydestä iloitse/ mutta hän iloitsee totuudesta.
13:7 Caiki hen wedhettä/ caiki hen Usko/ caiki hen toiuo/ caiki hen kerssi.
Kaikki hän wedättää/ kaikki hän uskoo/ kaikki hän toiwoo/ kaikki hän kärsii.
13:8 Ja rackaus ei coskan * wäsy. Waicka Prophetiat Lackauat/ ia Kielet waickenisit/ ia Tieto mös poiskadhois.
Ja rakkaus ei koskaan wäsy. Waikka prophetiat lakkaawat/ ja kielet waikenisit/ ja tieto myös pois katoisi.
13:9 Sille ette polittain me ymmerdheme/ ia * politain me Propheterama.
Sillä että puolittain me ymmärrämme/ ja puolittain me propheteeramme.
13:10 Mutta coska se tule quin teudhelinen on/ sijtte se Lackapi quin waiaa on.
Mutta koska se tulee kuin täydellinen on/ Sitten se lakkaapi kuin wajaa on.
13:11 Coska mine Lapsi olin/ nin mine puhuin quin Lapsi/ ia pidhin Lapseliset menot/ ia aijattelin quin Lapsi. Mutta sitte quin mine Miehexi tulin/ nin mine poispanin ne Lapseliset.
Koska minä lapsi olin/ nin minä puhuin kuin lapsi/ ja pidin lapselliset menot/ ja ajattelin kuin lapsi. Mutta sitten kuin minä mieheksi tulin/ niin minä poispanin ne lapselliset.
13:12 Sille ette nyt me näeme tapauxisa/ ninquin Speilin lepitze/ Mutta silloin caswosta caswoon. Nyt mine tunnen polittain/ waan silloin mine tunnen/ ninquin mine io tuttu olen.
Sillä että nyt me näemme tapauksissa/ niinkuin peilin läwitse/ Mutta silloin kaswosta kaswoon. Nyt minä tunnen puolittain/ waan silloin minä tunnen/ niinkuin minä jo tuttu olen.
13:13 Mutta nyt iäuet Usko/ Toiuo/ Rackaus/ nämet colmet/ Waan rackaus se ombi * swrin nijste.
Mutta nyt jääwät usko/ toiwo/ rakkaus/ nämät kolmet/ waan rakkaus se ompi suurin niistä.

* Usko) Waick ainoa Usko Inhimisen Wanhurskautta/ ninquin P. Pauali Usein sano/ Quitengin cussa ei Rackaus ole/ ei sijne ole oikea Usko/ echke hen wiele Tunnustächtie tekis. * Polittain) Echke me vskon cautta tiedhem ia ymmerdeme mike Jumala on/ ia mite hen meille andapi/ Nin eiquitenga senmotoinen meiden ymmerdhöxen ole teudhelisexi luettu/ waan polittain ia waia sen tuleuaisen Cunnian echtoon. * Swrin) Eipe Rackaus Inhimisi wanhurskauta/ wan Usko Ro 1. Mutta quitengi/ ette vskolla ia Toiuolla ombi palio Jumalan tykene tekemiste/ ia henelte ainostans caiki hyuet saauat/ sijtte heiden pite wijmein lackaman/ coska he caiki vskotut ia toiuotut cappaleet ouat pänens Taiuasa käsittenyet. Mutta Rackaus hen käutte henens meidhen Lähimeisen cochtan/ ia alati hyue teke/ Ja sijttekin wiele ijancaikisesta pysy Jumalan tykene/ Sentedhen hen cutzutan tesse Swrimaxi/ se on/ Leuijemexi/ wekeuemexi/ ialomaxi ia ijancaikisexi.

XIV. Lucu.

14:1 NOutaka Rackautta/ olcatta Achkerat Hengelistein Lahiain ielkijn/ Mutta enemin ette te Propheteraisitta.
Noutakaa rakkautta/ olkaatte ahkerat hengellisten lahjain jälkeen/ Mutta enemmin että te propheteeraisitte.
14:2 Sille ioca * Kielelle puhu/ ei hen Inhimisille puhu/ waan Jumalalle/
Sillä joka kielellä puhuu/ ei hän ihmisille puhu/ waan Jumalalle/
14:3 Sille etteikengen site cwldele/ waan hen puhu Hengesse ne Salaisudhet/ Mutta ioca Prophetera se puhupi Inhimisille paranoxexi ia manauxexi/ ia Lohutoxexi.
Sillä ettei kenkään sitä kuuntele/ waan hän puhuu Hengessä ne salaisuudet/ Mutta joka propheteeraa se puhuupi ihmisille parannukseksi ja manaukseksi/ ja lohdutukseksi.
14:4 Se ioca Kielelle puhupi/ hen itzens para'da/ Mutta se ioca Prophetera/ hen Seurakunnan paranda.
Se joka kielellä puhuupi/ hän itsensä parantaa/ Mutta se joka propheteeraa/ hän seurakunnan parantaa.
14:5 Mine tahdhoisin/ ette te caiki taidhaisitta puhua/ Mutta palio enemin/ ette te Propheteraisitta. Sille se ioca Prophetera/ ombi swrembi quin se ioca Kielille puhupi/ Ellei hen site mös wlostulkitze/ Senpäle ette Seurakunda sijte Paranoxen sais.
Minä tahdoisin/ että te kaikki taitaisitte puhua/ Mutta paljon enemmin/ että te propheteeraisitte. Sillä se joka propheteeraa/ ompi suurempi kuin se joka kielillä puhuupi/ Ellei hän sitä myös ulos tulkitse/ Sen päälle että seurakunta siitä parannuksen saisi.
14:6 Waan nyt/ Rackat Welieni/ Jos mine tulen teiden tygen Kielille puhuen/ mite mine olisin teille tarpelinen? Ellei mine puhuisi teille/ taicka Ilmoituxen cautta/ eli Tiedhon cautta/ taicka Prophetian cautta/ eli Opin cautta?
Waan nyt/ Rakkaat weljet/ Jos minä tulen teidän tykön kielillä puhuen/ mitä minä olisin teille tarpeellinen? Ellei minä puhuisi teille/ taikka ilmoituksen kautta/ eli tiedon kautta/ taikka prophetian kautta/ eli opin kautta?
14:7 Eikö se sis nin ole/ nijse caluissa iotca Änen andauat/ ia ei quitengan ole eleuet/ ioco hen on Huilu eli Candele/ coska eiuet he anna eritettu äände itzestens/ quinga iocu taita sen tietä/ mite Huilulla eli Candelella soitettu on?
Eikö se siis niin ole/ niissä kaluissa jotka äänen antawat/ ja ei kuitenkaan ole eläwät/ joko hän on huilu eli kantele/ koska eiwät he anna eritettyä ääntä itsestänsä/ kuinka joku taitaa sen tietää/ mitä huilulla eli kanteleella soitettu on?
14:8 Ja ios Pasuna andapi pyteren hymyn itzestens/ Cuca itzens taita Sotan hangita?
Ja jos pasuuna antaapi pyteren (ymmärtämättömän) hymyn itsestään/ Kuka itsensä taitaa sotaan hankita?
14:9 Nin mös te/ ios te puhutta Kielille/ ia ei selkieste wlospuhu/ Quinga se ymmertän/ mite puhuttu on? Sille twlehen te puhutta.
Niin myös te/ jos te puhutte kielillä/ ja ei selkeästi ulos puhu/ Kuinka se ymmärretään/ mitä puhuttu on? Sillä tuulehen te puhutte.
14:10 Moninaiset tosin ouat änen caunat Mailmassa/ ia ei ychten nijste quitengan ole merckitzematoinda.
Moninaiset tosin owat äänen kaunat maailmassa/ ja ei yhtään niistä kuitenkaan ole merkitsemätöintä.
14:11 Senteden/ ellei mine nyt tiedhe änen toinda/ nin mine olen puhuialle Outo/ ia se ioca puhupi/ ombi minu'lle outo.
Sentähden/ ellei minä nyt tiedä äänen tointa/ niin minä olen puhujalle outo/ ja se joka puhuupi/ ompi minulle outo.
14:12 Samalmoto mös te/ senwoxi ette te etzitte ninen Hengelistein Lahijain ielken sitte laskecat teiden achkerudhen sijhen/ ette te Seurakunnan paranaisitta/ nin ette teille caikissa kylle olis.
Samalla muotoa myös te/ senwuoksi että te etsitte niiden hengellisten lahjain jälkeen sitten laskekaat teidän ahkeruuden siihen/ että te seurakunnan parantaisitte/ niin että teillä kaikissä kyllä olisi.
14:13 Senteden/ ioca Kielille puhu/ se rucolcan/ ette hen mös sen taidhais wlostulkita.
Sentähden/ joka kielillä puhuu/ se rukoilkaan/ että hän myös sen taitaisi ulostulkita.
14:14 Coska mine nyt rucolen Kielelle/ nin minu' Hengen rucole/ Mutta minun Mielen ei kellengen hedhelmet saata.
Koska minä nyt rukoilen kielellä/ niin minun henkeni rukoilee/ Mutta minun mieleni ei kellenkään hedelmät saata.
14:15 Quingasta sen sis pite oleman? Nimiten nein/ Mine rucolen Hengesse/ ia rucolen mös Mielesseni. Mine Psalmit weisan Hengesse/ ia Psalmit weisan mös * Mielesseni.
Kuinkaste siis sen pitää oleman? Nimittäin näin/ Minä rukoilen Hengessä/ ja rukoilen myös mielessäni. Minä psalmit weisaan Hengessä/ ja psalmit weisaan myös mielessäni.
14:16 Mutta coskas Hyuestisiugnat Hengesse/ Quingasta se ioca Oppemattoman sijasa seisopi/ pite wastaman Amen sinun Kijtoxes päle/ Sille ettei hen ymmerdhä mite sine sanot?
Mutta koskas hywästi siunaat Hengessä/ Kuinkaste se joka oppimattoman sijassa seisoopi/ pitää wastaaman Amen sinun kiitoksesi päälle/ Sillä ettei hän ymmärrä mitä sinä sanot?
14:17 Sine tosin hyuesti kijtit/ waan ei se toinen sijte parattu ole.
Sinä tosin hywästi kiitit/ waan ei se toinen siitä parattu ole.
14:18 Mine kijten minu' Jumalani/ ette mine puhun Usiamalla Kielelle quin te caiki.
Minä kiitän minun Jumalaani/ että minä puhun useammalla kielellä kuin te kaikki.
14:19 Mutta mine tadhon Seuraku'nasa paramin wijsi sana puhua minu' * Mieleni cansa/ Senpäle ette mine mös muita neuuoisin/ ennenquin Kymenen Tuhatta sana Kielelle.
Mutta minä tahdon seurakunnassa paremmin wiisi sanaa puhua minun mieleni kanssa/ Senpäälle että minä myös muita neuwoisin/ ennenkuin kymmenen tuhatta sanaa kielellä.
14:20 Rackat Weliet/ Elkette Lapset olko taidhoisa/ waan pahudhesa Lapset olcata. Mutta taidhossa olcata teudheliset.
Rakkaat weljet/ Älkäättä lapset olko taidossa/ waan pahuudessa lapset olkaatte. Mutta taidoissa olkaatte täydelliset.
14:21 Laissa on kirioitettu/ Mine tadhon puhua toisilla Kielillä ia toisilla Hwlilla temen Canssan tyge/ ia eiuet he sijtteken wiele nin minua cwle/ ma HERRA sano.
Laissa on kirjoitettu/ Minä tahdon puhua toisilla kielillä ja toisillä huulilla tämän kansan tykö/ ja eiwät he siitäkään wielä minua kuule/ ma (mitä) HERRA sanoo.
14:22 Nin ouat nyt Kielet ydhen * Merckin edeste/ ei ninen iotca vskouat/ waan ninen iotca ei Usko. Mutta wastoinpein/ Prophetiat eiuet ole Uskottomain/ waan ninen vskolisten tedhen.
Niin owat nyt kielet yhden merkin edestä/ ei niiden jotka uskowat/ waan niiden jotka ei usko. Mutta wastoin päin/ Prophetiat eiwät ole uskottomain/ waan niiden uskollisten tähden.
14:23 Coska nyt coko Seurakunda ychten paickan cocontule/ ia caiki puhuisit Kielille/ ia sinne tulis iocu oppematoin/ taicka Uskomatoin/ eikö he sanoisi Teite Mielipolexi?
Koska nyt koko seurakunta yhteen paikkaan kokoon tulee/ ja kaikki puhuisit kielillä/ ja sinne tulisi joku oppimatoin/ taikka uskomatoin/ eikö he sanoisi teitä mielipuoleksi?
14:24 Mutta ios te nyt caiki Propheteraisitta/ ia sinne siselletulis ioku Uskomatoin taicka Oppematoin/ ia nuhdhellaisin caikilda/ ia domitaisijn caikilda/
Mutta jos te nyt kaikki propheteeraisitte/ ja sinne sisälle tulisi joka uskomatoin taikka oppimatoin/ ja nuhdeltaisiin kaikilta/ ja tuomittaisiin kaikilta/
14:25 ia nin tulis henen Sydhemens Salaisudhet iulkisexi/ ia sillens hen Caswoillens langeis/ ia rucolis Jumalata/ ia tunnustais ette totisesta Jumala olis teisse.
ja niin tulisi hänen sydämensä salaisuudet julkiseksi/ ja silleens hän kaswoillensa lankeisi/ ja rukoilisi Jumalata/ ja tunnustaisi että totisesti Jumala olisi teissä.
14:26 Quingasta se sis on/ rackat Weliet? Coska te nyt cokontuletta nin itzecullakin teiste on Psalmi/ henelle on Opetus/ henelle on Kieli/ henelle on Ilmoitus/ henelle on Wlostulkitus. Ne caiki andacat tulla Paranoxexi.
Kuinkaste se siis on/ rakkaat weljet? Koska te nyt kokoon tulette niin itsekullakin teistä on psalmi/ hänellä on opetus/ hänellä on kieli/ hänellä on ilmoitus/ hänellä on ulostulkitus. Ne kaikki antakaat tulla parannukseksi.
14:27 Jos iocu Kielelle puhu/ se puhucan itze toisna/ taicka eninäki itze colmandena/ ia site woroittain/ nin yxi sen tulkitcaan.
Jos joku kielellä puhuu/ se puhukaan itse toisena/ taikka eninnäkin itse kolmantena/ ja sitä wuorottain/ niin yksi sen tulkitkaan.
14:28 Ellei hen Tulki ole/ nin olcan wait Seurakunnasa/ waan puhucan itzellens ia Jumalalle.
Ellei hän tulkki ole/ niin olkaan waiti seurakunnassa/ waan puhukaan itsellensä ja Jumalalle.
14:29 Mutta Prophetat puhucat itze toisna eli itze colmanna/ ia ne mwdh site domitkan.
Mutta prophetat puhukaat itse toisena eli itse kolmantena/ ja ne muut sitä tuomitkaan.
14:30 Mutta ios Ilmoitus tapachtu iollenculle/ quin tykene istu/ nin se ensimeinen wait olcan.
Mutta jos ilmoitus tapahtuu jollenkulle/ kuin tykönä istuu/ niin se ensimmäinen waiti olkaan.
14:31 Sille kylle te taidhatta caiki Propheterata/ yxi toisen pereste/ Senpäle ette caiki oppisit/ ia caiki tulisit manatuxi.
Sillä kyllä te taidatte kaikki propheteerata/ yksi toisen perästä/ Senpäälle että kaikki oppisit/ ja kaikki tulisit manatuksi.
14:32 Ja ne Prophetain Henget ouat Prophetain * alamaiset.
Ja ne prophetain henget owat prophetain alamaiset.
14:33 Sille ettei Jumala ole secaseuraudhen waan Rauhan Jumala/ ninquin caikissa Pyhein Seurakunnissa.
Sillä ettei Jumala ole sekaseurauden waan Rauhan Jumala/ niinkuin kaikissa pyhäin seurakunnissa.
14:34 Teiden waimon pite wait oleman Seurakunnissa/ Sille eipe heille sallittu ole puhua/ waan ette he ouat siuiet/ Ninquin Laki sano.
Teidän waimon pitää waiti oleman seurakunnissa/ Sillä eipä heillä sallittu ole puhua/ waan että he owat siweät/ Niinkuin laki sanoo.
14:35 Mutta ios he iotain tachtouat oppe/ nin kysyken Miehildens Cotona/
Mutta jos he jotain tahtowat oppia/ niin kysykään miehiltänsä kotona/
14:36 Heijusti se Waimoille sopi/ ette he Seurakunnasa puhuuat. Eli ongo Jumala' Sana teiste wlostullut? Taicka ongo se waan teiden tygen tullut?
Häijysti se waimoille sopii/ että he seurakunnassa puhuwat. Eli onko Jumalan sana teistä ulos tullut? Taikka onko se waan teidän tykön tullut?
14:37 Jos iocu nyt henens lwle Prophetaxi/ eli Hengelisexi/ se tutkan mite mine teille kirioitan/ sille ette ne ouat HERRAN keskyt/
Jos joku nyt hänens luulee prophetaksi/ eli hengelliseksi/ se tutkaan mitä minä teille kirjoitan/ sillä että ne owat HERRAN käskyt/
14:38 Mutta ios iocu onbi Taitamatoin/ se olcon taitamatoin.
Mutta jos joku ompi taitamatoin/ se olkoon taitamatoin.
14:39 Senteden rackat Weliet/ sihen te pangata achkerudhenna/ ette te Propheteraisitta/ ia elket kielkö puhumasta Kielille.
Sentähden rakkaat weljet/ siihen te pankaatte ahkeruutenne/ että te propheteeraisitte/ ja älkäät kieltäkö puhumasta kielillä.
14:40 Andacat caiki soueliasta/ ia sädhylisesta tapachtua.
Antakaat kaikki soweliasta/ ja säädyllisesti tapahtua.

* Kielille puhu) se on Psalmi taicka Prophetat Lwkia/ ia weisata Seurakunnasa/ ia ei nijte wlostulkita/ Ehcke lukia itze ymmertä mite hen Luke. Prophetia ombi ymmerdhyste saadha Jumalalda/ ia taita site muille iaca. Wlostulkita se on muille ymmerdhöste edhestoimitta. Nin aijattele nyt P. Pauali ette kielille puhua/ ei Seurakunda paranna. Mutta Porpheterata ia wlostulkita/ se Seurakunnan paranda. * Mielesseni) Mielen cansa puhua/ merkitze/ wlostoimitta/ tulkita ia selitte Sille Hengen hen tesse cutzupi kielen paliahan änen/ Mutta Mielen halun ia taidhon. Senteden Hengesse puhua/ se on/ coskas itzelles ymmerdhet Ramatun toimen/ ia et site muille wlostoimita. * Alamaiset) Mwtamat lwleuat/ ette coska heille on Tieto ia taito/ ia Hengen Lahiat/ ettei henen tule keten wäiste eli weltte/ iosta sis Lachkouxet ia Eriseurauxet tuleuat/ Mutta P. Pauali tesse sanopi ette heidhen tulepi wäiste/ Senuoxi ette Hengen lahiat ouat heidhen woimasans/ ei nijte prucaman Yximielisudhen wastan/ Nin ettei he saa sanoa Ette Hengi heite siehen waati eli aia.

XV. Lucu.

15:1 MUtta mine teen teille tietteuexi/ rackat weliet/ sen Euangelium quin mine teille ilmoitin/ Jonga te mös ottaneet oletta/
Mutta minä teen teille tiettäwäksi/ rakkaat weljet/ sen ewankelium kuin minä teille ilmoitin/ Jonka te myös ottaneet olette/
15:2 iossa te mös seisotta/ ionga cautta te mös autuaxi tuletta/ Mille modholla mine sen teille olen ilmoitanut/ ios te sen oletta piteneet/ Ellei nin ole ette te huckan oletta vskoneet.
jossa te myös seisotte/ jonka kautta te myös autuaaksi tulette/ Millä muodolla minä sen teille olen ilmoittanut/ jos te sen olette pitäneet/ Ellei niin ole että te hukkaan olette uskoneet.
15:3 Sille ette mine olen alghusta teille sen andanut/ ionga mine mös saanut olen/ Ette Christus coollut ombi meiden Syndein tedhen/ Ramatuidhen ielken/
Sillä että minä olen alusta teille sen antanut/ jonka minä myös saanut olen/ Että Kristus kuollut ompi meidän syntein tähden/ Raamatuiden jälkeen/
15:4 Ja ette Hen Haudhattu oli/ ia ette hen ylesnousi colmanna peiuen/ Ramatuidhen ielkin.
Ja että hän haudattu oli/ ja että hän ylös nousi kolmantena päiwän/ Raamatuiden jälkeen.
15:5 Ja ette hen nechtijn Cephaselda/ ia sijtte nijlde Cadheldatoistakymmenelda/
Ja että hän nähtiin Cephaselta/ ja sitten niiltä kahdeltatoista kymmeneltä/
15:6 Senielkin he' nechtijn enemelde quin Widhelde sadhalda Welielde ydhelle Haualla/ Joista monda wiele nyt eleuet/ Mutta mutomat ouat poisnuckuneet.
Sen jälkeen hän nähtiin enemmälti kuin wiideltä sadalta weljeltä yhdellä haawalla/ Joista monta wielä nyt eläwät/ Mutta muutamat owat pois nukkuneet.
15:7 Sitelehin hen nechtijn Jacobilda/ Ja senpereste caikilda Apostoleilda.
Siitälähin hän nähtiin Jakobilta/ Ja senperästä kaikilta apostoleilta.
15:8 Wimeiselda caikein ielkinne/ ombi mös minulda nechty nin quin yhdelde keskensyndynelde.
Wiimeiseltä kaikkein jälkiinne/ ompi myös minulta nähty niinkuin yhdeltä keskensyntyneeltä.
15:9 Sille mine olen caikein Hoonoin Apostolitten seassa/ ioca en ole keluolinen Apostolixi cutzutta/ Senteden ette mine olen Seurakunda wainonut.
Sillä minä olen kaikkein huonoin apostolitten seassa/ joka en ole kelwollinen apostoliksi kutsuttaa/ Sentähden että minä olen seurakuntaa wainonnut.
15:10 Mutta Jumalan armosta mine olen/ se quin mine olen/ ia henen Armo'sa minun cochtani/ ei ole tyhije ollut/ Waan mine olen enemen tehnyt/ quin he caiki/ Mutta en quitengan mine/ waan Jumalan Armo ioca minussa ombi.
Mutta Jumalan armosta minä olen/ se kuin minä olen/ ja hänen armonsa minun kohtaani/ ei ole tyhjä ollut/ Waan minä olen enemmin tehnyt/ kuin he kaikki/ Mutta en kuitenkaan minä/ waan Jumalan armo joka minussa ompi.
15:11 Olis sis mine eli he/ nein me sarname/ Ja nein te oletta vskoneet.
Olisi siis minä eli he/ näin me saarnaamme/ Ja näin te olette uskoneet.
15:12 Mutta ios nyt Christus sarnatan Coolluista ylesnosneexi/ Mixi sis teiden keskenen mwtomat sanouat? Ei ensingen Cooluten Ylesnousemista oleua'?
Mutta jos nyt Kristus saarnataan kuolleista ylösnousseeksi/ Miksi siis teidän keskenän muutamat sanowat? Eli ensinkään kuolleitten ylösnousemista olewan?
15:13 Mutta ellei Coolluten ylesnousemus ole/ Nin ei mös Christus ylesnosnut.
Mutta ellei kuolleitten ylösnousemus ole/ Niin ei myös Kristus ylösnoussut.
15:14 Mutta iollei Christus ylesnosnut/ Nin on meiden sarnan tyhije/ Nin o'bi mös teiden Uskona tyhije.
Mutta jollei Kristus ylösnoussut/ Niin on meidän saarnan tyhjä/ Niin ompi myös teidän uskonne tyhjä.
15:15 Ja me mös leuteen Jumalan Wärexi Todhistaiaxi/ ette me Jumalata wastan olema todhistaneet/ Ette hen on ylesherettenyt Christusen/ iota hen ei ylesherettenyt/ ellei ne Coolluet ylesnouse.
Ja me myös löydetään Jumalan wääräksi todistajaksi/ että me Jumalata wastaan olemme todistaneet/ Että hän on ylös herättänyt Kristuksen/ jota hän ei ylösherättänyt/ ellei ne kuolleet ylös nouse.
15:16 Sille iollei ne Coolluet ylesnouse/ Eipe mös Christus ylesnosnut ole.
Sillä jollei ne kuolleet ylös nouse/ Eipä myös Kristus ylös noussut ole.
15:17 Mutta ellei Christus ole ylesnosnut/ Nin ombi teiden Uskona turha/
Mutta ellei Kristus ole ylös noussut/ Niin ompi teidän uskonne turha/
15:18 Nin te oletta wiele nyt teiden synnisenna. Nin ouat mös ne iotca Christusesa poisnuckuit/ cadhotetut.
Niin te olette wielä nyt teidän synneissäni. Niin owat myös ne jotka Kristuksessa pois nukuit/ kadotetut.
15:19 Jos meille waiwoin tesse Elemes ombi toiuo Chriskusen päle/ Nin me olisima ne wihileitzimet caikein Inhimisten seas.
Jos meille waiwoin tässä elämässä ompi toiwo Kristuksen päälle/ Niin me olisimme ne wiheliäisimmät kaikkein ihmisten seassa.
15:20 Mutta nyt on Christus Coolleista ylesnosnut/ Ja on tullut Wtisexi nijnen nuckunutten keskene.
Mutta nyt on Kristus kuolleista ylös noussut/ Ja on tullut uutiseksi niiden nukkuneitten keskenä.
15:21 Sille senwoxi ette Inhimisen cautta Colema on/ Nin mös Inhimisen cautta Coolluten ylsenousemus tule.
Sillä sen wuoksi että ihmisen kautta kuolema on/ Niin myös ihmisen kautta kuolleitten ylösnousemus tulee.
15:22 Sille ninquin caiki Adamissa coleuat Nin he mös Caiki Christusesa pite eleuexi techtemen.
Sillä niinkuin kaikki Adamissa kuolewat. Niin he myös kaikki Kristuksessa pitää eläwäksi tehtämän.
15:23 Mutta itzecukin säädhysens/ Ninen Wtinen Christus/ senielkin ne iotca Christusen omat ouat/ coska hen tulepi.
Mutta itsekukin säädyssänsä/ Niiden uutinen Kristus/ senjälkeen ne jotka Kristuksessa omat owat/ koska hän tuleepi.
15:24 Sijtte on loppu/ Coska hen andapi Waldakunnan Jumalan ia Isen haltun/ ia poispane caiki Herraudhet/ ia caiken Esiwallan ia Wäen.
Sitten on loppu/ Koska hän antaapi waltakunnan Jumalan ja Isän haltuun/ ja pois panee kaikki herraudet/ ja kaiken esiwallan ja wäen.
15:25 Sille henen tule Hallita/ sihenasti ette hen pane caiki wiholisens Jalcains ala.
Sillä hänen tulee hallita/ siihen asti että hän panee kaikki wihollisensa jalkainsa alle.
15:26 Se wimeinen wiholinen/ ioca poispannan/ se ombi Colema/ sille hen on henelle caiki henen Jalcains ala heittenyt.
Se wiimeinen wihollinen/ joka pois pannaan/ se ompi kuolema/ sillä hän on hänelle kaikki hänen jalkainsa alle heittänyt.
15:27 Costa he' nyt sano/ Ette caiki henen alansheitetudh ouat/ nin on iulki/ ette se on eritetty/ ioca henelle caiki alaheitti.
Koska hän nyt sanoo/ Että kaikki hänen allensa heitetyt owat/ niin on julki/ että se on eritetty/ joka hänelle kaikki alle heitti.
15:28 Coska nyt Caiki henen ala'sheitetyxi tuleuat/ silloin mös itze Poicaki henen alansheiteten/ ioca caiki henen alansheitti/ Senpäle ette Jumala pite caikinaisi caikissa oleman.
Koska nyt kaikki hänen allensa heitetyksi tulewat/ sillon myös itse Poikakin hänen allensa heitetään/ joka kaikki hänen allensa heitti/ Senpäälle että Jumala pitää kaikkinainen kaikissa oleman.
15:29 Eli mite he tekeuet/ iotca heidens andauat Casta ninen * Cooluten päle/ Jollei ensingen Coolluet ylesnouse? Mixi he sis andauat heidens Casta ninen Cooluten päle?
Eli mitä he tekewät/ jotka heidäns antawat kastaa niiden kuolleitten päälle/ Jollei ensinkään kuolleet ylösnouse? Miksi he siis antawat heidäns kastaa niiden kuolleitten päälle?
15:30 Ja mixi me aina seisoma Waarasa?
Ja miksi me aina seisomme waarassa?
15:31 Meiden kerskamisen polesta/ ioca minulla ombi Christusesa Iesusesa meiden Herrasa/ mine Coolen iocapeiue.
Meidän kerskaamisen puolesta/ joka minulla ompi Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassa/ minä kuolen jokapäiwä.
15:32 Jos mine olen Inhimisten taualla Ephesos Petoin cansa sotinut? Mite se minun autta/ ellei ne Coolleet ylesnouse? Sökem ia iokam? Sille Homena me coolema.
Jos minä olen ihmisten tawalla Ephesossa petoin kanssa sotinut? Mitä se minun auttaa/ ellei ne kuolleet ylös nouse? Syökäämme ja juokaamme? Sillä huomenna me kuolemme.
15:33 Elke a'dako petettä teiten. Pahat * ialitoxet turmeleuat Hyuet tauat.
Älkään antako petettää teitän. Pahat jaaritukset turmelewat hywät tawat.
15:34 Ylesheretkä hurskaasta/ ia elke syndi techkö. Sille ette mutomat ei miten Jumalasta tiedä. Häpiexi mine neitä teille sanon.
Ylös herätkää hurskaasta/ ja älkää syntiä tehkö. Sillä että muutamat ei mitään Jumalasta tiedä. Häpeäksi minä näitä teille sanon.
15:35 Machta nyt iocu sano/ Quinga ne Coollet ylesnouseuat? Ja mingecaltaisella Rumilla he tuleuat?
Mahtaa nyt joku sanoa/ Kuinka ne kuolleet ylös nousewat/ Ja minkäkaltaiselle ruumiilla he tulewat?
15:36 Sine Tompeli/ sen quin sine kyluet/ ei tule eleuexi/ ellei hen ennen coolisi.
Sinä tomppeli/ sen kuin sinä kylwät/ ei tule eläwäksi/ ellei hän ennen kuolisi.
15:37 Ja iota sine kyluet/ eipe se ole se Rumis ioca tuleua on/ Waan yxi palias Jyue/ nimitten/ Nisun iyue eli mwta sencaltaista.
Ja jota sinä kylwät/ eipä se ole se ruumis joka tulewa on/ Waan yksi paljas jywä/ nimittäin/ Nisun jywä eli muuta senkaltaista.
15:38 Mutta Jumala andapi henelle ydhen Rumin quin hen tachto/ ia itzekullengi Siemenelle/ oman Rumihin.
Mutta Jumala antaapi hänelle yhden ruumiin kuin hän tahtoo/ ja itsekullenkin siemenelle/ oman ruumiin.
15:39 Ei caiki Liha ole ychteleine' liha/ wan toine' o'bi Inhimisen Liha/ toine' on Caria'/ toine' on Calain/ toine' mös Linduin.
Ei kaikki liha ole yhtäläinen liha/ waan toinen ompi ihmisen liha/ toinen on karjan/ toinen on kalain/ toinen myös lintuin.
15:40 Ouat Taiualiset Rumijt ia ouat mös Maaliset Rumijt : Mutta toinen Cunnia on nijlle Taiualisilla/ Ja toinen nijlle Maalisilla.
Owat taiwaallinen ruumiit ja owat myös maalliset ruumiit: Mutta toinen kunnia on niillä taiwaallisilla/ Ja toinen niillä maallisilla.
15:41 Toinen kircaus ombi Auringoisella/ toinen kircaus ombi Cuulla/ toinen kircaus Tehdheillä/ Sille ette yxi Tehcti ylitzekieupi sen toisen kircaudhesa/ Nin mös se Cooluten ylesnousemus.
Toinen kirkkaus ompi aurinkoisella/ toinen kirkkaus ompi kuulla/ toinen kirkkaus tähdellä/ Sillä että yksi tähti ylitsekäypi sen toisen kirkkaudessa/ Niin myös se kuolleitten ylösnousemus.
15:42 Se kylueten turmeluxesa/ ia ylesnousepi turmelematoin/ Se kylueten Hoonolisudhes/ Ja ylesnousepi Cunniasa.
Se kylwetään turmeluksessa/ ja ylös nouseepi turmelematoin/ Se kylwetään huonollisuudessa/ Ja ylös nouseepi kunniassa.
15:43 Se kylueten Heickoudhesa/ Ja ylesnousepi wäkeyxesa.
Se kylwetään heikkoudessa/ Ja ylös nouseepi wäkewyydessä.
15:44 Se kylueten yxi Lonoilnen * Rumis/ Ja ylesnousepi yxi Hengelinen Rumis. Ette meille on yxi Loonolinen Rumis/ Nin meille mös on yxi Hengelinen Rumis/
Se kylwetään yksi luonnollinen ruumis/ Ja ylös nouseepi yksi hengellinen ruumis. Että meillä on yksi luonnollinen ruumis/ Niin meille myös on yksi hengellinen ruumis/
15:45 Ninquin kirioitettu on/ Se ensimeine' Inhiminen Adam on techty Loonolises Elemes. Ja se Wimeinen Adam He'gelises Elemes.
Niinkuin kirjoitettu on/ Se ensimmäinen ihminen Adam on tehty luonnollisessa elämässä. Ja se wiimeinen Adam hengellisessä elämässä.
15:46 Mutta se hengelinen Rumis ei ole se ensimeinen/ Waan se Loonolinen/ senielkin se He'gelinen.
Mutta se hengellinen ruumis ei ole se ensimmäinen/ Waan se luonnollinen/ sen jälkeen se hengellinen.
15:47 Se ensimeinen Inhiminen ombi maasta ia maalinen/ Se toinen Inhiminen ombi itze HERRA Taiuasta.
Se ensimmäinen ihminen ompi maasta ja maallinen/ Se toinen ihminen ompi itse HERRA taiwaasta.
15:48 Mingemotoinen se Maalinen on/ sencaltaiset ouat mös ne maaliset. Ja mingemotoinen se Taiualinen on/ sencaltaiset ouat mös ne Taiualiset.
Minkä muotoinen se maallinen on/ senkaltaiset owat myös ne maallliset. Ja minkä muotoinen se taiwaallinen on/ senkaltaiset owat myös ne taiwaalliset.
15:49 Ja quin me olema candaneet sen Maalisen Cuuan/ Nin meiden pite mös candaman sen Taiualisen Cuuan.
Ja kuin me olemme kantaneet sen maallisen kuwan/ Niin meidän pitää myös kantaman sen taiwaallisen kuwan.
15:50 Mutta sijte mine sanon/ Rackat Weliet/ Ettei Liha ia Weri taidha Jumalan waldakunda perie/ Ja ei se turmeltu pidhe site turmelematoinda perimen.
Mutta siitä minä sanon/ Rakkaat weljet/ Ettei liha ja weri taida Jumalan waltakuntaa periä/ Ja ei se turmeltu pidä sitä turmelematointa perimän.
15:51 Catzo/ Mine sanon teille ydhen Salaudhen/ Eipe me tosin caiki poisnuku/ waan caiki me mwtetama ydhen aijan rahdussa/ ydhes Silmenräpeyxes/ wimeisen Pasunan cansa/
Katso/ Minä sanon teille yhden salauden/ Eipä me tosin kaikki pois nuku/ waan kaikki me muutetaamme yhden ajan rahdussa/ yhdessä silmänräpäyksessä/ wiimeisen pasuunan kanssa/
15:52 Sille ette Pasuna soipi/ ia ne Coolluet pite turmelematoinna ylesnouseman/ Ja me tulema mwtetuxi.
Sillä että pasuuna soipi/ ja ne kuolleet pitää turmelematoinna ylösnouseman/ Ja me tulemme muutetuksi.
15:53 Sille ette teme Catoua pite pälenspukeman sen catomattudhen/ Ja teme cooleuainen pite pälenspukeman sen Coolemattudhen.
Sillä että tämä katoawa pitää päällensä pukeman sen katoamattomuuden/ Ja tämä kuolewainen pitää päällensä pukeman sen kuolemattomuuden.
15:54 Mutta coska teme catoua pälenspukepi sen catomattudhe'/ ia teme cooleuainen pälenspukepi sen coolemattudhen/ Silloin teutetän se Sana quin kirioitettu on. Se Coolema ombi ylesnielttu sijnä woitosa.
Mutta koska tämä katoawa päällensä pukeepi sen katoamattomuuden/ ja tämä kuolewainen päällensä pukeepi sen kuolemattomuuden/ Silloin täytetään se sana kuin kirjoitettu on. Se kuolema ompi ylösnielty siinä woitossa.
15:55 COLEMA/ cussa on sinun Otas? HELVETTI/ cussa on sinun woittos?
Kuolema/ kussa on sinun otas? Helwetti/ kussa on sinun woittosi?
15:56 Mutta Cooleman Ota on Syndi/ Ja synnin woima on Laki.
Mutta kuoleman ota on synti/ Ja synnin woima on laki.
15:57 Mutta kijtos olcon JUMALAN/ Joca meille woiton andanut on meiden HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN cautta.
Mutta kiitos olkoon JUMALAN/ Joka meille woiton antanut on meidän HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN kautta.
15:58 Senteden minun Rackat Welieni/ olcatta wahwat/ ierkechtymetä/ ia aina wiliaiset HERRAN Töisse/ Senwoxi ette te tiedhette/ ettei teiden Töönnä ole tyhie Herrasa.
Sentähden minun rakkaat weljeni/ olkaatte wahwat/ järkähtymättä/ ja aina kuuliaiset HERRAN töissä/ Sen wuoksi että te tiedätte/ ettei teidän työnne ole tyhjä Herrassa..

* Cooluten päle) Ette ne Christitut wachuistaisit Coolluten ylesnousemisen/ nin he annoit itzense Casta nijnen coollutten hautain päle/ sille samalla merkiten ette iuri ne samat Coolleet pite ylesnouseman. * Pahat ialitoxet) Se on/ paha kikuri/ kimpu/ seura ia ioucko/ iossa sangen vsein Pahannoxen sanat puhutan vsko wastan/ ia turmellan hyuet Omattunnot/ ia heidhen pahan Esicuuansa cansa/ saattauat ne Wiattomat itze caltaisexensa. * Loonolinen Inhiminen) on se/ quin söpi/ iopi/ maca/ waluo/ casuapi ia nändy/ sighitte lapset ia elette etc. Hengelinen Rumis on se quin ei sencaltaista taruitze/ ia on quitengi yxi totinen Rumis/ ioca Hengeste elepi ia wircupi/ ninquin Gene. 2. opetetan.

XVI. Lucu.

16:1 MUtta sijte awnhakemisesta nijte Pyhie warten Quin mine nijlle Seurakunnille Galatias säätenyt olen/ Nin te mös techkette.
Mutta siitä awun hakemisesta niitä pyhiä warten kuin minä niille seurakunnille Galatiassa säätänyt olen/ Niin te myös tehkäätte.
16:2 Ychtene Sabbathina panghan iocainen itze tygense iotakin/ ia cootkan mite henen Mielens teke/ Se' päle ette coska mine tulen/ ei ensin silloin ne samat Awut pidheisi haettaman.
Yhtenä Sabbathina pankaan jokainen itsensä tykönsä jotakin/ ja kootkaan mitä hänen mielensä tekee/ Sen päälle että koska minä tulen/ ei silloin ne samat awut pitäisi haettaman.
16:3 Mutta quin mine olen tullut/ iotca te sijtte teiden Breiuin cansa/ sixi wloswalitzetta/ nin mine tadhon lehette/ ette he edeswieuet teiden Lahian Jerusalemijn.
Mutta kuin minä olen tullut/ jotka te sitten teidän breiwin kanssa/ siksi ulos walitsette/ niin minä tahdon lähettää/ että he edeswiewät teidän lahjan Jerusalemiin.
16:4 Jos se mwtoin sencaltainen on/ ette mine mös sinne waellaisin/ nin he minun cansani waeldauat.
Jos se muuton sen kaltainen on/ että minä myös sinne waeltaisin/ niin he minun kanssani waeltawat.
16:5 Mutta mine tadhon teille tulla/ coska mine Macedonian cautta waellan. Sille ette minun pite Macedonian lepitze waeldaman.
Mutta minä tahdon teille tulla/ koska minä Makedonian kautta waellan. Sillä että minun pitää Makedonian läwitse waeltaman.
16:6 Mutta teiden tykenen mine lehes mahdhan wipyä/ eli mös Taluepite. Senpäle ette te/ minun Awuliset olisitta saattaman cuhunga mine matkustan. Eipe mine nyt tahdo teite nähdhä/ minun edespeiten menneseni.
Mutta teidän tykönän minä lähes mahdan wiipyä/ eli myös talwea pitää. Sen päälle että te/ minun awulliset olisitte saattaman kuhunka minä matkustan. Eipä minä nyt tahdo teitä nähdä/ minä edespäiten mennessäni.
16:7 Sille mine toiuo' iongun aijan sadhaxeni wipyä teiden tykene'ne/ ios HERra sen sallipi.
Sillä minä toiwon jonkun ajan saadakseni wiipyä teidän tykönänne/ jos Herra sen salliipi.
16:8 Mutta mine tadhon Ephesos wipyä/ haman Heluntain asti/
Mutta minä tahdon Ephesos wiipyä/ hamaan Helluntaihin asti/
16:9 Sille ette minulle on yxi swri ia wäkeue Oui auattu/ ia sielle monda wastanseisoiata ouat.
Sillä että minulla on yksi suuri ja wäkewä owi awattu/ ja siellä monta wastaanseisojata owat.
16:10 Jos Timotheus tule/ nin catzocat ette hen olis pelkemete teiden tykenen/ Sille hen mös teke HERRAN töte ninquin mineki.
Jos Timotheus tulee/ niin katsokaat että hän oli pelkäämättä teidän tykönän/ Sillä hän myös tekee HERRAN töitä niinkuin minäkin.
16:11 Elken nyt hende kenge ylencatzoco/ Mutta saattaca hende rauhan cansa/ ette hen tulis minun tykeni/ Sille ette mine odhotan hende weliein cansa.
Älkään nyt häntä kenkään ylenkatsoko/ Mutta saattakaa häntä rauhan kanssa/ että hän tulis minun tyköni/ Sillä että minä odotan häntä weljein kanssa.
16:12 Edhespein Apollosta meiden Welieste/ tietke ette mine olen wsein henen mananut tuleman teiden tygenne Welieden cansa/ Mutta ei henen tachtonsa suinga nyt ollut tulla/ Tuleua hen quitengin on/ coska henen nin sopi.
Edespäin Apollosta meidän weljestä/ tietkää että minä olen usein hänen manannut tulemaan teidän tykönne weljien kanssa/ Mutta ei hänen tahtonsa suinkaan nyt ollut tulla/ Tulewa hän kuitenkin on/ koska hänen niin sopii.
16:13 Waluoca/ seisoca Uskossa/ prwcatka teitenne wrohollisesta/ olcat wachuat/
Walwokaa/ seisokaa uskossa/ pruukatkaa teitänne urhoollisesti/ olkaat wahwat/
16:14 Caiki teiden asianna keutteke Rackaudes.
Kaikki teidän asianne käyttäkää rakkaudessa.
16:15 Mutta mine manan teite rackat weliet/ te tunnetta Stephanan Perehe'/ ette he ouat ne Alkeet Achaias/ ia ouat itzense asettanet nite Pyhie palueleman/
Mutta minä manaan teitä rakkaat weljet/ te tunnette Stephanien perheen/ että he owat ne alkeet Achaias/ ja owat itsensä asettaneet niitä pyhiä palweleman/
16:16 Senpäle ette te mös olisitta sen caltaiste' alamaiset/ ia iocaitzen ynnetekiein ia auttaiain.
Sen päälle että te myös olisitte sen kaltaisten alamaiset/ ja jokaisen ynnä tekijäin ja auttajain.
16:17 Mutta mine iloitze' Stephanin tulemista/ ia Fortunatusen/ ia Achaiusen/ Sille mite teille puutui minulda/ sen he ylesteutteuet.
Mutta minä iloitsen Stephanin tulemista/ ja Fortunatusen/ ja Achaiusen/ Sillä mitä teille puuttui minulta/ sen he ylös täyttäwät.
16:18 Ne wirghotit minun Hengeni ia teiden. Senteden tutka ne iotca sencaltaiset ouat.
Ne wirwoitit minun henkeni ja teidän. Sentahden tuntekaa ne jotka senkaltaiset owat.
16:19 Teite teruettä se Seurakunda Asiasa. Palio teruetteuet teite Aquila ia Priscilla Herrasa sen Seuracunnan cansa ioca heiden Honesans ombi.
Teitä terwehtää se seurakunta Asiassa. Paljon terwehtäwät teitä Aquila ja Priscilla Herrassa sen seurakunnan kanssa joka heidän huoneessansa ompi.
16:20 Teruetteuet teite caiki Weliet. Teruetteke keskenen Pyhelle Suunandeilla.
Terwehtäwät teitä kaikki weljet. Terwehtäkää keskenään pyhällä suunannolla.
16:21 Mine Pauali Terueten teite omalla Kädhelleni.
Minä Pawali terwehdän teitä omalla kädelläni.
16:22 Joca ei Herra Iesust Christusta racassa pidhe/ se olcon *
Anathema Maharam motha.
Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakkaana pidä/ se olkoon Anathema Maharam motha.
16:23 Se HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN Armo olkon teiden cansan.
Se HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN armo olkoon teidän kanssan.
16:24 Minun Rackauden olkon teiden caikein cansan Christusesa Iesusesa AMEN.
Minun rakkauden olkoon teidän kaikkein kanssan Kristuksessa Jesuksessa. AMEN.

* Anathema) Panna Somexi/ Anathema Grekixi/ Maharam Hebraikaxi/ se on caiki ychte/ Waan Moth/ cutzutan Colema Nin nyt P. Pauali sanopi/ Joca ei Christusta racassa pidhe hen olcon Forbannattu/ ia Sadhatettu Colemahan. Leuiti. 29. Se ensimeine Lehetuskiria Corintherin tyge Philippist lehetettu Stephanan ia Fortunatusen ia Achaiusen ia Timotheusen möte.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16