Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge

Alcupuhe P. Paualin epistolan päle Romarein tyge. TEme epistola ombi se oikea Päcappale Wdhesta Testamentist/ ia se caikein selkein Euangelium. Joca sangen keluolinen olis/ ettei waan iocainen Christittu Inhiminen site taidhaisi wlcoa sana sanasta/ Mutta mös iocapeiue site harioitais/ ninquin Sielun iocapeiuest Leipe. Sille ei se taita coskan teudhelisesta eli cochtulisesta luetta taica pidheldä. Ja iota enemin se pidhellen/ sen caunimaxi hen tule. Senteden on nyt teme Alcupuhe techty/ iolla walmistetan ninquin yxi Oui tehen Lehetuskirian/ ette hen site paramin ymmerteisin. Sille ette tehenasti hen on monilla Toimituxilla pimitetty/ ioca quitengi on itzestens yxi walkia ia kircas Paiste/ ioca caiken Ramatun woipi kylle yleswalghaista ia selitte. Ensin/ tule meiden se Puhe ymmertä/ ia tietä/ Mite P. Pauali aijattele neinen sanain cansa/ Laki/ Syndi/ Armo Usko/ Wanhurskaus/ Liha/ Hengi/ ia muita sencaltaisita/ Mwtoin ei ole teste miten hyue/ ioca täte lukepi. Se sana/ Laki/ ei se pidhe tesse nin ymmerttämen quin iocu tadhois sen cansa ymmertä iongun Opetuxen/ mite Inhimisen pite tekemen eli iettemen. Ninquin tapachtu Mailmaisen Lain cansa/ cussa Laki Töidhen cansa teutetän/ echkei se Sydhemeste kieuisi/ Mutta Jumala domitze sydhemen pohian ielkijn. Senteden mös henen Lakins tachtopi Sydhemen pohian/ Ja ei tydhy Töihin/ Mutta pikimin laitta ne Töedh/ iotca ei sydhemeste tehde/ ninquin Ulconcullasus ia Waleh. Jonga syyn tedhen caiki Inhimiset cutzuttan Walechteliat Ps. 116. Sille ettei yxiken Inhiminen pidhe eikä taidha pite Jumalan Laki Sydhemens pohiasta/ mutta iocainen Inhiminen leutepi itzesens cangiudhen sihen quin hyue on/ ia ylenmielisudhen/ Ja himon sihen quin paha on. Cussa nyt ei ole wapa halu sihen quin hyue on/ sielle ei mös ole Sydhemen pohia Jumalan Lakijn. Ja senteden ombi sielle wissisti Syndi ia Jumalan mielen rickotus/ ehke quinga cunnialinen eleme ia hyuet Töedh wlconaisesta kijldeuet. Site P. Pauali päätte toises Lugusa/ ette Juttat ouat caiki syndiset/ ia sano/ Ette ne waiwoin/ iotca Lain teutteuet/ ouat wanhurskat Jumalan edes/ Ja tactopi sen cansa/ Ettei yxiken Laki teute Töiden cansa/ Mutta hen sanopi paramin heille/ Sine opetat/ Ettei hoori pidhe techtemen/ Ja sine itze teet hooria. Item/ ioissa sine toista domitzet/ nijse sine itzes domitzet/ coskas site sama teet quin sine domitzet/ Ninquin he' tadhois sano/ Kylle sine hyuesti ia caunista wlconaisesta olet Lain töise ia domitzet nijte iotca ei nin ele/ Ja sine tiedhet opetta iocamieste. Sine näet raiskan toisen silmese Mutta Malca et sine astaitze omas Silmeses. Sille echke sine wlconaisesta pidhet Lain Töille pelghon tedhen/ ettei sine nudhelaisi/ Eli palcan tedhen/ iotas sen edeste toiuot/ Nin sine nyt nämet caiki teet ylenmieles ia ilman rackautta Lain polen/ ia mös swrella pacolla/ waiwalla ia watimisella/ Ja sine kernasti toisin tekisit/ ellei Laki olisi. Josta sis nyt ilmesty/ ette sine olet Lain wihamies sydhemestes. Mike sis se on/ ette sine kielet mwita warghastamasta/ Coskas itze warghas olet Sydhemeste/ ia sen kernasti tekisit wlconaisesta töilles/ ios sine tochtisit? Ninquin ei mös cauuan semmotoinen wlcoinen Töö nijse wlconkullatuisa sala pysy/ ennen quin se Töille wlospuchke. Nin sine sis opetat muita ia et itzes opetta. Ja eipes itze ole coskan Laki oikein ymmertänyt. Ja Laki mös lise syndie/ ninquin P. Pauali sano. V. Lugusa. Senteden/ ette Inhiminen tule waiwoin Lain cautta sen wiholisexi/ iota enemen Laki henelde site waati/ iota ei ensingen Inhiminen woi tehdhä. Senteden hen sanopi vij. Lugussa. Laki on Hengelinen. Mike se on? Jos Laki olis rumilinen/ nin hen kylle töille teuteteisijn/ Mutta ette hen on Hengelinen/ eikengen hende taidha teuttä/ ellei caiki mites teet/ sydhemen pohiasta wloskieu. Mutta sencaltaista Sydhe'de eikengen anna/ waan ainoa Jumalan Hengi/ se Inhimiset saattapi Lain caltaisexi/ ette he' Sydhemestens Himon saa Lain polen/ Ja sijtte caiki teke/ ei pelghosta eike pacosta/ waan wapasta sydhemeste. Nin on nyt telle taualla Laki Hengelinen/ sijnä/ ette hen tachtopi sencaltaisella Hengeliselle sydhemelle racastetta ia teutettä/ ia waati ychte sencaltaista Henge. Cussa ei hen ole sydhemes/ sielle on syndi/ Ylenmielisys/ Waino/ ia wiha Laki wastoin/ Joca quitengi hyue/ oikia/ ia pyhe on. Nin totuta nyt sinus tehen Puhein/ Ette sijnä on palio weli/ Tehdhä Lain töite/ ia Laki teutte. Lain töödh ouat caiki ne/ iotca Inhiminen teke/ eli Laista tehdhä taita henen omasta wapasta ehdostans/ ia omasta woimastans. Waan nincauuan quin ylenmielisus ia packo on sydhemes Lain polen sencaltaisten töiden cansa/ nin caiki sencaltaiset töödh ouat cadhotetudh/ ia ei mihingen keluoliset. Site pyhe Pauali aijattele iij. Lugussa/ Coska hen sano/ Ei yxiken Inhimine' tule wanhurskaxi Lain töidhen cautta Jumalan edes. Testes nyt kylle näet/ Ettei se mwta ole quin wiettelys/ iota mwtomat opetauat/ ette Inhimisen pite itzens walmistaman omilla töillens Armon sadhaxens. Quinga se taita itzens töille walmista sihen quin hyue on/ ioca ei ychten hyue töte tee/ mwtoin quin pacolla ia ylenmielens? Quinga se Töö taita Jumalan Keluata/ ioca yle'mielisesta ia cangiasta Sydhemeste tehdhen? Mutta Laki teuttä/ ombi lustin ia rackaudhen cansa tähdä Lain töite/ ia ele hyuesti ia cunnialisesta/ ia wapana ilma' Lain watimat/ ninquin ei ychten Laki/ taica rangaistusta olisi. Mutta sencaltaisen lustin ia rackaudhen/ andapi pyhe He'gi sydhemehen/ ninquin hen sano Widhenes Lugusa. Mutta ei anneta Hengi waan ainostas vskosa/ vskon lepitze ia cautta/ Iesusen Christusen päle. Ninquin hen sano. j. Lugusa. Nin ei vsko tule/ mutta ainoastans Jumalan sanan taica Euangelium cautta/ ioca Christusen sarnapi/ quinga he' Jumala' Poica/ ia Inhiminen/ coollut ia ylesnosnut meiden tedhe'/ ninquin hen. iij. iiij. Ja x. Lugusa/ sanopi. Teste sis tule/ Ette ainoa vsko tekepi Inhimisen wanhurskaxi/ ia Lain teuttä. Sille hen cansans toopi Hengen Christusen ansiosta. Mutta tekepi Inhimisen lustilisexi/ ia wapa mielisexi/ ninquin Laki waatipi. Nin sis edestuleuat hyuet Töödh mielellens wskosta. Site hen colmanesa lugusa aiattele/ siittequin hen Lain Töödh hylienyt oli/ ette se nin cwlu/ quin hen tadhois Lain Töödh caiki mahanlaske Uskon cautta. Ei (ma hen) waan me yleskorghotam Lain vskon cautta/ se on/ Me teutemma Lain/ vskon lepitze. Syndi cutzutan Ramatus/ ei waan se wlconainen Töö eli Teco/ mutta mös caiki se/ quin wetä ia kiende sen wlconaisen Töön polen/ Quin on/ Sydhemen pohia/ caikein woimain cansa/ nin ettei yxiken wlconainen Töö/ taidha pahaxi luetta/ eikä Synnixi cutzutta/ ellei hen kieu Sydhemen pohiasta. Ja Ramattu hen catzo erinomaisesta Sydhemen pein/ ia iurehen/ ia caikein Syndien alcuhun/ quin on Epevsko Sydhemen pohias. Nin ette quin Usko ainoasta Wanhurskautta/ ia saapi Hengen ia lustin wlkonaisijn hywijn Töihin/ Nin epeusko mös ainoa syndeteke/ ia yleskihoitta Lihan/ ia andapi Himon wlconaisijn pahointöihin/ Ninquin Adamin ia Euan tapachtui Paradisis/ Gene. 4. Lugusa. Teste sis tule/ Ette Christus waan epeuskon luke synnixi/ Joh. 16. Lugusa/ Coska hen sano/ Hengi pite rangaitzeman Mailma synnin tedhen/ Sille ettei he vskoneet minun päleni. Senteden sis ennenquin hywet eli pahat Töödh tapachtauat/ nin pite ennen oleman Sydhemes taicka Usko eli Epeusko/ ninquin hywe eli paha hedhelme/ Ninquin yxi iuri/ nesi/ ia päwoima caikijn syndihin. Joca mös senteden Ramatuisa cutzutan Kermen pääxi/ ia sen Wanhan Lohikermen pääxi ionga se Waimon Siemen eli Sikie/ quin on CHRISTUS serckemen pite/ Ninquin Adamille luuattu oli. ARmo ia Lahia nein eroitetaan. ARMO se on oikein Jumalan sosio ia lembi/ ionga hen itzesens meille pite/ iosta hen itze walmis on meihin andamahan Christusen/ ia henen Hengens Lahijoinens/ ninquin v. Lugusa carskista wlostoimitetan coska hen sano/ Armo ia Lahia Christuses etc. Waicka nyt Lahia ia Hengi lisende meisse peiue peiuelde/ ia eiuet ole wiele nin teudheliset/ Ettei wiele paha himo ia syndi ieuet meihin alalens/ ia Henge wastan sotiuat ninquin hen sano vij. Lugusa/ ia Galaterin v. Lugusa/ Ja ninquin Gene. Iij. sanottu on/ Ette yxi Rijta pite oleman Waimon Siemenen ia Kermen Siemenen wälille/ Nin Armo quitengi nin palio matkan saatta ia tekepi/ Ette me Jumalan edes caikeni wanhurskaxi lueta'me. Sille ei henen Armonsa itzens eroita eikä haijota ninquin Lahiat tekeuet/ waan se ottapi meite caikeni Jumalan sosiohon Christusen tedhen/ ioca meiden Edestwastaija Souittaija ia Wälimies ombi/ ia mös senteden/ ette ne Lahiat ouat meisse io alcanut Nein sine nyt ymmerdhet sen vij. lughun/ cussa pyhe Pauali wiele itzehenens Synnisexi laitta. Ja quite'gin he' sijnä viij. Lugusa sano/ Ettei nijsse iotca ouat Christusesa ole miten Domittapa. Waan sen Lihan tedhen/ ioca ei wiele ole mielese coletettu/ me olema wiele syndiset/ Mutta ette me vskoma Christusen päle/ ia meille on Henge' Wtiset/ nin Jumala o'bi meille nin lepoh ia armoline'/ ettei hen semmotoista syndie Domitze eike tottele/ Mutta tachto tehdä meiden cansan Uskon ielkin Christusen päle/ Sihenasti quin Syndi pänens coletetan. Usko ei ole iocu Inhimilinen tapa/ lwlo eli Wni/ ionga mwtomat Uskon edest piteuet. Ja quin he näkeuet/ ettei ychten Elemen paranosta/ eikä hyuet töödh Usko noudha/ ia quitengi palio Uskosta cwleuat/ nin he langeuat sihen Exytyxen/ Ette he sanouat/ ei kylle ole Uskosa/ pite Inhimisen tekemen Töitäki/ ios hen tachto wapaxi ia autuaxi tulla/ Sijte se tulepi/ coska he cwleuat Euangelium/ nin he rupeuat tekemen omasta woimastans ydhen aijatoxen syndemesens/ ioca sano/ Mine Uskon/ Sen he sijtte piteuet oikean Uskon edest. Mutta nin quin se on yxi Inhimilinen Teco ia aijatos/ nin ei se taidha sydhendä kiendä eli mwtta/ iohongan hywuyteen/ Senteden ei sijte mös ychten Elemen paranusta seura. Mutta Usko se on yxi Jumalan teco ia waicotus meisse/ ioca meite muutta/ ia wastudhest synnytte Jumalasta. Joh j. Lugussa. Ja cooletta sen Wanhan Adamin/ ia tekepi meite caikenni toisixi Inhimisixi sydhemeste/ mieleste/ ia taidhoista/ ia hene' ca'sans ombi se pyhe Hengi. Hen on yxi eleue/ wäkeue/ wirckuua/ tekeue/ ia ialo cappale. Nin ettei hen ikene's taida olla hyue tekemet/ Eikä hen mös kysy/ ios hyui Töite pite techteme'. Mutta ennenquin iocu site kysy/ ombi hen sen io tehnyt/ ia on aina tegholla. Mutta ioca ei sencaltaista Töte teghe/ se on yxi Uskotoin Inhiminen/ ia käsittele ia etzi Usko ymberille's/ ia hyui Töite/ Ja ei tiedhä cumbacan mikä Usko eli hyuet Töödh ouat. Usko ombi yxi eleue ia wahwa Toiuous Jumalan Armoin tyge/ nin wissi/ quin iocu sen edest Tuhanen kerta coolis. Ja sencaltainen vskallus Jumalan Armon päle/ ia tundemus tekepi Inhimisen iloisaxi/ rochkiaxi ia lustilisexi Jumalan ia caiken loondocappalein polen/ ionga pyhe Hengi teke vskosa. Sijte tule Inhiminen ilman waatimata/ walmixi ia iloisaxi tekemen caikille hyue/ iocaista paluelemaan/ caikinaista kerssimeen Jumalan mielen ielkin ia kijtoxexi ioca henelle semmotoisen Armon andanut on. Nin ettei kengen taidha hyui Töite eroita vskosta/ ia iuri nin tölest/ quin palaus ia paiste/ ei taita Tulesta eroitetta. Senteden carta itzes omasta wärestä aijatuxestas/ ia turhista kieleuiste/ iotca heidens tekeuet ylenwijsaaxi domitzeman vskosta/ ia hyuiste töiste/ ia ouat quitengi caikein tyhmimet Tompelit. Rucole Jumalata/ ette hen waicutais sinussa vskon/ mwtoin sine kylle ieet ilman Uskota ijancaikisesta/ sine madhat hakia ia tehdhä/ mites tahdhot ia taidhat. Wanhurskaus ombi nyt sencaltainen Usko/ Ja cutzutan Jumalan Wanhurskaus/ eli se/ quin Jumalan edes kelpa/ Sille ette Jumala sen anda/ ia luke sen Wanhurskaudhexi Christusen meiden Wälimiehen tedhen/ ia saattapi Inhimisen andaman sen quin cungi tule. Sille ette Uskon cautta Inhiminen tule wapaxi synniste/ ia saapi Halun Jumalan keskyn tyge/ sen cansa hen andapi Jumalan cunniansa/ ia maxa henelle mite hen on hene' welca. Mutta Inhimisi hen mielellens paluele/ sille quin hen taita/ ia maxa sille iocaitzelle. Ei meiden Loondo eli oma Echto/ eikä meiden Woima taidha sencaltaista Wanhurskautta matkan saatta. Sille ette ninquin ei yxiken taidha Usko itzellens anda/ nin ei taidha mös kengen itze Usko poisotta. Quingasta hen sis tachto iongun pienimen Synnin poisota? Senteden on caiki wlcokullasus wäre/ ia Syndi/ mite ilman vskota eli epeuskos tapachtu. Ro xiiij. se kijlteken quin hen parahin woi. Liha ia Hengi ei pidhe tesse nin ymmerämen/ ette Liha on waiwoin haureus mailmas/ ia Hengi/ waiwoin se/ quin siselle Sydhemes waickutta. Waan Lihan Pauali cutzu/ ninquin Christus Joan. iij. caiki se quin Lihasta syndynyt on/ coco Inhiminen Sielun ia Rumin cansa/ toimens ia caiken taidhons cansa/ Sille ette caiki nämet Lihan ielken toimittauat. Nin ette sineki kylle madhat cutzua sen Lihalisexi/ ioca ilman Armota corckeista Hengelisiste Asioista palio puhu ia opetta. Ninquin sine kylle ymmerte madhat Lihan tegoista/ iotca Pauali ylesluettele Gal. v. lugussa Cussa hen mös Eriseurat ia Catehudhen cutzu Lihan teghoxi. Ja Ro. viij. hen sano Ette Laki se on heickoxi techty Lihan tedhen. Quin ei wan ole Haureudhen tedhen/ mutta mös caikein Syndein/ ia enimitten Epeuskon tedhen sanottu/ Joca se caikein Hengelisin Syndi on. Wastoinpein/ Hengelisexi Inhimisexi se cutzuttan/ ioca caiki Asiat toimitta Hengen ielkin/ waicka hen wlconaisten Asiain cansa menons pite. Ninquin Christus coska hen Opetuslastens Jalat pesi/ ia Petari coska hen Wenhen wei/ ia Cala pysi. Nin ette Liha on se Inhiminen/ ioca siselde ia wlcoa elepi ia waickuttapi/ ia toimitta site/ quin Rumin ia aijalisen Elemen tarpexi tule. Hengi on se Inhiminen/ ioca siselde ia wlcoa elepi ia waickuttapi site/ quin Hengen ia sen tuleuan Elemen tarpexi tule. Paitzi sencaltaisen ymmerdoxen neiste Sanoista/ quin tehenasti ouat tulkittut/ et sine ikenens ymmerdhä täte Lehetuskiria/ eli iotacuta Kiria sijte pyheste Ramatusta. Senteden ota sis waari caikista opettaista/ iotca nämet sanat toisin wendeuet/ olis se cucaikenens tadhois/ waicka Jeronimus/ Augustinus/ Ambrosius/ Origenes/ eli iocu heiden caltaisens/ ia wiele heite ialombi. Nyt me tahdhoma tehen Lehetuskirian ruueta. ETte Oikean Sarnaijan tule/ ensiste Laitta ia Syndisexi osotta Jumalan Lain ilmoituxen cautta/ caiki se quin ilman Henget ia Uskota Christusen päle eleten/ Jonga cansa Inhiminen wedheten itzens tundeman/ se on/ henen oman heickodhens ia waiuans/ ia tule sijtte Neurexi ia halaia Apua. Nin teke mös Pyhe Pauali tesse/ rupepi Ensimeises Lugussa laittaman Epeusko/ ia nijte swri Syndiä/ iotca ouat iulkisesta/ Ninquin Pacaniden synnit olit/ ia wiele nyt monen muun ouat/ iotca ilman Jumalan Armota eleuet. Ja sano/ Jumalan wiha ilmestui Taiuahast Euangeliumin cautta/ caikein Inhimistein ylitze/ heiden Jumalattoman ia Häpielisen menonsa tedhen/ Sille echke he tietens tieteuet/ ia iocapeiue edestens leuteuet/ ette yxi Jumala on/ Nin Loondo ombi quitengi itzestens nin paha paitzi Armon/ ettei hen eikä Kijtä eikä cunnioita hende/ Mutta soghaitze itzens/ ia lackamat langepi pahembaan menon/ sihenasti quin hen ioutu Epeiumalan palueluxeen/ ia Myckijn Syndijn/ ia caikijn Wicoin/ ia wiele semmengi iette sencaltaiset ilman laittamata muissa. Toisesa Lugussa/ leuitte hen mös semmotoisen Laitoxen leuiemelle wlos ninen päle iotca wlconaisesta hurskaxi kijlteuet/ ia quitengi sala tekeuet/ Sencaltaiset quin Juttat olit/ ia wiele nyt caiki wlconcullatut ouat/ iotca ilman lustita ia rackaudhet ele tachtouat/ Mutta Sydhemeste he ouat Jumalan Lain wiholiset/ ia quitengi walmit ouat muita Domitzeman/ ninquin caikein Wlconcullattudhen tapa on/ Ette he itzens piteuet caunnissa ia puhdassa/ Ja quitengi ouat teunens Ahnautta/ Catehutta/ Coreutta ia caike Pahutta/ Matt. 23. Ne ouat ne samat/ iotca Jumalan Laupiuden ylencatzouat/ Ne iuri ouat ne samat/ iotca Jumalan Laupiudhen ia Armon ylencatzouat/ Ja cocouat Jumalan wihan pälense/ heiden Sydhemens cowudhen tedhen. Nin ette Pauali quin yxi ialo Lain wlostoimittaija/ eiketeken iäte ilman Synnite/ Mutta ilmoitta Jumalan wihan caikille nijlle iotca heiden omasta Loonnostans/ eli omasta Woimastans tachtouat pite hyue Elemete/ Ja ei iäte heite paramaxi oleman/ quin ne iulki Synniset. Ja/ hen sano Ette he ouat Couasydhemelliset ia paranemattomat. Colmannesa Lugussa tekepi hen ne molomat ydhen caltaisexi/ ia sano/ Ette se yxi ombi ninquin toinengi/ Caiki syndiset Jumalan edes/ paitzi sen/ ette Juttailla oli Jumalan Sana/ Waicka ei monda nijste sen päle vskoneet. Quitengin ei ole senteden Jumalan Totuus ia Wacuus catonut. Ja sijte hen edeswäte sen puhen Psal. lj. tähen/ Ette Jumala ombi waca Sanasans. Sitelehin hen taas tulepi sen tyge/ ia osotta mös Ramatun cautta/ Ette he caiki ouat syndiset/ ia ettei kengen Lain töidhen cautta tule wanhurskaxi/ Mutta Laki on annettu/ ette Inhimisen pite Synnins tundeman. Senielken hen rupe/ ia Opetta sen oikean Tien/ Quinga Inhiminen tule Autuaxi ia wapaxi/ ia sano/ He ouat caiki Synniset/ ia ei taidha kerskata Jumalan edes/ mutta heiden pite ilman oma Ansiotta Wanhurskaxi tuleman Wskon lepitze Christusen päle/ Joca meille on sencaltaisen henen Werellens ansanut/ ia on tullut meille Armonstolixi Jumalasta/ ioca meille caiki entiset synnit andexianda. Jolla hen osotta/ ette henen Wanhurskaudens/ ionga hen andapi Uskosa/ ainostans meite auitta/ ioca telle aijalla Euangeliumin cautta iulghistetan/ ia entisen aican Lain ia Prophetain cautta todhistettijn. NInquin hen nyt ensimeisisa Colmesa lugussa Synnin ilmoittanut on/ ia opetanut Uskon Tietä Wanhurskauden polen/ nin hen nyt Nelienes lugussa rupepi cochtaijaman mwtomita wmbipuheita ia wastahacoisi. Ja ensin he' site edeswete/ iota caiki enimen hwtauat ne quin wskosta cwleuat puhuttauan/ quinga se wanhurskautta ilman Töite/ ia sanouat/
Eiköste nyt Inhimisen pide hywije Töite tekemen?
Ikenens nijn hen nyt tesse edhespite Abrahamin/ ia sano/ Mite sis Abraham on tehnyt henen Töillense? Ouatko ne caiki turhat? Olitko henen Töönse caiki keluottomat? Ja nin pätte/ Ette Abraham paliahasta vskosta/ paitzi caiki Töite/ tuli wapahaxi. Nin selkesti/ ette ennenquin hen sen Ymberinsleickauxen Töön teuttenyt oli/ ennen hen kijtettijn Ramatusa/ Ette hen wskonsa cautta Wanhurskaxi tuli. Gene. xv. Eli nyt se henen Ymberinsleickauxens Töö/ ei miten auttanut henen wanhurskaudhens polen/ ionga quitengi Jumala henen keski/ ia oli cummingin yxi hyue Töö/ ette hen oli Jumalan cwliainen/ Nin ei mös tosin yxiken toinen hyue Töö/ miten auta wanhurskauteen. Mutta ninquin Ymberinsleickaus oli Abrahamille/ yxi wlconainen mercki/ iosta hen wanhurskaudhens osotti vskosa. Nin ouat mös caiki hyuet Töödh/ ei mwta quin wlconaiset merckit/ Jotca vskosta noudhattauat/ ia osotauat ette Inhiminen on Jumalan edes siseiselde polelda wanhurskas/ ninquin yxi hyue hedelme osotta ette pw on hyue. Sen cansa nyt P. Pauali wahuista/ ninquin wekeuelle Esicuualla Ramatuista/ henen entisen Opinsa/ nijsse Colmesa Lugussa vskosta. Ja sihen wiele nyt wete yden Dauidin Todhistuxen/ Psalmo xxxij. Joca mös sano/ Ette Inhiminen wanhurskautetan ilman Töite. Waicka ei hen ilman Töite ole/ coska hen on wanhurskaxi tullut. Sijtte hen wlosleuitte temen Esikuuan caikia muita Lain töite wastaan/ Ja päätte ettei Juttat taidha ainostans olla Abrahamin periliset Weren tedhen/ Palio wehemin Lain Töidhen tedhen/ Mutta heiden pite perimen Abrahamin vskon/ ios he wapaxi tachtoat tulla. Ette Abraham/ ennenquin Laki/ seke Mosesen ette ymberileickauxen tuli/ oli wanhurskaxi tullut vskon cautta/ ia cutzuttijn caikein ninen Isexi iotca vskouat. Ja wiele site enembi/ ette Laki sattapi pikemin wiha' matkaan/ quin Armon/ ettei yxiken Laki teute rackaudhella ia mielellens. Senteden pite sis ainoan vskon/ sen Armon yleshakeman ioca Abrahamille luuattu oli. Sille ette sencaltainen Esikuua on meiden tedhen kirioitettu/ Ette mekin vskoisima. Sijnä v. Lugussa hen tule Uskon hedhelmehen ia Tecoon/ Quin on Rauha/ ilo/ Rackaus Jumalan polen ia Inhimisten/ irstaus/ wapamieli/ ia Wahua Toiuo murehesa ia kerssimises/ Sille ette sencaltaiset aina noutauat cussa oikea Usko on/ sen ylenpaltisen Hywuydhen tedhen/ ionga Jumala on Christuses meille osottanut/ ette hen on andanut henen coolla meiden tedhen/ ennenquin me taisima henelde site rucolla/ Ja/ wiele coska me henen Wiholisens olima. Nin sis on nyt meille/ Ette Usko ilman caikita Töite wanhurskautta/ Ja ettei quitengan senteden seura/ ettei iongun pidhe ychte hyue Töte tekemen/ Mutta ettei ne cochtoliset Töödh tacaperin ieisi Joista ne Tecoinpyhet eiuet miten tiedhe/ iotca itzellens cwuaileuat omi Tecoijans/ ioissa eikä rauha/ riemu/ irstaus/ rackaus/ toiuo/ eli iongun Christilisen Töön taicka Uskon mooto ole. Sitelehin hen tekepi ydhen lustilisen wloskieumisen puhens Jatkamisen cansa/ ia luettele/ custa molomat seke Syndi ette wanhurskaus/ Colema ia Eeleme wloslechteuet/ Ja hen asetta näme caxi toinen toistans wastaan/ Adam ia Christusen/ quin hen tadhois sanoa/ Sitewarten piti Christusen tuleman ninquin yxi toinen Adam/ ioca henen Wanhurskaudens meille piti taritzeman/ ydhen wdhen syndymisen cautta wscosa/ Ninquin se toinen Adam oli meiden pälen Synnin saattanut/ sen wanhan lihalisen Syndymen cautta. Sen cansa nyt tieten ia wahwistetan/ ettei yxiken taidha itzens autta Synniste/ ia Wanhurskauteen Töidhens cansa iuri nin/ quin ei hen taidha itzens sijte este/ ettei hen lihalisesta synny. Telle mös osotetan/ ette se Jumalan Laki/ ioca oikeut mödhen auttaman pideis (ios iotaki mwtoin pideis auttaman wanhurskauteen) ei waiwon ole ilman apu tullut/ mutta se ombi mös Syndie enänyt/ senteden ette se paha Loondo site swreman mielicaruaudhen saisi Lain polen/ ia tadhois site enämin himonsa sammutta/ iota enämin Laki site kieldä. Ette iota paramin Inhiminen Lain ymmerttä/ site enämin iocainen tundepi henen tuskansa/ Ja ette Laki nein asetta Christusen Syndisille palio tarpelisemaxi/ ia enämin Armo pytemen/ ioca sen meiden heickon Loonnon auttapi. Sijnä vj. lugussa he' ylimeiset wskon Teghot ottapi etehens quin on/ Hengen sota Liha wastan/ teudhelisesta colettamahan ne iellens iänyet synnit ia himot/ sittequin Inhiminen wanhurskaxi tullut on. Ja hen opetta meite/ ettei me iuri ole nin wapadhetut wskon cautta Synniste/ Ette me caikeni ioutilat/ ia irtahat oleman pite/ ninquin ei sillen ychten Syndije olissickan. Mutta wiele nyt Synnit ouat/ Waicka ei hen lueta cadhotuxeen/ wskon tedhen/ ioca henen wasta's sotipi. Senteden ombi meille kylle tekemiste meiden itze cansan/ nincauuan quin me eleme/ ette me meiden Rumin hilitzisima/ coletaisima henen Himonsa/ ia henen Jäseninse waatisima ette he Hengen olisit cwliaiset/ ia ei Himoon. Joinen cautta me tulema Christusen coleman ia ylesnousemisen caltaisexi/ ia meiden casten teutämme (ioca mös Synnin coleman ia Armon wdhen Elemen merkitze) Sihenasti quin me tyynni puchtaxi Synniste tulema/ ia Rumilisesta/ Christusen cansa ylesnousema ia ijancaikisesta elemme. Ja sen me taidhama tehdhä (ma hen) ette me olema Armoin/ ia ei Lain alla. Jonga hen wlostoimitta/ olla ilman Laita/ Ei se nin ole sanottu/ quin ei meille ensingen Laki olis/ ette iocainen madhais tehdhä oma' mielens ielkijn. Mutta olla Lain alla/ on coska me ilman Armota waellama Lain Töödhen cansa. Sille taualla ombi Syndi wekeue Lain cautta/ senwooxi/ ettei yxiken soostu Lakijn Loonnostans/ Joca ombi swri Syndi/ Mutta Armo se tekepi meille Lain rackahaxi/ nin ei ole sis sielle enä syndi/ eikä mös ole Laki sillen meite wastaan/ waan on sopinut meiden cansan. Nin teme sama ombi se oikea wapadhus synniste/ ia Laista iosta hen tesse lugussa aina loppun asti kirioitta. Ette se ombi yxi wapaus waiwoin ilon cansa hyue tehdhä/ ia pite hyue Eleme ilman Lain watimata. Senteden ombi se Wapaus/ yxi Hengelinen wapaus/ ioca ei Laki poisota/ waan andapi sen iota Laki anopi/ nimiten mielituxen ia hyuen tahdhon/ iolla Lain caipaus asetetan/ nin ettei henelle sillen miten ole pälecandamista ia watimista. Ninquin ios sinun olis iongun welca/ ia et sine woisi maxa. Heneste sine cadhella modholla taidhaisit päste. Ensin ettei hen miten ota sinulda/ waan serckepi henen welcakirians. Toisella modholla/ Jos iocu hyue Mies sinun edestes maxais/ ia annais sinulle/ iolla sine henen welghans maxasit. Telle taualla on Christus meite Laista wapachtanut. Senteden ei se ole iocu Lihalinen wapadhus/ ioca ei miten pidhe tekemen/ Mutta sencaltainen wapadhus/ ioca palio/ ia caikinaisi teke/ ia quin Lain manauxesta ia welgasta wapadhe on. Sijnä vij. Lugussa hen wahuista sencaltaiset ydhelle Wertaudhella/ Auioskeskusta. Ninquin/ coska iocu Mies coole/ nin Waimo ombi wallalans/ ia nin molomat toinen toisestans ouat eroitetut/ Ei nin/ ettei se Waimo madhaisi otta toista Mieste/ Waan palio enämin/ ette hen nyt esken wapadhe on toiselle Miehelle Holemaan/ iota ei hen saanut tehdhä/ ennenquin hen sijte endisesta päsi. Nin on mös meiden omatundo sidhottu Lakijn/ sen Wanhan Inhimisen ala/ Coska hen coletettu on Adamin cautta/ nin omatundo ombi wapa/ ia toinen toisestans wallalans/ Ei nin/ ettei Omantunnon pidhe miten tekemen/ Mutta nyt esken parahallans pitemen henens sen toisen Miehen tyge/ ioca ombi Christus/ ia Elemen hedhelmet candaman. Senielken hen lauiamin wlosleuitte Synnin ia Lain sisun/ Quinga Syndi ainoastans Lain cautta/ woimalisexi tule. Sille ette se Wanha Inhiminen waiwoin tule site Wihaisemaxi Lain wastan/ Ettei hen woi site maxa iota Laki ano. Sille henen Loondonsa on aina syndi tehdhä/ ia ei itzestens mwta taidha. Senteden on Laki henen surmans ia tautins. Ei nin ette Laki ombi paha/ Mutta ettei se paha Loondo taidha kerssi/ ette Laki henelde Hyue wati/ Ninquin ei iocu Sairas taidha kerssi/ ios toinen wati hende iooxema' ia hyppemen/ ia mwta sencaltaista tekemen/ Jota waan yxi Terue Inhiminen taita tehdhä. Senteden nyt P. Pauali tesse päätte/ ette cussa Laki oikein tutan/ ia parahin ymmertehen/ Sijnä ei hen mwta teghe/ quin ilmoitta meille meiden synnit/ ia coletta meite henen cansans/ ia tekepi meite welcapäxi ijankaisen wihan/ ia rangastuxen ala. Ninquin se caiki kylle tutan ia tietehe' Omastunnosa/ iossa Laki oikein sattunut on/ Nin/ ette iotakin mwta pite Inhimiselle oleman/ ia wiele enembi quin Laki/ iolla hen hurskaxi ia autuaxi tule. Mutta ne iotca ei hyuesti tu'ne Laki/ ne ouat Sokiat/ ia kieuuet sihen ylpeydhen cansa/ ia lwleuat Töidens cansa teutteuens Lain/ Sille ettei he tiedhä/ quinga palio Laki heilde wati/ nimitten/ ydhen hyuen/ wapan/ mielelisen/ ia iloisen Sydhemen. Sitelehin hen ilmoitta quinga Hengi ia Liha keskenens rijtele Inhimisesä/ ia panepi itzens sixi Esicuuaxi/ ette me madaisima oikein oppia tundeman sen Teghon/ iolla synnit meisse coletetan. Ja cutzupi seke Hengen ette Lihan Laixi/ Senteden ette ninquin Jumalan Lain tapa on/ ette hen wati ia ano. Nin mös Liha wati ia ano Henge wastan/ ia tachto olla itze wallalans. Wastoinpein/ He'gi wati ia ano Liha wastan/ ia tachto olla itze wallalans. Teme rijta ia sota pysy meisse nin cauuan quin me eleme/ Monicadas enämin/ ia mutamis wehemin/ senielken quin Hengi eli Rwmis wekeuembi on/ Ja nin on itze coco Inhiminen/ seke He'gi ette Liha/ ioca itzesens sotipi sihenasti quin hen coconans Hengelisexi tulepi. Sijnä Cadexannes Lugussa/ Wahuista hen sencaltaiset Sotiat/ ettei semmotoine' Liha pidhe heite domitzeman/ Ja lauiaman wlosleuitte mike Lihan eli Hengen sisu on/ Ja quinga Hengi Christusesta tule/ ioca meille on henen pyhen He'gens andanut/ ioca meite Hengelisexi saatta/ ia Lihan alaspaina. Ja meite luijaxi teke/ ette me wiele silloin Jumalan Lapset olema/ echke quinga couasti Syndi meisse pyrke/ nincauua' quin me Henge seurama/ ia Sodima Syndi wastahan/ hende colettamahan. Ja ettei yxiken cappale ole nin hyue Liha alaslumomaan/ quin on Risti ia kärssimys/ nin hen wahuista meite kärssimises/ Hengen auttamisen cansa/ ia Rackaudhen/ ia caikein Loondocappalein cansa/ Nimitten/ ette seke se Hengi meisse hocapi/ seke mös ne Londocappalet meiden cansa ikeueitzeuet/ ette me päsisime Lihasta ia Synniste. Ja nin me näem/ ette nämet colmet Lucu/ söxeuet sen ydhen Uskon Tegon päle/ quin on/ Site wa'ha Adami coletta/ ia site liha alaspaina. Sijnä. ix. x. Ja. xi. Lugussa/ Opetta hen meite Jumala' ijancaikisest edeskatzomisest/ Josta se alghusta wloswota/ Cuca Uskoman/ eli ei vskoman pidhe/ Synniste päste eli ei päste/ Ja sentedhen on se caiki tynni poisotettu meiden Käsiste/ ia caiki asetettu Jumalan käsijn/ ios meiden pite hyuet oleman/ ia wapaxi tuleman. Ja se on mös meille sangen tarpelinen/ Sille me olema nin/ heicot ia tietemettömet/ ette ios se meille seisois/ nin ei ensingen yxiken Inhiminen tulisi autuaxi/ waan Perkele olis wissist meiden caikein ylitze. Mutta ette Jumala ombi wissi ia waca/ ettei henen Edeskatzomisens miten wilpisty/ ia eikengen hende estä taidha/ nin meille on Toiuo syndi wastaan. Mutta tesse ombi nijlle ylenwisuille ia ylpein Hengein yxi Maali edespandu/ iotca heiden Ymmerdyxens sihen weteuet ette he rupeuat cochta alghusta tutkiman Jumalan edeskatzomisen sywuytte/ ia turhan heidens sen cansa waiwauat/ ios he olisit Jumalalda wloswalitut. Nämet itzense alassyseuet/ ette taicka he langeuat Epeuskoon/ eli laskeuat heidens iuri walalle's/ ia ei lucu pidhe mite ieliestä tulepi. Mutta noudha sine tete Lehetuskiria henen Toimens ielken/ Kieute sinuas ensin Christusen ia Euangeliumin cansa/ Ette sine woisit tuta sinun Synnis ia henen Armonsa. Sitelehin/ ettes syndi wasta' sotisit/ Ninquin hen tesse Lehetuskirias/ j. ij. iij. iiij. V. vj. Vij. Viij. Lugussa opettapi. Sittequin sine sihen viij. Cap. tullut olet Ristin ia kärssimisen ala/ se sis sinua oikein opettapi Jumala' Edeskatzomisesta sine ix. x. Ja xi. Lugussa/ Quinga se o'bi turualine'. Sille ette paitzi kerssimisen/ Ristin ia Surman hätä/ ei taidha iocu sijte Edeskatzomisesta selkieste tutkia ilman wahingota ia salaista wiha Jumalata wasta'. Sentedhe' pite se wanha Adam/ ennen hyuesti coletettaman/ quin hen neite kersipi/ ia ioopi täte wekeuete Wina/ quin on risti. Sentede' cartta sinuas/ ettet sine Wina ioo/ coskas wiele Nisäste imet. Se on/ ele ennen Jumalan salaista Edeskatzomisesta couan tutki/ quin sine olet Wastoinkieumisen cautta hyuesti harijoitettu. Jocaitzella Opilla ombi oma märä/ aica ia ike. Sijnä xij. he' opetapi sen oikean Jumalan palueluxen/ ia caiki Christitut Inhimiset Papixi tekepi/ ette heiden pite Wfframan/ ei Peningite/ eikä Caria/ ninquin Laki keske/ waa' hene' Oman Rumijns/ sen Himoin colettamisesa. Sitelehin he' kirioittele sen wlkonaisen Christitudhen waeldamisen/ sijnä Hengelises Hallituxesa/ quinga ne Christiliset Inhimiset pite opettama'/ sarnaman/ hallitzeman/ palueleman/ andaman/ kerssimen/ racastaman/ elemen/ ia tekemen seke Ysteui/ wiholisi/ ette caikia Inhimisi wastaan. Nämet ouat ne Töödh/ iotca yxi Christittu tekepi. Sille ninquin sanottu on/ Ei Usko ole ioutilas. Sijnä xiij. Lugussa hen Opeta meite site Mailmaista Esiwalda cwlemahan ia tottelemaha'. Joca senteden on säätty/ waicka ei se taidha ketän Jumalan edes hyuexi tehdhä/ nin hen quitengin matkan saatta nin palio/ ette ne hyuet sauat wlconaisen Rauhan ia warieluxen/ ia ette nijlle Pahoilla olis yxi Pelco/ ia ei olis iuri irttat paha tekemeen/ Senteden se ombi mös nijlle Hyuille iloxi/ echkei he site taruitze. Mutta Lopussa hen caiki sen sulkepi Rackaudhesa/ ia päätte sen Christusen Esicuuan ielkijn/ Ette ninquin hen meille tehnyt on/ nin mös pite meiden tekemen ia hende seuraman. Sijnä xiiij. Lugussa/ hen opeta meite siwieste menemen nijne' cansa/ ioilla ombi heicko Omatundo Uskosa/ ia heite armaitzeman/ Ettei me site Christilista wapautta heiden wahingoxens harijoitaisi/ mutta pikimin Heickodhen paranoxexi. Cussa ei nin tapachtu/ sijte sis nouse rijta ia Euangeliumin Ylencatzomus/ ioca quitengi palio waranda. Nin on sis parambi iotakin welte sen Heicon teden/ sihenasti quin he' wahwemaxi tule/ quin ette coco Euangeliumin oppi pidheis poistuleman. Sijnä xv. Lugussa/ Asetta he' Christusen ydhexi Esicuuaxi/ ette mökin nijte muita Heickoija kerssisima/ iotca wiele mwtoin ouat iulkisis synneis ia pahois Tauoissa wighaliset/ ioita ei meiden pidhe poisheittemen/ waan kersimen nincauuan quin he paramaxi tulisit/ Sille ette nin ombi Christus meiden cansan tehnyt/ ia wiele iocapeiue tekepi/ kerssien palio häpie ia pahutta meisse/ ia sijte meite alati Ulosautta. Sitelehin hen päätte/ ia rucole ninen edheste/ kijttepi heite/ ia andapi heite Jumalan haltuun/ ia yliste henen Wircansa. Ja rucole heilde Apu sangen siwieste nijte Keuhije warten/ iotca Jerusalemis ouat. Ja on se caiki sula Rackaus/ iosta hen puhu/ ia ionga cansa hen menepi. SE xvj ia Wimeine Lucu/ o'bi yxi Teruetus Lucu/ iossa he' Ysteuiens teruechte/ Mutta sijnä seas hen secoitta ydhen karskin Cauattamisen Inhimisten Opista/ ioca aijallans sen Euangeliumin ia Christilisen Opin sekaan tuleua oli ia Pahoituxe' matkan saattais/ Ninquin hen io ennen wissiste nähnyt olis/ ne monet Inhimisten säädhyt/ ia moninaiset Keskyt ioca Romista ia ninen Romaritte' cautta piti ylestuleman/ heiden petoliste' ia Pahoituxen Ramatuidhens ia Oppins ca'sa/ ioca nyt caiken Mailman wpottanut on/ Ja ombi mös seke teme' Lehetuskiriaa'/ ia coco pyhen Ramatun/ ette mös caike' Henge' ia Usko' wlossammuttanut/ nin ettei sille' muta iellens ole/ quin se Epeiumala/ Watza/ ionga Palueliaxi Pyhe Pauali ne cutzupi ia nimitte. Jumalan meite heiste pästäköön. Amen TEllens me Leudheme teste Lehetöskiriasta/ teudhelisesta mite iongun Christitun Inhimisen tule tietä/ Nimiten/ mike Laki/ Euangelium/ Syndi/ Rangastus/ Armo/ Usko/ Wa'hurskaus/ Christus/ Jumala/ hyuet Töödh/ Rackaus/ Toiuo/ ia Risti onopi. Ja quinga me meiden pite kieuttemen ioca itzen wastan/ mike hen on hyue eli paha/ hurskas eli syndinen/ wekeue eli heicko/ Ysteue eli Wiholinen/ Ja quinga meiden pite itzeme wastan kieutteme'. Sihe' hen on caiki nämet Ramatu' cansa wekeuesti wahwistanut/ henen oman ia Prophetain Esicuuan cansa/ Nin ettei tesse sillen ole miten waija. Senteden ombi teme mös nin nähdhä/ ette Pyhe Pauali tachtoi Tesse Lehetuskirias/ caiki ne lyhykeiseste päätte ia sulkia/ iotca Christilisen ia Euangeliumin Oppijn tule/ Ja hen walmista ydhen Sisellemenon ia Ouen caiken Wanhan Testamentin Ymmertäme'. Sille/ ilman epelemet/ ioca temen Lehetuskirian hyuesti Sydhemesens pite/ henelle ombi caiken wanhan Testamentin Walkeus/ kircaus/ ia woima tykenense. Sen teden sis iocainen Christittu pite hene's aina ia alati tehen itzens totuttaman ia harijoittaman. Sihen Jumala Armonsa andakohon. AMEN.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

Ensimeinen Lucu.

1:1 PAuali/ Iesusen Christusen Paluelia/ cutzuttu Apostolixi wloseroitettu sarnama' Jumalan Euangeliu'/
Pawali/ Jesuksen Kristuksen palwelija/ kutsuttu apostoliksi ylös eroitettu saarnaaman Jumalan ewankeliumia/
1:2 ionga hen ennen luuanut on/ henen Prophetains cautta/ nijsse pyhisse Ramatuissa/
jonka hän ennen luwannut on/ hänen prophetainsa kautta/ niissä pyhissä Raamatuissa/
1:3 henen Poijastansa/ ioca syndynyt on Dauidin Siemeneste Lihan polesta/
hänen Pojastansa/ joka syntynyt on Dawidin siemenestä lihan puolesta/
1:4 Joca ombi wekeuesti ilmoitettu Jumalan Poijaxi/ sen Hengen ielken/ ioca pyhittepi/ Sijte aijasta quin hen ylesnousi coolleista/ se on/ Iesus Christus meiden HErra'
Joka ompi wäkewästi ilmoitettu Jumalan Pojaksi/ sen Hengen jälkeen/ joka pyhittääpi/ Siitä ajasta kuin hän ylösnousi kuolleista/ se on/ Jesus Kristus meidän Herran
1:5 Jonga cautta me olema Armon ia Apostolin wirghan saaneet caikein Pacanain seas/ ylesoijendaman Usko' cwliaisudhen/ henen Nimense päle/
Jonka kautta me olemme armon ja apostolin wiran saaneet kaikkein pakanain seassa/ ylös ojentaman uskon kuuliaisuuden/ hänen nimensä päälle/
1:6 Joinenga lughusta te mös oletta/ iotca cutzutut ouat Iesusesta Christusesta.
Joinenka luwusta te myös olette/ jotka kutsutut owat Jesuksesta Kristuksesta.
1:7 Caikille nijlle/ iotca Romissa ouat/ Jumalan rackaille/ ia cutzutuille Pyhille. ARMO olcon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia HERRALDA Iesuselda Christuselda.
Kaikille niille/ jotka Romissa owat/ Jumalan rakkaille/ ja kutsutuille pyhille. ARMO olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja HERRALTA Jesukselta Kristukselta.
1:8 Ensin mine Kiten minun Jumalatani Iesusen Christusen cautta/ teiden caikein tedhen/ ette teiden Usko caikesa Mailmasa mainitan.
Ensin minä kiitän minun Jumalatani Jesuksen Kristuksen kautta/ teidän kaikkein tähden/ että teidän usko kaikessa maailmassa mainitaan.
1:9 Sille Jumala ombi minun Todhistaijan (iota mine Hengeseni paluelen henen Poijans Euangeliumis) ette mine ilman lackamat teiden pälen muistan/
Sillä Jumala ompi minun todistajain (jota minä hengessäni palwelen hänen Poikansa ewankeliumissa) että minä ilman lakkaamatta teidän päällen muistan/
1:10 aina pydhen minun Rucouxesani/ Ette mine iollangi madhaisin saadha (ios Jumala tachto) onneliseni Tien tullaxen teiden tygen.
aina pyydän minun rukouksessani/ Että minä jollakin mahtaisin saada (jos Jumala tahtoo) onnellisen tien tullaksen teidän tykön.
1:11 Sille ette mine halan teite nädhä/ senpäle ette mine iotakin Hengeliste Lahia teille iacaisin/ teite wahwistamahan
Sillä että minä halaan teitä nähdä/ sen päälle että minä jotakin hengellistä lahjaa teille jakaisin/ teitä wahwistaman.
1:12 (se on) ette mine ynne teiden cansan saisin Lohutoxen/ molombaiden Uskon cautta/ seke teiden ette minun.
(se on) että minä ynnä teidän kanssan saisin lohdutuksen/ molempaiden uskon kautta/ sekä teidän että minun.
1:13 Mutta em mine teilde salata tachto/ Rackat Weliet/ ette Mine olen wsein aiatellut tulla teiden tygen/ waicka mine olen estetty tehenasti/ Ette mine mös teiden seasan/ madhaisin iongun Hedhelmen saatta/ ninquin muinengi Pacanain keskene.
Mutta en minä teiltä salata tahdo/ Rakkaat weljet/ että minä olen usein ajatellut tulla teidän tykön/ waikka minä olen estetty tähän asti/ Että minä myös teidän seassan/ mahtaisin jonkun hedelmän saattaa/ niinkuin muinenkin pakanain keskellä.
1:14 Mine olen Welcapä/ seke Grekein ette mucalaisten/ seke Wisasten ette Tyhmein.
Minä olen welkapää/ sekä krekain että muukalaisten/ sekä wiisasten että tyhmäin.
1:15 Senteden nin palio quin minussa ombi/ walmis mine olen/ teille mös iotca Romissa oletta/ Euangeliumi sarnaman.
Sentähden niin paljon kuin minussa ompi/ walmis minä olen/ teille myös jotka Romassa olette/ ewankeliumia saarnaaman.
1:16 Sille em mine häpie Christusen Euangeliumita. Sille ette se ombi Jumalan weki/ ioca autuaxi teke caiki ne iotca sen päle vskouat/
Sillä en minä häpeä Kristuksen ewankeliumia. Sillä että se ompi Jumalan wäki/ joka autuaaksi tekee kaikki ne jotka sen päälle uskowat/
1:17 Ensin Juttaille ia mös nijlle Grekille/ Senteden ette sijnä iulgistetan se Wa'hurskaus ioca Jumalan edes kelpa/ quin vskosta vskoho' tule/ nin quin kirioitettu on/ se Wanhurskas pite vskostans elemen.
Ensin juuttaille ja myös niille Krekille/ Sen tähden että siinä julkistetaan se wanhurskaus joka Jumalan edessä kelpaa/ kuin uskosta uskohon tulee/ niin kuin kirjoitettu on/ se wanhurskas pitää uskostansa elämän.
1:18 Sille ette Jumalan wiha Taiuahasta * tulepi ilmei/ ylitze caikein Inhimisten Jumalattoma' menon/ ia wärydhen iotca Totudhen wärydhes piteuet.
Sillä että Jumalan wiha taiwahasta tuleepi ilmi/ ylitse kaikkein ihmisten jumalattoman menon/ ja wääryyden jotka totuuden wääryydessä pitäwät.
1:19 Senteden ette se quin taitan Jumalasta tuta/ se ombi heisse iulkinen. Sille ette Jumala heille sen ilmoitti/
Sentähden että se kuin taitaan Jumalasta tuta/ se ompi heissä julkinen. Sillä että Jumala heille sen ilmoitti/
1:20 sen cautta/ Ette henen näkymettomat meno'sa/ se on/ henen ijancaikinen Woimans ia Jumalus/ tuleuat nächteuexi/ coska nijste wari otetan/ henen Tegoisansa/ nimiten/ Mailman loomisesta.
sen kautta/ Että hänen näkymättömät menonsa/ se on/ hänen iankaikkinen woimansa ja jumaluus/ tulewat nähtäwäksi/ koska niistä waari otetaan/ hänen teoissansa/ nimittäin/ maailman luomisesta.
1:21 Nin ettei heille ole ychten luchtamista/ Senteden ette he tiesit yden Jumalan oleua'/ ia ei ole hende ylisteneet ninquin ychte Jumalata/ eikä mös kijtteneet/ Waan he wilpistelit heiden * aijatoxisans/ ia heiden ierghetöin Sydhemens ombi piminyt.
Niin ettei heillä ole yhtään luottamista/ Sen tähden että he tiesit yhden Jumalan olewan/ ja ei ole häntä ylistäneet niinkui yhtä Jumalata/ eikä myös kiittäneet/ Waan he wilpistelit heidän ajatuksissansa/ ja heidän järjetöin sydämensä ompi pimennyt.
1:22 Coska he itzense Wisaxi lwlit/ nin he ouat Tyhmexi tulluet/
Koska he itsensä wiisaaksi luulit/ niin he owat tyhmäksi tulleet/
1:23 ia ouat mwttaneet sen catomattoman Jumalan Cunnian/ Cuuaxi/ ioca ei waan techty ollut catouaiste' Inhimisten/ Mutta mös Linduin ia Nelijalcaisten ia mateleuain Eleinten motoisexi.
ja owat muuttaneet sen katoamattoman Jumalan kunnian kuwaksi/ joka ei waan tehty ollut katoawaisten ihmisten/ Mutta myös lintuin ja nelijalkaisten ja matelewain eläinten muotoiseksi.
1:24 Senteden ombi mös Jumala heite laskenut heiden Sydheme's himohin/ saastauxehen/ häueisemen heiden oma Rumistans keskenens/
Sentähden ompi myös Jumala heitä laskenut heidän sydämensä himoihin/ saastaukseen/ häwäisemän heidän omaa ruumistansa keskenänsä./
1:25 Jotca Jumalan Totudhen ouat mwttaneet Walehexi/ ia ouat cunnioittaneet ia palueleet enämen Loondo cappaleita/ quin itze Loija/ ioca o'bi kijtettepe ija'caikisesta Am'.
Jotka Jumalan totuuden owat muuttaneet walheeksi/ ja owat kunnioittaneet ja palwelleet enemmin luontokappaleita/ kuin itse Luoja/ joka ompi kiitettäwä iankaikkisesta Amen.
1:26 Senteden ombi mös Jumala heite ylenandanut häpielisijn Himoin. Sille ette heiden waimonsa ouat muttaneet sen Loonolisen tauan/ sihen quin ombi wastan loondo.
Sentähden ompi myös Jumala heitä ylenantanut häpeällisiin himoihin. Sillä että heidän waimonsa owat muuttaneet sen luonnollisen tawan/ siihen kuin ompi wastaan luontoa.
1:27 Samalmoto mös Miehet ouat ylenandanuet sen waimoin loonolisen pitemisen/ ia ouat toinen toisens polen palaneet heiden himoisansa/ ia Miehet ouat Miesten cansa riettaudhen tehnet/ Ja ouat saanet (ninquin pitiki) heide' exymisens palca' itzeheisensä.
Sentähden myös miehet owat ylenantaneet sen waimoin luonnollisen pitämisen/ ja owat toinen toisensa puoleen palaneet himoissansa/ ja miehet owat miesten kanssa riettauden tehneet/ ja owat saaneet (niinkuin pitikin) heidän eksymisensä palkan itse heihinsä.
1:28 Ja ninquin ei he totellehet ette he Jumala' tundisit/ nin mös Jumala laski heite heijun mielehen/ tekemen nijte quin ei pideisi tectemen/
Ja niinkuin ei he totelleet että he Jumalan tuntisit/ niin myös Jumala laski heitä häijyn mielehen/ tekemään niitä kuin ei pitäisi tehtämän.
1:29 Teunens caikia Wärytte/ Salawoteita/ Coirutta/ Ahneutta/ Pahutta/ teunens catehutta/ Murha/ Rijta/ Petosta/
Täynnänsä kaikkia wääryyttä/ salawuoteita/ koiruutta/ ahneutta/ pahuutta/ täynnänsä kateutta/ murhaa/ riitaa/ petosta/
1:30 Pahantauaiset/ Coruan wiskutteliat/ Panetteliat/ Jumalan * ylencatzoijat/ Wekiuallaiset/ Coriat * Euchkerit/ * Pahain neuuoin pesät/ Wanhembaidens cwlemattomat/
Pahantapaiset/ korwaan kuiskuttelijat/ panettelijat/ Jumalan ylenkatsojat/ wäkiwaltaiset/ koriat öykkärit/ pahain neuwoin pesät/ wanhempaidensa kuulemattomat/
1:31 Tompelit/ wilpitzijet/ * Julmat/ * Sopimattomat/ Armoittomat.
Tomppelit/ wilpitsijät/ julmat/ sopimattomat/
1:32 Jotca Jumalan Wanhurskauden tieteuet (ette ne quin neite tekeuet/ ouat Colema' ansanuet) ei he waiuoin nijte tee/ mutta mös andauat Sosionsa ninen iotca site tekeuet.
Jotka Jumalan wanhurskauden tietäwät (että ne kuin näitä tekewät/ owat kuoleman ansainneet) ei he waiwoin niitä tee/ mutta myös antawat suosionsa niinen jotka sitä tekewät.

* tulepi ilmei) se tulepi Taiuahasta ilmei (mutoin ei caiki Mailma sijte miten tieteisi) Ettei yxiken Inhiminen wanhurskas ole Jumalan edes/ Mutta caiki tynni ouat Jumalattomat/ syndiset ia wäret/ se on/ Wihan lapset. Ja waika he iotakin Jumalast tieteuet taicka cwleuat/ ouat he quitengin nin pahat/ Ette he eikä hende kijte eikä paluele. Senteden he mös rangastoxexi caikinaisen Syndijn langeuat etc. * (Aijatoxisans) Cussa ei vsko ole sine toimi langepi ydheste ia toisehen/ sihenasti quin hen ratki sokiaxi tule/ henen aijatoxisans ninquin caikille wisaille ia Tarka mielisille tapachtupi. * Pahain neuuoin pesät) iotca öte ia peiue/ pyteuet muita Inhimisi wahingotta ia häwittä/ Ouat sihen mös kylle soueliat/ ia nopsat ylesleutemen sencaltaiset Jonet. * Iulmat) Sudhen ia Coiran tauaiset/ ioilla eikä ole halu eli rackauta waimoin/ lastein/ Weliens/ Sisartens ia wanhimbaidens polen. * Sopimattomat) iotca eiuet andexianna/ eike coskan muinein cansa taidha sopia.

II. Lucu.

2:1 SEnteden/ o Inhiminen/ eipe sine taidha itzes luchtata/ waicka cuca sine olet ioca domitzet. Sille ette iossa sine toisen domitzet/ sijnä samassa sine itzes cadhotat/ Ette sine iuri site sama teet/ iotas domitzet.
Sentähden/ oi ihminen/ eipä sinä taida itseesi luottaa/ waikka kuka sinä olet joka tuomitset. Sillä että jossa sinä toisen tuomitset/ siinä samassa sinä itsesi kadotat/ Että sinä juuri sitä samaa teet/ jotas tuomitset.
2:2 Sille me tiedheme/ ette Jumalan Domio ombi oikea/ ninen ylitze iotca semmotoista tekeuet.
Sillä me tiedämme/ että Jumalan tuomio ompi oikea/ niiden ylitse jotka semmoista tekewät.
2:3 Eli lwleco sine/ o Inhimine'/ sine ioca domitzet nijte iotca sencaltaista tekeuet/ ia sine mös site sama teet/ ette sine weltet Jumala' domion?
Eli luuletko sinä/ oi ihminen/ sinä joka tuomitset niitä jotka senkaltaista tekewät/ ja sinä myös sitä samaa teet/ että sinä wältät Jumalan tuomion?
2:4 Eli ylencatzotco sine henen Hywuydhens runsaudhen/ kerssimisen ia * Pitkemielisudhen? Etkös tiedhä/ ette Jumalan hywuys paranoxehen sinua pytepi?
Eli ylen katsotko sinä hänen hywyytensä runsauden/ kärsimisen ja pitkämielisyyden? Etkös tiedä/ että Jumalan hywyys parannukseen sinua pyytääpi?
2:5 Mutta sinun Cowudhes ia catumattoman Sydhemes ielkeen/ sine cartutat wihan itzelles sihen wihan peiuehen/
Mutta sinun kowuuten ja katumattoman sydämesi jälkeen/ sinä kartutat wihan itsellesi siihen wihan päiwähän/
2:6 Coska JUMAlan oikea Domio ilmande/ Joca costapi itzecungin henen Töidense pereste/
Koska Jumalan oikea tuomio ilmaantuu/ Joka kostaapi itsekunkin hänen töidensä perästä/
2:7 nimitten/ ylistos ia Cunnia/ ia catomatoin olemus/ nijnen/ iotca kerssimisen cansa seisouat sen ijancaikisen Elemen ielkin.
nimittäin/ ylistys ja kunnia/ ja katoamatoin olemus/ niiden/ jotka kärsimisen kanssa seisowat sen iankaikkisen elämän jälkeen.
2:8 Mutta nijlle iotca rijtaiset ouat/ ia eiuet totutta cwle/ waan wärydhen cwleuat/ tuleua ombi närckestys ia wiha/
Mutta niille jotka riitaiset owat/ ja eiwät totuutta kuule/ waan wääryyden kuulewat/ tulewa ompi närkästys ja wiha/
2:9 mureh ia waiwa/ caikein Inhimisten Sieludhen ylitze iotca paha tekeuet. Ensiste Juttaille/ ia mös Grekille.
murhe ja waiwa/ kaikkein ihmisten sielujen ylitse jotka pahaa tekewät. Ensisti juuttaille/ ja myös Krekille.
2:10 Mutta kijtos ia cunnia ia Rauha caikille nijlle/ iotca hyue tekeuet/ Ensiste Juttaille ia mös Grekille.
Mutta kiitos ja kunnia ja rauha kaikille niille/ jotka hywää tekewät/ ensisti juuttaille ja myös Krekille.
2:11 Sille ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielken/
Sillä ettei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/
2:12 Caiki ne/ iotca ilman Laita ouat syndi tehneet/ ne mös ilman Laita cadhotetan. Ja caiki ne iotca Laissa ouat syndi tehneet/ ne Lain cautta domitaan.
Kaikki ne/ jotka ilman lakia owat syntiä tehneet/ ne myös ilman lakia kadotetaan. Ja kaikki ne jotka laissa owat syntiä tehneet/ ne lain kautta tuomitaan.
2:13 Sille ettei ne ole Jumalan edes wanhurskat/ iotca Lain cwleuat/ Mutta ne iotca Lain töillens teuteuet/ ne pidheten wanhurskana.
Sillä ettei ne ole Jumalan edes wanhurskaat/ jotka lain kuulewat/ Mutta ne jotka lain töillänsä täyttäwät/ ne pidetään wanhurskaana.
2:14 Sille ios Pacanat/ ioilla ei Laki ole/ tekeuet quitengin * loonostans site quin Laki ano/ ne samat/ waicka ei heille Laki ole nin he ouat itzeheillens Laki Sen cautta/
Sillä jos pakanat/ joilla ei laki ole/ tekewät kuitenkin luonnostansa sitä kuin laki anoo/ ne samat/ waikka ei heillä laki ole niin he owat itse heillens laki sen kautta.
2:15 ette he osottauat Lain Töödh/ oleuan kirioitetun heiden Sydhemihins/ Senwoxi ette heiden Omatu'dons heille sen todistapi/ Nin mös heiden aijatoxensa/ iotca itze keskene's candauat/ eli mös luchtauat
että he osoittawat lain työt/ olewan kirjoitetun heidän sydämiinsä/ Senwuoksi että heidän omatuntonsa heille sen todistaapi/ Niin myös heidän ajatuksensa/ jotka itse keskenänsä kantawat/ he myös luottawat.
2:16 sinä peiuene/ coska Jumala Inhimisten salaisudhet/ pite domitzeman/ Iesusen Christusen cautta/ minun Euangeliumin pereste.
sinä päiwänä/ koska Jumala ihmisten salaisuudet/ pitää tuomitseman/ Jesuksen Kristuksen kautta/ minun ewankeliumin perästä.
2:17 Catzo/ sine cutzutan Juttaxi/ ia sine Lootad itzes Lain päle/ ia kerskat sinuas Jumalasta/ ia tiedhet henen tahdhonsa.
Katso/ sinä kutsutaan juuttaaksi/ ja sinä luotat itsesi lain päälle/ ja kerskaat sinuasi Jumalasta/ ja tiedät hänen tahtonsa.
2:18 Ja ette sine olet Laista neuuottu/ nin sine coettelet mite paras tehdhä olis/
Ja että sinä olet lain töistä neuwottu/ niin sinä koettelet mitä paras tehdä olisi/
2:19 ia vskallat itzes oleuan ninen Sokijain Johdattaijan/ ia ninen Walkeudhexi/ iotca pimeise ouat/
ja uskallat itsesi olewan niiden sokeain johdattajan/ ja niinen walkeudeksi/ jotka pimeässä owat/
2:20 ia Tyhmeiden haltiaxi/ ninen yxikerdhaisten Opettaijaxi/ ia sinulla on mooto tietemen mite oikeus ombi Laissa.
Tyhmäksi haltijaksi/ niiden yksikertaisten opettajaksi/ ja sinulla on muotoa tietämän mitä oikeus ompi laissa.
2:21 Nyt sine opetat muita/ ia et sine itzes opeta. Sine sarnat Ei pidhet warghastama'/ ia sine wargastat. Sine sanot/ Ei pidhe Hoori techtemen/ ia sine Hoori teet.
Nyt sinä opetat muita/ ja et sinä itseesi opeta. sinä saarnaat. Ei pidä warastaman/ ja sinä warastat. Sinä sanot/ Ei pidä huorintehtämän/ ja sinä huorin teet.
2:22 Sine cauhistut Epeiumaloita/ ia ratelet site Jumalalda quin henen tule.
Sinä kauhistut epäjumaloita/ ja raatelet sitä Jumalalta kuin hänen tulee.
2:23 Sine kerskat itzes Laista/ ia häueiset Jumala Lain Ylitzekieumisen cautta.
Sinä kerskaat itseesi laista/ ja häwäiset Jumalaa lain ylitsekäymisen kautta.
2:24 Sille teidhe' techten tule Jumalan Nimi pilcatuxi Pacanaiden seas/ ninquin kirioitettu ombi.
Sillä teidän tähteni tulee Jumalan nimi pilkatuksi pakanaiden seassa/ niinkuin kirjoitettu ompi.
2:25 Se Ymberileickaus kylle kelpa/ Jos sine Lain pidhet. Mutta ellet sine Laki pidhe/ nin ombi sinun Ymberileickausti io Esinahaxi kiendynyt.
Se ympärileikkaus kyllä kelpaa/ Jos sinä lain pidät. Mutta ellet sinä lakia pidä/ niin ompi sinun ympärileikkauskin jo esinahaksi kääntynyt.
2:26 Jos sis Esinachka Lain Wanhruskaudhen pite/ etkös lwle ette henen Esinachkans pite Luettaman henelle Ymberileickauxexi?
Jos siis esinahka lain wanhurskauden pitää/ etkös luule että hänen esinahkansa pitää luettaman hänelle ympärileikkaukseksi?
2:27 Ja nin se/ quin Loonosta's ombi Esinachka/ ia Lain teutte/ pite sinua Domitzeman/ ioca Bockstauin ia Ymberileickauxen alla Lain ylitzekieud.
Ja niin se/ kuin luonnostansa ompi esinahka/ ja lain täyttää/ pitää sinua tuomitseman/ joka bookstawin ja ympärileikkauksen alla lain ylitse käy.
2:28 Sille/ ei se Judeus ole/ ioca wlconaisesta Judeus on/ Eikä mös se ole Ymberileickaus/ quin wlconaisesta Lihassa tapachtu.
Sillä/ ei se Judeus ole/ joka ulkonaisesti Judeus on/ Eikä myös se ole ympärileikkaus/ kuin ulkonaisessa lihassa tapahtuu.
2:29 Mutta se on Judeus/ ioca siselde salattu on/ Ja se Sydhemen Ymberileickaus/ se ombi Ymberileickaus/ ioca Hengesse/ ia ei Bockstauis tapachtu/ Jonga kijtos ei ole Inhimisilde/ waan Jumalalda.
Mutta se on Judeus/ joka sisältä salattu on/ Ja se sydämen ympärileikkaus/ se ompi ympärileikkaus/ joka Hengessä/ ja ei bookstawissa tapahtuu/ Jonka kiitos ei ole ihmisiltä/ waan Jumalalta.

* Pitkemielisus) se on yxi auwu/ ette iocu hitahast wihastu/ ia nuchtele wärytte. Mutta Kerssimys on/ coska paha kerssiten tauaran rumijn eli Cunnian polesta/ waicka se wiele oikiudhen möte tapachtuis. Hywuyys on/ caikinaiset rumijn hyuet Töödh/ ia ysteuelinen meno. * Loonostans) Se on Loonolinen Laki/ Mite sine tadhot sinulle techteuen/ eli weltettä muilda/ tee sine se/ ia welte toista. Jossa coco Mosesen Laki sulietan/ ninquin Christus sano Matt. 7. Josta Laista ei Pacanatka mwta tee/ quin vlconaiset Töödh/ Ninquin Juttat Mosesen Laista/ ia teme on se Canne ia Luchtamus/ ette yxi Syndi ombi swrembi quin toinen/ Laki wastan.
III. Lucu.

3:1 MIsse sis Juttalla paraspoli ombi? Eli mite se Ymberileickaus autta?
Missä siis Juuttaalla paras puoli ompi? Eli mitä se ympärileikkaus auttaa?
3:2 Ja tosin/ sangen palio. Ensin/ ette heille on vskottu/ mite Jumala puhunut on.
Ja tosin/ sangen paljon. Ensin/ että heille on uskottu/ mitä Jumala puhunut on.
3:3 Mutta ettei mutomat ninen samain päle vskoneet/ mike sijte lucua ombi? Pidheiskö heiden Epeuskonsa Jumalan vskon turhaxi tekemen?
Mutta ettei muutamat niinen samain päälle uskoneet/ mikä siitä lukua ompi? Pitäisitkö heidän epäuskonsa Jumalan uskon turhaksi tekemän?
3:4 Pois se. Waan paramin/ Olcon Jumala totinen/ Ja caiki Inhimiset Walechteliat. Ninquin kirioitettu on/ Senpäle/ ette sinun pite totisen oleman sinun sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine Domitan.
Pois se. Waan paremmin/ Olkoon Jumala totinen/ Ja kaikki ihmiset walehtelijat. Niinkuin kirjoitettu on/ Sen päälle/ että sinun pitää totisen oleman sinun sanoissasi/ ja ylitse woitat koska sinä tuomitaan.
3:5 Jos sis se nin on/ Ette meiden wärys Jumalan Oikeudhen ylistepi/ miteste me sanoma? Ongo sis Jumala wäre/ ette hen sen ylitze wihastupi? (Mine puhun Inhimisten taualla)
Jos siis se niin on/ Että meidän wääryys Jumalan oikeuden ylistääpi/ Mitä täst me sanomme? Onko siis Jumala wäärä/ että hän sen ylitse wihastuupi? (Minä puhun ihmisten tawalla)
3:6 Pois se/ Quinga sis Jumala taidhais Mailman Domita?
Pois se/ Kuinka siis Jumala taitaisi maailman tuomita?
3:7 Sille ios Jumalan Totuus minun Waleheni cautta cunnialisemaxi tulis/ henen ylistoxexi/ Mingetedhen mine pidheis wiele sijte ninquin Syndinen Domittaman?
Sillä jos Jumalan totuus minun walheeni kautta kunniallisemmaksi tulisi/ hänen ylistykseksi/ Minkä tähden minä pitäisi wielä siitä niinkuin sydämen tuomittaman?
3:8 Ja ei paramin nin tehdhä (ninquin me laitetanma/ ia quin mutomat puhuuat/ ette me sanoma) Techkemme paha/ ette sijte hyue tulis. Joinenga cadhotus ombi ratki oikia.
Ja ei paremmin niin tehdä (niinkuin me laitetamme/ ja kuin muutamat puhuwat/ että me sanomme) Tehkäämme pahaa/ että siitä hywä tulisi. Joinenka kadotus ompi ratki oikea.
3:9 Miteste me nyt sihe' sanoma. Ongo sis meille parambipoli quin heille? Ei ensingen. Sille me olema enne' osottaneet/ Ette seke Juttat ia Grekit/ caiki ouat Synnin alla/
Mitäs tästä me nyt siihen sanomme. Onko siis meille parempi puoli kuin heille? Ei ensinkään. Sillä me olemme ennen osoittaneet/ Että sekä Juuttaat ja Krekit/ kaikki owat synnin alla/
3:10 Ninquin kirioitettu on/ Eike'gen ole wa'hurskas/ ei tosin yxike'.
Niinkuin kirjoitettu on/ Ei kenkään ole wanhurskas/ ei tosin yksikään.
3:11 Eikengen ole ioca ymmerttä/ Eikenge' ole/ ioca Jumalata etzipi.
Ei kenkään ole joka ymmärtää/ Ei kenkään ole/ joka Jumalata etsiipi.
3:12 Caiki he ouat poikennehet/ ia caiki ynne ouat keluottomaxi tulleet. Ei yxiken ole quin hyue teke/ ei ychtengen saacka.
Kaikki he owat poikenneet/ ja kaikki ynnä owat kelwottomaksi tulleet. Ei yksikään ole kuin hywää tekee/ ei yhtäkään saakka.
3:13 Heiden Curckuns ombi yxi auoion Hautta/ heiden Kiellense ca'sa he petoxe' tekeuet/
Heidän kurkkunsa ompi yksi awoin hauta/ heidän kielensä kanssa he petoksen tekewät/
3:14 Kykermen wiha o'bi heiden Hwllens alla/ Heiden suunsa ombi teunens kiromista ia haikeutta.
Kyykäärmeen wiha ompi heidän huullensa alla/ Heidän suunsa ompi täynnänsä kiroamista ja haikeutta
3:15 Heiden Jalgansa ouat nopiat werta wloswodhattaman/
Heidän jalkansa owat nopeat werta ulos wuodattaman/
3:16 heiden teisens ombi sula tuska ia sydhemenkipu/
heidän teissäns ompi sula tuska ja sydämen kipu/
3:17 eiuet he rauhan tiete tundeneet/
eiwät he rauhan tietä tunteneet/
3:18 Ei ole Jumalan pelco heiden silmeins edhesse.
Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.
3:19 Mutta sen me tiedhemme/ ette caiki se quin Laki sanopi/ sen hen sano nijlle iotca Lain alla ouat/ Senpäle/ ette iocainen Suu pite tukittaman/ ia caiken Mailman pite Jumalan edes Vicapään oleman/
Mutta sen me tiedämme/ että kaikki se kuin laki sanoopi/ sen hän sanoo niille jotka lain alla owat/ Sen päälle/ että jokainen suu pitää tukittaman/ ja kaiken maailman pitää Jumalan edessä wikapään oleman/
3:20 Senteden/ ettei yxiken Liha taidha Lain töiden cautta henen edhessens Wanhurskaxi tulla. Sille ette Lain lepitze waan Synnin tundemus tule.
Sen tähden/ ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä wanhurskaaksi tulla. Sillä että lain läwitse waan synnin tuntemus tule.
3:21 Mutta nyt ilman Lain auttamata ombi se Wanhurskaus/ ioca Jumalan edes kelpa/ iulghistettu/ ia Lain ia Prophetain cautta todhistettu.
Mutta nyt ilman lain auttamata ompi se wanhurskaus/ joka Jumalan edessä kelpaa/ julkistettu/ ja lain ja profeetain kautta todistettu.
3:22 Se Jumalan Wanhurskaus (ma mine) ioca tule Iesusen Christusen vskosta/ caikein tyge/ ia caikein päle/ iotca vskouat.
Se Jumalan wanhurskaus (ma minä) joka tulee Jesuksen Kristuksen uskosta/ kaikkein tykö/ ja kaikkein päälle/ jotka uskowat.
3:23 Sille ettei täle ole ychten eroitusta * He ouat caiki pänes Synniset/ ia ei ole heille misten kerskamista Jumalan edes.
Sillä ettei tällä ole yhtään eroitusta He owat kaikki päännas syntiset/ ja ei ole heille mistään kerskaamista Jumalan edessä.
3:24 Ja tuleuat ilman ansiotans Wanhurskaxi henen Armostans/ sen Lunastuxen cautta/ quin ombi Christuses Iesuses/
Ja tulewat ilman ansiotansa wanhurskaaksi hänen armostansa/ sen lunastuksen kautta/ kuin ompi Kristuksessa Jesuksessa/
3:25 Jonga Jumala on asettanut Armonstolixi/ sen Uskon lepitze henen Weresense/ Joille hen sen Wanhurskaudhen/ ioca henen edhesens kelpa/ osottapi/ sijnä/ ette Hen ne Synnit andexianda *
Jonka Jumala on asettanut armontuoliksi/ se uskon läpitse hänen weressänsä/ Joille hän sen wanhurskauden/ joka hänen edessänsä kelpaa/ osottaapi/ siinä/ että Hän ne synnit anteeksi antaa.
3:26 iotca ienyet olit Jumalan kerssimisen ala/ Ette hen telle aijalla osottais/ sen Wanhurskaudhen ioca henen edhesens kelpa Senpäle/ ette henen ainoan pite Wanhurskan oleman/ ia sen Wanhurskauttaman/ ioca Iesusen Uskosta on.
jotka jääneet olit Jumalan kärsimisen alla/ Että hän tällä ajalla osottaisi/ sen wanhurskauden joka hänen edessänsä kelpaa Sen päälle/ että hänen ainoan pitää wanhurskauden oleman/ ja sen wanhurskauttaman/ joka Jesuksen uskosta on.
3:27 Cussa sis ombi nyt sinun Kerskauxes? Se on wlossuliettu. Minge Lain cautta? Töidhen Lain cautta? Ei/ Waan Uskon Lain cautta.
Kussa siis ompi nyt sinun kerskauksesi? Se on ulos suljettu. Minkä lain kautta? Töiden lain kautta? Ei/ waan uskon lain kautta.
3:28 Nin me sis sen sixi pidhemme/ ette Inhiminen wanhurskaxi tule/ ilman Lain töite/ sulan Uskon cautta.
Niin me siis sen siksi pidämme/ että ihminen wanhurskaaksi tule/ ilman lain töitä/ sulan uskon kautta.
3:29 Eli ongo Jumala waiwoin Judasten Jumala? Eikö hen mös ole Pacanain Jumala? Ja/ wissiste mös Pacanaidhen Jumala.
Eli onko Jumala waiwoin judasten Jumala? Eikö hän myös ole pakanain Jumala? Ja/ wissiste myös pakanaiden Jumala.
3:30 Sille ette yxi ainoa Jumala ombi/ ioca Ymberileickauxen wanhurskaxi teke Uskosta/ ia Esinahan vskon lepitze.
Sillä että yksi ainoa Jumala ompi/ joka ympärileikkauksen wanhurskaaksi tekee uskosta/ ja esinahan uskon läpitse.
3:31 Quingasta? Teemekö me Lain tyhiexi Uskon lepitze? Pois se Waan me * kijnitemme Lain.
Kuinkasta? Teemmekö me lain tyhjäksi uskon läwitse? Pois se waan me kiinnitämme lain.

* Cunnialisemaxi tulis) Dauid sanopi/ Sinun ainoan wasta' mine synditein ia pahasti sinu' edeses tein/ Senpäle ette sine waa'hurskas olisit/ sinu' Sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine domittaa' etc. Se cwlu ninquin syndi pideis tecteme'/ Senpäle ette Jumala wanhurskas olis/ Quin P. Pauali mös tesse osotta. Ja ei quite'ga' nin ole. Mutta meiden pite synnit tu'dema' ioista Jumala meite nuctele/ Ette he' nin laisans waaxi ia hurskaxi tu'nustetaisin. Mutta ylitze teme' tu'demise'/ rijteleuet ne Tecoinpyhet Jumalan ca'sa/ ia ei tachto heide' töidens anda olla Syndinä/ Ja nin pite Jumala oleman heiden walechtelians/ ia sanoisans domittaman. Nin nyt P. Pauali tachto/ ettei ne synnit Jumalata yliste (mutoin olis parambi Syndi tedhä quin hyue) mutta synnin tundemus ylistepi Jumala ia henen Armons. Nin iuri Jumala tule wanhurskaxi/ ia caiki Inhimiset walechteliaxi/ iotca ei site tunnusta tachto/ ia ei heiden Epeuskonsa tege Jumalan vsko tyhijäxi. Sille hen quitengi woittapi ia tule totisexi/ ette hen caiki Synnisexi cwlluttapi. * He ouat caiki pänens Synniset) se on päcappale tesse Lehetuskirias ia coco Ramatus/ ette caiki ouat syndiset/ iotca ei ole Christusen Weren cautta wanhurskautetudh vskosa/ sille käsite täte Texti hyuesti/ ette henesse alaspainetan caiki tekoin ansiot ia kerskaus Töiste/ ninquin P. Pauali tesse sano/ Ja nin sula Jumalan Armo ia cunnia iepi/ iosta me wanhurskaxi ainostans tulema.

IV. Lucu.

4:1 MIteste me sis sanoma meiden Isen Abrahamin leunehexi Lihan polesta?
Mitä tästä me siis sanomme meidän isän Abrahamin löytäneeksi lihan puolesta.
4:2 Sen me sanoma/ Jos Abraham on Töidhen cautta Wanhurskaxi tullut/ nin henelle ombi kylle kerskamista/ Waan ei Jumala' edes.
Sen me sanomme/ Jos Abraham on töiden kautta wanhurskaaksi tullut/ niin hänelle ompi kyllä kerskaamista/ Waan ei Jumalan edessä.
4:3 Mutta mite Ramattu sano? Abraham vskoi Jumalan/ ia se henelle wanhurskaudexi luettijn.
Mutta mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaan/ ja se hänelle wanhurskaudeksi luettiin.
4:4 Mutta sille ioca töte teke/ ei lueta palca Armosta/ waan welghasta.
Mutta sille joka työtä tekee/ ei lueta palkkaa armosta/ waan welasta.
4:5 Mutta henelle ioca ei Töisse kijniripu/ waan vskopi sen päle/ ioca sen Jumalattoman wanhurskauttapi/ henen Uskonsa luetan henelle/ wanhurskaudhexi.
Mutta hänelle joka ei töissä kiinni riipu/ waan uskoopi sen päälle/ joka sen jumalattoman wanhurskauttaapi/ hänen uskonsa luetaan hänelle/ wanhurskaudeksi.
4:6 Ninquin mös Dauid sanopi/ Ette autuahus on ainostans sen Inhimisen/ iolle Jumala tygelukepi wanhurskaudhen/ ilman Töidhen apua/ coska hen sano.
Niinkuin myös Dawid sanoopi/ Että autuus on ainoastansa sen ihmisen/ jolle Jumala tykö lukeepi wanhurskauden/ ilman töiden apua/ koska hän sanoo.
4:7 Autuat ouat ne/ ioinenga wärydhet ouat andexiannetudh/
Autuaat owat ne/ joinenka wääryydet owat anteeksiannetut/
4:8 Ja ioinenga Synnit peitetyd ouat. Autuas on se Mies iolle Jumala ei ycte' syndi tygeluge.
Ja joinenka synnit peitetyt owat. Autuas on se mies jolle Jumala ei yhtään syntiä tykö lue.
4:9 Lienekö teme Autuahus waiwoin Ymberileickauxen ylitzetullut/ eli mös ylitze Esinahan? Nimbe me sanoma/ ette Abrahamille oli henen Uskons Wanhurskaudhexi luettu.
Lieneekö tämä autuus waiwoin ympärileikkauksen ylitse tullut/ eli myös ylitse esinahan? Niinpä me sanomme/ että Abrahamille oli hänen uskonsa wanhurskaudeksi luettu.
4:10 Quinga hen sis henelle tygeluettin? Coska hen oli Ymberileickauxes/ eli Esinahas? Ei Ymberileickauxes/ waan Esinahasa.
Kuinka hän siis hänelle tykö luettiin? Koska hän oli ympärileikkauksessa/ eli esinahassa? Ei ympärileikkauksessa/ waan esinahassa.
4:11 Mutta sen Ymberileckauxen Merckin hen otti Insiglixi ette hen oli wanhurskaxi techty vskon cautea/ ioca henelle oli Esinahasa/ Senpäle/ ette henen piti oleman caikein vskolisten Ise/ iotca Esinahasa vskoit/ ette se sama pidheis mös heille Wanhurskaudhexi tygeluettaman.
Mutta sen ympärileikkauksen merkin hän otti insigliksi että hän oli wanhurskaudeksi tehty uskon kautta/ joka hänellä oli esinahassa/ Senpäälle/ että hänen piti oleman kaikkein uskollisten isä/ jotka esinahassa uskoit/ että se sama pitäisi myös heille wanhurskaudeksi tykö luettaman.
4:12 Ja tulis mös Ymberileickauxen Isexi/ Ei waiwoin ninen/ iotca Ymberileickatuista syndynyet ouat/ Mutta mös ninen/ iotca waeldauat sen vskon Jelkije mödhen/ ioca oli meiden Isen Abrahamin Esinahasa.
Ja tulis myös ympärileikkauksen isäksi/ Ei waiwoin niiden/ jotka ympärileikatuista syntyneet owat/ Mutta myös niiden/ jotka waeltawat sen uskon jälkiä myöten/ joka oli meidän isän Abrahamin esinahassa.
4:13 Sille ne Lupauxet/ Ette henen piti tuleman Maliman Perilisexi/ ei ole tapachtanut Abrahamille/ ia henen Siemenillens Lain cautta/ Waan vskon wanhurskaudhen cautta.
Sillä ne lupaukset/ Että hänen piti tuleman maailman perilliseksi/ ei ole tapahtunut Abrahamille/ ja hänen siemenillensä lain kautta/ Waan uskon wanhurskauden kautta.
4:14 Sille/ ios ne/ iotca Laista ouat/ periliset ouat/ Sijtte vsko o'bi turha/ ia se Lupaus ombi huckan tullut.
Sillä/ jos ne/ jotka laista owat/ perilliset owat/ Sitten usko ompi turha/ ja se lupaus ompi hukkaan tullut.
4:15 Senwooxi ette Laki Wihan yleskihoitta/ Sille cussa ei Laki ole/ ei sielle mös ole Lain ylitzekieumiste.
Senwuoksi että laki wihaan ylös kiihoittaa/ Sillä kussa ei laki ole/ ei siellä myös ole lain ylitse käymistä.
4:16 Senteden annetan Perimys Uskosta/ Ette sen pite Armosta oleman/ Ja se Lupaus pite olema' wahwana caikille Siemenille/ Ei ninen ainostans/ iotca Laista ouat/ mutta mös ninen/ iotca Abrahamin Uskosta ouat/ ioca on meiden caikein Isen.
Sentähden annetaan perimys uskosta/ Että sen pitää armosta oleman/ Ja se lupaus pitää oleman wahwana kaikille siemenille/ Ei niinen ainoastansa/ jotka laista owat/ mutta myös niinen/ jotka Abrahamin uskosta owat/ joka on meidän kaikkein isä.
4:17 Ninquin kirioitettu on/ Mine asetin sinun monen Pacanain Isexi Jumalan edes/ ionga sine vskonut olet/ Joca ne Coollehet eleuexi teke/ ia cutzupi ne cappalet ioita ei oleca/ ninquin ne olisit.
Niinkuin kirjoitettu on/ Minä asetin sinun monen pakanain isäksi Jumalan edessä/ jonka sinä uskonut olet/ Joka ne kuollehet eläwäksi tekee/ ja kutsuupi ne kappaleet joita ei olekaan/ niinkuin ne olisit.
4:18 Ja hen vskoi sen Toiuon päle/ cussa ei ensingen toiuottapa ollut/ Senpäle ette henen piti oleman monen Pacanain Isen/ Ninquin henelle sanottu oli/ Nin pite sinun Siemenes oleman.
Ja hän uskoi sen toiwon päälle/ kussa ei ensinkään toiwottawaa ollut/ Sen päälle että hänen piti oleman monen pakanain isän/ Niinkuin hänelle sanottu oli/ Niin pitää sinun siemenessä oleman.
4:19 Ja ei hen heickonnut vskosa/ eikä mös totellut henen policolutta Rumistansa/ Echke hen io lehes sata aijastaica wanha oli/ Eikä mös Saran policolutta Cochtua.
Ja ei hän heikonnut uskossa/ eikä myös totellut hänen pois kuollutta ruumistansa/ Ehkä hän jo lähes sata ajastaikaa wanha oli/ Eikä myös Saran pois kuollutta kohtua.
4:20 Sille ei hen ychten epeilyt Jumalan Lupauxen päle Epeuskon cautta/
Sillä ei hän yhtään epäillyt Jumalan lupauksen päälle epäuskon kautta/
4:21 Waan oli wahwa vskosa/ ia a'noi Jumala' sen * Cunnian/ ia oli caikein wissin sen päle/ ette se iota Jumala lupapi/ sen hen mös woipi teuttä.
Waan oli wahwa uskossa/ ja antoi Jumalan sen kunnian/ ja oli kaikkein wissin sen päälle/ että se jota Jumala lupaapi/ sen hän myös woipi täyttää.
4:22 Senteden se ombi mös henelle Wanhurskaudexi luettu.
Sentähden se ompi myös hänelle wanhurskaudeksi luettu.
4:23 Nin ei se ole waiwoin henen techtens kirioitettu Ette henelle se tyge luettu oli/
Niin ei se ole waiwoin hänen tähtensä kirjoitettu Että hänelle se tykö luettu oli/
4:24 Mutta mös meiden tedhen/ ioille se mös pite tygeluettaman/ Jos me vskoma henen pälens/ ioca meiden HERRAN IesuSEN ylesheretti Coolluista.
Mutta myös meidän tähten/ joille se myös pitää tykö luettaman/ Jos me uskomme hänen päällensä/ joka meidän HERRAN Jesuksen ylös herätti kuolleista.
4:25 Joca meiden Syndijen tedhen vlosannettu on/ ia meiden wanhurskaudhen tedhen ylesheretetty.
Joka meidän syntien tähden ulos annettu on/ ja meidän wanhurskauden tähden ylösherätetty.

* Cunnian) Joca vskopi Jumalan/ se andapi henelle Cunnian/ ette he' on wanhurskas/ caikiwaldias/ hurskas/ wijsas ia hyue etc. Ja nin Usko ylesteutte ne Colmet Ensimeiste kesky/ ia wanhurskautta Inhimiset Jumalan edes/ Ja se on se oikea Jumalan paluelus.

V. Lucu.

5:1 ETte me nyt sis olema wanhurskautetut Uskon cautta/ Nin meille ombi Rauha Jumalan cansa/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/
Että me nyt siis olemme wanhurskautetut uskon kautta/ Niin meillä ompi rauha Jumalan kanssa/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/
5:2 Jonga lepitze meille mös ombi yxi Tygekieumys Uskossa tehen Armohon/ ionga siselle me seisoma/ ia kerskama meite' Toiuosta ioca meille ombi sijte Cunniasta/ quin Jumala meille andapi.
Jonka läwitse meillä myös ompi yksi tykökäymys uskossa tähän armohon/ jonka sisällä me seisomme/ ja kerskaamme meitän toiwosta joka meillä ompi siitä kunniasta/ kun Jumala meille antaapi.
5:3 Mutta ei site ainostansa/ wan me mös kerskama meitem waiwasa/ Sille me tiedheme/ Ette waiua saatta kerssimisen/
Mutta ei sitä ainoastansa/ waan me myös kerskaamme meitämme waiwassa/ Sillä me tiedämme/ Että waiwa saattaa kärsimisen/
5:4 Mutta Kersimys saatta coetuxen/ Coetus saatta toiuon/ Mutta toiuo ei se wilpistele.
Mutta kärsimys saattaa koetuksen/ Koetus saattaa toiwon/ Mutta toiwo ei se wilpistele.
5:5 Sille ette se Jumalan Rackaus ombi wloswonatettu meiden Sydhemihin/ sen pyhen Hengen cautta ioca meille on annettu.
Sillä että se Jumalan rakkaus ompi ulos wuodatettu meidän sydämihin/ sen Pyhän Hengen kautta joka meille on annettu.
5:6 Sille ette mös Christus/ coska me wiele heicot olima aijan ielken/ ombi meiden Jumalattoidhen edheste coollut.
Sillä että myös Kristus/ koska me wielä heikot olimme ajan jälkeen/ ompi meidän jumalattomien edestä kuollut.
5:7 Tuskalla nyt iocu coole sen Oikean tedhen. Waan iongun Hyuen edest wskallais lehes iocu coolla.
Tuskalla nyt joku kuolee sen oikean tähden. Waan jonkun hywän edestä uskaltaisi lähes joku kuolla.
5:8 Senteden Jumala yliste hene' Rackauttans meiden cochtan/ ette Christus ombi meiden edesten coollut/ coska me wiele Syndiset olima.
Sentähden Jumala ylistää hänen rakkauttansa meidän kohtaan/ että Kristus ompi meidän edestän kuollut/ koska me wielä syntiset olimme.
5:9 Nin me sis palio enemin henen cauttans wariela'me wihan edheste/ senwooxi ette me henen Werens Lepitze wanhurskautetud olema.
Niin me siis paljon enemmän hänen kauttansa warjellamme wihan edestä/ sen wuoksi että me hänen werensä läwitse wanhurskautetut olemme.
5:10 Sille ios me Jumalan cansa olema souitetut/ henen Poians Coleman lepitze/ coska me wiele henen Wiholisens olima/ Palio enämin me Autuaxi tulema henen Elemens lepitze/ ette me nyt souitetut olema.
Sillä jos me Jumalan kanssa olemme sowitetut/ Hänen Pojansa kuoleman läwitse/ koska me wielä hänen wihollisensa olimme/ Paljon enemmän me autuaaksi tulemme hänen elämänsä läwitse/ että me nyt sowitetut olemme.
5:11 Mutta ei waiwoin site/ waan me kerskama mös meite * Jumalasta/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/ Jonga lepitze me olema nyt souinon saaneet.
Mutta ei waiwoin sitä/ waan me kerskaamme myös meitä Jumalasta/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/ Jonka läwitse me olemme nyt sowinnon saaneet.
5:12 Senteden/ ninquin ydhen Inhimisen cautta Syndi on Mailma' tullut/ ia Syndin lepitze Colema/ ia nin Colema caikein Inhimiste' ylitze o'bi yldynyt/ senwooxi ette caiki ouat syndi tehneet.
Sentähden/ niinkuin yhden ihmisen kautta synti on maailmaan tullut/ ja synnin läwitse kuolema/ ja niin kuolema kaikkein ihmisten ylitse ompi yltynyt/ sen wuoksi että kaikki owat syntiä tehneet.
5:13 Sille ette syndi oli tosin Mailmas/ hama' Lakijn asti. Mutta cussa ei ychten Laki ole/ ei sielle syndi totella/
Sillä että synti oli tosin maailmassa/ hamaan lakiin asti. Mutta kussa ei yhtään laki ole/ ei siellä syntiä totella/
5:14 Waan se Colema wallitzi Adamista hama' Mosesen asti/ heide' ylitze mös/ iotca eiuet ole syndije tehneet/ sencaltaisen Ylitzekeumisen cansa quin Adam/ ioca ombi sen * Cuua/ quin ielken tuleua oli.
Waan se kuolema wallitsi Adamista hamaan Mosekseen asti/ heidän ylitse myös/ jotka eiwät ole syntiä tehneet/ senkaltaisen ylitsekäymisen kanssa kuin Adam/ joka ompi sen kuwa/ kuin jälkeen tulewa oli.
5:15 MUtta ei se nin ole Lahia' cansa/ quin Synnin. Sille ios mo'da ouat ydhe' Inhimisen Synnin tedhe' coolleet/ Nin on palio enembi Jumalan Armo ia Lahia monelle runsahasta tapachtanut/ Iesusen Christusen cautta/ ioca se ainoa Inhiminen armosa oli.
Mutta ei se niin ole lahjan kanssa/ kuin synnin. Sillä jos monta owat yhden ihmisen synnin tähden kuolleet/ Niin on paljon enempi Jumalan armo ja lahja monelle runsahasti tapahtunut/ Jesuksen Kristuksen kautta/ joka se ainoa ihminen armossa oli.
5:16 Ja ei ole se Lahia ainostans ydhen * Synnin ylitze/ Nin quin caikein Cadotus on tullut ydhen Syndisen ydhen synnin tedhen. Sille ette Domio on wlostullut ydheste Synniste cadhotuxexi/ Mutta se Lahia/ hen mös auttapi monesta synniste Wanhurskautehen.
Ja ei ole se lahja ainoastans yhden synnin ylitse/ Niin kuin kaikkein kadotus on tullut yhden syntisen yhden synnin tähden. Sillä että tuomio on ulos tullut yhdestä synnistä kadotukseksi/ Mutta se lahja/ hän myös auttaapi monesta synnistä wanhurskautehen.
5:17 Sille ios Colema ombi ydhen synnin tedhen wallinut/ sen ydhen cautta/ Palio enemin ne iotca sauat Armon ia Lahian teuttemisen Wanhurskaudhexi pite wallitzeman Elemese ydhen Iesusen Christusen cautta.
Sillä jos kuolema ompi yhden synnin tähden wallinnut/ sen yhden kautta/ Paljon enemmin ne jotka saawat armon ja lahjan täyttämisen wanhurskaudeksi pitää wallitseman elämässä yhden Jesuksen Kristuksen kautta.
5:18 Sille/ ninquin ydhen Inhimisen synnin tedhen Cadhotus on ylitze caikein Inhimisten tullut/ Nin ombi mös ydhen wanhurskaudhen cautta/ se Elemen wanhurskaus caikein Inhimisten ylitze tullut.
Sillä/ niinkuin yhden ihmisen synnin tähden kadotus on ylitse kaikkein ihmisten tullut/ Niin ompi myös yhden wanhurskauden kautta/ Se elämän wanhurskaus kaikkein ihmisten ylitse tullut.
5:19 Sille ninquin ydhen Inhimisen cwlemattudhen tedhen/ monda ouat Syndisexi tulleet/ Nin mös monda tuleuat ydhen cwliaisudhen tedhen wanhurskaxi.
Sillä niinkuin yhden ihmisen kuolemattomuuden tähden/ monta owat syntiseksi tulleet/ Niin myös monta tulewat yhden kuuliaisuuden tähden wanhurskaaksi.
5:20 MUtta Laki ombi mös tehen siselletullut/ Senpäle ette Syndi wekeuemexi tulis/ Mutta cussa Syndi on wekeue/ Sielle ombi quitengin Armo palio wekeuemexi tullut/
Mutta laki ompi myös tähän sisälle tullut/ Senpäälle että synti wäkewämmäksi tulisi/ Mutta kussa synti on wäkewä/ Siellä ompi kuitenkin armon paljon wäkewämmäksi tullut/
5:21 Sen päle/ ette ninquin Syndi ombi wallinut Coleman polen/ Nin mös Armon pite wallitzeman wanhurskaudhen lepitze ijancaikisehen Elemehen/ Iesusen Christusen cautta.
Sen päälle/ että niinkuin synti ompi wallinnut kuoleman puoleen/ Niin myös armon pitää wallitsemaan wanhurskauden läwitse iankaikkisehen elämähän/ Jesuksen Kristuksen kautta.

* Jumalasta) Ette Jumala meiden oma ombi/ ia me olema henen Omansa/ ia Hywuydhet ouat meile ychteitzet heneste/ ia henen cansans caikessa Edeskatzomisesa. * Cuua) Ninquin Adam meite/ henen Synnillens/ ilman meiden ricoxita/ ombi cadhottanut/ Nin mös Christus on henen Wanhurskaudhellans/ ilman meiden Ansiota/ meite wapachtanut. * Ydhen synnin) Tesse hen puhupi Perisynniste/ ioca on tullut Adamin cwlemattudhesta. Josta caiki mite meisse on/ se on syndi.

VI Lucu.

6:1 MIteste me sis tehe' sanoma? Pitekö meide' wiele Synnise olema'/ senpäle ette se Armo site wekeuembi olis?
Mitäst me siis tähän sanomme? Pitääkö meidän wielä synnissä oleman/ sen päälle että se armo sitä wäkewämpi olisi?
6:2 Pois se. Quingasta meiden wiele pideis Synnis elemen/ iosta me poiskoolleet olema?
Pois se. Kuinkaste meidän wielä pitäis synnis elämän/ josta me poiskuolleet olemme?
6:3 Eikö te tiedhä Rackat Weliet/ Ette caiki iotca castetut olema Christusesa Iesusesa/ me olema Castetut * henen Colemahansa?
Eikö te tiedä rakkaat weljet/ Että kaikki jotka kastetut olemme Kristuksessa Jesuksessa/ me olemme kastetut hänen kuolemahansa?
6:4 Nin me olema sis henen cansans haudhatut casten cautta colemahan/ Senpäle/ ette ninquin Christus ombi coolluista ylesheretetty Isen Cunnian cautta/ Nin mös meiden pite waeldaman/ ydhes wdhesa Elemese.
Niin me olemme siis hänen kanssansa haudatut kasteen kautta kuolemahan/ Senpäälle/ että niinkuin Kristus ompi kuolleista ylös herätetty Isän kunnian kautta/ Niin myös meidän pitää waeltaman/ yhdessä uudessa elämässä.
6:5 Sille ios me ynne henen cansans kijnijstutetut olema ydhen caltaiseen Colemahan/ Nin me mös tulema Ylesnousemisesa ydhen caltaisexi/
Sillä jos me ynnä hänen kanssansa kiinni-istutetut olemme yhden kaltaiseen kuolemahan/ Niin me myös tulemme ylösnousemisessa yhden kaltaiseksi/
6:6 Tieten/ ette meiden Wanha Inhiminen on henen cansans ristinnaulittu/ Senpäle/ ette se Syndinen Rumis pite turmeldaman/ ettei me testedes pidhe syndi palueleman.
Tietäen/ että meidän wanha ihminen on hänen kanssansa ristiinnaulittu/ Sen päälle/ että se syntinen ruumis pitää turmeltaman/ ettei me tästedes pidä syntiä palweleman.
6:7 Sille ette se quin Coollut on/ hen ombi synniste wanhurskautettu.
Sillä että se kuin kuollut on/ hän ompi synnistä wanhurskautettu.
6:8 Mutta ios me coolleet olema Christusen cansa/ nin me Uskoma/ ette meiden mös pite elemen henen cansansa/
Mutta jos me kuolleet olemme Kristuksen kanssa/ niin me uskomme/ että meidän pitää elämän hänen kanssansa/
6:9 Ja tiedheme/ ette Christus ioca nijste Coolleista ylesheretetty on/ ei hen sillen coole/ ei se Colema saa testedes hene' ylitzens walta.
Ja tiedämme/ etta Kristus joka niistä kuolleista ylösherätetty on/ ei hän silleen kuole/ ei se kuolema saa tästedes hänen ylitsensä waltaa.
6:10 Sille se quin he' coollut on/ sen he' syndijn cooli wihdhoin/ waa' se quin hen elepi/ sen hen Jumalan elepi.
Sillä se kuin hän kuollut on/ sen hän syntiin kuoli wihdoin/ waan se kuin hän elääpi/ sen hän Jumalan elääpi.
6:11 Nin mös te/ sixi te teidhen itzenne pitekä/ ette te oletta Syndihin coolleet/ mutta elette Jumalaan Christusen Iesusen meiden HERRAN cautta.
Niin myös te/ siksi te teidän itsenne pitäkää/ että te olette syntihin kuolleet/ mutta elätte Jumalaan Kristuksen Jesuksen meidän HERRAN kautta.
6:12 Nin elkete nyt laskeco Syndi wallitzeman teiden coleuaisesa Rumisanna/ nin ette te hende cwletta henen Himoinsa ielkeen.
Niin älkää te nyt laskeko syntiä wallitseman teidän kuolewaisessa ruumiissanne/ niin että te häntä kuulette hänen himoinsa jälkeen.
6:13 Ja elkete andaco teiden Jesenitenna Synnin Odhaxi wärytehen/ Mutta andaca itze teiten Jumalalle ninquin ne/ iotca Colluista ouat wirghonneet/ ia teiden Jesenet/ Jumalalle wa'hurskaudhe' Odhaxi.
Ja älkäätte antako teidän jäseniänne synnin otaksi wääryytehen/ Mutta antakaa itse teitän Jumalalle niinkuin ne/ jotka kuolleista owat wironneet/ ja teidän jäsenet/ Jumalalle wanhurskauden otaksi.
6:14 Sille ettei Syndi pidhe teiden ylitzen walitzema'/ Se'woxi ettei te ole Lain alla Waan Armon alla.
Sillä ettei synti pidä teidän ylitsen wallitseman/ Sen wuoksi ettei te ole lain alla waan armon alla.
6:15 Quingasta sis? Pitekö meiden Syndi tekemen/ Ettei me ole Lain alla/ Waan Armon alla? Pois se.
Kuinkaste siis? Pitääkö meidän syntiä tekeman/ Ettei me ole lain alla/ Waan armon alla? Pois se.
6:16 Ettekö te tiedhä/ ette iolle te annatte teiden itzenne palueliaxi cwlemahan/ sen Palueliat te oletta/ io'ga te oletta cwliaiset/ Taicka synnin/ coleman polehe'/ eli Cwliaisude' Wanhurskaudhe' polen?
Etteko te tiedä/ että jolle te annatte teidän itsenne palwelijaksi kuulemahan/ sen palwelijat te olette/ jonka te olette kuuliaiset/ Taikka synnin/ kuoleman puolehen/ eli kuuliaisuuden wanhurskauden puoleen?
6:17 Mutta Jumalan olcon kijtos/ Ette te olitta Synnin palueliat/ Mutta nyt oletta sydhemeste' cwliaiset/ sen opin Esicuuasa/ iohonga te oletta wedhetud.
Mutta Jumalan olkoon kiitos/ Että te olitte synnin palwelijat/ Mutta nyt olette sydämestä kuuliaiset/ sen opin esikuwassa/ johonka te olette wedetyt.
6:18 Mutta nyt ette te oletta wapadhetud synniste/ nin te oletta Wanhurskaudhen palueliaxi tulleet.
Mutta nyt että te olette wapahdetut synnistä/ niin te olette wanhurskauden palwelijaksi tulleet.
6:19 Mine puhun neiste Inhimisten taualla/ teiden Lihalisen heickoudhe' tedhen. Ninquin te oletta andanut teiden Jesenet Sastaisutta ia Wärytte paluelemaan ydheste Wärydesta nin toisehen/ Nin andacat mös nyt teiden Jesenet Wanhurskaudhen palueluxeen/ ette ne tulisit Pyhexi.
Minä puhun näistä ihmisten tawalla/ teidän lihallisen heikkouden tähden. Niinkuin te olette antanut teidän jäsenet saastaisuutta ja wääryyttä palwelemaan yhdestä wääryydestä niin toisehen/ Niin antakaat myös nyt teidän jäsenet wanhurskauden palwelukseen/ että ne tulisit pyhäksi.
6:20 Sille coska te olitta Synnin palueliat/ nin te olitta wapaat Wanhurskaudhesta.
Sillä koska te olitte synnin palwelijat/ niin te olitte wapaat wanhurskaudesta.
6:21 Mite hedhelme teille silloin sijte oli/ Joista te nyt häpiette? Sille ette sencaltaisten loppu ombi Coolema.
Mitä hedelmää teillä silloin siitä oli/ Joista te nyt häpeätte? Sillä että senkaltaisten loppu ompi kuolema.
6:22 Mutta ette te nyt oletta wapadhetut synniste/ ia Jumalan palueliaxi tulluet ombi teille teiden Hedhelme/ ette te pyhexi tuletta/ Mutta sen Lopuxi/ se ijancaikinen Eleme.
Mutta että te nyt olette wapahdetut synnistä/ ja Jumalan palwelijaksi tulleet ompi teillä teidän hedelmä/ että te pyhäksi tulette/ Mutta sen lopuksi/ se iankaikkinen elämä.
6:23 Sille ette Colema ombi Syndin palca. Mutta Jumalan Lahia ombi se ijancaikinen Eleme/ Iesuses Christuses meiden HERRASA.
Sillä että kuolema ompi synnin palkka. Mutta Jumalan lahja ompi se iankaikkinen elämä/ Jesuksessa Kristuksessa meidän HERRASSA.

* Henen Colemahansa) Ette mökin (ninquin hen) coole'ma. Sille emme me caikeni tyynni coole synniste/ ennenquin Liha coole Rumilisesta. * Himo'sa ielken) Merkitze ette pyhille Inhimisille ombi wiele pahat Himot lihassa/ ioita eiuet he noudha eike teuttä.

VII Lucu.

7:1 EIkö te tiedhe/ rackat weliet (Sille mine puhu' Lain taitauain tyge) Ette Laki se wallitzepi Inhimisen ylitze/ nincauuan quin hen ele?
Eikö te tiedä/ rakkaat weljet (Sillä minä puhun lain taitawain tykö) Että laki se wallitseepi ihmisen ylitse/ niin kauan kuin hän elää?
7:2 Sille yxi waimo ioca Miehen hallusa ombi/ nincauuan quin Mies ele/ hen on henehen sidhottu Lain cansa. Mutta ios Mies coole/ nin se on wapah sijte Miehen Laista.
Sillä yksi waimo joka miehen hallussa ompi/ niinkauan kuin mies elää/ hän on hänehen sidottu lain kanssa. Mutta jos mies kuolee/ niin se on wapaa siitä miehen laista.
7:3 Waan ios hen toisehe' Mieheen secaunde/ henen Miehense eleise/ nin hen Hooraxi cutzutan. Mutta ios Mies coolepi/ nin he' on wapah Laista/ ettei hen Hoora ole/ ios hen secaunde toisehen Miehen.
Waan jos hän toisehen mieheen sekaantuu/ hänen miehensä eläissä/ niin hän huoraksi kutsutaan. Mutta jos mies kuoleepi/ niin hän on wapaa laista/ ettei hän huora ole/ jos hän sekaantuu toisehen mieheen.
7:4 Nin oletta Te mös/ minun Welieni * Laista coletetudh/ Christusen Rumin cautta/ ette teiden pite secaundeman toisehe'/ nimitten sihen/ ioca Coolleista on Ylesnosnut/ senpäle/ ette me Jumalalle Hedhelmeitzisim.
Niin olette te myös/ minun weljeni laista kuoletetut/ Kristuksen ruumiin kautta/ että teidän pitää sekaantuman toisehen/ nimittäin siihen/ joka kuolleista on ylös noussut/ sen päälle/ että me Jumalalle hedelmäitsisimme.
7:5 Sille coska me olima Lihassa/ nin ne synniset Himot (iotca Lain cautta heide's yleskihoitit) olit wekeuet meiden Jesenise/ Colemalle hedhelmeitzemen.
Sillä koska me olimme lihassa/ niin ne syntiset himot (jotka lain kautta heidäns ylöskiihoitit) olit wäkewät meidän jäsenissä/ kuolemalle hedelmäitsemän.
7:6 Mutta nyt me olema wapadhetut Laista/ ia heneste poiskoolluet/ ioca meite fangina piti/ Nin ette meiden pite paluelema'/ Henge' wdesa menossa/ ia ei sijnä wa'has Bockstauin menossa.
Mutta nyt me olemme wapahdetut laista/ ja hänestä pois kuolleet/ joka meitä wankina piti/ Niin että meidän pitää palweleman/ Hengen uudessa menossa/ ja ei siinä wanhas bokstaawin menossa.
7:7 Miteste me sis sanoma? Ongo Laki syndi? Pois se. Mutta em mine mwtoin syndi tundisi/ quin Lain cautta. Sille em mine olisi Himosta miten tienyt/ ellei Laki olisi sanonut Ele himoitze.
Mitä tästä me siis sanomme? Onko laki synti? Pois se. Mutta en minä muutoin syntiä tuntisi/ kuin lain kautta. Sillä en minä olisi himosta mitään tiennyt/ ellei laki olisi sanonut älä himoitse.
7:8 Mutta nin otti syndi Tilan Keskyste/ ia yleskihoitti minussa caikinaisen Himon/ Sille ette ilman Laita oli Syndi coollut/ Mutta mine elin muinen ilman Laita.
Mutta niin otti synti tilan käskystä/ ja ylöskiihoitti minussa kaikkinaisen himon/ Sillä että ilman lakia oli synti kuollut/ Mutta minä elin muinen ilman lakia.
7:9 Cosca sis Kesky tuli/ nin Syndi taas wircosi/ Ja mine coolin.
Koska siis käsky tuli/ niin synti taas wirkosi/ Ja minä kuolin.
7:10 Ja nin leuttihin/ ette se Kesky quin minulle oli Elemexi lootu/ se minun saati Colemahan.
Ja niin löyttihin/ että se käsky kuin minulle oli elämäksi luotu/ se minun saatti kuolemahan.
7:11 Sille ette Syndi otti tilan Keskyste/ ia petti minun/ ia sille samalla Keskylle hen minu' tappoi.
Sillä että synti otti tilan käskystä/ ja petti minun/ ja sillä samalla käskyllä hän minun tappoi.
7:12 Se Laki ombi quitengi itzestens pyhe/ ia se Kesky ombi pyhe/ oikia ia hyue.
Se laki ompi kuitenkin itsestänsä pyhä/ ja se käsky ompi pyhä/ oikea ja hywä.
7:13 Ongo sis se/ quin Hyue on/ minulle Colemaxi tullut? Pois se. Mutta senpäle/ ette Synnin piteis nächtemen/ quinga hen Syndi olis/ ombi hen minulle sen Hyuen cautta Coleman synnyttenyt/ Senpäle ette Synnin pideis ylitze mären Synnixi tuleman/ Keskyn cautta.
Onko siis se/ kuin hywä on/ minulle kuolemaksi tullut? Pois se. Mutta sen päälle/ että synnin pitäisi nähtämän/ kuinka hän synti olisi/ ompi hän minulle sen hywän kautta kuoleman synnyttänyt/ Senpäälle että synnin pitäisi ylitse määrän synniksi tuleman/ Käskyn kautta.
7:14 Sille me tiedheme/ ette Laki on Hengelinen/ Waan mine olen Lihalinen/ Synnin ala myyty.
Sillä me tiedämme/ että laki on hengellinen/ Waan minä olen lihallinen/ Synnin alle myyty.
7:15 Sille em mine tiedhä/ mite mine * teen/ Senteden ettei mine tee/ mite mine tahdhon/ waan site quin mine wihan/ sen mine teen.
Sillä en minä tiedä/ mitä minä teen/ Sentähden ettei minä tee/ mitä minä tahdon/ waan sitä kuin minä wihaan/ sen minä teen.
7:16 Mutta ios mine site teen/ iota em mine tachto/ nin mine olen sosionut Lain cansa/ ette hen on Hyue.
Mutta jos minä sitä teen/ jota en minä tahdo/ niin minä olen suostunut lain kanssa/ että hän on hywä
7:17 Nin em mine nyt site sama tee/ waan se Syndi/ ioca minussa asupi.
Niin en minä nyt sitä samaa tee/ waan se synti/ joka minussa asuupi.
7:18 Sille mine tiedhen/ ette minussa/ se on/ minun Lihassani/ ei miten hyue asu. Kylle minulla ombi Tachto/ Waan teutte Hyue/ em mine site leudhä.
Sillä minä tiedän/ että minussa/ se on/ minun lihassani/ ei mitään hywää asu. Kyllä minulla ompi tahto/ Waan täyttää hywää/ en minä sitä löydä.
7:19 Sille ette se Hyue/ iota mine tahdho' em mine site tee/ waan site paha/ iota em mine tahdho/ site mine teen.
Sillä että se hywä/ jota minä tahdon en minä sitä tee/ waan sitä pahaa/ jota en minä tahdo/ sitä minä teen.
7:20 Mutta ios mine sen teen/ iota em mine tachto/ nin em mine site sama tee/ waan se Syndi/ ioca minussa asupi.
Mutta jos minä sen teen/ jota en minä tahdo/ niin en minä sitä samaa tee/ waan se synti/ joka minussa asuupi.
7:21 Nin mine nyt leudhen itzelleni ydhen Lain/ ioca tachto tehdhä site/ quin Hyue on/ ette minussa Pahuus kijnirippu/
Niin minä nyt löydän itselleni yhden lain/ joka tahtoo tehdä sitä/ kuin hywä on/ että minussa pahuus kiinni riippuu.
7:22 Sille minulla ombi Halu Jumalan Lakijn/ sen * sisellisen Inhimisen polesta.
Sillä minulla ompi halu Jumalan lakiin/ sen sisällisen ihmisen puolesta.
7:23 Mutta mine näen ydhen toisen Lain minun Jeseniseni/ ioca sotipi minun Mieleni Lakia wastan/ ia ottapi minun Fangixi sijnä Synnin Laissa/ ioca ombi minun Jeseniseni.
Mutta minä näen yhden toisen lain minun jäsenissäni/ joka sotiipi minun mieleni lakia wastaan/ ja ottaapi minun wangiksi siinä synnin laissa/ joka ompi minun jäsenissäni.
7:24 Mine wihileinen Inhiminen/ cuca minun pästepi teste Coleman Rumista?
Minä wiheliäinen ihminen/ kuka minun päästääpi tästä kuoleman ruumiista?
7:25 Mine kijten Jumalata Iesusen Christusen cautta meiden HERRAN. Nin mine nyt itze paluele' Jumalan Lakia mielelleni/ Mutta Lihan cansa sen synnin Lakia.
Minä kiitän Jumalata Jesuksen Kristuksen kautta meidän HERRAN. Niin minä nyt itse palwelen Jumalan lakia mielelläni/ Mutta lihan kanssa sen synnin lakia.

* Laista) se wanha Inhiminen pitepi Omantunnon syndin cansa Orianans/ ninquin Mies waimonsa. Mutta coska se wanha Inhimine'/ quin on Syndi/ coolepi Armon cautta/ nin Omatundo tulepi Synniste wapaaxi/ nin/ ettei Lakican sillen taidha yleskihoitta Omantunnon päle candaman. * Teen) Tekeminen/ ei cutzutta tesse iocu Lain töte teuttä/ waan ne himot tuta/ ette he kihoittauat heitens/ Mutta laki teutteminen/ se on/ ilman paha sisu ia himo elemen sangen puchtaasta/ Joca ei tapadhu tesse nykyses Elemese. * Sisellisen) Sisellinen Inhiminen cutzuttan tesse se Hengi/ quin Armosta ombi syndynyt/ ia pyhisse Inhimisis sotipi site wlcoista Inhimiste wastaan/ ioca ombi toimi/ iercki/ taito/ mieli/ ia caiki mwdh/ mite Inhimises ombi loonnosta/ Sille ne caiki ouat Synnille riuatudh.

VIII. Lucu.

8:1 NIn ei ole miten * cadhottapa nijlle/ iotca Christuses Iesusesa ouat kijnitetudh/ ne/ iotca ei waella Lihan ielken/ waan Hengen ielken.
Niin ei ole mitään kadottawaa niille/ jotka Kristukses Jesuksessa owat kiinnitetyt/ ne/ jotka ei waella lihan jälkeen/ waan Hengen jälkeen.
8:2 Sille ette Hengen Laki/ ioca eleuexi tekepi Christusesa Iesusesa/ se ombi minun wapachtanut synnin ia coleman Laista.
Sillä että Hengen laki/ joka eläwäksi tekeepi Kristuksessa Jesuksessa/ se ompi minun wapahtanut synnin ja kuoleman laista.
8:3 Sille se quin ei Laki tainut matkan saatta (Senwoxi ette hen Liha' cautta oli heickoxi tullut) sen Jumala teki/ ia lehetti henen Poiansa sen synnisen Lihan hahmosa/ ia poisdomitzi synnin Lihassa/ Synnin cautta.
Sillä se kuin ei laki tainnut matkaan saattaa (Senwuoksi että hän lihan kautta oli heikoksi tullut) sen Jumala teki/ ja lähetti hänen Poikansa sen syntisen lihan hahmossa/ ja pois tuomitsi synnin lihassa/ synnin kautta.
8:4 Senpäle/ ette se Wanhurskaus/ ionga Laki watipi/ meisse teutetyxi tulis/ Quin ei nyt sillen Liha' ielkin waellamma/ waan Hengen ielken.
Senpäälle/ että se wanhurskaus/ jonka laki waatiipi/ meissä täytetyksi tulisi/ Kuin ei nyt silleen lihan jälkeen waellamme/ waan Hengen jälkeen.
8:5 Sille/ ne/ iotca Lihalliset ouat/ totteleuat nijte Lihalisia/ Mutta ne/ iotca Hengeliset ouat/ totteleuat nijte Hengelisia.
Sillä/ ne/ jotka lihalliset owat/ tottelewat niitä lihallisia/ Mutta ne/ jotka hengelliset owat/ tottelewat niitä hengellisiä.
8:6 Sille ette Lihan Halu/ ombi colema ia Hengen Halu/ se ombi Eleme ia rauha.
Sillä että lihan halu/ ompi kuolema ja Hengen halu/ se ompi elämä ja rauha.
8:7 Senteden ette Lihan Halu ombi yxi Wihaus Jumalan wastaan/ Senwoxi ettei se ole Jumalan Lain cwliainen/ eipe hen semmengen site woi.
Sentähden että lihan halu ompi yksi wihaus Jumalaa wastaan/ Sen wuoksi ettei se ole Jumalan lain kuuliainen/ eipä hän semmoinenkaan sitä woi.
8:8 Mutta iotca Lihalliset ouat/ ei ne taidha olla Jumalan otoliset.
Mutta jotka lihalliset owat/ ei taida olla Jumalan otolliset.
8:9 Waan ette te ole Lihalliset/ mutta Hengeliset/ Jos mwtoin Jumalan Hengi teisse asupi. Mutta iolla ei ole Christusen Hengi/ ei se ole henen omansa.
Waan ette te ole lihalliset/ mutta hengelliset/ Jos muutoin Jumalan Henki teissä asuupi. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henki/ ei se ole hänen omansa..
8:10 Mutta ios sis Christus ombi teisse/ Nin Rumis tosin on coollut synnin tedhen/ Mutta Hengi ombi Eleme/ sen Wanhurskaudhen tedhen.
Mutta jos siis Kristus ompi teissä/ Niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden/ Mutta henki ompi elämä/ sen wanhurskauden tähden.
8:11 Jos nyt sen Hengi/ ioca Iesusen ylesheretti Coolluista/ asupi teisse/ Nin mös se sama/ ioca Christusen ylesheretti Coolluista/ pite teiden coleuaisen Rumijn eleuexi tekeme'/ se' syyn tedhe'/ ette hene' He'gens teisse asupi.
Jos nyt se Henki/ joka Jesuksen ylösherätti kuolleista/ asuupi teissä/ Niin myös se sama/ joka Kristuksen ylös herätti kuolleista/ pitää teidän kuolewaisen ruumiin eläwäksi tekemän/ sen syyn tähden/ että hänen Henkensä teissä asuupi.
8:12 Nin olema me nyt (rackat Weliet) Welcapääd/ ei Lihan ette meiden pite Lihan ielkin elemen.
Niin olemme me nyt (rakkaat weljet) welkapäät/ ei lihan että meidän pitää lihan jälkeen elämän.
8:13 Sille ios te elette Lihan ielken/ nin te coletta Mutta ios te coletatte Lihan sisun/ Hengen cautta/ nin teiden pite elemen.
Sillä jos te elätte lihan jälkeen/ niin te kuolette. Mutta jos te kuoletatte lihan sisun/ Hengen kautta/ niin teidän pitää elämän.
8:14 Sille ette caiki ne/ iotca Jumalan Hengelle waikutetaan/ ne ouat Jumalan lapset.
Sillä että kaikki ne/ jotka Jumalan Hengellä waikutetaan/ ne owat Jumalan lapset.
8:15 Sille ette te ole saaneet Oriudhen Henge/ ette teiden pidheis wiele pelkemen. Mutta te oletta saaneet wloswalittudhen Lasten Hengen/ Jonga cautta me hwdhama/ Abba rakas Ise.
Sillä ette te ole saaneet orjuuden henkeä/ että teidän pitäisi wielä pelkäämän. Mutta te olette saaneet uloswalittujen lasten hengen/ Jonka kautta me huudamme/ Abba rakas Isä.
8:16 Se sama Hengi todistapi meiden Hengellen/ ette me olema Jumalan Lapset.
Se sama Henki todistaapi meidän hengelle/ että me olemme Jumalan lapset.
8:17 Jos me olema Lapset/ nin me olema mös Periliset/ nimiten/ Jumalan Periliset/ ia Christusen cansaperiliset. Jos me mutoin ynne kerssime/ Senpäle ette me mös henen cansans Cunniahan tulisima.
Jos me olemme lapset/ niin me olemme myös perilliset/ nimittäin/ Jumalan perilliset/ ja Kristuksen kanssaperilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme/ Senpäälle että me myös hänen kanssansa kunniahan tulisimme.
8:18 Sille ette sixi mine sen pidhen/ Ette temen nykyisen Aijan waiuat/ eiuet ole sen Cunnian keluoliset/ ioca meiden cochtaan pite ilmoitettaman.
Sillä että siksi minä sen pidän/ Että tämän nykyisen ajan waiwat/ eiwät ole sen kunnian kelwolliset/ joka meitä kohtaan pitää ilmoitettaman.
8:19 Sille se ikeue loondocappalein odhotus odhottapi sen Jumalan Lasten ilmoituxen pereste.
Sillä se ikäwä luontokappalein odotus odottaapi sen Jumalan lasten ilmoitusten perästä.
8:20 Senwoxi ette Loondocappaleet/ ouat Turmeluxen alaheitetudh/ heiden tachtoins wastaan/ Waan hene' tehdhens/ ioca ne ombi alaheittenyt ydhen toiuon päle.
Sen wuoksi että luontokappaleet/ owat turmelukseen alas heitetyt/ heidän tahtoinsa wastaan/ Waan hänen tähtensä/ joka ne ompi alle heittänyt yhden toiwon päälle.
8:21 Sille ette Loondocappalet pite mös wapaxi tuleman sijte turmeludhen Oriudesta/ sihen Jumalan Lasten Cunnialisen wapautehen.
Sillä että luontokappaleet pitää myös wapaaksi tuleman siitä turmeluksen orjuudesta/ siihen Jumalan lasten kunnialliseen wapautehen.
8:22 Sille me tiedheme/ ette iocainen Loondocappale/ hocapi ia ikeueitze tehenasti meiden cansan.
Sillä me tiedämme/ että jokainen luontokappale/ huokaapi ja ikäwöitsee tähän asti meidän kanssan.
8:23 Mutta ei waiwoin ne/ Waan mös me itze/ ioilla ombi Hengen wdhistos/ hocamma mös itzellemme/ sen Lapsudhen ielken/ ia odhotamma meiden Rumijn Lunastusta.
Mutta ei waiwoin ne/ Waan myös me itse/ joilla ompi Hengen uudistus/ huokaamme myös itsellemme/ sen lapseuden jälkeen/ ja odotamme meidän ruumiin lunastusta.
8:24 Sille kylle me olema wapadhetut/ Wan se ombi Toiuossa. Mutta ios Toiuo näkypi/ ei hen ole toiuo/ Sille quinga iocu site taita toiuoa ionga hen näke?
Sillä kyllä me olemme wapahdetut/ Waan se ompi toiwossa. Mutta jos toiwo näkyypi/ ei hän ole toiwo/ Sillä kuinka joku sitä taitaa toiwoa jonka hän näkee?
8:25 Mutta ios me site toiuoma/ iota emme me näe/ Nin me site odhotamma kersimisen cansa.
Mutta jos me sitä toiwomme/ jota emme me näe/ Niin me sitä odotamme kärsimisen kanssa.
8:26 Samalmoto mös Hengi autta meiden heickoutta. Sille eipe me tiedhe/ mite meiden pite rucoleman/ ninquin tulis/ Waan itze Hengi manapi hyue meiden edesten/ sanomattomilla Hocauxila.
Samalla muotoa myös Henki auttaa meidän heikkoutta. Sillä eipä me tiedä/ mita meidän pitää rukoileman/ niinkuin tulisi/ Waan itse Henki manaapi hywää meidän edestän/ sanomattomilla huokauksilla.
8:27 Mutta se/ ioca sydhemen catzopi/ hen tiete mite Henge' mieles ombi/ Sille ette hen manapi pyhein edeste Jumalan mielisudhen ielkin.
Mutta se/ joka sydämen katsoopi/ hän tietää mitä Hengen mielesi ompi/ Sillä että hän manaapi pyhäin edestä Jumalan mielisyyden jälkeen.
8:28 Mutta me tiedhemme ette ninen iotca Jumalata racastauat/ caiki cappalet parahin auttauat/ nimitten nijlle iotca Aighotuxen ielken cutzutut ouat.
Mutta me tiedämme että niiden jotka Jumalata rakastawat/ kaikki kappaleet parahin auttawat/ nimittäin niille jotka aiwotuksen jälkeen kutsutut owat.
8:29 Sille iotca hen on edeskatzonut/ ne hen ombi edessätenyt/ ette heiden pite oleman henen Poians Cuuan caltaiset/ Senpäle ette henen pite oleman se Esicoinen monein Weliein keskene.
Sillä jotka hän on edeskatsonut/ ne hän ompi edessäätänyt/ että heidän pitää oleman hänen Poikansa kuwan kaltaiset/ Sen päälle että hänen pitää oleman se esikoinen monien weljein keskenän.
8:30 Mutta iotca he' on edessänyt/ ne hen ombi mös cutzunut. Ja ne iotca he' on cutzunut/ ne he' o'bi mös Wa'hurskauttanut. Mutta iotca he' wanhurskautti/ ne hen o'bi mös cunnialisexi tehnyt.
Mutta jotka hän on edessäätänyt/ ne hän ompi myös kutsuntu. Ja ne jotka hän on kutsunut/ ne hän ompi myös wanhurskauttanut. Mutta jotka hän wanhurskautti/ ne hän ompi myös kunnialliseksi tehnyt.
8:31 Miteste me sis tehen sanoma? Ette Jumala ombi meide' edesten/ Cuca woi meiden wastan olla?
Mitä tästä me siis tähän sanomme? Että Jumala ompi meidän edestän/ Kuka woi meidän wastaan olla?
8:32 Joca ei mös ole henen oma Poicans armachtanut/ Waan on wlosandanut henen meiden caikein edeste/ Quingasta ei hen mös andaisi meille caikia henen cansansa?
Joka ei myös ole hänen omaa Poikaansa armahtanut/ Waan ulosantanut hänen meidän kaikkein edestä/ Kuinkaste ei hän myös antaisi meille kaikkia hänen kanssansa?
8:33 Cuca tachto ninen Jumalan wloswalittudhen päle canda? Jumala ombi se/ ioca wanhurskautta.
Kuka tahtoo niiden Jumalan uloswalittujen päälle kantaa? Jumala ompi se/ joka wanhurskauttaa.
8:34 Cuca o'bi se ioca tachto cadotta? Christus on se/ ioca collut on. Ja palio ene'bi/ Hen ombi mös ylesheretetty/ Joca mös o'bi Jumalan oikealla Kädelle/ ia manapi hyue meiden edeste'.
Kuka ompi se joka tahtoo kadottaa? Kristus on se/ joka kuollut on. Ja paljon enempi/ Hän ompi myös ylös herätetty/ Joka myös ompi Jumalan oikealla kädella/ ja manaapi hywää meidän edestän.
8:35 Cuca tachto meite eroitta Jumalan Rackaudhesta? waiuaco eli adhistos/ eli wainous? eli nelke? eli alastus? eli häte? eli miecka?
Kuka tahtoo meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta? waiwako eli ahdistus/ eli waino? eli nälkä? eli alastomuus? eli hätä? eli miekka?
8:36 Ninquin kirioitettu ombi/ Sinun tedes me coletetame yli peiue/ Me pidetem ninquin Teuraxi techteuet La'baat.
Niinkuin kirjoitettu ompi/ Sinun tähtesi me kuoletamme yli päiwä/ Me pidetämme niinkuin teuraaksi tehtäwät lampaat.
8:37 Mutta nijsse caikissa me ylitzewoitamme/ henen cauttans/ ioca meite racastanut on.
Mutta niissä kaikissa me ylitse woitamme/ hänen kauttansa/ joka meitä rakastanut on.
8:38 Sille ette mine olen wissi sen päle/ Ette eikä Colema/ taicka Eleme/ Eikä Engelit taicka Esiuallat/ eli wäkewuydhet/ eikä nykyset taicka tuleuaiset/ eikä corckius eli syueys/ eikä iocu mw Loondocappale/ woi meite eroitta Jumalan rackaudhesta/ ioca ombi Christusesa Iesusesa meiden HErrasa.
Sillä että minä olen wissi sen päälle/ Että eikä kuolema/ taikka elämä/ eikä enkelit taikka esiwallat/ eli wäkewyydet/ eikä nykyiset taikka tulewaiset/ eikä korkeus eli sywyys/ eikä joku muu luontokappale/ woi meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta/ joka ompi Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassa.

Cadhottapa) waicka syndi wiele Lihassa kiuckuitze/ nin ei hen quitengan taidha cadhotta Inhimiste/ Senteden ette Hengi ombi wanhurskas ia sotipi site wastan. Mutta cussa ei se Hengi ole/ sijnä Laki Lihan cautta heicoxi tule/ ia ylitzekieudhen. Nin ette se on mahdotoin/ ette Laki sen Inhimisen taita autta/ mutta waan syndihin ia Colemahan. Senteden Jumala lehetti Poiansa/ ia sälytti henen pälens/ meiden synnit/ ia nin auitti meite Laki teuttemen/ henen Hengens cautta.

IX Lucu.

9:1 TOtudhen mine sanon Christusesa/ ia en Walechtele/ Quin minun Omatundon minulle todhista Pyhesse Hengese/
Totuuden minä sanon Kristuksessa/ ja en walehtele/ Kuin minun omatuntoni minulle todistaa Pyhässä Hengessä.
9:2 Ette minulla ombi swri mureh/ ia alinomainen kipu Sydhemeseni.
Että minulla ompi suuri murhe/ ja alinomainen kipu sydämessäni.
9:3 Sille mine olen itze pyynyt minuani kirotuxi tulla Christuselda/ minun Welieini teden/ iotca ouat minun Langoni Lihan cautta/
Sillä minä olen itse pyytänyt minuani kirotuksi tulla Kristukselta/ minun weljeini tähden/ jotka owat minun lankoni lihan kautta/
9:4 iotca ouat Israelitit/ ioinenga ombi Lapsuus ia Cunnia/ ia Lijttot/ ia Lain sädhyt/ ia se Jumalanpaluelus/ ia ne Lupauxet/
jotka owat isralitit/ joinenka ompi lapsuus ja kunnia/ ja liitot/ ja lain säädyt/ ja se Jumalanpalwelus/ ja ne lupaukset/
9:5 ioinenga mös ne Iset ouat/ ioista Christus ombi syndynyt Lihan polesta/ Joca ombi Jumala caikein ylitze/ ylistettu ijancaikisesta/ Amen.
joinenka myös ne isät owat/ joista Kristus ompi syntynyt lihan puolesta/ Joka ompi Jumala kaikkein ylitse/ ylistetty iankaikkisesti/ Amen.
9:6 Mutta em mine neite puhu/ ette Jumalan Sana senteden on huckunut. Sille ei ne ole caiki Israelitit/ iotca Israelista ouat/
Mutta en minä näitä puhu/ että Jumalan sana sentähden on hukkunut. Sillä ei ne ole kaikki israelitit/ jotka Israelista owat/
9:7 eike mös ne caiki poiat ole quin ouat Abrahamin Siemen. Waan Isaachisa pite cutzutaman sinulle Siemen.
eikä myös ne kaikki pojat ole kuin owat Abrahamin siemen. Waan Isachissa pitää kutsuttaman sinulle siemen.
9:8 Se on/ Ei ne Jumalan Lapset ole/ iotca Lihan cautta Lapset ouat/ Mutta ne/ iotca Lupauxen polesta Lapset ouat/ ne Siemenexi luetan.
Se on/ Ei ne Jumalan lapset ole/ jotka lihan kautta lapset owat/ Mutta ne/ jotka lupauksen puolesta lapset owat/ ne siemeneksi luetaan.
9:9 Sille ette teme ombi Lupauxen sana/ quin hen puhu/ Telle aijalla minun pite tuleman/ ia Saralla pite Poian oleman.
Sillä että tämä ompi lupauksen sana/ kuin hän puhui/ Tällä ajalla minun piti tuleman/ ja Saralla pitää pojan oleman.
9:10 Mutta ei se ainostans nin heille tapachtanut/ waan mös Rebecca widhoin sighitti Isaachist meiden Iseste.
Mutta ei se ainoastansa niin heille tapahtunut/ waan myös Rebecca wihdoin synnytti Isachista meidän isästä.
9:11 Sille io ennen Lasten syndymetä/ coska ei he wiele miten hyue eikä paha tehneet/ Senpäle ette Jumalan Aighotus pideis seisoman/ wloswalitzemisen ielken/
Sillä jo ennen lasten syntymää/ koska ei he wielä mitään hywää eikä pahaa tehneet/ Sen päälle että Jumalan aiwotus pitäisi seisoman/ uloswalitsemisen jälkeen/
9:12 Ei Töödhen ansiosta/ waan sen Cutzuian Armosta/ nein henelle sanottin.
Ei töiden ansiosta/ waan sen kutsujan armosta/ näin hänelle sanottiin.
9:13 Se swrembi pite palueleman site wehembete/ Ninquin kirioitettu on/ Jacob mine racastin/ mutta Esau mine wihasin.
Se suurempi pitää palweleman sitää wähempää/ Niinkuin kirjoitettu on/ Jakob minä rakastin/ mutta Esau minä wihasin.
9:14 Miteste sis me tehen sanoma? Ongo sis Jumala wärä? Pois se.
Mitäste siis me tähän sanomme? Onko siis Jumala wäärä? Pois se.
9:15 Sille hen sano Moseselle. Jonga mine olen Armolinen/ sen mine olen armolinen/ Ja ketä mine armaitzen/ sen ylitze mine armaitzen.
Sillä hän sanoo Mosekselle. Jonka minä olen armollinen/ sen minä olen armollinen/ Ja ketä minä armaitsen/ sen ylitse minä armaitsen.
9:16 Nin ei se nyt seiso iongun tahdhosa eli Jooxusa/ waan Jumalan armaitzemisesa.
Niin ei se nyt seiso jonkun tahdossa eli juoksussa/ waan Jumalan armaitsemisessa.
9:17 Sille ette Ramattu sanopi Pharaonin tyge/ iuri sitewarten mine olen sinun ylesherettenyt/ ette minun pite sinun päles minun Wäkeni osottaman/ Senpäle/ ette minun Nimen pite caikesa Mailmasa iulghistettaman.
Sillä että Raamattu sanoopi pharaonin tykö/ juuri sitä warten minä olen sinun ylösherättänyt/ että minun pitää sinun päällesi minun wäkeni osoittaman/ Senpäälle/ että minun nimen pitää kaikessa maailmassa julkistettaman.
9:18 Nin hen nyt armacta/ ketä hen tachto/ Ja padhutta kenen hen tachto.
Niin hän nyt armahtaa/ ketä hän tahtoo/ Ja paaduttaa kenen hän tahtoo.
9:19 Nin sine mahdhat sano minulle. Mixi hen sis meite nuchtele? Cuca taita henen Tachtons wastan seiso? O Inhimis parca/ Cuca sine olet ettes tahdhot Jumalan cansa ridhelle?
Niin sinä mahdat sanoa minulle. Miksi hän siis meitä nuhtelee? Kuka taitaa hänen tahtonsa wastaan seisoa? Oi ihmisparka/ Kuka sinä olet ettäs tahdot Jumalan kanssa riidellä?
9:20 Sanoco mös iocu Teco henen Tekiellense/ Mixis minun sencaltaisexi tehnyt olet?
Sanooko myös joku teko hänen tekijällensä/ Miksi minun senkaltaiseksi tehnyt olet?
9:21 Eikö Sauenwalaijalla ole walda/ ydhesta pystyste tehdhä/ yxi Astia cunniaxi/ ia sen toisen häpijexi?
Eikö sawenwalajalla ole walta/ yhdestä pystistä tehdä/ Yksi astia kunniaksi/ ja sen toisen häpeäksi?
9:22 Senteden/ ios Jumala tachto wihans osotta/ ia woima's ilmoitta/ Ombi hen swren Kerssimisen cansa kerssinyt henen Wihans Astiat/ iotca walmistetut ouat cadhotuxehen/ Senpäle
Sentähden/ jos Jumalaa tahtoo wihansa osoittaa/ ja woimansa ilmoittaa/ Ompi hän suuren kärsimisen kanssa kärsinyt hänen wihansa astiat/ jotka walmistetut owat kadotuksehen/ Senpäälle
9:23 ette henen piti tietteuexi tekemen henen Cunnians rickaudhen/ ylitze henen Laupiudhensa Astiain/ iotca hen Cunniaxi ombi walmistanut.
että hänen piti tiettäwäksi tekemän hänen kunniansa rikkauden/ ylitse hänen laupeutensa astiain/ jotka hän kunniaksi ompi walmistanut.
9:24 Jotca hen mös cutzunut on/ nimiten meite/ Ei ainostans Juttaista/ wan mös Pacanoista.
Jotka hän myös kutsunut on/ nimittäin meitä/ Ei ainoastansa juuttaista/ waan myös pakanoista
9:25 Ninquin hen mös sanopi Osean cautta/ Mine tadhon sen cutzua minun Canssaxeni/ ioca ei minun Canssan ollut. Ja minun Rackaxeni/ ioca ei minun Rackan ollut.
Niinkuin hän myös sanoopi Osean kautta/ Minä tahdon sen kutsua minun kansakseni/ joka ei minun kansani ollut. Ja minun rakkaakseni/ joka ei minun rakkaan ollut
9:26 Ja sen pite tapachtaman/ Ette sielle/ cussa heille sanottu oli/ Eipe te ole minun Canssan/ Sijne he pite cutzutaman Eleuen Jumalan Lapsixi.
Ja sen pitää tapahtuman/ Että siellä/ kussa heille sanottu oli/ Eipä te ole minun kansani/ Siinä he pitää kutsuttaman Eläwän Jumalan lapsiksi.
9:27 Mutta Esaias hwta Israelin edes/ ios Israelin Lasten lucu nin olis/ quin sanda meresse/ Nin quitengin ne techteet autuaxi tuleuat.
Mutta Esaias huutaa Israelin edessä/ jos Israelin lasten luku niin olisi/ kuin santa meressä/ Niin kuitenkin ne tähteet autuaaksi tulewat.
9:28 Sille ette yxi Hätemys ia Häuitos pite tapactaman/ ia quitengin se kiendy wanhurskaudhexi. Sille ette itze HERRA pite sen Häuitoxen Maan päle * hilitzemen.
Sillä että yksi häätämys ja häwitys pitää tapahtuman/ ja kuitenkin se kääntyy wanhurskaudeksi. Sillä että itse HERRA pitää sen häwityksen maan päällä hillitsemän.
9:29 Ja ninquin Esaias ennen sanoi/ Ellei HERRA Zebaoth olis meille iettenyt Sieme'de/ nin me olisima olluet quin Sodoma ia sencaltaiset quin Gomorra.
Ja niinkuin Esaias ennen sanoi/ Ellei HERRA Zebaoth olisi meille jättänyt siementä/ niin me olisimme olleet kuin Sodoma ja senkaltaiset kuin Gomorra.
9:30 Miteste me sis tehen sanoma? Sen me sanoma/ Ette Pacanat/ iotca ei ole wanhurskaudhen ielken seisoneet/ ne ouat wanhurskaudhen saaneet/ Mutta mine sanon sijte wanhurskaudhesta ioca vskosta tulepi.
Mitästä me siis tähän sanomme? Sen me sanomme/ Että pakanat/ jotka ei ole wanhurskauden jälkeen seisoneet/ ne owat wanhurskauden saaneet/ Mutta minä sanon siitä wanhurskaudesta joka uskosta tuleepi.
9:31 Mutta Israel/ ioca on wanhurskaudhen Lain ielken seisonut/ ia ei ole saanut wanhurskaudhen Lakija.
Mutta Israel/ joka on wanhurskauden lain jälkeen seisonut/ ja ei ole saanut wanhurskauden lakia.
9:32 Minge tedhen? Senteden ettei he site vskosta/ mutta ninquin Lain töiste etzit. Sille he ouat louckaneet itzens sen Caadhekiuen päle/
Mikä tähden? Sentähden ettei he siitä uskosta/ mutta niinkuin lain töistä etsit. Sillä he owat loukanneet itsensä sen kaadhekiwen (loukkauskiwen) päälle/
9:33 Ninquin kirioitettu ombi. Catzos/ mine pane' Zionijn ydhen caadhekiuen/ ia ydhen pahoituxen Callion/ Ja ioca hene' pälens vskopi/ ei henen pidhe häueistemen.
Niinkuin kirjoitettu ompi. Katsos/ minä panen Zioniin yhden kaadhekiwen/ ja yhden pahoituksen kallion/ Ja joka hänen päällensä uskoopi/ ei hänen pidä häwäistämän.

* hilitzemen) waicka se sure'bi osa langepi/ ette he tuleuat vskottomaxi nin ei hen quitenga' caikia tadho nin anda langeta/ Waan tehelle pite ne Techteet/ ia ninen cautta hen site runsaman vlosleuitte henen Sanansa ia Armonsa/ ionga cautta he Wanhurskaxi ia pyhexi tuleuat.

X. Lucu.

10:1 RAckat Weliet/ minun Sydhemeni halu/ ia rucous ombi Jumalan tyge Israelin edeste/ ette he tulisit autuaxi.
Rakkaat weljet/ minun sydämeni halu/ ja rukous ompi Jumalan tykö Israelin edestä/ että he tulisit autuaaksi.
10:2 Sille mine a'nan heille todhistuxen/ ette heille ombi achkerus Jumalan pole'/ Mutta tyhmydhen cansa.
Sillä minä annan heille todistuksen/ että heille ompi ahkeruus Jumalan puoleen/ Mutta tyhmyyden kanssa.
10:3 Sille ettei he ymmerdhe site Wanhurskautta ioca Jumalan edes kelpa/ waan etziuet oma Wanhurskauttans ylesoijenda/ ia nin ei he ole sen Wanhurskaudhen alamaiset/ ioca Jumalan edes kelpa.
Sillä ettei he ymmärrä sitä wanhurskautta joka Jumalan edessä kelpaa/ waan etsiwät omaa wanhurskauttans ylös ojentaa/ ja niin ei he ole sen wanhurskauden alamaiset/ joka Jumalan edessä kelpaa.
10:4 Sille ette Christus ombi Lain Loppu/ Joca henen pälens vskopi/ se ombi wanhurskas.
Sillä että Kristus ompi lain loppu/ Joka hänen päällens uskoopi/ se ompi wanhurskas.
10:5 Moses kylle kirioita sijte Wanhurskaudhesta ioca Laista tule/ Ette ioca Inhiminen sen teke/ henen pite * sijnä elemen.
Moses kyllä kirjoitta siitä wanhurskaudesta joka laista tulee/ Että joka ihminen sen tekee/ hänen pitää siinä elämän.
10:6 Mutta se Wanhurskaus ioca Uskosta ombi/ sanopi nein/ Ele sano Sydhemeses Cuca tachto * Ylesastu Taiuasen?
Mutta se wanhurskaus joka uskosta ompi/ sanoopi näin/ Älä sano sydämessäsi kuka tahtoo ylös astua taiwaaseen?
10:7 (Se on/ Christusta tenne alashakia) Eli cuca tachto alasastu Sywuytehen? (Se on/ Christusta coolleista iellenshakia)
( Se on/ Kristusta tänne alashakea) Eli kuka tahtoo alas astua sywyytehen? (Se on/ Kristusta kuolleista jällens hakea)
10:8 Waan mite Ramattu sanopi? Se sana o'bi sinu' iwri tykenes/ nimiten/ sinu' Suusas ia sinun Sydhemeses. Teme on se Sana vskosta/ ionga me sarnama.
Waan mitä Raamattu sanoopi? Se sana ompi sinun juuri tykönäsi/ nimittäin/ sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta/ jonka me saarnaamme.
10:9 Sille ios sine tunnustat sinun Suullas Iesusen/ Ette HEN on se HERRA/ ia vskot sinun Sydhemeses/ ette Jumala on HENEN Coolluista ylesherettenyt/ nin sine autuaxi tulet.
Sillä jos sinä tunnustat sinun suullasi Jesuksen/ Että hän on se HERRA/ ja uskot sinun sydämessäsi/ että Jumala on hänen kuolleista ylösherättänyt/ niin sinä autuaaksi tulet.
10:10 Sille ette Sydhemen vskolla me Wanhurskaxi tulema/ Ja Suun tunnustoxella/ me autuaxi tulema.
Sillä että sydämen uskolla me wanhurskaaksi tulemme/ Ja suun tunnustuksella/ me autuaaksi tulemme.
10:11 Sille ette Ramattu sanopi/ Ette Jocainen quin henen pälens vskopi/ ei hen häpijen tule.
Sillä että Raamattu sanoopi/ Että jokainen kuin hänen päällensä uskoopi/ ei hän häpeään tule.
10:12 Ei ole ychten eroitusta Judasten ia Grekein welille/ Sille ette yxi HERRA on caikein ylitze/ ricas caikein cochtan iotca hende auxenshwtauat.
Ei ole yhtään eroitusta judasten ja krekein wälillä/ Sillä että yksi HERRA on kaikkein ylitse/ rikas kaikkein kohtaan jotka häntä awuksensa huutawat.
10:13 Sille ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ henen pite autuaxi tuleman.
Sillä että jokain kuin HERRAN nimen awuksi huutaapi/ hänen pitää autuaaksi tuleman.
10:14 Mutta quinga he site auxenshwtauat/ ionga päle ei he vskoneet? Ja quinga sis he sen vskouat/ iosta he ei ole cwlleet?
Mutta kuinka he sitä awuksensa huutawat/ jonka päälle ei he uskoneet? Ja kuinka siis he sen uskowat/ josta he ei ole kuulleet?
10:15 Mutta quinga he cwleuat ilma' Sarnaijata? Ja quinga he sarnauat/ ellei he lehetete? Ninquin kirioitettu on/ O quinga suloiset ouat ninen Jalghat/ iotca Rauha' iulghistauat/ ne quin Hyue iulgistauat.
Mutta kuinka he kuulewat ilman saarnaajata? Ja kuinka he saarnaawat/ ellei he lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on/ Oi kuinka suloiset owat niiden jalat/ jotka rauhan julkistawat/ ne kuin hywää julkistawat.
10:16 Mutta ei he ole caiki Euangeliumin cwliaiset/ Sille ette Isaias sanopi/ HERRA/ Cuca Uskopi meiden sarnan?
Mutta ei he ole kaikki ewankeliumin kuuliaiset/ Sillä että Esaias sanoopi/ HERRA/ Kuka uskoopi meidän saarnan?
10:17 Nin tule sis vsko sarnasta/ Mutta sarna Jumalan Sanan cautta.
Niin tulee siis usko saarnasta/ Mutta saarna Jumalan sanan kautta.
10:18 Mutta mine sanon/ Eikö he site ole cwlleet? Heiden änense tosin ombi wloslechtenyt caikehe' Mailman/ Ja heiden sanansa Mailman ärijn.
Mutta minä sanon/ Eikö he sitä ole kuulleet? Heidän äänensä tosin ompi ulos lähtenyt kaikkeen maailmaan/ Ja heidän sanansa maailman ääriin.
10:19 Waan mine sanon/ Eikö Israel ole site saanut tiete? Se ensimeinen Moses sanopi/ Mine tahdhon teite yllytte Cateutehen sen Canssan cautta ioca ei ole minun Canssan/ ia ydhe' tyhmen canssan cautta mine tahdhon teite Herssytelle.
Waan minä sanon/ Eikö Israel ole sitä saanut tietää? Se ensimäinen Moses sanoopi/ Minä tahdon teitä yllyttää kateutehen sen kansan kautta joka ei ole minun kansan/ ja yhden tyhmän kansan kautta minä tahdon teitä hersytellä.
10:20 Mutta temen ielken mös Esaias iulkepi/ ia sanopi/ Mine olen leutty nijlde iotca ei minua etzineet/ ia olen ilmaunnut nijllen iotca ei minua kysyneet.
Mutta tämän jälkeen myös Esaisas julkeepi/ ja sanoopi/ Minä olen löydetty niiltä jotka ei minua etsineet/ ja olen ilmaantunut niillen jotka ei minua kysyneet.
10:21 Mutta Israelin tyge hen sano/ Coco peiuen mine olen wlosoijendanut minun käteni/ sen wskomattoman ia cangian Canssan tyge.
Mutta Israelin tykö hän sanoo/ Koko päiwän minä olen ulos ojentanut minun käteni/ sen uskomattoman ja kankean kansan tykö.

* Ylesastu) se quin ei Usko/ ette Christus ombi coollut ia ylesnosnut/ meite synniste wanhurskaxi tekemen/ Hen sanopi Sydhemesense/ cuca ombj ylesastunut Taiuasen/ ia alasmennyt Sywuytehen? Neite ne sanouat/ iotca Töillens tachtouat wanhurskaxi tulla/ ia ei Uskolla. Waicka he sen suullansa nin mös sanouat/ mutta ei sydhemellens. Enphasis est in verbo/ ei Sydhemellens.

XI Lucu.

11:1 NIn mine nyt sanon/ Ongo sis Jumala Canssansa poishylienyt? Pois se. Sille ette mineki mös olen yxi Israeliti/ Abrahamin Siemeniste/ Ja Ben Jamin sughusta.
Niin minä nyt sanon/ Onko siis Jumalan kansansa pois hyljännyt? Pois se. Sillä että minäkin myös olen yksi israeliti/ Abrahamin siemenestä/ ja BenJamin suwusta.
11:2 Ei ole Jumala poisheittenyt henen Canssans/ ionga hen ennen on * edeskatzonut. Taicka eikö te tiedhä/ mite Ramattu Eliasta sanopi? Quinga hen Jumalan eten kieupi Israelin wastan/ ia sano/
Ei ole Jumala pois heittänyt hänen kansaansa/ jonka hän ennen on edeskatsonut. Taikka eikö te tiedä/ mitä Raamattu Eliasta sanoopi? Kuinka hän Jumalan eteen käypi Israelia wastaan/ ja sanoo/
11:3 HERRA/ He ouat tappaneet sinun Prophetas/ ia sinun Altaris cukistaneet/ ia mine olen waan yxinen ienyt/ ia he weijuuet minun Hengeni ielken.
HERRA/ He owat tappaneet sinun prophetat/ ja sinun alttarisi kukistaneet/ ja minä olen waan yksinään jäänyt/ ja he wäijywät minun henkeni jälkeen.
11:4 Mutta mite se Jumalan wastaus sano henelle? Mine olen iettenyt itzelleni seitzemen Tuhatta Mieste/ iotca ei ole taiwuttaneet poluiansa Baalin edesse.
Mutta mitä se Jumalan wastaus sanoo hänelle? Minä olen jättänyt itselleni seitsemän tuhatta miestä/ jotka ei ole taiwuttaneet polwiansa baalin edessä.
11:5 Nin ombi mös tapachtanut nyt telle aijalla/ neinen Tächtexi ienyten cansa/ sen Armon wloswalitzemisen ielken.
Niin ompi myös tapahtunut nyt teille ajalla/ näiden tähteeksi jääneitten kanssa/ sen armon ulos walitsemisen jälkeen.
11:6 Mutta ios se nyt on Armosta/ nin ei se ole Töidhen ansiosta/ Eipe Armo mwtoin Armo olisi. Mutta ios se on Töidhen ansiosta/ nin ei se sillen Armo ole/ Mwtoin eipe ansio olisi ansio.
Mutta jos se nyt on armosta/ niin ei se ole töiden ansiosta/ Eipä armo muutoin armo olisi. Mutta jos se on töiden ansiosta/ niin ei se silleen armo ole/ Muutoin eipä ansio olisi ansio.
11:7 Quingasta se sis ombi? Jota Israel etzipi/ site ei hen saa/ Mutta se wloswalitus sen saapi. Ja ne mwdh ouat soghastetut/
Kuinkaste se siis ompi? Jota Israel etsiipi/ sitä ei hän saa/ Mutta se uloswalitus sen saapi. Ja ne muut owat sokaistetut/
11:8 ninquin kirioitettu on/ Jumala on andanut heille ydhen Haikia' Henge'/ Silmet ettei heiden näkeme' pide/ ia Coruat ettei heiden pide cwleman/ haman tehen peiuen asti.
Niinkuin kirjoitettu on/ Jumala on antanut heille yhden haikian hengen/ Silmät ettei heidän näkemän pidä/ ja korwat ettei heidän pidä kuuleman/ hamaan tähän päiwään asti.
11:9 Sille Dauid sanopi/ Anna heiden Peutense tulla Paulaxi ia Temmatuxexi/ ia Pahannoxexi/ ia heille Costoxi.
Sillä Dawid sanoopi/ Anna heidän pöytänsä tulla paulaksi ja temmatetuksi/ ja pahennukseksi/ ja heille kostoksi.
11:10 Soghaise heiden Silmense/ ettei he näkisi/ ia taiwuta aina heiden Selkense.
Sokaise heidän silmänsä/ ettei he näkisi/ ja taiwuta aina heidän selkänsä.
11:11 Nin mine nyt sanon/ Ouatko he senteden heidens louckaneet/ ette heiden pideis langeman? Pois se. Waan heiden Langemisesta tapachtui Pacanoille Terueys/ Senpäle/ ette henen piti sillä heite cateutehen yllyttemen.
Niin minä nyt sanon/ Owatko he sentähden heidäns loukanneet/ että heidän pitäisi lankeeman? Pois se. Waan heidän lankeemisesta tapahtui pakanoille terweys/ Senpäälle/ että hänen piti sillä heitä kateutehen yllyttämän.
11:12 Mutta ios nyt heidhen la'gemisens ombi Mailman Rickaus/ ia heidhe' Wehenoxensa o'bi Pacanain rickaus/ Quinga palio enämin coska heiden Lucunsa teutetyxi tulis?
Mutta jos nyt heidän lankeemisensa ompi maailman rikkaus/ ja heidän wähennyksensä ompi pakanain rikkaus/ Kuinka paljon enemmin koska heidän lukunsa täytetyksi tulisi?
11:13 Teille pacanoille mine puhun/ Senwoxi ette mine olen Pacanain Apostoli/ nin mine ylisten minun Wircani/
Teille pakanoille minä puhun/ Sen wuoksi että minä olen pakanain apostoli/ niin minä ylistän minun wirkani/
11:14 Jos mine taidhaisin iollaki modalla nijte iotca minun Lihan ouat cateutehen yllytte/ ia heiste mwtomat autuaxi saattaisin.
Jos minä taitaisin jollakin muodolla niitä jotka minun lihan owat kateutehen yllyttää/ ja heistä muutamat autuaaksi saattaisin.
11:15 Sille ios heiden * poisheittemus ombi Mailman souindo/ Miteste heiden ylesottamus mwta olis/ quin Eleme otetaisin nijste Coolluista?
Sillä jos heidän poisheittämys ompi maailman sowinto/ Mitäste heidän ylösottamus muuta olisi/ kuin elämä otettaisiin niistä kuolleista?
11:16 Jos Alkeet ouat pyhet/ nin ombi mös coco Taikina pyhe. Ja ios iwri ombi pyhe/ Nin ouat mös Oxat pyhet.
Jos alkeet owat pyhät/ niin ompi myös koko taikina pyhä. Ja jos juuri ompi pyhä/ Niin owat myös oksat pyhät.
11:17 Mutta ios nyt mwtomat Oxista ouat murtuneet/ Ja sine coskas olit yxi Metze Oliupw/ olet nijhin ielle's istutettu/ ia olet osalisexi tullut sijte Jwresta/ ia sijte Oliopuun höistösta/ Nin ele sinuas kerska Oxi wastaan.
Mutta jos nyt muutamat oksista owat murtuneet/ Ja sinä koskas olit yksi metsä öljypuu/ olet niihin jällens istutettu/ ja olet osalliseksi tullut siitä juuresta/ ja siitä öljypuun höystöstä/ Niin älä sinuas kerskaa oksia wastaan.
11:18 Mutta ios sine itzes kerskat heite wastaan/ Nin sinun pite tietemen/ Ettei sine site Jwrta canna/ waan se Jwri candapi sinun.
Mutta jos sinä itseäsi kerskaat heitä wastaan/ Niin sinun pitää tietämän/ Ettei sinä sitä juurta kanna/ waan se juuri kantaapi sinun.
11:19 Nin sine sanot/ Ne Oxat ouat murtuneet/ ette minun piti sijhen iellens istutettaman.
Niin sinä sanot/ Ne oksat owat murtuneet/ että minun piti siihen jällens istutettaman.
11:20 Se on oikein sanottu/ He ouat murtuneet/ heiden epeuskonsa tedhen/ Mutta sine seisot vskon cautta. Ele ole reuckije mieleses/ waan pelke.
Se on oikein sanottu/ He owat murtuneet/ heidän epäuskonsa tähden/ Mutta sinä seisot uskon kautta. Älä ole röyhkeä mielessäsi/ waan pelkää.
11:21 Sille ios Jumala ei ole nijte loonolisi Oxia armainut/ catzo site/ ettei hen sinuakan armaitze.
Sillä jos Jumala ei ole niitä luonnollisia oksia armainnut/ katso sitä/ ettei hän sinuakaan armaitse.
11:22 Senteden catzo nyt tesse Jumalan hywuytte ia Angarutta. Sen Angarudhen nijnen päle/ iotca langesit/ Mutta hywuydhen sinun päles/ Jos sine waan hywuydhes pysyt/ Mutoin sine mös poisleickatan.
Sentähden katso nyt tässä Jumalan hywyyttä ja ankaruutta. Sen ankaruuden niiden päälle/ jotka lankesit/ Mutta hywyyden sinun päällesi/ Jos sinä waan hywyytesi pysyt/ Muutoin sinä myös pois leikataan.
11:23 Ja ne iellens istutetaan/ ellei he ole heiden epeuskosansa/ Sille ette kylle Jumala woipi heite iellens istutta.
Ja ne jällens istutetaan/ ellei he ole heidän epäuskossansa/ Sillä että kyllä Jumalan woipi heitä jällens istuttaa.
11:24 Sille ette ios sine olet ydheste loonolisesta Metze Olipwsta poiskarssittu/ Ja olet ylitze loonnon sihen hyuen Olio puhun istutettu. Quinga palio enämin ne/ iotca loonoliset ouat/ heiden omahan Oliopwhunsa istutetaan?
Sillä että jos sinä olet yhdestä luonnollisesta metsä öljypuusta pois karsittu/ Ja olet ylitse luonnon siihen hywää öljypuuhun istutettu. Kuinka paljon enemmin ne/ jotka luonnolliset owat/ heidän omahan öljypuuhunsa istutetaan?
11:25 Sille em mine tadho teilde (rackat Weliet) peitte täte Salasutta/ senpäle ettei te olisi teisenne coriamieliset/ Senwoxi ette Sokius ombi polittain Israelin cochtan tullut/ Sihenasti ette se Pacanaiden teuttemys siselletulis/
Sillä en minä tahdo teiltä (rakkaat weljet) peittää tätä salaisuutta/ sen päälle ettei te olisi toisenne koriamieliset/ Senwuoksi että sokeus ompi puolittain Israelin kohtaan tullut/ Siihen asti että se pakanaiden täyttämys sisälle tulisi/
11:26 ia nin caiki Israel wapaaxi tulepi. Nin quin kirioitettu on/ Se tulepi Zionista/ ioca pästepi/ ia poiskiende sen Jumalattoman menon Jacobista.
ja niin kaikki Israel wapaaksi tuleepi. Niin kuin kirjoitettu on/ Se tuleepi Zionista/ joka päästääpi/ ja pois kääntää sen jumalattoman menon Jakobista.
11:27 Ja teme ombi minun Testame'tin heiden cansans/ coska mine poisotan heiden Synninse.
Ja tämä ompi minun testamentin heidän kanssansa/ koska minä pois otan heidän syntinsä.
11:28 Euangeliumin polesta/ mine tosin heite pidhen wiholiszna teiden tedhen/ Mutta wloswalitzemisen polesta mine heite racastan Iseden tedhen.
Ewankeliumin puolesta/ minä tosin heitä pidän wihollisina teidän tähden/ Mutta uloswalitsemisen puolesta minä heitä rakastan isien tähden.
11:29 Sille ette Jumalan Lahia ia cutzutus ouat sencaltaiset/ ettei he' heite catua taidha.
Sillä että Jumalan lahja ja kutsutus owat senkaltaiset/ ettei hän heitä katua taida.
11:30 Sille samalmoto quin ei te mös muinen vskoneet Jumala' päle/ Mutta nyt te oletta saneet Laupiudhen/ heiden Epeuskonsa cautta.
Sillä samalla muotoa kuin ei te myös muinen uskoneet Jumalan päälle/ Mutta nyt te olette saaneet laupeuden/ heidän epäuskonsa kautta.
11:31 Nin eiuet he nyt ole tachtoneet sen Laupiudhen päle vskalda ioca teiden cochtan ombi tullut/ Ette heillengi mös machtais Laupius cochtan tulla.
Niin eiwät he nyt ole tahtoneet sen laupeuden päälle uskaltaa joka teidän kohtaan ompi tullut/ Että heillekin myös mahtaisi laupeus kohtaan tulla.
11:32 Sille ette Jumala ombi caiki * sulkenut Epeuskon ala. Se' päle ette henen pideis armachtaman caikein päle.
Sillä että Jumala ompi kaikki sulkenut epäuskon alle. Sen päälle että hänen pitäisi armahtaman kaikkein päälle.
11:33 O site Rickaudhen sywuytte/ seke Jumalan wijsaudhes ette henen tundemisesa/ Quinga sangen tutkimattomat henen Domionsa ouat/ ia kysymettomat henen Tiense.
Oi sitä rikkauden sywyyttä/ sekä Jumalan wiisaudessa että hänen tuntemisessa/ Kuinka sangen tutkimattomat hänen tuomionsa owat/ ja kysymättömät hänen tiensä.
11:34 Sille cuca ombi HERRAN mielen tundenut? Eli cuca on henen Neuuonandaijansa ollut?
Sillä kuka ompi HERRAN mielen tuntenut? Eli kuka on hänen neuwonantajansa ollut?
11:35 Eli cuca ombi henelle iotaki ennen andanut/ iota henelle piteis iellens maxettaman? Sille ette heneste/ ia henen cauttansa/ ia henesse ouat caiki cappalet/ henelle olcoon Cunnia ijancaikisudhesa. Amen.
Eli kuka ompi hänelle jotakin ennen antanut/ jota hänelle pitäisi jälleens maksettaman? Sillä että hänestä/ ja hänen kauttansa/ ja hänessä owat kaikki kappaleet/ hänelle olkoon kunnia iankaikkisuudessa. Amen.

* Edeskatzonut) Ei ne caiki ole Jumalan Canssa/ iotca Jumalan Canssaxi cutzutan/ Senteden waicka enin osa poisheiteteisijn/ iotca ei ole edeskatzotut nin quitengin Jumala' Canssa tedhelle iepi nijsse edeskatzotuissa
* Poisheittemus) Ninquin Laki ei ole sitewarten säätty/ Ette syndi sen cautta enene/ waan syndi tuta'/ Nin mös Juttat ei ole Pacanoiden paranoxen tedhen langeneet/ Mutta ette he sen cautta härsyteteisijn pacanoita seuraman vskossa. Ninquin ennen sanottijn/ Ette Laki on hyue/ ia ombi quitengin yxi tila enembijn Syndijn/ Nin ombi mös wastanpein Judasten langeus paha/ ia on quitengin tilaxi tullut/ Pacanoiden hyuexi. * Sulkenut) Teme ombi Pätös ylitze caiken temen/ quin P. Pauali ombi tesse Lehetuskiriasa opettanut/ ette caiki Inhimiset ouat itzestens epeuskoiset/ ia ei Jumalata tottele/ ninquin 14. Ps. kirioitettu on/ ia ninquin iij. cap. ennen sanottu on. Ette caiki ouat Syndi tehnet/ ia eikengen taidha omalla ansiollansa autuaxi tulla/ mutta taruitzeuat ette Jumala armachta heiden pälens.

XII. Lucu.
 
12:1 SItte mine nyt manan teite/ Rackat Weliet/ Jumalan Laupiudhen cautta/ Ette te wlosannaisitta teiden Ruminna Wffrixi/ ioca olis eleue/ pyhe ia Jumalan otolinen/ quin on teiden toimelinen Jumalan paluelus.
Sitten minä nyt manaan teitä/ Rakkaat weljet/ Jumalan laupeuden kautta/ Että te ulos antaisitte teidän ruumiinne uhriksi/ joka olis eläwä/ pyhä ja Jumalan otollinen/ kuin on teidän toimellinen Jumalan palwelus.
12:2 Ja elkette souittaco teiten temen Mailman modhon ielken/ waa' mwttacat teiten/ teiden mielen wdhistoxen cautta/ Senpäle/ ette te mahdaisitta tuta/ mike Jumalan Hyue/ otolinen/ ia teudhelinen tachto olis.
Ja älkäätte sowittako teitän tämän maailman muodon jälkeen/ waan muuttakaat teitän/ teidän mielen uudistuksen kautta/ Senpäälle/ että te mahtaisitte tuta/ mikä Jumalan hywät/ otollinen/ ja täydellinen tahto olis.
12:3 Sille mine sanon sen Armon lepitze/ ioca minulle annettu on/ iocaitzelle teiste Ettei yxiken itzestens enembi pitekö quin henen tule pitexense/ Waan piteken cochtolisesta itzestens/ sen ielken quin Jumala cwllengi on wlosiakanut sen Uskon mitan.
Sillä minä sanon sen armon läwitse/ joka minulle annettu on/ jokaiselle teistä Ettei yksikään itsestänsä enempi pitäkö kuin hänen tulee pitääksensä/ Waan pitäkään kohtuullisesti itsestänsä/ sen jälkeen kuin Jumala kullekin on ulosjakanut sen uskon mitan.
12:4 Sille ette samalmoto quin meille ombi ydhes Rumis mo'da Jesende/ mutta caikilla Jesenille ei ole yxineinen Wirca/ Nin olema me nyt monda yxi Rumis Christusesa/
Sillä ette te samalla muotoa kuin meille ompi yhdessä ruumiissa monta jäsentä/ mutta kaikilla jäsenillä ei ole yksinäinen wirka/ Niin olemme nyt monta yksi ruumis Kristuksessa/
12:5 Mutta keskenemme me olema toinen toisensa Jesenet/
Mutta keskenämme me olemme toinen toisensa jäsenet/
12:6 Ja meille ouat moninaiset Lahiat/ sen Armon ielken ioca meille o'bi annettu. Jos iolla ombi Prophetia/ Nin olcon se vskon cansa * ychteinen.
Ja meillä owat moninaiset lahjat/ sen armon jälkeen joka meille ompi annettu. Jos jolla ompi prophetia/ Niin olkoon se uskon kanssa yhteinen.
12:7 Jos iollain iocu Wirca ombi/ Nin ottacan Wirghastans waarin/ Jos iocu * Opetta/ nin piteken Opetuxestans waarin/ Jos iocu manapi/ Nin ottacan Manauxestans waarin.
Jos jollain joku wirka omi/ Niin ottakaan wirastansa waarin/ Jos joku opettaa/ niin pitäkään opetuksestansa waarin/ Jos joku manaapi/ Niin ottakaan manauksestansa waarin.
12:8 Jos iocu andapi/ Nin andaca' yxikertasudhesa. Jos iocu Hallitzepi/ Nin hen sijte mwrehen pitekän. Jos iocu Laupiudhen harioitta/ Nin techken site ilon cansa.
Jos joku antaapi/ Niin antakaan yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitseepi/ Niin hän siitä murheen pitäkään. Jos joku laupeuden harjoittaa/ Niin tehkään sitä ilon kanssa.
12:9 Rackaus olcoon ilman Wilpite. Wihatcat site Paha/ Kijnirippucata sine Hyuesse.
Rakkaus olkoon ilman wilppitä. Wihatkaa sitä pahaa/ Kiinni riippukaat siinä hywässä.
12:10 Se Welielinen Rackaus olcoon sydhemelinen teiden keskenen. Ennetteken toinen toisensa Cunniata tekemen.
Se weljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenän. Ennättäkään toinen toisensa kunniata tekemään.
12:11 Elkette Hitaat olgho/ teiden teghoisanna. Olca palauat Hengese. Souittaca teiten aijan ielken.
Älkäätte hitaat olko/ teidän teoissanne. Olkaa palawat Hengessä. Sowittakaa teitän ajan jälkeen.
12:12 Olca toiuosa iloiset. Kärssiueiset mwrehesa. Olca alati rucouxisa.
Olkaa toiwossa iloiset. Kärsiwäiset murheessa. Olkaa alati rukouksissa.
12:13 Jacakat teiden oman Pyhein tarpehexi. Kernasta hoonesen ottacat. Hyuesti puhucat teiden Wainolisista.
Jakakaat teidän oman pyhäin tarpeheksi. Kernaasit huoneeseen ottakaat. Hywästi puhukaat teidän wainollisista.
12:14 Siughnatcat (ma mine) ia elkette sadhattelco.
Siunatkaa ja älkäätte sadatelko.
12:15 Iloitca ilolisten cansa/ ia idkeke ninen Idkeueisten cansa.
Iloitkaa ilollisten kanssa/ ja itkekää niiden itkewäisten kanssa.
12:16 Olcatta keskenen yximieliset. Elkette seisoco corckian menon ielken/ waan piteket teiden ninen Alimaisten caltaiszna.
Olkaatte keskenään yksimieliset. Älkäätte seisoko korkean menon jälkeen/ waan pitäkäät teidän niiden alimmaisten kaltaisina.
12:17 Elket teite itzenne ylenwijsassa pitekö. Elkette kenengen pahalla paha costaco. Laskecat teiten sen ielken/ quin cunnialinen on iocaitze' cochtan.
Älkäät teitä itsenne ylenwiisaana pitäkö. Älkäätte kenenkään pahalla pahaa kostako. Laskekaat teitän sen jälkeen/ kuin kunniallinen on jokaisen kohtaan.
12:18 Jos se mahdolinen ombi/ nin palio quin teille seiso/ nin piteket caikien Inhimisten cansa Rauha.
Jos se mahdollinen ompi/ niin paljon kuin teille seisoo/ niin pitäkäät kaikkien ihmisten kanssa rauha.
12:19 Elket itze costaco (minun Rackahani) waan andacat (Jumalan) wihan sija saadha. Sille ette kirioitettu ombi/ Minun ombi Costo/ Mine tadhon costa sanopi HERRA.
Älkäät itse kostako (minun rakkahani) waan antakaat (Jumalan) wihan sijaa saada. Sillä että kirjoitettu ompi/ Minun ompi kosto/ Minä tahdon kostaa sanoopi HERRA.
12:20 Jos nyt sinun Wiholises isopi/ nin söte hende. Jos hen iano/ nin ioota hende. Coskas sen teet/ nin sine cocot tuliset * Hijlet henen päänse päle.
Jos nyt sinun wihollisesta isoaapi/ niin syötä häntä. Jos hän janoo/ niin juota häntä. Koskas sen teet/ niin sinä kokoat tuliset hiilet hänen päänsä päälle.
12:21 Ele sinuas anna woitetta silde pahalda/ Waan ylitzewoita se paha hyuele.
Älä sinuas anna woitettaa siltä pahalta/ Waan ylitse woita se paha hywällä.
 
* Ychteinen) Caiki prophetia ia ilmoitus/ iotca Töidhen/ ia ei Christusen päle wieuet/ ninquin ainoan turuan päle/ echke quinga callis se on/ nin ei hen quitengan ole ychteinen Uskon cansa. Ninquin ouat Menningeisten ilmoituxet Sielu Messut Anetiett paastot/ Jakeet/ Kekrit/ Wconwacat/ Pyhein ia mwidhen Lootudhen päle turwaus. * Opetta) Nijte opetetaan/ iotca ei taidha/ Mutta nijte manatan/ iotca io ennen tiesit. * Hijlet) Tulda paneminen Wiholisen pään päle/ se on/ Ette se Wiholinen hyuen teghon cautta/ itzens päle wihastupi/ ette hen meite wastan nin pahasti tehnyt on.

XIII Lucu.

13:1 IOcainen olcon Esiuallan alamainen/ ioilla ombi heiden ylitzens walta. Sille ettei ychten Esiualta ole mwtoin quin Jumalalda. Ne Wallat iotca ouat/ JUMAlalda ne ouat säätyt.
Jokainen olkoon esiwallan alamainen/ joilla ompi heidän ylitsensä walta. Sillä ettei yhtään esiwaltaa ole muutoin kuin Jumalalta. Ne wallat jotka owat/ Jumalalta ne owat säädetyt.
13:2 Senteden iocainen quin itzens Esiuallan wastan nostapi/ se Jumalan sääty wastanseiso. Mutta iotca wastanseisouat/ ne sauat pälens ydhen Domion.
Sentähden jokainen kuin itsensä esiwallan wastaan nostaapi/ se Jumalan säätyä wastaan seisoo. Mutta jotka wastaan seisowat/ ne saawat päällensä yhden tuomion.
13:3 Sille ette ne/ iotca wallan päle ouat/ eiuet ole ninen Hyuintekiedhen/ waan pahan tekieden hirmuxi. Ellet sine tahdho Esiualta peliete/ nin tee site quin hyue on/ sijtte sine saadh kijtoxen henelde/ Sille ette hen on Jumalan Paluelia/ sinun hywexes.
Sillä että ne/ jotka wallan päälle owat/ eiwät ole niiden hywäntekijäiden/ waan pahantekijäiden hirmuksi. Ellet sinä tahdo esiwaltaa pelätä/ niin tee sitä kuin hywä on/ sitten sinä saat kiitoksen häneltä/ Sillä että hän on Jumalan palwelija/ sinun hywäksesi.
13:4 Waan ios sine teet site quin paha on/ nin pelke/ Sille eipe hen Miecka huckan canna/ Mutta hen on Jumalan Paluelia/ henelle yxi Costaija rangastoxexi ioca paha tekepi.
Waan jos sinä teet sitä kuin paha on/ niin pelkää/ Sillä eipä hän miekkaa hukkaan kanna/ Mutta hän on Jumalan palwelija/ hänelle yksi kostaja rangaistukseksi joka pahaa tekeepi.
13:5 Senteden nyt tule olla Alamaiszna/ ei ainostans nuchten tedhen/ Waan mös * Omantunnon tedhen.
Sentähden nyt tulee olla alamaisena/ ei ainoastansa nuhteen tähden/ Waan myös omantunnon tähden.
13:6 Sen syyn tedhen pite teiden mös Weron andaman/ Sille ette he ouat Jumala' Palueliat/ iotca sencaltaisesta lughu' piteuet.
Sen syyn tähden pitää teidän myös weron antaman/ Sillä että he owat Jumalan palwelijat/ jotka senkaltaisesta luwun pitäwät.
13:7 Nin andacat nyt iocaitzelle mite te welgholiset oletta/ Ninen Wero/ ioille wero tule. Nijlle woro/ ioille woro tule. Nijlle Pelco/ ioinen pelco tule/ Nijllen Cunnia/ ioille cunnia tule.
Niin antakaat nyt jokaiselle mitä te welalliset olette/ Niiden wero/ joille wero tulee. Niille woro/ joille woro tulee. Niille pelko/ joiden pelko tulee/ Niille kunnia/ joille kunnia tulee.
13:8 Elke kellenge welgholiset olgho/ waan sen ette te keskenenne racastatta. Sille ette ioca toista racasta/ se on teuttenyt Lain.
Älkää kellenkään welalliset olko/ waan sen että te keskenään rakastatte. Sillä että joka toista rakastaa/ se on täyttänyt lain.
13:9 Senteden se quin sanottu ombi/ Ele Hooritee. Ele tapa. Ele warghasta. Ele wäre todhistusta sano. Ele himoitze. Ja mwdh sencaltaiset keskyt/ ne pääteten tesse sanassa/ Sinun pite racastaman Lehimeistes ninquin itze sinuas.
Sentähden se kuin sanottu ompi/ Älä huorin tee. Älä tapa. Älä warasta. Älä wäärää todistusta sano. Älä himoitse. Ja muut senkaltaiset käskyt/ ne päätetään tässä sanassa/ Sinun pitää rakastaman lähimmäistäsi niinkuin itse sinuas.
13:10 Rackaus ei se Lehimeisen miten paha tee. Nin ombi nyt rackaus Lain teuttemys.
Rakkaus ei se lähimmäisen mitään pahaa tee. Niin ompi nyt rakkaus lain täyttymys.
13:11 Ja ette me sencaltaiset tiedheme/ nimitten sen aiga'/ ette nyt ombi hetki Wnesta ylesnosta (Senwoxi ette meiden Terueys ombi nyt lehembenä/ quin silloin coska me vskoima)
Ja että me senkaltaiset tiedämme/ nimittäin sen ajan/ että nyt ompi hetki unesta ylös nousta (Senwuoksi että meidän terweys ompi nyt lähempänä/ kuin silloin koska me uskoimme)
13:12 Se Öö ombi edesmennyt/ ia Peiue on lehestullut. Senteden poisheittekem me Pimeydhen Töödh/ ia puettacam meiden nijlle walkeudhen Sotaaseilla.
Se yö ompi edesmennyt/ ja päiwä on lähestullut. Sentähden pois heittäkäämme me pimeyden työt/ ja puettakaamme meidän niillä walkeuden sota-aseilla.
13:13 Waeldacam soueliasta/ ninquin peiuelle/ Ei ylensömisesa eike yleniomisesa. Ei Cammioisa ia haureuxisa.
Waeltakaamme soweliaasti/ niinkuin päiwällä/ Ei ylensyömisessä eikä ylenjuomisessa. Ei kammioissa ja haureuksissa.
13:14 Ei rijdhassa ia Cateudhesa/ Waan pukecat teiden HErRAN Iesusen Christusen. Ja holhocat Rumistan/ waan ei haureuteen.
Ei riidassa ja kateudessa/ Waan pukekaat teidän HERRAN Jesuksen Kristuksen. Ja holhotkaat ruumistan/ waan ei haureuteen.

* Omantunnon) Mailmalinen Esiwalta ombi senteden/ Ette meille olis vlkonainen Rauha/ Senteden ombi omatundo welghalisesta Rackaudesta sypä heite cwleman.

XIV. Lucu.

14:1 SIte heicko vskosa coriatka/ ia elkette * pahoittaco Omatundo.
Sitä heikkouskoista korjatkaa/ ja älkäätte pahoittako omatuntoa.
14:2 Yxi vskopi/ ette hen machta caikinaista söödhe/ Waan se ioca heicko ombi/ hen söpi Caalia.
Yksi uskoopi/ että hän mahtaa kaikkinaista syödä/ Waan se joka heikko ompi/ hän syöpi kaalia.
14:3 Joca sööpi/ elken site ylencatzoco ioca ei söö. Ja se ioca ei söö/ elken site domitko ioca sööpi. Sille ette Jumala on henen yleskorianut.
Joka syöpi/ älkään sitä ylenkatsoko joka ei syö. Ja se joka ei syö/ älkään sitä tuomitko joka syöpi. Sillä että Jumala on hänen ylöskorjannut.
14:4 Cuca sine olet/ ioca domitzet yden toisen paluelia. Omalle Herralensa hen seiso eli langepi/ Mutta kylle hen taitan ylestuetta ette hen seisois/ Sille ette Jumala on kylle wekeue hende seisottamahan
Kuka sinä olet/ joka tuomitset yhden toisen palwelija. Omalle Herrallensa hän seisoo eli lankeaapi/ Mutta kyllä hän taitaa ylös tuettaa että hän seisoisi/ Sillä että Jumala on kyllä wäkewä häntä seisottaman.
14:5 Se yxi eroitta ydhen peiuen toisesta/ Se toinen pite caiki peiuet ydhencaltaiset. Jocainen olcoon wijssi henen mielesens/
Se yksi eroittaa yhden päiwän toisesta/ Se toinen pitää kaikki päiwät yhdenkaltaiset. Jokainen olkoon wissi hänen mielessänsä/
14:6 Joca peiue tottele/ sen he' Herralle tekepi. Ja ioca ei peiue tottele sen hen mös Herralle tekepi. Joca sööpi he' söpi Herralle/ sille ette hen Jumalata kijtte. Joca taas ei söö/ eipe hen Herralle söö ia kijtte Jumalata.
Joka päiwä tottelee/ sen hän Herralle tekeepi. Ja joka ei päiwä tottele sen hän myös Herralle tekeepi. Joka syöpi hän syöpi Herralle/ sillä että hän Jumalata kiittää. Joka taas ei syö/ eipä hän Herralle syö ja kiitä Jumalata.
14:7 Sille ettei yxiken meiste iszellens ele/ Ja eikengen itzellens coole.
Sillä ettei yksikään meistä itsellensä elä/ Ja ei kenkään itsellensä kuole.
14:8 Sille ios me eleme/ nin me eleme Herralle/ Jos me coolema nin me coolema Herralle. Senteden/ waicka me eleme eli colema/ nin me olema HERran omat/
Sillä jos me elämme/ niin me elämme Herralle/ Jos me kuolemme niin me kuolemme Herralle. Sentähden/ waikka me elämme eli kuolemme/ niin me olemme Herran omat/
14:9 Sille sitewarten ombi Christus mös collut ia ylesnosnut/ ia iellens eleuexi tullut/ ette henen pite HERRAN oleman Coolluten ia Eleuein ylitze.
Sillä sitäwarten ompi Kristus myös kuollut ja ylösnoussut/ ja jällens eläwäksi tullut/ että hänen pitää HERRAN oleman kuolleitten ja eläwien ylitse.
14:10 Mutta mixi sine domitzet sinun Welies? Eli mös sine toine' mixi sine ylencatzot Welies? Sille ette caiki me asetetan Christusen Domiostolin eten.
Mutta miksi sinä tuomitset sinun weljesi? Eli myös sinä toinen miksi sinä ylenkatsot weljesi? Sillä että kaikki me asetetaan Kristuksen tuomiotuolin eteen.
14:11 Ninquin kirioitettu ombi/ Nin totta quin mine olen (ma HERRA) minua pite caiki poluet cumartaman/ Ja caiki kielet pite Jumalan tunnustaman.
Niinkuin kirjoitettu ompi/ Niin totta kuin minä olen (ma HERRA) minua pitää kaikki polwet kumartaman/ Ja kaikki kielet pitää Jumalan tunnustaman.
14:12 Nin sis iocainen meiste pite itzestens lughun Jumalalle tekemen.
Niin siis jokainen meistä pitää itsestänsä luwun Jumalalle tekemän.
14:13 Sen teden elkem me testedes toinen toistan domitko. Waan domitcam paramin nin ettei yxiken Weliens eten Louckausta pane eli Pahenoxen tila.
Sen tähden älkääm me tästedes toinen toistan tuomitko. Waan tuomitkaamme paremmin niin ettei yksikään weljensä eteen loukkausta pane eli pahennuksen tilaa.
14:14 Mine tosin tiedhen/ ia olen wissi Herras Iesusesa/ ettei miten ole itzestens Ychteinen/ Waan henelle/ ioca iotakin lwle ycteitzexi/ sille se ombi ychteinen.
Minä tosin tiedän/ ja olen wissi Herrassa Jesuksessa/ ettei mitään ole itsestänsä yhteinen/ Waan hänelle/ joka jotakin luulee yhteiseksi/ sille se ompi yhteinen.
14:15 Mutta ios sinun welies heirituxi tule sinun roas tedhen/ sijtte et sine waella sillen rackaudhen ielken. Ele hende roallas cadhota/ ionga tedhen Christus on cooleman kerssinyt.
Mutta jos sinun weljesi häirityksi tulee sinun ruokasi tähden/ sitten et sinä waella silleen rakkauden jälkeen. Älä häntä ruoallasi kadota/ jonka tähden Kristus on kuoleman kärsinyt.
14:16 Senteden souittaca se nin/ Ettei teiden Hywuydhen laitetuxi tulis.
Sentähden sowittakaa se niin/ Ettei teidän hywyyden laitetuksi tulisi.
14:17 Sille ette Jumalan waldakunda ei ole Roca eli ioma/ Mutta wanhurskaus/ ia rauha ia ilo pyhes Henges.
Sillä että Jumalan waltakunta ei ole ruoka eli juoma/ Mutta wanhurskaus/ ja rauha ja ilo Pyhässä Hengessä.
14:18 Joca nijsse Christusta paluele/ hen ombi Jumalan otolinen/ ia Inhimisten keluolinen.
Joka niissä Kristusta palwelee/ hän ompi Jumalan otollinen/ ja ihmisten kelwollinen.
14:19 Senteden noudattakam site quin rauhaan sopipi/ ia site quin keskenens Paranoxexi tule/ Ele roan teden Jumalan töte turmele.
Sentähden noudattakaamme sitä kuin rauhaan sopiipi/ ja sitä kuin keskenänsä parannukseksi tulee/ Älä ruoan tähden Jumalan työtä turmele.
14:20 Caiki tosin cappalet ouat puchtaat/ Waan ei se ole henelle hyue/ ioca sööpi henen Omantu'nons pahanoxen cansa.
Kaikki tosin kappaleet owat puhtaat/ Waan ei se ole hänelle hywä/ joka syöpi hänen omantuntonsa parannuksen kanssa.
14:21 Se ombi palio parambi/ ettet sine ensingen Liha söisi/ eike wina ioisi/ eli iotaki/ iosta sinun Welies louckapi/ eli pahoitetan/ taicka heickounde.
Se ompi paljon parempi/ ettet sinä ensinkään lihaa söisi/ eikä wiinaa joisi/ eli jotakin/ josta sinun weljesi loukkaapi/ eli pahoitetaan/ taikka heikontuu.
14:22 Jos sinulle ombi vsko? Nin pidhe se itzeses Jumalan edes. Autuas ombi se ioca ei teghe itzellens Omatu'do/ nijsse iotca hen etens ottapi.
Jos sinulla ompi usko? Niin pidä se itsessäsi Jumalan edessä. Autuas ompi se joka ei tee itsellensä omatuntoa/ niissä jotka hän eteensä ottaapi.
14:23 Mutta ioca sen ylitze epeile/ ia quitengin sööpi/ se on cadhotettu. Sille ettei hen söönyt * Uskosta. Sille caiki mite ei Uskosta ole/ se o'bi syndi.
Mutta joka sen ylitse epäilee/ ja kuitenkin syöpi/ se on kadotettu. Sillä ettei hän syönyt uskosta. Sillä kaikki mitä ei uskosta ole/ se ompi synti.

* Pahoittaco) Cachtalaiset Christitut ouat. Mutomat ouat wahuat Wskossa/ ia mutomat heicot. Ne ylencatzouat nijte heicombita ylen ylpieste/ Ja nemet Heicot pahoittauat itzense ratki pian wehimiste syiste. Nin nyt p. Pauali opetta/ ette heiden pite itzense toimittaman Rackaudhen ielken/ Ettei cumbican toistans wastan miten tee/ eli Domitze waan cukin tekis ia welteis/ ninquin sen toisen tarpexi ia parahaxi taidhais sopia.

XV. Lucu.

15:1 MUtta meiden tule iotca Wekeuet olema/ ninen * Heickoin Woimattomwtta canda/ ia ei itzemme keluata.
Mutta meidän tulee jotka wäkewät olemme/ niiden heikkoin woimattomuutta kantaa/ ja ei itsemme kelwata.
15:2 Nin souittacan henens iocainen meiste/ ette hen Lehimeisens kelpais sijnä quin hyue on Paranoxexi/
Niin sowittakaan hänens jokainen meistä/ että hän lähimmäisensä kelpaa siinä kuin hywä on parannukseksi/
15:3 Sille ettei Christus mös itzense keluanut Waan sillemoto quin kirioitettu on/ Heide' Pilcansa iotca sinua ouat pilcaneet/ ne langesit minun päleni.
Sillä ettei Kristus myös itsensä kelwannut waan sillä muotoa kuin kirjoitettu on/ Heidän pilkkansa jotka sinua owat pilkanneet/ ne lankesit minun päälleni.
15:4 Sille ette mite edeskirioitettu ombi/ se on meiden Opixi kirioitettu/ Senpäle ette meille kerssimisen ia Ramattuidhen Lohutoxen cautta Toiuo olis.
Sillä että mitä edeskirjoitettu ompi/ se on meidän opiksi kirjoitettu/ Senpäälle että meillä kärsimisen ja Raamattuiden lohdutuksen kautta toiwo olisi.
15:5 Mutta se kerssimisen ia Lohutoxen Jumala/ andakon teille/ ette te olisitta keskenen yximieliset/ Iesusen Christusen möten/
Mutta kärsimisen ja lohdutuksen Jumala/ antakoon teille/ että te olisitte keskenään yksimieliset/ Jesuksen Kristuken myöten/
15:6 Senpäle ette te yximielisesta ydheste suusta kijtteisitta Jumalata ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise.
Senpäälle että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalata ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isää.
15:7 Senteden coriatkat toinen toistanna ninquin Christus mös ombi meite corianut Jumala' cunniaxi.
Sentähden korjatkaat toinen toistanne niinkuin Kristus myös ompi meitä korjannut Jumalan kunniaksi.
15:8 Mutta mine sanon. Ette Iesus Christus ombi ollut Ymberileickauxen Paluelia/ Jumalan totudhen tedhen/ wahwistaman site Lupausta quin Isille tapachtanut oli.
Mutta minä sanon. Että Jesus Kristus ompi ollut ympärileikkauksen palwelija/ Jumalan totuuden tähden/ wahwistamaan sitä lupausta kuin isille tapahtunut oli.
15:9 Mutta ette Pacanat kijteisit Jumala Laupiude' edeste/ Ninquin kirioitettu o'bi/ Senteden minun pite kijttemen sinua pacanain keskene/ ia weisaman sinun Nimes.
Mutta että pakanat kiittäisit Jumalaa laupeuden edestä/ Niinkuin kirjoitettu ompi/ Sentähden minun pitää kiittämän sinua pakanain keskenään/ ja weisaaman sinun nimesi.
15:10 Ja taas hen sanopi/ Iloitka te Pacanat henen Canssansa cansa.
Ja taas hän sanoopi/ Iloitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa.
15:11 Ja taas/ Kijtteke HERRA caiki pacanat/ ia caiki Canssa ylisteken hende.
Ja taas/ Kiittäkäät HERRAA kaikki pakanat/ ja kaikki kansa ylistäkään häntä.
15:12 Ja taas Esaias sanopi/ Sen pite oleman Jessen iwri/ ia se ioca ylesnouseman pite pacanoita hallitzeman/ HENEN pälens pite Pacanat toiuoman.
Ja taas Esaias sanoopi/ Sen pitää oleman Jesuksen juuri/ ja se joka ylösnouseman pitää pakanoita hallitseman/ Hänen päällen pitää pakanat toiwoman.
15:13 Mutta Jumala ioca toiuon andapi teuttekön teite caikella riemulla ia rauhalla vskossa/ Ette teille olis teudhelinen Toiuous/ sen pyhen Hengen woiman cautta.
Mutta Jumala joka toiwon antaapi täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa/ Että teillä olisi täydellinen toiwo/ sen Pyhän Hengen woiman kautta.
15:14 MIne tiedhen teiste sen hyuesti (rackat Welieni) ette te oletta teunens Hywuytte/ ylesteutetyt caikella Tundemisella/ ette te woitta keskenenne toinen toistanne manata.
Minä tiedän teistä sen hywästi (rakkaat weljeni) että te olette täynnäns hywyyttä/ ylöstäytetyt kaikella tuntemisella/ että te woitte keskenänne toinen toistanne manata.
15:15 Mutta quitengin mine olen polittain rochkiamasta kirioittanut teille/ Rackat Weliet) neuuoman teite/ sen Armon polesta ioca Jumalalda minulle on annettu/
Mutta kuitenkin minä olen puolittain rohkeammasti kirjoittanut teille/ Rakkaat weljet) neuwomaan teitä/ sen armon puolesta joka Jumalalta minulle on annettu/
15:16 ette minun pite oleman Iesusen Christusen Paluelian Pacanain seassa/ Jumalan Euangeliumin Wfframan/ Senpäle/ ette pacanat madhaisit olla yxi Wffri/ Jumalalle otolinen/ Pyhitetty sen pyhen Hengen cautta.
että minun pitää oleman Jesuksen Kristuksen palwelian pakanain seassa/ Jumalan ewankeliumin uhraaman/ Senpäälle/ että pakanat mahtaisit olla yksi uhri/ Jumalalle otollinen/ Pyhitetty sen Pyhän Hengen kautta.
15:17 Senteden minulla ombi iosta mine kerskan itzeni Iesuses Christuses/ ette mine Jumalata Paluelen.
Sentähden minulla ompi josta minä kerskaan itseni Jesuksessa Kristuksessa/ että minä Jumalata palwelen.
15:18 Sille em mine iulke miten puhua/ ellei Christus site sama minun cauttani waickutaisi/ ne pacanat saattaman cwliaisexi/ sanan ia töön cautta/ Merckien woimalla ia Ihmein cautta/ ia sen Jumalan Hengen wäen lepitze/
Sillä en minä julkea mitään puhua/ ellei Kristus sitä samaa minun kauttani waikuttaisi/ ne pakanat saattaman kuuliaiseksi/ sanan ja työn kautta/ Merkkien woimalla ja ihmein kautta/ ja sen Jumalan Hengen wäen läwitse/
15:19 Nin/ ette mine hamasta Jerusalemista ia nijse ymberille nin Illiricumin asti/ caiki olen teuttenyt Christusen Eua'geliumilla.
Niin/ että minä hamasta Jerusalemista ja niissä ympärillä niin Illiricumiin asti/ kaikki olen täyttänyt Kristuksen ewankeliumilla.
15:20 Ja nin achkera mine ole' ollut sarnaman Jumalan Euangelium/ iossa Christusen Nimi ei ollut ensingen * mainittu/ senpäle/ ettei minun pitenyt mucalaisen Peruxen päle rakendaman/ Waan ninquin kirioitettu o'bi/
Ja niin ahkera minä olen ollut saarnaaman Jumalan ewankelium/ jossa Kristuksen nimi ei ollut ensinkään mainittu/ senpäälle/ ettei minun pitänyt muukalaisen peruksen päälle rakentaman/ Waan niinkuin kirjoitettu ompi/
15:21 Joillen ei ensinge' ollut heneste iulghistettu/ ne pite sen näkeme'/ ia iotca ei heneste miten cwlleet ole/ ne pite ymmertäme'.
Joillen ei ensinkään ollut hänestä julkistettu/ ne pitää sen näkemän/ ja jotka ei hänestä mitään kuulleet ole/ ne pitää ymmärtämän.
15:22 Se mös syyn ombi/ mingeteden mine olen wsein estettu tulemasta teiden tygen.
Se myös syyn ompi/ minkä tähden minä olen usein estetty tulemasta teidän tykön.
15:23 Nyt ettei minulla enembi sija ole neisse Makunnisa/ ia olen monda aijastaica halanut tulla teiden tygen/
Nyt ettei minulla enempi sijaa ole näissä maakunnissa/ ja olen monta ajastaikaa halannut tulla teidän tykön/
15:24 koska mine waellan Hispanian/ nin mine tulen teiden tygenne. Sille mine toiuon/ ette koska mine sen cautta matkustan/ nin mine saan teiden nähdä/ Ja mahdan teiste sinne saatetuxi tulla. Nin quitengin/ ette mine ennen saisin iongu' aijan minuani teidhen menostan ilahutta.
koska minä waellan Hispaniaan/ niin minä tulen teidän tykönne. Sillä minä toiwon/ että koska minä sen kautta matkustan/ niin minä saan teidän nähdä/ Ja mahdan teistä sinne saatetuksi tulla. Niin kuitenkin/ että minä ennen saisin jonkun ajan saatuani teidän menostan ilahuttaa.
15:25 Mutta nyt mine tälde Jerusalemin waellan nijllen Pyhille paluelusta tekemehe'.
Mutta nyt minä täältä Jerusalemiin waellan niillen pyhille palwelusta tekemähän.
15:26 Sille ette ne Macedoniasta ia Achaiasta ouat mielellens ydhen ychteitzen Aun koconpannuet nijte kieuhie Pyhije warten iotca Jerusalemis ouat.
Sillä että ne Makedoniasta ja Achaista owat mielellänsä yhden yhteisen awun kokoon panneet niitä köyhiä pyhiä warten jotka Jerusalemissa owat.
15:27 He ouat mielelense tehnyet/ ia ouat mös heille sijhen Welcapäät. Sille ette ios ne Pacanat ouat heiden Hengelisesta tauarasta osalisexi tulluet/ Nin on cochtolinen/ ette he mös heite paluelisit heiden Rumilisella Tauarallansa.
He owat mielellänsä tehneet/ ja owat myös heille siihen welkapäät. Sillä että jos ne pakanat owat heidän hengellisestä tawarasta osalliseksi tulleet/ Niin on kohtuullinen/ että he myös heitä palwelisit heidän ruumiillisella tawarallansa.
15:28 Coska mine sis sen asian olen pättenyt/ ia heille temen Hedhelmen insiglanut/ nin mine tadhon teiden cauttan Hispanian palata.
Koska minä siis sen asian olen päättänyt/ ja heille tämän hedelmän insiglannut/ niin minä tahdon teidän kauttan Hispaniaan palata.
15:29 Mutta mine tiedhen/ coska mine tulen teiden tygen/ nin mine tulen Cheristusen Euangeliumin teudhelisen hyuestisiugnauxen cansa.
Mutta minä tiedän/ koska minä tulen teidän tykön/ niin minä tulen Kristuksen ewankeliumin täydellisen hywästisiunauksen kanssa.
15:30 Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ meiden HERRAN Iesusen CHristusen cautta/ ia Hengen rackaudhen lepitze/ ette te minua autaisitta minun Tööseni teiden rucouxilla'ne minun techteni Jumalan tyge/ Senpäle ette mine pelastetaisijn nijste Epeuskoisista Judeassa.
Mutta minä manaan teitä/ rakkaat weljet/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/ ja Hengen rakkauden läwitse/ että te minua auttaisitte minun työssäni teidän rukouksillanne minun tähteni Jumalan tykö/ Senpäälle että minä pelastettaisiin niistä epäuskoisista Judeassa.
15:31 Ja ette minu' palueluxe' ionga mine teen Jerusalemissa/ madhais pyhein otolinen olla
Ja että minun palweluksen jonka minä teen Jerusalemissa/ mahtais pyhäin otollinen olla.
15:32 Senpäle ette mine tulisin teiden tygen ilon cansa/ Jumalan tadhon cautta/ ia minuani teiden cansa toiwutaisin.
Senpäälle että minä tulisin teidän tykön ilon kanssa/ Jumalan tahdon kautta/ ja minuani teidän kanssa toiwuttaisin.
15:33 Mutta Rauhan Jumala olcoon teiden caikein cansa/ Amen.
Mutta rauhan Jumala olkoon teidän kaikkein kanssa/ Amen.

* Heickoin) Teme cap. puhupi/ niste Rickolisista heiden Elemesense/ ninquin ne/ iotca langeuat iwlki syndijn/ ia ricoxijn/ Ette nijtekin tule kerssie/ ia ei pidhe poisheitettemen/ sihenasti ette he wahwemaxi tuleuat. Ninquin se edhelinen Cap. neuuopi nijnen heicoin Omatundoisten cansa kieumen.


XVI Lucu.

16:1 MIne annan teiden haltun Pheben/ meiden Sisare'/ ioca paluelepi site Seurakunda Kenchreas/
Minä annan teidän haltuun Pheben/ meidän sisaren/ joka palweleepi sitä seurakuntaa Kenchreassa/
16:2 ette te he'de coriaisitta Christusesa/ ninquin Pyhein tulepi. Ja olcatta henelle awuliset caikisa Asioisa/ ioissa hen teite taruitze/ Sille ette hen ombi ollut monen/ ia lijatteki minun itzeni awulinen.
että te häntä korjaisitte Kristuksessa/ niinkuin pyhäin tuleepi. Ja olkaatte hänelle awuliaiset kaikissa asioissa/ joissa hän teitä tarwitsee/ Sillä että hän ompi ollut monen/ ja liiantenkin minun itseni awullinen.
16:3 Teruetteke Priscam ia Aquilam minun Auttaitani Christusesa Iesusesa/ Jotca ouat heiden caulans minun Hengeni techten wloslaskeneet/
Terwehtäkää Priskam ja Aquilam minun auttajaini Kristuksessa Jesuksessa/ Jotka owat heidän kaulansa minun henkeni tähden ulos laskeneet/
16:4 Joita ei waiwoin mine kijte/ waan mös caiki Pacanain Seurakunnat.
Joita ei waiwoin minä kiitä/ waan myös kaikki pakanain seurakunnat.
16:5 Teruetteket mös site Seuraku'da ioca heiden Hoonesans ombi. Teruetteke Epenetum minun Ysteueteni/ ioca ombi se Ensimeinen hedhelme Christusesa nijste Achaiasta.
Terwehtäkäät myös sitä seurakunta joka heidän huoneessansa ompi. Terwehtäkää Epenetum minun ystäwäni/ joka ompi se ensimmäinen hedelmä Kristuksessa niistä Achaista.
16:6 Teruetteke Mariam/ ioca palio töte ia waiua piti meiden cansan.
Terwehtäkää Mariam/ joka paljon työtä ja waiwaa piti meidän kansan.
16:7 Teruetteke Andronicum ia Iuniam/ minu' Langoiani ia minun Ynnefangiani/ iotca ouat cwluisat Apostolit/ ia ennen minua mös olit Christusesa.
Terwehtäkää Andronivum ja Luniam/ minun lankojani ja minun ynnä wankiani/ jotka owat kuuluisat apostolit/ ja ennen minua myös olit Kristuksessa.
16:8 Teruetteke Ampliam minun racastani HERasa.
Terwehtäkää Ampliam minun rakastani Herrassa.
16:9 Teruetteke Urbanusta meiden Auttaijata Christusesa/ Ja Stachin minu' racastani.
Terwehtäkää Urbanusta meidän auttajaa Kristuksessa/ Ja Stachin minun rakastani.
16:10 Teruetteke Apellam ioca coeteltu o'bi Christusesa. Teruetteke nijte iotca ouat Aristopolin pereheste.
Terwehtäkää Apellam joka koeteltu ompi Kristuksessa. Terwehtäkää niitä jotka owat Aristopolin perheestä.
16:11 Teruetteke Herodione' minun Langoani. Teeruetteke nijte iotca ouat Narcissusen pereheste Herrassa.
Terwehtäkää Herodionen minun lankoani. Terwehtäkää niitä jotka owat Narcissuksen perheestä Herrassa.
16:12 Teruetteke Triphenam ia Triphosan/ iotca töte tehnyt ouat Herrassa. Teruetteke Persidem minun racastani/ ioca palio töte tehnyt ombi HERRASA.
Terwehtäkää Triphenam ja Triphosan/ jotka työtä tehneet owat Herrassa. Terwehtäkää Persidem minun rakastani/ joka paljon työtä tehnyt ompi HERRASSA.
16:13 Teruetteke Ruffum/ site wloswalittu Herrassa/ ia henen ia minun Eitieni.
Terwehtäkää Ruffum/ sitä ulos walittua Herrassa/ ja hänen ja minun äitiäni.
16:14 Teruetteke Asincritum ia Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ia nijte Welije/ iotca heiden cansans ouat.
Terwehtäkää Asincritum ja Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ja niitä weljiä/ jotka heidän kanssansa owat.
16:15 Teruetteke Philologu'/ ia Juliam/ Nereum ia henen Sisartans/ ia Olimpam/ ia caiki Pyhet/ heidhen tykenens.
Terwehtäkää Philologun/ ja Juliam/ Nereum ja hänen sisartansa/ ja Olompam/ ja kaikki pyhät/ heidän tykönänsä.
16:16 Teruetteke teidhen keskenen pyhelle Suunandella. Ne Christusen Seurakunnat teite teruetteuet.
Terwehtäkää teidän keskenän pyhällä suunannolla. Ne Kristuksen seurakunnat teitä terwehtäwät.
16:17 MUtta mine manan teite (rackat Weliet) ette te cauataisitta nijte iotca Eripwrauxet ia Pahannoxet ylesottauat/ site Oppi wastan ionga te oletta oppenuet/ ia welteket nijste samoista.
Mutta minä manaan teitä (rakkaat weljet) että te kaiwattaisitte niitä jotka eripuraukset ja pahennukset ylös ottawat/ sitä oppia wastaan jonka te olette oppineet/ ja wälttäkäät niistä samoista.
16:18 Sille eiuet semmotoiset HERRA Iesusta Christusta paluele/ waan oma watzansa/ Ja makian puheins cautta/ ia liehacoitzemisens cansa he wietteleuet ninen yxikerdhaisten Sydhemet.
Sillä eiwät semmoiset HERRAA Jesusta Kristusta palwele/ waan omaa watsaansa/ Ja makean puheinsa kautta/ ja liehakoitsemisensa kanssa he wiettelewät niiden yksikertaisten sydämet.
16:19 Sille ette teiden cwliaisudhen on caikein tykene iulghistettu/ Senteden mine couan iloitzen teiste. Mutta mine tadhon/ ette teiden pite Wijsat oleman Hywesse/ ia yxikerhdhaise Pahudhesa.
Sillä että teidän kuuliaisuuden on kaikkein tykönä julkistettu/ Sentähden minä kowin iloitsen teistä. Mutta minä tahdon/ että teidän pitää wiisaat oleman hywässä/ ja yksinkertaiset pahuudessa.
16:20 Mutta Rauhan Jumala tallatcoon pian Satanam teiden Jalcaina ala. Meiden HErran Iesusen Christusen Armo olcoon teiden cansanne.
Mutta rauhan Jumala tallatkoon pian satanan teidän jalkainne alle. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.
16:21 Teruettepi teite Timotheus minun Auttaijan/ ia Lucius ia Jason/ ia Sosipater minu' Langoni.
Terwehtääpi teitä Timotheus minun auttajan/ ja Lucius ja Jason/ ja Sosipater minun lankoni.
16:22 Mine Tertius ioca teme' Lehetyskiria' kirioitin/ terueten teite HERrassa.
Minä Tertius joka tämän lähetyskirjan kirjoitin/ terwehdän teitä Herrassa.
16:23 Teruette teite Gaius/ minun ia caiken Seurakunnan Helberin Isende. Teruette teite Erastus/ caupungin Rahanhaltia/ ia Quartus se Welij.
Terwehtää teitä Gaius/ minun ja kaiken seurakunnan Helberin isäntö. Terwehtää teitä Erastus/ kaupungin rahanhaltija/ ja Quartus se weli.
16:24 IesuSEN CHRISTUSEN meiden HERRAN Armo olcon teiden caikein cansa/ Amen.
Jesuksen KRISTUKSEN meidän HERRAN armo olkoon teidän kaikkein kanssa/ Amen.
16:25 Mutta henelle/ iolla woima ombi teite wahwista/ minun Euangeliumin/ ia sarnani möten Iesusesta Christusesta/ io'ga cautta se Salaus o'bi ilmoitettu ioca Mailman alghusta tehe' asti ombi äneti ollut/
Mutta hänelle/ jolla woima ompi teitä wahwistaa/ minun ewankeliumin/ ja saarnani myötä Jesuksesta Kristuksesta/ jonka kautta se salaus ompi ilmoitettu joka maailman alusta tähän asti ompi ääneti ollut/
16:26 Mutta nyt ilmoitettu ia tietteuexi techty Prophetain Ramattuden cautta/ sen ijancaikisen Jumalan keskyn ielken/ ette Wsko saisi cwlemuxen caikein Pacanaidhen keskene.
Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäwksi tehty prophetain Raamattujen kautta/ sen iankaikkisen Jumalan käskyn jälkeen/ että usko saisi kuulemuksen kaikkein pakanaiden keskenään.
16:27 Sen saman Jumalan/ ioca yxinens on wijsas/ olcoon Kijtos ia Cu'nia Iesusen Christusen cautta ijoncaikisesta. AMEN.
Sen saman Jumalan/ joka yksinänsä on wiisas/ olkoon kiitos ja kunnia Jesuksen Kristuksen kautta iankaikkisesti. AMEN.

Ninen Romarein tyge Lehetetty Corinthista/ sen Pheben möte/ ioca palueluxes oli sijne Seuraku'nasa Kenchreas.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16